Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan"

Transcriptie

1 Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen en de verwezenlijking van een efficiënter/effectiever en meer strategisch ingebed VTO - beleid lijkt soms een nog lange, misschien schijnbaar overwoekerde weg te liggen. Met deze checklist willen we een wegwijzer in handen geven om deze weg meer doelgericht op te kunnen gaan en het pad waar nodig gemakkelijker begaanbaar te maken. De checklist is een instrument om het huidig beleid inzake vorming, training en opleiding binnen de organisatie in beeld te brengen en de denkoefening naar beleidsveranderingen te stimuleren. Hierbij is er zowel aandacht voor de wijze waarop er nu wordt geleerd als voor de manier waarop de kwaliteit van dit leren kan worden bewaakt. Op weg gaan met VTO is een continu en sterk organisatiegebonden veranderingsproces. De weg is in deze ook belangrijker dan de wegwijzer. Hoe met deze checklist omgegaan wordt, zal dan ook in sterke mate bepaald worden door de eigen identiteit en eigen behoeften van de organisatie. Een aantal aanbevelingen willen we echter wel meegeven: 1. De checklist richt de aandacht op de verschillende aspecten van een strategisch VTO - beleid. Dit wil echter niet zeggen dat de gehele checklist noodzakelijkerwijze van bij aanvang in één geheel moet afgehandeld worden en dat alle aspecten in uw organisatie op dat moment evenveel prioriteit moeten genieten. De weg stapsgewijze afleggen met een duidelijk einddoel voor ogen is minstens even waardevol. 2. Zoals bij elke veranderingsproces is creatie van een ruim draagvlak binnen de organisatie een belangrijke succesfactor. Zo ook bij de ontwikkeling van uw VTO - beleid. De organisatie kan ervoor opteren het proces dat deze checklist op gang wil brengen éénzijdig uit te laten gaan van de directie en/of vormingsverantwoordelijke. Naar onze mening is het echter noodzakelijk de voorliggende vragen in team, samen met de werknemersafgevaardigden en de verschillende beroepscategorieën te bespreken. Zo zal men een meer volledig beeld krijgen van wat de werknemers zelf verwachten van het beleid inzake VTO en zullen de geleverde inspanningen, doordat ze steunen op een breed draagvlak, een meerwaarde hebben. 3. Zelfevaluatie is een nooit eindigend proces. Het is dan ook aangewezen deze checklist op regelmatig tijdstip te hernemen. Op deze manier kunnen verbeteringen sneller worden doorgevoerd en zullen zwakke/minder sterke schakels gemakkelijker kunnen worden opgespoord. 4. De checklist is opgevat als een vraag - en antwoordformulier waar bij elk item volgende vragen standaard aan bod komen: - Zijn we tevreden met de huidige situatie? - Zo neen, wat willen we dan veranderen? - Welke factoren kunnen deze veranderingen gunstig of nadelig beïnvloeden? - Welke acties willen we hier rond ondernemen? -1-

2 Deze manier van werken, waarbij je als organisatie op een systematische manier gaat nadenken over mogelijke kwalitatieve verbetering binnen het VTO beleid, leunt sterk aan bij de PDCA cirkel zoals gebruikt in kwaliscoop 1, het kwasimodo instrument voor zelfevaluatie. Het in bijlage toegevoegde antwoordformulier laat toe elke vraag indien gewenst op een afzonderlijk formulier te bespreken. 1. Hoe leren we? 1.1. Uitgangspunten A. Wat is VTO voor ons 1. Wat verstaan wij in onze organisatie onder leren? Huidige situatie? Gewenste situatie? Beïnvloedende factoren? Actiepunten? B. Beleidsmatige aanpak van VTO 1. Voor welke uitdagingen komen wij als organisatie te staan? Hebben wij een duidelijk zicht op de toekomstige ontwikkelingen in de organisatie/het werkveld en hoe wij hier mee om kunnen gaan (Hierbij kunnen jullie je baseren op de gegevens verzameld in het kader van het opstellen van een beleidsplan)? 2. Staat ons VTO beleid los van ons kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid en algemeen beleid of is het ermee verweven? 3. Formuleren wij de algemene uitgangspunten van ons vormingsbeleid? Maken wij een planning (lange, middellange en/of korte termijn) op voor onze VTO - activiteiten? 4. Stellen wij voor elke individuele werknemer een plan op om op deze manier hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en te sturen (dit is niet noodzakelijk maar kan een middel zijn om het VTO beleid binnen de organisatie vorm te geven)? 5. Ontwikkelen wij een plan waarin de doelstellingen, middelen en activiteiten in verband met VTO worden gespecificeerd? C. Omschrijving van de VTO procedures 1. Zijn de procedures inzake VTO binnen onze organisatie duidelijk omschreven (verhouding tot de werktijd, terugbetaling kosten, )? 1 Kwaliscoop, Het kwasimodo instrument voor zelfevaluatie, redactie Jules Albrechts & Anita Caals, Kwasimodo vzw, Cel integrale kwaliteitszorg voor het sociaal - cultureel werk mei

3 1.2. Actoren en bevoegdheden A. Doelgroep van VTO - activiteiten 1. Voor welke doelgroep organiseren wij de meeste vormingen, trainingen en/of opleidingen? Mogelijke doelgroep Bestuursleden Directie Stafmedewerkers Professionele medewerkers Vrijwilligers B. Bevoegdheden inzake VTO 1. Wie draagt bij ons de verantwoordelijkheid voor vorming, training en/of opleiding? 2. Wie neemt bij ons meestal het initiatief om aan vorming, training en/of opleiding deel te nemen? 3. Wie staat in voor het bekendmaken van en de inschrijvingen voor het bestaande aanbod van cursussen, studiedagen, seminaries? 2. Hoe bewaken we de kwaliteit? 2.1. Behoeftedetectie 1. Houden wij er voldoende rekening mee dat deelname aan een VTO activiteit niet altijd de beste interventie is? 2. Hoe detecteren wij de VTO - behoeften? Mogelijke detectie-instrumenten - Via functiebeschrijvingen, competentieprofiel,. - Op basis van functionerings en/of beoordelingsgesprekken. - Naar aanleiding van observatie door de leidinggevende. - Op eigen vraag van de werknemer. - Op basis van beleidsplan. - Op basis van het vormingsaanbod dat de organisatie wordt toegestuurd. - Op basis van mondelinge rondvraag. - Op basis van een schriftelijke rondvraag

4 2.2. Vastleggen VTO - doelstellingen 1. Houden wij bij het opzetten van vormingsactiviteiten rekening met vooraf bepaalde doelstellingen? 2.3. Middelen A. Geld 1. Hebben wij een duidelijk zicht op wat VTO - activiteiten ons kosten? 2. Op basis van welke criteria wordt ons VTO - budget bepaald? 3. Maken wij gebruik van een externe financiële inbreng voor de vormingsactiviteiten? Mogelijke externe financiële middelen * Regeling betaald educatief verlof. * Externe subsidiëringskanalen vb ESF, hefboomkrediet, VIA middelen. * Inspelen op vormingsaanbod sectorfonds. * B. Tijd 1. Hebben wij een duidelijk zicht op de tijd die, door onze verschillende werknemers, aan VTO wordt besteed? C. Accommodatie 1. Beschikken wij over voldoende accommodatie (lokalen, mediatheek, bibliotheek, elektronische apparatuur, ) om ons VTO beleid op een zo kwaliteitsvol mogelijke manier te voeren? -4-

5 2.4. Opleidingsvormen/werkvormen 1. Opleiding kan plaatsvinden onder heel wat verschillende vormen. Welke opleidingsvormen worden bij ons gebruikt? Opleidingsvormen Formeel leren: - workshops; - introductiecursus; - basiscursus; - opleiding; - studiedag(en); - modules; - trainingssessies; - e learning; - Informeel leren: - Uitwisselen van informatie tijdens een teamvergadering. - Nieuwe methodieken uitproberen tijdens de uitvoering van het werk zelf. - Een constructieve discussie voeren tijdens de pauzes Transfer 1. Nemen wij maatregelen (voor, tijdens of na de VTO - activiteit) opdat het geleerde ook toegepast zou worden op de werkvloer? Voor de opleiding: Maatregelen opdat het geleerde op de werkvloer zou worden toegepast - Bij de keuze van de opleidingen wordt er rekening gehouden met het gegeven dat het geleerde naar de praktijk toe moet worden geconcretiseerd. - Voor de opleiding worden de doelstellingen besproken met de deelnemer zodat de transfer van het geleerde na de opleiding optimaal kan verlopen. - Er nemen meerdere werknemers van eenzelfde team deel. - De direct leidinggevende wordt op de hoogte gebracht van de inhoud van de vormingsactiviteit en de relevantie ervan voor het dagelijks werk. Tijdens de opleiding: - Vormingen zijn praktijkgericht en sluiten aan bij wat er in de organisatie gebeurt. - Collega s nemen het werk over wanneer een medewerker aan de vormingsactiviteit deelneemt. - De opleider maakt gebruik van werkvormen die een actieve participatie van de deelnemer vraagt. - De deelnemer heeft een actieve en kritische leerhouding. Na de opleiding: - Deelnemers krijgen de tijd en de ruimte om verslag uit te brengen bij hun collega s. - De direct leidinggevenden steunen de deelnemers in de toepassing van het geleerde. - Tijdschriften, handboeken, cursusmateriaal, van studiedagen zijn beschikbaar en vrij ter inzage. - Er zijn gesprekken tussen de leidinggevende en de deelnemer over de wijze waarop het geleerde kan worden toegepast op de werkplek. -5-

6 2.6. Evaluatie 1. Wanneer evalueren wij onze VTO - activiteiten (tijdens en/of na de opleiding)? 2. Op welke niveaus (reactie/gedrag/attitude/organisatie-effecten) evalueren wij onze VTO - activiteiten? Standaard antwoordformulier Huidige situatie? Gewenste situatie? -6-

7 Beïnvloedende factoren? Actiepunten? -7-

8 Wat na het doornemen van de checklist? Na het doornemen van de checklist kan je tot de conclusie komen dat je organisatie zich in één van de volgende vier fasen bevindt. Ook in het kader van het opstellen van beleidsplannen worden deze fasen zichtbaar. De onbewuste fase: er wordt geen specifieke aandacht aan VTO gegeven. Deelnemen aan een VTO activiteit gebeurt eerder toevallig en op vraag van de werknemer zelf. De pioniersfase: er ontstaan enkele initiatieven. Er wordt publiciteit gevoerd voor deelname aan een VTO activiteit. De aandachtsfase: het beleid ziet in dat vorming belangrijk is. Er wordt initiatief genomen om doelgerichte VTO activiteiten aan te bieden. Er wordt een vormingsplan opgesteld. De strategische fase: hier is sprake van een lerende organisatie. Er wordt bewust nagedacht over wie en onder welke voorwaarden kan deelnemen aan een VTO activiteit, de doelstellingen worden duidelijk uitgeschreven en er wordt gewerkt rond evaluatie en transfer. Bovendien is het VTO beleid geen losstaand element maar geïmplementeerd in het algemeen, kwaliteits en personeelsbeleid. Is men tevreden met de fase waarin men zich als organisatie bevindt? Neen. Dan kan men, met behulp van de instrumenten die wij in volgend hoofdstuk aanreiken, aan de slag gaan. -8-

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Het achtvelden instrument:

Het achtvelden instrument: Het achtvelden instrument: analyse kader voor opleidingseffecten Doel / Probleem Impact Werksituatie Functioneren Vaardigheden Leerresultaten Leersituatie Proces J.W.M. Kessels C.A. Smit P. Keursten Februari

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Inhoud I Het Team Ontwikkelings Plan (TOP) 2 II Teamontwikkeling in kaart 3 III Hoe ziet een TOP eruit? 5

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

1. Verandering in strategie, structuur of cultuur

1. Verandering in strategie, structuur of cultuur 1. Verandering in strategie, structuur of cultuur Een verandering is een ingrijpende wijziging in het functioneren van een organisatie of in het functioneren van mensen binnen een organisatie (Wissema

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs Drs. Cor Hoffmans INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE 4 3 BEVINDINGEN 7

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Lessen uit de procesanalyse re-integratie Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Oktober 2011 1. Introductie In het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie ligt de

Nadere informatie