Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel"

Transcriptie

1 Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel

2 De afbeelding op de omslag geeft de twee polen weer die essentiële elementen zijn in het kwaliteitszorgsysteem dat we voor ogen hebben: zelfevaluatie en intercollegiale toetsing waarop kwaliteitsverbetering kan steunen. De flexibiliteit van het systeem, die grafisch ook leidt tot de letter K, zorgt voor dynamiek en vooruitgang in de kwaliteit van de beroepsuitoefening, gevisualiseerd door de pijl. Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel, 2008 Imperiastraat 16, Zaventem Vormgeving: Zatande 2

3 Inhoud Een kwaliteitszorgsysteem voor de beroepssector...5 Systematische kwaliteitszorg in de gezondheidszorg?...7 Professionalisering van kwaliteit in kinesitherapie...8 Expertise en randvoorwaarden...9 Zelfevaluatie en intercollegiale toetsing...11 Van kwaliteitsvol handelen tot integrale kwaliteitszorg...12 Een evenwichtige integrale kwaliteitszorg...13 Specifieke pijlers...14 Communicatie en interdisciplinaire samenwerking...15 Bewaking van het resultaat van opleidingen...16 Bevorderen van de bekwaamheid tot zelfbeoordeling...17 Werken met projecten

4 Hebt u als kinesitherapeut nog vragen of suggesties inzake kwaliteitsbevordering? Wilt u eventueel actief betrokken worden bij bestaande initiatieven? U kan terecht bij uw beroepsvereniging of op de website van het project U vindt er ook een overzicht van de lokale of regionale projecten die van start zijn gegaan eind 2008, en de projecten die centraal worden aangestuurd in

5 Een kwaliteitszorgsysteem voor de beroepssector Een pilootproject, gefinancierd in het kader van artikel 56 van de ziekteverzekering, biedt de mogelijkheid om een systeem van kwaliteitszorg voor kinesitherapeuten tegen 2010 te ontwikkelen, onder aansturing van de Belgische beroepsverenigingen van kinesitherapie. De maatschappelijke partners werken samen aan het project: beroepsverenigingen, opleidingsinstituten, subsidiërende overheidsinstanties en verzekeringsinstellingen. De kinesitherapeuten krijgen dus de kans om kwaliteitszorg op maat en volgens de behoeften en mogelijkheden van de sector uit te werken. Projecten gegroeid in het werkveld worden met wetenschappelijke ondersteuning gerealiseerd en uitgetest. De resultaten van het project zijn (mede)bepalend voor de vorm, structuur en inhoud van de toekomstige kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie in België. Een accreditatiesysteem 1 zal kunnen instaan voor registratie, opvolging en waardering bij kinesitherapeuten die hun deskundigheid verhogen en kwaliteitsbevorderende processen in hun zorgverlening implementeren. In deze brochure leest u de belangrijkste aspecten van het pilootproject. Ze is samengesteld op basis van de krachtlijnen die in consensus met vertegenwoordigers uit het beroepsveld zijn samengesteld. Deze krachtlijnen kunt u elektronisch afhalen van de website van het project 1 Accreditatie betekent een erkenning (door een externe instantie) van een bepaald niveau van kwaliteit of een niveau van deskundigheid die op peil wordt gehouden. Hiervoor worden normen gehanteerd, een raamwerk en een werkwijze voor het correct laten verlopen van die erkenning. 5

6 6 Krachtlijnen voor kwaliteitszorg in de kinesitherapie

7 Systematische kwaliteitszorg in de gezondheidszorg? Kwaliteitszorg in de gezondheidszorg heeft eigen kenmerken. Kwaliteit is bijvoorbeeld minder eenduidig te objectiveren; feedback van cliënten en patiënten is niet gemakkelijk te organiseren en werkprocessen zijn niet op een eenvoudige manier te stroomlijnen. In een aantal sectoren worden in dit kader grote inspanningen geleverd. Instellingen en voorzieningen voor gezondheidszorg en welzijn worden verplicht tot het invoeren van mechanismen voor kwaliteitsborging 2 en -verzekering, het bewaken van vooropgestelde minimale kwaliteitsnormen en het systematisch werken aan kwaliteitsverbetering. De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met een toenemende noodzaak tot professionalisering en deskundigheidsbevordering op het vlak van kwaliteitszorg. Er zijn zorgverleners nodig met een specifieke opleiding als kwaliteitszorgfunctionaris of kwaliteitscoördinator. Elke zorgverlener dient echter ook een bepaalde basiskennis van kwaliteitszorg te hebben. Voor kinesitherapeuten in de verschillende settings van de gezondheidszorg, van zelfstandige praktijk tot gespecialiseerd team, is het belangrijk om op een gesystematiseerde wijze kwaliteitszorg te hanteren. 2 Kwaliteitsborging (quality assurance) is het verzekeren van de vooropgestelde kwaliteit in de zorg. Hierbij kan men bepaalde normen handhaven. Kwaliteitsverbetering is gericht op het effectief verbeteren van de aanwezige kwaliteit, en kan ook betekenen dat men de vooropgestelde kwaliteitsnormen verhoogt. 7

8 Professionalisering van kwaliteit in kinesitherapie Kwaliteitszorg omvat verschillende aspecten voor de kinesitherapeut als hoogopgeleide professional. Het kunnen werken met kwaliteitsindicatoren is een belangrijk element om in functie van kwaliteitsnormen te werken, maar ook het methodisch werken met zorgstroomlijning 3, standaarden en richtlijnbepaling, proces- en probleemanalyse, instrumenten en werkwijzen die de verschillende aspecten van kwaliteit (incl. tevredenheid) kunnen meten. In de praktijk stelt men vast dat het werken volgens bepaalde criteria of methoden (bijv. SMART 4 of PDCA 5 ) nog problemen stelt bij diagnostiek, interventieplanning en dossierbeheer. Een professionalisering van de kwaliteitszorg in de kinesitherapie beoogt dat de zorgverstrekkers zo goed mogelijk over effectieve competenties op dit vlak beschikken. Momenteel heeft de kinesitherapie in België geen geïntegreerd systeem van kwaliteitszorg en kwaliteitspromotie. Er is geen specifiek kader om kwaliteit in kaart te brengen of om objectivering, evaluatie en kwaliteitsbevordering op een gestructureerde wijze te ondersteunen en te begeleiden. De nood aan sluitende mechanismen van kwaliteitszorg is duidelijk geformuleerd vanuit de beroepsverenigingen van kinesitherapie, de opleidings- en onderwijsinstellingen, de verzekeringsinstellingen en de overheid. 3 Zorgstroomlijning in klinische paden is gericht op het efficiënt maken van de zorgverstrekking, vooral wanneer dit op verschillende echelons gebeurt en met verschillende zorgverstrekkers. Deze stroomlijning kan gebeuren op basis van bewezen goede praktijken (evidence based practice) en beroepsmatige of disciplinaire praktijkrichtlijnen of behandelprotocollen (werkvoorschriften). 4 Het opstellen van behandeldoelen dient te gebeuren volgens SMART-criteria: doelen dienen voldoende specifiek, meetbaar, afgesproken (met betrokkenen), realistisch en tijdspecifiek te zijn. 5 Plan-Do-Check-Act&adjust is de basiscyclus van methodisch handelen op basis van vooropstellen en evalueren van doelen en werkwijzen. 8

9 Expertise en randvoorwaarden Mechanismen van kwaliteitsbewaking zullen door de sector zelf worden beheerd. Er is dus nood aan uitbouw van expertise op het vlak van kwaliteitszorg. Er gebeurt daarom bij aanvang een aanzienlijke investering in het verstrekken van de nodige opleiding en vorming in het werkveld en binnen het project. Het verstrekken van inzichten en methoden van kwaliteitszorg leidt tot kwaliteitsbevordering wanneer kinesitherapeuten ervaren dat het toepassen van deze methoden verbetering oplevert, kwaliteit beter bewijsbaar maakt, en kwaliteit helpt te verankeren. De keuze voor bepaalde mechanismen van kwaliteitszorg wordt mede gebaseerd op voorbeelden uit het buitenland en op goede praktijken uit andere sectoren, vergelijkbaar met of overdraagbaar op de Belgische context van de kinesitherapie. De aanpak houdt rekening met alle betrokken instanties en met de wetgeving inzake kwaliteitszorg in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Omgekeerd kan regelgeving ook rekening houden met voorstellen uit dit project. Het is bijvoorbeeld weinig zinvol om een bepaald kwaliteitszorgsysteem in te voeren als mechanismen van remuneratie en terugbetaling hier niet mee stroken. Om de professionele aanpak op lange termijn te waarborgen, is een organisatieontwikkeling nodig op het niveau van de samenwerkende beroepsverenigingen die als sturende partner in dit project fungeren. Het project zal dus ook middelen investeren in personeelsuitbouw en professionalisering bij een kernteam van personen, zodanig dat ook na de afloop van het project mechanismen kunnen worden in stand gehouden en verder uitgebouwd. 9

10 10 Krachtlijnen voor kwaliteitszorg in de kinesitherapie

11 Zelfevaluatie en intercollegiale toetsing Intercollegiaal overleg en samenwerking zijn belangrijke elementen om kwaliteit te bevorderen. Kinesitherapeuten werken samen in kringen en/of andere samenwerkingsverbanden. Het continu werken aan kwaliteitsverbetering via werkgroepen en via samenwerking en overleg wordt in het kwaliteitszorgsysteem als een belangrijke pijler opgenomen. Een tweede belangrijke pijler is de zelfevaluatie als vertrekpunt. Het zelf identificeren van sterke en zwakke punten, met de hulp van intercollegiale toetsing en overleg, geeft een grotere motivatie tot behoud en verbetering van kwaliteit, doordat het eigenaarschap van expertise en professionalisering hier bij de kinesitherapeut wordt erkend. Selfassessment en peer-assessment 6 zullen in het kwaliteitszorgsysteem hand in hand gaan. 6 Self-assessment (zelfbeoordeling) en peer-assessment (beoordeling door beroepsmatige collega s) gebeurt in functie van het evalueren en bijsturen van competenties via intercollegiale toetsing. 11

12 Van kwaliteitsvol handelen tot integrale kwaliteitszorg Implementatie van kwaliteitszorg houdt best rekening met drie niveaus: kwaliteitsvol professioneel handelen (op niveau van de kinesitherapeut als professional met eigen beroepscompetenties) gesystematiseerde kwaliteitszorg (met specifieke methoden en technieken van meting, analyse en verbetering van kwaliteit) integrale of totale kwaliteitszorg 7 (volgens bepaalde principes en rekening houdend met alle relevante betrokkenen en aspecten). Op het eerste niveau zijn aspecten als praktijkrichtlijnen en gespecialiseerde nascholing inzake methodisch werken belangrijk. Op het tweede en derde niveau dienen kinesitherapeuten leren om te gaan met begrippen, principes en methoden van kwaliteitszorg, zowel beroepsmatig als beleidsmatig. Het kunnen interpreteren van en het werken met indicatoren 8 zijn hierin van belang. 7 Integrale kwaliteitszorg of IKZ (total quality management of TQM) is een bepaalde vorm van kwaliteitszorg met een brede kijk op kwaliteit en wat hierbij nodig is. 8 Indicatoren of kengetallen zijn gegevens (meestal in de vorm van cijfers) die een indicatie geven van de aanwezige kwaliteit of het niveau van kwaliteitszorg. Indicatoren kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op efficiëntie van de zorg (bijv. aantal hervallen na een behandeling) of op tevredenheid van de patiënten. 12

13 Een evenwichtige integrale kwaliteitszorg Het project kiest voor de aanpak volgens de principes van integrale kwaliteitszorg, gebaseerd op zelfevaluatie in samenwerking met anderen, en voor de dynamische opvatting van kwaliteit (zoals van toepassing in het werkmodel PROSE 9 ). Het erkent dat in de zorgverlening de objectieve meetbaarheid van kwaliteit een moeilijk gegeven is, en dat hierover systematisch overleg, consensus en samenwerking moet georganiseerd worden. Het benadrukt ook een goed evenwicht tussen verschillende aspecten (o.a. product en proces, personen en middelen, individu en samenwerking, diagnose en verbetering, planning en ondersteuning). In deze visie neemt het welbevinden een belangrijke plaats in. Kinesitherapeuten zijn niet alleen als zelfstandige werkzaam, maar ook vaak in teamverband en in netwerkverband, ook interdisciplinair. Kwaliteitszorg moet dan ook oog hebben voor alle relevante factoren die kwaliteitsvolle zorg bepalen, en voor aspecten van tevredenheid, impact en waardering die uit kwaliteitsvolle zorg voortvloeien. Niet alleen feedback en tevredenheid van patiënten is hierbij belangrijk, maar ook het welbevinden van zorgverstrekkers zelf. 9 PROSE is als werkmodel geïnspireerd op het model van de European Foundation for Quality Management. Sinds 2003 werken verschillende instellingen van gezondheidszorg en welzijnswerk in België met dit instrumentarium (zie 13

14 Specifieke pijlers Een vijftal specifieke aspecten worden in het pilootproject extra geaccentueerd, omdat ze tijdens de afgelopen jaren door maatschappelijke, wetenschappelijke of professionele ontwikkelingen ook als extra noodzakelijk of belangrijk worden gekwalificeerd. Het zijn aspecten die onderling nauw verweven zijn: Kennismanagement, met nadruk op het consulteren van wetenschappelijke bronnen en het zoeken naar praktijkrichtlijnen voor behandeling die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek (evidence based practice). Competentiemanagement, met nadruk op werkwijzen voor het beoordelen ervan via zelfevaluatie en beoordeling door anderen. Bepaalde specifieke competenties, die in de basisopleiding tot kinesitherapeut onvoldoende aan bod komen, kunnen hierbij centraal staan, alsook werkwijzen om het eigen competentieprofiel op peil te houden en te bewijzen (bijv. via een portfolio). Organisatie van de zorg en van de praktijk, met nadruk op efficiëntie en rendement in de zorg, of in werkwijzen van groepspraktijken. Kwaliteit van de zorg, met nadruk op het belang van de patiëntgerichte zorgverstrekking. Informatisering en automatisering, om de mogelijkheden van elektronisch dossierbeheer volledig te benutten. 14

15 Communicatie en interdisciplinaire samenwerking Efficiënte communicatie met patiënten en met anderen vormt een belangrijk startpunt voor effectieve behandeling. Ook indien een kinesitherapeut geen deel uitmaakt van een multidisciplinair team, is het samenwerken en overleggen met andere gezondheidswerkers een belangrijk element voor een efficiënte zorgverlening. Zowel internationale organisaties (zoals de Wereldgezondheidsorganisatie), als nationale instellingen (zoals het RIZIV), dringen aan op een interdisciplinair werkkader, zowel in de opleiding als in de beroepsuitoefening van de kinesitherapeut. De beroepsverenigingen zijn vragende partij om de kinesitherapeut meer systematisch als zorgpartner te betrekken bij de globale zorgverlening. De competentie tot communicatie en overleg is hierbij een kernaspect, maar ook het samenwerken aan zorgplanning en zorgopvolging, vanuit een patiëntgerichte werking. Instrumenten en kaders die in het werkveld de interdisciplinaire zorg bevorderen en optimaliseren, zoals een aangepast dossierbeheer, gesystematiseerde overlegstructuren en diagnostische en therapeutische werkmethoden vanuit een brede visie op menselijke gezondheid, worden vanuit het project gestimuleerd. 15

16 Bewaking van het resultaat van opleidingen Het is de opdracht van opleidingsinstituten, in samenwerking met beroepsverenigingen, om het bereiken van beroepscompetenties te waarborgen. Opleidingsprogramma s moeten afgestemd zijn op de beroepsuitoefening, maatschappelijke noden en de behoeften van het werkveld. Het is dus nodig dat mechanismen worden geïnstalleerd die een goede behoeftendetectie doen en die zorgen voor een goede terugkoppeling naar opleidingsinstituten. Beroepsverenigingen kunnen een kwaliteitsbewakende functie vervullen bij het installeren van deze mechanismen. Zij kunnen ook een actieve partner zijn bij het bewaken van de kwaliteit van onderdelen in basisopleidingen en postinitiële opleidingen. Ook specifieke beroepsbekwaamheden kunnen hieraan verbonden worden. Een installatie van een dergelijke samenwerking aan de basis is belangrijker dan het remediëren van onvoldoende gerealiseerde competenties via losse bijscholingen. Initiatieven van opleiding en vorming dienen gericht te zijn op het werkelijk bereiken van competenties, op het evalueren of deze competenties bereikt zijn, en of de competenties in de praktijk ook gebruikt worden. Indien een kinesitherapeut een bijscholing volgt over interdisciplinaire dossiervorming, maar wanneer dit niet gepaard gaat met een beoordeling of de kinesitherapeut in staat is om deze vorm van dossiervorming te hanteren en of hij/zij in de praktijk dit toepast, dan is deze bijscholing niet optimaal ingezet in het kader van een vorm van geregulariseerde kwaliteitsbewaking. Beroepsverenigingen kunnen een belangrijke functie vervullen in het toetsen van opleidingsmodules. 16

17 Bevorderen van de bekwaamheid tot zelfbeoordeling Het kunnen evalueren van competenties via goed uitgewerkte beoordelingscriteria is op zich een competentie die dient geactiveerd te worden bij kinesitherapeuten in functie van opleiding, zelfevaluatie en intervisie. Zelfbeoordeling en peer-assessment zijn cruciale elementen bij kwaliteitsbewaking. Een kinesitherapeut moet in staat zijn om zwakke punten bij zichzelf in te schatten, en collega-kinesitherapeuten moeten in staat zijn om elkaar feedback te geven over het beroepsmatig functioneren. Een goed werkend systeem van kwaliteitszorg dient een grote verantwoordelijkheid op dit vlak te delegeren naar de kinesitherapeut zelf. Het zou in de toekomst bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn om (bij een erkend expertisecentrum) een gerichte toetsing aan te vragen van bepaalde competenties in functie van een eigen bijscholingsplan. Een dergelijke werkwijze kan efficiënter zijn dan het verkrijgen van een accreditatie op basis van het vrijblijvend volgen van enkele vormingsavonden, zonder dat dit gepaard zou gaan met enige vorm van toetsing. Het moet ook mogelijk zijn dat een kinesitherapeut een collega inschakelt bij een peer-assessment, en zelfs bij het organiseren van een kwaliteitsmeting over de eigen praktijkvoering via bijvoorbeeld het bevragen van patiënten/cliënten. Het invoeren van een dergelijke vorm van intercollegiale toetsing kan veel stimulansen geven voor kwaliteitsverbetering. De invoering hiervan vergt ook een goed functionerend systeem, waarbij kinesitherapeuten in staat moeten zijn om deze methoden op een goede manier in te schakelen en uit te voeren. 17

18 Werken met projecten Het project biedt een mogelijkheid tot uittesten van methoden die kwaliteitsvolle beroepsuitoefening stimuleren en mechanismen van kwaliteitsbevordering installeren, met wetenschappelijke en logistieke begeleiding, maar waarbij ook criteria zoals haalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid centraal worden gesteld. In complementariteit hiermee worden vanuit een centrale coördinatie ook top-down een aantal zaken op brede schaal uitgewerkt: Ontwikkeling van een systeem voor zelfevaluatie, samen met een methodiek voor peer-assessment, zodat dit bruikbaar is in een systeem van collegiale intervisie en in een persoonlijk ontplooiingsplan. Ontwikkeling van een systeem van bruikbare kwaliteitsindicatoren voor de kinesitherapeutische praktijk, samen met een methodiek om deze te genereren en te gebruiken. Dit systeem kan resulteren in een dwarsdoorsnede-onderzoek, dat een zicht biedt op de stand van zaken op het vlak van deze kwaliteitsindicatoren. Ontwikkeling van een systeem van resultaatgerichte vorming, waarbij praktijkgebaseerde intervisie centraal staat. Vormingsmodules kunnen bijvoorbeeld gevalideerd worden door beroepsverenigingen en ingeschakeld worden in een systeem van accreditatie. Er zal ook een werkwijze ontwikkeld worden waarmee de performantie en betrouwbaarheid van het kwaliteitszorgsysteem kan getoetst worden, met vertrouwen van de overheid in een zoveel mogelijk zelfregulerend systeem van kwaliteitsbewaking. De registratie in een kwaliteitsregister moet op een zeer betrouwbare en correcte manier beheerd worden. De invoering van een systeem kan gepaard gaan met een certificering van systemen en regelmatige audits. 18

19 Hebt u als kinesitherapeut nog vragen of suggesties inzake kwaliteitsbevordering? Wilt u eventueel actief betrokken worden bij bestaande initiatieven? U kan terecht bij uw beroepsvereniging of op de website van het project U vindt er ook een overzicht van de lokale of regionale projecten die van start zijn gegaan eind 2008, en de projecten die centraal worden aangestuurd in

Groei. naar een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie

Groei. naar een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Groei naar een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Inhoud Inleiding 04 Een kwaliteitszorgsysteem voor de beroepssector 05 Kwaliteitsbeheer in de

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

Kwaliteitsbevordering in de Kinesitherapie

Kwaliteitsbevordering in de Kinesitherapie Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie december 2012 Pro-Q-kine katern Pro-Q-Kine VZW Pro-Q-Kine, het pilootproject voor Kwaliteitsbevordering in de Kinesitherapie dat van start ging in 2008, is sinds

Nadere informatie

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen:

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Voorwaarden Procedure voor het kwaliteitsregister 2. Praktische aspecten van de kwaliteitsbevordering 3. Organisatie van de permanente navorming en intercollegiale toetsing 4. Erkenning van navormingsactiviteiten

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Eindrapport project kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie November 2012

Eindrapport project kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie November 2012 Eindrapport project kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie November 2012 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel 1: de doelstellingen van het project kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Inleiding...9

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

21st century competences

21st century competences Ondersteuning en stimulatie van interprofessioneel 21st century competences Prof. A. Vyt 1 Prof. A. Vyt 2 Prof. A. Vyt 3 Verenigingen voor IPE (InterProfessional Education) JAIPEN, JAPAN INTERPROFESSIONAL

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Competentiematrix Master Pedagogiek

Competentiematrix Master Pedagogiek Competentiematrix Master Pedagogiek 1. Analyseren en interpreteren in staat is tot -onafhankelijke oordeelsvorming over gewenste en binnen de gegeven context haalbare pedagogische arrangementen; -analyse

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleidsplan van het Sint-Godelievecollege

Kwaliteitsbeleidsplan van het Sint-Godelievecollege Kwaliteitsbeleidsplan van het Sint-Godelievecollege 1. Doelstellingen In een maatschappij die voortdurend verandert, is het voor een school essentieel om zich open en flexibel op te stellen. De verwachtingen

Nadere informatie

EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk

EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk Het EPA-instrument Het European Practice Assessment (EPA) 2005 werd tussen 2001 en 2005 ontwikkeld door de TOPAS-Europe

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Checklists. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie juni 2012 pro-q-kine katern

Checklists. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie juni 2012 pro-q-kine katern Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie juni 2012 pro-q-kine katern Checklists In 2011-2012 gaat Pro-Q-Kine voor de volgende doelstellingen: het verder oprichten en ondersteunen van LOKK s, het ontwikkelen

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties...

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... » 1 Inhoud 2 Inleiding... 5 3 Over KIGZ... 7 3.1 Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... 9 5 Verantwoorde zorg... 10 5.1 Benoemen van kwaliteit 6 Hoe

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Zelfevaluatie van de organisatie

Zelfevaluatie van de organisatie STUDIEDAG Zelfevaluatie van de organisatie Een integrale benadering en aanpak ANTWERPEN 26 november 2010 Een integrale benadering en aanpak Ruud Bourmanne Stafmedewerker Organisatieontwikkeling VVSG 2

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS Overwegende: - dat overeenkomstig artikel 5 onder a van de CAO HID/DA de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming

Nadere informatie

Helpt het hulpmiddel?

Helpt het hulpmiddel? Helpt het hulpmiddel? Het belang van meten Zuyd, Lectoraat Autonomie en Participatie Faculteit Gezondheidszorg Dr. Ruth Dalemans, Prof. Sandra Beurskens 08-10-13 Doelstellingen van deze presentatie Inzicht

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Kwaliteit van toetsing onder de loep kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Ochtendprogramma inleiding op methodiek werken aan methodiek terugkoppelen opbrengsten presentatie opzet vervolgonderzoek

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Deze bijlage is een verplicht onderdeel

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

Werken met een richtdocument

Werken met een richtdocument Kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding Werken met een richtdocument Marc Van Gils april 2008 1 Een creatieve zoektocht naar mogelijkheden tot optimale afstemming van de doelen van de medewerker en die van

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Functiebeschrijving Opleidingshoofd Professionele Bachelor

Functiebeschrijving Opleidingshoofd Professionele Bachelor Functiebeschrijving Functiebeschrijving Opleidingshoofd Professionele Bachelor Jobidentificatie Een opleiding is een geheel van samenhangende onderwijs-, studie- en toetsactiviteiten dat aansluit bij een

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Voor toekomstbestendig onderwijs De school als professionele leergemeenschap Goed samenwerkende schoolteams zorgen voor goede leerresultaten

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Opleiding en inscholing ORPADT 19-04-2007

Opleiding en inscholing ORPADT 19-04-2007 Opleiding en inscholing ORPADT 19-04-2007 Opleiding tot dialyseverpleegkundige Investeren in de toekomst van het dienstgebeuren Investeren in de toekomst van het dienstgebeuren 35000 30000 25000 20000

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit bewaken en ontwikkelen. Een benadering vanuit een lokaal perspectief

Onderwijskwaliteit bewaken en ontwikkelen. Een benadering vanuit een lokaal perspectief Onderwijskwaliteit bewaken en ontwikkelen. Een benadering vanuit een lokaal perspectief Het inspectieverslag als databron voor kwaliteitsontwikkeling Interne kwaliteitszorg en externe evaluatie Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Het kwaliteitskader POH-GGZ in Friesland Voor huisartsen en praktijkondersteuners huisartsenzorg ggz (POH-GGZ) Versie 14 april 2010

Het kwaliteitskader POH-GGZ in Friesland Voor huisartsen en praktijkondersteuners huisartsenzorg ggz (POH-GGZ) Versie 14 april 2010 Het kwaliteitskader POH-GGZ in Friesland Voor huisartsen en praktijkondersteuners huisartsenzorg ggz (POH-GGZ) Versie 14 april 2010 1. Inleiding Het kwaliteitskader POH-GGZ heeft als doel om de kwaliteit

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie Bijlage 2 Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie 1. Algemene inlichtingen Functienaam: Rapporteert aan: Diens/afdeling: Hiërarchische overste: Functionele afstemming,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project Project gratis dyslexiesoftware Els De Smet coördinator project Aandacht voor dyslexie in het onderwijsveld Scholen nemen extra maatregelen voor leerlingen met dyslexie Functioneel inzetten van dyslexiesoftware

Nadere informatie

Belgische Federatie van Psychologen. Consensusnota klinische psychologie. 1. Inleiding. 2. Definitie van de klinische psychologie

Belgische Federatie van Psychologen. Consensusnota klinische psychologie. 1. Inleiding. 2. Definitie van de klinische psychologie Belgische Federatie van Psychologen 26 juni 2002 Consensusnota klinische psychologie 26 juni 2002 Consensusnota van de Belgische klinische psychologen betreffende de uitoefening van de klinische psychologie,

Nadere informatie

De invoering van kwaliteitszorg in de Vlaamse voorzieningen BJB

De invoering van kwaliteitszorg in de Vlaamse voorzieningen BJB De invoering van kwaliteitszorg in de Vlaamse voorzieningen BJB Waarop moet ik letten bij de toepassing van het uitvoeringsbesluit? Ben ik verplicht om het kader bij dit besluit te gebruiken? Moeten we

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Kwaliteitszorg UHasselt Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Inhoud Kwaliteitszorgsysteem UHasselt: kader Interne kwaliteitszorg: PLAN: Beleidsdocumenten DO: Actoren (instelling/faculteit/opleiding)

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR Tele Train heeft het antwoord Grensverleggend klantcontact 24 uur per dag antwoord Burgers stellen steeds meer eisen aan het contact met u als gemeente. Sterker

Nadere informatie

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers Competenties van de klinisch psycholoog Ger Keijsers Onderwerpen 1. achtergrond 2. CanMEDS 3. competenties KP 4. themakaarten 5. waterscheiding 6. implementatie Achtergrond competentiegericht opleiden

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie