Checklists. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie juni 2012 pro-q-kine katern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklists. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie juni 2012 pro-q-kine katern"

Transcriptie

1 Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie juni 2012 pro-q-kine katern Checklists In gaat Pro-Q-Kine voor de volgende doelstellingen: het verder oprichten en ondersteunen van LOKK s, het ontwikkelen van PE-online, het opleiden van moderatoren en kwaliteitsverantwoordelijken en inhoudelijke ondersteuning bieden via vormingen en peer reviews. Dit alles zal het project meer concreet maken voor de kinesitherapeut op het werkterrein.

2 VOORWOORD PROJECT Als beroepsgroep blijven kiezen voor kwaliteit is logisch Als wij in 2013 een permanent systeem van kwaliteitsverbetering wensen te implementeren, zullen we goed moeten nadenken en toetsen onder welke voorwaarden wij hierin meestappen. Alle partners in de gezondheidszorg vinden dat kwaliteit van zorg voor de hand liggend is. De patiënt vraagt en heeft recht op de meest efficiënte en effectieve zorg. De voorschrijvers verwachten dat de kinesitherapeut als professional kwalitatieve zorg verleent. De overheid, die de financiële middelen ter beschikking stelt, en de verzekeringsinstellingen die samen met de kinesitherapeuten toekijken of de middelen goed besteed worden, wensen dat kwaliteit transparanter wordt en dat er instrumenten voor kwaliteitsverbetering ontwikkeld en gebruikt worden. Vermits kwaliteit en kwaliteitsbevordering inherent zijn aan de zorgverlening mogen we mijn inziens deze uitdaging niet uit de weg gaan. Laten we samen werken aan een positieve invulling van deze opportuniteit! Alle partners in de gezondheidszorg vinden dat kwaliteit van zorg voor de hand liggend is. Fons De Schutter Coördinator Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Krijgt kwa de kinesit karakter? Het proefproject kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie heeft in elk geval zijn antwoorden en de structurele en inhoudelijke invulling klaar. Geformuleerde doelstellingen in het contract met het RIZIV Het systeem van kwaliteitsbevordering voor kinesitherapeuten wordt bottom up gestuurd en gedragen door kringen en LOKK s (lokale kwaliteitsgroepen van kinesitherapeuten) en topdown ondersteund op logistiek en wetenschappelijk vlak. De resultaten van het project zijn bedoeld om naast de aanlevering van structuren en instrumenten m.b.t. kwaliteitspromotie ook de gelegenheid te bieden tot het geven van inhoud aan het systeem van kwaliteitspromotie in de kinesitherapie voor brede toepassing in het werkveld. Een eindrapport zal voorstellen bevatten om bij de kinesitherapeuten een bijhorend kwaliteitsbevorderend systeem te implementeren dat voorziet in registratie, opvolging, evaluatie en waardering. In de proeffase houden we ons aan deze doelstellingen en testen we alle vooropgestelde elementen uit. Registratie gebeurt via het PE-onlinesysteem. Onze ervaring met het systeem is positief en waar nodig wordt dit instrument aangevuld met nieuwe toepassingen, verbeteringen en vereenvoudigingen. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

3 Fons De Schutter liteitsbevordering in herapie een permanent Komt er een vergoeding voor de kinesitherapeuten die deelnemen aan de kwaliteitsbevordering en voldoen aan de criteria? Wat is de mening over kwaliteit in de kinesitherapie van de overheid, van het RIZIV en van de verzekeringsinstellingen? Vragen die in 2012 beantwoord moeten worden. Mogelijke toepassingen van het systeem in de toekomst Kennis- en competentiemanagement Navormingsactiviteiten worden aangeboden via een activiteitenkalender, nadat zowel de organisator als de vorming werden gescreend en valabel bevonden. Na de vorming evalueren de deelnemers de activiteit en pas dan komen de navormingseenheden in hun persoonlijk portfolio terecht. LOKK-activiteiten worden na registratie van de LOKK en screening van de aangeboden activiteit aanvaard. De deelnemende kinesitherapeut evalueert de LOKK-activiteit die pas dan in het portfolio wordt geregistreerd. Peer reviews worden aangeboden via een LOKK en na screening goedgekeurd. De deelnemers worden op hun competentie rond het thema van de peer review getest zowel vóór als drie maand na de activiteit (zelfevaluatie). Ook de activiteit zelf wordt geëvalueerd. De navormingseenheden komen in het portfolio na het invullen van alle vragenlijsten. Organisatie van de zorg en van de praktijk Via checklists evalueert de kinesitherapeut de organisatie van de zorg en van de praktijk. Zelfreflectie blijkt de eerste incentive. Aansluitend kunnen LOKK s georganiseerd worden (intercollegiaal overleg). Kwaliteit van de zorg Via een vragenlijst (zelfevaluatie) peilt de kinesitherapeut naar de kwaliteit van het eigen kinesitherapeutisch handelen. Via een patiëntenbevraging wordt gepeild naar de patiëntentevredenheid voor een bepaalde kinesitherapeut. Toetsen van kwaliteitsindicatoren, zorgpaden, richtlijnen goede praktijkvoering door de kwaliteitsraad. Aansluitend kunnen LOKK s georganiseerd worden (intercollegiaal overleg). Informatisering en automatisering PE-online is het digitaal beheerssysteem dat via de vooropgestelde normering registreert en vergelijking mogelijk maakt. Elke kinesitherapeut die aan het systeem deelneemt, beheert zijn eigen kwaliteitsportfolio. Ook andere elementen kunnen indien mogelijk toegevoegd worden: Het gebruik van gelabelde software, inclusief een elektronisch kinesitherapeutisch dossier met aansluitende communicatiemogelijkheden wordt vooropgesteld. E-learning moet ook voor kinesitherapeuten uitgewerkt worden. Voorgestelde beheersstructuren In consensus met het RIZIV en de verzekeringsinstellingen stellen Axxon en de stuurgroep Pro-Q-Kine volgende beheersstructuren voor: Binnen het RIZIV bestaan een aantal commissies die de organisatie van de kinesitherapie in België beheren. De overeenkomstencommissie, de technische raad voor kinesitherapie en de profielencommissie hebben elk hun eigen opdracht. Het is de bedoeling om de werking van deze commissies te optimaliseren en deels af te stemmen op kwaliteitsbevordering. Een kwaliteitsraad houdt zich specifiek bezig met aspecten van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie. De samenstelling van deze werkgroep kan deels bestaan uit een vaste kern, aangevuld met specifieke deelnemers, afhankelijk van de opdracht. De verschillende actoren die participeren in deze raad zijn de kinesitherapeuten, de vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen en de wetenschappers (Universiteit, Hogeschool). De deelname van wetenschappers neemt een onontbeerlijke plaats in. pro-q-kine juni 2012 axxon 3

4 PROJECT Fons De Schutter Een directe opvolging van de overheid en de VI s is aangewezen. Volgende taken behoren tot de mogelijkheden: Relevantie van het kwaliteitsbevorderend systeem toetsen. Inhoudelijke en methodologische thema s uitwerken. De 4 pijlers van kwaliteitsbevordering bewaken. Voorstellen van kwaliteitsindicatoren, zorgpaden en richtlijnen. Overleg tussen kinesitherapeuten uit het werkveld en de onderwijsinstellingen geeft volgende aanvullingen: De werking van deze werkgroep moet zeer goed op voorhand vastgelegd worden. De werkgroep heeft een adviserende rol. De werkgroep formuleert de doelstellingen, denktank kwaliteit. Een eerste taak voor de werkgroep: aan welke voorwaarden moet een kinesitherapeut beantwoorden om aan de norm kwaliteitsvol werken te voldoen? De kwaliteitsraad legt de criteria waaraan een kinesitherapeut moet voldoen vast en bepaalt de normen voor opleiders en opleidingen. Kinesitherapeuten die hun kwaliteit transparant maken en inspanningen leveren om de kwaliteit te verbeteren moeten daarvoor gewaardeerd worden. Buiten het RIZIV: Pro-Q-Kine De inhoudelijke beoordeling en validatie van de opleidingen kan gebeuren buiten de bestaande RIZIV-structuren door de kinesitherapeuten en onderwijsinstellingen. Pro-Q-Kine krijgt een rechtspersoonlijkheid en wordt beheerd door een beheerscomité dat samengesteld wordt uit vertegenwoordigers van de beroepsgroep en de erkende onderwijsinstellingen. Op operationeel en evaluatieniveau van de opleidingen, opleiders,, moet de wetenschappelijke ondersteuning bestendigd worden. Pro-Q-Kine is onafhankelijk van de bestaande beroepsvereniging(en). De uitwerking van het systeem bestaat uit drie pijlers: De organisatie (operationeel luik, samengesteld uit practici uit het beroepsveld en wetenschappers). Dit behelst o.a. de organisatie van de LOKK s, van de navormingen, de opleiding van de moderatoren. De validatie van de aangeboden en gevolgde opleidingen (samengesteld uit practici uit het beroepsveld en wetenschappers). De registratie (De overeengekomen registratienorm (RIZIV) in de praktijk brengen (PE-online). Deze drie pijlers moeten onafhankelijk van elkaar georganiseerd worden. De efficiëntie en operationaliteit zullen nochtans op elkaar moeten afgestemd worden. Afstemming tussen de RIZIV-structuren met haar kwaliteitsraad en Pro-Q-Kine (beheerscomité) is dan ook essentieel. Timing en conclusies De overeenkomst (en financiering) stopt eind De beleidsmakers hebben een signaal gegeven dat kwaliteitspromotie structureel kan voortgezet worden vanaf Deze voortzetting is noodzakelijk om de geloofwaardigheid en het engagement van de kinesitherapeuten die nu al participeren te bewaren. De professionele inzet en de expertise van de mensen die binnen het huidige systeem werken en die dit ook willen blijven doen, zal kunnen bestendigd worden. Ook de wetenschappelijke ondersteuning moet bestendigd worden en er moet duidelijk waarde worden gehecht aan de inspanningen van individuele kinesitherapeuten om kwaliteitsvol te werken. Een financiële stimulans moet mogelijk zijn. De nodige ondersteunende structuren zullen uitgewerkt worden waarbij, mits aanpassing van bevoegdheden of werkmethodes, de bestaande organen binnen het RIZIV zullen ingezet worden. Kinesitherapeuten die hun kwaliteit transparant maken en inspanningen leveren om de kwaliteit te verbeteren moeten daarvoor gewaardeerd worden. Dit kan o.a. door registratie in een kwaliteitsregister (labeling), door financiële stimuli te voorzien of andere vormen van appreciatie uit te werken. 4 axxon pro-q-kine juni 2012

5 CHECKLISTS Peter Bruynooghe Digitale kwaliteitstoetsing via praktijkchecklist en checklist kinesitherapeutisch dossier Via uw portfolio in PE-online zijn er twee digitale hulpmiddelen ter beschikking waarmee u de kwaliteit binnen uw praktijk kunt meten. Via de praktijkchecklist kunt u een geheel van processen binnen uw praktijk inventariseren. De checklist van het kinesitherapeutisch dossier registreert het klinisch redeneren en uw methodisch handelen tijdens de kinesitherapeutische behandeling. De digitale Praktijkchecklist Deze praktijkchecklist vult u zelf online in en is bedoeld als leidraad bij een goede praktijkvoering om uw dienstverlening te optimaliseren. De vragenlijst checkt of 35 elementen gaande van infrastructuur over veiligheid, communicatie tot de wettelijke en beroepsverplichtingen, al dan niet aanwezig zijn in uw praktijk. 5 vragen hebben betrekking op de infrastructuur. 7 vragen belichten veiligheidsaspecten, waaronder de jaarlijkse controle van de elektrotoestellen. Het is raadzaam om een inventaris op te maken van alle aanwezige elektrotoestellen evenals een lijst van alle oefenmateriaal. Via deze (uitleen) lijst kunt u nagaan welke patiënt welk oefenmateriaal heeft meegenomen voor zijn thuisoefenprogramma. Na afloop van de behandeling kunt u de patiënt erop wijzen om het oefenmateriaal terug in te leveren. 11 vragen gaan over de communicatie, de profilering van uw praktijk. De tarievenlijst en het bericht van al of niet conventionering zijn verplicht zichtbaar aangebracht in uw praktijk. Het is ook wenselijk om een suggestieblad, klachtenformulier of complimentenkaart ter beschikking te stellen. Wanneer een patiënt het nodig acht, kan hij hiervan gebruikmaken en na invulling achterlaten in een daarvoor bestemde bus. U kunt rekening houden met eventuele klachten en/of suggesties en in uw praktijk aanpassingen doorvoeren. Aangaande de wettelijke verplichtingen zijn er 4 vragen, waaronder de verplichte inning van het remgeld bij 70% van uw patiëntenbestand en de aangifte van de oppervlakte van de wachtzaal waarin muziek wordt afgespeeld aan de Billijke vergoeding. In het kader van de digitalisering van de pati- pro-q-kine juni 2012 axxon 5

6 7 vragen belichten veiligheidsaspecten, waaronder de jaarlijkse controle van de elektrotoestellen. Het is raadzaam om een inventaris op te maken van alle aanwezige elektrotoestellen evenals een lijst van alle oefenmateriaal. Via deze (uitleen)lijst kunt u nagaan welke patiënt welk oefenmateriaal heeft meegenomen voor zijn thuisoefenprogramma. Na afloop van de behandeling CHECKLISTS kunt u de patiënt erop wijzen om het oefenmateriaal terug in te leveren. 11 vragen gaan over de communicatie, de profilering van uw praktijk. ëntendossiers en gegevensoverdracht via e-health of Vitalink wordt het belangrijk om jaarlijks een aangifte te doen van de patiëntenbestanden aan de privacycommissie. De beroepsverplichtingen worden getoetst aan de hand van 6 vragen. Het is raadzaam om de deontologische gedragscode voor de kinesitherapeut, opgemaakt door de Nationale Raad voor Kinesitherapie, te consulteren op De praktijktool wordt afgesloten met de al dan niet aanwezigheid van 2 verplichte documenten: een verklaring op erewoord en de visitatie van uw diploma door de FOD Volksgezondheid. Deze praktijkchecklist is een persoonlijk instrument. Wanneer bepaalde elementen uit de checklist momenteel nog niet aanwezig of ingevuld zijn, is het aan u om dit in de toekomst verder aan te vullen en uit te werken. Het invullen van Praktijkchecklist neemt slechts 15 minuten in beslag. Log snel in op PE-online en vul deze praktijktool in! Checklist bij het Kinesitherapeutisch Dossier Het kinesitherapeutisch dossier is een handig werkinstrument voor een vlotte en efficiënte praktijkvoering. Gezien het in de kinesitherapie vaak om complexe problemen gaat, is het noodzakelijk dat er strategieën worden toegepast voor het oplossen van het probleem. De opeenvolgende stappen liggen vervat in het klinisch redeneren dat te definiëren is als een planmatig handelingsproces. Tijdens dit handelingsproces analyseert de kinesitherapeut - in samenspraak met de patiënt - het gezondheidsprobleem en de daaraan gerelateerde contextuele factoren. Doel is om een adequaat behandelplan op te stellen dat het gezondheidsprobleem vermindert of opheft. Het klinisch redeneren omvat dus het proces van het koppelen van relevante kennis, ervaring in het oplossen van problemen en reflectie op het eigen handelen. Zodoende zal de kinesitherapeut beredeneren welke stappen hij moet nemen voor het kinesitherapeutisch handelen gebaseerd op inzicht. De structuur van het kinesitherapeutisch dossier is afgestemd op het klinisch redeneren. Bij deze template worden 30 elementen uit het kinesitherapeutisch dossier getoetst onder de Structuurindicator. Het gaat 6 axxon pro-q-kine juni 2012

7 worden. Het kan onder bepaalde voorwaarden door de patiënt geraadpleegd worden. Bepaalde gegevens moeten dan ook verplicht in dat dossier worden genoteerd. Daarnaast zijn er nog een aantal elementen aangaande de anamnese, het kinesitherapeutisch onderzoek, het behandelingsplan, de behandeling, de resultaten en/ of evaluaties en de afsluiting van de behandeling. Met deze template kunt u zelf nagaan of u met uw kinesitherapeutisch dossier goed zit. 4 vragen handelen over de aanmelding van de patiënt, de verwijzing en het medisch voorschrift. 3 antwoorden op deze vragen zijn wel verplicht aanwezig Peter Bruynooghe vooral om de verplichte elementen van het dossier die volgens in uw dossier! 2 vragen handelen over de anamnese, de hulpvraag. 1 vraag handelt over de verplichte aanwezigheid van het kinesitherapeutisch onderzoek, meer bepaald het functieonderzoek. De kinesitherapeutische diagnose met de functioneringsproblemen en de indicatie voor kinesitherapie komen aan bod in 2 vragen. Het behandelingsplan, waaronder de verwachtingen van de patiënt, het behandelingsdoel en de afspraken en/of aanbevelingen worden getoetst aan de nomenclatuur van de kinesitherapie wettelijk dienen aanwezig te zijn. Volgens art. 9 van de wet op de patiëntenrechten is de kinesitherapeut ook verplicht een patiëntendossier bij te houden, dat op een veilige manier bewaard moet worden. Het kan onder bepaalde de voorwaarden hand van door 5 vragen. de patiënt geraadpleegd worden. Bepaalde gegevens moeten dan ook verplicht in dat dossier worden genoteerd. Daarnaast zijn er nog een aantal elementen aangaande de anamnese, het kinesitherapeutisch onderzoek, het behandelingsplan, de behandeling, de resultaten en/ of evaluaties en de afsluiting van de behandeling. Met deze template kunt u zelf nagaan of u met uw kinesitherapeutisch dossier goed zit. 4 vragen handelen over de aanmelding van de patiënt, de verwijzing en het medisch voorschrift. 3 antwoorden op deze vragen zijn wel verplicht aanwezig in uw dossier! 2 vragen handelen over de anamnese, de hulpvraag. 1 vraag handelt over de verplichte aanwezigheid van het kinesitherapeutisch onderzoek, meer bepaald het functieonderzoek. De kinesitherapeutische diagnose met de functioneringsproblemen en de indicatie voor kinesitherapie komen aan bod in 2 vragen. Het behandelingsplan, waaronder de verwachtingen van de patiënt, het behandelingsdoel en de afspraken en/of aanbevelingen worden getoetst aan de hand van 5 vragen. 2 vragen onderzoeken de kinesitherapeutische behandeling. Naast de waardering van de patiënt wordt aan de hand van 4 vragen gepeild naar de gerealiseerde behandelingsdoelen en behandelingsresultaten. Alles aangaande de afsluiting van de behandeling wordt onderzocht aan de hand van 3 vragen. Het schriftelijk verslag, tussentijds- en of eindverslag bij Courante, E- of F- pathologie komen aan bod in 2 vragen. Het geheel wordt afgesloten met 5 vragen die betrekking hebben op art. 9 van de wet op de patiëntenrechten. Deze elementen zijn wel verplicht aanwezig in uw dossier. De niet-aanwezige of niet ingevulde elementen uit het kinesitherapeutisch dossier kunt u op een later tijdstip aanvullen of verder uitwerken. Surf snel naar uw persoonlijk portfolio en selecteer na het invullen van de datum de Checklist Kinesitherapeutisch dossier. 2 vragen onderzoeken de kinesitherapeutische behandeling. Naast de waardering van de patiënt wordt aan de hand van 4 vragen gepeild naar de gerealiseerde behandelingsdoelen en behandelingsresultaten. pro-q-kine juni 2012 axxon 7

8 Pro-Q-kine P Peter Bruynooghe en Nicole Morre CHECKLISTS CHECKLISTS ro-q-kine eter Bruynooghe en Nicole Morre HECKLISTS Peter Bruynooghe Waar vind ik deze twee nieuwe checklists? U vindt deze twee nieuwe vragenlijsten terug in uw persoonlijk PE-online portfolio. Ga naar de hompepage van en klik op Schrijf u nu in als u nog niet over een persoonlijk PE-online portfolio beschikt. Eens in uw PE-online portfolio, klikt u in het menu bovenaan op Portfolio en vervolgens op Toevoegen. Geef in het volgend scherm de datum van vandaag in en klik op volgende. U kunt het invullen van de checklist op elk moment onderbreken via de knop ʻOpslaan Selecteer in het afrolmenu van het vak conceptʼ. Via het hoofdmenu ʻPortfolio overzichtʼ kunt u de checklist nadien terugvinden categorie de checklist praktijk of de en verder invullen. checklist kinesitherapeutisch dossier. U kunt het invullen van de checklist op elk moment onderbreken via de knop Opslaan concept. Via het hoofdmenu Portfolio overzicht kunt u de checklist nadien terugvinden en verder invullen. In de loop van de maand juli 2012 kunt u via PE-online een anoniem tevredenheidsonderzoek uitvoeren bij uw patiënten. Via deze patiëntenbevraging krijgt u een beeld over de kwaliteit van de door u geleverde kinesitherapeutische zorg. Tegelijkertijd hebt u via een webapplicatie bij PE-online de mogelijkheid om uw kinesitherapeutisch handelen te evalueren in de (groeps)praktijk. Meer info over beide bevragingen volgt in een nieuwsbrief. 8 axxon pro-q-kine juni 2012

Kwaliteitsbevordering in de Kinesitherapie

Kwaliteitsbevordering in de Kinesitherapie Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie december 2012 Pro-Q-kine katern Pro-Q-Kine VZW Pro-Q-Kine, het pilootproject voor Kwaliteitsbevordering in de Kinesitherapie dat van start ging in 2008, is sinds

Nadere informatie

PEER REVIEW CHECKLIST NEEMT MIJN PRAKTIJK ONDER DE LOEP. Ontwikkeld door Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie, in opdracht van Pro-Q-Kine vzw

PEER REVIEW CHECKLIST NEEMT MIJN PRAKTIJK ONDER DE LOEP. Ontwikkeld door Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie, in opdracht van Pro-Q-Kine vzw CHECKLIST NEEMT MIJN PRAKTIJK ONDER DE LOEP Ontwikkeld door Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie, in opdracht van Pro-Q-Kine vzw CHECKLIST NEEMT MIJN PRAKTIJK ONDER DE LOEP DOEL PEER REVIEW ALGEMEEN = interactief

Nadere informatie

Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie DECEMBER 2011-JANUARI 2012 pro-q-kine katern. PE-online

Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie DECEMBER 2011-JANUARI 2012 pro-q-kine katern. PE-online Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie DECEMBER 2011-JANUARI 2012 pro-q-kine katern PE-online In 2011-2012 gaat Pro-Q-Kine voor de volgende doelstellingen: het verder oprichten en ondersteunen van

Nadere informatie

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen:

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Voorwaarden Procedure voor het kwaliteitsregister 2. Praktische aspecten van de kwaliteitsbevordering 3. Organisatie van de permanente navorming en intercollegiale toetsing 4. Erkenning van navormingsactiviteiten

Nadere informatie

Eindrapport project kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie November 2012

Eindrapport project kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie November 2012 Eindrapport project kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie November 2012 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel 1: de doelstellingen van het project kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Inleiding...9

Nadere informatie

Groei. naar een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie

Groei. naar een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Groei naar een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Inhoud Inleiding 04 Een kwaliteitszorgsysteem voor de beroepssector 05 Kwaliteitsbeheer in de

Nadere informatie

Achtergrondinformatie LOKK en LOKK-activiteiten

Achtergrondinformatie LOKK en LOKK-activiteiten Achtergrondinformatie voor de LOKKorganisator Achtergrondinformatie LOKK en LOKK-activiteiten Inhoud 1. Info over LOKK, peer review en gewone LOKK-activiteit... 2 2. Wie doet wat?... 2 3. LOKK-activiteit...

Nadere informatie

PE-online Guide. Over de praktische kant van PE-online

PE-online Guide. Over de praktische kant van PE-online PE-online Guide Over de praktische kant van PE-online 1 Inhoud 1. First things first... 3 2. PE-online kalender... 4 3. Wegwijs in uw PE-online portfolio... 5 A. Hoofdscherm van uw portfolio... 5 B. Mijn

Nadere informatie

Accreditering voor kinesitherapeuten!?!

Accreditering voor kinesitherapeuten!?! Nieuwsbrief 25-05-2013 Accreditering voor kinesitherapeuten!?! In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op het antwoord van PQK op ons schrijven van april 2013, en meer in het algemeen op het dossier accreditering.

Nadere informatie

PE-online Guide LOKK

PE-online Guide LOKK PE-online Guide LOKK Over de praktische kant van PE-online Inhoud 1. First things first... 3 2. LOKK opstarten... 4 A. LOKK-account aanmaken... 4 B. De eerste keer inloggen in uw LOKK-account... 5 3. Wegwijs

Nadere informatie

Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel

Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel De afbeelding op de omslag geeft de twee polen weer die essentiële elementen zijn in het kwaliteitszorgsysteem dat we voor ogen hebben: zelfevaluatie en intercollegiale

Nadere informatie

Voorwoord.. 4. Een overzicht.. 5. De werking van de werkgroep kwaliteitsraad.. 6. Interne activiteiten van Pro-Q-Kine.. 7

Voorwoord.. 4. Een overzicht.. 5. De werking van de werkgroep kwaliteitsraad.. 6. Interne activiteiten van Pro-Q-Kine.. 7 Tussentijds rapport Pro-Q-Kine Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie 28 januari 2014 1 2 Inhoudstafel Voorwoord.. 4 Een overzicht.. 5 De werking van de werkgroep kwaliteitsraad.. 6 Interne activiteiten

Nadere informatie

Peer review Het elektronisch Kinesitherapeutisch dossier

Peer review Het elektronisch Kinesitherapeutisch dossier Peer review Het elektronisch Kinesitherapeutisch dossier Inleiding Waarom een dossier? Efficiëntie in het werk en communicatie dankzij informatisering en automatisering Hulp bij het nemen van beslissingen

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Registreren als Professional bij Registerplein

Registreren als Professional bij Registerplein Registerplein Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals Registreren als Professional bij Registerplein Stap voor stap de registratie uitgelegd Registreren als Professional bij Registerplein Stap voor

Nadere informatie

Sneuveltekst praktische invulling kwaliteitsbevordering V7

Sneuveltekst praktische invulling kwaliteitsbevordering V7 1. Voorwaarden Procedure voor het Kwaliteitsregister 2. Praktische aspecten van de kwaliteitsbevordering 3. Organisatie van de permanente navorming en intercollegiale toetsing 4. Erkenning van navormingsactiviteiten

Nadere informatie

Een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Kwaliteitsbevordering

Een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Kwaliteitsbevordering Een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Kwaliteitsbevordering Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Inhoud Waarom is er nood aan een systeem

Nadere informatie

Registreren als Professional bij Registerplein

Registreren als Professional bij Registerplein Registerplein Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals de kwaliteit van sociale profesionals Registreren als Professional bij Registerplein Stap voor stap de registratie uitgelegd Registreren als

Nadere informatie

PE-online Guide. - Opleiders -

PE-online Guide. - Opleiders - PE-online Guide - Opleiders - 1 Inhoud 1. First things first... 3 2. Opleidersaccount aanmaken in PE-online... 4 A. Account aanmaken in PE-online... 4 B. Autorisatie aanvragen als opleider... 4 3. Wegwijs

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Registreren als Cliëntondersteuner

Registreren als Cliëntondersteuner Registerplein Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals de kwaliteit van sociale profesionals Registreren als Cliëntondersteuner bij Registerplein Stap voor stap de registratie uitgelegd De procedure

Nadere informatie

ROMG. Handleiding digitaal dossier

ROMG. Handleiding digitaal dossier ROMG Handleiding digitaal dossier ROMG 18-11-2014 Voorwoord Op de Algemene Leden Vergadering van de NVOMG d.d. 18 juni 2014 zijn de aangepaste herregistratie-eisen vastgesteld die per 1 juli 2014 van kracht

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven 1. Toekomstig erkende of pas erkende arts (huisartsen en specialisten)... 2 1.1. Eerste aanvraag... 2 2. Gevestigde huisartsen...

Nadere informatie

Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen

Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen Rol van de kinesitherapeut D Hooghe Simon Axxon, Physical Therapy in Belgium CVS: Voorstel van proefproject Inleiding: 2009: KCE

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Het elektronisch voorschrift onder de loep. Dr. Marc Moens Voorzitter Recip-e Ondervoorzitter BVAS

Het elektronisch voorschrift onder de loep. Dr. Marc Moens Voorzitter Recip-e Ondervoorzitter BVAS Het elektronisch voorschrift onder de loep Dr. Marc Moens Voorzitter Recip-e Ondervoorzitter BVAS 2. Waar staan we vandaag? 3. Besluit 2 ONBEKEND = ONBEMIND 3 Historiek 2001: Werkgroep een theoretische

Nadere informatie

Registreren voorportaal Sociaal Werkers bij Registerplein

Registreren voorportaal Sociaal Werkers bij Registerplein Registerplein Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals Registreren voorportaal Sociaal Werkers bij Registerplein Stap voor stap de registratie uitgelegd Registreren bij Registerplein 1. Voordat u

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen Kwaliteitsregister Verloskundigen Handleiding Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen T 030 282 31 14 kwaliteitsregister@knov.nl

Nadere informatie

OKIDO. Organisatie van Kinesitherapeutisch Dossier. Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten vzw. Website: http://www.wvvk.

OKIDO. Organisatie van Kinesitherapeutisch Dossier. Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten vzw. Website: http://www.wvvk. OKIDO Organisatie van Kinesitherapeutisch Dossier Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten vzw Website: http://www.wvvk.be 08/02/2007 OKIDO FOD Volksgezondheid 1 Eerste intermediair verslag:

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDATEN EVALUATIE VAN HET VINCA-PROJECT. Brussel, 11 maart 2008

OPROEP TOT KANDIDATEN EVALUATIE VAN HET VINCA-PROJECT. Brussel, 11 maart 2008 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Cel Informatica, Telematica en Communicatie in de Gezondheidszorg Eurostation Bloc II 1ste verd. bureau 01D269 Victor Horta Plein 40/B10

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen 15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen BS 25/03/1999 in voege vanaf 04/04/1999 Gewijzigd door: KB12/08/2000 BS 29/08/2000

Nadere informatie

BROKIS Zorgcoach BENU Check

BROKIS Zorgcoach BENU Check BROKIS Zorgcoach BENU Check De online tool ter ondersteuning van de farmaceutische zorg in de BENU apotheek Versie 31 maart 2015 1 Inleiding BENU Check De BENU Check is een online tool die gebruikt kan

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Releasenotes en update documentatie. Verslagleggingsrichtlijn Psychologie versie 7

Releasenotes en update documentatie. Verslagleggingsrichtlijn Psychologie versie 7 Releasenotes en update documentatie Verslagleggingsrichtlijn Psychologie versie 7 Inhoudsopgave Releasenotes en update documentatie Hoofdstuk 1 Releasenotes Psychologie verslaglegging versie 7...1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Communicatie arts kinesitherapeut

Communicatie arts kinesitherapeut Bea Vermeyen, Dré Vermoesen Communicatie arts kinesitherapeut Handleiding voor de moderator Handleidingen voor Kwaliteitsbevordering; Antwerpen 2004 Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk

EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk Het EPA-instrument Het European Practice Assessment (EPA) 2005 werd tussen 2001 en 2005 ontwikkeld door de TOPAS-Europe

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 5 Hoofdstuk 3 Mijn dossier...

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

RSV Opleidingsregister. Handleiding Mijn V&VN en PE-online voor studenten

RSV Opleidingsregister. Handleiding Mijn V&VN en PE-online voor studenten RSV Opleidingsregister Handleiding Mijn V&VN en PE-online voor studenten Inhoudsopgave 1. Inschrijving in het opleidingsregister Welke gegevens heb ik nodig om mijzelf in te kunnen schrijven? Mijn V&VN-account

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL BUE 2014 - Zelfevaluatie OL Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven Je leidinggevende kwaliteiten Via deze vragenlijst kun je je mening geven over de wijze waarop je je leidinggevende rol hebt

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement voor kinesitherapeuten Een project van de WVVK i.s.m. de UZK Een project van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten v.z.w. i.s.m. de Unie van Zelfstandige Kinesitherapeuten

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

1. De website www.energiejacht.be

1. De website www.energiejacht.be 1. De website www.energiejacht.be Op de site krijg je als energiemeester een overzicht van alle gegevens van jouw deelnemers: meterstanden, besparingscijfers, algemene data. Energiemeesters hebben de eindverantwoordelijkheid

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Registreren als Gezinshuisouder bij Registerplein

Registreren als Gezinshuisouder bij Registerplein Registerplein de kwaliteit van sociale profesionals Registreren als Gezinshuisouder bij Registerplein Stap voor stap registratie uitgelegd De procedure is onder voorbehoud van wijzigingen in het systeem.

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Eerste intermediair verslag: OKIDO-project 13 januari 2007

Eerste intermediair verslag: OKIDO-project 13 januari 2007 Eerste intermediair verslag: OKIDO-project 13 januari 2007 In dit eerste intermediair rapport wensen wij volgende onderwerpen voor te stellen: 1. De kinesitherapeutische interventie in het geheel van de

Nadere informatie

UW EVENEMENT AANKONDIGEN BIJ UIT IN VLAANDEREN

UW EVENEMENT AANKONDIGEN BIJ UIT IN VLAANDEREN UW EVENEMENT AANKONDIGEN BIJ UIT IN VLAANDEREN Ga naar de website : www.uitinvlaanderen.be Kies om in te loggen indien je reeds geregistreerd bent, of maak een nieuwe login via registreer hier Eenmalige

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Incura. Tips & tricks

Incura. Tips & tricks Incura Tips & tricks 2011 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Andere agenda s kiezen... 4 3 Werking behandeljournaal... 5 4 Standaardteksten... 7 4.1 Een standaardtekst maken.... 7

Nadere informatie

JEUGDSPORTPROJECT. Handleiding Webapplicatie VBL-Give&Go Invulling seizoen 2014-2015!

JEUGDSPORTPROJECT. Handleiding Webapplicatie VBL-Give&Go Invulling seizoen 2014-2015! JEUGDSPORTPROJECT Handleiding Webapplicatie VBL-Give&Go Invulling seizoen 2014-2015! Zoals jullie weten, heeft VBL in het kader van de facultatieve opdracht Jeugdsport opnieuw een project en een aanvraag

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Deze bijlage is een verplicht onderdeel

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 02) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN 30/06/2017 Federale dienst e-procurement GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven 1. Toekomstig erkende of pas erkende geneesheer (huisartsen en geneesheren-specialisten) 1.1. Eerste aanvraag De

Nadere informatie

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013 Deelnemer Alles wat nodig is voor de beroepspraktijkvorming is te vinden in. De leermeester, leerling en docent loggen in op dezelfde digitale omgeving, zodat zij voortdurend de competentieontwikkeling

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2016

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2016 Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap januari 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 2 Als u voor het eerst gaat werken met

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van de aanvraag voor SCAS-Hercertificering wielrensoigneur.

Handleiding voor het indienen van de aanvraag voor SCAS-Hercertificering wielrensoigneur. SCAS976 Handleiding voor het indienen van de aanvraag voor SCAS-Hercertificering wielrensoigneur. De aanvraag van de hercertificering verloopt via de SCAS-website: www.scascertificering.nl Hieronder wordt

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen Kwaliteitsregister Verloskundigen Handleiding Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen T 030 282 31 14 kwaliteitsregister@knov.nl

Nadere informatie

De vormingsaanvraag is nu terug zichtbaar voor de aanvrager en staat nu in stap 50 Afwerking Vormingsdossier.

De vormingsaanvraag is nu terug zichtbaar voor de aanvrager en staat nu in stap 50 Afwerking Vormingsdossier. STAP 50 De vormingsaanvraag is nu terug zichtbaar voor de aanvrager en staat nu in stap 50 Afwerking Vormingsdossier. Hier dien je aan te duiden of je de opleiding effectief gevolgd hebt of niet. Wanneer

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Gemeente labeling

Incura Handleiding (GGZ) Gemeente labeling Incura Handleiding (GGZ) Gemeente labeling Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf

Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf Werkwijze: Bijgevoegd sjabloon is bedoeld als kandidaatstelling voor een pilootproject bevallen met verkort ziekenhuisverblijf.

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Minddistrict Triage Gho-Go. Handleiding Screeningsvragenlijst

Minddistrict Triage Gho-Go. Handleiding Screeningsvragenlijst Minddistrict Triage Gho-Go voor huisarts en POH GGZ Inhoud Inleiding... 3 Inloggen in het platform... 4 Cliëntaccounts aanmaken... 5 Screeningsvragenlijst aanbieden... 6 Uitslag screeningsvragenlijst...

Nadere informatie

HANDLEIDING voor WEBGEBASEERDE TESTING aan de hand van LIMESURVEY

HANDLEIDING voor WEBGEBASEERDE TESTING aan de hand van LIMESURVEY HANDLEIDING voor WEBGEBASEERDE TESTING aan de hand van LIMESURVEY LimeSurvey is niet-gecommercialiseerde software die zich ertoe leent testen te ontwikkelingen en verwerken. De software wordt beheerd door

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten

Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten Onderstaand overzicht toont welke instrumenten de school kan gebruiken om haar beginsituatie in kaart te brengen en/of beleid te evalueren. Voeding Beweging

Nadere informatie

Accrediteringsstuurgroep

Accrediteringsstuurgroep Accreditatie APOOB Kapitein Crespelstraat 26 1050 Brussel 02/512.55.26 Accrediteringsstuurgroep Beheert de AP s toegekend aan nascholingsactiviteiten en aan de deelnemers. Verklarende begrippen AP s =

Nadere informatie

Volgende wijzigingen zijn voor deze aangifte van toepassing :

Volgende wijzigingen zijn voor deze aangifte van toepassing : Invullen van de Elektronische vragenlijst op de website van het RIZIV (www.riziv.fgov.be > zorgverleners > rustoorden > gegevensinzameling). Teneinde het RIZIV toe te laten de tegemoetkomingen waarop u

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2013

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2013 Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 2 Als u voor het eerst gaat werken met

Nadere informatie

JEUGDSPORTPROJECT. Handleiding Webapplicatie VBL-Give&Go Invulling SEIZOEN !

JEUGDSPORTPROJECT. Handleiding Webapplicatie VBL-Give&Go Invulling SEIZOEN ! JEUGDSPORTPROJECT Handleiding Webapplicatie VBL-Give&Go Invulling SEIZOEN 2015-2016! De VBL heeft in het kader van de facultatieve opdracht Jeugdsport opnieuw een project en een aanvraag voor subsidiëring

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Van evaluatie Evaluatie op actieniveau Wanneer? Heel het jaar door, op de momenten

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen FOD VOLKSGEZONDHEID, 15 12 2011 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Advies betreffende

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Handleiding voor organisaties Inleiding Handleiding voor organisaties Met deze handleiding kunt u als organisatie inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Inhoudsopgave: Wat is CoZo en ehealth? 1 Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent ) 2 Hoe uw Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN 04/072016 - Versie 201 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 12/11/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR DE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie