Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn"

Transcriptie

1 Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn Inleiding Zo veel mogelijk inwoners van Midden-Delfland, en in het bijzonder inwoners van Den Hoorn, moeten de gelegenheid krijgen om mee te denken bij de verdere uitwerking van het plan Waaijer/ Jumbo. Ook de winkeliers in het centrum worden zoveel mogelijk betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. Al in het marktpropositietraject is aangegeven dat burgerparticipatie een onderdeel uit moet maken van de planontwikkeling. Inwoners en ondernemers betrekken kan op verschillende manieren. Opmerking vooraf: De gemeenteraad heeft ingestemd met een motie van de coalitiepartijen. Hierin staat dat er in de raadsvergadering op 10 december 2013 een uitgewerkt plan gepresenteerd moet worden. Het tijdsbestek is zodoende zeer krap. Dit beperkt de mogelijkheden en frequentie van de participatie. Communicatiestrategie 1. Werkgroep De werkgroep bestaat uit inwoners die zich tijdens de informatieavond op 2 september 2013 zelf aangemeld hebben bij de projectleiders. Met deze groep mensen wordt op 17 oktober een eerste werkgroepbijeenkomst gehouden. Leden van de klankbordgroep Centrum Den Hoorn zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkgroep. Ook zijn winkeliers van de Dijkshoornseweg uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep. De werkgroepbijeenkomsten hebben een workshopachtige setting, waarbij van de werkgroepleden verwacht wordt dat zij actief met de plannen aan de slag gaan. Omdat de deelnemers aan de werkgroep nu nog alleen mensen zijn die tijdens de informatiebijeenkomst van 2 september 2013 aanwezig zijn geweest, wordt er op korte termijn nog een oproep geplaatst in De Schakel en op Facebook om mensen te werven voor de werkgroep. Hierbij wordt duidelijk aangegeven hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn en dat er sprake zal zijn van een willekeurige loting bij overschrijving van het aantal beschikbare plaatsen. Betrokken inwoners en ondernemers Samen de plannen uitvoerig bestuderen en ontdekken op welke thema's het plan geoptimaliseerd kan worden. Hier adviezen over geven en deze direct bespreken met gemeente, ontwikkelaar en architect. 3 keer voor 10 december 2013: 17 oktober, 29 oktober en 19 november Tijdens de werkgroepbijeenkomsten is er volop gelegenheid om discussies aan te gaan en kaders en keuzes face to face toe te lichten. Het gaat hierbij om het informeren en raadplegen van de werkgroepleden en samen adviezen uitbrengen aan de projectgroep. r I (INT) Z

2 2. Informatieavond versus inloopbijeenkomst Tijdens een informatieavond met een plenaire presentatie kan de voortgang van de planontwikkeling eenvoudig toegelicht worden. Er is echter beperkte ruimte om vragen te stellen aan het projectteam of de ontwikkelaar. Een informatieavond bereikt een grote hoeveelheid mensen. Tijdens een inloopbijeenkomst is er voor belangstellenden meer gelegenheid om individuele vragen te stellen of om één op één uitleg te krijgen over onduidelijkheden of zaken die voor de betreffende persoon niet gewenst zijn. Daarom adviseren wij om inloopbijeenkomsten te organiseren. Het persoonlijke contact met de inwoner geeft meer ruimte voor gedetailleerde uitleg en interactie. Het gesprek gaat dan specifiek over de vragen van die persoon. Een plenaire bespreking van het plan is minder interactief. Goede adviezen worden uiteraard meegenomen en verwerkt in het plan. Betrokken inwoners en ondernemers Tijdens de inloopbijeenkomst is er gelegenheid om één op één vragen te stellen. De voortgang en de stand van zaken van het plan wordt hierbij meteen meegenomen. 2 keer voor 10 december 2013, eenmaal in de tweede helft van oktober en eenmaal in de eerste helft van november De participatie bestaat vooral uit het informeren van de aanwezigen naar aanleiding van hun eigen vragen. Adviezen vanuit de aanwezigen worden meegenomen in de werkgroep en/ of projectgroep. Website Op de website publiceert de gemeente zoveel mogelijk informatie over het project. Een verslag van de laatste stand van zaken wordt regelmatig bijgewerkt, minimaal eens per 2 weken. De reeds bestaande eigen website (subsite) van Centrum Den Hoorn is de centrale plaats voor deze informatie. Waarbij de gemeentelijke website een duidelijke verwijzing heeft naar deze subsite. Op de website worden ook eerder gestelde vragen, met bijbehorend antwoord opgenomen. Zo kan iedereen lezen welke vragen al gesteld zijn en wat het antwoord hierop is geweest. Door deze FAQ-lijst wordt deels voorkomen dat sommige vragen meerdere malen gesteld worden. De eerste aanzet van de FAQlijst bestaat uit de vragen die al opgenomen zijn in de brief die huis-aan-huis verspreid is. Betrokken inwoners en ondernemers die online hun informatie willen verkrijgen. Mensen die niet aanwezig kunnen zijn op de inloopbijeenkomsten. Belangstellenden informeren over het plan en het te volgen proces. Overzicht geven van de veel gestelde vragen (FAQ). Continu stand van zaken updaten en FAQ bijwerken zodra er nieuwe vragen beantwoord zijn. 2

3 Het gaat hier vooral om het uitleggen van de gemaakte keuzes. Het informeren van belangstellenden. 4. Poll Op de website van Centrum Den Hoorn wordt een korte online poll opgezet. De poll gaat over thema's die aansprekend zijn voor onze belangstellenden. Het gaat hierbij om thema's zoals het parkeren, de inrichting van de openbare buitenruimte en het behoud van het dorpse karakter. Per thema worden dan maximaal 3 gesloten vragen gesteld. Vervolgens krijgen deelnemers nog de gelegenheid om af te sluiten met een open tekstvak waarin zij hun eigen 'gouden tip' kunnen vermelden. Deze 'gouden tips' worden verzameld en weer online gepubliceerd op de website. Ook op Facebook worden de 'gouden tips' vermeld, zodat andere mensen erop kunnen reageren. Een dergelijke onderlinge discussie kan resulteren in goede aanvullingen op de al bestaande plannen voor het betreffende thema. Deze discussie wordt intern goed gemonitord op zowel inhoud als vorm. De uitslag van de poll wordt vermeld op de website, op Facebook, in de (digitale) nieuwsbrief en in De Schakel. Ook worden tussentijdse percentages vermeld op Facebook, inclusief de 'gouden tips' met meteen de aansporing om ook deel te nemen aan de poll. De poll wordt zowel online als offline gepromoot, via website, Facebook, Twitter, maar ook via De Schakel, de (digitale) nieuwsbrief en kleine posters in bijvoorbeeld De Hoornbloem en bibliotheek Den Hoorn. Betrokken inwoners en ondernemers die online actief zijn. Allereerst het verzamelen van voorkeuren bij keuzemogelijkheden en mensen de gelegenheid geven een eigen inbreng te doen. Vervolgens online discussieruimte bieden over de 'gouden tips'. Per thema 2 weken de gelegenheid geven om de poll in te vullen. Het gaat hier in eerste instantie om het raadplegen van belangstellenden. Tevens kunnen zij een eigen advies ofwel 'gouden tip' meegeven. Deze 'gouden tips' geven weer aanleiding tot discussiemogelijkheden. 5. De gemeente geeft belangstellenden de gelegenheid om direct vragen te stellen aan de projectgroep. Het staat belangstellenden natuurlijk ook vrij om met eigen adviezen te komen. Dit is voor belangstellenden een eenvoudige manier om antwoord te krijgen op vragen of om hun ideeën te kunnen delen. Er wordt een brede doelgroep bereikt, omdat veel inwoners beschikken over . De kans is aanwezig dat er veel vragen gesteld worden die al beantwoord hadden kunnen worden als mensen de documentatie over het project gelezen hadden. Of dat er vragen gesteld worden die niet eenvoudig schriftelijk beantwoord kunnen worden. De gestelde vragen moeten namelijk binnen 2 werkdagen zijn voorzien van een reactie.

4 Bij de beantwoording worden de mensen ook meteen geattendeerd op de website met de poll, de (digitale) nieuwsbrief en Facebook. De gestelde vragen met het bijbehorende antwoord worden opgenomen in de FAQ-lijst op de website. We zijn ons ervan bewust dat deze manier van interactie veel tijd vraagt van de medewerkers. Het is een tijdrovende manier van communiceren. In de projectgroep worden afspraken gemaakt om aan de behandelingstermijn te kunnen voldoen. Voor dit project wordt een apart adres aangevraagd. Op de website komt een directe button 'Mail ons uw vragen'. Betrokken inwoners en ondernemers die online hun informatie willen verkrijgen. Mensen die niet aanwezig kunnen zijn op de inloopbijeenkomsten. Beantwoorden van vragen en doorverwijzen naar andere communicatiemiddelen voor proces- en voortgangsinformatie en de poll. Continu Het gaat hier vooral om het uitleggen van de gemaakte keuzes, het informeren van belangstellenden. Belangstellenden kunnen de projectgroep adviseren, waarbij duidelijk moet zijn dat het alleen een advies kan zijn en er geen dwingende eisen opgelegd kunnen worden. 6. Facebook Via korte nieuwsberichten op Facebook verwijst de gemeente haar inwoners en andere belangstellenden door naar andere communicatiemiddelen zoals de website, een inloopbijeenkomst of een (digitale) nieuwsbrief, zodat zij geïnformeerd kunnen worden over de laatste stand van zaken. Via Facebook wordt de tussenstand en einduitslag van iedere poll bekend gemaakt. Ook worden de 'gouden tips' uit de poll opgesomd, zodat belangstellenden daarop kunnen reageren. Op deze manier bereiken we eenvoudig een deel van je inwoners. De kans is aanwezig dat ook mensen die niet in Midden-Delfland wonen hun reactie geven. Ook hiervoor geldt dat goede ideeën meegenomen worden in de verdere uitwerking van de plannen. De communicatie over Centrum Den Hoorn wordt vanuit de huidige Facebookpagina opgezet, om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken. Mensen die voor andere nieuwsberichten de Facebookpagina bezoeken, zien meteen ook de nieuwsberichten over de planontwikkeling in Den Hoorn. Betrokken inwoners en ondernemers die online hun informatie willen verkrijgen. Het gaat om het informeren van belangstellenden; uitleggen van de gemaakte keuzes en doorverwijzen naar achtergrond- en/ of voortgangsinformatie. Maar het gaat zeker ook om het uitlokken van discussie/ interactie tussen belangstellenden door het vermelden van de 'gouden tips'. Dit kan leiden tot nieuwe bruikbare adviezen. Regelmatig verwijzen naar de algemene voortgangsinformatie. Wekelijks de tussenstand of eindstand van de poll bekend maken en meteen de 'gouden tips' vermelden.

5 Informeren over voortgang en stand van zaken, maar ook de mensen raadplegen over adviezen van anderen. Natuurlijk kunnen mensen in hun reactie op de 'gouden tips' ook nog eigen adviezen utbrengen. 7. Twitter Via Twitter informeert de gemeente haar volgers over de voortgang van het proces. Tweets gaan over belangrijke data (zoals inloopbijeenkomsten en behandeling in de gemeenteraad), mijlpalen (zoals ondertekeningen, start bouw) of verwijzen de volgers naar andere communicatiemiddelen die net bijgewerkt of uitgekomen zijn (zoals FAQ, nieuwsbrieven). Tweets roepen volgers op om mee te doen aan de poll. Voor Centrum Den Hoorn wordt een aparte hashtag gelanceerd, #centrumdenhoorn (het kortere #centrumdh wordt al gebruikt door Den Haag). Volgers van de gemeente Midden-Delfland Informeren en doorverwijzen naar andere communicatiemiddelen. Tweets stimuleren volgers om actief deel te nemen aan het participatietraject. Zo vaak als nodig is, maar minimaal eens per 2 weken. Het gaat hier vooral om het informeren over de voortgang en doorverwijzen naar achtergrondinformatie. Tweets stimuleren volgers om te participeren via andere communicatiemiddelen. 8. De Schakel Midden-Delfland Via De Schakel Midden-Delfland worden inwoners en ondernemers opgeroepen om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere uitwerking van de plannen voor het centrum van Den Hoorn. In korte berichten op de gemeentepagina worden inwoners bijvoorbeeld opgeroepen om zich te abonneren op de digitale nieuwsbrief over het centrum van Den Hoorn, worden de inloopbijeenkomsten aangekondigd en wordt er op regelmatige basis een kort verslag gegeven van de voortgang van het proces. Tevens wordt iedere keer een nieuwe poll aangekondigd en worden de resultaten van de voorgaande poll vermeld. Belangstellenden die niet online actief zijn worden op deze manier toch betrokken bij het ontwikkelproces. Mochten zij ideeën of vragen hebben dan kunnen zij ook schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de gemeente. Daarnaast plaatsen wij een artikel in De Schakel (gemeentepagina) over de centrumontwikkeling, waarin wethouder Hans Horlings onder andere alle mogelijkheden van het participatietraject uitlegt. Alle inwoners en ondernemers van de gemeente Midden-Delfland, maar in het bijzonder de inwoners en ondernemers die niet online actief zijn. Informeren en enthousiasmeren eens per twee weken, mits er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, een kort overzicht van activiteiten en voortgang.

6 Het gaat hier vooral om het informeren over de voortgang en mensen betrekken bij de plannen. Op deze manier wordt de participatie gestimuleerd. 9. Digitale nieuwsbrief De digitale nieuwsbrief over Centrum Den Hoorn verschijnt iedere maand. De nieuwsbrief bestaat uit de volgende vaste onderdelen: voortgang, belangrijke data en mijlpalen en de verwijzing naar de poll. Iedere keer zal er een thema uitgebreider besproken worden. Dit thema is dan ook het onderwerp van de komende (of nog lopende) poll. Via De Schakel, de website, Facebook en Twitter worden belangstellenden opgroepen zich te abonneren op de digitale nieuwsbrief. Voor belangstellenden die niet online actief zijn wordt de nieuwsbrief uitgeprint. De geprinte versies zijn af te halen bij De Hoornbloem en de bibliotheek in Den Hoorn. Inwoner en ondernemers van de gemeente Midden-Delfland die online actief zijn Belangstellenden informeren en enthousiasmeren om te participeren. Maandelijks Het gaat hier vooral om het informeren over de voortgang en mensen betrekken bij de plannen. Op deze manier wordt de participatie gestimuleerd. 10. Huis-aan-huis nieuwsbrief Tenminste eenmaal wordt er huis-aan-huis een nieuwsbrief verspreid. Deze nieuwsbrief gaat over alle ontwikkelingen in Den Hoorn. Hierin komt dus niet alleen informatie over de centrumontwikkelingen, maar ook over alle andere projecten in Den Hoorn. De tekst over de centrumontwikkeling geeft onder andere uitleg over het proces en het participatietraject. Ook hierin worden mensen opgeroepen om de gemeente online te volgen. De centrumontwikkeling staat niet op zichzelf, maar past in het gehele plan voor Den Hoorn. Alle inwoner en ondernemers van de gemeente Midden-Delfland Belangstellenden informeren over alle ontwikkelingen in Den Hoorn en hen oproepen om een actieve bijdrage te leveren aan de uitwerking van de plannen voor het centrum. Eenmalig in oktober Het gaat hier vooral om het informeren over de plannen en mensen enthousiasmeren om te participeren.

7 11. Overige reguliere communicatiemiddelen van de gemeente Naast deze specifieke communicatiemiddelen voor het Centrum Den Hoorn wordt dit onderwerp ook geagendeerd voor de reguliere persbijeenkomsten en digitale nieuwsbrieven voor inwoners. Bij mijlpalen in het ontwikkeltraject worden er persberichten verstuurd, net zoals dat bij alle projecten gebruikelijk is. 12. Communicatie met de gemeenteraad Het is zeer belangrijk dat de gemeenteraad ook goed weet wat het participatietraject oplevert. Veel informatie kunnen raadsleden vinden via de hierboven beschreven communicatiemiddelen, net als andere inwoners. Op 12 november 2013 is een raadsinformatieavond gepland over het Centrum Den Hoorn. Eind november ontvangt de raad de verdere uitwerking van het plan. Tweede helft oktober ontvangt de raad een brief over de voortgang van het participatietraject. Deze Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn moet ook verstrekt worden aan de raadsleden, zodat zij weten hoe de gemeente het participatietraject vorm geeft. Taakverdeling De beschreven communicatiestrategie brengt intern veel werkzaamheden met zich mee. Zodra het college instemt met de gekozen communicatiestrategie worden intern duidelijke afspraken gemaakt over de taakverdeling. Hierbij is het uitgangspunt dat het team Locatieontwikkeling verantwoordelijk is voor de inhoudelijke reacties. Het team Communicatie adviseert, signaleert en faciliteert waar mogelijk. Conclusie Door de online en offline communicatiemiddelen in te zetten en ze met elkaar te verweven ontstaat een veelzijdige wijze van communicatie met onze inwoners en ondernemers. Op deze manier worden inwoners en ondernemers optimaal gestimuleerd om een actieve bijdrage te leveren aan de uitwerking van de plannen voor het centrum van Den Hoorn. 7

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Communicatie-aanpak Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Aanleiding In 2014 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een uitgebreide strategische verkenning naar een mogelijke bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

A. INTERACTIEF PLANPROCES

A. INTERACTIEF PLANPROCES Communicatie Structuurvisie De Wolden A. INTERACTIEF PLANPROCES De gemeente De Wolden is gestart met het opstellen van een Structuurvisie voor het hele grondgebied van de gemeente. Het college en de raad

Nadere informatie

Binnenstad in kaart. Hoe werkt het?

Binnenstad in kaart. Hoe werkt het? Binnenstad in kaart Hoe werkt het? 0. inleiding In de Leidse binnenstad is veel te ontdekken: winkelen, werken, recreëren en wonen, het komt allemaal samen in het centrum van de stad. De gemeente zorgt

Nadere informatie

Op 12 november zijn deze plannen aan u gepresenteerd waarbij ook deels is ingegaan op de motie welke u op 24 september heeft aangenomen.

Op 12 november zijn deze plannen aan u gepresenteerd waarbij ook deels is ingegaan op de motie welke u op 24 september heeft aangenomen. Nr: 2013-10-08 Schipluiden, 25 november 2013 Onderwerp: Centrumplan Den Hoorn Aan de Raad Wat willen we bereiken? Op 8 juli 2013 hebben wij besloten om voor de ontwikkeling van de supermarktlocatie te

Nadere informatie

Effecten voorlichting, communicatie en participatie Periode 2011/2012

Effecten voorlichting, communicatie en participatie Periode 2011/2012 Effecten voorlichting, communicatie en participatie Periode 2011/2012 Deze rapportage betreft communicatieactiviteiten in de periode 2011-2012. Communicatie is echter een ruim begrip en speelt bij heel

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum is na de zomer van 2015 gestart met een onderzoek binnen de gemeente naar mogelijk geschikte

Nadere informatie

Communicatiestrategie

Communicatiestrategie Communicatiestrategie Elst Noord Spoorkruisingen Inleiding Het project Spoorkruisingen Elst Noord omvat primair de spoorkruisingen Rijksweg Noord de 1 e Weteringswal. Daarnaast is de wens van de gemeente

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

In de praktijk: een nieuwe cultuurnota voor Leiden: project Cultuur071 Door: Joke Busschots

In de praktijk: een nieuwe cultuurnota voor Leiden: project Cultuur071 Door: Joke Busschots In de praktijk: een nieuwe cultuurnota voor Leiden: project Cultuur071 Door: Joke Busschots Via de vraag Wat wil Leiden? Wat wilt u? hebben we als gemeente Leiden aan de stad gevraagd mee te denken bij

Nadere informatie

April Tussentijdse evaluatie communicatiebeleidsplan mei 2016

April Tussentijdse evaluatie communicatiebeleidsplan mei 2016 April 2016 Tussentijdse evaluatie communicatiebeleidsplan 2015-2019 3 mei 2016 Tussentijdse evaluatie communicatiebeleidsplan 2015-2019 Bij de vaststelling van het communicatiebeleidsplan 2015-2019 is

Nadere informatie

Communicatieplan samenwerking Reeuwijk-Bodegraven. Activiteitenplan communicatie ReBo

Communicatieplan samenwerking Reeuwijk-Bodegraven. Activiteitenplan communicatie ReBo Communicatieplan samenwerking Reeuwijk-Bodegraven Activiteitenplan communicatie ReBo Voorwoord Wij zijn, als gemeenten Reeuwijk en Bodegraven, inmiddels actief bezig om op verschillende fronten met elkaar

Nadere informatie

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD Programma van vanavond 1. Waar wilt u social media voor gebruiken? 2. Hoe krijgt u meer volgers? 3. Hoe kunt

Nadere informatie

Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag

Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag Martijn van Elk, Rik Vree, Marina Meens April 2008 1. Scope Voor de communicatie

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

OUTLOOK SLIKT MEER DAN ALLEEN E-MAILS.

OUTLOOK SLIKT MEER DAN ALLEEN E-MAILS. OUTLOOK SLIKT MEER DAN ALLEEN E-MAILS. Er zijn te veel communicatiekanalen. Een normaal mens kan al die digitale input niet meer doeltreffend verwerken. Het slechte nieuws is: het wordt alleen maar meer.

Nadere informatie

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie Communicatie en participatie Beleid / project: Documentversie: WISH 1.0 / 4 oktober 2011 (definitief) Paragraaf 5.4 van het projectplan WISH (pagina 12) is gewijd aan Informatie en communicatie. Dit document

Nadere informatie

Communicatiemiddelen legenda: Inwoners bijeenkomst. Toekenning vervoerder leerlingenvervoer Aankondiging Presentatie. Inwoners bijeenkomst

Communicatiemiddelen legenda: Inwoners bijeenkomst. Toekenning vervoerder leerlingenvervoer Aankondiging Presentatie. Inwoners bijeenkomst Juni 2014 Iedere maand RIB 1 Inwoners bijeenkomst Inwoners bijeenkomst 2 3 4 5 6 7 8 Persbericht 3D atjes Persbericht 3D atjes Inwoners bijeenkomst Toekenning vervoerder leerlingenvervoer Aankondiging

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Concept Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 19 december 2014 Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten dat Tauw actief bezig

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

Communicatiebeleid. Ruud Raats Bas Kemper

Communicatiebeleid. Ruud Raats Bas Kemper Communicatiebeleid Ruud Raats Bas Kemper Versie definitief 22 juni 2016 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Waarom een communicatiebeleidsplan? 4 Overall doel communicatie 4 Communicatiedoelstellingen 4 Voor wie

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie

Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie Handleiding Handleiding ouderportaal Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie Beste ouder(s)/verzorger(s), Met ingang van juni 2013 krijgen de ouders van leerlingen op

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

Belangrijkste uitslagen onderzoek communicatiemiddelen Heeze-Leende Burgerpanel

Belangrijkste uitslagen onderzoek communicatiemiddelen Heeze-Leende Burgerpanel Belangrijkste uitslagen onderzoek communicatiemiddelen Heeze-Leende Burgerpanel Heeze-Leende, september 2015 1 Inleiding In dit document treft u de belangrijkste resultaten aan van het onderzoek Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag plan gemeentelijke herindeling Bij Hoog en Laag Inleiding Op dit moment onderzoekt de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeenten op verzoek van de raden wat de financiële gevolgen zijn van een

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Aan de slag met de online community Breda Doet

Aan de slag met de online community Breda Doet Aan de slag met de online community Breda Doet (versie 2.0, 18 juli 2016) Inhoud: 1 Wat is de online community Breda Doet?... 2 2 Eerste stappen als nieuw lid... 2 2.1 Je persoonlijke instellingen controleren

Nadere informatie

Aan de slag met IVZO.net

Aan de slag met IVZO.net Aan de slag met IVZO.net Inhoud Wat is IVZO.net?...1 Account aanmaken... 1 Stap 1: voor de eerste keer aanmelden... 1 Stap 2: profiel invullen... 3 Mijn dashboard... 3 Taakondersteuning voor uw thema...

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 7 augustus 2013 Kenmerk N023-0495501TOW-los-V01-NL Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen

Nadere informatie

SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform Argu - Motie Burger Beslist Mee 2

SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform Argu - Motie Burger Beslist Mee 2 DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma Betreft 2 februari 2016 SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier Onderwerp: Energiemarkt en wijkgerichte aanpak Vertrouwelijk: Nee Portefeuillehouder: J.J.N.J. Beemsterboer Opsteller: I. Zwart/C. Ekel Registratienr.: Dubbelklik hier Datum: 3 maart 2015 Afdeling/team:

Nadere informatie

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd:

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd: MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, H. Sepers Betreft : Begroting 10 november 2016 Datum : 4 november 2016 Beste raadsleden, Op donderdag 10 november staat de raadsvergadering in het teken van de begroting.

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg

Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg Gemeente Geertruidenberg December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is het kader? 4 3. Wat weten we van social media? 5 4. Strategie en

Nadere informatie

Achtergrond 1. Deze update van ontwikkelingen is een speciale update vanwege een aantal redenen:

Achtergrond 1. Deze update van ontwikkelingen is een speciale update vanwege een aantal redenen: Datum: 10 maart 2009 Door: Platform ELFA Onderwerp: Special editie update ontwikkelingen Hieronder treffen jullie een speciale update aan van ontwikkelingen rondom e-factureren en factuurautomatisering

Nadere informatie

Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten:

Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten: JAARVERSLAG COMMUNICATIE COMMISSIE SEIZOEN 2014-2015 Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten: 1. Jumbo Nieuwkoop (hoofdsponsor) 10. Van der

Nadere informatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie Bijlage 4b Communicatie en participatie INHOUD 1 Op weg naar een Definitief Ontwerp voor Kerckebosch... 3 2 Informeren en betrekken... 3 3 Participatie... 4 Communicatie en participatie 2 Op weg naar een

Nadere informatie

Nieuws voor Verwijzers

Nieuws voor Verwijzers Extra editie - februari 2009, jaargang 6 Nieuws voor Verwijzers Extra editie over online afspraken maken Redactioneel Zoals u al vernomen heeft via eerdere edities van Nieuws voor Verwijzers, kunnen patiënten

Nadere informatie

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Iedereen die me een beetje kent, weet dat de titel van dit hoofdstuk mijn motto is. Het geldt voor kennis, winst en zeker voor

Nadere informatie

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Inhoudsopgave Inleiding Situatieanalyse Doelgroep Communicatiedoelstellingen Communicatiestrategie Boodschap Middelen Termijnplanning Organisatie en kosten Evaluatie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE Gemeente Schagen April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016-concept Datum April 2016

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

Communicatie/participatieplan

Communicatie/participatieplan Bijlage 2 Communicatie/participatieplan 1. Omschrijving Het riool in het Engelse Werk, Dwarsakkers en Royenstein verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Ook moet het regenwater worden afgekoppeld

Nadere informatie

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy.

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. De online tool BeSocialEasy vindt voor jou berichten die worden gepubliceerd op weblogs, fora, nieuws sites, blogs en verschillende social media platformen (zoals

Nadere informatie

Communiceren vanuit de raadsgriffie

Communiceren vanuit de raadsgriffie Communiceren vanuit de raadsgriffie Pascale Georgopoulou en David Kok Onderzoek naar het gebruik van sociale media door raadsgriffies laat zien dat 58% van de raadsgriffies gebruik maakt van sociale media.

Nadere informatie

Communicatieplan opvang vluchtelingen in Eijsden-Margraten (versie 10 mei 2016)

Communicatieplan opvang vluchtelingen in Eijsden-Margraten (versie 10 mei 2016) Stappenplan Doel Rol betrokken Communicatie activiteiten Tijdschema 1 Proces, Afspraken over heldere College: Stelt Opstellen persbericht en persmoment beleggen Rond 11 mei randvoorwaard randvoorwaarden

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen

Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen Super leuk dat jullie vereniging meedoet aan de Jeugd Sponsor Actie 2014! We zijn er van overtuigd dat de vernieuwde Jeugd Sponsor Actie een

Nadere informatie

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 7 februari 2017 Kenmerk N015-0110400TOW-dat-V01-NL Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE Resultaten tweede peiling Juni 2015 1.1 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2 e peiling van het burgerpanel van gemeente Westvoorne.

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Notulen Klankbordgroep Hyperion

Notulen Klankbordgroep Hyperion Notulen Klankbordgroep Hyperion 20 augustus 2014 concept actiepunten: Aanwezig Tascha Wessel, Lennert de Keizer, Janneke Visser, Yardeen Roos, Sandra Rottenberg, Aad van Nieuwkerk, Hans Steketee, Daphne

Nadere informatie

Verslag AV 14e participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE

Verslag AV 14e participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE Verslag AV 14e participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE Aan Van : Participatiegroep Hogewegzone : Marlie Pompl Datum : 17 maart 2008 Aanwezig Afwezig M.K. Toehoorders : E. Dekker (projectleider), R. Ernst,

Nadere informatie

Social Media zakelijk gebruiken

Social Media zakelijk gebruiken Social Media zakelijk gebruiken KENNISSESSIE 7 NOVEMBER 20 13 Welkom SMO2 Agenda 14.00 Ontvangst 14.15 Introductie 14.35 Social media in de praktijk: Dirkzwager advocaten en notarissen Zytec International

Nadere informatie

PARTICIPATIEWERKVORMEN

PARTICIPATIEWERKVORMEN PARTICIPATIEWERKVORMEN Participatie Doel procesbegeleider Informeren Raadplegen Adviseren Coproduceren Weinig Werkvorm Interactie Tijd werkvorm 10min Omvang groep Informerende brief X 100+ Nieuwsbrief

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Handleiding online spel Sportief Besturen

Handleiding online spel Sportief Besturen Handleiding online spel Sportief Besturen (uitsluitend voor intern gebruik door sportbonden en workshopleiders) Deze handleiding is bedoeld voor medewerkers van sportbonden en de trainers van de workshop

Nadere informatie

Hoe werkt u met dit boek?

Hoe werkt u met dit boek? 8 Hoe werkt u met dit boek? Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps -methode. De werkwijze is eenvoudig: u legt het boek naast uw computer en voert alle opdrachten stap voor stap direct op uw computer

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

Snel van start met Twitter?

Snel van start met Twitter? Handleiding Snel van start met Twitter? Tweet, retweet en hashtag?!? Welkom op Twitter, waar nieuws uit niet meer dan 140 tekens bestaat. Volg de stap voor stap uitleg over hoe je deelt en volgt op dit

Nadere informatie

Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul

Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul Valkenburg aan de Geul heeft gekozen voor een visie op burgerparticipatie, waarin zelfsturing centraal staat. Uitgangspunt van deze visie is de gedachte,

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Communicatieplan Visiedocument Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel

Communicatieplan Visiedocument Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel plan Visiedocument Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel Inleiding Het visiedocument Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel gaat in op een viertal deelterreinen binnen dit sociale domein, namelijk: - Werk

Nadere informatie

Sociale media en de cliëntenraad. Handreiking voor cliëntenraden

Sociale media en de cliëntenraad. Handreiking voor cliëntenraden Sociale media en de cliëntenraad Handreiking voor cliëntenraden Sociale media en de cliëntenraad - Handreiking voor cliëntenraden LOC Zeggenschap in zorg is de grootste cliëntenorganisatie in de langdurende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding blz.3 Hoofdstuk 2 Doel communicatieplan blz.3 Hoofdstuk 3 Verantwoordelijkheden blz.3 Hoofdstuk 4 Doelgroepen en doelstellingen

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media. Gemma Kregting, Corporate Communications & Marketing

Aan de slag met Social Media. Gemma Kregting, Corporate Communications & Marketing Aan de slag met Social Media Gemma Kregting, Corporate Communications & Marketing Aan de slag met Social Media Stap 1: Breng je doelgroep in beeld Stap 2: Richt je Social Media accounts in Stap 3: Van

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Aanwezigen, burgemeester, wethouders, leden van de gemeenteraad, ambtenaren, medeondernemers en winkeliers.

Aanwezigen, burgemeester, wethouders, leden van de gemeenteraad, ambtenaren, medeondernemers en winkeliers. Dit is een verklaring van de gezamenlijke ondernemersverenigingen van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn. Deze is op 28 augustus ook uitgesproken door de heer Sjef Kleijweg van Auto s Kleijweg te Den Hoorn.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord

Nadere informatie

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen 30 augustus 2011 RA111140

Nadere informatie

3. Communiceren en delen

3. Communiceren en delen 63 3. Communiceren en delen Sociale netwerken zijn opgezet met als doel gemakkelijk te kunnen communiceren. U heeft natuurlijk weinig aan uw sociale netwerk als u niet met uw vrienden kunt communiceren.

Nadere informatie