REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN"

Transcriptie

1 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart

2 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat uit drie externe leden, welke door de gemeenteraad zijn benoemd. De rekenkamercommissie wordt ambtelijk secretarieel ondersteund vanuit de griffie. Doel van de rekenkamercommissie is om de controlerende rol van de raad te versterken en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het lokaal bestuur. Dit doet de rekenkamercommissie door onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Voorzitter: Plv. voorzitter: Secretaris: drs. H.J.M. (Bert) van Dijk dr. J.B.P.E.C. (Boudewijn) Janssen mr. M.H.J. (Thijs) Klaassen Contact Postbus AL Vaals 2

3 1. INLEIDING Met dit communicatieplan geeft de rekenkamercommissie Vaals aan hoe zij invulling geeft aan communiceren met de gemeenteraad, het college van b&w, de ambtelijke organisatie, de inwoners van Vaals, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, pers en anderen. Dit betreft communicatie over de rekenkamercommissie in zijn algemeenheid (functie, werkwijze e.d.) en communicatie voor, tijdens en na een onderzoek. Dit communicatieplan biedt een raamwerk. Dat wil zeggen dat per geval bekeken wordt wat er gecommuniceerd wordt, naar wie en met welk middel. 2. DOELSTELLING Het doel van het communicatieplan van de rekenkamercommissie Vaals luidt: Aangeven op welke wijze communicatie plaatsvindt, die er toe moet leiden dat de gemeente, de inwoners en andere belanghebbenden zo goed mogelijk geïnformeerd worden over en kennis hebben van de rekenkamercommissie Vaals en haar onderzoeken. 3. COMMUNICATIESTRATEGIE De rekenkamercommissie streeft een viertal doelen na met het communiceren: 1. Het informeren van de doelgroepen over het bestaan en de functie van de rekenkamercommissie. 2. Het informeren van de doelgroepen over de onderzoeken (voor/tijdens/na). 3. Input vergaren van de doelgroepen voor onderzoek(-sonderwerpen). 4. Terugkoppeling van ontvangen input. Ad. 1 Het informeren van de doelgroepen over het bestaan en de functie van de rekenkamercommissie De rekenkamercommissie acht het van belang dat alle doelgroepen op de hoogte zijn van het bestaan en het functioneren van de rekenkamercommissie. Voor de gemeente Vaals geldt dat voor het eerst er sprake is van een volledig onafhankelijke commissie. Voorheen bestond deze commissie mede uit raadsleden. De onafhankelijkheid ten opzichte van het gemeentebestuur is van belang om zo objectief mogelijk onderzoek te kunnen verrichten en zonder dat er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling te kunnen rapporteren over de uitkomsten van een onderzoek en daaraan mogelijke aanbevelingen voor de toekomst te koppelen, zonder daar een politieke context aan te verbinden. Ad. 2 Het informeren van de doelgroepen over de onderzoeken (voor/tijdens/na) 3

4 De primaire werkzaamheden van de rekenkamercommissie richten zich op het uitvoeren van onderzoek. De doelgroepen waarvoor de rekenkamercommissie onderzoek uitvoert, dienen geïnformeerd te worden over welke onderzoeken de rekenkamercommissie voornemens is uit te voeren, welke onderzoeken zij daadwerkelijk uitvoert en wat er uit de verrichte onderzoeken naar voren is gekomen. Ad. 3 Input van de doelgroepen voor onderzoek(-sonderwerpen) De rekenkamercommissie heeft de bevoegdheid zelfstandig een onderwerp voor onderzoek te selecteren. Echter, de commissie hecht er waarde aan de diverse doelgroepen te raadplegen over onderwerpen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een onderzoek. Door deze werkwijze borgt de rekenkamercommissie binding met de doelgroepen en vergroot ze haar zichtbaarheid naar de gemeenschap van Vaals. Ad. 4 Terugkoppeling van input Iedere betrokkene die heeft meegewerkt aan een onderzoek, onderwerpen heeft aangedragen of anderszins interesse heeft getoond, heeft recht op een reactie van de rekenkamercommissie. Indieners van een gemotiveerd verzoek tot het verrichten van een onderzoek krijgen binnen vier weken bericht in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Per doelgroep verschilt de wijze waarop de rekenkamercommissie zich profileert en welke communicatiemiddelen zij daarbij aanwendt. Dit vereist inzicht in de doelgroepen. Deze worden weergegeven in tabel 1. Tabel 1: doelgroepen van de rekenkamercommissie Intern Gemeenteraad College van b&w Ambtelijke organisatie Griffie Extern Inwoners Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Media 4. COMMUNICATIEMOMENTEN EN WIJZE In dit onderdeel worden de diverse communicatiemomenten chronologisch weergegeven, de doelgroepen waarop deze betrekking hebben en de wijze van communiceren. Onderzoeksonderwerpen De rekenkamercommissie staat het gehele jaar open voor onderwerpen vanuit de gemeenteraad, samenleving, ambtelijke organisatie en het college van b&w. Jaarlijks zal ter voorbereiding op het onderzoeksprogramma voor het volgende kalenderjaar een specifieke inventarisatieronde worden gehouden bij de 4

5 doelgroepen naar de onderwerpen die zij graag onderzocht zouden zien door de rekenkamercommissie. Actie: inventarisatie van mogelijke onderzoeksonderwerpen. Periode: het gehele jaar door en een specifieke benadering voor het onderzoeksprogramma van het navolgende jaar in de maand september. Doelgroepen: de gemeenteraad en alle overige interne en externe doelgroepen van de rekenkamercommissie. Middelen: schriftelijk verzoek aan gemeenteraad, college van b&w en ambtelijke organisatie, plaatsing oproep in gemeentepagina van huis-aan-huis blad, website gemeente Vaals Onderzoeksprogramma Op basis van de inventarisatie van mogelijke onderzoeksonderwerpen maakt de rekenkamercommissie in oktober een overzicht van maximaal 10 onderzoek waardige onderwerpen en doet voor die onderwerpen een kort oriënterend onderzoek naar het belang en de uitvoerbaarheid en stuurt dit in oktober naar de raad. Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie in december het onderzoeksprogramma vast voor het navolgende jaar en zendt dit ter kennisname naar de raad en het college van b&w. Het onderzoeksprogramma geeft een overzicht van de onderzoeksonderwerpen en eventuele overige voornemens voor het komende jaar. Op verzoek kan de rekenkamercommissie een toelichting geven op het onderzoeksprogramma. Voor de inwoners en overige belanghebbenden is het onderzoeksprogramma in te zien op de website van de gemeente. Voorts kan de rekenkamercommissie een persbericht opstellen. Actie: vaststellen en kenbaar maken van het onderzoeksprogramma. Periode: december/januari. Doelgroepen: gemeenteraad en alle overige in- en externe doelgroepen. Middelen: onderzoeksprogramma ter kennisname toezenden aan de raad en het college van nb&w, plaatsen op de gemeentelijke website en opstellen van een persbericht, mondelinge toelichting. Start onderzoek Bij de start van een onderzoek stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksopzet op. Deze onderzoeksopzet wordt ter kennisname toegezonden aan de gemeenteraad, het college van b&w, de gemeentesecretaris en de griffie. Dit kan worden gezien als de start van het onderzoek. Indien gewenst zal de rekenkamercommissie een informatiebijeenkomst organiseren met de gemeentesecretaris, de betrokken bestuurders en de betrokken ambtelijk leidinggevende(n). De rekenkamercommissie plaatst de onderzoeksopzet op de 5

6 website. Eventueel brengt ze een persbericht uit over de start van het onderzoek en/of plaatst ze een bericht in een huis-aan-huis blad. Actie: Kenbaar maken onderzoeksopzet/aankondiging start onderzoek Periode: Variërend, voorafgaand aan het onderzoek Doelgroepen: Gemeenteraad, college van b&w, gemeentesecretaris, griffie, inwoners, pers Middelen: Onderzoeksopzet ter kennisname aan de gemeenteraad, het college van b&w, de gemeentesecretaris en de griffie zenden, plaatsing op de website van de gemeente, aankondiging van plaatsing op de website op de gemeentepagina van het lokaal huisaan-huis blad, een informatiebijeenkomst met de gemeentesecretaris, de betrokken bestuurder(s) en leidinggevende(n) Uitvoering van het onderzoek Tijdens de uitvoering van een onderzoek komt de rekenkamercommissie in contact met diverse actoren. Deze contacten zijn bijvoorbeeld interviews of dossieraanvragen. Hierbij valt te denken aan de ambtelijke organisatie, leden van het college van b&w, raadsleden en externe actoren. Tijdens het onderzoek kan de rekenkamercommissie er voor kiezen een voortgangsbericht aan de raad en het college te sturen en eventueel een dergelijk bericht op de website te plaatsen. Actie: Interviews houden, dossiers opvragen, literatuuronderzoek, voortgangsbericht opstellen. Periode: Tijdens de uitvoering van het onderzoek. Doelgroepen: gemeenteraad, het college van b&w, ambtelijke organisatie, de inwoners. Middelen: Voortgangsbericht, huis-aan-huis blad, gemeentelijke website Rapportage onderzoek Na afronding van het onderzoek stelt de rekenkamercommissie een nota van bevindingen op. Deze wordt voorgelegd aan de gemeentesecretaris voor controle op eventuele feitelijke onjuistheden (ambtelijk hoor en wederhoor). Na eventuele aanpassing wordt de nota aangevuld met conclusies en aanbevelingen en wordt deze voorgelegd aan het college van b&w voor een bestuurlijke reactie. Na het opnemen van de bestuurlijke reactie en een nawoord van de rekenkamercommissie wordt het definitieve eindrapport aan de raad toegezonden. Eventueel kan de rekenkamercommissie het eindrapport presenteren tijdens een raadscommissievergadering of rechtstreeks in de gemeenteraadsvergadering. Na aanbieding aan de raad wordt het eindrapport op de gemeentelijke website geplaatst. De rekenkamercommissie kan ook nog een persbericht over het onderzoek en de resultaten daarvan opstellen. 6

7 Actie: Ambtelijk hoor en wederhoor, bestuurlijke reactie en nawoord van de rekenkamercommissie, eindrapportage. Periode: Eindfase van het onderzoek. Doelgroepen: gemeenteraad, college van b&w, ambtelijke organisatie, inwoners, pers. Middelen: eindrapport aan de raad aanbieden, presentatie rapport, persbericht, website, huis-aan-huis blad, intranet gemeente Vaals. Jaarverslag Na afloop van een kalenderjaar stelt de rekenkamercommissie een jaarverslag op. Hierin legt zij verantwoording af over de in het voorgaande jaar verrichte onderzoeken en eventuele andere geïnitieerde activiteiten. Het jaarverslag wordt uiterlijk 1 april ter kennisname verzonden aan (in ieder geval) de gemeenteraad en het college van b&w. Het wordt tevens op de website geplaatst. Eventueel kan een persbericht worden opgesteld. Actie: opstellen en kenbaar maken van het jaarverslag Periode: voor 1 april Doelgroepen: gemeenteraad, college van b&w en de overige interne en externe doelgroepen. Middelen: jaarverslag ter kennisname zenden aan de gemeenteraad en het college van b&w, de website en een persbericht. 5. COMMUNICATIEMIDDELEN In het bovenstaande hoofdstuk zijn de communicatiemiddelen al genoemd. In dit deel zal uitgebreider worden stilgestaan bij mogelijkheden die de diverse communicatiemiddelen bieden. Website Een belangrijk communicatiemiddel vormt de gemeentelijke website. Via deze website kunnen in principe alle doelgroepen worden bereikt. Een goed functionerende, actuele en volledige website vormt dan ook de basis voor een goede communicatie. Op de website is onder meer het volgende van/over de rekenkamercommissie in te zien: Actueel Wat is een rekenkamercommissie? Werkwijze Onderzoek suggesties Samenstelling Rapporten en documenten Contact Links Intranet gemeente Vaals 7

8 Het intranet van de gemeente Vaals is een eenvoudige en doeltreffende manier om de ambtelijke organisatie te bereiken voor informatie of verzoeken. De rekenkamercommissie kan hiervan gebruik maken bij onder andere: Verzoek om onderzoeksonderwerpen Kenbaar maken onderzoeksprogramma Aangeven van de opzet en de start van een onderzoek Een eventuele voortgangsrapportage Kenbaar maken van de eindrapportage van een onderzoek Huis-aan-huis blad Het gemeentebestuur van Vaals maakt voor haar publicaties gebruik van lokale huis-aan-huis bladen. De rekenkamercommissie kan een beroep doen op een deel van de ruimte op de gemeentelijke pagina s. Dit kan worden ingezet voor verschillende onderwerpen, zoals: Verzoek om onderzoeksonderwerpen Kenbaar maken van het onderzoeksprogramma Aangeven van de start van een onderzoek Bekendmaken van het eindrapport van een onderzoek Een korte weergave van het jaarverslag Pers Voor enkele aspecten van het werk van de rekenkamercommissie kan deze zich wenden tot de lokale en regionale pers. Bijvoorbeeld bij: De presentatie van het onderzoeksprogramma De start van een onderzoek De presentatie van het eindrapport van een onderzoek Raadsbrief De gemeenteraad kan schriftelijk worden benaderd. Het doel van deze wijze van benadering is divers: Verzoek om onderzoeksonderwerpen Kenbaar maken van het onderzoeksprogramma Voortgangsrapportage over een lopend onderzoek Aankondiging/presentatie van onderzoeksrapporten. Mondelinge communicatie In diverse trajecten zal de rekenkamercommissie mondelinge communicatie onderhouden met verschillende actoren. In het kader van het opstellen van het onderzoeksprogramma zullen in ieder geval gesprekken gevoerd worden met (vertegenwoordigers van) de raad. Na vaststelling van het onderzoeksprogramma door de rekenkamercommissie kan een mondelinge toelichting worden gegeven tijdens een raads(commissie)vergadering. 8

9 Een onderzoek kan worden begonnen met een informatiebijeenkomst. Tijdens de looptijd van een onderzoek kan de rekenkamercommissie de raad(scommissie) op de hoogte stellen van de voortgang van het onderzoek door een toelichting te geven tijdens een raads(commissie)vergadering. Na afloop van een onderzoek worden de resultaten gepresenteerd aan de gemeenteraad. Social media Gebruik van social media (bijvoorbeeld Twitter of Facebook) is in relatie tot het werk van de rekenkamercommissie minder voor de hand liggend. Indien deze door inwoners wel worden ingezet ten aanzien van het werk van de rekenkamercommissie, dan zal nader bezien moeten worden of ook vanuit de rekenkamercommissie zelf actief gebruik gemaakt moet worden van deze communicatiemiddelen. Onderzoeksprogramma Het onderzoeksprogramma van de rekenkamercommissie vormt een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse cyclus van werkzaamheden. In het onderzoeksprogramma geeft de rekenkamercommissie aan wat de onderzoeksonderwerpen voor het komende jaar zijn. Dit programma is van belang voor alle bij de werkzaamheden betrokken actoren en geïnteresseerden. Onderzoeksrapporten De onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie bevatten de bevindingen van het onderzoek, de conclusies en aanbevelingen, de bestuurlijke reactie van het college van b&w en het nawoord van de rekenkamercommissie. Het vormt het eindresultaat van het onderzoekswerk. Alle rapporten zijn in beginsel openbaar en worden aangeboden aan de gemeenteraad en direct betrokkenen. Ook worden de eindrapporten op de website geplaatst. Jaarverslag Het jaarverslag van de rekenkamercommissie bevat een inhoudelijke en financiële verantwoording over de werkzaamheden van de rekenkamercommissie in het voorgaande kalenderjaar. 9

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Altena

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Altena Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Altena Pré ambule Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie gemeente Altena. In artikel 11 van dit Reglement

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Communicatienotitie rekenkamercommissie.

Communicatienotitie rekenkamercommissie. Communicatienotitie rekenkamercommissie. Beleid en beleidsdoelstelling: De communicatienotitie rekenkamercommissie is bedoeld om toereikende informatieve interactie te garanderen over de actuele stand

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE RIJSWIJK 2019

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE RIJSWIJK 2019 ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE RIJSWIJK 2019 1. INLEIDING: In dit Onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek.

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Roden, 15 februari 2010, De Rekenkamercommissie van Noordenveld, Overwegende,

Roden, 15 februari 2010, De Rekenkamercommissie van Noordenveld, Overwegende, Roden, 15 februari 2010, De Rekenkamercommissie van Noordenveld, Overwegende, dat zij op grond van artikel 8 van de Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie Noordenveld een reglement van orde voor

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Inhoudsopgave

Onderzoeksprotocol. Inhoudsopgave Onderzoeksprotocol Dit onderzoeksprotocol is een uitwerking van artikel 11 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamercommissie Heusden. Dit protocol vervangt

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Steenwijkerland

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Steenwijkerland Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Steenwijkerland Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Taken en doelstelling 1. Onderzoeksprotocol 1.3 Missie. Onderwerpselectie 3.1 Algemeen. Selectiecriteria 3 3 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2 JAARVERSLAG 2015 Versie 0-2 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal

Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal De rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaal vindt het belangrijk om op een transparante wijze te opereren. Daarom hebben wij onze werkwijze

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de rekenkamercommissie Zaltbommel. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de rekenkamercommissie Zaltbommel. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de rekenkamercommissie Zaltbommel Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand. juni 2012

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand. juni 2012 Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand juni 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. ONDERWERPSELECTIE 3 3. ONDERZOEKSOPZET EN AANKONDIGING 4 4. UITBESTEDING 4 5. START VAN HET

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1. Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.3 Missie 2. Onderwerpselectie 2.1 Algemeen 2.2 Selectiecriteria 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Heerde. Inleiding

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Heerde. Inleiding Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Heerde Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de Rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek. Het doel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Jaarplan periode januari juni

Jaarplan periode januari juni Jaarplan 2016 periode januari juni 1 Jaarplan 2016 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE TYNAARLO JAARVERSLAG Rekenkamercommissie Tynaarlo Jaarverslag 2007, vastgesteld 6 maart

REKENKAMERCOMMISSIE TYNAARLO JAARVERSLAG Rekenkamercommissie Tynaarlo Jaarverslag 2007, vastgesteld 6 maart REKENKAMERCOMMISSIE TYNAARLO JAARVERSLAG 2007 Rekenkamercommissie Tynaarlo Jaarverslag 2007, vastgesteld 6 maart 2008 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de rekenkamercommissie Tynaarlo 2006. De

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente De Wolden

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente De Wolden Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente De Wolden 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Onderwerpselectie.. 3 3. Onderzoeksopzet en aankondiging... 4 4. Start van het onderzoek.. 5 5. Samenwerking

Nadere informatie

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Vastgesteld door de Rekenkamer Breda in de vergadering van 24 november 2005. De Rekenkamer Breda besluit - gelet op het bepaalde in artikel 81i van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening rekenkamercommissie Zwartewaterland 2019 (vastgesteld op 24 januari 2019)

Verordening rekenkamercommissie Zwartewaterland 2019 (vastgesteld op 24 januari 2019) Verordening rekenkamercommissie Zwartewaterland 2019 (vastgesteld op 24 januari 2019) Raadsbesluit De raad van de gemeente Zwartewaterland; Gelezen het voorstel d.d. 24 januari 2019; Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss 12 december 2008 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 3 3. DOELSTELLING

Nadere informatie

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL. 28 maart 2017 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Doelstellingen en organisatie 6 2.1. Wettelijke grondslag 6

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Olst-Wijhe

Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Olst-Wijhe CVDR Officiële uitgave van Olst-Wijhe. Nr. CVDR449103_1 26 oktober 2018 Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Olst-Wijhe De rekenkamercommissie van Olst-Wijhe, Gelet op artikel 11, eerste lid, van de

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WIJK BIJ DUURSTEDE 2018

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WIJK BIJ DUURSTEDE 2018 ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WIJK BIJ DUURSTEDE 2018 1 Inleiding Met dit onderzoeksprotocol wordt de procedure vastgelegd die de rekenkamercommissie van Wijk bij Duurstede hanteert bij de uitvoering

Nadere informatie

Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer

Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt, zoals bedoeld in de verordening

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Borger-Odoorn. Onderzoeksprogramma Samenstelling Rekenkamercommissie Borger-Odoorn

Rekenkamercommissie Borger-Odoorn. Onderzoeksprogramma Samenstelling Rekenkamercommissie Borger-Odoorn Rekenkamercommissie Borger-Odoorn Onderzoeksprogramma 2011 Samenstelling Rekenkamercommissie Borger-Odoorn De Rekenkamercommissie Borger-Odoorn bestaat uit externe leden en gemeenteraadsleden. In 2011

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen. Jaarverslag 2006

Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen. Jaarverslag 2006 Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen Jaarverslag 2006 Colofon De Rekenkamercommissie Brummen en Voorst De Rekenkamercommissie voor de gemeente Brummen en Voorst (verder de Rekenkamercommissie)

Nadere informatie

Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek

Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek De raden van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer

Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Inleiding De rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer voert onderzoek uit met inachtneming van de in dit protocol beschreven

Nadere informatie

Jaarprogramma Jaarverslag

Jaarprogramma Jaarverslag Jaarprogramma 2019-2020 Jaarverslag 2016-2018 Rekenkamercommissie Zundert 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Over de Rekenkamercommissie Zundert... 4 Doelstelling... 4 Samenstelling... 4 Contact... 4

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

23 oktober Onderzoeksprotocol 2018 Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland

23 oktober Onderzoeksprotocol 2018 Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland 23 oktober 2018 Onderzoeksprotocol 2018 Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1. Onderzoeksprotocol... 1 1.2. Taken en doelstelling Rekenkamercommissie... 1 2. Onderwerpselectie...

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIES GEMEENTEN ELBURG - NUNSPEET - OLDEBROEK - PUTTEN

REKENKAMERCOMMISSIES GEMEENTEN ELBURG - NUNSPEET - OLDEBROEK - PUTTEN REKENKAMERCOMMISSIES GEMEENTEN ELBURG - NUNSPEET - OLDEBROEK - PUTTEN gemeente Oldebroek JAARVERSLAG 2015 Rekenkamercommissies Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Putten April 2016 2 Voorwoord Geachte gemeenteraadsleden

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan op welke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie naar de Bezwaarafhandeling in de gemeente s-hertogenbosch Reg.nr. : 12. B&W verg.. : Commissie : n.v.t. FES Cie_verg. : 27 augustus 2012

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland Onderzoeksprotocol Vastgesteld door de Rekenkamercommissie SED op 25 februari 2012 Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Secretaris/onderzoeker:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland Onderzoeksprotocol Vastgesteld door de Rekenkamercommissie SED op 16 mei 2017 Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Postbus

Nadere informatie

Jaarplan September Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarplan September Postbus KA ROOSENDAAL. September 2017 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL. 29 maart 2016 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Doelstellingen en organisatie 6 2.1. Wettelijke grondslag 6

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

Rekenkamercommissies. Elburg - Nunspeet - Putten - Oldebroek. Onderzoeksprogramma

Rekenkamercommissies. Elburg - Nunspeet - Putten - Oldebroek. Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissies Elburg - Nunspeet - Putten - Oldebroek Onderzoeksprogramma 2018 2020 Oktober 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Rekenkamercommissies 2.1. Doelstelling van de rekenkamercommissies

Nadere informatie

Verordening rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen. gelezen het voorstel van de Presidia van de gemeenten Hulst en Terneuzen;

Verordening rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen. gelezen het voorstel van de Presidia van de gemeenten Hulst en Terneuzen; CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR308918_1 15 maart 2016 Verordening rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen De raden van de gemeenten Hulst en Terneuzen; gelezen het voorstel van de Presidia van

Nadere informatie

Jaarplan 2018 Jaarverslag april 2018

Jaarplan 2018 Jaarverslag april 2018 3 april 2018 Jaarplan 2018 Jaarverslag 2017 Samenstelling rekenkamercommissie Dongen - Goirle - Loon op Zand John Verhoeven, voorzitter Judith Hendrickx, lid Danielle van Dongen, lid Kees van Rietschoten,

Nadere informatie

Jaarverslag Maart Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarverslag Maart Postbus KA ROOSENDAAL. Maart 2019 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Doelstellingen en organisatie 6 2.1. Wettelijke grondslag 6 2.2.

Nadere informatie

Reglement van Orde Rekenkamer Lelystad

Reglement van Orde Rekenkamer Lelystad Reglement van Orde Rekenkamer Lelystad Rekenkamer Lelystad Vastgesteld op 7 december 2015 Reglement van Orde rekenkamer Lelystad Versie 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 1 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van het presidium van 22 november 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; de

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Rekenkamer Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr. M. S. (Marsha) de

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Vergadering: 13 december 2005 Agendanummer: 13. Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek Aan de gemeenteraad,

Vergadering: 13 december 2005 Agendanummer: 13. Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek Aan de gemeenteraad, Vergadering: 13 december 2005 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Onderwerp: verordening rekenkamerfunctie

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamer West-Brabant

Reglement van orde Rekenkamer West-Brabant Reglement van orde Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit reglement van orde vloeit voort uit artikel 10 van de Verordening gemeentelijke

Nadere informatie

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL. November 2016 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

onderzoeksopzet verbonden partijen

onderzoeksopzet verbonden partijen onderzoeksopzet verbonden partijen Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Verbonden Partijen rekenkamercommissie Oss 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Wat is een DoeMee-onderzoek?... 3

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - mei 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Keuze onderwerpen 6 3. Onderzoeksopzet en aankondiging

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK Waalwijk, 5 oktober 2016 ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK 1. Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de Rekenkamercommissie de richtlijnen

Nadere informatie

RKC Medemblik Opmeer

RKC Medemblik Opmeer Notitie Opzet kort onderzoek Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen 25 mei 2016 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 3 2 Doelstelling en

Nadere informatie

Verordening op de Rekenkamercommissie Zundert 2018

Verordening op de Rekenkamercommissie Zundert 2018 CVDR Officiële uitgave van Zundert. Nr. CVDR620569_1 5 februari 2019 Verordening op de Rekenkamercommissie Zundert 2018 De raad van de gemeente Zundert; Overwegende dat met raadsbesluit van 10 december

Nadere informatie

Rekenkamer Weert. Jaarverslag 2006

Rekenkamer Weert. Jaarverslag 2006 Rekenkamer Weert Jaarverslag 2006 Maart 2007 2 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van de rekenkamer Weert. De rekenkamer is in oktober 2005 geïnstalleerd en van start gegaan. Na een periode van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. onderzoeksopzet grondbeleid

Rekenkamercommissie. onderzoeksopzet grondbeleid Rekenkamercommissie onderzoeksopzet grondbeleid Colofon De rekenkamercommissie Oss is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat uit drie externe leden. De rekenkamercommissie Oss wordt

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland 2 september 2009 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergronden onderzoeksvraag... 3 2. Centrale vraagstelling... 3 3. Omschrijving

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Bestuur en Recht Naam regeling: Reglement van Orde Rekenkamercommissie gemeente Zundert Citeertitel: Reglement van Orde Rekenkamercommissie gemeente

Nadere informatie

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden:

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: 0BOnderzoeksprogramma 2017 1BRekenkamercommissie Hengelo 2BSamenstelling De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: Externe leden: De heer N.S. Groenendijk (voorzitter)

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan. Onderzoeksprotocol. Vastgesteld door de Rekenkamercommissie in haar vergadering van 29 juni 2006.

Rekenkamercommissie Oostzaan. Onderzoeksprotocol. Vastgesteld door de Rekenkamercommissie in haar vergadering van 29 juni 2006. Rekenkamercommissie Oostzaan Onderzoeksprotocol Vastgesteld door de Rekenkamercommissie in haar vergadering van 29 juni 2006. Aanpassing vastgesteld op 21 november 2007 2 e Aanpassing vastgesteld op 10

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2005 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van de rekenkamercommissie Deventer. In dit verslag leggen wij verantwoording af over onze werkzaamheden en activiteiten

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. besluit raad besluitnummer 91 / 2004 Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. onderwerp De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel van de raadsgriffier d.d.

Nadere informatie

Dit protocol is een bijlage bij (artikel 14 van) het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond.

Dit protocol is een bijlage bij (artikel 14 van) het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond. ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND 1. Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de onderwerpselectie en de uitvoering van haar

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, gelet op art. 81o van de Gemeentewet, B E S L U I T: de volgende verordening vast te stellen: Artikel

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN Bijlage(n): Jaarverslag 2006 Onderwerp: Rekenkamercommissie Datum: 20 maart 2007 Verzonden: 29 maart 2007 Geachte leden van de Raad, Hierbij heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

Jaarplan oktober Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarplan oktober Postbus KA ROOSENDAAL. 7 oktober 2013 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeenten Brummen en Voorst

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeenten Brummen en Voorst Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeenten Brummen en Voorst Gewijzigd vastgesteld 27 mei 2015 (2015-28030) 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwerpkeuze en onderzoeksprogrammering

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Reglement van Orde Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 21 maart 2011 Maart 2011 11GRIF070 Hoofdstuk

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Boxtel. Jaarverslag Rekenkamercommissie 2012

Rekenkamercommissie Boxtel. Jaarverslag Rekenkamercommissie 2012 Rekenkamercommissie Boxtel Jaarverslag Rekenkamercommissie 2012 Boxtel, maart 2013 Inhoud 1. Inleiding...2 2. De rekenkamer...2 3. Werkzaamheden / onderzoek...2 3.1 Vergaderingen rekenkamercommissie...2

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

Onderzoeksplan Rekenkamer Leeuwarden

Onderzoeksplan Rekenkamer Leeuwarden Onderzoeksplan 2018-2022 Rekenkamer Leeuwarden Colofon Samenstelling Rekenkamer Leeuwarden Dr. J.M. Roebroek (voorzitter) M.A. Hoekstra vacature mw. J.E. Rijpma (secretaris) Telefoon: 058-233 4022 E-mail:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het Presidium van de raad van 21 april 2016;

gelezen het voorstel van het Presidium van de raad van 21 april 2016; Nr. 242643 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van het Presidium van de raad van 21 april 2016; overwegende de wenselijkheid om over te gaan tot een vaste, jaarlijkse vergoeding voor

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarverslag 2016

Jaarplan 2017 Jaarverslag 2016 Jaarplan 2017 Jaarverslag 2016 14 februari 2017 Samenstelling rekenkamercommissie Dongen - Goirle - Loon op Zand Mevrouw drs. K. van den Berg De heer C.A.M. Kuijpers RA RO CIA EMIA Mevrouw drs. J. Hendrickx

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze REKENKAMERCOMMISSIE Elk oordeel heeft zijn voordeel Nota van Werkwijze Vastgesteld door de rekenkamercommissie Op 2 april 2007 WIE OF WAT IS DE REKENKAMERCOMMISSIE? De gemeenteraad van Katwijk heeft een

Nadere informatie

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht pagina 1 van 8 Zoek regelingen op overheid.nl Stichtse Vecht Ziet u een fout in deze regeling? mailto:regelgeving@overheid.nl Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht Wetstechnische informatie

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

Reglement van Orde. Rekenkamercommissie Echt-Susteren

Reglement van Orde. Rekenkamercommissie Echt-Susteren Reglement van Orde Rekenkamercommissie Echt-Susteren Inhoudsopgave: Pagina Inleiding, doelstellingen, uitgangspunten en gedragscode 2 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2: Vergaderingen 4 Hoofdstuk

Nadere informatie