DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur"

Transcriptie

1 Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus Brussel tel. secretariaat: 02/ fax secretariaat: 02/ Dossiernummer : OVB/2012/358 DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie; Gelet op het oorspronkelijke verzoek van xxx d.d. 3 oktober 2012, gericht aan het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst, waarbij vijf aanvragen werden gedaan ivm dossier xxx en dossier xxx: - Uitleg waarom het aanslagbiljet voor aanslagjaar 2002 enkel naar xxx werd gestuurd en niet ook naar de in onverdeeldheid mede-eigenaar? - Uitleg waarom voormeld aanslagbiljet voor het volledige bedrag naar xxx werd gestuurd en niet werd beperkt tot zijn aandeel in het onroerend goed (50 %)? - Betreffende de financiële staat (toegestuurd begin september 2012): waarom komt de betaling van 551,78 euro aan de gerechtsdeurwaarder niet voor op die financiële staat? - Er wordt een verbetering aangevraagd aan die financiële staat (met vermelding van de betaling aan de gerechtsdeurwaarder); - Er wordt een afschrift gevraagd van de voormelde verbeterde financiële staat. Gelet op de beslissing van het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst d.d. 11 oktober 2012 waarbij bijkomende uitleg werd verstrekt aan verzoeker; Gelet op het beroepschrift van xxx d.d. 19 oktober 2012 tegen de voormelde beslissing van het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst; Gelet op de registratie van het beroepschrift op 22 oktober 2012; Wat de ontvankelijkheid betreft: 1

2 Overwegende dat de beslissing van het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst dateert van 11 oktober 2012 en dat in deze beslissing de beroepsmogelijkheid en -modaliteiten, zoals voorgeschreven in artikel 35 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur niet werden vermeld, waardoor de termijn om beroep in te stellen geen aanvang heeft genomen; Overwegende dat het ingestelde beroep d.d. 19 oktober 2012 dan ook tijdig werd ingesteld en derhalve als ontvankelijk wordt beschouwd; Wat de gegrondheid betreft: Overwegende dat overeenkomstig artikel 7, tweede lid van het decreet van 26 maart 2004 het recht op passieve openbaarheid betrekking heeft op bestuursdocumenten; dat op grond van deze bepaling elke instantie in principe verplicht is aan eenieder die erom verzoekt inzage te geven in, uitleg te verschaffen over of een afschrift te bezorgen van de gewenste bestuursdocumenten; Overwegende dat de openbaarmaking slechts kan geweigerd worden, mits toepassing wordt gemaakt van één of meerdere uitzonderingen, zoals gestipuleerd in de artikelen 11 tot en met 14 van voormeld decreet; Overwegende dat verzoeker in casu een verzoek had ingediend bij het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst, waarbij vijf aanvragen werden gedaan ivm dossier xxx en dossier xxx: - Uitleg waarom het aanslagbiljet voor aanslagjaar 2002 enkel naar xxx werd gestuurd en niet ook naar de in onverdeeldheid mede-eigenaar? - Uitleg waarom voormeld aanslagbiljet voor het volledige bedrag naar xxx werd gestuurd en niet werd beperkt tot zijn aandeel in het onroerend goed (50 %)? - Betreffende de financiële staat (toegestuurd begin september 2012): waarom komt de betaling van 551,78 euro aan de gerechtsdeurwaarder niet voor op die financiële staat? - Er wordt een verbetering aangevraagd aan die financiële staat (met vermelding van de betaling aan de gerechtsdeurwaarder); - Er wordt een afschrift gevraagd van de voormelde verbeterde financiële staat. Overwegende dat wat betreft de drie vragen om uitleg (eerste drie gedachtenstreepjes van het verzoek) de beroepsinstantie moet vaststellen dat het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst met zijn brief d.d. 11 oktober 2012 wel degelijk een antwoord heeft geformuleerd op die gestelde vragen; dat de beroepsinstantie evenwel voor alle duidelijkheid nogmaals contact heeft opgenomen met het betrokken agentschap en dat de Vlaamse Belastingsdienst daarbij nog de hierna vermelde bijkomende toelichting heeft gegeven aan de beroepsinstantie, waarbij het ingenomen standpunt van 11 oktober 2012 wordt bevestigd: Op 05/09/2011 ontving VLABEL een aanvraag tot opsplitsing van de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2001 voor het onroerend goed xxx. Volgens de gegevens van het kadaster stond dit goed voor aanslagjaar 2001 ingeschreven als volgt: - xxx voor ½ - xxx voor ½ 2

3 De aanslagbiljetten in het kader van de onroerende voorheffing worden verzonden naar 1 van de mede-eigenaars voor het volledige bedrag. De inkohiering van de onroerende voorheffing gebeurt immers niet standaard opgesplitst per mede-eigenaar, maar het aanslagbiljet wordt voor het volledige bedrag verzonden naar een mede-eigenaar (meestal ontvangt de persoon die als eerste ingeschreven is bij het kadaster het aanslagbiljet). Indien de eigenaar die het aanslagbiljet voor het volledige bedrag ontvangen heeft dit wenst, kan er een opsplitsing worden gevraagd. Op 10/09/2002 ontving xxx de bevestiging dat de aanslag voor aanslagjaar 2001 kon worden opgesplitst. In de brief werd duidelijk vermeld dat een opsplitsing jaarlijks diende te worden aangevraagd na ontvangst van het aanslagbiljet. Programmatorisch was het toen immers nog niet mogelijk om aan kadastrale leggers de aanduiding mee te geven dat deze jaarlijks dienden te worden opgesplitst. Het aanslagbiljet voor aanslagjaar 2002 werd dus opnieuw naar xxx verzonden voor het volledige verschuldigde bedrag. VLABEL ontving voor aanslagjaar 2002 geen nieuwe aanvraag tot opsplitsing van deze aanslag. Bijgevolg werd de invordering voor het volledige bedrag verdergezet lastens xxx. Gezien de gedwongen invordering via een gerechtsdeurwaarder niet voor het volledige bedrag lastens xxx kan gebeuren, heeft VLABEL beslist om de aanslag op te splitsen, zodat het aandeel van xxx verder kon worden ingevorderd. Dit gebeurde op 12/09/2005: op dat moment was het technisch gezien wel al mogelijk om een aanduiding mee te geven dat toekomstige aanslagen automatisch werden opgesplitst. Dit verklaart waarom de aanslagen vanaf aanslagjaar 2004 automatisch werden opgesplitst. Op het moment dat deze aanduiding werd ingegeven, was het aanslagbiljet voor aanslagjaar 2003 al verzonden: deze aanslag kon dan ook niet meer automatisch worden opgesplitst. Gelet op de rechtszaak die xxx aanhangig heeft gemaakt tegen de Vlaamse Belastingdienst tegen de aanslagen voor aanslagjaar 2001 tot en met 2005 staan de dossiers voor aanslagjaar 2002 en 2003 on hold: de opsplitsing dient dus nog verder te worden verwerkt. Wanneer er een geschil hangende is, wordt de verwerking van de lopende aanvragen en bezwaren immers opgeschort tot wanneer het geschil volledig is afgesloten. Wat de opmaak van de financiële staat betreft: het dossier voor 2002 werd ter invordering doorgegeven aan een gerechtsdeurwaarder. De invordering en financiële opvolging is dan ook de taak van de gerechtsdeurwaarder. Om deze reden wordt op de financiële staat ook steeds verwezen naar de gerechtsdeurwaarder die gelast is met de invordering van het dossier. Alle betalingen moeten rechtstreeks via de gerechtsdeurwaarder gebeuren en deze stort dan de bedragen door (na aftrek van de kosten die door de gerechtsdeurwaarder werden gemaakt). Gezien VLABEL niet op elk moment op de hoogte is van de exacte kosten en openstaande schulden bij de gerechtsdeurwaarder, worden alle bedragen verwijderd uit de financiële staat en wordt er gevraagd om contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder: enkel de gerechtsdeurwaarder kent het exacte openstaande bedrag dat nog moet betaald worden. Er kan dan ook geen gedetailleerde afrekening worden opgemaakt door VLABEL: de gerechtsdeurwaarder kan bevestigen aan xxx wat er betaald werd en wat er nog openstaand is. 3

4 Overwegende dat de beroepsinstantie dan ook concludeert dat verzoeker via de eerdere brief van de Vlaamse Belastingsdienst d.d. 11 oktober 2012 en bijkomend via de hiervoor vermelde bijkomende toelichting, wel degelijk de gevraagde uitleg heeft gekregen met betrekking tot zijn drie vragen daaromtrent en dat het ingestelde beroep, wat dit onderdeel betreft, als ongegrond moet worden beschouwd; Overwegende dat verzoeker voorts een verbetering heeft gevraagd van de financiële staat die hem werd toegestuurd begin september 2012; dat hij vraagt om de vermelding van de betaling aan de gerechtsdeurwaarder daar ook in op te nemen; dat evenwel uit de toelichting van de Vlaamse Belastingsdienst, zoals hiervoor werd weergegeven, is gebleken dat er op de financiële staat enkel wordt verwezen naar het feit dat een gerechtsdeurwaarder gelast werd met de invordering van bepaalde bedragen; dat deze betalingen rechtstreeks via de gerechtsdeurwaarder moeten gebeuren en dat enkel de gerechtsdeurwaarder het exact openstaande bedrag kent dat eventueel nog moet betaald worden; dat daarom de Vlaamse Belastingsdienst geen gedetailleerde afrekening opmaakt in haar financiële staat van die betalingen aan de gerechtsdeurwaarder en dat verzoeker dit best rechtstreeks opvraagt aan de gerechtsdeurwaarder; dat de Vlaamse Belastingsdienst dit ook zo heeft meegedeeld in haar brief d.d. 11 oktober 2012; Overwegende dat de beroepsinstantie dan ook moet vaststellen dat er, gelet op de verstrekte uitleg vanuit de Vlaamse Belastingsdienst, geen reden is om een verbetering aan te brengen in de financiële staat, zoals die werd toegestuurd aan verzoeker begin september 2012; dat het ingestelde beroep, wat dit onderdeel betreft, dan ook als ongegrond wordt beschouwd; Overwegende tenslotte dat verzoeker ook heeft gevraagd naar een afschrift van de verbeterde financiële staat; dat een bestuursdocument in artikel 3, 4 van het openbaarheidsdecreet gedefinieerd wordt als de drager, in welke vorm ook, van informatie waarover een instantie beschikt; dat het recht op openbaarheid aldus maar kan worden uitgeoefend voor zover het gaat om informatie die gematerialiseerd werd op een drager; Overwegende dat uit het onderzoek door de beroepsinstantie evenwel is gebleken dat er geen verbeterde financiële staat werd opgemaakt door de Vlaamse Belastingsdienst, omdat daar geen reden toe bestond, zoals hiervoor al werd uiteengezet; Overwegende dat het verzoek derhalve betrekking heeft op een onbestaand document (een verbeterde financiële staat); dat van een onbestaand document uiteraard geen afschrift kan worden verleend, zodat het ingestelde beroep op dit vlak als ongegrond moet worden beschouwd; Na beraadslaging, BESLUIT: Het beroepschrift van xxx d.d. 19 oktober 2012 tegen de beslissing van het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst d.d. 11 oktober 2012 wordt als ontvankelijk doch ongegrond beschouwd. 4

5 Brussel, 19 november 2012 Voor de beroepsinstantie, afdeling openbaarheid van bestuur, Bruno ASSCHERICKX Voorzitter 5

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 11 maart 2008 ontvangen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 11 maart 2008 ontvangen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 16-2008 OORDEEL Verzoek s-s i I ' ' Mevrouw\ a en de heer van; 3 Zwolle. Datum varzoek Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 11 maart 2008 ontvangen bij het secretariaat van de Overijsselse

Nadere informatie

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 Rapport Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Breda, haar niet die informatie heeft verstrekt, die zij nodig acht om te kunnen berekenen

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Rapport met oordeel. Dossiernummer 2013 002. Verzoeker De heer F. H. te Zwolle

Rapport met oordeel. Dossiernummer 2013 002. Verzoeker De heer F. H. te Zwolle Dossiernummer 2013 002 Rapport met oordeel Verzoeker De heer F. H. te Zwolle Datum verzoekschrift De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 3 januari 2013. Betreft Gemeente Zwolle, Publiekszaken,

Nadere informatie

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen BESLISSING Datum uitspraak : 28 maart 2013 Zaaknummer : 2013/02 Appellant : De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen Verweerder : Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Nadere informatie

Rapport. Rapport over de Belastingdienst/Noord. Datum: 23 december 2013. Rapportnummer: 2013/200

Rapport. Rapport over de Belastingdienst/Noord. Datum: 23 december 2013. Rapportnummer: 2013/200 Rapport Rapport over de Belastingdienst/Noord. Datum: 23 december 2013 Rapportnummer: 2013/200 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Noord de teruggaven op de voorlopige aanslagen 2002

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 Rapport Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 2 Klacht Op 10 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 januari 1999 Rapportnummer: 1999/023

Rapport. Datum: 26 januari 1999 Rapportnummer: 1999/023 Rapport Datum: 26 januari 1999 Rapportnummer: 1999/023 2 Klacht Op 17 juni 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 15 juni 1998, van de heer E. te Saint-Maurice sur Moselle (Frankrijk),

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/263

Rapport. Datum: 30 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/263 Rapport Datum: 30 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/263 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Den Haag hem op 15 juli 1998 een vertaalopdracht heeft onthouden, terwijl de overeenkomst

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij, nadat hij op 14 mei 2003 een aanvraag om verlenging van zijn verblijfsvergunning voor bepaalde tijd had

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:310

ECLI:NL:GHAMS:2014:310 pagina 1 van 6 ECLI:NL:GHAMS:2014:310 Instantie Datum uitspraak 30-01-2014 Datum publicatie 12-02-2014 Zaaknummer 12/00966 Rechtsgebieden Gerechtshof Amsterdam Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X. nr. 145 477 van 18 mei 2015 in de zaak RvV X / IX In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Rapport. Afspraak is afspraak? Rapport over een onderzoek naar de nakoming. van een contract door de provincie Groningen

Rapport. Afspraak is afspraak? Rapport over een onderzoek naar de nakoming. van een contract door de provincie Groningen Rapport Afspraak is afspraak? Rapport over een onderzoek naar de nakoming van een contract door de provincie Groningen Publicatiedatum: 29 oktober 2014 Rapportnummer: 2014 /151 20 14/151 d e Natio nale

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2012 van 4 april 2012 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om

Nadere informatie

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang.

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Beklaagde trad op als verkopend makelaar van een bouwproject. Klager heeft een koopaannemingsovereenkomst gesloten m.b.t. een 50% aandeel

Nadere informatie

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen jaarverslag ombfin 2010 Ondernemingen 2 inhoud VOORWOORD 4 1. PRAKTISCHE INFORMATIE 6 1.1 WELKE ONDERNEMING KAN EEN BEROEP

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 2581 Email boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid A. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid Cliënt : de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de overheid die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening. Groepering

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 maart 1998 Rapportnummer: 1998/051

Rapport. Datum: 10 maart 1998 Rapportnummer: 1998/051 Rapport Datum: 10 maart 1998 Rapportnummer: 1998/051 2 Klacht Op 25 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Son, met een klacht over een gedraging van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Aangifte van nalatenschap: belangrijke wijzigingen in Vlaanderen

Aangifte van nalatenschap: belangrijke wijzigingen in Vlaanderen Aangifte van nalatenschap: belangrijke wijzigingen in Vlaanderen Lloyd Georgelaan 11 I 1000 Brussel www.berquinnotarissen.be Eric Spruyt, notaris-vennoot Berquin Notarissen cvba, Prof KU Leuven en Fiscale

Nadere informatie