DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur"

Transcriptie

1 Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus Brussel tel. secretariaat: 02/ fax secretariaat: 02/ Dossiernummer : OVB/2012/3 DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie; Gelet op het oorspronkelijke verzoek van xxx d.d. 28 december 2011, gericht aan de NV Tunnel Liefkenshoek, waarbij werd verzocht om een digitaal afschrift te verlenen van het volgende document: zoals aangekondigd in het verslag van 8 april 1997 (stuk 612) betreffende het ontwerp van decreet houdende de machtiging aan de Vlaamse Regering tot toekenning van de gewestwaarborg voor de lease in- lease out of soortgelijke transactie van de Liefkenshoektunnel op p. 9 ( Het ontwerpcontract bevat trouwens een clausule die de Amerikaanse investeerders verplicht 18 maanden voor het verlopen van het tijdstip waarop de optie kan worden gelicht de NV TLH aan het bestaan van het optierecht te herinneren ) net na de paragraaf Alle berekeningen gaan er trouwens vanuit dat in 2012 deze optie gelicht wordt, zodanig dat deze terugkoop in feite met gesloten beurs kan gebeuren vermits daartoe nu reeds de nodige sommen worden bevroren en belegd voor rekening van NV TLH. Hiertoe wordt een onherroepelijke vaste termijn deposito in US dollar gevormd. en voorafgaand aan de paragraaf (p.18): Indien in 2012 de optie niet wordt gelicht dan zal de waarde van de optie US dollar 240 miljoen aan de Vlaamse regering toekomen. Daartegenover staat een verdubbeling van de huurprijs zij het over een kortere periode en het risico dat de NV TLH zou worden vervangen als exploitant van de tunnel. Vermoedelijk is dit niet gewenst voor het beleid. en de paragraaf op p. 25: Nu reeds is het Vlaamse Gewest verplicht de NV TLH tol te laten heffen om de schulden aan het Belgisch bankenconsortium te laten aflossen. Na het afsluiten van de transactie is bijvoorbeeld de introductie van rekeningrijden op de Antwerpse ring perfect mogelijk. De lening met het Belgisch bankenconsortium loopt nog tot Op het einde van hetzelfde jaar kan de optie door de NV TLH worden gelicht. Gelet op de beslissing van de NV Tunnel Liefkenshoek d.d. 28 december 2011 waarbij het openbaarheidsverzoek werd afgewezen, omwille van het feit dat de NV TLH een vennootschap is naar privaat recht waarop het openbaarheidsdecreet niet van toepassing is; 1

2 Gelet op het beroepschrift van xxx d.d. 5 januari 2012 tegen de voormelde weigeringsbeslissing van de NV Tunnel Liefkenshoek; Gelet op de registratie van het beroepschrift op 5 januari 2012; Gelet op de beslissing van de beroepsinstantie dd. 3 februari 2012 tot verlenging van de termijn om uitspraak te doen over het beroepschrift overeenkomstig artikel 24, 1, tweede lid van het openbaarheidsdecreet; Wat de ontvankelijkheid betreft: Overwegende dat de NV Tunnel Liefkenshoek, hierna NV TLH genoemd, in haar weigeringsbeslissing uitdrukkelijk heeft gesteld dat het openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004 niet van toepassing zou zijn op de NV TLH; dat het dan ook aan de beroepsinstantie toekomt dit item eerst verder uit te klaren, alvorens de eventuele gegrondheid van het openbaarheidsverzoek verder na te gaan; Overwegende dat krachtens artikel 4, 1, 10 van het openbaarheidsdecreet het openbaarheidsdecreet van toepassing is op alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, naast diegene die uitdrukkelijk worden opgesomd in artikel 4, 1, 1 tot en met 9 ; Overwegende dat krachtens artikel 3, 3 van het openbaarheidsdecreet onder het begrip instantie wordt begrepen: een bestuursinstantie of een milieuinstantie; Overwegende dat het begrip bestuursinstantie op zijn beurt als volgt wordt gedefinieerd in artikel 3, 1 van het openbaarheidsdecreet: a) een rechtspersoon die is opgericht bij of krachtens de Grondwet, een wet, decreet of ordonnantie; b) een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen, een rechtspersoon of groepering van rechtspersonen die in hun werking bepaald en gecontroleerd worden door a); c) een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen, een rechtspersoon of groepering van rechtspersonen, voorzover zij door een bestuursinstantie in de zin van a) zijn belast met de uitoefening van een taak van algemeen belang of voorzover zij een taak van algemeen belang behartigen en beslissingen nemen die derden binden. Overwegende dat de beroepsinstantie heeft kunnen vaststellen dat de NV TLH oorspronkelijk een zuiver investeringsproject was met private investeerders; dat die vennootschap werd opgericht in 1987 met als enig doel: de uitvoering van de concessieopdracht voor de studie, het bouwen, het uitbaten en het beheren van de derde Schelde oeververbinding Liefkenshoektunnel te Antwerpen (overeenkomst d.d. 3 oktober 1985); Overwegende dat oorspronkelijk was voorzien dat de concessie zou worden verleend voor een periode van 22 jaar; dat bij addendum tussen het Vlaamse Gewest en de NV TLH d.d. 28 april 1997 de duurtijd van voormelde concessie werd verlengd tot 10 juli 2037; 2

3 Overwegende dat oorspronkelijk was geraamd dat de concessieovereenkomst meer dan 16 miljard BEF zou opleveren voor de overheid en dat de tunnel na de concessietermijn (van oorspronkelijk 22 jaar) zou toekomen aan de staat (het Vlaamse Gewest); dat het aantal gebruikers van de toltunnel evenwel aanzienlijk lager bleek te liggen dan in de prognoses en dat daardoor de NV TLH verlieslatend bleek te zijn; dat de NV TLH een rechtszaak daarop heeft aangespannen tegen het Vlaams Gewest, daar de NV het Gewest verantwoordelijk achtte voor de slechte cijfers omdat de toegangswegen naar de tunnel niet werden aangelegd; Overwegende dat door de veroordeling in eerste aanleg in 1994, het Vlaamse Gewest in het ongelijk werd gesteld en dat er daarom op 16 mei 1995 door de Vlaamse Regering een dading werd afgesloten tussen het Vlaams Gewest en de NV TLH, waarbij werd overeengekomen dat alle aandelen van de verlieslatende NV TLH volledig werden overgenomen door het Vlaamse Gewest; dat bijgevolg wordt vastgesteld dat sinds1995 het Vlaamse Gewest dus de enige aandeelhouder werd voor de volle 100 % van de NV TLH; Overwegende dat met het decreet van 13 december 2002 de NV van publiek recht NV BAM werd opgericht; dat in voormeld Bam-decreet het volgende staat gestipuleerd in artikel 7: de activa van het Vlaamse Gewest die betrekking hebben op de Schelde-oeververbindingen worden door de Vlaamse Regering in BAM ingebracht in ruil voor aandelen ; dat in navolging ervan, in 2004 werd beslist (beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 23 april 2004) om de aandelen van de NV TLH in natura in te brengen in de NV BAM; dat in uitvoering van voormelde beslissing, de effectieve inbreng van die aandelen plaats vond op 29 juli 2004; dat hierdoor de NV TLH eigendom is van de NV BAM; Overwegende dat, gelet op wat hiervoor werd uiteengezet, dan ook moet geconcludeerd worden dat de NV TLH dus een 100 % dochtermaatschappij is van de NV BAM, een bij decreet opgerichte NV van publiek recht; dat er controle wordt uitgeoefend door de Vlaamse Regering binnen de NV BAM door middel van een door haar aangestelde regeringscommissaris; dat het Vlaamse Gewest 99,99 % van alle aandelen van de NV BAM in zijn bezit heeft, die op haar beurt dus voor de volle 100% de aandelen bezit van de NV TLH; Overwegende dat dit bijgevolg in de praktijk inhoudt dat de volledige Raad van Bestuur van de NV TLH sinds 29 juli 2004 wordt aangesteld door de NV BAM, daar deze de enige aandeelhouder is binnen de NV TLH; dat heden ten dage de Raad van Bestuur van de NV TLH is samengesteld uit vijf personen: de ondervoorzitter van de NV BAM (administrateurgeneraal van de Vlaamse Belastingdienst), een bestuurder van de NV BAM, de regeringscommissaris van de NV BAM, de directeur-generaal van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de secretaris-generaal van het departement EWI binnen de Vlaamse overheid, dat daarnaast tevens de algemeen manager van de NV BAM zetelt als waarnemer binnen de NV TLH; Overwegende dat de beroepsinstantie dan ook de mening is toegedaan dat de NV TLH moet worden beschouwd als een bestuursinstantie in de zin van artikel 3, 1,b) van het openbaarheidsdecreet; dat gelet op de verschillende elementen (opdracht van de NV TLH, inbreng van de NV TMH in de NV BAM, samenstelling van de Raad van bestuur van de NV TLH) die hiervoor werden aangehaald moet geconcludeerd worden dat de NV TLH in haar werking bepaald en gecontroleerd wordt door de NV BAM, een rechtspersoon die zelf is opgericht bij decreet; 3

4 Overwegende dat dit standpunt van de beroepsinstantie trouwens perfect aansluit bij het standpunt van de bevoegde minister Crevits, die in haar antwoord van 16 februari 2011 op een schriftelijke vraag in het Vlaams Parlement (vraag nr. 553 d.d. 19 januari 2011) ook heel uitdrukkelijk stelde dat het openbaarheidsdecreet van toepassing is op de NV Tunnel Liefkenshoek; Overwegende dat de beroepsinstantie van oordeel is dat het feit dat de NV TLH niet wordt geconsolideerd met de overheid door Eurostat niet van doorslaggevend belang is om te oordelen over het feit of het hier een bestuursinstantie betreft in de zin van het openbaarheidsdecreet; dat het begrip bestuursinstantie immers zeer ruim wordt omschreven in het openbaarheidsdecreet en bijvoorbeeld veel omvattender is dan het begrip administratieve overheid ; dat in de beslissing van Eurostat trouwens staat aangegeven dat hun standpunt periodiek zal worden geëvalueerd, teneinde na te gaan of er geen evoluties zijn in het dossier die mogelijks nog tot een ander standpunt zouden kunnen leiden ivm de consolidatie; Overwegende dat de NV TLH dus valt onder het toepassingsgebied van het openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004; Overwegende dat voorts wordt vastgesteld dat de beslissing van de NV Tunnel Liefkenshoek dateert van 28 december 2011 en dat in deze beslissing de beroepsmogelijkheid en - modaliteiten, zoals voorgeschreven in artikel 35 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur niet werden vermeld, waardoor de termijn om beroep in te stellen geen aanvang heeft genomen; Overwegende dat het ingestelde beroep dan ook als ontvankelijk wordt beschouwd; Wat de gegrondheid betreft: Overwegende dat overeenkomstig artikel 7, tweede lid van het decreet van 26 maart 2004 het recht op passieve openbaarheid betrekking heeft op bestuursdocumenten; dat op grond van deze bepaling elke instantie in principe verplicht is aan eenieder die erom verzoekt inzage te geven in, uitleg te verschaffen over of een afschrift te bezorgen van de gewenste bestuursdocumenten; Overwegende dat de openbaarmaking slechts kan geweigerd worden, mits toepassing wordt gemaakt van één of meerdere uitzonderingen, zoals gestipuleerd in de artikelen 11 tot en met 14 van voormeld decreet; Overwegende dat xxx met zijn oorspronkelijk verzoek om de openbaarmaking heeft verzocht van het volgende document: Overwegende dat de beroepsinstantie heeft vastgesteld uit haar contacten met de NV TLH dat er geen inhoudelijke bezwaren zijn om het gevraagde document openbaar te maken; 4

5 Overwegende immers dat geen van de wettelijke of decretale uitzonderingsgronden in aanmerking komen om de openbaarmaking van het gevraagde document niet toe te staan; Overwegende dat het ingestelde beroep dan ook als gegrond wordt beschouwd; Na beraadslaging, BESLUIT: Het beroepschrift van xxx d.d. 5 januari 2012 tegen de weigeringsbeslissing van de NV Tunnel Liefkenshoek wordt als ontvankelijk en gegrond beschouwd. Bijgevolg dient het volgende bestuursdocument openbaar te worden gemaakt door er een afschrift van te verstrekken: Brussel, 14 februari 2012 Voor de beroepsinstantie, afdeling openbaarheid van bestuur, Bruno ASSCHERICKX Voorzitter 5

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsbemiddeling Datum 17 januari 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie ingediend op 293 (2014-2015) Nr. 1 18 maart 2015 (2014-2015) Ontwerp van decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG Stuk 1159 (2001-2002) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 3 juni 2002 ONTWERP VAN DECREET betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING Beslissing van 26 november 2009 op het verzoek van 1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN BV (hierna: KPN), gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/14 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 04/2008 van 3 juli 2008 Betreft: Beraadslaging over de aanvraag van de RVA om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie