Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009"

Transcriptie

1 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009

2

3 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1. Inleiding Voorwoord Leeswijzer 1 2. Prestatiemeting en prestatieverantwoording Prestatiemeting en prestatieverantwoording Functies van prestatiemeting Voor- en nadelen van prestatiemeting Prestatiemeting en verantwoording in de veiligheidsregio 5 3. Het project Aristoteles Achtergrond Doelstelling en doelgroep Scope Aanpak Eindproducten Het Aristoteles- gedachtegoed Eerder ontwikkeld kader Selectie van teams Aanvullingen Toelichting op indicatoren Aantal indicatoren Generieke versus regionale set Normering Balanced score card Rubricering Doorontwikkeling 24 Eindrapport Aristoteles versie 1.0

4 6. Brandweer Afbakening Indicatoren Balans scores Toelichting op indicatoren Doorontwikkeling GHOR Afbakening Indicatoren Balans scores Doorontwikkeling Meldkamer Afbakening Indicatoren Balans scores Doorontwikkeling Crisisbeheersing & Rampenbestrijding Afbakening Indicatoren Balans scores Doorontwikkeling Bedrijfsvoering Afbakening Indicatoren Balans scores Doorontwikkeling Veiligheidsdirectie en Veiligheidsbestuur Afbakening Veiligheidsdirectie Veiligheidsbestuur Landelijke uitrol 51 Eindrapport Aristoteles versie 1.0

5 1. Inleiding 1.1 Voorwoord Het presterend vermogen van de hulpverleningsdiensten heeft in de afgelopen jaren steeds meer nadruk gekregen. Hogere ambities vanuit de disciplines, bij politiek en bij bestuur leidden tot een groot aantal verbeterprogramma s in de disciplines, hogere eisen en extra investeringen in opleiden & oefenen, de vorming van veiligheidsregio s, nieuwe instrumenten bij de inspectie OOV, etc. De sterke focus op operationele prestaties leidde ook tot een andere informatiebehoefte: waar oorspronkelijk vooral gestuurd werd op basis van bedrijfsvoeringgegevens 1, ontstond steeds meer behoefte aan zicht op de output van de organisatie: welke prestaties worden geleverd en hoe verhouden die zich tot de eisen die vanuit de wet, vanuit de eigen gemeente en/of regio worden gesteld. Het is deze informatiebehoefte die het netwerk Finance & Control van de NVBR en GHOR NL het initiatief heeft doen nemen tot het project Aristoteles. Het initiatief is gefinancierd vanuit het Ministerie van BZK. Het Veiligheidsberaad ondersteunt het project en heeft uitgesproken de eindresultaten na goedkeuring ervan, met respect voor lokale en regionale verantwoordelijkheden landelijk te willen implementeren. Het voorliggende rapport is het eindresultaat van een nauwe samenwerking tussen het netwerk Finance & Control en de netwerken Kwaliteit van NVBR en GHOR NL, medewerkers van verschillende disciplines uit zeven pilotregio s, het Ministerie van BZK, de Inspectie OOV en bureau Berenschot, dat de projectleiding en de ondersteuning van projectgroep en stuurgroep leverde. 1.2 Leeswijzer Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de ontwerpfase van het project Aristoteles. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het concept prestatiemeting. In hoofdstuk 3 beschrijven wij de achtergrond van het project, de opdracht, de doelstellingen en de doelgroepen. Ook wordt in dit hoofdstuk beschreven welk proces gevolgd is om te komen tot prestatie-indicatoren. In hoofdstuk 4 gaan we dieper in op het Aristoteles-gedachtegoed. In hoofdstuk 5 wordt een algemene toelichting op de prestatie-indicatoren beschreven. De uiteindelijke resultaten per domein worden gepresenteerd in de hoofdstukken 6 t/m 11. In hoofdstuk 12 ten slotte, wordt ingegaan op de landelijke uitrol van het project Aristoteles. 1 Vaak op de PIOFACH-dimensies: Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie en Huisvesting. Eindrapport Aristoteles versie 1.0 1

6 Eindrapport Aristoteles versie 1.0 2

7 2. Prestatiemeting en prestatieverantwoording Prestatiemeting en prestatieverantwoording De afgelopen jaren zijn managementtechnieken uit het bedrijfsleven ook doorgedrongen in overheidsorganisaties. Prestatiemeting is een van die managementtechnieken die inmiddels ook in de publieke sector wordt toegepast. De gedachte hierachter is dat overheden net als bedrijven, producten en diensten leveren waarop zij beoordeeld kunnen worden. En overheidsorganisatie die haar producten en/of diensten weet te definiëren, kan ook haar prestaties laten zien. Dit kan een positief effect hebben op de effectiviteit, de efficiency en de legitimiteit van de organisatie. Het principe van prestatiemeting en verantwoording is helder: een organisatie formuleert beoogde prestaties (en maakt hierover in veel gevallen afspraken met andere organisaties) en verwoordt deze in meetbare prestatie-indicatoren. De organisatie kan nu, op basis van de vastgestelde prestatie-indicatoren, duidelijk maken of de beoogde prestaties zijn gerealiseerd en wat deze hebben gekost. Ook kan prestatiemeting helpen bij het vormgeven van de planning-encontrolcyclus; doordat de te behalen prestaties kunnen worden gepland, gerealiseerd en gemeten, kan gerichter naar vastgestelde doelen worden toegewerkt. Prestatiemeting helpt organisaties dan ook om doelstellingen te formuleren voor de verschillende processen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Deze ambities worden vertaald in prestatie-indicatoren. 2.2 Functies van prestatiemeting Prestatiemeting kan een aantal functies vervullen. De meest genoemde functies van prestatiemeting zijn: Transparantie: prestatiemeting leidt tot transparantie en kan zo een rol spelen in de verantwoordingsprocessen. Vergelijken: de eigen prestaties kunnen worden vergeleken met andere soortgelijke organisaties, zoals met andere veiligheidsregio s. Leren: dankzij de transparantie die ontstaat, kan een organisatie leren wat ze goed doet en waar verbeteringen mogelijk zijn. Prestatiemeting kan een goed hulpmiddel zijn om leren door middel van de Deming-cyclus (plan do check act) te verwezenlijken. 2 De tekst in dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de volgende boeken: - Bruijn, H. (2001), Prestatiemeting in de publieke sector. Tussen professie en verantwoording. - Van Mill, B., Boer, N. (2008), Prestaties afspreken doe je zo! Lessen over outputsturing uit acht sectoren. Eindrapport Aristoteles versie 1.0 3

8 Oordelen: op grond van de prestaties is een oordeel (door de leiding van de organisatie of door derden) over het functioneren van de organisatie mogelijk. Afrekenen: oordeelvorming kan worden gevolgd door positieve en negatieve sancties. Deze functies kennen een opklimmende mate van dwang, zoals uitgedrukt in onderstaande prestatiemetingpiramide. Afrekenen Oordelen Leren Vergelijken Transparant maken Figuur 1. Prestatiemetingpiramide 2.3 Voor- en nadelen van prestatiemeting Zoals met zoveel dingen het geval is, kent ook prestatiemeting voor- en nadelen. De argumenten voor en tegen de invoering van prestatiemeting kunnen ook van toepassing zijn op de invoering van prestatiemeting in de veiligheidsregio. Argumenten voor prestatiemeting Prestatiemeting leidt tot transparantie en vormt daardoor een prikkel tot innovatie. Een veiligheidsregio kent weinig externe prikkels voor effectiviteit en efficiency. Prestatiemeting kan juist die prikkel vormen; door de prestaties op enkele cruciale aspecten en/of processen transparant te maken, kunnen deze ook efficiënter en effectiever vorm gegeven worden als dat nodig blijkt te zijn. Daarnaast is prestatiemeting ook bevorderlijk voor de kwaliteit van beleid- en besluitvorming. Binnen de veiligheidsregio vormen de uitvoerende hulpdiensten autonome, professionele eenheden (de zogenaamde praktijkarena). Vanwege de specialistische aard van het werk is dit ook logisch en noodzakelijk. Echter, de beleidsvorming vindt op een ander niveau plaats (de zogenaamde planarena). Momenteel zijn deze twee arena s sterk van elkaar gescheiden: er bestaat een kloof tussen beleid en uitvoering. Prestatiemeting kan een sterke prikkel vormen voor externe verantwoording: de uitvoerende organisatie moet de eigen doelen en prestaties duidelijk maken. Eindrapport Aristoteles versie 1.0 4

9 Hierdoor beschikt het beleidsvormende deel van een organisatie na enige tijd over veel informatie over de prestaties. Op basis hiervan kan concreet en gericht beleid gemaakt worden. De kloof tussen plan- en praktijkarena kan op deze manier verkleind worden. Argumenten tegen prestatiemeting Er wordt ook vaak (terecht) beweerd dat het moeilijk is om prestaties van overheidsorganisaties (zoals de veiligheidsregio) te meten. Zo zijn bijvoorbeeld de te leveren producten van een veiligheidsregio moeilijk eenduidig te definiëren en te kwantificeren. Veiligheid is bijvoorbeeld een lastig te meten product. Daarnaast zijn veiligheidsregio s vaak proces- in plaats van productgerelateerd; er bestaat niet altijd een één-op-één relatie tussen het proces (bijvoorbeeld het opleiden en oefenen van brandweerpersoneel) en de geleverde prestatie (een brand die geblust wordt). Vaak is sprake van meerdere (externe) factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de geleverde prestatie (zoals de weersomstandigheden, de omvang van de brand en het type gebouw). Ook kan prestatiemeting ertoe leiden dat men zich binnen de organisatie volledig richt op het behalen van goede scores op de prestatie-indicatoren, het loont immers om op deze punten goed te scoren. Op deze manier zijn de prestaties op papier in orde, maar het gevaar is dat door de focus op de prestatie-indicatoren de werkelijkheid uit het oog wordt verloren en de maatschappelijke taak waarvoor de organisatie staat (veiligheid realiseren) minder aandacht krijgt dan nodig is. 2.4 Prestatiemeting en verantwoording in de veiligheidsregio Bij de ontwikkeling van prestatiemeting voor de veiligheidsregio moet rekening worden gehouden met de hiervoor beschreven mogelijke voor- en nadelen. Het is dan ook vereist dat het systeem van prestatiemeting en verantwoording zorgvuldig tot stand komt en dat rekening gehouden wordt met de speciale aard van de organisatie waarop het van toepassing is. Binnen de veiligheidsregio s bestaat geen traditie van prestatiemeting en verantwoording. Ook wordt pas sinds korte tijd en slechts door een deel van de regio s gewerkt met productbegrotingen en een daarop aangepaste planning-en-controlcyclus. Daarnaast hebben veiligheidsregio s de vrijheid gekregen om zich naar eigen inzicht, en passend in de regionale traditie, te ontwikkelen. Dit heeft tot gevolg dat Nederland 25 veiligheidsregio s kent die van elkaar verschillen in omvang, organisatievorm, reikwijdte van dienstverlening, etc. De taken van de veiligheidsregio en de organisaties daarbinnen zijn complex, het is niet eenvoudig om daar prestatie-indicatoren aan te koppelen. Er bestaat ook geen eenduidig landelijk beeld van wat de prestaties van de veiligheidsregio s zouden moeten zijn, behalve enkele wettelijk vastgestelde normen. Toch zijn ook deze niet hard ; op veel punten zijn veiligheidsregio s bevoegd om regiospecifieke normen te stellen die afwijken van landelijke normen. Hierdoor lijkt het misschien onbegonnen werk om prestatiemeting en prestatieverantwoording in de veiligheidsregio s te introduceren. Toch kan prestatiemeting de organisaties binnen de veiligheidsregio handvatten geven om effectiever, efficiënter te werken, gerichter doelen te stellen, een betere relatie tussen de plan- en praktijkarena te creëren en een lerende organisatie te worden. Ook kan prestatiemeting helpen om verantwoording af te leggen aan de bestuurders van de veiligheidsregio. Eindrapport Aristoteles versie 1.0 5

10 Prestatiemeting kan niet van de ene op de andere dag ingevoerd en gebruikt worden. Daarom moet bij het begin gestart worden; het formuleren van een landelijke, generieke set van prestatieindicatoren op basis van (vaak wettelijke) eisen waaraan elke veiligheidsregio zou moeten voldoen. Deze indicatoren kunnen allereerst gebruikt worden om de organisaties inzicht te geven in hun eigen prestaties (transparantie). Wanneer deze prestaties inzichtelijk gemaakt worden, dan is het ook mogelijk om verbeterpunten te destilleren en op die manier te leren van de eigen prestaties. Aangezien alle veiligheidsregio s in Nederland van elkaar verschillen, is het moeilijk om de prestaties met elkaar te vergelijken. Hoewel dit lastig te bewerkstelligen is, zou het kunnen helpen om een lerende organisatie te realiseren en zo de gehele hulpverlening binnen de veiligheidsregio naar een hoger plan te trekken. Een kijkje in de keuken van een ander kan immers inspiratie geven om de eigen keuken (organisatie) beter te managen. Prestatiemeting zegt niet alles. Het is slechts een van de manieren om de prestaties inzichtelijk te maken. Vanwege de complexheid van de processen, diensten en producten van een veiligheidsregio zal altijd gezocht moeten worden naar, en gehoor gegeven moeten worden aan het verhaal achter een prestatie-indicator. Ook is het niet mogelijk (of zelfs gewenst) om alle processen binnen een veiligheidsregio in prestatie-indicatoren te vatten. Het is zaak om die dingen te vatten in indicatoren die te meten zijn, relevant zijn en waar door een organisatie op gestuurd kan worden. De in dit hoofdstuk benoemde functies, voordelen, nadelen en kanttekeningen van prestatiemeting zijn benut bij de ontwikkeling van prestatie-indicatoren voor de veiligheidsregio. Eindrapport Aristoteles versie 1.0 6

11 3. Het project Aristoteles 3.1 Achtergrond In 2005 is het initiatief genomen om te komen tot een productbegroting voor de brandweerregio s. In het najaar 2006 zijn vertegenwoordigers van de netwerken Finance & Control en Kwaliteit in samenwerking met Adviesbureau Van Dijke (AVD) begonnen een projectplan te ontwikkelen. Deze verdere oriëntatie en verbreding heeft ook geleid tot een inhoudelijke uitbouw van het oorspronkelijke plan naar prestatiemeting en sturing voor de veiligheidsregio s. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een opdracht die erop gericht is: prestatiemeting en prestatieverantwoording binnen de veiligheidsregio s te ontwikkelen en implementeren, verankerd in een eenduidig ingerichte planning-en-controlcyclus en geborgd in een daarin geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem, inzichtelijk gemaakt in een daarop gebaseerde prestatiemonitor. In het najaar van 2008 is het project Aristoteles door middel van een openbare aanbesteding aan Berenschot gegund. 3.2 Doelstelling en doelgroep Bij de ontwikkeling van een prestatiemonitor is het van belang rekening te houden met het doel en de doelgroep van het instrument. De functie van het systeem bepaalt immers welke informatie vereist is. Vanwege de rijkheid aan informatie en het grote aantal actoren in de keten is het van belang om doel(en) en doelgroep(en) vooraf helder te hebben. Met prestatiemeting kunnen meerdere doelen nagestreefd worden, zoals in hoofdstuk 2 is beschreven. Aristoteles is een project waarin nadrukkelijk van onderaf gekomen wordt tot een systeem van prestatiemeting en prestatieverantwoording. Draagkracht in de veiligheidsregio s is dan ook een eerste criterium. Dit komt tot uiting in de doelen van Aristoteles: Het transparant maken van de prestaties van veiligheidsregio s. Het kunnen vergelijken binnen de eigen regio. De mogelijkheden voor leren te bevorderen. Bij de subsidietoekenning door BZK is de relatie met de ontwikkeling van een benchmarkinstrument aangegeven. De ontwikkeling van de benchmark zelf viel buiten de scope van dit project. Zo zijn er in dit eindrapport alleen prestatie-indicatoren opgenomen in het geval er ook een wettelijke norm beschikbaar is. In een aantal andere gevallen is een adviesnorm opgenomen, vaak op basis van ervaringen uit pilotregio s. Om de aansluiting met deze en andere ontwikkelingen te houden, waren zowel het Veiligheidsberaad als de Inspectie OOV in de projectorganisatie vertegenwoordigd. Eindrapport Aristoteles versie 1.0 7

12 De primaire doelgroep van het project Aristoteles is het management en de directie van een veiligheidsregio. Aan de hand van operationele prestatie-informatie en informatie over de bedrijfsvoering wordt de directie, in de vorm van een dashboard, geïnformeerd over het functioneren van de eigen veiligheidsregio en kunnen de directieleden waar nodig bijsturen. De informatie die beschikbaar komt, maar te gedetailleerd is voor het directieniveau, wordt verzameld in dashboards voor de MT s van Brandweer, GHOR, Meldkamer, Rampenbestrijding & Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering. De informatie wordt op een hoger abstractieniveau, in de vorm van een rapportage van geconsolideerde gegevens, gebruikt om verantwoording af te leggen aan het bestuur van de veiligheidsregio, de secundaire doelgroep. Ten aanzien van de doelstellingen en doelgroep(en) van Aristoteles is verder een aantal randvoorwaarden van belang: Abstractieniveaus: de informatie moet meerdere niveaus bedienen, van strategische tot operationele informatie, en moet geconsolideerd kunnen worden. Kwaliteitszorgsysteem: het instrument moet gekoppeld kunnen worden aan de bestaande kwaliteitszorgsystemen. Integraliteit: de afzonderlijke prestatie-informatie moet afzonderlijk en in combinatie gebruikt kunnen worden, zodat het inzicht verder gaat dan het functioneren van afzonderlijke delen. Doorontwikkeling: het instrument moet op termijn voor meerdere doelgroepen gebruikt kunnen worden en het moet mogelijk zijn andere initiatieven erop aan te laten sluiten. 3.3 Scope Een veiligheidsregio kent een groot aantal ketenpartners. Om te voorkomen dat het project Aristoteles te omvangrijk zou worden, is aan het begin van het project besloten om de scope beperkt te houden en te richten op: 1. de gehele rode kolom (brandweer), inclusief de monodisciplinaire basisbrandweerzorg 2. de gehele GHOR-organisatie (zowel de mono- als multidisciplinaire taken) 3. de gehele multidisciplinaire organisatie (paars) en de daarbij horende delen, te weten: a. Meldkamer (rood, wit en blauw), b. Crisisbeheersing & Rampenbestrijding (vaak georganiseerd in een Veiligheidsbureau) en c. Bedrijfsvoering. Eindrapport Aristoteles versie 1.0 8

13 Figuur 2. Scope Aristoteles Ten aanzien van de scope van Aristoteles is een aantal kanttekeningen te plaatsen: Brandweer Op dit moment is een deel van de brandweerkorpsen geregionaliseerd. Met betrekking tot de bedrijfsvoeringaspecten in het instrument voor prestatiemeting gaan we in principe uit van een geregionaliseerde brandweer. Dat wil zeggen dat de bedrijfsvoeringaspecten (PIOFACH) op de hele, geregionaliseerde brandweerkolom van toepassing zijn. Als de brandweer niet geregionaliseerd is, vallen de operationele prestaties van de gemeentelijke brandweerkorpsen binnen de scope, maar valt de (gemeentelijke) bedrijfsvoering buiten de scope van het instrument. GHOR De scope voor het dashboard van de GHOR is beperkt tot de activiteiten die op het rampterrein plaatsvinden. Alles wat zich achter de deuren van ziekenhuizen afspeelt, valt niet binnen de scope. Onderdelen, zoals de beschikbare behandelcapaciteit van ziekenhuizen, zijn daarom niet meegenomen. Politie Het informatiecentrum Politie (bereikbaar via het Landelijk Telefoonnummer Politie ) en in veel regio s dicht tegen de meldkamer georganiseerd, valt buiten de scope van het project. De (inbreng van) bureau CCB valt bij Rampenbestrijding & Crisisbeheersing binnen de scope van het project. Eindrapport Aristoteles versie 1.0 9

14 Gemeenten De operationele prestaties van gemeenten op de gemeentelijke crisisbeheersingsprocessen vallen binnen de scope van het project. De bedrijfsvoeringaspecten van gemeenten vallen buiten de scope. Bij de bepaling van de scope zijn daarnaast de volgende uitgangspunten gedefinieerd: Landelijke set De scope beperkt zich tot indicatoren die voor (vrijwel) alle regio s van belang zijn. Dat betekent dat er nadrukkelijk ruimte blijft voor de regio om de set indicatoren uit te breiden met indicatoren die voor de eigen regio van belang zijn, bijvoorbeeld op basis van het regionale risicoprofiel. Initiële set De set is een eerste selectie van indicatoren om prestatiemeting en verantwoording te implementeren in de regio s. Op basis van wet- en regelgeving, landelijke ambities, doorontwikkeling van de veiligheidsregio s, etc. zal de set minimaal één keer per twee jaar geactualiseerd moeten worden. 3.4 Aanpak Het belangrijkste onderdeel van Aristoteles was het ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor de vijf domeinen. Deze indicatoren vormen immers de basis voor het gehele model van prestatiemeting en prestatiesturing. Om te komen tot prestatie-indicatoren is een iteratief proces gevolgd, waarin voortdurend ruimte bestond voor de projectorganisatie (stuurgroep, projectgroep en pilotregio s) om commentaar te leveren en verbetervoorstellen te doen. Het doorlopen proces wordt hieronder beschreven Criteria vaststellen In samenspraak met de stuurgroep en de projectgroep zijn vooraf criteria vastgesteld waaraan de prestatie-indicatoren in meer of mindere mate moeten voldoen. Deze criteria zijn opgesteld om, na inventarisatie van de beschikbare indicatoren, te fungeren als afwegingskader. Op deze manier kan een verantwoorde en gebalanceerde set met prestatie-indicatoren samengesteld worden. Er valt een onderscheid te maken tussen kwaliteitscriteria en selectiecriteria. Kwaliteitscriteria zeggen iets over de kwaliteit van de indicator; zij geven aan of iets een goede indicator is. Nadat de kwaliteitscriteria zijn bepaald (hierbij dient opgemerkt te worden dat vrijwel nooit aan alle kwaliteitscriteria tegelijk voldaan kan worden), kunnen indicatoren met behulp van selectiecriteria getypeerd en gekozen worden. Eindrapport Aristoteles versie

15 De kwaliteitscriteria die zijn vastgesteld, zijn: 1. Bestuurlijk handelingsperspectief. Verschaft de indicator informatie die relevant is voor het handelingsperspectief van het bestuur? 2. Meetbaarheid. Is de indicator meetbaar en zijn de administratieve lasten daarvoor redelijk? 3. Toerekenbaarheid. Is de gemeten prestatie toe te rekenen aan een betreffende eenheid, afdeling of organisatie? Alleen dan kunnen verbeteringen plaatsvinden. Kortom, is het duidelijk waar de verantwoordelijkheid voor de geleverde prestatie ligt? De selectiecriteria die zijn vastgesteld, zijn: 4. Plan- of praktijkarena. Prestatie-indicatoren kunnen betrekking hebben op de planarena. Het gaat hier om het opstellen, het borgen en het actualiseren van veelal wettelijk verplichte plannen. Deze prestaties kunnen gemeten worden. Daarnaast kunnen prestaties betrekking hebben op de operationele prestaties van een organisatie. Het doel van prestatiemeting is om ook deze prestaties inzichtelijk te maken. Door te selecteren op plan- en praktijkindicatoren kan een set met prestatie-indicatoren gevormd worden die iets zegt over het geheel van de organisatie, zowel planvormend als uitvoerend en dus ook zowel de koude als de warme kant van de organisatie. 5. Doorwerking samenleving. Heeft de indicator een (zichtbaar) effect in de samenleving? 6. Veiligheidsketen. De veiligheidsketen bestaat uit de onderdelen proactie, preventie, preparatie, repressie en herstel. De activiteiten van enkele domeinen, zoals de brandweer, zijn ingericht volgens deze onderdelen van de veiligheidsketen. Het is van belang dat de indicatoren evenwichtig verdeeld zijn over de verschillende onderdelen van de veiligheidsketen. 7. Input-throughput-output. Heeft de indicator betrekking op input, throughput of output? 8. INK-veld 3. Op welk onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem heeft de indicator betrekking? 9. Bedrijfsvoeringfunctie. Heeft de indicator betrekking op Personeel, Informatievoorziening & Automatisering, Organisatie of Financiën? De kwaliteitscriteria zijn gebruikt voor een eerste selectie van indicatoren. De selectiecriteria zijn toegepast om indicatorensets te wegen : geeft een set van indicatoren een evenwichtig beeld over het totale functioneren van de organisatie? Voor een verdere uitwerking hiervan wordt verwezen naar de hoofdstukken 6 t/m De selectie heeft plaatsgevonden op basis van de INK-indeling zoals die ook gehanteerd is in bijv. het Normenboek Brandweer. Het bijna 20 jaar oude INK-model is echter recent ingrijpend gewijzigd. Om die reden is dit selectiecriterium in de volgende hoofdstukken niet opgenomen. Het ligt voor de hand om de vulling van de database in overleg met de kwaliteitsorganisaties en -netwerken van de verschillende disciplines om te zetten naar de nieuwe indeling. Eindrapport Aristoteles versie

16 3.4.2 Desk-study en interviews Alle voor de domeinen relevante documenten, zoals wet- en regelgeving, leidraden, handleidingen en normenboeken zijn onderzocht op mogelijke prestatie-indicatoren 4. De uitkomsten van deze desk-study zijn opgenomen in een groot databestand. Bij de verzameling van prestatie-indicatoren is steeds uitgegaan van bestaand beleid 5. In deze eerste fase zijn ook interviews gehouden met diverse personen, zoals de directeuren van de pilotregio s en deskundigen op het gebied van prestatiemeting, kwaliteitszorg en planning & control uit de diverse domeinen. De interviews hadden tot doel informatie over Aristoteles uit te dragen en de informatiebehoefte te peilen. Aan het eind van de eerste fase is uit het grote databestand per domein een eerste selectie met prestatie-indicatoren gemaakt. Deze selectie was zoveel mogelijk gebaseerd op de vooraf vastgestelde criteria en de informatiebehoefte GDR-sessies De resultaten van de voorgaande stap dienden als input voor een Group Decision Room (GDR) sessie. De GDR-sessies zijn per domein georganiseerd (Brandweer, GHOR, Meldkamer, Crisisbeheersing & Rampenbestrijding, Bedrijfsvoering). Deelnemers waren vertegenwoordigers van de pilotregio s, aangevuld met andere geïnteresseerden uit het veld. De resultaten van de GDR-sessies zijn verder uitgewerkt om het eerste ontwerp van het dashboard te optimaliseren en de ontwikkelsimulatie (zie hieronder) voor te bereiden. Ook heeft op basis van de vijf GDR-sessies een nieuwe selectie van sets van prestatie-indicatoren plaatsgevonden. Group Decision Room De Group Decision Room (GDR) is een instrument waarmee in korte tijd (computergestuurd) een grote groep deelnemers (maximaal 25 personen) worden bevraagd. Doordat antwoorden via de computer gegeven worden, kan de respons direct worden verwerkt. Hierover kan vervolgens de discussie gevoerd worden. Kort gezegd komt het erop neer dat in één dag de resultaten uit de eerste inventarisatie van het beschikbare materiaal en de interviews worden getoetst en aangevuld. Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat het bijdraagt aan draagvlakcreatie, doordat betrokkenen al in een vroeg stadium worden betrokken. 4 In bijlage 2 is een lijst opgenomen van alle onderzochte documentatie. 5 Er is dus geen rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Wel zijn in volgende hoofdstukken enkele suggesties opgenomen voor de doorontwikkeling van de initiële set van indicatoren. Eindrapport Aristoteles versie

17 3.4.4 Simulatie Op 25 en 26 juni jl. vond een tweedaagse simulatie plaats. Samen met het Centre for Process Simulations (CPS) van de TU Delft heeft Berenschot de simulatie SimSeef ontwikkeld om de prestatie-indicatoren te toetsen op bruikbaarheid en haalbaarheid. Tijdens deze twee dagen gingen de deelnemers in een fictieve veiligheidsregio aan de slag. In de simulatie werden alle domeinen nagebootst: Brandweer, GHOR, Meldkamer, Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en Bedrijfsvoering. De simulatie speelde zich af op drie niveaus: de managementteams van de domeinen, de directie van de veiligheidsregio en het bestuur. Elk team had zijn eigen set met specifieke prestatieindicatoren. Deze werden zichtbaar gemaakt op een dashboard. De simulatie bestond uit verschillende rondes, waarin de deelnemers aan de slag gingen met het opstellen van een jaarplan voor het komende jaar. Daarvoor moesten keuzes gemaakt worden. In de volgende ronde werden de effecten van die de keuzes direct zichtbaar. Na afloop van elke speelronde vond een uitgebreide evaluatie plaats op basis van de vooraf gestelde doelen: De eerste ronde had als doel te toetsen of de indicatoren voldoende informatie geven om binnen de (gesimuleerde) veiligheidsregio acties uit te zetten en beslissingen te nemen. In de tweede ronde was het doel om te toetsen of de indicatoren geschikt zijn om de effecten van eerdere acties te monitoren. In de derde ronde ten slotte werd een relatie tussen de koude fase en de warme fase gelegd. Door middel van incidenten in de warme fase en een evaluatie van de warme fase, werd beoordeeld of de indicatoren voldoende handvatten boden om: uit de evaluatie van de warme fase conclusies (voor de koude fase) te trekken en de effecten daarvan te monitoren te beoordelen of de regio voldoende is voorbereid voor een incident in de warme fase. De uitkomsten van de simulatie zijn in overleg met de projectgroep en de stuurgroep verwerkt in nieuwe sets van prestatie-indicatoren als input voor de pilotfase Pilot De verbeterde sets met prestatie-indicatoren zijn een laatste keer getoetst in de pilot. Elke pilotregio heeft tijdens de pilotperiode drie maanden prestatie-indicatoren in de praktijk toegepast. De prestatie-indicatoren zijn gebruikt in enkele planning-en-controlproducten. Op deze manier was het mogelijk om de praktische haalbaarheid en bruikbaarheid van de indicatoren te toetsten. Aan het eind van de pilot hebben alle deelnemende pilotregio s uitgebreid gerapporteerd. Alle uitkomsten zijn plenair geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van de pilot en deze evaluatie, zijn de sets met prestatie-indicatoren een laatste keer verbeterd en definitief gemaakt. Eindrapport Aristoteles versie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlagen Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's

Bijlagen Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Bijlagen Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Bijlagenboek Aristoteles versie 1.0 Bijlagen Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING Context Na het verschijnen van het advies van de Commissie Hoekstra over de werking van de Wet Veiligheidsregio s en het Nederlands stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en aanleiding onderzoek... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Scope van het onderzoek... 4 2 Doel-

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid versie 16 maart 2015

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid versie 16 maart 2015 Projectopdracht en resultaten Aanleiding De Commissie Hoekstra stelt in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio s dat de vrijheid van regio s ten aanzien van kwaliteitszorg moet worden ingeperkt en dat

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren brandweer

Prestatie-indicatoren brandweer Prestatie-indicatoren brandweer Prestatie-indicatoren brandweer Inhoud 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 10 1.2 Doelstelling 10 1.3 Prestatie-indicatoren 11 1.4 Uitgangspunten prestatie-indicatoren 11 1.5

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Communicatie 8 Bijlage I Afkortingen 9 2 1 Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Informatiebeleid: moetje of kans?

Informatiebeleid: moetje of kans? Informatiebeleid: moetje of kans? Guus Zijlstra m.m.v. Arend de Jong 25 november 2009 Jullie workshopleiders Guus Zijlstra: Programmacoordinator NVBR (v.a. 1 maart) Beleid en advieswerk op het grensvlak

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie

Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie Frans Schippers Directeur Veiligheidsregio Kennemerland Regionaal Commandant Kennemerland De presentatie op onderdelen Wie zijn

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Een raamwerk voor het effectief evalueren van crisisoefeningen

Een raamwerk voor het effectief evalueren van crisisoefeningen Een raamwerk voor het effectief evalueren van crisisoefeningen Samenvatting Drs. Bertruke Wein Drs. Rob Willems 2013 Radboud Universiteit Nijmegen/ITS Samenvatting Evaluaties van crisisoefeningen vanaf

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Inleiding Conform de Wet Veiligheidsregio s (WVr) dient het bestuur van elke veiligheidsregio om de 4 jaar een regionaal beleidsplan op te

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015

Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015 Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015 In de tweede Bestuurlijke rapportage 2015 rapporteren we tussentijds over een aantal onderwerpen: - de voortgang van de werkzaamheden zoals benoemd in het VRBZO jaarplan

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Plan van aanpak PIM/thema asbest fase 3

Plan van aanpak PIM/thema asbest fase 3 Inleiding Dit is de verkorte weergave van het plan van aanpak voor fase 3 van het PIM themaproject Risicogestuurd toezicht in de asbestketen door betere informatie-uitwisseling. Van fase 2 naar fase 3

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Bevindingen onderzoekscommissie Brand met dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008 Ira Helsloot Overzicht presentatie Woord vooraf Korte herhaling: van

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

BRAIN Deelplan: Website

BRAIN Deelplan: Website BRAIN Deelplan: Website Respond BV Sportweg 15 5037 AC TILBURG T +31(0)13 532 10 01 F +31(0)13 544 23 40 info@respond.nl www.respond.nl KvK nummer Tilburg 18035794 Bank (ING-BANK) 68.47.49.203 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken.

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. Kwaliteitszorg Inleiding: Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. In de organisatie moet men met elkaar de vraag (durven)

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

Productenboek veiligheidsbureau. Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015

Productenboek veiligheidsbureau. Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015 enboek veiligheidsbureau Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Procesmodel... 4 3. Besturende producten... 8 3.1 Ontwikkelen strategisch beleid... 8 3.2 Besturing en management...

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 oktober 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni Ann Hardenberg Geaccordeerd door: Leo van der Valk Algemeen

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Finance, Planning & Control. 13 september 2016. Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland

Profiel. Teamleider Finance, Planning & Control. 13 september 2016. Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland Profiel Teamleider Finance, Planning & Control 13 september 2016 Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868

Nadere informatie

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Voor toekomstbestendig onderwijs De school als professionele leergemeenschap Goed samenwerkende schoolteams zorgen voor goede leerresultaten

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie