Toets uw eigen continuïteitsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toets uw eigen continuïteitsplan"

Transcriptie

1 Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van de vragenlijst die de auditdiensten en de Inspectie OOV hebben gebruikt bij de quick scan op de departementale continuïteitsplannen. De vragenlijst is opgesteld op basis van een referentiekader dat op hoofdlijnen de verschillende onderdelen van een continuïteitsplan beschrijft. Ook zijn de handleidingen gebruikt die de ministeries van BZK en van VWS hebben opgesteld voor continuïteitsmanagement door vitale organisaties. Als indicatie om te beoordelen in hoeverre vragen positief, gematigd positief of negatief te beantwoorden zijn, worden per vraag criteria (smileys) aangegeven. De vragenlijst is niet meer dan een hulpmiddel om te bezien of de organisatie qua planvorming op de goede weg is. Het is geen bewijs dat het continuïteitsplan werkt in de praktijk. Ook zal niet iedere vraag op uw organisatie van toepassing zijn. Elke organisatie heeft immers haar eigen specifieke karakter en het continuïteitsplan zal daar in de meeste gevallen op zijn toegesneden. Behalve voor zelftoetsing kunt u de vragenlijst ook gebruiken om plannen van andere vergelijkbare organisaties tegen het licht te houden en over en weer elkaars plannen te toetsen. Door de uitkomsten vervolgens naast elkaar te leggen en gezamenlijk te bespreken bestaat de mogelijkheid van elkaar te leren. Een dergelijk systeem van collegiale toetsing wordt in verschillende branches al toegepast. Vragenlijst ook digitaal beschikbaar Dit Inspectiebericht en het referentiekader zijn ook te vinden op de website van de Inspectie OOV ( Tevens is de vragenlijst via deze website te downloaden.

2 10 Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Referentie 1 Kritieke processen en kritieke functies zijn beschreven. Voor elke organisatie zijn kritieke processen/functies te benoemen, die tijdens een grieppandemie niet mogen uitvallen. Het gaat zowel om primaire processen/functies als om ondersteunende processen/functies. Deze kunnen per organisatie verschillen Bevat het continuïteitsplan een actueel overzicht van de kritieke processen/ functies die doorgang moeten vinden tijdens een grieppandemie? Bevat het continuïteitsplan een onderbouwing waarom deze processen/functies als kritiek worden beschouwd? Is er binnen het in vraag 1 bedoelde overzicht van kritieke processen/functies een prioritering aangebracht? Is per kritiek proces/functie in beeld gebracht hoeveel personele capaciteit minimaal noodzakelijk is? Is hierbij ook in de vervanging van functionarissen voorzien? Zijn bedrijfsartsen/arbo-coördinatoren en BHV-ers als kritieke functies benoemd? Het continuïteitsplan bevat een actueel overzicht en in het plan is onderbouwd waarom deze processen/functies als kritiek worden beschouwd. Het continuïteitsplan bevat wel een actueel overzicht, maar in het plan is niet onderbouwd waarom deze processen/functies als kritiek worden beschouwd. Het continuïteitsplan bevat geen actueel overzicht. Er is een prioritering aangebracht voor alle kritieke processen/functies. Er is een prioritering aangebracht voor het merendeel van de kritieke processen/functies. Er is geen prioritering aangebracht voor de kritieke processen/functies. De minimaal benodigde capaciteit is per kritiek proces/functie in beeld gebracht en in de vervanging van functionarissen is voorzien. De minimaal benodigde capaciteit is niet voor elk kritiek proces/functie in beeld gebracht of slechts globaal aangegeven en/of de vervanging van functionarissen is onduidelijk of maar voor een deel geregeld. De minimaal benodigde capaciteit is niet in beeld gebracht en in de vervanging van functionarissen is niet voorzien. Zowel de bedrijfsarts/arbo-coördinator als de BHV-functie zijn als kritieke functies benoemd. Alleen de bedrijfsarts/arbo-coördinator of alleen de BHV-functie is als kritieke functie benoemd. Noch de bedrijfsarts/arbo-coördinator noch de BHV-functie zijn als kritieke functie benoemd.

3 Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 11 Referentie 2 Specifieke taken i.v.m. een grieppandemie zijn in beeld gebracht. Naast de continuïteit van de dagelijkse dienstuitvoering, moet ook rekening worden gehouden met extra taken, juist omdat er een grieppandemie is. Deze referentie is vooral van belang voor onderdelen die een rol hebben in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en voor uitvoerende diensten of afdelingen Is er zicht op de specifieke taken die in verband met een grieppandemie op uw organisatie afkomen? Is hierover iets opgenomen in het continuïteitsplan? Zijn er (operationele) draaiboeken waarnaar wordt verwezen? Heeft afstemming plaatsgevonden met interne betrokkenen en externe partners in verband met de specifieke taken? Inclusief onderbouwing welke interne betrokkenen en externe partners het betreft. Zijn de specifieke taken belegd? Inclusief onderbouwing met voorbeelden hoe en bij wie de specifieke taken zijn belegd. Zijn maatregelen om de uitvoering van de specifieke taken te waarborgen in het continuïteitsplan beschreven? Let hierbij op: Vindt er aansturing plaats? Weet iedereen wat hij moet doen? Zijn medewerkers bekwaam en toegerust? Zijn voldoende medewerkers beschikbaar? Het continuïteitsplan bevat een overzicht van (mogelijke) specifieke taken en/of het continuïteitsplan verwijst naar plannen of draaiboeken van onderdelen of (uitvoerings)organisaties. In het continuïteitsplan wordt globaal aandacht besteed aan (mogelijke) specifieke taken. Het al dan niet bestaan van specifieke taken is niet in het continuïteitsplan vermeld. Er heeft afstemming plaatsgevonden met zowel interne betrokkenen als externe partners over de specifieke taken. Er heeft alleen afsteming plaatsgevonden met interne betrokkenen of in-/externe afstemming is wel als aandachtspunt benoemd, maar moet nog plaatsvinden. Er heeft geen afstemming plaatsgevonden over de specifieke taken. De specifieke taken zijn toegewezen aan functionarissen. Het merendeel van de specifieke taken is toegewezen aan functionarissen. De specifieke taken zijn niet toegewezen. Maatregelen zijn beschreven en toegewezen aan functionarissen. Maatregelen zijn wel beschreven, maar niet toegewezen aan functionarissen. Maatregelen zijn niet beschreven en niet toegewezen aan functionarissen.

4 12 Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Referentie 3 Kwetsbaarheden en afhankelijkheden zijn benoemd. Belangrijk is vast te stellen hoe kwetsbaar de kritieke processen/functies zijn voor een tekort aan mensen en/of middelen. Hierbij kan worden gedacht aan de uitval van personeel, kennis en informatie, communicatiemiddelen en ICT-voorzieningen. Ook moeten afhankelijkheden worden geïnventariseerd. In hoeverre zijn kritieke processen/functies afhankelijk van derden? En in hoeverre zijn derden afhankelijk van de organisatie? Zijn in het continuïteitsplan de kwetsbaarheden per kritiek proces/functie benoemd? Is specifiek ingegaan op (borging van) knelpunten, ontstaan door uitval van: 1. Personeel (waaronder scenario s bij 10, 30 en 50% uitval)? 2. Kennis en informatie? 3. Communicatiemiddelen? 4. ICT? 5. Overige bedrijfsmiddelen? Is per kritiek proces/functie in beeld gebracht: 1. In welke opzichten de organisatie afhankelijk is van derden? 2. In welke opzichten derden afhankelijk zijn van de organisatie? Voor alle kritieke processen/functies zijn kwetsbaarheden benoemd. Voor het merendeel van de kritieke processen/functies zijn kwetsbaarheden benoemd. Voor geen van de kritieke processen/functies zijn kwetsbaarheden benoemd. Alle genoemde knelpunten zijn opgenomen en maatregelen zijn benoemd. Een deel van de genoemde knelpunten is opgenomen en/of niet voor alle knelpunten zijn maatregelen benoemd. Geen van de benoemde knelpunten is opgenomen. In het continuïteitsplan is voor alle kritieke processen/functies benoemd in welk opzicht de organisatie afhankelijk is van derden en in welk opzicht derden afhankelijk zijn van de organisatie. In het continuïteitsplan zijn afhankelijkheden benoemd voor het merendeel van de kritieke processen/functies of in het continuïteitsplan is alleen benoemd in welk opzicht de organisatie afhankelijk is van derden en niet in welk opzicht derden afhankelijk zijn van de organisatie. In het continuïteitsplan zijn geen afhankelijkheden benoemd.

5 Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 13 Referentie 4 Weerbaarheidsmaatregelen zijn beschreven. Tevens is voorzien in een plan voor de implementatie en de borging van deze maatregelen. Bij deze referentie gaat het om maatregelen die worden genomen om de weerbaarheid van de eigen organisatie te verhogen. Ook moet worden bepaald of kritieke processen/functies onder alle omstandigheden overeind moeten blijven. Met het oog op de continuïteit van de organisatie moeten verder de implementatie en borging van de weerbaarheidsmaatregelen worden beschreven Zijn in het continuïteitsplan per kritiek proces (weerbaarheids)maatregelen beschreven? In de handleidingen worden voorbeelden van maatregelen genoemd: 1. verantwoordelijkheidstoedeling; 2. vervanging/mandatering; 3. brede inzetbaarheid/functieroulatie (denk aan vertrouwelijke functies); 4. poolvorming; 5. vastlegging basis- en spoedprocedures; 6. alternatieve overlegvorming; 7. contractbeheer; 8. samenwerking met andere organsaties; 9. uitwijkmogelijkheden; 10. testen/oefenen. Zijn de implementatie en de borging van de weerbaarheidmaatregelen in het continuïteitsplan beschreven? Het gaat hierbij om: toedeling van verantwoordelijkheden voor de uitvoering; afspraken over de planning, de voortgang en de rapportage. Het continuïteitsplan bevat een overzicht van de weerbaarheidsmaatregelen en in het plan is onderbouwd waarom deze maatregelen worden genomen. Het continuïteitsplan bevat wel een overzicht van de weerbaarheidsmaatregelen, maar in het plan is niet onderbouwd waarom deze maatregelen worden genomen. Het continuïteitsplan bevat geen overzicht van de weerbaarheidsmaatregelen. In het continuïteitsplan is opgenomen wie verantwoordelijk is voor de uitvoer van de maatregelen en zijn afspraken gemaakt over de planning, de voortgang en de rapportage. In het continuïteitsplan wordt alleen in algemene zin aandacht besteed aan de implementatie en de borging van de weerbaarheidsmaatregelen. In het continuïteitsplan wordt geen aandacht besteed aan de implementatie van de weerbaarheidsmaatregelen.

6 14 Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Referentie 5 Maatregelen op het terrein van personeelsbeleid (P-maatregelen) zijn benoemd. Tevens is voorzien in een plan voor de implementatie en de borging van deze maatregelen. Belangrijk is dat alle medewerkers worden voorbereid op het blijven functioneren van de organisatie tijdens een grieppandemie. Zij moeten weten wat er van hen wordt verwacht als de organisatie volgens het grieppandemie-scenario gaat werken. Zij moeten op de hoogte zijn van de prioritering in het werk en van de specifieke (aan de grieppandemie gerelateerde) werkzaamheden. De organisatie dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de hygiëne op de werkplek en op plaatsen waar contact met het publiek mogelijk is, zoveel mogelijk te waarborgen. Deels kan de continuïteit van de organisatie worden geborgd door medewerkers hun werkzaamheden vanuit huis te laten verrichten. Met het oog op de continuïteit van de organisatie dient ook de implementatie en borging van personeelsmaatregelen te worden beschreven Zijn de volgende onderdelen van het personeelsbeleid specifiek benoemd in het continuïteitsplan: communicatiebeleid; rechtspositie (denk o.a. aan werktijden, ATW, e.d.); bedrijfsmaatschappelijke zorg; verzuimbeleid en verzuimregistratie; arbobeleid? Is de implementatie en borging van de P-maatregelen in het continuïteitsplan beschreven? Het gaat hierbij om: toedeling van verantwoordelijkheden voor de uitvoering; afspraken over de planning, de voortgang en de rapportage. Worden in het continuïteitsplan activiteiten genoemd opdat medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht als de organisatie volgens het scenario grieppandemie gaat werken? Inclusief onderbouwing welke activiteiten het betreft. Heeft de organisatie maatregelen beschreven om de hygiëne op de werkplek en op plaatsen waar contact met het publiek mogelijk is, zoveel mogelijk te waarborgen? Zo ja, welke maatregelen? Alle genoemde punten zijn in het continuïteitsplan benoemd. Het merendeel van de genoemde punten is in het continuïteitsplan benoemd. Geen van de genoemde punten is in het continuïteitsplan benoemd. In het continuïteitsplan is opgenomen wie verantwoordelijk is voor de uitvoer van de P-maatregelen en er zijn afspraken gemaakt over de planning, de voortgang en de rapportage. In het continuïteitsplan wordt alleen in algemene zin aandacht besteed aan de implementatie en de borging van de P-maatregelen. In het continuïteitsplan wordt geen aandacht besteed aan de implementatie van de P-maatregelen. Het continuïteitsplan vermeldt zowel activiteiten voor algemene instructies (bijv. algemene intranetberichten) als voor specifieke instructies (bijv. afspraken over het overnemen van werkzaamheden. Er zijn alleen activiteiten vermeld voor algemene instructies en/of er zijn geen activiteiten vermeld, maar op ad hoc basis zijn of worden wel acties ondernomen. Er zijn geen activiteiten vermeld. Het continuïteitsplan bevat een overzicht van hygiënemaatregelen en tevens is opgenomen wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en er zijn afspraken gemaakt over de implementatie. Het continuïteitsplan bevat wel een overzicht van hygiënemaatregelen, maar niet beschreven is wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en de inplementatie. In het continuïteitsplan wordt geen aandacht besteed aan hygiënemaatregelen.

7 Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) Wordt medewerkers de mogelijkheid geboden om hun werkzaamheden vanuit huis te verrichten? Is aandacht besteed aan nazorg (terugkeer naar de normale situatie)? Het gaat hierbij om: 1. afbouw van de crisisorganisatie; 2. teams weer in balans (herstel overbelaste medewerkers en opvang van medewerkers die te maken hebben met sterfgevallen); 3. herstel achterstanden. De mogelijkheid tot thuiswerken wordt geboden en de haalbaarheid is onderzocht. De mogelijkheid tot thuiswerken wordt wel geboden, maar er is niet onderzocht of er bijvoorbeeld voldoende ICT-capaciteit is. De mogelijkheid tot thuiswerken wordt niet geboden. Nazorg maakt integraal onderdeel uit van het continuïteitsplan. Nazorg komt globaal aan de orde in het continuïteitsplan. In het continuïteitsplan wordt geen aandacht besteed aan nazorg. Referentie 6 De organisatie en het beheer van de continuïteitsplanning zijn geborgd. Belangrijk is de continuïteit van het continuïteitsplan te borgen. Naast het aanwijzen van verantwoordelijke functionarissen zijn daarvoor voldoende financiële middelen nodig en capaciteit om het continuïteitsplan ten uitvoer te brengen. Ook moet zijn bepaald wie het continuïteitsplan actueel houdt en zorgt dat eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd Is het continuïteitsplan behandeld en formeel goedgekeurd door het bevoegde orgaan? Is het continuïteitsplan met de OR besproken? Het continuïteitsplan is formeel goedgekeurd. Het continuïteitsplan is niet formeel goedgekeurd. Het continuïteitsplan is met de OR besproken. Het continuïteitsplan is niet met de OR besproken. Vervolg Referentie 6 >>>

8 16 Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Vervolg Referentie 6 >>> Zijn de noodzakelijke competenties bij het totstandkomingsproces betrokken? Is sprake van organisatiebrede betrokkenheid of is slechts een beperkt deel van de organisatie betrokken bij het opstellen het continuïteitsplan? Zijn (aanvullende) maatregelen genomen om de volledigheid van het continuïteitsplan te waarborgen? (oefeningen, audit, afstemming met derden, contracten met derden)? Zo ja, welke maatregelen? Is er zowel op bestuurlijk/managementniveau als op uitvoerend niveau een functionaris benoemd, die verantwoordelijk is voor het continuïteitsplan? Is de vervanging van beide functionarissen geborgd? Zijn het beheer en het actueel houden van het continuïteitsplan geborgd? Het gaat niet alleen om het actualiseren van maatregelen, maar ook van kritieke processen (er kunnen immers nieuwe processen bijkomen en/of processen kunnen afvallen). Is de financiering van het continuïteitsplan geborgd? Is dit zichtbaar gemaakt in de begroting? Wanneer treedt het continuïteitsplan in werking en wanneer wordt weer afgeschaald? En wie beslist daartoe? Er is sprake van organisatiebrede betrokkenheid bij het totstandkomingsproces. Er is wel sprake van brede betrokkenheid bij het totstandkomingsproces, maar het betreft niet alle noodzakelijke competenties. Er is geen sprake van brede betrokkenheid bij het totstandkomingsproces. Het continuïteitsplan bevat meerdere (aanvullende) maatregelen om de volledigheid te waarborgen. Het continuïteitsplan bevat een beperkt aantal (aanvullende) maatregelen om de volledigheid te waarborgen. Het continuïteitsplan bevat geen (aanvullende) maatregelen om de volledigheid te waarborgen. Zowel op bestuurlijk/managementniveau als op uitvoerend niveau is een functionaris benoemd en de vervanging is geborgd. Alleen op bestuurlijk/managementniveau of alleen op uitvoerend niveau is een functionaris benoemd of functionarissen zijn wel benoemd, maar de vervanging is niet geborgd. Noch op bestuurlijk/managementniveau noch op uitvoerend niveau is een functionaris benoemd. Beheer en actueel houden van het continuïteitsplan zijn expliciet geregeld en de verantwoordelijkheid voor het actualiseren is toegewezen. De intentie tot periodiek actualiseren is wel aanwezig, maar er is geen planning voor het actualiseren opgesteld en de verantwoordelijkheid voor het actualiseren is niet toegewezen. In het continuïteitsplan staat niets vermeld over het periodiek actualiseren. Continuïteitsplanning maakt onderdeel uit van de bedrijfsvoering, is terug te vinden in de begroting en er is budget beschikbaar. De financiering is zichtbaar gemaakt in de begroting, maar er is (nog) geen budget beschikbaar gesteld. De financiering van het continuïteitsplan is niet geborgd. In het continuïteitsplan is vastgelegd wanneer het plan in werking treedt, wanneer weer wordt afgeschaald en wie beslist tot de inwerkingtreding en de afschaling. Er is afgesproken wie beslist tot de inwerkingtreding en de afschaling, maar onduidelijk is wanneer dit het geval is. Er zijn geen afspraken gemaakt over het in werking treden van het continuïteitsplan en de maatregelen. Ook is niet duidelijk wie het besluit hiertoe neemt.

Inspectiebericht Continuïteitsplanning grieppandemie Voorbereiding

Inspectiebericht Continuïteitsplanning grieppandemie Voorbereiding Inspectiebericht Continuïteitsplanning grieppandemie Voorbereiding rijksoverheid Jaargang 6 nummer 1 maart 2010 Inclusief instrument voor zelftoets 2 Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) Inspectiebericht

Nadere informatie

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen?

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Thijs Breuking, voorzitter CMT WUR & lid RvB, Oefening OZON, 4-10-2016 Ervaringen en inzichten cybercrisismanagement 9 februari 2017 Frank

Nadere informatie

Business Continuity Planning Consultants

Business Continuity Planning Consultants Productnaam: Business Continuity Planning Consultants als het om continuïteit gaat Business Continuity Business Continuity Planning Consultants hanteert voor het opstellen van een calamiteiten- of continuïteitsplan

Nadere informatie

Borging van continuïteit in het veiligheidsdomein

Borging van continuïteit in het veiligheidsdomein Borging van continuïteit in het veiligheidsdomein Hoe continuïteitsmanagement bijdraagt aan de veiligheid in de maatschappij Hoe kan de continuïteit van kritische processen in het veiligheidsdomein worden

Nadere informatie

Klaar voor een grieppandemie. Continuïteitsplan

Klaar voor een grieppandemie. Continuïteitsplan Klaar voor een grieppandemie Continuïteitsplan Inleiding Tijdens een grieppandemie (zie bijlage 1) kan de continuïteit van het onderwijs ern de bedrijfsvoering van MOVARE * onder druk komen te staan. Mogelijk

Nadere informatie

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5 Positie van technologie in het Veiligheids- en Kwaliteitssysteem van het ziekenhuis Verantwoordelijkheden 2.1 In het ziekenhuis is de portefeuille van De verantwoordelijkheid van de RvB is expliciet instelling

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015, nr. 0000373449, tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) De Minister voor

Nadere informatie

Werkdocument 28-08-2009. Continuïteitsplan Grieppandemie Zuidwester

Werkdocument 28-08-2009. Continuïteitsplan Grieppandemie Zuidwester Werkdocument 28-08-2009 Continuïteitsplan Grieppandemie Zuidwester Betreft : Opgesteld door: Continuïteitsplan Grieppandemie Zuidwester Werkgroep Grieppandemie Datum: 28 augustus 2009 Continuïteitsplan

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2015, nr. , tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) Handelend

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken Ministerie van Financiën, Begrotingszaken Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Personeelsmanagement Rijksdienst Inhoudsopgave

Nadere informatie

Checklist inrichting

Checklist inrichting Checklist inrichting Inrichtingskader Improvement Model Inrichting langs de lat van de klant Eventueel een onderschrift met iets Veranderingen volop Bestaande systemen, structuren en organisaties. In deze

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van <naam SWorganisatie>

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van <naam SWorganisatie> Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van Dit protocol beschrijft de taken van op het gebied van arbeidsomstandigheden bij Individuele detachering

Nadere informatie

Workshop Up to date agressiebeleid

Workshop Up to date agressiebeleid 1 Workshop Up to date agressiebeleid Van beleid naar praktijk 27 mei 2015 William Bertrand w.bertrand@radarvertige.nl Programma Introductie Feiten en cijfers enquête Knelpunten uit de praktijk Kijk op

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe

Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe Projectgroep Verbetering oranje kolom: Fred Snoep, Leandros de Jong, Martin Nanninga, Jacob Habing, Erica Hoekstra, Linda van der Heide, Marten

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Onderstaande scenariokaart is speciaal ontwikkeld voor gebruik tijdens de bijeenkomsten van een crisisteam 1 (crisis(beleidsteam)).

Nadere informatie

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen Checklist Audit voor Shared Service Centers 1 SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Stel vast dat een SSC als accountable eenheid georganiseerd is Grootboeknummer in boekhoudsysteem, er moet een budget

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Norm 1.3 Beveiligingsplan

Norm 1.3 Beveiligingsplan Beantwoording vragen zelftest Suwinet oktober 2014 Norm 1.3 Beveiligingsplan De Inspectie SZW beschrijft norm 1.3 als volgt: De gemeente heeft een formeel vastgesteld beveiligingsbeleid en -plan. Het Beveiligingsplan

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Checklist disbalans 1: sluiting van (delen van) de locatie

Checklist disbalans 1: sluiting van (delen van) de locatie Checklist disbalans 1: sluiting van (delen van) de locatie Het sluiten van (delen van) een locatie van een zorginstelling is nodig als cliënten niet langer in (dat deel van) de locatie kunnen blijven.

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Risico s kennen, weerbaarheid. vergroten

Risico s kennen, weerbaarheid. vergroten Risico s kennen, weerbaarheid vergroten Maaike van Tuyll Plv programmamanager Dreigingen en Capaciteiten, NCTV Maaike.Tuyll@dgv.minvenj.nl DNB Business Continuity Seminar 2011 Amsterdam - 9 november Strategie

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U10 Audit Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum Opmerkingen

Nadere informatie

Voorbereid op een grieppandemie!

Voorbereid op een grieppandemie! Voorbereid op een grieppandemie! Handleiding continuïteitsmanagement voor de rijksoverheid Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wat zijn de gevolgen van een pandemie? 6 3. Goed voorbereid: het

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2014)

Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2014) Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2014) Opgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK; opgave Wonen en Rijksdienst (WenR)) Aanpak van ICT door het rijk (21 maart 2013)

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG' School : basisschool 'De Brug' Plaats : Waspik BRIN-nummer : 06EI Onderzoeksnummer : 74084 Datum schoolbezoek : 29 juni 2006 Datum vaststelling : 23 oktober

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-eneraal 6;^ Datum DV/CB Inlichtingen mr. M.S. van Eek T 070.4268844 F Uw kenmerk Onderwerp op rapport

Nadere informatie

Verbeterplan Suwinet

Verbeterplan Suwinet Verbeterplan Suwinet Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Verbeterpunten Suwinet... 4 2.1 Informatiebeveiligingsbeleid... 4 2.2 Uitdragen van het beleid... 4 2.3 Functiescheiding... 4 2.4 Security Officer...

Nadere informatie

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid.

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. SBOV workshop Mark Vandersmissen, manager-auditor Interne Audit 31 januari 2005 1 Opbouw presentatie Situering

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Programma van eisen 4seizoenenonderhoud

Programma van eisen 4seizoenenonderhoud Programma van eisen 4seizoenenonderhoud Checklist voor te maken afspraken met de opdrachtnemer Versie 7 juli 2005 Van aandachtspunten naar eisen In de bijeenkomsten van de regionale werkgroepen is geconstateerd

Nadere informatie

Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs Gemeente De Wolden. Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden

Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs Gemeente De Wolden. Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden De Wolden, 29 oktober 2009 1 Inleiding Vanaf het moment dat de gemeente het openbaar basisonderwijs vermogensrechtelijk heeft verzelfstandigd,

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE Unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 628 Politie Nr. 273 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3)

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3) Blad : Pagina 1 van 9 COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Blad : Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Communicatie. 2.1 Stakeholders analyse. 4 2.2 Interne Communicatie. 6 Doelstellingen

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Regiodagen 2014 Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Inleiding Kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH Kwaliteitscriteria 2.1 De uitvoering van VTH-taken door de gemeenten en provincies in het omgevingsrecht te professionaliseren

Nadere informatie

2 Uitvoering dienstverlening. 2.1.2 richtlijnen/ werkinstructies b chronisch ziek kind en kind met handicap

2 Uitvoering dienstverlening. 2.1.2 richtlijnen/ werkinstructies b chronisch ziek kind en kind met handicap Statusoverzicht. Consultatie unitmanagers/ locatiemanagers mei 2011 evaluatie Consultatie cliëntenraad sept. 2001 OR Instemming Advies Vastgesteld door Bestuursgroep sept. 2001 Borging. Proceseigenaar

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14390 20 september 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 augustus 2010, nr. AG/2010/16767,

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

De Toetsing Getoetst in definities

De Toetsing Getoetst in definities De Toetsing Getoetst in definities Kenniscentrum Kwaliteit van Leren Tamara van Schilt-Mol 2016 Extra definities Kwaliteitscriteria Bij het vaststellen van kwaliteitscriteria gaat over de vraag welke visie

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Organisatieregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 6 december 2013 Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2013 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In business for people. Contents 3 Wat is de AVG? 4 Verwerkersovereenkomst 6 Roadmap naar de nieuwe verwerkersovereenkomst

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Business Control binnen de gemeente DATA GOVERNANCE. Gerrit Duits MSc. CPC Alisa Westerhof MSc. 22 maart 2016

Business Control binnen de gemeente DATA GOVERNANCE. Gerrit Duits MSc. CPC Alisa Westerhof MSc. 22 maart 2016 Business Control binnen de gemeente DATA GOVERNANCE Gerrit Duits MSc. CPC Alisa Westerhof MSc. 22 maart 2016 Noodzaak goede data Voorbeeld sociaal domein Inhoud Data is vakwerk Het Data Maturity Model

Nadere informatie

stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv vast:

stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv vast: Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv Gelet op: - artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375; hierna: de Wbtv); - de artikelen 11, aanhef en onder b, 13 en 14 van het Besluit

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Kwaliteit van toetsing onder de loep kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Ochtendprogramma inleiding op methodiek werken aan methodiek terugkoppelen opbrengsten presentatie opzet vervolgonderzoek

Nadere informatie

CONCEPT. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Facet Actuarissen, opgericht bij notariële akte van 24 november 2005.

CONCEPT. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Facet Actuarissen, opgericht bij notariële akte van 24 november 2005. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Facet Actuarissen, opgericht bij notariële akte van 24 november 2005. Dit reglement beoogt nadere regels voor toelating vast te leggen en regels en/of gedragcodes

Nadere informatie

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze,

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze, Griffie Rekeningcommissie Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1564451 Behandelend ambtenaar : N.J. Sluiter Directie/bureau : Middelen/ Nummer commissiestuk : RC-0170 Datum : 21 juli 2009 Bijlagen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Noodplan in het kader van een mogelijke grieppandemie HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie