ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013"

Transcriptie

1 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B oktober 2013

2

3 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan Wat is waar vastgelegd PLAN Beleidsdoelstellingen vastleggen en hoe deze te waarborgen 6 4. DO Verantwoordelijkheden 6 5. CHECK Toetsing Monitoring en meting Ontwikkeling en onderhoud (meet)gegevens Regelmatige nauwkeurigheidscontroles 7 6. ACT Periodieke Energie Audit Directiebeoordeling Projecten met gunningsvoordeel 8

4 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 4/8 1. Inleiding Het doel van het energiemanagement actieplan is het monitoren, opvolgen en continu verbeteren van de energie-efficiëntie. Dit document is besproken en onderschreven door het hoger management in de kwaliteitstuurgroepbespreking d.d. 21 oktober Verder wordt dit document gecommuniceerd, zowel intern door het plaatsen op de ABT-Wiki, als extern door het plaatsen op de ABT Website. ABT is in het bezit van de ISO 9001 en ISO certificaat en is hierdoor zeer bekend met de DO- ACT-CHECK-ACT Deming- circle. De Deming-cicle is ook het uitgangspunt van dit energiemanagement actieplan. In de fases van de cyclus zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

5 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 5/8 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 2.1 Wat is waar vastgelegd. Het energiemanagement actieplan is opgesteld conform NEN-ISO en moet voldoen aan de eisen genoemd in de norm. Hieronder zijn deze eisen weergegeven en in welk document aan deze eisen wordt voldaan. Identificatie en beoordeling van energieaspecten Significant energieverbruik, in het bijzonder significante veranderingen, moeten in beeld worden gebracht Een inschatting van het verwachte energieverbruik van de komende periode. Het identificeren van alle personen die werken voor de organisatie wiens acties kunnen leiden tot significante veranderingen in het energieverbruik. Identificatie van mogelijkheden om energie te besparen en het bepalen van de prioriteiten. Intern Energie auditverslag Hfst. 3 Intern Energie auditverslag Intern Energie auditverslag Hfst. 4.2 CO2 Reductie tabel Hfst. 4.2 CO2 Reductie tabel Intern Energie auditverslag Milieubeleidsplan Hfst. 4 Hfst. 2 Opstellen van een referentiekader. Carbon Footprint rapportage Hfst 5.1 Beschrijving van de methode waarmee een verbetering in de Hfst. 3.1 energieprestaties wordt gecontroleerd.. Een beschrijving van de methode waarmee de resultaten worden gecontroleerd. Hst. 5.2 Energie doelstellingen, doelen en programma s Het aanwijzen van verantwoordelijkheden. De middelen en het tijdspad voor het behalen van de verschillende doelen. Intern Energie auditverslag Hfst. 4.1 Hfst. 4.2 CO2 Reductie tabel Bewaken en meten De organisatie maakt en beschrijft de bewaking en de eisen om de gestelde doelen te behalen. Er moet een energie meetplan worden geschreven en geïmplementeerd. De organisatie moet er voor zorgen dat het energieverbruik en bijbehorende energiefactoren op vooraf bepaalde momenten wordt gemeten en gedocumenteerd. De organisatie moet de relatie tussen het energieverbruik en de energiefactoren aangeven. En zal op vooraf bepaalde momenten de werkelijke situatie toetsen met de verwachte situatie. De organisatie moet alle significante afwijking van het verwachte energieverbruik documenteren, inclusief de mogelijke oorzaken. De relatie tussen het energieverbruik en de energiefactoren moeten op een vooraf bepaald tijdstip worden beoordeeld en waar nodig aangepast. De organisatie moet zijn energieverbruik, waar mogelijk, vergelijken met andere, gelijksoortige, organisaties Hst. 5.2 Hst Hst Significante afwijkingen hebben zich nog niet voorgedaan, indien dit wel gebeurt, zal dit worden opgenomen in het onderdeel plan in dit document. Hst.5 Hst. 3.1 Afwijkingen, verbeteringsacties en preventieve maatregelen. De organisatie moet afwijkingen identificeren en binnen een vooraf gestelde tijdslijn verbeteringsacties uitvoeren. De organisatie moet alle relevante documentatie bewaren rekening houdend met de wettelijke termijn. Hst

6 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 6/8 3. PLAN 3.1 Beleidsdoelstellingen vastleggen en hoe deze te waarborgen Tijdens de planfase wordt het energie verbruik en de voortgang van de reductiedoelstellingen geanalyseerd. Vanuit deze analyse wordt een doelstelling voor het komend jaar geformuleerd. In de doelstellingen worden de reductiedoelen en maatregelen opgenomen. Om te controleren of de doelstellingen uit 3A en de verwachtingen uit het Intern Energie auditverslag - hfst. 4.2 CO2 Reductie tabel wordt gehaald wordt er jaarlijks getoetst (12 maanden tussenpose). Het eerste toetsmoment is de certificering van de CO2 prestatieladder. Bij het moment van toetsen wordt bekeken of het mogelijk is dat de gegevens van ABT vergeleken kunnen worden met een ander Ingenieursbureau. Hieronder staat een omschrijving van de activiteiten per fase met de bijbehorende documenten. 4. DO 4.1 Verantwoordelijkheden De DO fase is de implementatie en uitvoering van de in de vorige fase omschreven doelstellingen. De genomen reductiemaatregelen worden in deze fase door ABT gecommuniceerd. Er zijn voor de verschillende reductiemaatregelen verantwoordelijke aangewezen maar er is ook takentabel waarin de taken, verantwoordlijkheden en bevoegdheden omschreven worden voor de verschillende onderdelen van de CO2 prestatieladder. De hieronder omschreven acties worden uitgevoerd onder verantwoording van de algemene directie die de werkzaamheden heeft gedelegeerd aan de Manager Kwaliteit (MK). De Manager Kwaliteit is verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem van ABT, wat bestaat uit: - ISO 9001, - ISO 14001, - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het CO2 prestatiemanagement Dit is formeel vastgelegd in de reguliere verslagen van de Stuurgroep Kwaliteit (overleg tussen Algemene Directie en MK) MK= Manager Kwaliteit PL = Projectleider BK = adviesgroep Bouwkunde FZ= Facilitaire zaken RI= Raadgevend Ingenieur BFI= adviesgroep Bouwfysica en Installaties Taken, verantwoordlijkheden en bevoegdheden Nr. taken CO2 prestatieladder eindverantwoordelijk (rol) 1 Half jaarlijkse registratie meetgevens voor emisieberekening en het nagaan of de kwaliteit van deze cijfers te verbeteren valt. 2 Opstellen beheren en jaarlijks actualiseren van het Energie audit verslag (Inventarisatie energieverbruikers, initiatieven) MK (onderdeel van interne audit) MK gedelegeerd aan Stafdiensten assistentie FZ 3 Opstellen beheren en jaarlijks actualiseren van het Kwaliteitsmanagementplan 4 Opstellen beheren en jaarlijks actualiseren van de CO2 Footprint rapportage MK 5 Publiceren van de CO 2 Footprint en Energie- en MK PR emissierapportage en overige relevante portfolio documenten 6 Inventariseren van sector- en keteninitiatieven en MK s reductiemogelijkheden 7 Jaarlijks verifiëren van de emissie-inventaris MK KEMA MK FZ FZ diverse PL s

7 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 7/8 5. CHECK 5.1 Toetsing Tijdens deze fase wordt bekeken of ABT haar (tussentijdse) reductiedoelstelling heeft behaald. Indien dit niet het geval is zal dit besproken worden in het regulier overleg tussen Algemene directie en MK. Tijdens deze vergadering wordt doorgenomen wat de oorzaak van het niet behalen van de reductiedoelstelling zijn en of er andere maatregelen nodig zijn om de doelstellingen wel te halen. 5.2 Monitoring en meting Op basis van dit energiemanagement actieplan wordt het energiegebruik per jaar beoordeeld. De energiestromen worden in kaart gebracht en geactualiseerd en. In het Intern Energie auditverslag - hfst. 4.2 CO2 Reductie tabel staan de reductiemaatregelen die de komende jaren worden uitgevoerd. Het resultaat van die reductiemaatregelen worden jaarlijks beoordeeld op deze doelstellingen. Dit wordt vastgelegd in de Management Review. Hieronder staat een omschrijving van de activiteiten per fase met de bijbehorende documenten. Activiteit CHECK Document Exacte data Organisatorische grenzen controleren Carbon Footprint rapportage Hfst 2: Documentatie van de organisatiegrenzen Operationele grenzen Carbon Footprint rapportage Hfst. 3 Emissie inventaris controleren Kwantificeringsmethode Carbon Footprint rapportage Hfst. 4: Kwantificering controleren Emissie-inventaris opstellen Emissie inventaris Bijlage bij Carbon Footprint rapportage Voortgang reductiemaatregelen controleren Uitvoeren Intern Energie Audit Verslag Hfst. 4: CO2 Reductie + bijlage 1 (Matrix verbetersuggesties/ CO2 reducerende maatregelen) Uitvoeren externe verificatie van de emissie-inventaris Certificaat uitgegeven door gecertificeerde instelling 5.3 Ontwikkeling en onderhoud (meet)gegevens In de PLAN-ACT-CHECK en DO fasen zijn controle momenten ingebouwd (in combinatie met de periodieke rapportage) met betrekking tot de organisatorische grenzen en de emissiestromen. Deze controlemomenten zorgen ervoor dat het de gegevens t.b.v. het energiemanagement actueel blijft en dat eventuele wijzigingen integraal worden doorgevoerd. Hierdoor is een zorgvuldige opslag en archivering van de emissie-gegevens geborgd. Periodiek zullen de gegevens t.b.v. de emissie berekeningen geëvalueerd worden, om te komen tot een verbeterring van de kwaliteit van deze gegevens. 5.4 Regelmatige nauwkeurigheidscontroles Bij kleine fouten of omissies wordt de fout of omissie direct hersteld in het CO2 - Management systeem. Fouten of omissies met grote gevolgen worden ook gerapporteerd in de periodieke rapportage.

8 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 8/8 6. ACT Act is de fase waarin de maatregelen komende uit de controle fase daadwerkelijk worden uitgevoerd. Activiteit ACT Directiebeoordeling uitvoeren Document Management Reviews en verslagen Kwaliteitsstuurgroep Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan actualiseren Energie Audit verslag Energie Audit verslag actualiseren Communicatieplan actualiseren Communicatieplan Milieu beleidsplan actualiseren Milieubeleidsplan 6.1 Periodieke Energie Audit Tijdens de jaarlijks kwaliteitssysteem audit zal ook een Energie Audit worden uitgevoerd. Tijdens deze Energie Audit wordt gecontroleerd of de emissie-inventaris is opgesteld en of de gegevens t.b.v. de emissieberekeningen actueel worden gehouden en of deze van voldoende kwaliteit. De uitkomst van de Energie Audit wordt gerapporteerd in de Management Review. 6.2 Directiebeoordeling Tijdens de directiebeoordeling worden de conclusies van de Energie Audit en de periodieke rapportages die opgenomen zijn in de Management review beoordeeld. De directie beoordeeld de voortgang van de omschreven doelstellingen. Naar aanleiding van de directiebeoordeling kan het zijn dat het Energiemanagement Actieplan en het Communicatieplan aangepast worden. De uitkomst van de directiebeoordeling wordt vastgelegd in een Kwaliteits-stuurgroepverslag. 6.3 Projecten met gunningsvoordeel ABT heeft op dit momenteel geen projecten met gunningsvoordeel. Als ABT een project met gunningvoordeel heeft, dan zal voor dit project de CO2 -uitstoot apart moeten worden bepaald. Voor zover dit niet mogelijk is, zal gebruik worden gemaakt van allocatie om een deel van het energieverbruik toe te kennen aan het project. De gehanteerde berekeningsmethode zal worden vastgelegd in de periodieke rapportage.

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementplan

Kwaliteitsmanagementplan Kwaliteitsmanagementplan Datum 27 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2.1 Verantwoordelijkheden 6 2.2 Documentatiesysteem en archief 6 3. Methodiek voor de emissie

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN 16001... 4 EISEN VANUIT DE PRESTATIELADDER...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 CO 2 Prestatieladder Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kurt Vanhemel 10 dec. 2014 R00 Frank Machiels, Operations Manager 2 P agina

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

3B2 Energie Management Actieplan

3B2 Energie Management Actieplan 3B2 Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. 19-06-2014, versie 1 Opgesteld door: P.C. Kesselaar(KAM-coördinator) Vrijgave door: K.J.

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 10-04-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie en CO2: Energiemanagement programma

Energie en CO2: Energiemanagement programma TBI Infra B.V. Landdrostlaan 49 7327 GM Apeldoorn Postbus 20175 7302 HD Apeldoorn Telefoon +31 55-538 22 22 Fax +31 55-538 22 44 Energie en CO2: Energiemanagement programma Het structureel verbeteren van

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN Versie 1.1 Datum: 6 DECEMBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie