2 Uitvoering dienstverlening richtlijnen/ werkinstructies b chronisch ziek kind en kind met handicap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Uitvoering dienstverlening. 2.1.2 richtlijnen/ werkinstructies b chronisch ziek kind en kind met handicap"

Transcriptie

1 Statusoverzicht. Consultatie unitmanagers/ locatiemanagers mei 2011 evaluatie Consultatie cliëntenraad sept OR Instemming Advies Vastgesteld door Bestuursgroep sept Borging. Proceseigenaar MKO Implementatie m.i.v. augustus 2011 Opgenomen in kwaliteitshandboek september 2011 Basisdocument opgeslagen in: KWF/kwaliteitshandboek/uitvoering dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten: Aanvullende plaatsingsovereenkomst Autorisatieformulier medisch handelen opgeslagen in: Digitale Kwaliteitshandboek/formulieren/protocollen Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013 Versie mei 2011 Proceseigenaar MKO Pagina 1 / 6

2 Uitgangspunt. Onze kindercentra beogen kinderen op te vangen, te verzorgen en te begeleiden in een verantwoorde en veilige omgeving. In kinderdagverblijven kunnen naast volledig gezonde kinderen ook kinderen met een medische indicatie (chronische ziekte of handicap) opgevangen worden. SKSG hanteert hierbij als leidraad, dat in een opvangsituatie steeds zorgvuldig wordt afgewogen wat in het belang is van het individuele kind en de groep kinderen. In dit protocol zijn de richtlijnen vastgelegd voor het handelen van pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in geval van plaatsing van kinderen met een chronische ziekte en/of handicap op een kindercentrum binnen SKSG. SKSG wil de toegankelijkheid van haar kindercentra voor alle kinderen waarborgen. Wij bieden kinderen ontplooiingsmogelijkheden in aansluiting op wat zij nodig hebben. In principe zijn alle kinderen welkom. Dit geldt ook voor kinderen met een chronische ziekte of handicap die thuis door de ouder(s) verzorgd worden. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met de volgende aandoeningen: Slechtziende of blinde kinderen, slechthorende of dove kinderen Kinderen met een aandoening aan de luchtwegen(cara) Kinderen met een verstandelijke handicap Kinderen met motorische handicaps Kinderen met hepatitis B of HIV geïnfecteerd, zie hiervoor de voorschriften van de GGD in het handboek Gezonde Jeugd. Het opvangen van kinderen met een chronische ziekte of een handicap, kan als gevolg hebben dat wij specifieke voorzorgsmaatregelen moeten treffen. De extra aandacht en zorg die deze kinderen soms nodig hebben mag niet ten koste te gaan van de aandacht en zorg voor de andere kinderen in de groep. De ziekte van het kind mag evenmin de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengen. Voor het kind met een chronische ziekte of handicap geldt, net als voor alle andere kinderen, dat het kind voor zijn ontwikkelingsmogelijkheden gebaat dient te zijn bij opvang, verzorging en begeleiding in en groep kinderen in een kindercentrum. Uitvoer van medische handelingen. Of tijdens de opvang van het betreffende kind medische handelingen noodzakelijk zijn, wordt vastgesteld door de locatiemanager welke dat zijn en of ze kunnen worden uitgevoerd door alle direct betrokken pedagogisch medewerkers. In dat geval wordt een aanvullende plaatsingsovereenkomst en een autorisatieformulier ingevuld. Raadpleeg hiervoor het protocol: Medisch handelen en toedienen van medicijnen. Consulteer bij twijfel de manager kinderopvang (MKO). Plaatsingsprocedure In dit deel van het protocol staat beschreven welke plaatsingsprocedure gehanteerd wordt bij kinderen die extra zorg en/of begeleiding nodig hebben. Deze bestaat uit een aantal stappen. Versie mei 2011 Proceseigenaar MKO Pagina 2 / 6

3 Stap 1. Afweging geschiktheid van plaatsing Voor elk kind van wie bij aanmelding bekend is, dat het een chronische ziekte of handicap heeft, dient zorgvuldig afgewogen te worden of plaatsing van het kind op het kindercentrum geschikt is. Om een goede inschatting te kunnen maken, beantwoordt de locatiemanager na aanmelding de volgende vragen: Hoe ernstig is de ziekte of handicap van het kind? Hoe is de huidige conditie van het kind? Is er al diagnostiek aanwezig en mag deze benut worden? Welke verstandelijke en/of lichamelijke en/of sociaal-emotionele beperkingen heeft het kind? Welke ontwikkelingsmogelijkheden heeft het kind? Hoe is het gesteld met de mate, de duur en de intensiteit van de medische verzorging? Welke specifieke zorg/begeleiding vraagt het kind tijdens het verblijf in het kindercentrum? Vraagt dit om extra te nemen maatregelen (bijv. bekwamen van de pedagogisch medewerker in een voorbehouden of risicovolle handeling, inzet van extra leiding of realiseren van aanpassingen in de groepsruimte)? Hoe is het gesteld met de draagkracht en belasting van de pedagogisch medewerkers? Zijn de pedagogisch medewerkers in staat en bekwaam de specifieke zorg uit te voeren? Indien dit niet het geval is, zijn er dan nog alternatieven aan te wenden? Bijv. inschakelen van een wijkverpleegkundige? Brengt de plaatsing van het kind extra kosten met zich mee? Om een goed beeld te kunnen vormen overlegt de locatiemanager met ouder(s), eventueel met de behandelend arts (nadat ouders hiertoe toestemming hebben gegeven), andere extern betrokkenen en met de pedagogisch medewerkers. Uiteraard kan zij hierbij ook vakliteratuur raadplegen. Op basis van de antwoorden op bovengenoemde vragen bepaalt de locatiemanager of plaatsing haalbaar en uitvoerbaar is en op welke termijn dit gerealiseerd kan worden. Als blijkt dat er medische handelingen en/of geneesmiddelen moeten worden toegediend doorloop dan eerst ook zorgvuldig het protocol medisch handelen en het toedienen van medicijnen. Stap 2 Proefplaatsing Indien het antwoord positief is, spreekt de locatiemanager met de ouders altijd een proefplaatsing van drie maanden af. Als de opvang kan plaatsvinden, maar aanvullende maatregelen nodig zijn wordt vastgesteld welke dat zijn en voor wiens rekening deze komen. Indien het kindercentrum niet kan voldoen aan de extra vereiste zorg is het van belang te beoordelen of op een andere wijze een oplossing geboden kan worden. Met de ouders moet dan zorgvuldig afgesproken worden welke praktische maatregelen getroffen kunnen worden en wie voor de financiering en de feitelijke uitvoering daarvan kan worden aangesproken. Als uit deze maatregelen extra kosten voortvloeien, worden deze door de ouder(s) zelf gedragen. Denk hierbij ook aan de mogelijkheden voor ouders voor het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget. Hiermee kunnen ouders de extra benodigde zorg (bijv. inzet extra begeleiding, aanpassingen maken op de groep) bekostigen. Indien er echt geen oplossingen gevonden worden, moet de opvang van een kind geweigerd worden. Versie mei 2011 Proceseigenaar MKO Pagina 3 / 6

4 Stap 3 Aanvullende plaatsingsovereenkomst De afspraken m.b.t. de aanvullende benodigde zorg (bijv. structureel toedienen van medicatie) die worden gemaakt over een kind met een medische indicatie moeten voorafgaand aan de opvang in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd. Hiervoor wordt door de locatiemanager samen met de ouders een aanvullende plaatsingsovereenkomst ingevuld. Deze wordt ondertekend door ouders, leidinggevende en unitmanager. In deze overeenkomst wordt specifiek ingegaan op het onderwerp aansprakelijkheid. Het origineel van de aanvullende plaatsingsovereenkomst wordt met inachtneming van het privacyreglement in het kinddossier bewaard. Zowel de ouders als de unitmanager krijgen een kopie van de overeenkomst 1. Stap 4. Overige afspraken Alle overige afspraken tussen ouder(s), het betreffende kind en de locatiemanager (als vertegenwoordiger van SKSG) worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend. De ouder(s) en eventueel het kind ontvangen een kopie van de gemaakte afspraken. Het origineel wordt, met inachtneming van het voor SKSG geldende privacyreglement, in het kinddossier bewaard. Stap 5. Evaluatie proefplaatsing Tegen het ten einde lopen van de proefplaatsing van drie maanden wordt de periode geëvalueerd met de locatiemanager, de ouder(s), eventueel het betreffende kind en de pedagogisch medewerkers van de groep waarin het kind wordt opgevangen. Tijdens dit evaluatiegesprek wordt gezamenlijk bekeken hoe de afgelopen periode verlopen is. De punten die hierbij aan de orde komen zijn 2 : - Het welbevinden van het betreffende kind - Hoe was het voor de totale groep? - Hoe was het voor de belasting van de pedagogisch medewerkers? - Wat zijn de bevindingen van de ouders? Naar aanleiding hiervan wordt door de locatiemanager besloten of voortzetting van de opvang zinvol en haalbaar is. Indien zij een positief besluit neemt, evalueert zij telkens na een half jaar opnieuw met de ouder(s), kind en pedagogisch medewerkers van de groep. Wijzigingen in de afspraken of nieuwe afspraken worden wederom schriftelijk vastgelegd en in het kinddossier bewaard. Stap 6. Beëindiging opvang Indien de locatiemanager bij afloop van de proefplaatsing of tijdens een halfjaarlijkse evaluatie besluit dat verdere opvang van het kind in het kindercentrum niet zinvol en haalbaar is, overlegt zij met de unitmanager en/of de MKO. Hierbij wordt bekeken of opvang van het kind in een ander kindercentrum binnen SKSG dan wel via de Gastouderopvang te realiseren valt. Zie bijlage 1 als hulpmiddel bij de afweging. De unitmanager zal de ouders schriftelijk op de hoogte brengen van de conclusies van dit laatstgenoemde overleg tussen leidinggevende, de unitmanager en de MKO. Indien de unitmanager concludeert dat verdere opvang in een ander kindercentrum van SKSG voor de ontwikkeling van het betreffende kind niet zinvol en haalbaar is, zal zij de ouder(s) eveneens gericht adviseren en indien mogelijk verwijzen naar andere organisaties. 1 Zie formulieren in digitale handboek 2 Zie bijlage bij dit protocol Versie mei 2011 Proceseigenaar MKO Pagina 4 / 6

5 Hulpmiddelen: - Protocol Medisch handelen en toedienen van medicijnen - aanvullende plaatsingsovereenkomst - Overeenkomst gebruik geneesmiddelen zie formulierenboek - Aftekenschema medicatie - Site GGD: - Richtlijnen voor geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra ( 2002; GGD Nederland) - Kinderopvang en Wet BIG (publicatie MOgroep;1999) Toetsing. De inhoud van het protocol wordt tenminste 1x per jaar in het teamoverleg met de medewerkers besproken. Met als doel de kennis over de werkwijze te actualiseren. Het protocol wordt één maal per 2 jaar getoetst op zijn actuele waarde en toepasbaarheid. Wijze van uitvoering van de toetsing wordt vastgesteld in UM-overleg. Naar aanleiding van de toetsing worden de verbeteringen in het protocol aangebracht. Indien ingrijpende inhoudelijke wijzigingen worden aangebracht wordt het protocol opnieuw ter advisering voorgelegd aan de Centrale Oudercommissie De toetsing van dit protocol wordt in de jaarplanning van de manager kinderopvang, unitmanager en locatiemanager vastgelegd. Versie mei 2011 Proceseigenaar MKO Pagina 5 / 6

6 Bijlage 1 : Afwegingen in het besluitvormingsproces beëindiging opvang. Het nemen van een besluit tot beëindiging van de opvang van een kind vanwege gedrags en/of ontwikkelings en/of gezondheidsproblemen neem je niet zo maar. Hierbij zullen voortdurend verschillende belangen tegen elkaar afgewogen moeten worden. Te weten het belang van het kind (en ouders), belang van de groep en de pedagogisch medewerkers. Het beantwoorden van de volgende vragen kan hierbij ondersteunend zijn. 1. Het kind -Hoe is het voor het kind om op het KC/BSO of bij de gastouder te komen? -Heeft het kind het naar de zin? Kan het kind zich handhaven in de groep? -Krijgt het kind voldoende positieve aandacht? -Leert het kind op het KC/BSO/GOO (m.a.w. maakt het kind een ontwikkeling door)? -Biedt het KC/BSO/GOO voldoende ontwikkelingsmogelijkheden of is er meer begeleiding en/of hulpverlening nodig? -Hoe is het contact met de ouders? Zijn er samenwerkingsafspraken met de ouders? Zien de ouders het probleem? -Is er contact met school/peuterspeelzaal over het kind? Zijn er samenwerkingsafspraken met de school? -Zijn er observatieverslagen van het kind? 2. De groep -Hoe is het voor de groep als geheel (Welbevinden groep)? Merken de andere kinderen het gedrag/ziekte op? Hebben de andere kinderen zichtbaar last van de ziekte/ gedrag? -Is het veilig voor andere kinderen of worden de andere kinderen bijv. bang of fysiek belaagd door het kind? -Kunnen de andere kinderen met het kind omgaan? -Is er genoeg tijd en aandacht voor de andere kinderen? -Is het ook mogelijk door nauw samen te werken met een andere groep het kind meer aandacht te geven? 3. De pedagogisch medewerkers -Hoe is het voor de pedagogisch medewerkers (draagkracht, stress, deskundigheid)? -Vraagt de omgang met het kind veel extra tijd en inspanning en levert dat ook wat op in positieve zin? -Heb je het gevoel voldoende zorg en aandacht te kunnen bieden aan het kind? -Zien jullie er tegen op als het betreffende kind er is? -Zijn er samenwerkingsafspraken te maken met een andere groep? (dit om de vaste pedagogisch medewerkers af en toe te ontlasten) -Komt het kind vaak terug in besprekingen zonder dat er vooruitgang wordt geconstateerd? Per situatie zullen ongetwijfeld andere factoren meespelen. Bovenstaande opsomming is een belangrijke aanzet om tot inzicht te komen of het blijven van een kind wel of niet haalbaar lijkt te zijn. Voor definitieve beslissing wordt altijd eerst de unitmanager geconsulteerd. Die zal het voorgenomen besluit toetsen op zorgvuldigheid en volledigheid. Een pedagogisch medewerker neemt nooit een besluit tot beëindiging opvang. Dit is altijd voorbehouden aan een leidinggevende. Uiteraard is de informatie van de pedagogisch medewerker wel erg belangrijk bij het afwegingsproces. Versie mei 2011 Proceseigenaar MKO Pagina 6 / 6

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang.

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. VIAVIE Welzijn GASTOUDEROPVANG Januari 2015 Wij zijn op het volgende adres bereikbaar: Postadres GOB Holten - Rijssen Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek adres Kulturhus Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang MO-GROEP Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Pagina ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 2 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

Nadere informatie

Welkom bij KMN Kind & Co

Welkom bij KMN Kind & Co Welkom bij KMN Kind & Co Kinderdagverblijven Peutergroepen Peuterspeelzalen Buitenschoolse opvang Wij denken in morgen Welkom bij KMN Kind & Co pagina 2 Waar vindt u... Welkom 3 Nadere kennismaking met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN Definitief v1.1 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging 1.0 31/08/13 Status definitief 1.1 20/10/13 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl 1van10 INHOUDSOPGAVE VERSIEBEHEER... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Casusonderzoek interlandelijke adoptie Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar het

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen Stichting Invitare 2013 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Inhoudsopgave Het kind wordt ziek op school 2 Het verstrekken van medicijnen op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zo aan Huis

Algemene voorwaarden Zo aan Huis Algemene voorwaarden Zo aan Huis Versie januari 2015 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 4 ARTIKEL 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Inspectierapport Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 02-12-2014

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie voor de

Nadere informatie

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Nieuwe Kansbeleid Twentse woningcorporaties

Nieuwe Kansbeleid Twentse woningcorporaties Nieuwe Kansbeleid Twentse woningcorporaties 1. Aanleiding en doel De kerntaak van woningcorporaties is het huisvesten van mensen met een lager inkomen, daartoe behoort ook de doelgroep van kwetsbare mensen.

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene uitgangspunten... 4 Inleiding... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Kwaliteit... 5 Wat wordt van burgers verwacht...

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH Informatiebrochure Elst, 12-2013, JH 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 1. Welkom 3 2. Over Ons 5 3. Werkwijze 6 4. Wie doet wat 9 5. Tarieven 10 6. Pedagogisch Beleidsplan 11 7. Kwaliteit 18 2 1. Welkom Welkom

Nadere informatie

Informatieboekje. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang

Informatieboekje. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang Informatieboekje Gastouderbureau MijnGastouderopvang Versie 2010 1 Inhoud Gastouderbureau MijnGastouderopvang 3 Doelstelling van GOB MijnGastouderopvang 3 Oudercommissie 3 Bereikbaarheid medewerkers 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Wegwijzer zorgstructuur 0-4 jarigen. Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Ouder & Kindzorg. Borne, Overijssel

Wegwijzer zorgstructuur 0-4 jarigen. Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Ouder & Kindzorg. Borne, Overijssel Wegwijzer zorgstructuur 0-4 jarigen Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Ouder & Kindzorg Borne, Overijssel Een uniforme richtlijn voor professionele samenwerking bij signalen van medische en psychosociale

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie