Verbeterplan Suwinet

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbeterplan Suwinet"

Transcriptie

1 Verbeterplan Suwinet

2 Inhoudsopgave 1. Aanleiding Verbeterpunten Suwinet Informatiebeveiligingsbeleid Uitdragen van het beleid Functiescheiding Security Officer Autorisatieprocedure Controle op toegang en gebruik Aanpak per verbeterpunt Informatiebeveiligingsbeleid Uitdragen van het beleid Functiescheiding Security Officer Autorisatieprocedure Controle op toegang en gebruik Hoe te borgen Beleidsplan Communicatie /8 Verbeterplan Suwinet

3 1. Aanleiding Via Suwinet vragen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar op voor uitkeringsverstrekking en handhaving. Binnen een paar seconden een digitaal klantdossier op maat. Dat is erg handig voor de dienstverlening, maar brengt ook de verantwoordelijkheid met zich mee om hier zorgvuldig mee om te gaan. Want burgers vertrouwen er op dat hun privacy beschermd wordt en dat er alles aan gedaan wordt om misbruik te voorkomen. Omdat gemeenteambtenaren met persoonsgegevens werken, is zorgvuldig en integer gebruik van deze gegevens erg belangrijk. In de brief van 19 december 2013 aan de gemeenteraad refereert de staatssecretaris van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het onderzoek betreft een steekproefonderzoek waaruit is gebleken dat slechts 4 procent van alle gemeenten de beveiliging van Suwinet volledig op orde heeft. De gemeente Súdwest-Fryslân viel niet in deze steekproef. Gemeenten moeten 7 maatregelen (normen) nemen om ervoor te zorgen dat gegevens op Suwinet niet zomaar worden opgevraagd. Die maatregelen hebben bijvoorbeeld betrekking op het onderhouden van gebruikersaccounts en de controle op door personeel opgevraagde gegevens. Resultaat eerder onderzoek Uit onderzoek in 2013 bleek dat Súdwest-Fryslân aan 6 van de 7 normen voldeed. Een score van 79% op orde. Uit de inspectierapportage is gebleken dat meer dan de helft van de 80 steekproefgemeenten voldoet aan slechts 0, 1 of 2 normen. Kortom vergeleken met de meeste gemeenten uit het onderzoek had Súdwest-Fryslân een prima score. Verder heeft Súdwest-Fryslân er werk van gemaakt en de 7e norm (analyse gebruik) is ook succesvol geïmplementeerd. Aangescherpte (sub)beveiligingsnormen Op basis van het steekproefonderzoek concludeert de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat verbetering van de prestaties van een groot deel van de gemeenten aangaande het gebruik Suwinet noodzakelijk is. Daarnaast pakken gemeenten met name in het kader van de drie decentralisaties steeds vaker meer taken op waarbij directe dienstverlening aan de burger centraal staat. Veilige wisseling en gebruik van gegevens van burgers is daarvoor essentieel. Daarom heeft de Inspectie van SZW gemeenten aangespoord om een verbetertraject te starten, zoals het opstellen van dit verplichte verbeterplan. Daarbij zijn de 7 normen flink aangescherpt. Elke norm is onderverdeeld in subnormen. Uit de zelfanalyse die Súdwest-Fryslân in het eerste kwartaal van 2014 heeft uitgevoerd blijkt dat Súdwest-Fryslân nu nog maar aan 1 van de 7 normen voldoet: een actueel Informatiebeveiligingsbeleid. Aan de andere normen voldoet Súdwest-Fryslân niet (geheel) meer. De aard van de overige normen hebben onder andere betrekking op zowel inrichting van de organisatie als de werkprocessen. Aan de hand van dit verbeterplan worden de nieuw waargenomen verbeterpunten opgepakt. In het laatste kwartaal van 2014 zal er opnieuw een zelfanalyse uitgevoerd worden. De uitkomsten ervan worden gedeeld met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI). 3/8 Verbeterplan Suwinet

4 2. Verbeterpunten Suwinet In het onderzoek zijn de volgende verbeterpunten geconstateerd: 2.1 Informatiebeveiligingsbeleid De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid. Het enige wat hieraan ontbreekt is een specifiek op Suwinet gericht hoofdstuk. 1. Er is een specifiek op Suwinet gericht informatiebeveiligingsbeleid of veiligheidsplan aanwezig of er is een Suwi-specifieke passage in een algemeen plan aanwezig; 2. Dit beleid, dit plan of deze passage heeft specifiek betrekking op Súdwest-Fryslân; 3. De goedkeuring is formeel vastgesteld. Het beleid, het plan of de passage is ondertekend of van de goedkeuring is expliciet melding gemaakt in het verslag van de betreffende vergadering. 2.2 Uitdragen van het beleid 1. Er is het afgelopen jaar minimaal 2x een actie geweest om de gebruikers (opnieuw) te attenderen op het bestaan van het veiligheidsbeleid, -plan of passage. 2.3 Functiescheiding Bij functiescheiding is het belangrijk dat bij verschillende personen is belegd: - De uitvoering van taken (het gebruik van Suwinet); - Het beheer van autorisaties (toegang verlenen tot Suwinet); - De kwaliteitszorg en borging van rechtmatig gebruik (controle op gebruik van Suwinet) - en management (beslissen over bevoegdheden van functiegroepen, en/of individuele medewerkers, uitdragen belang goed gebruik, bijsturen na oneigenlijk gebruik, optreden na misbruik Suwinet). 1. Deze scheiding is schriftelijk vastgelegd; 2. Er is een aanvullend document aanwezig waaruit blijkt dat ten aanzien van functiescheiding duidelijke keuzes zijn gemaakt bij het beleggen van taken. Of er is een onderbouwde verklaring waarom zo n document er niet is en er is een alternatieve aanpak om misbruik te voorkomen (bijvoorbeeld extra controle waar functiescheiding niet of minder goed mogelijk bleek). 2.4 Security Officer 1. Er is een medewerker verantwoordelijk gemaakt om periodiek ten minste twee keer per jaar naar de beveiliging van Suwinet kijken; 2. Deze medewerker rapporteert en adviseert periodiek rechtstreeks aan het management en / of de directie / of het college van B&W; 3. De Security Officer bevordert en adviseert over de beveiliging van Suwinet, verzorgt rapportages over de status, controleert dat, met betrekking tot de beveiliging van Suwinet, de maatregelen worden nageleefd, evalueert de uitkomsten en doet voorstellen tot implementatie c.q. aanpassing van plannen op het gebied van de beveiliging van Suwinet; 4. Dat is vastgelegd in zijn / haar functieomschrijving inclusief takenoverzicht; 5. In ieder geval moet deze functionaris de beveiligingsprocedures en -maatregelen in het kader van Suwinet zo beheren en beheersen dat de beveiliging van Suwinet overeenkomt met de wettelijke eisen. 4/8 Verbeterplan Suwinet

5 2.5 Autorisatieprocedure Elke gebruiker van Suwinet moet geautoriseerd worden. 1. Er is een formeel vastgelegde autorisatieprocedure waarin functies aan autorisaties en in het verlengde daarvan aan rollen worden gekoppeld; 2. Het accountbestand wordt meerdere keren per jaar gecontroleerd en aansluitend worden inactieve accounts verwijderd; 3. Er is geen toegang verstrekt buiten de sociale dienst, de gemeentelijke belastingdeurwaarders, burgerzaken en de regionale meld- en coördinatiefunctie bij voortijdig schoolverlaten. Voor het gebruik door gemeentelijke belastingdeurwaarders, burgerzaken en de regionale meld- en coördinatiefunctie bij voortijdig schoolverlaten is een apart contract afgesloten. Het is op dit moment niet geoorloofd om WMO-medewerkers, medewerkers Parkeerbeheer of andere hierboven niet benoemde medewerkers toegang te verstrekken tot Suwinet. 2.6 Controle op toegang en gebruik Gemeente Súdwest-Fryslân heeft een Security Officer benoemd. Daarnaast is een Suwi-beheerder aangewezen binnen de vakafdeling. Beiden zijn belast met de volgende taken: 1. Een medewerker van de gemeente vraagt ten minste meerdere keren per jaar bij BKWI een rapportage over het gebruik van Suwinet-inkijk op; 2. De beoordeling van deze rapportage (door wie en langs welke criteria) is centraal belegd; 3. Deze beoordelaar maakt hiervan een schriftelijk verslag; 4. Als uit dit verslag blijkt dat nadere beoordeling gewenst is, wordt vervolgens bij BKWI een specifieke rapportage opgevraagd die vervolgens wordt beoordeeld; 5. Bij geconstateerd oneigenlijk gebruik c.q. misbruik wordt er ook opgetreden c.q. gesanctioneerd. 5/8 Verbeterplan Suwinet

6 3. Aanpak per verbeterpunt Het voorstel is om op korte termijn, het komende half jaar, de verbeterpunten 2.1 t/m 2.6 op te pakken, de aanpak hiervoor wordt hieronder beschreven. De normen zijn sterk met elkaar verbonden en vullen elkaar aan. 3.1 Informatiebeveiligingsbeleid 1. Een specifiek op Suwinet gerichte passage in beleid vastleggen. 3.2 Uitdragen van het beleid 1. We zijn op basis van een communicatieplan bezig met bewustzijn bij de medewerkers. De gebruikers van Suwinet zullen apart benaderd worden, om zo te borgen dat medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud en betekenis van het informatiebeveiligingsbeleid. Het informatiebeveiligingsbeleid is voor alle gebruikers centraal beschikbaar op intranet. 3.3 Functiescheiding 1. In een document toegangsbeheer Suwinet beschrijven welke rollen er zijn t.a.v. het beheer en toegang tot Suwinet. Per rol beschrijven welke bevoegdheden / autorisaties deze rol heeft binnen de systemen. Tevens beschrijven welke eventuele combinaties van rollen toegestaan zijn. Een overzicht toevoegen met rollen gekoppeld aan functies. Een overzicht toevoegen met een actueel overzicht van rollen, functies en namen van medewerkers welke toegang hebben tot de systemen; 2. De autorisaties binnen Suwinet in lijn brengen met het beleidsdocument; 3. In beleid vast te leggen welke medewerkers een administrator-account kunnen aanvragen; 4. In beleid een paragraaf toevoegen waarin beschreven staan welke functie / functionaris de rol administrator krijgt toegewezen; 5. De autorisatie van de administrator accounts in lijn brengen met het beleidsdocument; 6. Een procedure omtrent het muteren van gebruikersaccounts bij in dienst, functiewijziging en uitdienst opstellen; 7. Binnen de organisatie een functionaris(sen) verantwoordelijk maken voor het beheren van de gebruikersaccounts van Suwi en het uitvoeren van procedure(s); 3.4 Security Officer 1. In beleid borgen dat een periodieke controle op toegekende autorisaties uitgevoerd wordt; 2. In beleid een paragraaf toevoegen waarin beschreven staan dat jaarlijks een controle uitgevoerd wordt op de toegekende autorisaties binnen de systemen en aan wie gerapporteerd wordt over de bevindingen; 3. Binnen de organisatie een functionaris(sen) verantwoordelijk maken voor het uitvoeren van genoemde controle; 4. In beleid vastleggen welke mogelijke rollen een gebruiker toegekend kan krijgen; 5. Het opstellen van een functiebeschrijving van een Security Officer. 3.5 Autorisatieprocedure 1. In beleid een heldere autorisatieprocedure opstellen en -matrix met criteria om toegang te morgen verlenen tot de Suwinet applicaties. Ook staat de registratie van de autorisaties hierin beschreven. 6/8 Verbeterplan Suwinet

7 3.6 Controle op toegang en gebruik 1. De functioneel beheerder van Suwi controleert meerdere keren per jaar de verleende toegangsrechten; 2. De Security Officer en de functioneel beheerder analyseren de verkregen rapportages van het BKWI over het gebruik van Suwi gegevens; 3. Er is een medewerker verantwoordelijk gemaakt om periodiek ten minste twee keer per jaar naar de beveiliging van Suwinet te kijken. 7/8 Verbeterplan Suwinet

8 4. Hoe te borgen De verantwoordelijkheden voor 'Autorisatie' en 'Controle & Kwaliteitsborging' (3.3 Functiescheiding) moeten worden vastgelegd en formeel worden vastgesteld door het management in een beleidsplan. Het is belangrijk dit goed te borgen in de organisatie. 4.1 Beleidsplan In het beleidsplan worden de kaders gesteld. Welke functies krijgen toegang tot welke gegevens, hoe worden controles uitgevoerd, welke maatregelen worden genomen bij misbruik en wat zijn de spelregels rondom autorisatie van Suwi. Hiervoor wordt een protocol opgesteld wat onderdeel uitmaakt van het informatiebeveiligingsbeleid (3.1 Informatiebeveiligingsbeleid). 4.2 Communicatie Dit plan moet wel van hoog tot laag goed bekend en gedragen zijn in de organisatie, dus uitdragen van het beleid via onder andere nieuwsbrieven, intranet en bijeenkomsten is noodzakelijk (3.2 Uitdragen van beleid). Daarnaast zal het beleid regelmatig geëvalueerd worden. Daarvoor zal het als vast onderdeel van de Planning & Control cyclus opgenomen worden. 8/8 Verbeterplan Suwinet

Norm 1.3 Beveiligingsplan

Norm 1.3 Beveiligingsplan Beantwoording vragen zelftest Suwinet oktober 2014 Norm 1.3 Beveiligingsplan De Inspectie SZW beschrijft norm 1.3 als volgt: De gemeente heeft een formeel vastgesteld beveiligingsbeleid en -plan. Het Beveiligingsplan

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

i\ r:.. ING. 1 8 FEB 2016

i\ r:.. ING. 1 8 FEB 2016 Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1111 III III III III * 6SC00-223* > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Langedijk

Nadere informatie

Lees onderstaande informatie eerst aandachtig door voorafgaand aan de zelftest

Lees onderstaande informatie eerst aandachtig door voorafgaand aan de zelftest Zelftest Lees onderstaande informatie eerst aandachtig door voorafgaand aan de zelftest Waarom biedt de VNG de zelftest aan? Recent heeft de Inspectie SZW de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek

Nadere informatie

Datum 0 6HAARI 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Haarlem

Datum 0 6HAARI 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Haarlem Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM. L.,.l l l.l ll, l. l Datum 0 6HAARI 2015

Nadere informatie

,,i,i,,,i,.,i i,i ii. 09 mrt 2016/0010. Datum O 6HAART 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Bunnik

,,i,i,,,i,.,i i,i ii. 09 mrt 2016/0010. Datum O 6HAART 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Bunnik Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Bunnik Postbus 5 3980 CA BUNNIK,,i,i,,,i,.,i i,i ii 09 mrt 2016/0010 Postbus

Nadere informatie

Datum 17 februari 2016 Betreft Definitief verslag van bevindingen onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015

Datum 17 februari 2016 Betreft Definitief verslag van bevindingen onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015 Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montferland Postbus 47 6940 BA DIDAM komen:

Nadere informatie

rliiiiihihhiiiivi.ilhn

rliiiiihihhiiiivi.ilhn Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Terneuzen Postbus 35 4530 AA TERNEUZEN rliiiiihihhiiiivi.ilhn Postbus 90801

Nadere informatie

Datum 30 december 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Boxtel. Bijlagen Brief College van B&W

Datum 30 december 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Boxtel. Bijlagen Brief College van B&W OK* Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en.. ^1\.-Ŭ Werkgelegenheid ovd > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag M d -1 mo I *y kopie De Gemeenteraad van Boxtel Postbus 10000 5280 DA BOXTEL

Nadere informatie

r'h'hil-lli'h'i'-i'l-ll-ll-ll

r'h'hil-lli'h'i'-i'l-ll-ll-ll Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON r'h'hil-lli'h'i'-i'l-ll-ll-ll reg.

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'BI t# ". Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Ede Postbus 9022 6710 HK EDE GLD. Programma B Postbus90801 2509

Nadere informatie

""1. Datum 12 januari 2016 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Den Helder

1. Datum 12 januari 2016 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Den Helder ""1 Inspectie SZW Mmíïtene van Soàaìe Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1760 AA DEN HELDER Stuknummer: AI16.00180 Betreft Onderzoek

Nadere informatie

... l. " l W «.. W,, Werkgelegenheid. MinisterievanSocialeZakenen 1. Mevr. mr. C. Directeur. ma MDR. Raad, Dalfsen. Geachte

... l.  l W «.. W,, Werkgelegenheid. MinisterievanSocialeZakenen 1. Mevr. mr. C. Directeur. ma MDR. Raad, Dalfsen. Geachte x, 1 r W.~: = ë V InspectieSZW.V 3. St MinisterievanSocialeZakenen 1 Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Dalfsen Postbus Gemeer?raeäin 35 _, 7720 AA DALFSEN..... l. " l Directie

Nadere informatie

~n~+v.: Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

~n~+v.: Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.ahl {l_.,_ 1Sk'? \ ~\,A. 130 ~n~+v.: Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid INGEKOMEN 1 0 FEB 2016 Gemeente Heusden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad

Nadere informatie

kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten in opdracht van vereniging van nederlandse gemeenten

kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten in opdracht van vereniging van nederlandse gemeenten het suwinet-normenkader en de big kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten in opdracht van vereniging van nederlandse gemeenten De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) is een gezamenlijk

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens College bescherming persoonsgegevens Onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Midden-Drenthe z2015-00402 Openbare versie Rapport van bevindingen November 2015 DATUM November

Nadere informatie

16R.00003 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00003. college van burgemeester en wethouders Datum 12 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster

16R.00003 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00003. college van burgemeester en wethouders Datum 12 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00003 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 12 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) Contactpersoon : sociaal domein

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Veilig gebruik suwinet februari en maart 2014

Voorlichtingsbijeenkomst Veilig gebruik suwinet februari en maart 2014 Voorlichtingsbijeenkomst Veilig gebruik suwinet februari en maart 2014 Aandachtspunten Recente ontwikkelingen rond gebruik suwinet Verbeterplan veilig gebruik suwinet Opzet voorlichtingsbijeenkomsten en

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Woudenberg

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Woudenberg POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Baarle-Nassau

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Baarle-Nassau POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Advies: Bijgaande Raadsinformatiebrief goed te keuren en toe te zenden aan de raad

Advies: Bijgaande Raadsinformatiebrief goed te keuren en toe te zenden aan de raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: S. de Wolff Tel nr: 8558 Nummer: 16A.00010 Datum: 12 januari 2016 Team: Informatiebeleid Tekenstukken: Ja Bijlagen: Afschrift aan: K.

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens College bescherming persoonsgegevens Onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Brummen z2015-00403 Openbare versie Rapport van bevindingen November 2015 DATUM November 2015

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen?

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen? Vragen en antwoorden n.a.v. brief aan colleges van B&W en gemeenteraden over verplichtingen Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet SUWI en de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag. Aan welke eisen moet

Nadere informatie

Handreiking Suwinet Attentiepunten en illustrataties

Handreiking Suwinet Attentiepunten en illustrataties Handreiking Suwinet Attentiepunten en illustrataties Definitieve versie 17 maart 2016 Voorwoord Hierbij ontvangt u de handreiking die we als Inspectie SZW hebben opgesteld naar aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Heerenveen

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Heerenveen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Brielle

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Brielle College bescherming persoonsgegevens Onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Brielle z2015-00404 Openbare versie Rapport van bevindingen November 2015 DATUM November 2015

Nadere informatie

Nota Informatiebeveiligingsbeleid Wijzer 2015

Nota Informatiebeveiligingsbeleid Wijzer 2015 Nota Informatiebeveiligingsbeleid Wijzer 2015 Beleid Informatiebeveiliging Wijzer 1 september 2015 1 1. Inleiding Wijzer is de uitvoeringsdienst Sociaal Domein van de gemeente Naarden, Muiden en Bussum

Nadere informatie

il'-'ih'li-l'li'-ihih

il'-'ih'li-l'li'-ihih Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 24/12/2013 13ink20252 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v.

Nadere informatie

illinium i ui 10.1313624 24/12/2013

illinium i ui 10.1313624 24/12/2013 illinium i ui 10.1313624 24/12/2013 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente, l i,i l, l i

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Werkendam

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Werkendam POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek naar de beveiliging

Nadere informatie

Introductie Suwinet en ENSIA

Introductie Suwinet en ENSIA Introductie Suwinet en ENSIA Anton Slijkhuis senior beleidsmedewerker Directie Stelsel en Volksverzekeringen / Taakveld Handhaving en Gegevensuitwisseling oktober 2017 Inhoud 1. Feiten 2. Probleem 3. Aanpak

Nadere informatie

INGEKOMEN INGEKOMEN. reg. nr. \ 0 JAN. 20K

INGEKOMEN INGEKOMEN. reg. nr. \ 0 JAN. 20K Datum Verseon Leesmap ^^flteekberich^t RIS griffieoverle Steller 2014/ Prullenbak Archief Beraad&advies Ontmoeting&D Raad Agendacie Presidium Termijnagenda bekomen stuit^ /OHdUn v. col'. Ministerie van

Nadere informatie

Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG

Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG Organisatie gegevenswisseling W&I: Suwinet 25.000 gebruikers Vrij lange historie,

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Enschede

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Enschede POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen REKENKAMERBRIEF Privacy in de 3 decentralisaties INLEIDING Door de 3 decentralisaties verwerkt de gemeente vanaf 1 januari 2015 veel meer persoonlijke en privacygevoelige gegevens.

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek naar de beveiliging

Nadere informatie

Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG

Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG Organisatie gegevenswisseling W&I: Suwinet 25.000 gebruikers Vrij lange historie,

Nadere informatie

ff ij. Ministerievan SocialeZakenen X. Werkgelegenheid

ff ij. Ministerievan SocialeZakenen X. Werkgelegenheid f i 1 «~. i i 1 i - ~«--««- - M»,i L \ i er s ;:*i- L; rr ff ij. Ministerievan SocialeZakenen X. Werkgelegenheid I B, = P+ Snn< ll. i "*'^ vr j ~ «~--«~ ~»Ã~~,,,, >-.«~._. M > Retouradres Postbus 90801

Nadere informatie

N LZwi3a^ Pumc/èn&ti, Ct^Q^rVvj

N LZwi3a^ Pumc/èn&ti, Ct^Q^rVvj Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag S^)t\Gc(^(P&i f' De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier ' (adresgegevens)! B&w 2 4DEC.

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken eind 2014 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402277

Nadere informatie

S. Nicolasen, B. Duindam, K. v.d. Heuvel, D. Wering. Advies: Bijgaande raadsinformatiebrief goedkeuren en naar raad verzenden.

S. Nicolasen, B. Duindam, K. v.d. Heuvel, D. Wering. Advies: Bijgaande raadsinformatiebrief goedkeuren en naar raad verzenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00662 Datum: 25 juni 2015 Team: Informatiebeleid Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): S. Nicolasen,

Nadere informatie

Handreiking Nieuwe Suwi Autorisaties

Handreiking Nieuwe Suwi Autorisaties Handreiking Nieuwe Suwi Autorisaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. De huidige situatie 3 4. Zoeksleutels 4 5. Wijzigingen: nieuwe pagina s en nieuwe indeling 4 6. Wat moet de gemeente doen? 5 7. Communicatie

Nadere informatie

Handreiking Suwi autorisaties. voor het gemeentelijk domein Werk en Inkomen

Handreiking Suwi autorisaties. voor het gemeentelijk domein Werk en Inkomen Handreiking Suwi autorisaties voor het gemeentelijk domein Werk en Inkomen Versie 2.0 mei 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Zoeksleutels... 3 4. Wat moet de gemeente doen?... 4 4.1. Voorbereidend:

Nadere informatie

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Agenda Introductie startbijeenkomst; Wat is Suwinet? Achtergrond programma

Nadere informatie

RAPPORTAGE AUDIT GEBRUIK SUWINET INKIJK. Onderzoeksperiode: de maanden augustus en oktober 2012. Inleiding

RAPPORTAGE AUDIT GEBRUIK SUWINET INKIJK. Onderzoeksperiode: de maanden augustus en oktober 2012. Inleiding RAPPORTAGE AUDIT GEBRUIK SUWINET INKIJK. Onderzoeksperiode: de maanden augustus en oktober 2012. Inleiding Medewerkers van Sociale Zaken beschikken over de mogelijkheid om gegevens van klanten te controleren

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek gebruik Suwinet door niet-suwipartijen Gemeente s-hertogenbosch

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek gebruik Suwinet door niet-suwipartijen Gemeente s-hertogenbosch POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Cools, Luuk 17-12-2014

Cools, Luuk 17-12-2014 Inlichten instantie via e-mail Page 1 of 2 Cools, Luuk Van: VNG [VNG@VNG.NL] Verzonden: woensdag 17 december 2014 11:10 Aan: VNG Onderwerp: Lbr. 14/091 -Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken

Nadere informatie

Agenda. Peter Greve Strategisch Accountmanager bij UWV Gegevensdiensten

Agenda. Peter Greve Strategisch Accountmanager bij UWV Gegevensdiensten Agenda 1. Gebruik Suwinet-Inkijk door RMC 2. Auditverplichting, waarom? 3. Wat betekent de auditverplichting voor u? 4. Vragen Peter Greve Strategisch Accountmanager bij UWV Gegevensdiensten 2 Gebruik

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken eind 2014 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402277

Nadere informatie

Documentnummer: : Eindnotitie implementatie privacy

Documentnummer: : Eindnotitie implementatie privacy Eindnotitie implementatie privacy Afdeling Bedrijfsvoering, team Advies en Middelen 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.3 2. Resultaten.3 3. Documenten.4 4. Implementatie.5 4.1 Training voor het sociaal

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Delft

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Delft POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Zutphen

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Zutphen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 609 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Datum 5 maart 2019 Betreft Informatiebeveiliging Suwinet en Toekomst Gegevensuitwisseling werk en inkomen

Datum 5 maart 2019 Betreft Informatiebeveiliging Suwinet en Toekomst Gegevensuitwisseling werk en inkomen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Bijeenkomst Suwinet. VNG / Inspectie SZW

Bijeenkomst Suwinet. VNG / Inspectie SZW Bijeenkomst Suwinet VNG / Inspectie SZW Focus op eisen van vertrouwelijkheid (dus geen toets op techniek/hardware); Normenkader is het normenkader van de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI (GeVS);

Nadere informatie

Vraag: Wat is de meerwaarde van een filtermechanisme zoals dat nu in de vorm van een whitelist wordt geïmplementeerd?

Vraag: Wat is de meerwaarde van een filtermechanisme zoals dat nu in de vorm van een whitelist wordt geïmplementeerd? Vragen en antwoorden Whitelist en escapefunctie voor GSD s v1.0 Vraag: Wat is de meerwaarde van een filtermechanisme zoals dat nu in de vorm van een whitelist wordt geïmplementeerd? Antwoord: Het gebruik

Nadere informatie

Veilig gebruik van suwinet. Mariska ten Heuw Wethouder Sociale Zaken

Veilig gebruik van suwinet. Mariska ten Heuw Wethouder Sociale Zaken Veilig gebruik van suwinet Mariska ten Heuw Wethouder Sociale Zaken Aanleiding en korte terugblik SZW Inspectie onderzoekt periodiek gebruik suwinet Gemeentelijke presentaties schieten tekort Suwi Normenkader

Nadere informatie

Vragen en antwoorden whitelist en escapefunctie

Vragen en antwoorden whitelist en escapefunctie Vraag: Wat is de meerwaarde van een filtermechanisme zoals dat nu in de vorm van een whitelist wordt geimplementeerd? Antwoord: Het gebruik van een filtermechanisme (in dit geval een whitelist) is een

Nadere informatie

Periodieke en specifieke rapportages over het gebruik van Suwinet-Inkijk

Periodieke en specifieke rapportages over het gebruik van Suwinet-Inkijk Periodieke en specifieke rapportages over het gebruik van Suwinet-Inkijk Datum Versienummer Auteur 7 oktober 2015 2.0 Edwin Diersmann Periodieke en specifieke rapportages gebruik Suwinet-v2.0 07-10-2015.docx

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen bij de Totaalrapportage Informatiebeveiliging GeVS 2017 van de Domeingroep Privacy & Beveiliging

Conclusies en aanbevelingen bij de Totaalrapportage Informatiebeveiliging GeVS 2017 van de Domeingroep Privacy & Beveiliging Conclusies en aanbevelingen bij de Totaalrapportage Informatiebeveiliging GeVS 2017 van de Domeingroep Privacy & Beveiliging Achtergrond In 2016 zijn de normenkaders voor de informatiebeveiliging van de

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Nunspeet

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Nunspeet POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Procedure. Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk. Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0. Datum afdruk: 14 april 2010

Procedure. Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk. Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0. Datum afdruk: 14 april 2010 Procedure Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk Auteur: Breeman Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0 Status: Definitief Datum afdruk: 14 april 2010 Periodieke en specifieke rapportages

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Brielle, 12 maart 2015 verzonden

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Brielle, 12 maart 2015 verzonden Aan de leden van de commissie Samenleving behandeld door: J.F.J. Knol t: 0181-471117 e: j.knol@brielle.nl bijlage(n): uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Brielle, 12 maart 2015 verzonden onderwerp: informatievoorziening

Nadere informatie

Beveiligingsnota Suwinet 2014

Beveiligingsnota Suwinet 2014 Beveiligingsnota Suwinet 2014 Boxmeer, 3 april 2014 I-SZ/2014/260. Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Verdeling verantwoordelijkheden medewerkers afdeling Sociale Zaken...4 3. Gebruik Suwinet-Inkijk...4

Nadere informatie

Quick scan Informatiebeveiliging gemeente Zoetermeer

Quick scan Informatiebeveiliging gemeente Zoetermeer Bes t uur l i j kenot a I nf or mat i ebev ei l i gi ng Dec ember2017 Quick scan Informatiebeveiliging gemeente Zoetermeer Conclusies en aanbevelingen Gemeenten beheren veel persoonlijke en gevoelige data

Nadere informatie

Rapportage Informatiebeveiliging Gemeente Boekel 16 mei 2018

Rapportage Informatiebeveiliging Gemeente Boekel 16 mei 2018 Rapportage Informatiebeveiliging 2017 Gemeente Boekel 16 mei 2018 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel legt over het jaar 2017 verantwoording af over de stand van

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Eindhoven

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Eindhoven POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Procedure aansluiting Suwinet Services

Procedure aansluiting Suwinet Services Procedure aansluiting Suwinet Services Gegevenslevering voor de uitvoering van uw publiekrechtelijke taken via Suwinet Services Voor: Gemeentelijke samenwerkingsverbanden / Gemeentelijke Sociale Dienst

Nadere informatie

Beveiliging en privacy in de SUWIketen

Beveiliging en privacy in de SUWIketen Opdrachtgever IWI Beveiliging en privacy in de SUWIketen Opdrachtnemer IWI Onderzoek Privacy van de burger in het Suwi domein. Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 30 april 2009 Categorie Toezicht en functioneren

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid. Stichting Pensioenfonds Chemours

Informatiebeveiligingsbeleid. Stichting Pensioenfonds Chemours Informatiebeveiligingsbeleid Stichting Pensioenfonds Chemours Versiebeheer Versie Datum Van Verspreid aan 0.1 J.W. Kinders W. Smouter Vroklage Goedkeuring Versie Goedgekeurd door Datum 2 INHOUD Algemeen

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek. informatieveiligheid en privacy. sociaal domein gemeente Eindhoven. Eindhoven, 17 mei 2016

Rekenkameronderzoek. informatieveiligheid en privacy. sociaal domein gemeente Eindhoven. Eindhoven, 17 mei 2016 Rekenkameronderzoek informatieveiligheid en privacy sociaal domein gemeente Eindhoven Eindhoven, 17 mei 2016 Waar kijken we naar? Back-office Afroepen voorzieningen Keukentafel Portal Plan van aanpak Inkoop

Nadere informatie

Stappenplan voor een veiliger gebruik van Suwinet

Stappenplan voor een veiliger gebruik van Suwinet Stappenplan voor een veiliger gebruik van Suwinet VEILIG SUWINET: ACHTERGROND Stappenplan: de basis voor veilig gebruik Suwinet Dit Stappenplan biedt gemeenten een handvat om een start te maken met een

Nadere informatie

Stappenplan voor een veiliger gebruik van Suwinet

Stappenplan voor een veiliger gebruik van Suwinet Stappenplan voor een veiliger gebruik van Suwinet VEILIG SUWINET: ACHTERGROND Stappenplan: de basis voor veilig gebruik Suwinet Dit Stappenplan biedt gemeenten een handvat om een start te maken met een

Nadere informatie

Handreiking Implementatie Specifiek Suwinet-normenkader Afnemers 2017

Handreiking Implementatie Specifiek Suwinet-normenkader Afnemers 2017 Handreiking Implementatie Specifiek Suwinet-normenkader Afnemers 2017 Versie 2.0 van mei 2019 Inhoud 1 Inleiding... 3 Waarom een handreiking voor de implementatie van het nieuwe normenkader?... 3 2 Algemene

Nadere informatie

Handreiking Wlz-Registertoets

Handreiking Wlz-Registertoets Handreiking Wlz-Registertoets Versie 1.0 Datum Status 23 december2014 Definitief Pagina 2 van 11 Inhoud Inleiding 4 1 De WLZ-Registertoets 5 1.1 Doel 5 1.2 Hoe werkt het? 5 1.3 Landelijke infrastructuur

Nadere informatie

Datum 1 oktober 2015 Betreft Kamervraag/vragen van het lid Schut-Welkzijn en Van Wijngaarden (VVD)

Datum 1 oktober 2015 Betreft Kamervraag/vragen van het lid Schut-Welkzijn en Van Wijngaarden (VVD) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Handreiking Implementatie Specifiek Suwinetnormenkader

Handreiking Implementatie Specifiek Suwinetnormenkader Handreiking Implementatie Specifiek Suwinetnormenkader Afnemers 2017 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een handreiking voor de implementatie van het nieuwe normenkader? 3 2 Algemene verschillen Verantwoordingsrichtlijn

Nadere informatie

Privacy Scan VISD juni 2014. Antwoordcategorie Ja/Nee/ Onbekend

Privacy Scan VISD juni 2014. Antwoordcategorie Ja/Nee/ Onbekend 1 Governance Deze vragen geven inzicht in de te ondernemen acties met betrekking tot de governance en organisatie van privacy. Dit is afhankelijk van de lokale situatie vanaf 2015. Elke gemeente moet nadenken

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal

INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal Harro Spanninga, Taskforce BID Meer filmpjes over informatieveiligheid: Informatieveiligheid.pleio.nl Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 281765 Datum onderzoek : 10 november - 23 december 2014

Nadere informatie

Beveiligingsplan Suwinet, Kolom Werk en Inkomen 2018

Beveiligingsplan Suwinet, Kolom Werk en Inkomen 2018 Beveiligingsplan Suwinet, Kolom Werk en Inkomen 2018 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kader voor het Suwinet beveiligingsplan 3.1 Gebruikers voor Suwinet inkijk 3.2 Functie raadplegen 3.3

Nadere informatie

0.1 Opzet Marijn van Schoote 4 januari 2016

0.1 Opzet Marijn van Schoote 4 januari 2016 Vragenlijst Cyber ISPS Versie Revisiebeschrijving Auteur Datum 0.1 Opzet Marijn van Schoote 4 januari 2016 0.99 Finale concept versie Marijn van Schoote 11 februari 2016 Doelstelling: De doelstelling van

Nadere informatie

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp In de gemeente Zoetermeer vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het WMO-beleid als geheel. Deze jaarlijkse evaluatie stelt het college van B&W op, en wordt

Nadere informatie

7 maart Ons kenmerk TIS U Lbr. 19/010. Bijlage(n)

7 maart Ons kenmerk TIS U Lbr. 19/010. Bijlage(n) Aan de leden Datum 7 maart 2019 Ons kenmerk TIS /U201900153 Lbr. 19/010 Bijlage(n) 2 Onderwerp Totaalrapportage informatiebeveiliging GeVS (Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi) 2017 Geacht college

Nadere informatie

Knoppenmodel Transparantie naar burger Toekomstvisie

Knoppenmodel Transparantie naar burger Toekomstvisie Knoppenmodel Transparantie naar burger Toekomstvisie Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen Samenwerking tussen overheidsorganisaties Suwiwet t.b.v., en gemeenten Ontzorgen Burgers Digitaal Klantdossier

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Gemeente Veenendaal. ICT-beveiligingsassessment. Suwinet Inkijk Ten behoeve van gemeenten Rhenen en Renswoude. Audit Services

Gemeente Veenendaal. ICT-beveiligingsassessment. Suwinet Inkijk Ten behoeve van gemeenten Rhenen en Renswoude. Audit Services Gemeente Veenendaal ICT-beveiligingsassessment Suwinet Inkijk Ten behoeve van gemeenten Rhenen en Renswoude Datum rapport: 6 april 2018 Rapportnummer: AAS2018-254 Dit rapport heeft 13 pagina s Inhoudsopgave

Nadere informatie

Release Suwinet-Inkijk versie 14.06

Release Suwinet-Inkijk versie 14.06 Release Suwinet-Inkijk versie 14.06 Donderdag 26 juni staat release v.14.06 van Suwinet-Inkijk gepland. Suwinet-Inkijk is die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. De werkzaamheden duren de hele avond.

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Saxion Data Security Beleid Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Mei 2015 Documenteigenschappen Documentrevisies Saxion Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Mevrouw J. Klijnsma Postbus LV DEN HAAG pagina 1 van 4

Aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Mevrouw J. Klijnsma Postbus LV DEN HAAG pagina 1 van 4 Datum 2^ FEB. 2017 Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam S'BK/95"O9/AM Aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Mevrouw J. Klijnsma Bijlage Postbus 90801 2509 LV DEN

Nadere informatie

Handreiking Wlz-Registertoets

Handreiking Wlz-Registertoets Handreiking Wlz-Registertoets Versie 1.1 Datum 11 februari 2015 Status Definitief Pagina 2 van 12 Inhoud Inleiding 4 1 De WLZ-Registertoets 5 1.1 Doel 5 1.2 Hoe werkt het? 5 1.3 Landelijke infrastructuur

Nadere informatie

Gebruik Suwinet, wat kan wel wat kan NIET?

Gebruik Suwinet, wat kan wel wat kan NIET? Gebruik Suwinet, wat kan wel wat kan NIET? 1 Inhoud Aanleiding Suwinet mogelijkheden Raadplegen persoonsgegevens Waarborgen / regelgeving Geoorloofd gebruik Ongeoorloofd gebruik Inspanningen Werkgever

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Technische oplossingen voor een veilig gebruik van Suwinet. Zwolle, 20 april 2017

Technische oplossingen voor een veilig gebruik van Suwinet. Zwolle, 20 april 2017 Technische oplossingen voor een veilig gebruik van Suwinet Zwolle, 20 april 2017 Agenda Achtergrond, het waarom Wat houden de technische maatregelen in? De integrale aanpak Stappenplan / tijdsbalk Achtergrond

Nadere informatie