Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken."

Transcriptie

1 Kwaliteitszorg Inleiding: Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. In de organisatie moet men met elkaar de vraag (durven) stellen: doen we het goed? Op basis van welke norm? Zijn de normen bij iedereen bekend. Kan het ook beter? Als een organisatie pretendeert aan kwaliteitszorg te doen, moet kwaliteitsbeleid beschreven staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen. De Peuterschool Houten werkt voor ouders en kinderen in opdracht van de Gemeente Houten die voor ong. 50% de Peuterschool subsidieert. Het is belangrijk dat als wij de ouders/verzorgers en kinderen en de gemeente als klant zien, zij tevreden en het liefst zeer tevreden zijn. Je kunt zeggen dat je daarmee ook een stuk bestaansrecht hebt. Ook de medewerkers en de leiding en het bestuur moeten tevreden zijn. Zij zijn immers de interne klant. Kwaliteitszorg hoeft niet veel tijd te kosten. Het levert zelfs tijd op. Kwaliteitszorg hoort bij professioneel handelen. Als de Peuterschool Houten pretendeert een professionele organisatie te willen zijn en/of te willen worden dan schept dat verplichtingen. Kwaliteitszorgsysteem: Kwaliteitszorg moet systematisch worden uitgevoerd. Er zijn veel kwaliteitszorgsystemen in omloop zoals, ISO, INK-model, Lean Six Sigma e.d. Het bestuur van de Peuterschool Houten heeft gekozen voor de Balanced Score Card. De keuze is mede ingegeven door de geringe tijdsinvestering, helderheid en eenvoud. Bovendien is er sprake van ervaring met het werken met dit systeem. Balanced Score Card De Balanced Score Card is ontwikkeld door twee mensen : Kaplan en Norton. Zij schreven dit kwaliteitszorgsysteem omdat in de jaren 80 er vaak in een organisatie slechts werd gestuurd op het financieel resultaat. Dit is een eenzijdige prestatiemeting. Zij kozen voor een meervoudig perspectief waarbij de perspectiefvelden elkaar ook beinvloeden.

2 De perspectieven zijn : A: Het financieel perspectief (opereert de organisatie financieel verantwoord en gezond) B: Het klantenperspectief (hoe aantrekkelijk zijn we voor onze klanten) C: Leer & groeiperspectief (hoe blijven leiding en medewerkers in staat tot permanente ontwikkeling en verandering) D: Interne processenperspectief (zijn de bedrijfsprocessen op orde) Binnen deze perspectiefvelden benoemd men een (beperkt) aantal prestatieindicatoren met een bepaalde norm. Binnen elk perspectiefveld worden een (beperkt) aantal zaken benoemd die van belang zijn voor het functioneren van de organisatie. Aan die zaken wordt en norm verbonden die gehaald moet worden om te spreken van een goede prestatie. Dat zijn de prestatieindicatoren. Hierbij is een 0-meting noodzakelijk om vervolgens te bepalen of de norm gehaald wordt en zo niet, welke acties er nodig zijn om aan de norm te gaan voldoen. Zo wordt er periodiek onderzoek/metingen gedaan om de vinger aan de pols te houden.

3 Concretisering kwaliteitszorg Peuterschool Houten vanaf september 2013 A: Het financieel perspectief (opereert de organisatie financieel verantwoord en gezond) : 1 De Peuterschool Houten is afhankelijk van twee inkomensbronnen : de ouderbijdragen en een gemeentelijke subsidie. De afhankelijkheid van m.n. de subsidie noodzaakt het bestuur van de peuterschool om op een financieel en sociaal verantwoorde manier de bestuurlijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Op het gebied van financieel beleid onderkent het bestuur twee pijlers : een sluitende exploitatie en het streven naar een reservepositie die gebaseerd is op een solvabiliteitsratio van 30 % van de personele lasten. Op 31 december 2012 was deze ratio : / 1% van = 32 %. Indien deze ratio wordt overschreden, zal het meerdere binnen twee jaar aangewend worden voor nader door het bestuur te bepalen doelen. 2 De gemiddelde bezettingsgraad van de groepen bedraagt minimaal 92 % norm score 30% 35% 100% B: Het klantenperspectief (hoe aantrekkelijk zijn we voor onze klanten) 1 De Peuterschool Houten wordt door nader te bepalen percentage aanbevolen door de huidige ouders. Allereerst wordt er een 0- meting gehouden. Per jaar wordt er in oktober een enquête gehouden onder ouders waarin de mening van de ouders wordt gevraagd. Er zal ook de mogelijkheid zijn om in een vrij veld reactie te geven. De uitkomst zal worden gebruikt om verbeterpunten te benoemen die vervolgens opgenomen kunnen worden in het kwaliteitssysteem. Hiervoor zal een normpercentage worden bepaald. 2 Er is een aanmerkelijk verschil aan te geven tussen peuters die de peuterschool hebben bezocht en andere peuters. De mening van de basisschool is daarvoor zeer relevant. Elk jaar zal er in november een onderzoek worden gedaan bij de basisscholen die peuters van de peuterschool opnemen. Er wordt in de enqute onderscheid gemaakt tussen VVE-peuters en reguliere peuters. norm 50% score

4 3 Het bestuur en de directeur zijn verantwoordelijk voor resp. het beleid en de organisatie van de peuterschool. Het personeel van de organisatie mag van de leiding verwachten dat zij alles in het werk stellen om het werken in de school op een kwalitatief goede manier mogelijk maken. Elk jaar in februari wordt er aan de leidsters gevraagd of zij vinden dat het bestuur en de directeur hun verantwoordelijkheid voldoende waarmaken. Cijfer 8 C: Leer & groeiperspectief (hoe blijven leiding en medewerkers in staat tot permanente ontwikkeling en verandering) 1 Er is een scholingsplan vastgesteld in overleg met de leidsters dat de basis biedt voor een scholingsaanbod van tweemaal per jaar. Dat scholingsplan is gebaseerd op het beleidsplan van de peuterschool en het personeelsontwikkelingsplan. Het scholingsaanbod wordt door de leidsters als relevant ervaren 2 De visienota van de peuterschool kent het perspectief om te willen groeien naar een kindcentrum in samenwerking met de partners in het werkveld. Daarbij is het eerste accent de samenwerking en de afstemming met het basisonderwijs. Elk jaar wordt tenminste één stap gezet in de richting van het eindperspectief. D: Interne processenperspectief (zijn de bedrijfsprocessen op orde) norm 80% 100% score norm 1 De Peuterschool Houten voldoet aan de GGD-normen 100% score 2 De Peuterschool Houten voldoet aan de eisen van de Onderwijsinspectie. Bij de volgende inspectie zullen alle scores 2 gestegen zijn naar score 3. In de tussenliggende jaren zal elk jaar een evenredig deel voldoen aan score 3. 3 Op de VVE groepen methodisch gewerkt. De komende twee jaar zal op alle groepen gewerkt gaan worden met een methode. De methode biedt kansen om op een gestructureerde leerzame manier de basis te leggen voor een succesvolle start van het basisonderwijs. Op een thematische werkwijze wordt spelenderwijs gerichter gewerkt aan de verschillende facetten van de ontwikkeling. 90 % 100% Het thema kwaliteitszorg komt eens per drie maanden als vast punt op de agenda van de bestuursvergadering om de voortgang actief te blijven monitoren

5 Formulering Nu we komen tot het maken van keuzes van de te realiseren doelen binnen het door ons gekozen kwaliteitszorgsysteem, is het gewenst om ook aan de formulering van onze doelen en resultaten (Kritische Prestatie Indicatoren) aandacht te besteden Uiteindelijk is de volgorde : kijken hoe we het doen, doelen stellen, meten (KPI s) en verbeteren. Deming heeft daar een hanteerbaar systeem voor gegeven. De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn: PLAN : Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. DO : Voer de geplande verbetering uit. CHECK : Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. ACT : Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. Hoe kan je doelen concreet en meetbaar maken. Doelen vormen de basis onder plannen. Ze zijn het fundament; als er geen goed geformuleerd doel is, is er ook geen goed plan. Doelen worden gebruikt om de richting en het resultaat van tevoren vast te leggen. Doelen stellen is echter lastig. Men is geneigd zich te richten op activiteiten en niet op doelen. Ook het concreet en meetbaar maken van doelen is lastig. Definitie Wat is een doel? Een gewenste en duidelijke omschreven situatie die op een vooraf vastgesteld tijdstip bereikt moet zijn Wat is een activiteit? Concrete acties die nodig zijn om het doel te behalen. Wat is resultaat? Concrete gevolgen van de acties die voortkomen uit de doelstelling Smart De meest gebruikte manier om goede doelen te maken is de SMART methode. SMART staat voor: S = Specifiek M = Meetbaar A = Acceptabel R = Realistisch T = Tijdgebonden

6 Specifiek Om een doel specifiek te maken stellen we de W-vragen Wat willen we bereiken? Wie is er bij betrokken? Waar gaat het gebeuren? Wanneer gebeurt het? Waarom willen we het bereiken? Vervolg : Er is in de bestuursvergadering van april een keuze gemaakt v.w.b. de thema s per gebied. In de mei-vergadering stellen we het document voorlopig vast Dit document bieden we aan als voorgenomen besluit aan de PVT en de Ouderraad. Na hun advies met eventuele suggesties stellen we de items vast rekening houdend met de input van de PVT en de Ouderraad. In de vergadering van augustus stellen we het document definitief vast en we maken afspraken voor de verdere implementatie. Per item moeten we nog definitieve afspraken maken over de wijze waarop we meten en in welke frequentie. Uitgangspunt zal moeten zijn : minimale belasting voor de werkorganisatie en meerwaarde. Henk de Vries Mei 2013

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance Ebook De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie Drs. G.H. (Harry) Huizing AC HHFinance Ontwerp omslag: J. de Brué van Groothuizen De uitgeverij, Apeldoorn 2013 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH Locatie(s) : Brinnr. :24MW-4 Plaats :3842 ZZ Harderwijk Onderzoeksnummer :16167 Datum onderzoek

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie