SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit"

Transcriptie

1 SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer Functiecontext Entiteit Het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) biedt strategische en operationele ondersteuning aan de minister-president en aan de Vlaamse Regering voor haar algemeen beleid en haar dagelijkse werking. Het departement richt zich op algemene beleidsthema's, om in dialoog met de andere beleidsdomeinen, de andere bestuursniveaus, het maatschappelijk middenveld en de burger, mee te werken aan een slagkrachtige en klantgeoriënteerde overheid. Hiermee bouwt het departement mee aan een duurzame en open samenleving in Vlaanderen en speelt daarbij in op bestaande en nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Het departement DAR wil kansen bieden om met originele of nieuwe ideeën en oplossingen te komen die het overheidsbeleid efficiënter, doeltreffender, open en duurzamer maken. Het departement DAR is een professionele organisatie die aan haar medewerkers maximale ontwikkelingskansen biedt en die de werking van haar organisatie voortdurend verbetert. Afdeling De Vlaamse Infolijn (VI) is dé toegangspoort tot informatie van de overheid. Zij maakt informatie van en over de overheid toegankelijk en bereikbaar voor iedereen. Op basis van haar nauw contact met de burger bezorgt de VI relevante informatie aan diensten en beleid. De VI brengt burgers snel op weg naar het antwoord op hun vraag aan de overheid en draagt zo bij aan een klantvriendelijke en transparante Vlaamse overheid die haar burgers informeert over beleid en regelgeving. Door de burger steeds centraal te plaatsen zorgt de VI er mee voor dat de dienstverlening van de overheid steeds efficiënter en effectiever wordt. Team Het team Inhoud en Vorm focust op relatiebeheer, informatiebeheer, escalatiebeheer en kanalenbeheer. Het team Inhoud en Vorm beheert en verbetert de relaties met de entiteiten van de Vlaamse overheid om te komen tot één centraal kennissysteem. Verder beheert en verbetert het team 1

2 de informatie in het kennissysteem van de VI. Deze informatie komt via de verschillende kanalen van de VI (contactcenter site, Vlaanderen.be, mail, chat, ) tot bij de burger. Moeilijke vragen van burgers worden afgehandeld door het team Inhoud en Vorm. Het team Inhoud en Vorm beheert en verbetert de informatiekanalen en ontwikkelt nieuwe kanalen. 2. Takenpakket Doel van de functie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met informatie teneinde ertoe bij te dragen dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden. Resultaatsgebieden Behoefteanalyse Analyseren van de behoeften van de organisatie en interne klanten teneinde een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden - Behoeften en opportuniteiten bespreken met het lijnmanagement - Anticiperen op problemen en knelpunten binnen de organisatie - Opvolgen van ontwikkelingen en tendensen - Uitvoeren van (probleem)analysen - Analyseren van ad hoc vragen en problemen - Evalueren van de huidige dienstverlening Dienstverlening uitbouwen Op basis van het beleid en de behoefteanalyse definiëren, implementeren en bijsturen van de dienstverlening binnen het functionele domein teneinde de interne klant en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen - in samenwerking met het lijnmanagement - Voorstellen doen en bespreken van de dienstverlening, zoals: o Inplannen van geregeld overleg met diensten waarmee intensief samengewerkt wordt o Inplannen van overleg met diensten binnen het domein/de domeinen waarvoor verantwoordelijk - Akkoord bereiken rond de dienstverlening, zoals: o Ontwikkelen/voorstellen en evalueren van samenwerkingsovereenkomsten - De continue werking van de organisatie meehelpen verzekeren - Actieplan opstellen, werkmethode definiëren - Definiëren van langere termijnplanning - Administratie uitvoeren die bij de dienstverlening hoort, zoals: o Maken en opvolgen van campagnerapporten en inhoudelijke rapporten voor de diensten - Interne klanten ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van instrumenten, systemen, toepassingen, zoals: o Kennisoverdracht aan redacteurs buiten de afdeling (sectorlijnen, back offices) 2

3 Werkinstrumenten Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, methoden en technieken in nauw overleg met de interne klant teneinde door algemeen toepasbare of maatgerichte producten en diensten de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren - Redactie en eindredactie van teksten voor alle informatiekanalen, zoals: o Opmaken, vervolledigen en aanpassen van scripts in functie van de klant (burger) voor de verschillende kanalen (voorlichtersite, portaalsite, productencatalogus, ) o Vraag gestuurd analyseren van overheidsinformatie op relevantie en bruikbaarheid voor eerstelijns- dan wel tweedelijnsomgeving o Bestaande reglementering en/of wetgeving correct kunnen interpreteren en hertalen o Dagelijks opvolgen van actualiteit: informatie verwerken over relevante actualiteit o Identificeren en publiceren van overheidsproducten o Bij tweedelijnsinformatie: doet de eindredactie van de scripts van het back office - Mee voorbereiden van en materiaal aanleveren voor inhoudelijke opleidingen Adviesverlening Zowel op vraag als proactief interne klanten adviseren vanuit het functionele domein teneinde deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen - Antwoorden op vragen van klanten - Fungeren als aanspreekpunt voor het eigen vakgebied - Adviseren over toepassing en gebruik van diensten, producten, systemen - Management adviseren over thema s die te maken hebben met het functionele domein - Inspelen op specifieke vragen van het management - Actief deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen - Proactief knelpunten signaleren aan organisatie en aan diensten Kwaliteitsborging Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening teneinde een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving - De kwaliteit van de eigen scripting waarborgen. Gebruikt hiervoor input van: o Diensten o Rapportering over alle kanalen (bv. veel gestelde of veel bevraagde info) o Escalaties en front office (voorlichters en coaches) o Opleidingsverantwoordelijke o Operationeel beheer (bv. pieken) - Verzamelen en verwerken van gegevens, opmaken van overzichten en verslagen, rapporteren van indicatoren - Input leveren voor management rapportering - Toezien op naleving van kwaliteitsnormen - Evalueren van klanttevredenheid - Kwaliteitsbewaking van de opgezette systemen, zoals: 3

4 o Opvolgen van de samenwerking met diensten en hun opvolging van escalaties o Opvolgen van de bereikbaarheid van de back offices - Voorstellen doen voor verbetering - Proces afstemmen met andere processen binnen de organisatie Communicatie en contacten Communiceren over de dienstverlening teneinde de (interne) klanten te informeren en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken - De dienstverlening proactief kenbaar maken aan de klant, zoals: o Promoten van het dienstenpakket van de Vlaamse Infolijn en samenwerkingsmodellen naar Vlaamse overheidsdiensten - Deelnemen aan en organiseren van werkgroepen, vergaderingen, infosessies - Fungeren als aanspreekpunt - Feedback vragen en geven aan klanten, voorlichters, opleidingsverantwoordelijke Projectdeelname Leiden of deelnemen aan (deel)projecten teneinde bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen. Context: m.b.t. het eigen functionele domein, namelijk informatie - Adviseren, controleren en bijsturen van projecten - Leveren van specifieke vakinhoudelijke input voor projecten - Projecten plannen, coördineren en leiden - Deelnemen aan cross functionele projectgroepen Kennis m.b.t. het vakgebied Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren - Opbouwen en onderhouden van netwerken - Bijhouden van vakliteratuur - Volgen van nieuwe ontwikkelingen - Op de hoogte blijven van nieuwe methoden, theorieën en technieken - Deelnemen aan interne en externe vormingsactiviteiten op het vakgebied 4

5 3. Profiel Formele deelnemingsvoorwaarden Je hebt een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse Overheid (zoals masterdiploma s of diploma s van licentiaat, ) in een taal- of communicatieve richting. Kandidaten die binnen de Vlaamse overheid werken en kunnen deelnemen via de interne mobiliteit, hoeven niet te voldoen aan de diplomavoorwaarde. Indien je in het bezit bent van een buitenlands diploma, dien je een niveaugelijkwaardigheid te kunnen voorleggen bij inschrijving. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen : Als je je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij inschrijving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen bij Selor. Daarnaast beschik je over: - Kennis van én minstens 1 jaar professionele ervaring met Drupal - Minstens 1 jaar professionele ervaring met het uitrollen van een sociale mediastrategie - Professionele ervaring met één van de volgende domeinen: welzijn, onderwijs of cultuur Competenties Technische competenties Vereist niveau Mens & organisatie Kennis van de visie en de waarden Kennis Kennis van organisatieontwikkeling Kennis van de organisatiestructuur Kennis Kennis van het organogram Kennis Kennis van het dienstenpakket Kennis Contact center Kennis van het organisatiemodel frontoffice Kennis Kennis van SLAs van contact center Basis Vaardigheid in interpretatie rapporten SLAs en Basis kennis van terminologie contact center IT Kennis van Office pakket Professioneel Kennis van ICTtoepassingen Kennis van internet en toepassingen Basis Kennis van CRM Basis Kennis van CMS Professioneel Kennis van sociale media Professioneel Talenkennis Nederlands mondeling Professioneel schriftelijk Professioneel Frans mondeling Basis Engels mondeling Basis 5

6 Persoonsgebonden competenties Oordeelsvorming niveau 1 Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria. Formuleert hypothesen; trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens: - Formuleert hypothesen voor problemen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is - Formuleert een diagnose op basis van de verzamelde informatie, komt tot een synthese - Betoont een gezonde kritische ingesteldheid - Weegt alternatieven tegen elkaar af - Redeneert logisch, ziet de voor de hand liggende effecten van acties Probleemanalyse niveau 2 Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende, relevante informatie. Legt verbanden en ziet oorzaken: - Benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten - Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen - Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie - Detecteert onderliggende problemen - Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie Organisatiesensitiviteit niveau 1 Invloed en gevolgen onderkennen van (eigen) beslissingen, voorstellen en acties op andere onderdelen van de organisatie. Toetst eigen besluiten, voorstellen en acties aan de (verschillende) belangen van de eigen entiteit: - Maakt gebruik van expertise binnen de eigen entiteit - Neemt geen beslissing zonder het effect op andere delen van de eigen entiteit te hebben ingeschat - Is op de hoogte van gebeurtenissen in de verschillende delen van de eigen entiteit en houdt daar op voorhand rekening mee - Betrekt andere diensten binnen de eigen entiteit bij overleg en besluitvorming - Onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen op andere entiteiten binnen de eigen entiteit Visie niveau 1 De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten bekijken vanop een afstand, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen. Plaatst operationele taken en problemen in een ruimere context: - Schat de ruimere consequenties van de eigen acties, voorstellen en beslissingen correct in - Kan discipline overschrijdend denken (bv. bekijkt de mogelijke impact op andere entiteiten, 6

7 gebruikt informatie uit andere domeinen) - Legt overstijgende, minder voor de hand liggende verbanden - Maakt zich los van de dagelijkse problematiek, denkt vooruit en geeft de grote lijnen aan Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid niveau 2 Spreken in een taal zodat het publiek tot wie u zich richt u begrijpt. Zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen: - Richt zich tot zijn gesprekspartner - Gaat regelmatig na of de boodschap voor de andere duidelijk is - Biedt zijn gesprekspartner(s) de mogelijkheid om vragen te stellen - Geeft de gesprekspartner de ruimte om zich te uiten en onderbreekt hem niet - Past de communicatiewijze aan de mogelijkheden of eigenheden van de gesprekspartner aan Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid niveau 2 Een schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de doelgroep. Structureert zijn boodschap en hanteert een gepast taalgebruik afhankelijk van de situatie of het publiek: - Stelt eenduidig leesbare documenten op die beknopt en ter zake zijn - Levert teksten met een duidelijke structuur (zowel inhoudelijk als vormelijk, en de inhoud en vorm zijn op elkaar afgestemd) - Gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, informatief, etc.) - Gebruikt een taal die aan het publiek aangepast is (bv. licht jargon toe, schrijft 'leesbare' teksten, etc.) - Houdt in taalgebruik en boodschap rekening met de behoeften en beperkingen van de verschillende doelgroepen Initiatief niveau 2 Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen. Neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen (reactief en structureel): - Heeft oog voor zaken waar de hiërarchie eventueel niet aan denkt en handelt ernaar of brengt ze onder de aandacht - Formuleert voorstellen om bestaande situaties te verbeteren - Stelt zelf documentatie samen om efficiënt te kunnen werken - Zoekt naar alternatieve oplossingen als hij met structurele problemen wordt geconfronteerd - Geeft aan waar het afgeleverde resultaat mogelijk verbeterd kan worden Voortdurend verbeteren niveau 3 Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. Leert over andere vakgebieden, methodes en technieken en werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van de entiteit: 7

8 - Heeft belangstelling voor 'aanverwante' onderwerpen om zijn kennis te verruimen - Benut informatie die afkomstig is uit andere vakgebieden om de eigen aanpak en werking te optimaliseren - Onderkent de impact van nieuwe processen, technieken en methodes in andere vakgebieden op de eigen werking - Stuurt de eigen werking proactief bij naar gelang van wijzigingen op het niveau van de entiteit - Zoekt actief naar mogelijke verbeteringen die de eigen functie en het eigen takenpakket overstijgen Klantgerichtheid niveau 2 Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren. Onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij vragen en problemen die minder voor de hand liggen: - Past binnen de bestaande procedures en planning de dienstverlening of het product aan om de klant verder te helpen - Geeft de klant waar hij recht op heeft op de best mogelijke wijze - Levert, rekening houdend met bestaande procedures, sneller of meer dan afgesproken is aan de klant - Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening - Probeert zelf een antwoord te geven op een vraag of klacht. Verwijst zo nodig door of zoekt hulp - Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing voor de klant Samenwerken niveau 2 Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is. Helpt anderen en pleegt overleg: - Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen - Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep - Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen - Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen opdracht - Vraagt spontaan en proactief de mening van anderen Betrouwbaarheid niveau 2 Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg, etc.) Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid opnemen. Brengt sociale en ethische normen in de praktijk: - Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn eigen handelen (past geen paraplupolitiek toe) - Leeft de deontologie na die eigen is aan de functie of het functieniveau - Spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels en afspraken handelen - Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden soortgelijke standpunten in of een soortgelijke houding aan. 8

9 - Kan inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid - Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken 4. Toelatingsvoorwaarden Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1 Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; 2 Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten; 3 Je voldoet aan de dienstplichtwetten; 4 Je bent medisch geschikt voor deze functie; 5 Je slaagt in de selectieprocedure 6 Je voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden 5. Aanbod Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie van de overheid en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen: zo bieden wij je 35 dagen verlof per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (vijf locaties in Vlaanderen) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis alsook je hospitalisatieverzekering. Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gepresteerde dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon. Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur met de bijhorende salarisschaal. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 20 jaar verloond worden. Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. Er is geen proefperiode voor personeelsleden die al als statutair personeelslid tewerk gesteld zijn in de graad van de vacature. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, handicap of chronische ziekte. Als je een handicap of chronische ziekte hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan. 9

10 6. Hoe kan je solliciteren? Indien je geïnteresseerd bent in deze vacature, solliciteer dan uiterlijk op 10 juli 2014 via zoek de vacature onder bekijk onze jobs en dien je kandidatuur in via de knop Solliciteer nu aan de rechterkant van de pagina. Wanneer je voor het eerst solliciteert via ons webplatform, dien je eerst een kandidatenprofiel aan te maken. Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking gekomen als je op bovenvermelde wijze solliciteert. 7. Selectieprocedure 7.1. CV-screening en voorselectie Tijdens de cv-screening wordt op basis van de input die je geeft op nagegaan of je voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden (cf.diploma en ervaring). Aan de hand van de input die je geeft op gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. Daarnaast beoordelen we je jouw kandidatuur (eveneens op basis van je input op ook nog op volgende elementen: - motivatie - verwachtingen t.a.v. de functie beeld van de functie De CV-screening is eliminerend. Enkel de 5 beste kandidaten kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. In geval een kandidaat afhaakt wordt deze vervangen door de volgende gunstig beoordeelde kandidaat en dit voor zo ver mogelijk binnen de timing van de procedure. Dit selectieonderdeel wordt afgerond in de week van 14 juli 2014 (datum onder voorbehoud) Volgende stappen in de selectieprocedure De Vlaamse overheid vindt het bijzonder belangrijk dat al haar personeelsleden, los van het opleidingsniveau of de concrete vacature, een aantal basiscompetenties heeft. Generiek betekent dit dan ook dat elke kandidaat minstens voldoende scoort voor deze competenties zoals zij op het niveau I worden gedefinieerd. Deze waardegebonden competenties zijn: klantgerichtheid betrouwbaarheid samenwerken voortdurend verbeteren Kandidaten die op een hoger niveau dan dit niveau I voor een welbepaalde competentie worden getest en hiervoor geschikt worden bevonden, worden automatisch geschikt bevonden op het niveau I Jurygesprek met case Het gesprek wordt gevoerd met één of meerdere vertegenwoordigers van de entiteit waar de vacature zich situeert en de selectieverantwoordelijke(n). 10

11 Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld: visie op en inzicht in de functie motivatie en verwachtingen technische competenties inzetbaarheid in de functie en de organisatie competenties: klantgerichtheid, visie, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Het jurygesprek wordt aangevuld met een case. Kandidaten krijgen hiervoor voorbereidingstijd. Dit gedeelte is eliminerend. Je krijgt een beoordeling gunstig of ongunstig ten aanzien van deze criteria. Enkel wie gunstig behaalt, wordt toegelaten tot het volgende selectieonderdeel. Het jurygesprek zal plaatsvinden op 17 juli 2014 (datum onder voorbehoud) Psychotechnisch gedeelte Het psychotechnisch gedeelte kan bestaan uit: een interview, een persoonlijkheidsvragenlijst, computergestuurde testen. Daarin worden volgende persoonsgebonden competenties (behalve klantgerichtheid, visie en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid) in kaart gebracht. Deze fase is adviserend. Dit selectieonderdeel zal plaatsvinden vanaf 18 juli 2014 (data onder voorbehoud) Eindbeslissing De selectieprocedure resulteert in een werfreserve zonder rangschikking. Op basis van de resultaten uit elke fase in de selectieprocedure wordt er door een jury een pool van geschikten aangelegd. Het is de lijnmanager die beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature. Deze beslissing wordt gemotiveerd. Als je meer informatie wenst over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Jolien Elegheer, accountmanager Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Tine Van den Heuvel, programmamanager inhoud en vorm 8. Aanpassingen aan de selectieprocedure voor mensen met een handicap De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan jouw handicap aan. 11

12 Indien je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure, moet je dit in het standaard cv aangeven. De selectieverantwoordelijke zal dan contact met jou opnemen om verdere afspraken te maken. 9. Feedback Je kan binnen de 3 maanden die volgen op de kennisgeving van je resultaat feedback vragen. 10. Reserve en geldigheid Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd die bestaat uit de lijst van geschikten. Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar vanaf de datum van de kennisgeving van je resultaat. Desgevallend kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen. De afdeling kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen. Geïnteresseerde kandidaten kunnen uitgenodigd worden voor een bijkomend gesprek met de wervende entiteit. Indien je twee keer een vacature weigert, schrappen we je uit de lijst en kom je dus niet langer in aanmerking voor vacatures waarvoor deze selectieprocedure geldig is. Ook indien je in eerste instantie een aanbod accepteert maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort. 12

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Beleidsdomein: Afdeling:

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

Switching & Data Beheerder

Switching & Data Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Switching & Data Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid. Het VEB

Nadere informatie

Billing & Credit-Collection Beheerder

Billing & Credit-Collection Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Billing & Credit-Collection Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 -

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Functiegegevens Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Graad: C1 Salarischaal: C1 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C2 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C3 HOGER SEC.OND.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars Functiegegevens Functie: BESS/0092 bestuurssecretaris Periode van - tot: 03/04/2015 - Graad: A1a Salarischaal: A1a HOGER ONDERWIJS LT && UNIV ONDERWIJS A1b A1b A2a A2a Niveau: Niveau A Benoemingscode:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V)

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in contractueel verband (onbepaalde duur): Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Afdeling: Beheer Niveau: A Graad: Adjunct van de directeur Standplaats:

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie