1 DE VACATURE IN HET KORT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 DE VACATURE IN HET KORT"

Transcriptie

1 Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel zoekt een Teamverantwoordelijke (HR-) Dienstverlening Statutair Niveau: A Rang: A1 Graad: Adjunct van de directeur Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1 DE VACATURE IN HET KORT Geef jij graag leiding aan een groep enthousiastelingen en ben je op zoek naar een mooie uitdaging? En is HR bovendien jouw passie? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou! Het Agentschap Overheidspersoneel zoekt een teamverantwoordelijke om één van de teams van het Selectiecentrum aan te sturen. Via deze procedure leggen we ook een werfreserve aan voor toekomstige leidinggevende functies in andere HR domeinen. 2 FUNCTIECONTEXT Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) ondersteunt het lijnmanagement van de Vlaamse overheid bij uitdagingen op het vlak van personeel en organisatie. AgO wil een gemeenschappelijk dienstencentrum voor personeel en organisatie uitbouwen binnen de holding Vlaamse overheid met een dienstverlening rond werving en selectie, HR- en organisatiebeleid en personeelsregelgeving. Op vlak van werving en selectie staat het Selectiecentrum van het agentschap sinds 1 mei 2015 in voor: De selectie voor statutaire aanwervingen voor de ministeries; De selectie van het top- en middenkader; De begeleiding en bemiddeling bij herplaatsing van statutaire personeelsleden; De bekendmaking van externe mobiliteit.

2 Het selectiecentrum ondersteunt de entiteiten ook bij hun eigen wervingen en biedt rond verschillende thema s een dienstverlening aan (bv. arbeidsmarktcommunicatie, personeelsmobiliteit, ). De inbedding van rekrutering en selectie bij het Agentschap Overheidspersoneel zorgt een betere aansluiting bij de andere HR-processen binnen de Vlaamse overheid. 3 TAKENPAKKET 3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE Je geeft leiding aan 5 à 10 collega s om de dienstverlening zo efficiënt mogelijk te organiseren. We zijn in eerste instantie op zoek naar een teamverantwoordelijke Rekrutering & Selectie, maar wensen een brede reserve van teamverantwoordelijken aan te leggen voor andere domeinen binnen een dienstverleningscontext. In de functie van teamverantwoordelijke R&S sta je interne klanten (de entiteiten van de Vlaamse overheid) bij in het domein rekrutering en selectie. Bijkomend wordt er van jou verwacht dat je projecten opneemt (bv kwaliteitscontrole, intervisie en kennisdeling, doorvertaling wijziging VPS naar de praktijk, procesoptimalisatie, monitoring en rapportering, ). 3.2 RESULTAATSGEBIEDEN Eens je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: Behoefteanalyse: Analyseren van de behoeften van de organisatie en interne klanten teneinde een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden Dienstverlening uitbouwen: Op basis van het beleid en de behoefteanalyse de dienstverlening definiëren, implementeren en bijsturen teneinde de interne klant en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen. Je doet dit in overleg en samenwerking met het lijnmanagement. Werkinstrumenten: Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, methoden en technieken in nauw overleg met de interne klant teneinde door algemeen toepasbare of maatgerichte producten en diensten de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren. Adviesverlening: zowel op vraag als proactief interne klanten adviseren vanuit het functionele domein, teneinde deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen. Kwaliteitsborging: opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening teneinde een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving. Communicatie en contacten: communiceren over de dienstverlening teneinde de (interne) klanten te informeren en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken. Projectdeelname: leiden of deelnemen aan (deel)projecten teneinde bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 2 van 8

3 Kennis mbt het vakgebied: actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. Optimalisatie van de dienstverlening: organiseert overleg over de dienstverlening/werkprocessen teneinde ervoor te zorgen dat de dienstverlening zo optimaal mogelijk is. Coördineren: coördineert en stuurt een groep medewerkers aan om het werk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 4 PROFIEL 4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN Je kan zowel deelnemen via bevordering naar een hoger niveau als via horizontale mobiliteit. Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden indien je solliciteert via bevordering naar een hoger niveau: Je bent een vastbenoemd ambtenaar binnen de diensten van de Vlaamse overheid in niveau B of C; Of je bent een contractueel personeelslid buiten proeftijd én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking 1 én tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid, in een betrekking waaraan een salarisschaal van niveau B of C is gekoppeld. Je bent gedurende minstens drie jaar tewerkgesteld in een betrekking waaraan een salarisschaal van niveau B of C gekoppeld is. Je hebt geen evaluatie met als einduitspraak onvoldoende. Je hebt minstens 3 jaar ervaring in HR en minstens 1 jaar ervaring in het aansturen van een team. Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden indien je solliciteert via horizontale mobiliteit: Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid. OF Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking 2. OF Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) 1 Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II voldoen, én die tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014 op de website van de VDAB en/of op de website van Jobpunt Vlaanderen gepubliceerd werden, worden gelijkgesteld met een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking (VPS art. III 31). pagina 3 van 8 2 Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II voldoen, én die tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014 op de website van de VDAB en/of op de website van Jobpunt Vlaanderen gepubliceerd werden, worden gelijkgesteld met een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking (VPS art. III 31).

4 binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling 3 voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22). Je hebt minstens 3 jaar ervaring in HR en minstens 1 jaar ervaring in het aansturen van een team. Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Elisa Vanderveken, ). 4.2 COMPETENTIES Technische competenties Je hebt een doorgedreven kennis van het VPS inzake HR aangelegenheden Je hebt een basiskennis van projectmanagement Je bent vertrouwd met een aantal HR-trends Je hebt een goede kennis van het Personeelssysteem Vlimpers/PersoneelPunt Je hebt een goede kennis van de MS Office toepassingen Persoonsgebonden competenties Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2) Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 2) Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 2) Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 1) Initiatief: Je onderkent kansen en onderneemt of stelt uit eigen beweging acties voor (niveau 1) Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1) Coachen: Je ondersteunt en begeleidt anderen zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt (niveau 1) Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1) Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid. 4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden: 3 Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 4 van 8

5 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; 2. Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten; 3. Je voldoet aan de dienstplichtwetten; 4. Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden; 5. Je slaagt in de selectieprocedure. 6. Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 5 AANBOD Je wordt bevorderd/benoemd in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111. Bij bevordering en bij eerste benoeming in statutair verband, is er een proeftijd van 12 maanden. Je wordt pas definitief bevorderd of benoemd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen. De functie wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de selectiebeslissing. Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 6 SELECTIEPROCEDURE 6.1. CV-SCREENING EN VOORSELECTIE Aan de hand van het door jou ingevuld sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet (zie 4.1). Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. Indien er meer dan 20 kandidaten zijn die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen, zal er op basis van het ingevulde sollicitatieformulier een voorselectie gebeuren. Hierbij zal gekeken worden naar de omschreven motivatie en inzetbaarheid van de kandidaat. De 20 meest geschikte kandidaten zullen uitgenodigd worden voor het volgende selectieonderdeel. De cv-screening vindt plaats in de week van 24 april 2017 (datum onder voorbehoud).

6 6.2. Psychotechnische screening Tijdens deze selectiefase wordt een persoonlijkheidsvragenlijst en een abstracte redeneerproef afgenomen. Volgende punten worden beoordeeld: Algemeen redeneervermogen vereist voor de functie Persoonsgebonden competenties Match met de functie Deze selectiefase is eliminerend. Enkel de 15 best scorende kandidaten kunnen deelnemen aan de volgende selectiefase. Bij gelijkheid van punten kunnen dit er meer zijn. Wanneer een van de 15 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt tijdens deze selectiefase, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden om deel te nemen. De selectiefase vindt plaats te Brussel in de week van 8 mei JURYGESPREK MET CASE Het eindgesprek met leidinggevend rollenspel wordt gevoerd met afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke. Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld: Je visie op en inzicht in de functie Je motivatie en verwachtingen Je technische competenties Je persoonsgebonden competenties Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel op 23 en 26 juni (datum onder voorbehoud). Op basis van het verkregen totaalbeeld word je geschikt of niet geschikt bevonden ten aanzien van de functie. Wie geschikt wordt bevonden, wordt opgenomen in een wervingsreserve. Het is de lijnmanager die uit de geschikte kandidaten de meest geschikte kandidaat kiest voor de functie. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 6 van 8

7 6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij een dienst van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe niet nodeloos hertesten in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen. 7 HOE KAN JE SOLLICITEREN? Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 16 april Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier bij voorkeur via mail naar Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer of per post naar: Dienst Rekrutering en Selectie, Boudewijnlaan 30, bus 42, 1000 Brussel Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als: je het sollicitatieformulier gebruikt je je kandidatuur uiterlijk op 16 april 2017 naar ons stuurt (de datum van poststempel of datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs). Het sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op. Indien je geen pc hebt, kan je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Elisa Vanderveken, VRAGEN Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met: Stephanie De Wulf Directeur Rekrutering en Selectie 0476/ Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met: Elisa Vanderveken selectieverantwoordelijke

8 Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op 9 FEEDBACK Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen juli Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar met vermelding van het vacaturenummer. 10 RESERVE EN GELDIGHEID Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor de functie van teamverantwoordelijke, die bestaat uit de lijst van geschikten. Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd door andere entiteiten van het beleidsdomein Kansselarij en Bestuur. De entiteiten van het beleidsdomein Kansselarij en Bestuur kunnen je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als teamverantwoordelijke (kan ook teamverantwoordelijke voor een ander functioneel domein dan HR zijn) in de graad van adjunct van de directeur. De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor een bijkomend gesprek (eventueel met case) waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie aan bod kunnen komen. Desgevallend kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 8 van 8

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een MEDEWERKER FACILIPUNT Statutair Niveau:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zoekt 2 projectverantwoordelijken

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zoekt een GIS-deskundige Statutair

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een duurzaamheidscoördinator Statutair

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT EN FUNCTIEOMSCHRIJVING

SELECTIEREGLEMENT EN FUNCTIEOMSCHRIJVING Selectiereglement SELECTIEREGLEMENT EN FUNCTIEOMSCHRIJVING Selectieverantwoordelijke statutaire functie, niveau B rang B1 graad deskundige met standplaats Brussel Agentschap voor Overheidspersoneel, Beleidsdomein

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een Coördinator handhavingscentrum kilometerheffing (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een Coördinator handhavingscentrum kilometerheffing (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een Coördinator handhavingscentrum

Nadere informatie

Informaticus (M/V) SELECTIEREGLEMENT

Informaticus (M/V) SELECTIEREGLEMENT SELECTIEREGLEMENT Informaticus (M/V) Agentschap Jongerenwelzijn, afdeling Strategie en Ondersteunende Diensten Selectieprocedure via horizontale mobiliteit en via graadverandering naar de graad van informaticus

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving instructeur

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving instructeur Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving instructeur VDAB zoekt een instructeur goederenvervoer Contractueel Niveau: B Rang: B161 ip Graad: instructeur Met standplaats: Herentals Vacaturenummer:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een TEAMHOOFD COMMUNICATIE Statutair Niveau:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Wegen en Verkeer zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een Teamhoofd facilitaire IT-systemen Statutair

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER Boswachter regio Schelde & Waas, omgeving Beveren/Kruibeke (m/v) Duurtijd: Onbepaalde duur

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel legt een werfreserve aan voor de functie

Nadere informatie

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid.

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid. SELECTIEREGLEMENT Projectleider bouw (M/V) Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten statutaire functie, rang A1 graad: adjunct van de directeur standplaats: Brussel werkregio: Vlaanderen

Nadere informatie

De toezichtcommissie is een adviserend orgaan voor alle betrokken instanties bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit decreet.

De toezichtcommissie is een adviserend orgaan voor alle betrokken instanties bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit decreet. SELECTIEREGLEMENT Adviseur Vlaamse Toezichtcommissie (M/V) statutaire functie, rang A2 graad Adviseur met standplaats Brussel Departement Bestuurszaken, Beleidsdomein Bestuurszaken Selectienummer JPV10007/DBZ

Nadere informatie

Het Facilitair Bedrijf zoekt een ondernemende Gebouwcoördinator Arenberg

Het Facilitair Bedrijf zoekt een ondernemende Gebouwcoördinator Arenberg functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een ondernemende Gebouwcoördinator Arenberg

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een Interne coach schoonmaak Statutair

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een gedreven coördinator boekhouding Contractueel

Nadere informatie

De MOD telt een 30-tal personeelsleden. Het team personeel verzorgt alle aspecten van het personeelsbeheer en is aanspreekpunt voor personeelszaken.

De MOD telt een 30-tal personeelsleden. Het team personeel verzorgt alle aspecten van het personeelsbeheer en is aanspreekpunt voor personeelszaken. SELECTIEREGLEMENT Medewerker personeel (M/V) statutaire functie, rang C1 graad medewerker met standplaats Brussel Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling Management Ondersteunende

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een gemotiveerde Categoriemanager contractueel

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een JURIST AANKOPEN contractueel Niveau:

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen. Vacaturenummer 2014_046

SELECTIEREGLEMENT. Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen. Vacaturenummer 2014_046 SELECTIEREGLEMENT Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen Vacaturenummer 2014_046 Entiteit Afdeling Rang Graad Plaats van tewerkstelling Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een halftijdse Medewerker Schoonmaak contractueel

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel zoekt een straffe Expert setup en toegangsbeheer

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Binnenlands Bestuur zoekt een ondernemende Stafmedewerker

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel zoekt een straffe medewerker Payroll consulent

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zoekt een straffe jurist

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE

COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van AWV): COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad:

Nadere informatie

Vacature. Jurist GO! Technische gegevens vacature. Doel van de functie. Jobinhoud

Vacature. Jurist GO! Technische gegevens vacature. Doel van de functie. Jobinhoud Vacature Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een gedreven Consulent Risicobeheer en

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Binnenlands Bestuur zoekt een straffe Informatiebeheerder

Nadere informatie

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be.

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be. SELECTIEREGLEMENT Deskundige Functionele Ondersteuning (M/V) Statutaire functie, rang B1 Graad: deskundige Departement Financiën en Begroting Afdeling Applicaties Standplaats Brussel Selectienummer 20597

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel legt een werfreserve aan voor Projectleiders

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Toerisme Vlaanderen zoekt een Projectcoördinator internationale markten

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Binnenlands Bestuur zoekt een straffe collega Coördinator

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Financiën en Begroting zoekt een straffe medewerker logistiek

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Bio ingenieur dossierverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad Ingenieur met standplaats Koning Astridlaan 50 bus 6, 3500 Hasselt Afdeling ALV Markt- en inkomensbeheer

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel legt een werfreserve aan voor de functie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING en SELECTIEREGLEMENT

FUNCTIEBESCHRIJVING en SELECTIEREGLEMENT FUNCTIEBESCHRIJVING en SELECTIEREGLEMENT Goederenbeheerder (M/V) statutaire functie, rang A1, graad adjunct van de directeur beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap Facilitair Bedrijf, Afdeling Centrale

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin zoekt een enthousiaste

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een Junior informaticus product-/programmamanager

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE SECRETARIAAT

ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE SECRETARIAAT Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE SECRETARIAAT Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Informatica-assistent/Programmeur (M/V) statutaire functie, rang B1 graad deskundige met standplaats Brussel Agentschap Inspectie RWO Selectienummer 19429 1. Functiecontext Het agentschap

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Binnenlands Bestuur zoekt een Beleidsondersteuner Integratie

Nadere informatie

1 TEKENAAR / TECHNISCH ONTWERPER (M/V)

1 TEKENAAR / TECHNISCH ONTWERPER (M/V) SELECTIEREGLEMENT 1 TEKENAAR / TECHNISCH ONTWERPER (M/V) statutaire functie, niveau A graad Adjunct van de directeur standplaats Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 6, 1000 Brussel Afdeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V)

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Statutaire functie Rang B1, graad deskundige Beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap voor Overheidspersoneel, GVDC Standplaats: Brussel

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt verschillende KOKS contractueel Niveau:

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid): ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Dab VLOOT van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel zoekt een straffe dossierbehandelaar personeelsadministratie

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang. Functiespecifieke wervingsprocedure C1

SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang. Functiespecifieke wervingsprocedure C1 Centrale administratie SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang Functiespecifieke wervingsprocedure C1 Kind en Gezin wil op korte termijn 1 betrekking van medewerker (C1), functie

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het departement Kanselarij en Bestuur zoekt een gedreven Coördinator

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een gedreven Energiebeheerder contractueel

Nadere informatie

STATUTAIRE AANWERVING AREAMANAGER (algemeen)

STATUTAIRE AANWERVING AREAMANAGER (algemeen) Brussel, 3 februari 2015 STATUTAIRE AANWERVING AREAMANAGER (algemeen) SELECTIEREGLEMENT 1. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de selectieprocedure die F.I.T organiseert in samenwerking

Nadere informatie

COÖRDINATOR MINDER HINDER

COÖRDINATOR MINDER HINDER Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van AWV): COÖRDINATOR MINDER HINDER Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Overheidspersoneel zoekt een gedreven coördinerend HR

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL DESKUNDIGE CONTRACTEN

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL DESKUNDIGE CONTRACTEN Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL DESKUNDIGE CONTRACTEN Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Teamhoofd communicatie (m/v)

Teamhoofd communicatie (m/v) Teamhoofd communicatie (m/v) Beleidsdomein: Bestuurszaken Entiteit: Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling: Stafdiensten Graad: Adviseur Aantal vacante betrekkingen: 1 Standplaats: Brussel 1 DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Binnenlands Bestuur zoekt een straffe IT projectbeheerder/analist

Nadere informatie

functiebeschrijving en selectiereglement ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving en selectiereglement / Het Facilitair Bedrijf zoekt een straffe Projectleider bouwprojecten Contractueel Niveau: A Graad: adjunct van de directeur Met standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. De afdeling Kunsten behoort tot het agentschap Kunsten en Erfgoed, dat als missie heeft:

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. De afdeling Kunsten behoort tot het agentschap Kunsten en Erfgoed, dat als missie heeft: SELECTIEREGLEMENT Beleidsmedewerker kunsten (M/V) Contractuele functie, sociale maribel, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Het agentschap Kunsten en

Nadere informatie

Projectmedewerker verhuis VAC de Meander (M/V)

Projectmedewerker verhuis VAC de Meander (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in tijdelijk contractueel verband: Projectmedewerker verhuis VAC de Meander (M/V) Afdeling: Informatie en Communicatie Niveau: A111 Graad: Adjunct van de directeur

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen of Flanders Investment

Nadere informatie

COMMUNICATIEDESKUNDIGE

COMMUNICATIEDESKUNDIGE Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van AWV): COMMUNICATIEDESKUNDIGE Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Ruimte Vlaanderen zoekt een

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Sport Vlaanderen zoekt een beleidsmedewerker internationaal sportbeleid

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf (HFB) zoekt een gebouwcoördinator Contractueel

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Sport Vlaanderen zoekt een socialemedia-expert contractueel Niveau:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Natuur en Bos zoekt een Hoofddeskundige Logistiek en Onthaal (m/v)

Nadere informatie

Vlaamse Regulator voor de Media Zoekt KANTOORCOORDINATOR

Vlaamse Regulator voor de Media Zoekt KANTOORCOORDINATOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse Regulator voor de Media Zoekt KANTOORCOORDINATOR Statutair Niveau: B Rang: B2 Graad: Hoofddeskundige

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DAB VLOOT zoekt een straffe medewerker technical superintendent technisch

Nadere informatie

JURIDISCH MEDEWERKER (M/V)

JURIDISCH MEDEWERKER (M/V) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Vlaams Energieagentschap van de Vlaamse overheid

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Informatie Vlaanderen zoekt een straffe medewerker Informatiebeheerder

Nadere informatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van AWV):

Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van AWV): Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van AWV): WERFCONTROLEUR Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dab VLOOT van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse Landmaatschappij zoekt een straffe medewerker materiespecialist

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Toerisme Vlaanderen zoekt een

Nadere informatie

COMMUNICATIEDESKUNDIGE

COMMUNICATIEDESKUNDIGE Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van AWV): COMMUNICATIEDESKUNDIGE Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Landbouw en Visserij zoekt straffe medewerker Beleidsthemabeheerder

Nadere informatie

De afdeling Informatie en Communicatie van het departement Onderwijs en Vorming zoekt voor het redactieteam een statutair VORMGEVER (M/V)

De afdeling Informatie en Communicatie van het departement Onderwijs en Vorming zoekt voor het redactieteam een statutair VORMGEVER (M/V) De afdeling Informatie en Communicatie van het departement Onderwijs en Vorming zoekt voor het redactieteam een statutair VORMGEVER (M/V) Afdeling Niveau Graad Standplaats Informatie en Communicatie C

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE RESULTAATGEBIEDEN

BELANGRIJKSTE RESULTAATGEBIEDEN SELECTIEREGLEMENT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// STATUTAIRE WERVING van

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Sport Vlaanderen zoekt een gangmaker wetenschappelijk onderzoek Sport

Nadere informatie

SYSTEEMBEHEERDER WINDOWS SERVER EN SHAREPOINTOMGEVING (M/V)

SYSTEEMBEHEERDER WINDOWS SERVER EN SHAREPOINTOMGEVING (M/V) Het Departement Financiën en Begroting werft aan in statutair dienstverband: SYSTEEMBEHEERDER WINDOWS SERVER EN SHAREPOINTOMGEVING (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Informatica

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Horizontale mobiliteit statutaire functie Interne arbeidsmarkt

Functiebeschrijving en selectiereglement Horizontale mobiliteit statutaire functie Interne arbeidsmarkt Functiebeschrijving en selectiereglement Horizontale mobiliteit statutaire functie Interne arbeidsmarkt VDAB zoekt een administratief medewerker Statutair Niveau: C Rang: C1 Graad: Medewerker Met standplaats:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Wegen en Verkeer zoekt een straffe medewerker wegeninspecteur

Nadere informatie

Stafmedewerker. Niveau: Adjunct van de directeur Standplaats: Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel Vacaturenummer:

Stafmedewerker. Niveau: Adjunct van de directeur Standplaats: Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel Vacaturenummer: Stafmedewerker Afdeling: Beheer Niveau: A1 Graad: Adjunct van de directeur Standplaats: Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel Vacaturenummer: 201606 FUNCTIECONTEXT Het agentschap

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Binnenlands Bestuur zoekt een Algemeen Beleidsmedewerker

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Wegen en Verkeer zoekt een straffe medewerker wegeninspecteur

Nadere informatie

ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER

ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER Groenarbeider Bredene (m/v) Duurtijd: Onbepaalde duur Graad: D1 Standplaats: Paelsteenveld,

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt straffe medewerker verzending en onthaal

Nadere informatie

projectmanager Infrastructuur

projectmanager Infrastructuur Vacature Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie