Activiteitenplan 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2011"

Transcriptie

1 Activiteitenplan 2011 Utrecht, september 2010

2 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie, in nauwe samenwerking met het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz) en het Platform Verstandelijke Gehandicapten (Platform GV). Opgericht met de opdracht tot ondersteuning en versterking van organisaties van mensen met een aandoening, (Patiënten) een beperking (Gehandicapten) en van Ouderen. PGOsupport adviseert organisaties op hun verzoek en ondersteunt initiatieven van organisaties die hun positie versterken, in de wetenschap dat de gevolgen van een aandoening of beperking op het gebied van inkomen, werk, huisvesting, vervoer en zorg veelal overeenstemmen. Hetzelfde geldt voor de vragen en uitdagingen waarvoor organisaties (verenigingen) zich gesteld zien als het gaat om het werven van leden, vrijwilligers en bestuursleden en als het gaat om taken als de leden- of financiële administratie. Het zijn, met behoud van het unieke van de aandoening, evenzovele redenen om samen te werken, kennis uit te wisselen en netwerken te vormen. PGOsupport ontsluit kennis en best practices van de ene organisatie zodat die ter beschikking komen van de andere. Waarbij samenwerking wordt gepropageerd en netwerken worden bevorderd. Het is de ambitie van PGOsupport het pgo-veld in 2011 volledig verkend te hebben en het te kennen. PGOsupport wil ernaar streven in principe geen activiteiten te ontwikkelen waar geen duidelijke vraag onder ligt. Daartoe ontwikkelt PGOsupport een diensten- en productenpakket dat aansluit bij de diversiteit van het pgo-veld. Advies, scholing, kennisoverdracht, het delen van best practices, netwerkvorming, al dan niet met behulp van de sociale media: het krijgt allemaal pas zin als het op maat aansluit bij de behoefte van de organisaties is het jaar waarin PGOsupport zich nadrukkelijk naar buiten richt. Niet alleen in de vorm van netwerkgesprekken met iedere organisatie, maar ook door het toegankelijk maken van de kennis van en uit het pgo-veld voor pgoorganisaties. Zo zal naast het inmiddels operationele CRM-systeem, dat veel informatie bevat over de pgo-organisaties, werk worden gemaakt van het inrichten van fora (social media) en zal het intern opgezette systeem ontsloten worden voor het veld door middel van een portal. Ook zal de mogelijkheid om zelf de gegevens up tot date te houden ontwikkeld worden. Zo zal voorkomen worden dat een CRM-systeem ingericht wordt zonder de klanten in hun werkelijke dagelijkse praktijk te kennen _versie_ (def)-mg (2) Act plan van 14

3 Projecten Project: opstart projecten tweede ronde Het bleek voor de pgo-organisaties die in juli 2009 van de Programmaraad projectsubsidie toegekend hebben gekregen niet eenvoudig snel over te gaan tot het in gang zetten van het project. Daardoor is er bij nogal wat pgo-organisaties een achterstand ontstaan in de uitvoering van het project. PGOsupport gaat de opstart van de projecten ondersteunen door op basis van de ervaringen uit de eerste ronde het aan de slag gaan te vergemakkelijken. Opstartproblemen onderzocht en geïdentificeerd; Wijze van ondersteuning omschreven en gecommuniceerd; 10 organisaties zijn ondersteund bij het opstarten van het project; Project: PGOsupport 2.0 PGOsupport heeft vanaf oktober 2010 structureel pgo-organisaties bezocht, daarvoor gebeurde dat incidenteler. Het accountmanagement is verder vormgegeven. Daartoe zijn een gespreksprotocol, een toolkit netwerkgesprekken en een clustering van organisaties ontwikkeld. De clusters zijn toegewezen aan vaste medewerkers van PGOsupport om het relatiebeheer ook in persoonlijke zin mogelijk te maken. Om alle gegevens die uit de gesprekken komen op te slaan en te gebruiken is een Client Relation Management systeem geïmplementeerd. PGOsupport vindt de persoonlijke relatie met de pgo-organisaties van groot belang. Kennen en gekend worden vormt de essentie van een netwerkorganisatie met een dienstverlenende opdracht. Het is een grote fout te denken dat met een CRM-systeem men zijn klanten kent: dat is kennis van de klant zonder te weten wie hij is. In 2011 wordt het CRM-systeem opengesteld voor het pgo-veld. In de vorm van een portal die het voor pgo-organisaties mogelijk maakt de in het systeem opgeslagen gegevens te gebruiken. Per organisatie kan men tevens een bepaald aantal gegevens amenderen en aanvullen. Uiteraard moet dat alles plaatsvinden binnen de grenzen van de privacywetgeving en zal aan de pgo-organisaties toestemming gevraagd worden de voorhanden zijnde gegevens publiek te maken. Dit betekent dat de toegankelijkheid tot het pgo-veld toeneemt en kennis en kunde ontsloten worden. Dit biedt voor PGOsupport de mogelijkheid om de expertise die in de pgo-organisaties aanwezig is te gebruiken. Bijvoorbeeld bij het inzetten van die expertise binnen het cursusaanbod van PGOsupport. In 2010 is een themabijeenkomst over het nut van social media voor het pgo veld georganiseerd. Daarbij moet men denken aan fora zoals Hyves, Facebook en Twitter. In 2011 zal PGOsupport alle bij pgo-organisaties bestaande fora identificeren, volgen op informatie die van belang is en zelf een pgo-forum ontwikkelen om die bevindingen op te communiceren _versie_ (def)-mg (2) Act plan van 14

4 Verder zal er een aanbod worden gedaan om deze vormen van communicatie te verhelderen en te introduceren in de eigen pgo-organisatie. PGOsupport moet zich immers vooral richten op het ondersteunen en versterken van pgoorganisaties. Daar waar fora aanvullend aan de traditionelere vormen van participatie als het lidmaatschap de positie van pgo-organisaties kunnen versterken en eventueel inkomstenbronnen kunnen leveren, heeft PGOsupport een functie. Het zoeken naar de oplossingen voor het teruglopen van de wens om ergens lid van te worden is een vraagstuk dat PGOsupport niet links kan laten liggen. Succesvolle initiatieven moeten opgespoord, uitvergroot en als het kan overdraagbaar worden gemaakt, samen met de bedenkers van de oplossing. In 2011 zal het in 2010 op verzoek van een zevental pgo-organisaties ontwikkelde virtuele kantoor (cloud computing) verder uitgebouwd worden. Die uitbouw is niet alleen gericht op het verhogen van het aantal organisaties dat van het virtuele kantoor gebruik maakt, maar ook op de via de cloud beschikbare programmatuur. Daarbij zijn de wensen van de pgo-organisaties richtinggevend. Dat kan variëren van het via het web aanspreken van administratie en boekhouding tot en met het onderbrengen van de website en de ledenadministratie. PGOsupport heeft de rol van makelaar inkoper, niet van producent of eigenaar van het virtuele kantoor. Er is erg veel informatie beschikbaar over de kwaliteit van zorg, maar die wordt voor pgo-organisaties niet of onvoldoende ontsloten. Het is zelf zo dat er informatie beschikbaar is die direct op sites van pgo-organisaties geplaatst zou kunnen worden op manieren die nieuw zijn voor de pgo-sector. Het is niet de opdracht van PGOsupport om dergelijke informatie zelf te genereren. Maar het is wel degelijk een taak om de webmanieren waarop die verspreiding te regelen is te monitoren en te delen met pgo-organisaties. Dat zou kunnen door middel van het gebruik van de zogeheten widgets en white labels. Het komt erop neer dat PGOsupport een pilot doet rond de mogelijkheden die pgo-organisaties geboden kunnen worden om via moderne webtechnieken de voor hun relevante keuze-informatie op hun site te zetten. Dat zou betekenen dat al voorhanden informatie over de kwaliteit van de behandeling van (bijvoorbeeld) mensen met rugklachten op een slimme manier als keuze-info op de site van De Wervelkolom komt te staan in hun look en feel. Alsof ze het zelf gemaakt hebben. Daarnaast zou een pilot moeten verduidelijken of dat mechanisme van overdracht bij andere databases ook mogelijk kan zijn. In het kader van PGOsupport 2.0 gaat PGOsupport in 2011: De openstelling van het CRM-systeem voor pgo-organisaties realiseren; Een verkenning van de mogelijkheden voor pgo-organisaties van de social media uitbrengen; Een plan van aanpak (als product) presenteren voor het introduceren van social media in een pgo-organisatie; Het aantal deelnemers aan het virtuele kantoor uitbreiden tot vijftig; Het content-aanbod van het virtuele kantoor zo volledig mogelijk maken; _versie_ (def)-mg (2) Act plan van 14

5 Een pilot rond de mogelijkheden een database af te tappen voor specifieke pgo-sites realiseren; De analyse voor de mogelijkheden van de overdracht van het model maken. Project werkplaatsen Het concept van een werkplaats is: organisaties in staat stellen van elkaar te leren. Bijvoorbeeld door de verworvenheden (algemene kwaliteitscriteria, inkoopcriteria) van een project over de kwaliteit van zorg over te dragen en te delen. Als er steeds meer pgo-organisaties gebruik maken van die criteria is dat efficiënt, het wiel hoeft immers niet opnieuw ontdekt, en heeft tot gevolg dat de criteria steeds steviger en waardevoller worden. PGOsupport geeft zich hierbij de opdracht steeds te bezien of de ontwikkelde criteria bruikbaar zijn in alle sectoren van het pgo-veld. Als dat niet het geval is zal PGOsupport initiatieven nemen om dat via hiertoe ingerichte werkplaatsen alsnog te realiseren. PGOsupport organiseert minimaal vier werkplaatsen; PGOsupport garandeert de spreiding van de werkplaatsen over de verschillende pgo-velden; In totaal zijn dertig organisaties betrokken bij de werkplaatsen; Best practices uit de werkplaatsen vermelden in de kennisbank. Project kennisinfrastructuur Kennis delen, voorkomen dat iedereen steeds weer het wiel uitvindt, bestpractices opsporen en die zo ontsluiten dat anderen er wat mee kunnen. Dat is een van de belangrijkste taken van PGOsupport. Daarbij heeft PGOsupport de functie van een kennismakelaar: kennis opsporen, ontsluiten en een infrastructuur ontwikkelen die daarbij past. Ook in relatie tot andere kennisinstituten en fondsen die onderzoek en kennisontwikkeling faciliteren. In 2011 zal PGOsupport met vertegenwoordigers van pgo-organisaties en waar gewenst aangevuld met kennisinstituten samenwerken om inhoud te geven aan een kenniswerkplaats cliëntenparticipatie. Het doel hiervan moet zijn om de optiek van de ervaringsdeskundige een volwaardige positie te laten verwerven naast die van de aanbieder. Waar op dit moment door verschillende instituten aan kennis- en methodiekontwikkeling voor zeer specifieke thema s (bijv. wetenschappelijk onderzoek en zorginkoop) wordt gewerkt zal PGOsupport streven naar het bij elkaar brengen van deze kennis. De focus ligt daarbij op het vinden van aansluiting bij de dagelijkse praktijk van pgo-organisaties en hun vrijwilligers in de regio. Nu staat vaak het inhoudelijke thema zelf (het onderzoek of de zorginkoop) centraal. De betrokkenheid van deze organisaties bij de daarvoor noodzakelijke methodiekontwikkeling is cruciaal. PGOsupport ambieert in 2011 daarbij een makelaarsrol te vervullen _versie_ (def)-mg (2) Act plan van 14

6 Bij het vaststellen van de onderzoeksagenda rond aandoeningen of beperkingen maar ook bij het vanuit de optiek van de patiënt beoordelen van opzet en inhoud van wetenschappelijk onderzoek kunnen pgo-organisaties een prominente rol spelen. Langzaam maar zeker krijgt die nieuwe tak van patiëntenparticipatie inhoud en vindt er scholing op dat thema plaats. PGOsupport heeft in zijn cursusaanbod voor 2011 de speciaal hiertoe ontwikkelde cursussen van Tools opgenomen. Het is de taak van PGOsupport om kennis bij elkaar te brengen en te signaleren dat er lacunes zijn. Vastgesteld kan ook worden dat op een bepaald terrein er sprake is van het stagneren van kennisontwikkeling. Maar het kan niet alleen blijven bij een constatering. Vandaar dat PGOsupport twee themabijeenkomsten organiseert rond onderwerpen waarbij een impuls gegeven kan worden aan verdere kennisontwikkeling. Daarbij kan de in 2009 georganiseerde themabijeenkomst: De CQ-Index en dan als voorbeeld dienen. De in 2010 uitgevoerde inventarisatie van de inhoud van de kennisbank, gecombineerd met de bevraging van het pgo-veld op gewenste kennis en de prioritering van de onderwerpen, zal in 2011 aangevuld worden met de mogelijkheid om op de geboden content te reageren. Verder zal in 2011 aandacht besteed worden aan het verzamelen van kennis op het vlak van de mogelijkheden om subsidie te verkrijgen. Aan het onderwerp disability studies zal in 2011 veel aandacht worden besteed, waarbij Het VSBfonds en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars partners zijn. De mogelijkheden om vooral voor kleinere pgo-organisaties onderzoeksmogelijkheden te creëren heeft geleid tot samenwerking met de Wetenschapswinkel. In 2011 zullen die mogelijkheden verder worden verbreed. De kennisbank bevat op dit moment ruim honderdtien documenten, waarbij er in veel gevallen verscheidene documenten rond een thema beschikbaar zijn. De kennisbank wordt in 2011 doorgelicht op de mogelijkheid om van min of meer volledige documentatie op een thema een toolkit te maken en die ook te produceren. Dit betekent dat er meer concrete (kennis)producten ter beschikking komen van de pgo-organisaties. 2 kenniswerkplaatsen tot stand gebracht met derden; 2 cursussen patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek georganiseerd; 2 themabijeenkomsten rond (onderzoeks)thema s die verder gebracht kunnen worden; De documentatie aanvullen en beschikbaar stellen in de vorm van een toolkit, voor 2011 in totaal drie. De kennisbank moet nog steeds meer gaan leven bij de gebruiker. Daartoe gaat PGOsupport in 2011 een methodiek ontwikkelen, bij voorbeeld door de gebruiker systematisch te bevragen op de mening over de bestaande content _versie_ (def)-mg (2) Act plan van 14

7 Internationaal Vanuit ZonMW is een vervolgstudie gestart op de eerste verkenning van de mogelijkheden van het internationale pgo-veld voor Nederland uit PGOsupport volgt in 2011 die vervolgstudie en neemt deel aan de begeleidingscommissie. Project PG(O) monitor De drie opdrachtgevende koepels en de twee platforms waarmee nauw wordt samengewerkt, vervullen met LOC, LSR, Per Saldo en Zorgbelang Nederland de opdrachtgeverrol voor de PG monitor, die voorheen bij het Fonds PGO berustte. Deze partijen hebben PGOsupport gevraagd het overleg over de opdrachtverlening te ondersteunen, de uitvoering van de monitor te begeleiden en voor publicatie van de resultaten onder meer via de website van PGOsupport zorg te dragen. Het op niveau houden van het aantal organisaties dat de monitor invult zal in 2011 bijzondere aandacht krijgen. Evenals een verdere uitbreiding en verbetering van de mogelijkheden voor organisaties om de monitor te raadplegen. Gezocht wordt naar mogelijkheden om de gegevens uit de monitor te gebruiken voor trendanalyses, zonder dat dit noodzakelijkerwijs leidt tot bevraging van de organisaties die de data geleverd hebben. Al deze punten van aandacht zijn terug te vinden in het werkplan 2011 dat voor het project Monitor is vastgesteld. Doel: De in het werkplan van het project PGmonitor geformuleerde doelen realiseren. Project Enquêtetool In het najaar van 2009 is gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe gebruiksmogelijkheden voor de Enquêtetool. Het was voor PGO-organisaties al mogelijk om via de Enquêtetool hun achterban over allerlei onderwerpen te bevragen. Daar is de mogelijkheid om - via de NPCF - een panel van 3000 mensen vragen te stellen bij gekomen. In 2010 is de ledenscan en de vrijwilligersscan ontwikkeld. Na een pilotfase zijn de beide nieuwe instrumenten bijgewerkt en in de markt gezet. 15 nieuwe gebruikers van de enquêtetool; 10 organisaties gebruiken het panel; 10 organisaties gebruiken de ledenscan; 10 organisaties gebruiken de vrijwilligersscan. Project Netwerkkaart De introductie van de Netwerkkaart en het bevorderen van het gebruik gaat moeizamer dan gedacht. Na de introductie is explicieter aandacht besteed aan het uitnodigen tot gebruik en het verbeteren van de inzichtelijkheid van de kaart _versie_ (def)-mg (2) Act plan van 14

8 Eind 2010, dus na het vaststellen van het Activiteitenplan 2011 zal een gewogen oordeel worden geveld over het continueren van de Netwerkkaart of niet. Het kan dus zijn dat het besluit genomen met de Netwerkkaart te stoppen en dan vallen de hieronder vermelde doelen weg. In 2011 zal getracht worden door middel van de netwerkgesprekken het gebruik te bevorderen. Tevens komt de vraag aan bod of het zinvol is netwerkkaarten per cluster of sector te maken. Ook zal de grafische weergave binnen de site een verbeterslag ondergaan, nu is de kaart te klein afgebeeld. Bij alle pgo-organisaties is de Netwerkkaart ter sprake gebracht; Besluit over een of meer netwerkkaarten genomen; Uit 50% van alle organisaties is een persoon op de Netwerkkaart zichtbaar; Grafische vormgeving van de Netwerkkaart op de site is site verbeterd _versie_ (def)-mg (2) Act plan van 14

9 Reguliere activiteiten PGOconsult Bij PGOsupport komen dagelijks vragen binnen over alle mogelijke onderwerpen. Verzoeken om mee te denken over meer strategische vraagstukken, pure weetjes bestaan er verzekeringen voor bestuursleden die mondelinge toezeggingen niet waar kunnen maken?, maar ook praktische vragen om ondersteuning. Daarbij is de vraag natuurlijk de vraag; die laat zich moeilijk vatten in een tevoren vastgesteld doel. Veeleer is het zaak om via alle mogelijke communicatiemiddelen (de netwerkgesprekken!) en alle beschikbare producten en diensten een maximale bekendheid na te streven. En vervolgens volstrekt helder te zijn over de termijnen die staan voor het beantwoorden van de vraag. Voor 2011 betekent dit dat de telefoon altijd binnen drie keer overgaan is opgenomen; als de vraag niet per direct te beantwoorden is, dezelfde dag contact wordt opgenomen om aan te geven wanneer (en eventueel door wie) er een antwoord gegeven gaat worden; bij langer lopende vragen er elke 14 dagen gerapporteerd wordt aan de klant; na een gesprek per mail dezelfde dag de vraagstelling of het aangesneden probleem wordt bevestigd; na een gesprek per mail de gemaakte afspraken binnen twee werkdagen bevestigd worden of dat een volledig verslag na zes werkdagen verstuurd wordt. Om de registratie van de binnengekomen vragen te verbeteren en de tijd die nodig is om vragen of adviezen af te wikkelen inzichtelijk te maken, wordt in 2011 de service module in het CRM-systeem geïmplementeerd. Deze module geeft dynamisch inzicht in de afwikkeling van alle vragen die aan PGOsupport worden gesteld en de besteding aan tijd die per advies gegeven wordt. Bovendien bevat de module goede rapportagemogelijkheden. Dit betekent dat transparant wordt welk beslag aan tijd bepaalde soorten adviezen vergen, hoe lang de doorlooptijd van de vragen is. En dat is weer van belang om te checken of de gecommuniceerde servicelevels ook gehaald worden. PGOsupport heeft voor deze advisering een eigen team van deskundige adviseurs, maar ook een netwerk van geselecteerde externe adviseurs die vertrouwd zijn met de diversiteit van het pgo-veld en dit veld ook kennen. In 2011 wordt de relatie met die adviseurs geïntensiveerd zodat het predicaat PGOsupport-adviseur inhoudelijk ook betekenis heeft. Daarbij zijn de geleverde prestaties rond de advisering van de projectsubsidies van belang, evenals de tariefstelling die tot nader order 100,- per uur inclusief BTW is _versie_ (def)-mg (2) Act plan van 14

10 Producten en diensten Voor de dienstverlening is een aantal producten ontwikkeld dat in 2011 verder aangevuld wordt. Daarbij zijn inmiddels beschikbaar: De Toolkit Goed Bestuur een gids voor het professioneel besturen van de organisatie. Fondsenwerving: Publicatie die ook downloadable verkrijgbaar is. Cursus over fondsenwerving (zie PGOacademie) Advisering en doorverwijzing bij subsidieaanvragen. (Bij advisering moet hier gelezen worden: meedenken met en adviseren op basis van de geschreven aanvragen, niet ook het feitelijk schrijven van een subsidieverzoek.) De Enquêtetool: vragenlijst waarbij aan een panel of de eigen achterban allerlei vragen kunnen worden voorgelegd. Het Virtueel kantoor: de mogelijkheid om online allerlei ICT-faciliteiten te delen met een bepaald aantal leden van een pgo-organisatie. De Ledenadministratiewijzer: wat komt er kijken bij de keuze voor een ledenadministratiesysteem en welke systemen zijn er? Wat zijn de voors en tegens van de verschillende systemen, welk systeem past bij mijn pgoorganisatie. Voorbeeldovereenkomst waarbij voorkomen wordt dat er BTW moet worden geheven voor diensten. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende pgoorganisaties. Daarbij komen in 2011 beschikbaar: Toolkits: Over vrijwilligersbeleid, Over ledenwerving, Over lotgenotencontact, Ter facilitering van penningmeesters. Format voor een interactieve website in de huisstijl van de pgo-organisatie vorm te geven, met aansluiting op een gedeelde nieuwsdatabase. Voor dat laatste zijn er contacten met een bedrijf dat bezig is een dergelijke optie uit te werken. De Quickscan verenigingscommunicatie Website, ledenblad, digitale nieuwsbrief worden doorgelicht op actualiteit en onderlinge afstemming _versie_ (def)-mg (2) Act plan van 14

11 De Quickscan gezondheid organisatie/strategische sessie. Door middel van document analyse en een SWOT sessie met een (delegatie) van het bestuur van een vereniging krijgt men een rapport met antwoorden op de vraag waar de organisatie nu staat en welke mogelijkheden er in de nabije toekomst liggen. Het ontwikkelen van producten en diensten is een dynamisch proces dat sterk beïnvloed wordt door de vraag. Het zal in 2011 in ieder geval leiden tot het ontwikkelen van 10 nieuwe producten en diensten, naast de al genoemde. PGOsupport werkt met de ontwikkeling van de vier genoemde toolkits samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen. Klankbordgroepen De al langer bestaande Klankbordgroep Kleinere Organisaties (maximaal 1 FTE personeel) en de in 2010 opgericht Klankbordgroep Middelgrote Organisaties (5-10 FTE personeel) zijn ook in 2011 voor PGOsupport belangrijke netwerkgroepen. Het zijn autonome klankbordgroepen die tal van thema s agenderen en die met elkaar hun eigen agenda van te behandelen onderwerpen vaststellen. Vanuit de klankbordgroepen wordt ook feedback gegeven op de activiteiten van PGOsupport. Daarnaast vormt vooral de klankbordgroep kleinere organisaties een virtueel netwerk. De deelnemers stellen elkaar vragen of infomeren elkaar onderling over bereikte resultaten: men deelt waar men trots op is. In 2011 zijn twee bijeenkomsten per klankbordgroep vastgesteld en zullen twee onderwerpen nader worden uitgewerkt. Beide klankbordgroepen komen twee keer per jaar bijeen. Twee onderwerpen worden verder verdiept en uitgewerkt wat kan leiden tot concrete producten. PGOweb Een website is een dynamisch medium dat vraagt om bijstelling en onderhoud. Vandaar dat het in de verwachting ligt dat de in 2010 ingezette test bij de gebruikers en de poging het interactieve deel van de site meer dynamiek te geven in 2011 door zullen lopen. De website kent erg veel interactieve mogelijkheden die een betere benutting verdienen. Ook in 2011 zal daar gericht energie in gestoken moeten worden, want fora vragen om onderhoud. Met de uitbouw van de producten en diensten die op de website in een webwinkelachtige omgeving zijn gepresenteerd, krijgt ook de webwinkel in 2011 verder inhoud. De diversiteit in aanbod van informatie neemt toe. Naast de kennisbank zal de website in 2011 een webwinkel kennen, een portal om informatie uit het CRMsysteem te halen, fora danwel informatie over welke fora er zijn bij pgoorganisaties _versie_ (def)-mg (2) Act plan van 14

12 De website van PGOsupport hangt nauw samen met de tweewekelijkse Nieuwsbrief van PGOsupport. Artikelen die op de website zijn geplaatst komen via de Nieuwsbrief bij de abonnees onder de aandacht en andersom komen artikelen uit de Nieuwsbrief op de site terecht. Daardoor heeft een klant van PGOsupport twee keer de kans kennis te maken met de geboden informatie. Het bereik van de Nieuwsbrief is zeer inzichtelijk en leent zich voor een doelstelling die beter te meten is en meer zegt dat de bezoekersaantallen op de site. Integratie van de portal van het CRM-systeem in de website gerealiseerd; In 2011 is een drietal communities ontwikkeld; 80% van de pgo-organisaties heeft een abonnement op de Nieuwsbrief; 2 personen per organisatie hebben een abonnement op de Nieuwsbrief. PGOacademie De PGOacademie draagt vooral aan de wat kleinere en middelgrote organisaties kennis en kunde over, gericht op het versterken van de organisatie. Daarbij bevat het programma zowel cursussen die gericht zijn op steeds weer nieuwe generaties vrijwilligers en bestuursleden, als op de zittende bemensing die nieuwe terreinen verkennen als zorginkoop. In samenwerking met organisaties uit de specifieke domeinen binnen de sector komen ook wat meer specifieke cursussen tot stand, maar steeds is de missie van PGOsupport uitgangspunt voor de samenstelling van de cursus. PGOsupport heeft in 2010 een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het cursusaanbod minder kant-en-klaar in te kopen bij de wat grotere dienstverlenende bedrijven als Odyssee, MOVISIE en de Veghte. Dit om een aantal redenen: deze bedrijven zijn niet altijd de beste als het gaat om prijs/kwaliteitverhoudingen; het gebruik van de kennis in het netwerk van pgo-organisaties is gering; ten tijde van de cursussen wordt er meer werk gemaakt van het profileren van het eigen bedrijf dan van PGOsupport; en er zijn vanuit het veld bezwaren om pgo-geld in groten getale door te sluizen naar die bedrijven en niet naar organisaties binnen de sector. De uikomsten van dit onderzoek moeten leiden tot een plan van aanpak waarin de verschuiving van buy naar make planmatig en financieel verantwoord verloopt. Daarbij kan de kennisinfrastructuur van bepaalde organisaties gebruikt worden om het opleidingsaanbod op te baseren. Deze verschuiving moet als de uitkomst van het onderzoek positief is in 2011 zijn beslag krijgen. PGOsupport heeft in 2010 de Dag van bestuur en Support georganiseerd. In het verlengde van de traditie van het Fonds PGO. De bijeenkomst heeft twee functies: inhoudelijke verdieping via inleidingen en workshops. Daar zal in het _versie_ (def)-mg (2) Act plan van 14

13 voorjaar van 2011 de PGObeurs bijkomen: een ontmoeting van tal van bedrijven en organisaties die diensten bieden aan de pgo-organisaties. 20 cursussen; 7 themabijeenkomsten; 4 cursussen na overleg met PGO-sectoren zoals GGZ en ouderen; de PGObeurs. Huisvesting: Deel van het concept van PGOsupport is dat we de gelegenheid bieden aan PGOorganisaties om de vergaderfaciliteit van PGOsupport te gebruiken. Bovendien worden in principe alle cursussen, behalve meerdaagse, gegeven in de vergaderzalen van PGOsupport. In 2009 bleek dit aanbod in een duidelijke behoefte te voorzien en scoort de vergaderfaciliteit goed. In 2011 zal het gebruik van de vergaderfaciliteit verder worden gemaximaliseerd. bezettingsgraad omhoog naar gemiddeld 8 dagdelen per week (avonden inbegrepen); aantoonbare benutting van de faciliteit door kleine organisaties. Communicatiebeleid Inmiddels is ons uit diverse reacties van organisaties gebleken dat bij de pgoorganisaties soms onvoldoende bekend is dat PGOsupport bestaat en wat PGOsupport voor hen kan doen. Daarnaast is het niet voor alle organisaties helder hoe de afbakening tussen de rollen van de opdrachtgevende koepels en de diensten van PGOsupport in elkaar zit en hoe de relatie tussen de diensten van de lidorganisaties en die van PGOsupport geregeld is. Deze onbekendheid en onduidelijkheden zijn risicovol. Enerzijds omdat de dienstverlening van PGOsupport dan niet optimaal benut wordt en anderzijds omdat misverstanden over rollen tot ontevredenheid en imago schade kan leiden. Deze omstandigheden en het feit dat PGOsupport een nieuwe voorziening is, die niet automatisch onmiddellijk overal waar relevant bekendheid geniet, is aanleiding om een communicatieplan voor PGOsupport op te stellen. Doel daarvan is om de rol van PGOsupport en de communicatie daarover naar de klanten helder te hebben en effectief te maken, maar zeker ook om de interferentie met de belangen van de klanten en de opdrachtgevers duidelijk en transparant te regelen, opdat sprake kan zijn van complementariteit en overlappen of onduidelijkheden in de kiem kunnen worden gesmoord. Het communicatieplan zal inhoudelijk afgestemd moeten zijn met het strategisch marketingplan van grote pgo-organisaties en koepels, beschreven bij PGOacademie _versie_ (def)-mg (2) Act plan van 14

14 Het communicatieplan zou in grote lijnen het volgende moeten behelzen: Analyse huidig imago en identiteit; Formuleren gewenst imago en identiteit; Formuleren communicatiedoelstellingen en doelgroepen; Afbakening rollen PGOsupport, opdrachtgevers en klanten; Formuleren strategie; Formuleren boodschap per doelgroep; Bepalen van media, kanalen, middelen en tone-of-voice per doelgroep; Vaststellen planning; Oplevering definitieve communicatieplan. Personeel en begroting De begroting van PGOsupport valt uiteen in personeelskosten ,- huisvestingskosten ,- organisatiekosten ,- en activiteitskosten ,-. De activiteitenkosten vallen uiteen in kosten van PGOconsult ,-,- kosten van PGOacademie ,- kosten van PGOweb/communicatie ,- September 2010 Ment Gillissen _versie_ (def)-mg (2) Act plan van 14

Activiteitenplan 2010

Activiteitenplan 2010 Activiteitenplan 2010 Utrecht, september 2009 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2011

Inhoudelijk verslag 2011 Inhoudelijk verslag 2011 Utrecht, juni 2012 Inleiding In het Activiteitenplan 2011 staat per activiteit een aantal doelen omschreven. In het Inhoudelijk Verslag 2011 is per voorgenomen doel aangegeven

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2010

Inhoudelijk verslag 2010 Inhoudelijk verslag 2010 Utrecht, juni 2011 Inleiding PGOsupport heeft in 2010 zijn activiteitenniveau ten opzichte van 2009 ruim verdubbeld. Als we alle soorten activiteiten, variërend van het geven van

Nadere informatie

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl Mediatraining ACADEMIE ACADEMIE CONSULT WEB Over PGOsupport PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie, die haar diensten aanbiedt aan alle pgo-organisaties. PGOsupport is hèt bureau voor versterking

Nadere informatie

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties www.zorgbelang-nederland.nl Inhoudsopgave Monitor Zorgbelangorganisaties Voorwoord Het

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Certificering van websites met medische informatie

Certificering van websites met medische informatie Certificering van websites met medische informatie Inhoudsopgave In dit document vindt u informatie over: De Health on the Net Foundation en de HON-code www.betrouwbarebron.nl ZegelGezond Internet Het

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre. 24 mei 2016

Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre. 24 mei 2016 Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre 24 mei 2016 Inhoudsopgave Positionering van de Participatieraad Doelstelling en orientatierichtingen van het Communicatieplan Doelgroepen voor

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013

Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013 Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013 Inhoudelijk verslag 2012 17/05/2013 MG 1 Algemeen. Omschrijven van en uittesten van de werking van het programma kleinere organisaties met aantoonbare verbetering

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Hematon

Meerjarenbeleidsplan Hematon Meerjarenbeleidsplan Hematon 2015 2020 Publieksversie Hematon bestaat sinds 2012, na de fusie van vier kankerpatiëntenorganisaties. De startperiode was, zoals bij alle organisaties, er een van leren, vallen

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

Activiteiten Coalitie Erbij 2017

Activiteiten Coalitie Erbij 2017 Activiteiten Coalitie Erbij 2017 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 4 Coalitie Erbij in 2017... 4 Visie... 4 Missie... 4 en... 4 Kernactiviteiten 2017... 5 Kernactiviteiten van Coalitie Erbij in 2017...

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Onderwerp Marktconsultatie Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland Geachte heer, mevrouw, Op dinsdag 5 en woensdag 6 april zal de Regio Centraal Gelderland een marktoconsultatie organiseren met betrekking

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Onderwerp: advies Concept Verordening Tegenprestatie Participatiewet Rhenen 2015

Onderwerp: advies Concept Verordening Tegenprestatie Participatiewet Rhenen 2015 Aan College van B&W, Rhenen Onderwerp: advies Concept Verordening Tegenprestatie Participatiewet Rhenen 2015 Geacht College, Rhenen 30 oktober 2014 Op 20 oktober 2014 ontving de raad Sociaal Domein de

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1 LEKKER BETROKKEN! Projectvoorstel voor het verduurzamen van de zorgsector wat betreft het aanbod van duurzame producten alsmede verduurzaming van de processen en de mens daarbinnen, uitgaande van het brede

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 Communicatieplan Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 B&G Hekwerk Industrieweg 187a 5683 CC Best PO Box 66 5680 AB BEST Tel. +31 (0)499-363666 www.bghekwerk.nl

Nadere informatie

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates Welk consortium helpt USG People en andere corporates om invulling te geven aan hun dynamische huisvestingsvraag, waarbij gebruik centraal

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden?

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden? COLOFON Deze folder is een uitgave van de samenwerkende partners: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE Nederland, kiesbeter.nl en de Stichting

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

Presentatie opzet Meerjarenbeleidsplan Cliëntenbelang Amsterdam

Presentatie opzet Meerjarenbeleidsplan Cliëntenbelang Amsterdam Presentatie opzet Meerjarenbeleidsplan Cliëntenbelang Amsterdam Partner van de cliënt worden Algemene Vergadering 12 december 2016 Bestanddelen van meerjarenbeleidsplan Kernvraag meerjarenbeleidsplan (MJB):

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

VI GROEP EXPERTS. Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep GOUDAPPEL

VI GROEP EXPERTS. Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep GOUDAPPEL GOUDAPPEL VI GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 7-11-2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 2.0 26-11-2012 D. van

Nadere informatie

Inkoop & subsidie 2018

Inkoop & subsidie 2018 Inkoop & subsidie 2018 AGENDA 1.Welkom en korte inleiding door Myra van den Hoed 2. Stand van zaken Inkoop en subsidie 2017 3. Jeugdhulp Transformatie 2018 4. Jeugdhulp Kenmerken Model 2018 5. Jeugdhulp

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Voor eigen regie in zorg en samenleving

Voor eigen regie in zorg en samenleving Voor eigen regie in zorg en samenleving Prima instrument, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen zelf hun dingen laten doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je de burger wel goed toerusten.

Nadere informatie

Verslag presentatie Welzaam

Verslag presentatie Welzaam Verslag presentatie Welzaam INLEIDING De nieuwe organisatie Welzaam presenteerde zich in het voorjaar 2013 in 3 bijeenkomsten aan 80 mensen van drie doelgroepen: 1. aan vrijwilligers van Portes en bewoners

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal Ir. Titia Lekkerkerk oktober 2011 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Een koepel van patiëntenorganisaties 2 Wat doen we? Samen met lidorganisaties

Nadere informatie

Werkplan 2015 DES Centrum

Werkplan 2015 DES Centrum Werkplan 2015 DES Centrum Missie De missie van het DES Centrum is tweeledig: 1. Optreden als kennis- en voorlichtingscentrum over DES 2. Bewaken van de belangen van DES betrokkenen Visie 2013-2016 Het

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Concept Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 19 december 2014 Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten dat Tauw actief bezig

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

CRM voor Goede Doelen organisaties

CRM voor Goede Doelen organisaties CRM voor Goede Doelen organisaties 23 juni 2015 Eric Wijman eric@crmsoftwareadvies.nl 06 52526375 Agenda 23 juni Agenda 23 juni 2015 15.00 uur Opening, introductie en trends 15.30 uur CRM als strategie

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Groningen oktober 2013 Inleiding De Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG) is de overkoepeling

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland BELEIDPLAN 2016 Stichting Steunouder Nederland Voorwoord Steunouder is in 2016 een nieuwe fase ingegaan! We hebben de fase met Stichting Kinderpostzegels Nederland eind 2015 afgesloten. Dankzij deze financiele

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie