vernieuwing, versterking en innovatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vernieuwing, versterking en innovatie"

Transcriptie

1 Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari

2 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio Hollands-Midden, kortweg HRHM. In dit activiteitenplan geeft de HRHM aan hoe zij het komende jaar verder wil werken aan de implementatie van de nieuwe Woningwet van 2015, het intensiveren van de contacten met de achterban en het continueren, versterken van haar belangrijkste taak, de belangenbehartiging van huurders en aspirant huurders in het werkgebied van Woonpartners Midden-Holland, kortweg WP. Voor de meer inhoudelijke onderbouwing van de activiteiten is het in 2015 vastgestelde Beleidsplan natuurlijk het aangewezen document. Het activiteitenplan en ook de begroting zijn hiervan afgeleid. Dit activiteitenplan is ook vertaald naar een jaarplanning van de uit te voeren activiteiten. Die jaarplanning is als bijlage toegevoegd. Zoals vastgelegd bij de fusie van de huurdersorganisaties in december 2015 is er een in februari een bestuursverkiezing. Dit om nieuwe bestuursleden te verwelkomen en afscheid te nemen van niet herkiesbare leden. Na een jaar gewerkt te hebben met de huidige HRHM stichtingstructuur zal deze structuur na de evaluatie ervan enigszins aangepast worden. Daarover wordt u aan het eind van het eerste kwartaal op de hoogte gebracht met een notitie van het HRHM bestuur. Nieuwe taken Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet en Overlegwet is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bestuur vergroot. Dat houdt o.a. in dat: Goed op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond wetgeving en casuïstiek door b.v. zelfstudie en gebruik maken van bijscholingsmogelijkheden; Intensief meedenken en werken aan het opstellen van de jaarlijkse prestatieafspraken; Het aansturen/begeleiden van bv de communicatie projectgroep (en eventueel andere projectgroepen); Goed geïnformeerd blijven over gemeentelijke ontwikkelingen omtrent wonen. Overleggen en verantwoording aan huurders. Om alle uitdagingen voor de huurders tot een succes te maken, is het essentieel de huurders te horen en hun wensen en adviezen middels de HRHM te betrekken in het overleg dat de HRHM minimaal één keer per jaar heeft met WP en de gemeenten in het werkgebied. De HRHM realiseert zich dat de betrokkenheid van de huurders van groot belang is. Hiertoe worden jaarlijks bijeenkomsten belegd van het HRHM bestuur met de verschillende bewonerscommissies waarin de huurders worden geïnformeerd en gehoord opdat ook individuele huurders hun mening en visie kunnen geven. Overleg en contacten met de bewonerscommissies (bijeenkomsten en ondersteuning/ advisering door de huurdersorganisatie) zijn essentieel voor een huurdersorganisatie. Zij vormen a.h.w. de oog- en oor functie binnen de complexen en kunnen het bestuur van de HRHM daardoor adequaat informeren. De bewonerscommissies kunnen jaarlijks een financiële bijdrage ontvangen en leggen daarover verantwoording af aan het bestuur van de HRHM. De HRHM komt op de voor de belangen van alle huurders die een woning huren van WP. Als huurder van een woning van WP ben je ook begunstiger van de HRHM. De overlegwet schrijft voor dat de achterban regelmatig geconsulteerd moet worden om verantwoording 2

3 af te leggen over het gevoerd beleid en de besteding van de gelden. Onnodig te vertellen dat de HRHM daar graag aan wil voldoen. De voorjaarsbijeenkomst met de bewonerscommissies zal in het teken staan van enerzijds het jaarverslag van het voorgaande jaar en anderzijds het consulteren van de achterban met het oog op andere voorjaar overleggen met WP en gemeenten. Aan het einde van het jaar kunnen er Kerst/Nieuwjaarsbijeenkomsten georganiseerd om ook in meer informele zin de sociale contacten te onderhouden. Overleg bewonerscommissies (BC s), participatie. Betrokken huurders zijn de olie waarop de HRHM motor loopt. Zonder betrokken huurders kan een huurdersorganisatie zoals de HRHM niet bestaan en heeft zij eigenlijk ook geen bestaansrecht. Veel betrokken huurders verenigen zich in een bewonerscommissie. Huurders die gezamenlijk in een complex of in een wijk wonen, kunnen zo hun krachten bundelen om ervoor te zorgen dat hun wensen en aandachtspunten door de verhuurder of de gemeente gehoord worden. Het bestaan van goed functionerende bewonerscommissies is voor de HRHM dus van groot belang. De HRHM wil daarom samen met de BC s kijken hoe de betrokkenheid van huurders bij een bewonerscommissie vergroot kan worden. Om hun werk goed te kunnen doen, zal de HRHM dit werk faciliteren. Communicatie De HRHM heeft een website (www.hrhm.nl) en verzorgt nieuwsbrieven voor haar bewonerscommissies en de individuele huurders. Ook wordt er een nieuwe flyer gerealiseerd om nieuwe huurders van Woonpartners te informeren over de HRHM. Om de communicatie met de achterban te verbeteren maar ook faciliteiten voor bewonerscommissies te bieden zal de HRHM een communicatieplan opstellen. In dit communicatieplan wordt aandacht besteed aan verbetering en actualisatie van de website en het betrekken van bewonerscommissies bij het produceren van eigen nieuws en vanuit het bestuur wat voor hen van belang is. Nieuwe media kunnen daarbij een rol spelen maar zijn geen doel op zich. Het kantoor van HRHM is altijd bereikbaar door middel van telefoon, per e mail of op afspraak. Overleggen met Woonpartners. Gedurende het hele jaar vindt er regulier overleg plaats met WP. In het maart ligt het accent op het door WP voorgestelde huurstijgingspercentage. In april is het jaarverslag en jaarrekening aan de orde. In oktober zal de HRHM reageren op het activiteiten programma en begroting van WP Op dat moment wordt ook door WP aangegeven welk huurstijgingspercentage zij denkt te zullen gaan vragen. Prestatieafspraken. Zoals hiervoor al is aangegeven zijn de (gezags-)verhoudingen per 1 juli 2015 aanzienlijk gewijzigd. De huurdersorganisaties hebben in de nieuwe woningwet een aanmerkelijk zwaardere rol te vervullen. Die nieuwe rol spitst zich vooral toe op het mede vormgeven aan de te leveren prestaties van de woningbouwcorporaties. Wij als HRHM zijn hier gelukkig mee, maar dat legt ook een grote verantwoordelijkheid bij de vrijwilligersorganisatie. Scholing en deskundigheidsbevordering De HRHM zal zeker professionele deskundigheid, waar nodig, inhuren. Bovendien zal het bestuur de eigen deskundigheid vergroten door o.a. extra scholing en het bezoeken van relevante conferenties/seminars van bv de Woonbond Ook kan het voorkomen dat vrijwilligers niet zijnde bestuursleden (w.o. leden bewonerscommissies e.d.), gebruik willen maken van de bijscholingsmogelijkheden. 3

4 In onderstaande figuur is de jaarlijkse cyclus prestatieafspraken aan gegeven. Jaarlijkse documenten De HRHM is een rechtspersoon en moet dus jaarlijks de noodzakelijke financiële documenten maken: Begroting en Jaarverslag. Met die documenten wordt tevens verantwoording afgelegd aan de achterban en aan WP. WP stelt op grond van de Overlegwet de benodigde middelen ter beschikking en daar moet jaarlijks verantwoording over worden afgelegd. Die documenten worden ook besproken met de achterban. Naast de financiële documenten wordt jaarlijks ook het Activiteitenplan met de planning geactualiseerd. Bestuur en begunstigers Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Zie ook het organigram aan het einde van dit document. De dagelijkse lopende zaken worden behartigd door het dagelijks bestuur dat daarvoor regelmatig bijeenkomt. Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat. Vooral vanwege de nieuwe taken die de nieuwe Woningwet en Overlegwet aan de huurdersorganisaties opleggen, is het noodzakelijk om bestuursleden goed op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en om de professionaliteit te waarborgen. De bestuursleden worden gekozen dan wel voorgedragen door de bewonerscommissies. Verantwoording wordt afgelegd in de voor- en najaarsvergadering. Het bestuur komt minder frequent bijeen dan het dagelijks bestuur. Behoudens de vakantieperiode wordt rekening gehouden met een frequentie van 1x per 6 weken om nieuwe ontwikkelingen, aanvragen, ervaringen en activiteiten te bespreken, uit te wisselen en om besluiten te nemen. Actueel in 2017 De komende Tweede Kamerverkiezingen hebben veel invloed op de toekomst van het wonen in gemeenten en regio s. De overheid streeft naar een participatie samenleving, waar zelfredzaamheid en onderlinge solidariteit van haar burgers een centraal uitgangspunt is. De thema s zijn o.a: Een evenwichtige woningmarkt, langer gezond zelfstandig wonen in de buurt is beter dan genezen en duurzaamheid. Voor zover qua menskracht mogelijk is, zal de HRHM haar kennis en invloed hiervoor inzetten. 4

5 Periodiek overleg met zusterorganisaties en relevante belangenbehartiging. Het werkgebied van WP bestrijkt 4 gemeenten, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Alphen a/d Rijn. De HRHM overlegt met verschillende organisaties om de belangen van haar huurders te kunnen behartigen. In eerste instantie is dat met de verhuurder maar ook met de gemeenten, politie en andere organisaties die betrokken zijn bij het leefbaar, schoon, heel en veilig houden van hun gemeenten. Naast de HRHM zijn ook andere huurdersorganisaties actief in die gemeenten. Het samenbundelen van krachten tussen de aanwezige actieve huurdersorganisaties zal ten goede komen aan de te vervullen taken w.o. het opkomen voor de belangen van huurders en de nieuwe rol die vervuld moet gaan worden nl. het realistisch vaststellen en op elkaar afstemmen van de prestaties van de woningbouwcorporaties in het werkgebied waar ook WP werkzaam is. Innovatief wordt de afstemming met locale en/of regionale adviesraden Sociaal Domein en cliëntenraden waar het gaat over langer thuis wonen, leefomgeving en veiligheid. SLOT Zoals al eerder gezegd is dit Activiteitenplan een werkplan op hoofdlijnen en voor de onderbouwing dient ons beleidsplan. Het bestuur van de HRHM draait volledig op vrijwilligers die zich met passie voor huurders in het werkgebied van WP inzetten. Dat is wel de kracht van een organisatie als de HRHM. De bestuurders zijn immers ook bewoners en huurders van WP. Organogram (wordt nog aangepast) 5