Inhoudelijk verslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijk verslag 2011"

Transcriptie

1 Inhoudelijk verslag 2011 Utrecht, juni 2012

2 Inleiding In het Activiteitenplan 2011 staat per activiteit een aantal doelen omschreven. In het Inhoudelijk Verslag 2011 is per voorgenomen doel aangegeven of dit doel geheel, gedeeltelijk of niet is gerealiseerd. Soms is aanvullende informatie gegeven omdat het doel op zich nadere toelichting behoefde, of een werkelijkheid in zich borg, die veel weidser is dan zich laat vermoeden. In het Activiteitenplan staat vermeld dat er 20 cursussen zullen worden gegeven (doel), in het Inhoudelijk Verslag is vastgesteld dat dit er 43 zijn geworden en treft u de thema s en de aantallen deelnemers per cursus aan. Een aantal activiteiten is gedurende het jaar aan het plan toegevoegd. Dat geldt met name voor de PGOs(up)portbeurs en het programma dat gestart is toen de pgo-sector geconfronteerd werd met ingrijpende bezuinigingen: een derde van het geld dat voor de pgo-sector beschikbaar was bleek gekort. Pagina 2 van 10

3 Projecten: Start projecten begeleiden Per 1 januari 2011 zijn de projecten die in het kader van het beleidskader projectsubsidies werden toegekend door de Programmaraad van start gegaan. Verondersteld was dat daar een ondersteuningsvraag uit voort zou komen: help ons bij de opstart van dit project. Doel: 10 organisaties ondersteunen. Feitelijk gerealiseerd: ad-hoc advisering, er zijn geen verzoeken tot feitelijke ondersteuning binnengekomen. Project PGOsupport 2.0 Doelen geformuleerd in het kader van 2.0 media en voorzieningen gerelateerd aan internet Openstelling van het CRM-systeem voor pgo-organisaties. Is niet gerealiseerd, voornamelijk als gevolg van ontwikkelingen binnen het CRM-systeem zelf. Social media Doel: een verkenning van de mogelijkheden voor pgo-organisaties van de social media uitbrengen; is gerealiseerd. Doel: Plan van Aanpak voor introductie van social media in een pgo-organisatie. Is onderdeel van de cursus social media en wordt opgenomen in de toolkit. Virtueel kantoor Doel: aantal deelnemers uitbouwen tot 50 Het doel is in de loop van 2011 bijgesteld naar 20 per jaar meer, gerealiseerd is een groei van 3 (2010) naar 25. Doel: Het content-aanbod voor het virtueel kantoor zo volledig mogelijk maken: is ter hand genomen en wordt per soort content onderzocht. Hierbij moet men denken aan het in de cloud kunnen hangen van bepaalde boekhoudprogramma s. Databases ontsluiten Doel: Een pilot rond de mogelijkheden om een database af te tappen voor specifieke pgoorganisaties realiseren. Is in samenspraak met de NPCF in ontwikkeling genomen, met name rond kwaliteit van zorg. Doel: Een analyse van de mogelijkheden van de overdracht van dit model maken: geldt hetzelfde voor. Project Werkplaatsen: bijeenkomsten waarbij vooral de uitwerking van een thema centraal staat. Doelen Organiseren van minimaal 4 werkplaatsen. Is gerealiseerd. Gegarandeerde spreiding van de werkplaatsen over verschillende pgo-velden. Is gerealiseerd. In totaal dertig organisaties betrekken bij de werkplaatsen. Is gerealiseerd. Best practices uit de werkplaatsen vermelden in de kennisbank. Is gerealiseerd. Kennisinfrastructuur Doelen Twee kenniswerkplaatsen tot stand brengen met derden. Is gerealiseerd. Twee cursussen patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek georganiseerd. Er is een cursus gerealiseerd. Twee themabijeenkomsten rond (onderzoeks)thema s kunnen verder worden gebracht. Is gerealiseerd. Documentatie aanvullen en beschikbaar stellen in de vorm van een toolkit, is niet gerealiseerd. Pagina 3 van 10

4 Kennisbank moet meer leven bij de organisaties. Dit is met name ingevuld door op zoek te gaan naar best practices bij de pgo-organisaties, blijft een moeizame zaak. Internationaal Doel: Volgen vervolgstudie en deelname begeleidingscommissie, is gerealiseerd. PG(O) Monitor In 2011 zag het brancherapport Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten in 2010 het licht. Dit brancherapport is gebaseerd op de monitor, een landelijke enquête onder pg-organisaties. Naast het pg-brancherapport zijn in 2011 verschenen: een factsheet over de pg-organisaties een factsheet over de Zorgbelangorganisaties het brancherapport Cliëntenraden het brancherapport Per Saldo (vereniging van houders van een persoonsgebonden budget) Ook is op basis van de monitor de publiekskrant Het effect van pgo-organisaties verschenen. Hierin legt de sector verantwoording af aan maatschappij en stakeholders. Eind 2010 maakte de Minister van VWS haar voornemen bekend om de monitor vanaf 2011 niet meer apart te subsidiëren. In 2011 werd dit besluit definitief. Met het oog op het grote belang van maatschappelijke verantwoording heeft PGOsupport besloten een beperktere monitor, alleen voor pg-organisaties, te continueren. In 2012 zullen de resultaten hiervan in de vorm van een factsheet pg-organisaties worden gepubliceerd. Enquêtetool Doelen 15 nieuwe gebruikers van de Enquêtetool. Is gerealiseerd: 67 organisaties gebruikten eind 2011 de enquêtetool, waarvan 25 nieuwe gebruikers. 10 organisaties gebruiken het panel. Gerealiseerd: 2 10 organisaties gebruiken de ledenscan. De scan is via de website van PGOsupport beschikbaar, derhalve zijn exacte aantallen gebruikers niet te geven. 10 organisaties gebruiken de vrijwilligersscan. Is in 2011 niet uitontwikkeld. Aanvullend: in de kennisbank is een aantal voorbeeldlijsten van enquêtes door pgoorganisaties gepubliceerd. Ondersteuning van gebruikers PGO support verzorgt ondersteuning voor de gebruikers op aanvraag en via trainingen. Voor de onderdelen van de enquêtetool zijn handleidingen beschikbaar. In 2011 zijn er ruim 250 vragen en verzoeken van gebruikers beantwoord. De verzoeken variëren van een korte vraag over de werking van de tool tot het bekijken en beoordelen van een vragenlijst en het helpen bij het analyseren van resultaten van een vragenlijst. De algemene handleiding is op onderdelen in 2011 aangepast. In 2012 zal de handleiding volledig worden vernieuwd. Er is een nieuwe handleiding in 2011 gekomen voor ledenraadpleging. Aanpassingen enquêtetool In augustus is een nieuwe server voor de enquêtetool in gebruik genomen. Voordeel daarvan is een veel grotere serverruimte waarmee het aantal foutmeldingen en problemen is verminderd. a. Techniek, aanpassingen in 2011 Nieuwe lay-out vragenlijsten opmaak invitati s Pagina 4 van 10

5 Vragenlijst direct kunnen plaatsen in website Optimalisatie rapportagemodule Voortzettingsfunctie vragenlijsten b. Ledenraadpleging Om het gemakkelijker te maken om een leden- of achterbanraadpleging te houden, is in 2011 een standaardmodule gemaakt met vragen die bruikbaar zijn bij een ledenraadpleging. Gebruikers van de enquêtetool kunnen hierbij voor een ledenraadpleging een keuze maken uit diverse vraaggroepen betreffende hun leden en hun organisatie. c. Vragenlijsten en handleidingen: beschikbaar op website PGOsupport. Panelmodule De NPCF heeft een module laten bouwen om panelleden te beheren. De panelmodule is direct gekoppeld aan de enquêtetool. Daarmee is het mogelijk om panelleden een uitnodiging te sturen voor een vragenlijst, waarbij wordt bijgehouden of de vragenlijst wordt ingevuld. De algemene vragen met gegevens over bijvoorbeeld geslacht en leeftijd worden voor panelleden automatisch in een vragenlijst ingevuld. In 2011 is de panelmodule aangepast en daarmee beschikbaar voor andere organisaties. Een organisatie kan een eigen (onafhankelijk) panel starten. De panelmodule is gekoppeld aan een website met look-and-feel van de eigen organisatie. De kosten voor gebruik van de panelmodule zijn ongeveer 1000 euro per jaar en komen voor rekening van iedere organisatie die hiervan gebruik maakt. Eind 2011 zijn twee organisaties die met de panelmodule van start gegaan. Project Netwerkkaart Doelen: Bij alle pgo-organisaties is de Netwerkkaart ter sprake gebracht. Besluit over een of meer netwerkkaarten genomen. Uit 50% van alle organisaties is een persoon op de Netwerkkaart zichtbaar. Grafische vormgeving van de Netwerkkaart op de site is verbeterd. Project is gestopt vanwege onvoldoende resultaten, het gebruik was dermate teleurstellend, ook na herhaalde pogingen tot bijstelling van het instrument. Verwezen is naar linked-in, waar eenzelfde soort functie beschikbaar is. Pagina 5 van 10

6 Reguliere activiteiten PGOconsult Doelen: Telefoon binnen drie keer overgaan opnemen, wordt in 75% van de gevallen gerealiseerd. De routing van de oproep van klanten is aangepast, opdat een snelle beantwoording tot de mogelijkheden gaat behoren. Per mail vraag of aangedragen probleem bevestigen: wordt in 80% van de gevallen gehaald. In een gesprek gemaakte afspraken binnen 2 werkdagen bevestigen per mail, wordt in 75% van de gevallen gehaald. Is een vraag van een klant niet direct te beantwoorden, aangeven wanneer en door wie een vraag wordt beantwoord, wordt in 80% van de gevallen gehaald. Bij langer lopende vragen elke 14 dagen rapporteren, wordt in 50% van de gevallen gehaald. Er wordt wel regelmatig contact gehouden met de klant, maar elke veertien dagen is in de praktijk wat veel gebleken. Introductie van de service-module binnen Tim (CRM-systeem) is niet gerealiseerd, moet nog in uitvoering worden genomen. Aanvullende gegevens: In 2011 zijn via de helpdesk (direct bereikbare adviseurs van PGOsupport) 233 verzoek om adviezen binnengekomen. Veel vragen hadden betrekking op subsidies, financiën personeelsbeleid (arbeidscontracten), strategische keuzes, vrijwilligersbeleid, klachtenregelingen en ICT. Sommige vragen waren te beantwoorden met het versturen van informatie. Maar soms was dat niet afdoende, omdat onder de gestelde vraag ingewikkelde problemen lagen. Dan zette, na interne consultatie de PGOadviseur/accountmanager een betaalde adviseur in. In 2011 kocht PGOsupport een kleine 900 adviesuren in die direct ten goede van de pgoorganisaties zijn gekomen. Fondsenwerving Doelen: Publicatie die ook downloadable verkrijgbaar is, is gerealiseerd. Cursus over fondsenwerving (pgo academie), is gerealiseerd. Advisering en doorverwijzing bij subsidieaanvragen (meedenken met adviseren op basis van de geschreven aanvragen, niet ook het feitelijk schrijven van een subsidieverzoek.) Is gerealiseerd, zij het bij een bescheiden aantal. (<10) Producten De ledenadministratiewijzer Wat komt er kijken bij de keuze voor een ledenadministratiesysteem en welke systemen zijn er? Wat zijn de voors en tegens van de verschillende systemen, welk systeem past bij mijn pgo-organisatie. Is gerealiseerd. Voorbeeldovereenkomst Waarbij voorkomen wordt dat er BTW moet worden geheven voor diensten. Is gerealiseerd. Samenwerkingsovereenkomst Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende pgo-organisaties. Is gerealiseerd. Toolkits 2011 Over vrijwilligersbeleid is gerealiseerd. Over ledenwerving en binding is gerealiseerd. Over lotgenotencontact is een wiki geworden, komt in 2012 beschikbaar. Pagina 6 van 10

7 Ter facilitering van penningmeesters is gerealiseerd. Een gids voor het professioneel besturen van de organisatie is doorgeschoven naar Format voor een interactieve website Doel: In de huisstijl van de pgo-organisatie vorm te geven, met aansluiting op een gedeelde nieuwsdatabase. Voor dat laatste zijn er contacten met een bedrijf dat bezig is een dergelijke optie uit te werken. Is omgezet in handleiding voor het bouwen van een website en een verwijzing naar gratis websites De quickscan verenigingscommunicatie Doel: Website, ledenblad, digitale nieuwsbrief worden doorgelicht op actualiteit en onderlinge afstemming. Wordt ingebouwd in Supportanalyse, bestaande scans zijn al online te gebruiken. De quickscan gezondheid organisatie/strategische sessie, de Supportanalyse Door middel van document analyse en een SWOT sessie met een (delegatie) van het bestuur van een vereniging krijgt men een rapport met antwoorden op de vraag waar de organisatie nu staat en welke mogelijkheden er in de nabije toekomst liggen. Is gerealiseerd. Klankbordgroepen (klankbord kleine en middelgrote organisaties) Doel: Beide klankbordgroepen komen 2 keer per jaar bijeen: bij de klankbordgroep kleine organisaties is dit gerealiseerd, bij de klankbordgroep middelgrote organisaties is dat op afroepbasis rond een thema en meestal virtueel. Doel: Twee onderwerpen die naar voren zijn gekomen uit de klankbordgroepen worden verder verdiept en uitgewerkt en kan leiden tot concrete producten: is gerealiseerd. PGOweb Doelen: Integratie van de portal van het CRM-systeem in de website: is niet gerealiseerd. In 2011 is een drietal communities ontwikkeld is niet gerealiseerd, zie hieronder. 80% van de pgo-organisaties heeft een abonnement op de Nieuwsbrief. 2 personen per organisatie hebben een abonnement op de Nieuwsbrief. Aanvullende gegevens Webcijfers Op de website van PGOsupport verschenen in nieuwsartikelen en bijna 20 interviews met mensen die actief zijn voor een pgo-organisatie, over relevante onderwerpen als fondsenwerving en samenwerking. De 3 meest gelezen interviews gingen alle drie over fondsenwerving. Het best gelezen nieuwsbericht ging over de bezuinigingen op de pgo-subsidies. De kennisbank bevat ruim 150 artikelen met relevante informatie die de organisaties helpt bij het dagelijks werk. De 3 bestgelezen kennisbankartikelen gingen over vrijwilligersbeleid, ledenadministratie en privacy en over de HON-code, een certificaat voor websites met medische informatie. Bezoeken website PGOsupport in 2011: (2010 = ) Aantal paginaweergaves: (2010: ) Gemiddeld bekijken de bezoekers 3,35 pagina s per bezoek (2010: 3,87) Gemiddelde bezoekduur: 3 minuten (2010 iets meer) Abonnees op de nieuwsbrief: op 31 december (2010: 737) Klik/open ratio rond de 65% met een uitschieter naar 84% Rond de PGOs(up)portbeurs is een speciale editie van de nieuwsbrief verschenen. Pagina 7 van 10

8 Interactiviteit Met name op de nieuwsberichten over de bezuinigingen op pg-subsidie is flink gereageerd. Ook berichten over het kwaliteitsinstituut en over gebruik van social media zorgden voor reacties op de site. Om de interactiviteit te stimuleren, is een mogelijkheid toegevoegd om een melding te ontvangen bij volgende reacties op het betreffende bericht. PGOsupport heeft onderzoek gedaan naar het oprichten van communities op de website, bijvoorbeeld rond thema s en cursussen. Dat komt namelijk niet gemakkelijk tot stand, ook als deelnemers aan cursussen dat wel zeggen te willen. In grote lijnen heeft dat opgeleverd dat de doelgroep te klein is voor levendige community, dat er onvoldoende gedeelde belangen zijn en er meer verschillen dan overeenkomsten tussen organisaties zijn. Interactiviteit op gang brengen rond o.a. themabijeenkomsten ledenwerving lukt wel, maar vergt veel inspanning en input van PGOsupport. Aan de linkedingroep nemen 250 mensen deel eind Het aantal discussies en reacties neemt toe. Onderwerpen betreffen met name social media: is er behoefte aan een nieuw landelijk platform (iemandzoalsik), heel praktisch: hoe plaats ik tweets op onze facebookpagina tot voorbeelden van social media-beleidsplannen. Het aantal volgers op twitter neemt gestaag toe, evenals het aantal patiëntenorganisaties dat een twitteraccount opent. Eind 2011 heeft PGOsupport zo n 550 volgers op twitter. Twitter blijkt een nuttige aanvulling op de communicatiemiddelen: een (organisatie)vraag via twitter levert snel relevante reacties op en twitter is een extra communicatiekanaal met organisaties en voor het verspreiden van algemene tips en adviezen, informatie over nieuwe cursussen of andere wetenswaardigheden. Verbetering van de website Toegankelijkheid In 2011 is vooral gewerkt aan het toegankelijk maken van de site voor alle gebruikersgroepen: het behalen van het waarmerk drempelvrij. Zoals verwacht leverden met name de interactieve mogelijkheden nogal wat problemen op. Het tonen van YouTubefilmpjes is niet mogelijk, de ledenadministratiewijzer is extern geplaatst en een aantal mogelijkheden van de kennisbank die is opgezet als een wiki waar men zelf kennis kan plaatsen moest sneuvelen. Omdat van deze mogelijkheid toch al nauwelijks gebruik gemaakt werd, was dat geen grote aderlating. Het toegankelijk maken van de twitterfeed op de homepage kostte nog wat hoofdbrekens. De toetsing vindt begin 2012 plaats. De nieuw ontwikkelde toolkits hebben in 2011 een plek gevonden in de rubriek diensten. De best bekeken toolkits waren in 2011 Fondsenwerving, Penningmeesters en Strategisch advies. Verbetering van de kennisbank In 2011 is een verbetering van de kennisbank in gang gezet. De kennisbank is opgezet als een wiki gebruikers kunnen zelf artikelen plaatsen een aanvullen. Van die mogelijkheid blijkt niemand gebruik te maken. Gebruikersonderzoek wijst uit dat men de kennisbank waardeert en er vooral actuele en achtergrondkennis verwacht die PGOsupport verzamelt en gestructureerd aanbiedt. Op basis van de bevindingen wordt de kennisbank anders opgezet. De nieuwe kennisbank gaat in 2012 live. Prikbord en RSS Verder is de website in 2011 uitgebreid met een prikbord waar men vraag en aanbod kwijt kan en kan men nieuw geplaatste nieuwsberichten en agenda-items volgen met een RSSfeed. PGOacademie Doelen: 20 cursussen gerealiseerd zie overzicht 43 gerealiseerd 7 themabijeenkomsten zie overzicht 19 gerealiseerd 4 cursussen na overleg met PGO-sectoren zoals GGZ en ouderen. Pagina 8 van 10

9 Aanvullende gegevens: Naam themabijeenkomst Aantal keer gegeven in 2011 Aantal deelnemers totaal Workshop arbeid 1 21 Workshop ledenbinding 4 47 Virtueel kantoor 3 40 Diversiteit 4 89 Verzekeren 1 14 Fondsenwerving 1 27 Kwaliteit In Zicht 2 42 Penningmeesters jaar CQ-index 1 15 Totaal Naam cursus Aantal keer gegeven in 2011 Aantal deelnemers totaal Bladen maken 2 25 Effectief vrijwilligersmanagement 2 22 Effectief vrijwilligersmanagement 2 15 Ouderen vragen beantwoorden 2 15 Enquêtetool starters 2 15 Enquêtetool gevorderden 2 17 Intervisie bestuursleden 1 3 Invloed uitoefenen 1 8 Mediatraining 4 25 Masterclass directeuren 2 38 Nieuw in bestuur 1 2 Patiëntenparticipatie 1 13 terugkomdag patiëntenparticipatie 1 9 Presenteren 4 25 Projectmanagement 2 18 Schrijven voor Internet 1 12 Sturen en toezichthouden 1 8 Telefonisch Lotgenotencontact 2 17 Toegankelijkheid website 1 16 Verantwoording Instellingssubsidie 3 78 Verdiepingscursus fondsenwerving 3 29 Webinar fondsenwerving 1 12 Zorgstelsel in zogelvlucht 2 24 Totaal Deelnemers wordt systematisch gevraagd de cursussen te evalueren. Gemiddeld scoort PGOsupport een 8,5. Overige Huisvesting Doel: Bezettingsgraad omhoog naar gemiddeld 8 dagdelen per week Pagina 9 van 10

10 (avonden inbegrepen) is gerealiseerd: De vergaderzalen zijn 182 keer verhuurd aan pgo-organisaties. Het ging hierbij om 53 verschillende patiëntenorganisaties. Doel: Aantoonbare benutting van de faciliteit door kleine organisaties: Achttien van de 53 organisaties hebben minder dan 100 leden. Zie het overzichtje hieronder. Koepels/samenwerkingsverbanden 13 Organisaties leden 13 Organisaties leden 5 Organisaties met meer dan Communicatiebeleid Analyse huidige identiteit Formuleren gewenst imago en identiteit Formuleren communicatiedoelstellingen en doelgroepen Afbakening rollen PGOsupport, opdrachtgevers en klanten Formuleren strategie Formuleren boodschap per doelgroep Bepalen van media, kanalen en middel en tone of vioce per doelgroep Vaststellen planning Opleveren definitieve communicatieplan Is niet gerealiseerd, wel is systematisch aandacht besteed aan de samenhang (vorm, uitstraling, keuze voor het soort medium) tussen de communicatie-uitingen van PGOsupport. Aanvullende activiteiten PGOs (up)portbeurs Op 25 maart 2011 heeft PGOsupport de PGOs(up)portbeurs georganiseerd met als doel bedrijven in contact te brengen met pgo-organisaties. Rond een aantal thema s kon men tot inhoudelijke verdieping te komen in workshops. De onderwerpen: Sponsor- en fondsenwerving, Hoe haal ik de pers?, Zelfmanagement en patiëntenorganisaties, Een project ontwikkelen en subsidie aanvragen en Trainen en scholen van vrijwilligers. In totaal 240 deelnemers hebben de beurs bezocht, waar 35 standhouders aanwezig waren. De bezoekers gaven de beurs een 7,2 de standhouders exact hetzelfde cijfer, tot op eentiende. De bezuinigingen Op 1 juni 2011 wijzigde de financiering van pgo-organisaties ingrijpend. Het was een forse bezuiniging die vrijwel alle organisaties die meer dan ,- euro subsidie ontvingen trof. Veel organisaties zien de subsidie in de komende jaren teruglopen van naar euro. PGOsupport heeft vier brainstorms georganiseerd met pgo-organisaties van verschillende grootte om een beeld te krijgen van de impact van de bezuinigingen en om een aanvullend ondersteuningsprogramma te ontwikkelen. Er zijn twee landelijke bijeenkomsten georganiseerd waar in totaal 67 mensen afkomstig van pgo-organisaties aanwezig waren. Pagina 10 van 10

Activiteitenplan 2011

Activiteitenplan 2011 Activiteitenplan 2011 Utrecht, september 2010 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2010

Inhoudelijk verslag 2010 Inhoudelijk verslag 2010 Utrecht, juni 2011 Inleiding PGOsupport heeft in 2010 zijn activiteitenniveau ten opzichte van 2009 ruim verdubbeld. Als we alle soorten activiteiten, variërend van het geven van

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013

Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013 Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013 Inhoudelijk verslag 2012 17/05/2013 MG 1 Algemeen. Omschrijven van en uittesten van de werking van het programma kleinere organisaties met aantoonbare verbetering

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Concept Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 19 december 2014 Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten dat Tauw actief bezig

Nadere informatie

De informatievoorziening van de MS Vereniging

De informatievoorziening van de MS Vereniging De informatievoorziening van de MS Vereniging Uitslag van de enquête Informatievoorziening onder mensen met MS, september 2012 Juanita Diemel, medewerker informatievoorziening Jolanda van Dijk, medewerker

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010

Activiteitenplan 2010 Activiteitenplan 2010 Utrecht, september 2009 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

Communicatie als motor voor acquisitie

Communicatie als motor voor acquisitie Mijn functie in dit praktijkvoorbeeld is communicatie adviseur en coördinator. Ik ben een junior communicatiewetenschapper met een sterke interesse in (online) marketing, communicatie, social media en

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012!

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012! ASW Cursus bulletin Het ASW Cursusbulletin blikt terug op cursussen die zijn geweest en brengt onder de aandacht wat er de komende maanden op de kalender staat. Wilt u dit bulletin rechtstreeks in uw mailbox

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan

Communicatiebeleidsplan Communicatiebeleidsplan Highlights De stad Miletus was de bakermat van onze huidige wetenschappelijke denkwijze en de eerste stad waar het volk werd gehoord. Miletus staat daarom symbool voor het belang

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 7 augustus 2013 Kenmerk N023-0495501TOW-los-V01-NL Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 4 juli 2012 Kenmerk N016-0495501TOW-los-V01-NL Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Jaarverslag Maasdonk 2009

Jaarverslag Maasdonk 2009 Jaarverslag Maasdonk 2009 Steunpunt Vrijwilligerswerk Vivaan Maatschappelijke activering Maasdonk Product Aantal Realisatie per 31.12.2009 Vrijwilligerssteunpunt Maasdonk unieke bezoeker website vrijwillig

Nadere informatie

ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP

ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP ONLINE PLATFORM VOOR d e z a ke li j ke te leco m h a n d e l tbm telecom business magazine Magenta Publishing http://www.tbmnet.nl ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP Alle

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION Gecertificeerde Social Media Opleidingen en Basiscursussen Hands-on trainingen Social Media Projecten Gecertificeerde docenten Gecertificeerde consultants Gecertificeerde

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING Samenvatting Het eerste punt van de missie van de Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) luidt: zo vroeg mogelijke onderkenning van het syndroom.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Certificering van websites met medische informatie

Certificering van websites met medische informatie Certificering van websites met medische informatie Inhoudsopgave In dit document vindt u informatie over: De Health on the Net Foundation en de HON-code www.betrouwbarebron.nl ZegelGezond Internet Het

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Implementatieplan Regio Talent

Implementatieplan Regio Talent Implementatieplan Wouter Kraakman Stagebedrijf: B.V. Stagebegeleider: Robrecht Bakker Stagedocent: Syts Tanja Opleiding Communicatie NHL Hogeschool 0 Inleiding Een advies kan je niet zomaar geven. Voor

Nadere informatie

HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT

HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT Webhosting Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid staan voor ons op de eerste plaats. Daarom bieden we voor onze klanten de meest kwalitatieve en betrouwbare

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

WEBINAR 7 geheimen hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt

WEBINAR 7 geheimen hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt WEBINAR hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt 17 juni 2014 Wat leer je in deze webinar? de hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt welke stappen je kunt zetten om VA te worden hoe je eigen mindset jou

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden -

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - PREMIUM & BASIS ABONNEMENT - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - Video Marketing Service Creëer en publiceer uw eigen video. Snel en eenvoudig met de online video service. Gebruik video berichten

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer van Kleef De heer R. Verhoeven (extern adviseur) Datum 26-03-2014 Definitief rapport Inhoud 1.

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Versie DEF maart 2013 Versies: 1 Debbie Braakman, 19 juni 2012 2 aanpassingen André Rosendaal na overleg kernteam 3 aanpassingen

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

De resultaten van een online campagne

De resultaten van een online campagne De resultaten van een online campagne Het einde nadert voor de wedstrijd van Gentse Ondernemer van het jaar, de mogelijkheid tot stemmen is reeds afgelopen. Deze voorbije aantal weken heeft Rgbscape dan

Nadere informatie

PR plan opstellen. ONDERDEEL VAN De praktische gids voor organisaties die met vrijwilligers werken

PR plan opstellen. ONDERDEEL VAN  De praktische gids voor organisaties die met vrijwilligers werken PR plan opstellen Hoe valt uw organisatie op te midden van vele anderen? Hoe zorgt u voor een consequente boodschap naar uw doelgroepen? Hoe vaak treedt u met hen in contact? En op welke manier? Stuk voor

Nadere informatie

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft.

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft. myevent EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT EVENT MANAGEMENT SOFTWARE Registratie van vrijwilligers, gasten, pers, artiesten inclusief uitgifte module. POLSBAND-DB Zelf

Nadere informatie

HetSchoolvoorbeeld.nl

HetSchoolvoorbeeld.nl HetSchoolvoorbeeld.nl maakt websites voor het onderwijs die u zelf met het bekroonde en gebruiksvriendelijke programma Word- Press inhoudelijk kunt beheren. De vakkundigheid van het team van HetSchoolvoorbeeld.nl

Nadere informatie

Jaar in beeld Wat deed SCAN in 2014 voor de collectieven?

Jaar in beeld Wat deed SCAN in 2014 voor de collectieven? Jaar in beeld Wat deed SCAN in 2014 voor de collectieven? 2014: het was voor SCAN een vruchtbaar jaar vol dynamiek en resultaat. Er is veel werk verzet, zowel voor als achter de schermen. De professionalisering

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

EEN SOCIALEMEDIASTRATEGIE IN 7 STAPPEN

EEN SOCIALEMEDIASTRATEGIE IN 7 STAPPEN EEN SOCIALEMEDIASTRATEGIE IN 7 STAPPEN COLOFON Een socialemediastrategie in 7 stappen Auteur: Marc van Daele Brussel, 2015 D/2015/8132/137 ISBN 978-2-509-02462-6 ISSN 1374-0873 NUR 810 De publicaties uit

Nadere informatie

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod 2014 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2.... 3 3. Aanbod... 4 3.1 Welkom bij ANBO... 4 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur... 5 3.3 Workshop

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

Oude actiepunten: Actie Uitvoerder(s) (Eind)datum Status. Statuten rondsturen ter goedkeuring Herman 15-02-2013

Oude actiepunten: Actie Uitvoerder(s) (Eind)datum Status. Statuten rondsturen ter goedkeuring Herman 15-02-2013 Bijeenkomst:!! ZP-NET Hoofddorp Datum en tijd:!! 11 april 2013 van 19:30-22:00 Locatie:!! Thuis bij Voorzitter:!! Storm Notulen door:!! Ineke de Moor Aanwezigen:!! du Maine,!Erica Nijburg, Opstal, Carin

Nadere informatie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE Onderstaande dat meewerkten evaluatie is gebaseerd op de resultaten van een enquête die op dinsdag 19 november, maandag is twee Methodologische 25 dagen aan november

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Dienstverlening Directie Europa VNG uw kenmerk ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Trainingen Welkom! Graag presenteren we u het aanbod van de Academie Zorgbelang Brabant voor

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf SocialforMedia organiseert i.s.m. Innovatieplatform Colibre van Cubiss de Social Media trainingen Social Media succesvol inzetten

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians

Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians Henk Jaap Kloosterman & Sonia Drannikova Waarom een enquete? Social Media krijgen een steeds prominentere

Nadere informatie

Duraserve E-mailmarketing Systeem Duraserve, oktober 2011

Duraserve E-mailmarketing Systeem Duraserve, oktober 2011 Duraserve E-mailmarketing Systeem Duraserve, oktober 2011 Copyright 2011 - Duraserve Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

De magie van marketing = meer business

De magie van marketing = meer business De magie van marketing = meer business Jos Maassen Make Marketing Magic Agenda Huidige markt Accountants Hoe zorgt marketing voor meer business? De aanbieding van Exact Marketing abonnement Marketingscan,

Nadere informatie

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137 Organisatie Naam organisatie: Vereniging van Allergie Patiënten Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee E-mailadres: info@allergievereniging.nl Website: www.allergievereniging.nl K.v.K. inschrijving:

Nadere informatie

duurzamegemeente.nl Bekijk de mogelijkheden van het Aanbieder-overzicht, adverteren of kosteloze plaatsing van persberichten en agenda-items

duurzamegemeente.nl Bekijk de mogelijkheden van het Aanbieder-overzicht, adverteren of kosteloze plaatsing van persberichten en agenda-items duurzamegemeente.nl BESCHRIJVING Duurzame Gemeente is een onafhankelijk info-platform voor gemeentelijke functionarissen op het gebied van duurzaamheid, zoals wethouders, ambtenaren en ook raadsleden over

Nadere informatie

Uw Bestuur Interactief. Mogelijke concrete toepassingen

Uw Bestuur Interactief. Mogelijke concrete toepassingen Uw Bestuur Interactief Mogelijke concrete toepassingen 2008 1 Mogelijke onderzoeken o Personeelstevredenheidsenquêtes o Klantentevredenheidsonderzoek o Website-evaluaties o Evaluatie gemeentelijk infoblad

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

Communiceren vanuit de raadsgriffie

Communiceren vanuit de raadsgriffie Communiceren vanuit de raadsgriffie Pascale Georgopoulou en David Kok Onderzoek naar het gebruik van sociale media door raadsgriffies laat zien dat 58% van de raadsgriffies gebruik maakt van sociale media.

Nadere informatie

1. Aanloop naar CMS. 2. Content strategie, en content management

1. Aanloop naar CMS. 2. Content strategie, en content management 1. Aanloop naar CMS 2. Content strategie, en content management Windesheim Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met: 22.000 studenten enkele duizenden

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Whitepaper Mailtomarket

Whitepaper Mailtomarket Whitepaper Mailtomarket Inleiding Ik heb al een digitale nieuwsbrief moet ik dit lezen? Als u uw relaties directer en specifieker wilt benaderen met informatie die bij hen past, dan is e-mailmarketing

Nadere informatie

Stappenplan. Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event

Stappenplan. Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event Stappenplan Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event ONLINE KENNISDELING = ONLINE LEADGENERATIE! Waarom dit stappenplan? Als exposant van het Foodpacking Event, neemt u deel aan een

Nadere informatie

Plan van aanpak ZOJP-carrousel

Plan van aanpak ZOJP-carrousel Plan van aanpak ZOJP-carrousel Organisatie algemeen Definitieve datum hangt samen met de beschikbaarheid van de locatie en de sprekers. Check vooraf of er geen andere belangrijke bijeenkomsten zijn op

Nadere informatie

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Wat wil je met je bedrijf bereiken? En hoe helpt communicatie daarbij? Wij hebben speciaal voor startende en kleine bedrijven een communicatie traject:

Nadere informatie

stap uit Eindrapport Webcare H. Akse Diana Castrop Advies en Faciliteiten Informatie

stap uit Eindrapport Webcare H. Akse Diana Castrop Advies en Faciliteiten Informatie stap uit Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 20 69 D.Castrop@zwolle.nl www.zwolle.nl Eindrapport Webcare Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie