Communicatie verenigingen KNVB 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie verenigingen KNVB 2014"

Transcriptie

1 1 Communicatie verenigingen KNVB Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal. Een besluitvorming die voortkomt uit de behoeften, wensen en ideeën van de verenigingen. In deze notitie bedoelen we met verenigingen de bestuursleden van onze clubs. In de nieuwe structuur zal het contact met verenigingen over beleid niet langer via regio- en clustervergaderingen verlopen, maar hier komen andere, toegankelijke, vormen van contact voor in de plaats. Nieuwe communicatiemiddelen bieden de verenigingen en de KNVB de mogelijkheid om vaker (ten opzichte van alleen de voor- en najaarsreeks), sneller, transparanter en effectiever met elkaar in gesprek te gaan over beleid, maar ook dienstverlening. Om dit succesvol te laten zijn, staan de verenigingen en de KNVB voor de uitdaging zich een nieuwe manier van communiceren eigen te maken. Van verenigingen vragen wij betrokkenheid en een actieve bijdrage. Voor de KNVB is het zaak proactief te handelen, signalen op te pakken en kennis op te doen van de wensen, verwachtingen en behoeften van verenigingen. Veel signalen en vragen vanuit verenigingen worden meteen door de arbeidsorganisatie afgehandeld. Hierbij staat een goede dienstverlening centraal. Deze notitie richt zich met name op signalen die een (bestuurlijk) standpunt vragen. 2. Doel en opbouw van de notitie Deze notitie heeft tot doel u mee te laten denken over een succesvolle invulling van de (beleids)communicatie in de nieuwe structuur. De in deze notitie geformuleerde uitgangspunten vormen de basis voor de blauwdruk communicatie vernieuwde structuur amateurvoetbal (voorjaar 2013). Een aantal onderdelen van deze blauwdruk komt in deze notitie aan de orde. Dit zijn essentiële onderwerpen binnen de communicatie in de nieuwe structuur: Het karakter van communicatie tussen verenigingen en KNVB (hoofdstuk 4). Het verenigingspanel (hoofdstuk 5). Tot slot leggen wij u op pagina 5 een drietal vragen voor ter discussie op de regio-/ en clustervergaderingen. De uitkomsten hiervan nemen we mee in de pilot van het verenigingspanel en in de blauwdruk communicatie.

2 2 3. Uitgangspunten voor communicatie We hanteren vier uitgangspunten voor de communicatie tussen de verenigingen en de KNVB. Voor een succesvolle communicatierelatie tussen de verenigingen en de KNVB is het nodig te voldoen aan een aantal voorwaarden. 1. Goede communicatie is een democratisch recht o De verenigingen staan centraal: het beïnvloeden van, het meepraten en meedenken over het KNVB-beleid en de dienstverlening is een continu proces. o Beleidsontwikkeling en besluitvorming kennen zo veel mogelijk een fundament vanuit een peiling van de wensen, behoeften en verwachtingen van de verenigingen. o Het proces van (beleids-)communicatie is transparant; de KNVB verstrekt actief informatie over de inhoud en achtergronden van besluiten. 2. Communicatie tussen verenigingen en KNVB is gefaciliteerd op elk niveau o De communicatie is laagdrempelig, servicegericht en toegankelijk. o Communicatie verloopt via gebruiksvriendelijke communicatiemiddelen en methoden; zowel van verenigingen naar KNVB als van KNVB naar verenigingen. o Het is duidelijk bij wie en waar een vereniging terecht kan, afhankelijk van de vraag of het initiatief. o De communicatie kent een hoge effectiviteit door middel van doelgroepgerichte communicatie en terugkoppeling vanuit de KNVB. 3. De vereniging heeft een actieve rol o Elke vereniging heeft voortdurend de mogelijkheid tot inspraak en feedback; de actieve rol van een vereniging staat centraal. o De vereniging ondervindt geen drempels om de stem te laten horen. o De vereniging heeft uiteenlopende mogelijkheden, digitaal en via ontmoeting, formeel en informeel, om goede ideeën in te brengen. 4. De KNVB is herkenbaar voor en zichtbaar bij de verenigingen o Communicatie tussen verenigingen en KNVB verloopt rechtstreeks en via korte lijnen. o De mogelijkheden voor communicatie met de KNVB zijn bekend bij de verenigingen. o De KNVB is toegankelijk voor de verenigingen en heeft een hoge bereikbaarheidsgraad. o Via de districten (medewerkers en vrijwilligers) onderhoudt de KNVB persoonlijk contact met verenigingen.

3 3 4. Het karakter van communicatie: vraag of beleidsitem Dit hoofdstuk schetst kort de verschillende communicatiemogelijkheden tussen verenigingen en KNVB (paragraaf 4.1). Vervolgens staat het beleidsitem centraal: een vraagstuk dat leidt tot besluitvorming. (paragraaf 4.2) 4.1 Communicatiemogelijkheden Het is duidelijk, de vernieuwde structuur vraagt een andere rol van de KNVB en de verenigingen: een actieve vereniging en een proactieve KNVB zorgen voor een continue stroom van informatieuitwisseling (zie bijlage 1 voor een schematische weergave). Digitaal én in ontmoeting Communicatie via en informatieverschaffing via knvb.nl is niet meer weg te denken. Daarnaast biedt het community panel een scala aan informatie-uitwisseling tussen verenigingen, leden, officials en KNVB. Het community panel zal bestaan uit: Het verenigingspanel (zie hoofdstuk 5), specifiek gericht op beleidsgerichte vragen. Het verenigingspanel biedt elke vereniging de mogelijkheid zich uit te spreken over (veranderingen in) het KNVB beleid. Het ledenpanel, gericht op individuele leden om doelgroepgericht vragen te kunnen stellen. Dit panel bestaat al een aantal jaar Het OnsOranje panel, met vragen over de vertegenwoordigende elftallen en de fanbeleving. Naast digitale communicatie blijven wij elkaar ook ontmoeten: KNVB-vertegenwoordigers staan dicht bij clubs en helpen met vragen over de uitvoering. Daarnaast organiseren en faciliteren districten kleinschalige, doelgroepgerichte ontmoetingen tussen verenigingen en KNVB. Via KNVB medewerkers én KNVB vrijwilligers Alledaagse vragen van verenigingen kan een medewerker van het districtskantoor, het eerste aanspreekpunt, direct afhandelen. Ook in de praktische informatieverstrekking richting verenigingen neemt het districtskantoor een centrale rol in. Daarnaast kunnen verenigingen regelmatig bij leden van een districtscollege of andere KNVB-vertegenwoordigers terecht met vragen, verzoeken, ideeën en opmerkingen. Gevraagd én ongevraagd Via het community panel kan de KNVB gericht vragen stellen aan verenigingen of individuele leden. Dit kan uiteenlopen van een directe poll of vraag tot enquêtes. De frequentie hiervan hangt af van de aard van het onderwerp en de behoeften van de verenigingen. Naast het ophalen van informatie, kunnen verenigingen ook hun mening geven over activiteiten en het beleid van de KNVB, door bijvoorbeeld mee te praten in een forum. Kortom, er zijn veel mogelijkheden waarop verenigingen en de KNVB met elkaar communiceren. Het maakt niet uit waar en bij wie een vraag, wens, idee of klacht binnenkomt, als dit maar op een juiste manier wordt afgehandeld en teruggekoppeld. Dit kan zijn door een direct antwoord, door navraag bij de juiste persoon of afdeling of door een bredere (districts, districtsoverstijgende of landelijke) peiling van het draagvlak. Een goede communicatie over de gang van zaken en de termijn van terugkoppeling vindt hoe dan ook plaats. Vragen, behoeften, klachten en ideeën kunnen resulteren in een beleidsitem, waar de volgende paragraaf op in gaat. 4.2 Van vraagstuk naar besluit: het beleidsitem Verenigingen en de KNVB wisselen via bovenstaande kanalen veel verschillende informatie uit. De meerderheid betreft vragen die eenvoudig en snel beantwoord kunnen worden via de telefoon of per . Komt dezelfde vraag vaker binnen vanuit verschillende verenigingen, is het zaak dit te signaleren. Ook bij complexere en meer strategische vragen, wensen en ideeën van verenigingen dienen KNVB-vrijwilligers en medewerkers zich de vraag te stellen: is dit een onderwerp waarover wij als KNVB een besluit moeten nemen? Als deze vraag met ja beantwoord wordt, is er sprake van een beleidsitem. Vervolgens is het van belang dat het beleidsitem gewogen wordt op haalbaarheid (reglementering, beschikbare middelen, eerder beleid, etc.) en voldoende draagvlak bij de verenigingen. Het

4 Terugkoppeling 4 verenigingspanel is een middel dat hiervoor uitstekend kan worden ingezet. Het volledige proces waarin een beleidsitem al dan niet leidt tot besluitvorming, wordt de komende maanden uitgewerkt op basis van de discussies, reacties en wensen rondom deze notitie. Onderstaand schema toont de processen die in dit hoofdstuk zijn beschreven. De bestuurlijke vernieuwing richt zich op de rechterkant van het schema, op het proces van het onderscheiden van een beleidsitem tot besluitvorming. Vraag of beleidsitem in schema Vereniging(en) Vraag, wens, idee, behoefte, klacht etc. KNVB Direct beantwoorden Signaleren: terugkerend Signaleren: complex vraagstuk Beleidsitem Haalbaar? Draagvlak? Verenigingspanel Geen draagvlak voor beleidsitem Draagvlak Besluitvormingstraject

5 5 5. Het KNVB verenigingspanel uitgelicht Vanaf 1 januari 2014 werkt de KNVB met een verenigingspanel. In november 2012 start een pilot in de districten Oost en Zuid II. In de 2 e helft van 2013 willen we het panel en de manier waarop verenigingen hiermee uit de voeten kunnen, verfijnen. Per 1 januari 2014 rollen we het uit en heeft het landelijke dekking. Via het verenigingspanel kan elke vereniging snel en direct invloed uitoefenen op besluitvorming van de KNVB. Verenigingen kunnen het besloten bestuurlijke platform daarnaast gebruiken voor suggesties en discussie. Leden van de verenigingsraad hebben vanuit hun vertegenwoordigende en controlerende taak eveneens toegang tot deze informatie en de mogelijkheid om vragen te plaatsen of een discussie op gang te brengen. Alle informatie is als fundament voor adviezen en uiteindelijke besluitvorming beschikbaar voor alle organen binnen de KNVB. Het verenigingspanel heeft bezien vanuit KNVB en verenigingen een aantal belangrijke voordelen: Direct. Alle verenigingen worden direct geraadpleegd, Laagdrempelig. Verenigingen zijn niet meer gebonden aan een vast tijdstip en locatie, maar kunnen zelf bepalen wanneer zij hun mening geven (binnen voorafgestelde termijn). Snel. De verenigingsvertegenwoordiging is altijd door de KNVB te benaderen. Doordat dit proces zich geheel online afspeelt, kan de KNVB binnen enkele dagen resultaten hebben. Betrouwbaar. Alle verenigingen kunnen meepraten, minderheidsstandpunten gaan niet verloren Open en eerlijk. Alle verenigingen hebben in een vroeg stadium van de beleidscyclus rechtstreeks inspraak op het beleid. Hiermee creëert de KNVB een open vorm van besluitvorming. Daarbij hoort altijd een consequente terugkoppeling Betrokken. Verenigingen zijn rechtstreeks betrokken bij het proces Vragen ter discussie in de najaarsreeks Na het lezen van deze notitie leggen wij u onderstaande vragen graag ter discussie voor. De uitkomsten nemen wij mee in de pilot van het verenigingspanel en het opstellen van de blauwdruk communicatie. Waar wilt u als verenigingsbestuurder bij uitstek over mee (kunnen) praten met de KNVB? Wat zijn zaken die u in het verenigingspanel wil bespreken? Over welke onderwerpen zou u altijd in (kleinschalige) bijeenkomsten met de KNVB willen spreken?

6 6 Bijlage 1. Communicatielijnen met verenigingen in beeld Algemeen communicatieschema Concreet communicatieschema

Blauwdruk communicatie vernieuwde structuur Per 1 januari 2014

Blauwdruk communicatie vernieuwde structuur Per 1 januari 2014 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Blauwdruk communicatie vernieuwde structuur Per 1 januari 2014 knvb.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Doel van de blauwdruk communicatie... 3 1.2.

Nadere informatie

AMATEURvoetbal. Contouren bestuurlijke vernieuwing Verenigingsversie

AMATEURvoetbal. Contouren bestuurlijke vernieuwing Verenigingsversie AMATEURvoetbal Contouren bestuurlijke vernieuwing Verenigingsversie 1 INHOUDSOPGAVE hoofdstuk 1: Bestuurlijke vernieuwing 2 hoofdstuk 2: WAAROM? 4 hoofdstuk 3: Waar gaan we vanuit 6 hoofdstuk 4: BOUWSTENEN

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Functieprofielen KNVB-vrijwilligers Per 1-1-2014

Functieprofielen KNVB-vrijwilligers Per 1-1-2014 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Functieprofielen KNVB-vrijwilligers Per 1-1-2014 knvb.nl Functieprofiel Lid verenigingsraad Inhoudsopgave Lid verenigingsraad... 3 Lid bestuur amateurvoetbal

Nadere informatie

Clustervergadering, cluster 15 gehouden op 22 april 2013 bij de vereniging Olympia 60 te Dongen

Clustervergadering, cluster 15 gehouden op 22 april 2013 bij de vereniging Olympia 60 te Dongen BESLUITENLIJST Clustervergadering, cluster 15 gehouden op 22 april 2013 bij de vereniging Olympia 60 te Dongen Aanwezig: De verenigingen: Dongen, DVVC, Good Luck, Olympia 60, Raamsdonk, RWB, WSC De bestuursleden:

Nadere informatie

Informatiebulletin bestuurlijke vernieuwing Nummer 1 mei 2012

Informatiebulletin bestuurlijke vernieuwing Nummer 1 mei 2012 Informatiebulletin bestuurlijke vernieuwing Nummer 1 mei 2012 Voortgang bestuurlijke vernieuwing 1. Project van start In december 2011 is de contourennota bestuurlijke vernieuwing vastgesteld. De bouwstenen

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Clustervergadering, cluster 12 gehouden op maandag 8 april 2013 bij de vereniging JEKA. knvb.nl

BESLUITENLIJST. Clustervergadering, cluster 12 gehouden op maandag 8 april 2013 bij de vereniging JEKA. knvb.nl BESLUITENLIJST Clustervergadering, cluster 12 gehouden op maandag 8 april 2013 bij de vereniging JEKA Aanwezig: De verenigingen: Baronie, Boeimeer, Groen Wit, JEKA, PCP, SAB, Terheijden, The Gunners, WDS

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Bijlage C. Communicatieplan. Passenderwijs

Bijlage C. Communicatieplan. Passenderwijs Bijlage C Communicatieplan Passenderwijs 2017-2021 In het communicatieplan staat beschreven hoe samenwerkingsverband Passenderwijs haar externe communicatie vormgeeft. Op welke wijze, hoe vaak, in welke

Nadere informatie

Agendapunt Eventuele opmerkingen/aandachtspunten Advies/conclusie

Agendapunt Eventuele opmerkingen/aandachtspunten Advies/conclusie Rapportage Clustervergadering, cluster 11 gehouden op 22 oktober 2013 bij de vereniging GDC Aanwezig: De verenigingen: Achilles Veen, Dussense Boys, GDC, Kozakken Boys, LRC, Nivo Sparta, NOAD 32, Rijswijkse

Nadere informatie

VOOR JE VERENIGING W A T - W A A R O M - T I P S

VOOR JE VERENIGING W A T - W A A R O M - T I P S een ONLINE COMMUNITY VOOR JE VERENIGING W A T - W A A R O M - T I P S EEN ONLINE COMMUNITY VOOR JE VERENIGING Een online community, het roept om aandacht en koestering. Aandacht op een positieve manier,

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

MARKETEER RESULTAATGEBIEDEN. Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten) Wat moet ik bereiken? (Doelen)

MARKETEER RESULTAATGEBIEDEN. Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten) Wat moet ik bereiken? (Doelen) Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel) Het ontwikkelen, coördineren en realiseren van campagnes en acties binnen een team en/of thema met als doel het bereiken, benaderen en activeren van de doelgroepen. Welke

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Peize

Voetbal Vereniging Peize Voetbal Vereniging Peize Communicatieplan Juni 2012 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Waarom een communicatieplan 3 3 Doelgroepen 4 4 Hoofdactiviteit per doelgroep 5 5 Verantwoordelijkheden 6 6 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

PR SPECIALIST RESULTAATGEBIEDEN. Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten) Wat moet ik bereiken? (Doelen)

PR SPECIALIST RESULTAATGEBIEDEN. Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten) Wat moet ik bereiken? (Doelen) Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel) Het extern profileren van de organisatie door het in de media/via social media positioneren van de organisatie en haar activiteiten, passend bij het gewenste imago. Welke

Nadere informatie

Rol van de cliënt en de raad in verbetering digitale dienstverlening

Rol van de cliënt en de raad in verbetering digitale dienstverlening Rol van de cliënt en de raad in verbetering digitale dienstverlening 11 april 2013 Peter Keur (p.keur@pblq.nl) Yvette Bommeljé (y.bommelje@pblq.nl) 24-04- 13 Onderwerpen 1. Wat is digitale dienstverlening?

Nadere informatie

Bijlage C. Communicatieplan. Passenderwijs

Bijlage C. Communicatieplan. Passenderwijs Bijlage C Communicatieplan Passenderwijs 2017-2021 In het communicatieplan staat beschreven hoe samenwerkingsverband Passenderwijs haar externe communicatie vormgeeft. Op welke wijze, hoe vaak, in welke

Nadere informatie

Nieuwe vormen van huurdersparticipatie. Inhoud

Nieuwe vormen van huurdersparticipatie. Inhoud Nieuwe vormen van huurdersparticipatie Jaap van der Veen -Stade Advies 25 november 2015 ALV HBV Nieuwkoop Nieuwe vormen van huurdersparticipatie 1 Inhoud Huurdersparticipatie algemeen -Wat is het -Motieven

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

AV A D i D g i it i aal a l 2 010/ 11 1

AV A D i D g i it i aal a l 2 010/ 11 1 AV Digitaal 2010/ 11 11 Inhoud Plannen AV Digitaal 2010/ 11 Plannen op hoofdlijnen Aparte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen Plannen op hoofdlijnen Het programma AV Digitaal in seizoen 2010/

Nadere informatie

Van idee naar congres

Van idee naar congres Van idee naar congres Voorstel voor de uitwerking van de resolutie ledendemocratie Ideeën leden en voorstellen Partijbestuur We kennen verschillende manieren waarop een idee in een congresbesluit vastgelegd

Nadere informatie

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Besluitenlijst clustervergadering voorjaar Districtsonderwerpen

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Besluitenlijst clustervergadering voorjaar Districtsonderwerpen BESLUITENLIJST vergadering, cluster 2 veld gehouden op 9 oktober 2012 bij de vereniging VCK te Koudekerke Aanwezig: De verenigingen: Arnemuiden, De Noormannen, Domburg, FC Dauwendaele, JVOZ, Oostkapelle,RCS,

Nadere informatie

Gereedschapskist co-creatie

Gereedschapskist co-creatie Gereedschapskist co-creatie Samen werken aan een betere samenleving Mei 2018 Mayke ten Bos Carine Kleine Haar Kate Snellens Beste collega, Heel goed dat je erover denkt om een project in co-creatie te

Nadere informatie

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

Raadslid Jongerenraad

Raadslid Jongerenraad Raadslid Jongerenraad Over de Jongerenraad De Jongerenraad is een adviescommissie die is opgericht om de Raad van Bestuur van het Apostolisch Genootschap te ondersteunen. De jongerenraad brengt advies

Nadere informatie

Agendapunt Eventuele opmerkingen/aandachtspunten Advies/conclusie

Agendapunt Eventuele opmerkingen/aandachtspunten Advies/conclusie Rapportage Clustervergadering, cluster 18 gehouden op 8 oktober 2013 bij de Stip in Eindhoven Aanwezig: De verenigingen: Gestel, PSV, Rood Wit V, SBC, UNA. Scheidsrechter: Martin Swinkels. De bestuursleden:

Nadere informatie

Expansie & Grassroots

Expansie & Grassroots Expansie & Grassroots Expansie A. D. Visie Volt activeert mensen op lokaal niveau om bij te dragen aan positieve verandering. B. Goede introductie in Volt voor vrijwilligers. Doelen 40 lokale teams met

Nadere informatie

Leidraad voor omgaan met initiatieven van inwoners of van de gemeente. Korte versie

Leidraad voor omgaan met initiatieven van inwoners of van de gemeente. Korte versie Leidraad voor omgaan met initiatieven van inwoners of van de gemeente Korte versie Inleiding Oldebroek voor Mekaar is samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

INDELEN COMPETITIES VAN HANDMATIG NAAR AUTOMATISCH

INDELEN COMPETITIES VAN HANDMATIG NAAR AUTOMATISCH INDELEN COMPETITIES VAN HANDMATIG NAAR AUTOMATISCH PROGRAMMA Voorstellen Aanwezig namens KNVB verenigingsorganisatie Aanwezig namens KNVB arbeidsorganisatie Indelen van competities Huidige werkwijze van

Nadere informatie

Aardgasvrij én democratisch? Dag van de Lokale Democratie, 16 november 2018

Aardgasvrij én democratisch? Dag van de Lokale Democratie, 16 november 2018 Aardgasvrij én democratisch? Dag van de Lokale Democratie, 16 november 2018 Merel Ooms, Saskia Buitelaar (Platform31), Angelina Scalzo (gemeente Haarlem) Wat gaan we doen? Nederland naar aardgasvrije wijken

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Workhop 4 Participatie en medewerkersbetrokkenheid. Saraï Sapulete, Ecorys Camiel Schols, SBI Formaat

Workhop 4 Participatie en medewerkersbetrokkenheid. Saraï Sapulete, Ecorys Camiel Schols, SBI Formaat Workhop 4 Participatie en medewerkersbetrokkenheid Saraï Sapulete, Ecorys Camiel Schols, SBI Formaat 2 3 Vernieuwingen in de praktijk Directe participatie bevorderen 1. Modern werkoverleg 2. OR-leden als

Nadere informatie

Clustervergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op woensdag 23 oktober 2013 bij de vereniging FC Dauwendaele te Middelburg

Clustervergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op woensdag 23 oktober 2013 bij de vereniging FC Dauwendaele te Middelburg Rapportage Clustervergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op woensdag 23 oktober 2013 bij de vereniging FC Dauwendaele te Middelburg Aanwezig: De verenigingen: Arnemuiden, De Meeuwen, FC Dauwendaele,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361 Initiatiefvoorstel Status: besluitvormend Agendapunt: * Onderwerp: Instelling Jongerenraad Datum: 22 juni 2015 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 361 Informant: Jan Rooijakkers j.rooijakkers@dalfsen.nl

Nadere informatie

Voor de Jeugddag. Gea de Jong, Programma manager innovatie Sociaal Domein. Chanelle Llobera, Junior beleidsmedewerker.

Voor de Jeugddag. Gea de Jong, Programma manager innovatie Sociaal Domein. Chanelle Llobera, Junior beleidsmedewerker. Voor de Jeugddag Gea de Jong, Programma manager innovatie Sociaal Domein. Chanelle Llobera, Junior beleidsmedewerker. Nieuwe wegen inslaan, door: Wat willen we? Innovatie Sociaal Domein 1. Verbindingen

Nadere informatie

Gemeentelijke communiticatie gebruik bestaande buurtcommunities

Gemeentelijke communiticatie gebruik bestaande buurtcommunities Gemeentelijke communiticatie gebruik bestaande buurtcommunities Lex de Jong Wanneer we een TruYou-account verplicht stellen voor het betalen van belasting of gebruikmaken van allerlei overheidsdiensten,

Nadere informatie

Gebiedsgerichte werker

Gebiedsgerichte werker Gebiedsgerichte werker (Niveau B1-B3) Doel van de functie: Als gebiedsgericht werker van een gebied in de stad instaan voor de voorbereiding, ondersteuning en uitvoering van diverse projecten binnen dat

Nadere informatie

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK Gemeente Moerdijk Juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2019/101 Datum Juli 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

Zelfevaluatie Wmo-raden 2014

Zelfevaluatie Wmo-raden 2014 Zelfevaluatie Wmo-raden 2014 Deze evaluatie is gericht op het functioneren van de Wmo-raad tot nu toe: doen we de goede dingen? En doen we die dingen op de goede manier? Daarmee krijgt u zicht op het huidige

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Ridderkerk dragen we samen!

Ridderkerk dragen we samen! Ridderkerk dragen we samen! Inleiding In mei 2015 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld met de titel Ridderkerk dragen we samen! De subtitel luidt: van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.

Nadere informatie

PAGINA 1/5. Voortgang onderzoek naar samenwerking CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak

PAGINA 1/5. Voortgang onderzoek naar samenwerking CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak STUKNUMMER AV 2013-054 Verzonden 15 november 2013 ARCHIEFKENMERK Notitie AAN Algemene vergaderingen CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak AFKOMSTIG VAN Besturen CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Voor u en door u. De cliëntenraad van UWV. www.clientenraad-uwv.nl

Voor u en door u. De cliëntenraad van UWV. www.clientenraad-uwv.nl Voor u en door u De cliëntenraad van UWV www.clientenraad-uwv.nl Inhoud Waarom deze folder? 4 Wat doet de cliëntenraad? 5 Ideeën? Suggesties? Laat het ons weten! 7 Waar is de cliëntenraad niet voor? 8

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

In dialoog met je ondernemers: Waarom en hoe? Regionale overlegtafel economie VVSG

In dialoog met je ondernemers: Waarom en hoe? Regionale overlegtafel economie VVSG In dialoog met je ondernemers: Waarom en hoe? Regionale overlegtafel economie VVSG Vaststellingen Nood aan een vernieuwd perspectief; De klassieke adviesraad heeft aan betekenis ingeboet. In vele gemeenten

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad 5 juli 2018 Raadswerkgroep Burgerparticipatie In november 2017 heeft een aantal raadsleden zich opgegeven om de Raadswerkgroep Burgerparticipatie te vormen

Nadere informatie

AMBITIE & VISIE. Dienstverlening

AMBITIE & VISIE. Dienstverlening AMBITIE & VISIE Dienstverlening Inhoud 1 Gemeente Brummen in de toekomst... 3 2 Ambitie gemeente Brummen... 4 3 Visie gemeente Brummen... 5 3.1 Visie op de toekomst... 5 3.2 Positionering gemeente Brummen...

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKER ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR

FUNCTIEBESCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKER ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR FUNCTIEBESCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKER ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR A. DOEL VAN DE FUNCTIE: Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen

Nadere informatie

Bijlage 2. Doelen en welke normen?

Bijlage 2. Doelen en welke normen? Bijlage bij Hoe helpen de klanten het WMO-loket om beter te presteren? Hein Albeda mmv Frank Faber december 2010 Bijlage 2. Doelen en welke normen? De quick scan en de focusgroepen leverden goede inbreng

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Evaluatie Klachtencommissariaat. Conclusies en aanbevelingen

Evaluatie Klachtencommissariaat. Conclusies en aanbevelingen Evaluatie Klachtencommissariaat Conclusies en aanbevelingen Rekenkamercommissie gemeente Enschede 3 maart 2016 1 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente Enschede een functie Klachtencommissaris.

Nadere informatie

Leidraad communicatie en participatie particuliere (bouw)initiatieven

Leidraad communicatie en participatie particuliere (bouw)initiatieven Leidraad communicatie en participatie particuliere (bouw)initiatieven Versie 1.0 Augustus 2018 Omwonenden en belanghebbenden eerder betrekken De gemeente Dalfsen wil dat inwoners in een vroeg stadium betrokken

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Inleiding In Langedijk lopen momenteel een aantal grote, ingrijpende projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door de gemeente ingestelde klankbordgroepen. Daarnaast

Nadere informatie

*V Gemeente rs. Jur Botter, MPA

*V Gemeente rs. Jur Botter, MPA *V Gemeente rs. Jur Botter, MPA y Haarlem Wethouder Jeugd en Onderwijs, Vastgoed, Nieuwe Democratie, Bedrijfsvoering en Dienstverlening De Wijkraden van de gemeente Haarlem De Stichting Stadsgesprekken

Nadere informatie

SLA'S & KLANT- TEVREDENHEID.

SLA'S & KLANT- TEVREDENHEID. WHITEPAPER SLA'S & KLANT- TEVREDENHEID. MPROOF.NL 2 MPROOF.NL MARKETING VOOR IT-BEHEERDERS. In deze whitepaper gaan we in op marketing. Speciaal voor IT-beheerders, service managers, functioneel beheerders,

Nadere informatie

HUURDERS PANEL. Woonborg ondernemingsplan. 25 september 2017 verslag

HUURDERS PANEL. Woonborg ondernemingsplan. 25 september 2017 verslag HUURDERS PANEL Woonborg ondernemingsplan 2018 2021 25 september 2017 verslag Bedankt voor uw deelname! Eens in de zoveel jaar maakt Woonborg een ondernemingsplan. Hierin staat wat we belangrijk vinden

Nadere informatie

Met elkaar in gesprek over de toekomst

Met elkaar in gesprek over de toekomst Met elkaar in gesprek over de toekomst Visiedocument Denktank IZO 2019 Denktank 2 Met elkaar in gesprek over de toekomst Visiedocument Denktank IZO 2019 3 Samenvatting Zorginstituut Nederland wil dat alle

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling intermediairenbeleid november 2012 1. Inleiding In juli en augustus is er een peiling georganiseerd onder het Internetpanel Dienst Regelingen over het

Nadere informatie

Sessie 29. Ik kies voor advies. Wim Van Roy & Kevin Buydts

Sessie 29. Ik kies voor advies. Wim Van Roy & Kevin Buydts Sessie 29 Ik kies voor advies Wim Van Roy & Kevin Buydts Samenwerking De Wakkere Burger vzw Voor participatie-democratie open geest bij het beleid info voor actieve burgers Evaluaties en verandertrajecten

Nadere informatie

Bijlage 1: Drie modellen voor de Fietsersbond van de toekomst

Bijlage 1: Drie modellen voor de Fietsersbond van de toekomst Bijlage 1: Drie modellen voor de Fietsersbond van de toekomst Bijlagen bij Memo gesprek toekomst Fietsersbond april 2019 1 Bijlagen bij Memo gesprek toekomst Fietsersbond april 2019 2 Bijlagen bij Memo

Nadere informatie

(Zelf)vertrouwen in samenwerken Handreiking voor de gemeenteraad

(Zelf)vertrouwen in samenwerken Handreiking voor de gemeenteraad (Zelf)vertrouwen in samenwerken Handreiking voor de gemeenteraad Verkenning van ambtelijke samenwerking tussen Haarlem en Zandvoort De gemeenten Haarlem en Zandvoort verkennen momenteel de mogelijkheden

Nadere informatie

Innovatief Haaglanden. Gea de Jong, Programma manager innovatie Sociaal Domein. Chanelle Llobera, Junior beleidsmedewerker.

Innovatief Haaglanden. Gea de Jong, Programma manager innovatie Sociaal Domein. Chanelle Llobera, Junior beleidsmedewerker. Innovatief Haaglanden Gea de Jong, Programma manager innovatie Sociaal Domein. Chanelle Llobera, Junior beleidsmedewerker. Nieuwe wegen inslaan, door: Wat willen we? Innovatie Sociaal Domein 1. Verbindingen

Nadere informatie

Notitie Raadscommunicatie

Notitie Raadscommunicatie Notitie Raadscommunicatie 2018-2022 NOVEMBER 2018 Documentnummer INT-XXXXXX Start! 1. Inleiding... 3 2. Raadscommunicatie in Beverwijk: wat en waarom?... 3 3. Hoe communiceren we?... 4 4. Wensen vanuit

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Progressief universalisme in een ruimer kader: Inzichten uit het INCh-project

Progressief universalisme in een ruimer kader: Inzichten uit het INCh-project Progressief universalisme in een ruimer kader: Inzichten uit het INCh-project Dorien Van Haute UGent Caroline Vermeiren UAntwerpen EXPOO-congres 2017 INCh-project Integrated Networks to combat Child poverty

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen. Functiebeschrijving Functienaam Adviseur IV Normfunctienaam Adviseur IV Code Peildatum N03.01.08 1-1-2013 Functiereeks Beleid Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Jaarplan PvdA zichtbaar in de wijk In samenwerking met de volksvertegenwoordigende stadsdeelcommissieleden

Jaarplan PvdA zichtbaar in de wijk In samenwerking met de volksvertegenwoordigende stadsdeelcommissieleden Jaarplan 2019 PvdA zichtbaar in de wijk In samenwerking met de volksvertegenwoordigende stadsdeelcommissieleden 1 Stadsdeel Amsterdam Centrum De politieke structuur van de stad /stadsdelen is gewijzigd.

Nadere informatie

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst. De kaderafspraken waarborgen een goed proces van overleg tussen de Alliantie en de VHB

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd >>> Overgang Maatstaf 2016 Onderstaand overzicht bevat de selectie van de geheel nieuwe eisen uit de Maatstaf 2016 en de eisen waarbij extra of andere accenten zijn gelegd, inclusief een korte toelichting.

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

AAV 30 januari 2017, agendapunt 8.

AAV 30 januari 2017, agendapunt 8. AAV 30 januari 2017, agendapunt 8. Vaststellen profielen raadsleden, lijsttrekker en wethouder Voor de gemeenteraadsverkiezingen hoort overeenkomstig artikel 6.13 van het Huishoudelijk reglement voorafgaand

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Contouren bestuurlijke vernieuwing amateurvoetbal

Contouren bestuurlijke vernieuwing amateurvoetbal 1 1. Inleiding Het bestuur amateurvoetbal staat voor ogen om een structuur te bedenken die passend is voor het amateurvoetbal van de KNVB. Een structuur, die aansluit op wensen en verwachtingen van de

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR EEN ROOKVRIJE SPEELTUIN

STAPPENPLAN VOOR EEN ROOKVRIJE SPEELTUIN STAPPENPLAN VOOR EEN ROOKVRIJE SPEELTUIN WAT IS EEN ROOKVRIJE SPEELTUIN? De hele speeltuin is rookvrij. Zonder uitzonderingen. De rookvrije regels staan in het reglement en in de speeltuin wordt met bordjes

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Alle clustervergaderingen hebben het advies gegeven akkoord te gaan met voorgestelde verkiezing Lid tuchtcommissie

Alle clustervergaderingen hebben het advies gegeven akkoord te gaan met voorgestelde verkiezing Lid tuchtcommissie Samenvatting clustervergaderingen Zuid I voorjaar 2013 4. Districtsonderwerpen/thema s/onderwerpen vanuit clubs 4.1. Aanpassing regels voor elftallen/teams die uitkomen in de categorie B veldvoetbal (WELL

Nadere informatie