Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013"

Transcriptie

1 Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013 Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 1

2 Algemeen. Omschrijven van en uittesten van de werking van het programma kleinere organisaties met aantoonbare verbetering van de mate van samenwerking, de bundeling van niet-aandoening gerelateerde taken en de versterking van de financiële positie. Dat is het eerste doel van het Activiteitenplan De mate van samenwerking is in 2012 expliciet aan de orde gekomen bij het begeleiden van de voucherprojecten (waarover later meer) en het begeleiden van specifieke samenwerkingstrajecten. In 2012 kwamen dergelijke trajecten voor bij organisaties van mensen met zeldzame ziekten, aandoeningen aan de hormonen, visuele en auditieve beperkingen en bij aandoeningen aan het spijsverteringskanaal (het Buikplatform). Maar ook bij organisaties van mensen met huidproblemen, hersenletsel, pijn en stofwisselingsziektes. Soms vonden de organisaties uit deze samenwerkingsverbanden elkaar ook bij voucherprojecten, soms niet. PGOsupport heeft getracht bij alle samenwerkingsverbanden van betekenis te zijn en heeft vaak en veel adviseurs ingezet om de samenwerkingsprocessen te begeleiden of van een impuls te voorzien. Bij organisaties met een vrijwillig bestuur en een beperkt ledental betekent samenwerking een extra belasting, wat nogal eens leidt tot uitval. Zo begon het traject van het Buikplatform met 25 organisaties en hebben er nu acht een intentieverklaring ondertekend. Vaak nemen de wat grotere organisaties het voortouw en liften de kleinere mee. Van de samenwerkingstrajecten zijn er twee (Oogvereniging en Schildklier Organisaties Nederland) recent uitgemond in een fusie. Twee andere trajecten (auditieve beperkingen en Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen) hebben de intentie uitgesproken per één organisatie te vormen. Beide worden begeleid door PGOsupport. De bundeling van niet-aandoening gerelateerde taken is onderzocht (PGOsupport backoffice patiëntenorganisaties, H. Blaauwbroek, maart 2012). Uit dat onderzoek, dat vooral antwoord moest geven op de vraag of PGOsupport backoffice taken zou moeten aanbieden, is gebleken dat er geen behoefte bestaat aan een dergelijke rol van PGOsupport. Aanbevolen wordt vooral het aanbod dat al op de markt is te volgen en te waarderen en daarover informatie te verschaffen aan de pgoorganisaties. Verder wordt gesuggereerd om de samenwerkingsverbanden te ondersteunen, waardoor op termijn een bundeling van back-officetaken als vanzelf plaats zal vinden. PGOsupport heeft op verzoek een tweetal bijeenkomsten georganiseerd voor organisaties die wilden onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om gezamenlijke huisvesting, dan wel het samenbrengen van backofficetaken te realiseren. PGOconsult Het tweede doel van het Activiteitenplan is: het ondersteunen van de organisaties tot 1500 leden bij het bestrijden van de gevolgen van de bezuinigingen. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 2

3 In de loop van 2012 worden de gevolgen van de bezuinigingen die medio 2011 zijn aangekondigd duidelijk. De nieuwe subsidieregeling die de minister van VWS wil invoeren voorziet in één subsidiebedrag voor alle in aanmerking komende pgo-organisaties, namelijk per organisatie ongeacht het aantal leden. Dit pakt ongunstig uit voor met name een 60-tal middelgrote organisaties die tot nu toe een subsidie bedrag ontvingen, dat aanzienlijk hoger was ( tot ) en die over weinig andere structurele inkomsten beschikken (ledental globaal van 500 tot 8000 leden). De in 2011 ingezette bezuinigingen zouden leiden tot strategische heroverwegingen, het verminderen van de formatie, keuzes in het takenpakket, zo was de verwachting. Voor PGOsupport heeft dat in 2012 tot de volgende doelen voor diverse vormen van ondersteuning geleid. PGOsupport begeleidt twintig organisaties in het houden van een strategische sessie. In feite zijn er 33 gerealiseerd, vaak in samenhang met de vraag of samenwerking als oplossing gezien kan worden; vijftien organisaties zijn begeleid in het bijstellen van het vrijwilligersbeleid. Dit is bij drie organisaties gerealiseerd. veertig organisaties zijn begeleid bij het verhogen van de contributie naar 25,-. Dit doel bleek door een wijziging in de interpretatie van het beleidskader door het CIBG niet meer relevant. Een vereniging voldoet namelijk aan de voorwaarde als honderd leden 25,- betalen. twintig organisaties zijn begeleid bij het verhogen van het ledental naar honderd-plus. Is niet gerealiseerd, PGOsupport is hier niet voor gevraagd. rond deze thema s zijn de best-practices verzameld. Is - voor zover voorradig - gebeurd en via de website gecommuniceerd. vijf organisaties zijn begeleid bij het maken van de omslag naar vraaggeoriënteerd werken. Is gerealiseerd omdat dit punt in veel strategische sessies aan de orde is geweest. Tegelijk kan worden vastgesteld dat naast een grote belangstelling voor fondsenwerving er weinig initiatieven zijn genomen om te komen tot nieuwe verdienmodellen. Ook de belangstelling voor marketing - in het verlengde van vraaggestuurd werken - was te verwaarlozen. Aanvullend kan op het terrein van consult nog gemeld worden dat er in 2012 langer lopende en door adviseurs begeleide trajecten zijn gerealiseerd rond samenwerking (8), ondersteuning van subsidieaanvragen (13), HRM-vraagstukken (3) en PR/communicatie (3) Vouchermanagement Het begeleiden van de pg-organisaties bij het bepalen van een thema voor een vouchertraject, het begeleiden van de keuze voor het besteden van de vouchers en het zorgen dat er zeven vouchers bij een project beschikbaar kwamen, heeft de praktijk van PGOsupport in het eerste halfjaar van 2012 gedomineerd. Een groot deel van het team had het er erg druk mee. In totaal meer dan 1200 uren zijn aan deze begeleiding gespendeerd, waarbij met name veel tijd is besteed aan het benaderen van organisaties die aanvankelijk niet van plan waren hun voucher in te zetten. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 3

4 In het Activiteitenplan 2012 was geanticipeerd op de volgende verzoeken van de kant van de pgoorganisaties: het bepalen van wat subsidiabele inhoudelijke criteria zijn; het communiceren van de onderwerpen op basis waarvan pg-organisaties willen samenwerken; het assisteren bij het invullen van het voor de subsidieaanvraag ontwikkelde formulier; het vinden van mogelijke samenwerkingspartners; het inventariseren van de mogelijke samenwerkingsvormen; het opstellen van samenwerkingsprotocollen; het begeleiden van de organisaties die willen samenwerken; het beheer en verantwoording van de middelen. Als doelen werden gesteld: het maken van een informatiepakket, waarin aangegeven staat waarvoor de vouchers worden benut. Is gerealiseerd. het ondersteunen van vijftien projectsubsidievoorstellen. Uiteindelijk zijn er 18 projectvoorstellen gerealiseerd. Bij een aantal voorstellen zoals die van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen is PGOsupport niet of ten dele (VSOP) betrokken geweest. Uiteindelijk heeft PGOsupport 17projectvoorstellen ondersteund. het onderhouden van een webbased databank met projectsubsidievoorstellen die tot 1 juni 2012 voor alle pg-organisaties te raadplegen is. Is gerealiseerd en heeft naar behoeven gefunctioneerd. Men heeft intensief van deze informatie gebruik gemaakt. het begeleiden van vijftien samenwerkingsverbanden, is eveneens gerealiseerd. Dit betreft uiteraard het samenwerkingsverband dat ontstaat rond de uitwerking van een projectplan. Dat was soms een intensief traject, zeker waar sprake was van parapluprojecten. Het bleek namelijk lang niet altijd mogelijk zes gegadigden te vinden voor een onderwerp. Soms omdat een aantal organisaties rond dezelfde aandoening met elkaar wilden samenwerken, maar het aantal van zeven niet haalden. Soms omdat het aantal organisaties dat met een thema aan de slag wilde niet boven de vier uitkwam. In een parapluproject werden beide thema s dan samengevoegd, zodat alle organisaties kunnen werken aan het onderwerp van hun keuze. Op 1 januari 2013 zijn 18 voucherprojecten van start gegaan. In deze projecten zijn 201 van de 226 toegekende vouchers ingezet, hetgeen een bevredigende score genoemd kan worden. In alle bescheidenheid kan PGOsupport trots zijn op dit resultaat. Voor 2014 hebben 46 vouchers hun bestemming nog niet gevonden, die moeten in 2013 alsnog worden belegd in een project. Klankbordgroepen/platforms Internet biedt de mogelijkheid voor deelnemers aan een cursus om met elkaar in contact te blijven door een digitaal platform in te richten. PGOsupport heeft een tijdlang geprobeerd dit aan te bieden aan cursisten. Ook als men goede voornemens met elkaar uitwisselde, bleek het in de praktijk niet te leiden tot een digitaal platform. Dat heeft zo zijn weerslag op de hieronder weergegeven doelen. in 2012 worden er vijf nieuwe klankbordgroepen opgericht. Is niet gerealiseerd. Op linkedin is er wel een platform tot stand gekomen waar men discussieert over pg-onderwerpen, maar nieuwe klankbordgroepen zijn niet gerealiseerd. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 4

5 de Klankbordgroep kleinere organisaties komt twee keer per jaar bijeen. Is gerealiseerd. de Klankbordgroep middelgrote organisaties komt op afroep bijeen maar heeft twee keer per jaar een consultatieronde. Is gerealiseerd. de klankbordgroep penningmeesters komt minimaal één keer per jaar bijeen. Is gerealiseerd: men is twee keer bij elkaar gekomen. Deze klankbordgroepen leveren onderwerpen voor themabijeenkomsten of nieuwe producten op, voor 2012 is ervan uitgegaan dat de klankbordgroepen vier thema s voor bijeenkomsten opleveren en vier suggesties voor nieuwe producten. Is niet gerealiseerd. Dagelijkse advisering: de Helpdesk Pgo-organisaties bellen met alle mogelijke vragen of problemen naar PGOsupport. Sommige vragen hulp bij een bestuurlijk conflict, andere hebben een financiële vraag, het gehele spectrum aan onderwerpen komt langs. Personeelsbeleid, voorbeeldstatuten, reservevorming, vrijwilligersvergoedingen, zo n 180 adviezen zullen er naar verwachting in 2011 gegeven worden, voor 2012 is de verwachting dat dit aantal stijgt naar tweehonderd. Doel: tweehonderd adviezen in Feitelijk heeft de helpdesk 205 adviesvragen binnengekregen en afgewikkeld. Organisatiebezoeken Weten hoe een organisatie er voor staat, wat het klantprofiel is, met wie contact opgenomen kan worden (welk gezicht hoort bij welke organisatie?), wat de ondersteuningsbehoefte is. Dat zijn de vragen die PGOsupport ertoe hebben gebracht in principe jaarlijks elke organisatie te spreken. Niet alle pgo-organisaties zijn daarvan gediend of in een enkel geval in staat om ons ook te ontvangen. Van het gesprek wordt een standaardverslag gemaakt en er wordt een klantenkaart ingevuld waarop de belangrijkste gegevens van de organisatie vermeld staan. 175 organisatiebezoeken werd als doel gesteld voor 2012, 120 zijn er gerealiseerd. Daarbij moet worden aangetekend dat het eerste halfjaar in het kader van de vouchertrajecten met alle organisaties contact is gezocht. Dat was in veel gevallen ook een contactmoment waarbij de state of the art binnen een organisatie werd opgenomen. Producten en diensten Toolkits In 2011 zijn de onderstaande toolkits verschenen. Zij worden in 2012 geactualiseerd. Financieel beleid is geactualiseerd. Vrijwilligersmanagement opgestart maar nog niet afgerond. Goed bestuur, opgestart maar nog niet afgerond Lotgenotencontact is niet geactualiseerd. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 5

6 Patiëntenparticipatie/ inzet van ervaringsdeskundigheid opgestart maar nog niet afgerond. Ledenwerving en binding opgestart maar nog niet afgerond. Verschenen. Die worden in 2012 geactualiseerd. In 2012 verschijnen: Marketing: is niet gerealiseerd. Social media: is gerealiseerd. ehealth: is niet gerealiseerd. Studiedagen en congressen is gerealiseerd. Vermarkten van diensten is niet gerealiseerd. Inzet van Sesamadviseurs bij vijftien pgo-organisaties. Aan pgo-organisaties is het aanbod gedaan bij het gebruik van een toolkit begeleiding te krijgen in de vorm van een SASAMacademie adviseur. Daar is geen gebruik van gemaakt. Inkoop Pgo-organisaties hebben PGOsupport gevraagd te onderzoeken of er inkoopvoordelen te behalen zijn door centraal in te kopen. Onderstaande diensten zijn daarbij genoemd. Aangegeven is wat de bevindingen zijn. inhuur van diensten van een congresbureau tegen gereduceerd tarief, is niet gerealiseerd.; huur van accommodaties elders in het land tegen gereduceerd tarief, dat kunnen vergaderlocaties zijn, maar ook werkplekken (Seats to meet), bleek geen behoefte aan te bestaan die groot genoeg was om tot een overeenkomst over te gaan. informatie over sponsoren en of fondsen beschikbaar maken tegen een gereduceerd tarief: is gerealiseerd. Een organisatie wordt aanbevolen. inkoop van adresgegevens op doelgroep ten behoeve van mailingen door pgo-organisaties is niet gerealiseerd. inkoop van facilitaire diensten voor pgo-organisaties ten behoeve van centraal uitgevoerde backoffice taken is onderzocht en afgewezen. fondsenwervers traceren die ten behoeve van pgo-organisaties werken tegen gereduceerd tarief, of op no cure no pay-basis; is gerealiseerd, er zijn twee bureaus gevonden. het realiseren van efficiencywinst bij de inkoop van de productiemiddelen voor verenigingsbladen; is gerealiseerd maar niet afgenomen. het uitwerken van een concept waarbij een rompblad en specifieke meer aandoening gerelateerde bladen gezamenlijk geproduceerd worden; is gerealiseerd maar niet afgenomen. zoeken naar gratis standaardwebsites of het faciliteren daarvan via PGOsupport. Is gerealiseerd en via de website ook gecommuniceerd. in 2012 is van tien diensten verduidelijkt of er inkoopvoordelen te behalen zijn: is gerealiseerd. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 6

7 in 2012 zijn er acht inkoopvoordelen gerealiseerd. Dit is gehaald. Met name een inkoopcombinatie biedt flinke kortingen aan op de aanschaf van bureauvoorzieningen en kantoorbenodigdheden. ICT-diensten Door PGOsupport is een virtueel kantoor gekozen en aangeboden aan de pgo-organisaties. Voor het jaar 2012 waren de doelen: in 2012 maken in totaal veertig organisaties gebruik van het virtueel kantoor; was eind met 18 prospects. de gebruiksmogelijkheden binnen het virtueel kantoor van specifieke software zoals boekhoud- en ledenadministratieprogramma s zijn onderzocht en indien bruikbaar, beschikbaar binnen het virtueel kantoor, is onderzocht, maar blijkt lastig te realiseren; de mogelijkheden voor gebruik van het virtueel kantoor als onderdeel van de mogelijk door PGOsupport verleende backoffice-diensten zijn onderzocht. Is gerealiseerd. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen of geringe behoefte bestaat aan een gedeelde backoffice. Een cursus voor nieuwe gebruikers van het virtuele kantoor is gerealiseerd. Enquêtool De doelen uit het Activiteitenplan zijn: vijftien nieuwe gebruikers van de enquêtetool, dat zijn er uiteindelijk 12 geworden.; vijf nieuwe gebruikers van het panel, is niet gehaald het aantal is nu in totaal 8 inclusief de NPCF. tien nieuwe gebruikers van de ledenscan, is door vrije verkrijgbaarheid via de site nu niet meer te controleren; tien nieuwe gebruikers van de vrijwilligersscan: scan is niet gerealiseerd; publicatie van alle relevante vragenlijsten op de website die door pgo-organisaties zijn ontworpen: is gerealiseerd. twee verbeteringen aan enquêtetool of ledenpanel zijn gerealiseerd: is daadwerkelijk gedaan. De ledenadministratiewijzer Doel: twee keer per jaar een update van de gegevens van de ledenadministratiewijzer. Is niet gerealiseerd omdat het gebruik na een hausse in het gebruik na de introductie sterk is afgenomen. Af en toe meldt een organisatie zich met de vraag welk ledenadministratiesysteem men moet kiezen, maar de vraag is na het project waarbij alle systemen in beeld zijn gebracht sterk afgenomen. Handleidingen/voorbeeldcontracten Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 7

8 De reeds bestaande documenten Vormen van samenwerking en Subsidie, en BTW-verplichtingen bij samenwerkingsovereenkomsten moeten op hun actualiteitswaarde woorden getest en eventueel worden bijgesteld. Dat is ook het doel voor 2012 en is ook gerealiseerd. Verhuur Het is voor pgo-organisaties mogelijk om de vergaderzalen van PGOsupport te huren, in 2012 komt daar een faciliteit voor organisaties om op locatie tegen korting te huren bij. Zo staat te lezen in het Activiteitenplan Bij de uitwerking van dit aanbod bleek er geen behoefte aan te zijn. Men heeft in de eigen directe omgeving van de organisaties daar al een oplossing voor gevonden. Het gebruik van de vergaderfaciliteit is inmiddels zo intensief dat er een tekort aan mogelijkheden dreigt te ontstaan, ook omdat er een aantal dagdelen nodig zijn om de activiteiten van de PGOacademie te kunnen uitvoeren. Derhalve zijn de doelen uit 2011 ook de doelen uit En die zijn, net als in 2011 gerealiseerd: bezettingsgraad is gemiddeld 8 dagdelen per week (avonden inbegrepen). aantoonbare benutting van de faciliteit door kleine organisaties. PG-monitor Het ministerie van VWS heeft besloten om de PG-monitor met ingang van 2011 niet langer te subsidiëren. De gegevens die door de monitor over zelforganisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten werden verzameld, zijn echter van groot belang voor de dienstverlening van PGOsupport. Hoewel de bezwaarprocedure nog loopt, wordt in dit werkplan ervan uitgegaan dat er in 2012 geen middelen zijn om de monitor op het oude niveau uit te voeren. Besloten is dan ook een aangepaste vorm van dataverzameling in de activiteiten van PGOsupport in te passen. opname van de kerngegevens van 150 organisaties in CRM systeem Tim: is in gang gezet maar nog niet gerealiseerd. publicatie van factsheet met kerngegevens over zelforganisaties van patiënten: is gerealiseerd. ontsluiten van outputgegevens voor benchmarking door pgo-organisaties: is niet gerealiseerd, omdat de techniek van het interactief spiegelen niet bruikbaar is gebleken. organiseren van feedback op de effectiviteit van PGOsupport is wel gerealiseerd, maar niet in verband met de monitor, dat bleek moeilijk herleidbaar. voor de input voor professionaliseringswensen in beeld als input voor eigen programma: is niet gerealiseerd. Nieuwe producten 2012 Marketing en social media Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 8

9 Als onderdeel van de aanpak om de gevolgen van de bezuinigingen te bestrijden is het introduceren van marketing aangedragen door pgo-organisaties. Een aanbod, in combinatie met social media bleek niet op applaus te kunnen rekenen. Hoewel de belangstelling voor social media op zich groot is en het introduceren ervan succesvol is gebeurd. Derhalve zijn onderstaande doelen niet gerealiseerd. het ontwikkelen van resultaatgerichte marketingstrategieën. het aanbieden van marketingtools, zie ook de Toolkit marketing. twee raamcontracten met direct-marketing organisaties. twee cursussen over marketing. nut van social media als onderdeel van een marketingstrategie onderzocht. indien nuttig offerte-traject voor ondersteuning bij inzet social media gestart en afgerond. Innovatieve websites Plan was om innovatieve websites zoals die ontwikkeld zijn bij de Diabetesvereniging Nederland of de Vereniging Spierziekten Nederland ter beschikking te stellen van andere pgo-organisaties. Daartoe is bij herhaling contact opgenomen met de betreffende verenigingen. Feitelijk bleek men niet in de gelegenheid ons aanbod ook te verzilveren. Ook hier geldt: het aanbod is wel gedaan, maar niet afgenomen. uitroltrajecten naar twee innovatieve websites omschreven en gerealiseerd in samenspraak. tien pgo-organisaties zijn toegeleid tot de innovatieve websites Beide doelen zijn niet gerealiseerd. Handleidingen de handleiding: Hoe maak ik een digitale nieuwsbrief? en welke kosten zijn daarmee gemoeid is in papieren vorm niet gerealiseerd al is hierover wel geadviseerd aan pgorganisaties; een handleiding waarin het nut van apps en widgets voor pgo-organisaties wordt beschreven, wordt uiteengezet hoe deze applicaties geproduceerd kunnen worden en de kosten in beeld gebracht. Is niet gerealiseerd. PGOweb de website wordt als communicatiemiddel verfijnd en vernieuwd op een drietal punten: is gerealiseerd. beschikbaar komen van doelgroepgerichte informatie is gerealiseerd; nut en noodzaak van profielgestuurde nieuwsbrieven is onderzocht. Maar is als zodanig niet gerealiseerd. Wel zijn er mailingen per doelgroep verstuurd en is een begin gemaakt Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 9

10 met -notificering in de kennisbank. Als men geïnteresseerd is in een bepaald onderwerp kan men zijn adres achterlaten en krijgt men informatie op verzoek en op maat. De kennisbank twee kenniswerkplaatsen tot stand gebracht met derden. Een is er gerealiseerd rond het thema arbeid in het kader van voucherproject rond het thema arbeid. twee cursussen patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek georganiseerd, is gerealiseerd; twee themabijeenkomsten rond (onderzoeks)thema s die verder gebracht kunnen worden: zijn gerealiseerd rond de onderwerpen e-health en diversiteit. twintig documenten waarin best-practices centraal staan. Daar zijn er tien van gerealiseerd. Internationaal Doel: Twee documenten voor de kennisbank: is gerealiseerd. PGOacademie In totaal waren in cursussen en 7 themabijeenkomsten gepland voor In het onderstaande overzicht zijn de cursussen op thema gerubriceerd en is aangegeven wat er in het kader van de PGOacademie gerealiseerd is. twee activiteiten op het gebied van e-learning: er is contact geweest met leveranciers van e- learning-platforms. Besloten is de cursus uit te stellen en te inventariseren wat de vraag van pgo-organisaties is. twee webinars: is gerealiseerd. Bestuur /management de cursussen Bestuur in balans; is niet gerealiseerd Sturen en toezicht houden is gerealiseerd Visievorming en beleidsplan; is niet gerealiseerd Interactief spiegelen; is niet gerealiseerd Effectief vrijwilligersmanagement; is gerealiseerd Effectief vrijwilligersmanagement ouderen; is gerealiseerd Projectmanagement van PGO projecten; is gerealiseerd Extra: studiedagen Hoe bereik ik jonge senioren? is 2x gerealiseerd Masterclass voor directeuren. is gerealiseerd Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 10

11 Financiën Subsidieverantwoording; is gerealiseerd niet bij PGOsupport Financieel beleid; is 2x gerealiseerd Workshop begroting lezen; is gerealiseerd Workshop vermarkten van producten is niet gerealiseerd Participatie Effectief invloed uitoefenen; is gerealiseerd Cliëntenparticipatie; is gerealiseerd Zorg Zorginkoop voor LPGGz II; is gerealiseerd Zorgstelsel in vogelvlucht; is gerealiseerd Ketenzorg en zorginkoop. Is gerealiseerd Vaardigheden Presenteren; is 5x gerealiseerd Mediatraining; is gerealiseerd Kort en effectief teksten schrijven advisering; is gerealiseerd Schrijven voor internet; is gerealiseerd Enquêtetool; is 4x gerealiseerd Virtueel kantoor; is gerealiseerd Vrijwilligerstrainingen; is gerealiseerd Telefoontraining voor lotgenoten; is 3x gerealiseerd Toegankelijkheid website; is gerealiseerd Bladen maken; is 2x gerealiseerd Journalistiek schrijven; is 4x gerealiseerd Patiëntenparticipatie bij wetensch onderzoek; is gerealiseerd Patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling. is 2x gerealiseerd Fondsenwerving Regionale fondsenwerving (nieuw); is niet gerealiseerd Fondsenwerving; is gerealiseerd Verdiepingscursus fondsenwerving. is gerealiseerd Ledenwerving en - binding Ledenwerving en binding; is gerealiseerd Marketing; is niet gerealiseerd Inzet social media. is 6x gerealiseerd Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 11

12 Naast de geplande cursussen zijn in 2012 nog de volgende cursussen gehouden: Eindredactie; Intervisie voor directeuren Telefoontraining kort en bondig Themabijeenkomsten Er zijn themabijeenkomsten gehouden over het virtueel kantoor (2x), social media, arbeid, ledenbinding, gezamenlijke backoffice of huisvesting, kwaliteit in zicht, diversiteit, en fondsenwerving. Afhankelijk van de thema s die pgo-organisaties aandragen worden er zeven themabijeenkomsten georganiseerd. Resultaat: In totaal zijn 54 cursussen gerealiseerd In totaal zijn 8 themabijeenkomsten gehouden. PROJECTEN Cliëntenperspectief in kwaliteit van zorg Voor PGOsupport kan het doel alleen maar zijn de aanbesteding voor beide taken te winnen. ontwikkelen van expertise en het vrijspelen van menskracht om het aanbestedingstraject te faciliteren; bevorderen dat het aanbestedingstraject voor het inbrengen van cliëntervaringen met kwaliteit van zorg op basis van heldere en onderling afgestemde criteria plaatsvindt; het winnen van het aanbestedingstraject. Resultaat: De aanbesteding is door PGOsupport gewonnen. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 12

Inhoudelijk verslag 2011

Inhoudelijk verslag 2011 Inhoudelijk verslag 2011 Utrecht, juni 2012 Inleiding In het Activiteitenplan 2011 staat per activiteit een aantal doelen omschreven. In het Inhoudelijk Verslag 2011 is per voorgenomen doel aangegeven

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2010

Inhoudelijk verslag 2010 Inhoudelijk verslag 2010 Utrecht, juni 2011 Inleiding PGOsupport heeft in 2010 zijn activiteitenniveau ten opzichte van 2009 ruim verdubbeld. Als we alle soorten activiteiten, variërend van het geven van

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Activiteitenplan 2011

Activiteitenplan 2011 Activiteitenplan 2011 Utrecht, september 2010 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010

Activiteitenplan 2010 Activiteitenplan 2010 Utrecht, september 2009 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Batouwe Minder Validen Golf (BMVG) BMVG Rauwenhoflaan 4 4003 DC Tiel Tel.: 06 53270577

Batouwe Minder Validen Golf (BMVG) BMVG Rauwenhoflaan 4 4003 DC Tiel Tel.: 06 53270577 2014 Handicap? Geen probleem! Batouwe Minder Validen Golf (BMVG) BMVG Rauwenhoflaan 4 4003 DC Tiel Tel.: 06 53270577 Beleidsplan November 2014 versie 1.03 Inhoud Voorwoord 1 Aanleiding 2 Visie/missie 3

Nadere informatie

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013 ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA 14 juni 2013 Deze activiteit is omschreven ten behoeve van de overdracht van activiteiten van het Productschap Akkerbouw (PA) aan private organisaties naar aanleiding

Nadere informatie

Project I GGz-jongeren aan het werk

Project I GGz-jongeren aan het werk Project I GGz-jongeren aan het werk Met het project GGz-jongeren aan het werk willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende

Nadere informatie

Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over PGO-subsidies tot juli 2011.

Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over PGO-subsidies tot juli 2011. Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over PGO-subsidies tot juli 2011. 1. Wanneer moet ik de verantwoording over mijn projectsubsidie

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie Toolkit ehealth Hoofdstuk 3: ehealth strategie 1 Inhoud 3.1 Inventarisatie... 3 3.2 Koppeling met visie en kerntaken organisatie... 6 3.3 Resources... 7 3.4 Raadpleging achterban... 9 3.5 Aan de slag...

Nadere informatie

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137 Organisatie Naam organisatie: Vereniging van Allergie Patiënten Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee E-mailadres: info@allergievereniging.nl Website: www.allergievereniging.nl K.v.K. inschrijving:

Nadere informatie

Link4All Vermenigvuldig door Delen

Link4All Vermenigvuldig door Delen Link4All Vermenigvuldig door Delen Beleidsplan (definitief) Jaap Verbeek 7 juni 2012 Doelstelling van Link4All Het lenigen van noden van mensen met een (verstandelijke) beperking die (willen) deelnemen

Nadere informatie

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES Begroting 2013 Huurdersvereniging BRES 1 Inleiding op de begroting Het jaar 2013 zal voor BRES anders zijn dan voorgaande jaren. De grootste uitdaging voor komend jaar is vanzelfsprekend de fusie. Hiervoor

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

WERKPLAN 2016 ACTIVITEITENPLAN EN ACTIVITEITENBEGROTING

WERKPLAN 2016 ACTIVITEITENPLAN EN ACTIVITEITENBEGROTING WERKPLAN 2016 ACTIVITEITENPLAN EN ACTIVITEITENBEGROTING WERKPLAN 2016 ACTIVITEITENPLAN EN ACTIVITEITENBEGROTING UITERSTE INLEVERDATUM WORDT MEDIO NOVEMBER GECOMMUNICEERD. Lever het in bij je begeleidend

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND

Nieuwsbrief. 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND Nieuwsbrief 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND Dankwoord aan onze donateurs. Ten eerste willen wij alle donateurs bedanken voor hun bijdrage waardoor wij onze werkzaamheden voort kunnen zetten mede omdat

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Visie Ehealth Longfonds

Visie Ehealth Longfonds Visie Ehealth Longfonds Dit document beschrijft de visie en standpuntbepaling van het Longfonds in relatie tot E-health. En is de basis voor de ontwikkelde checklist voor toetsing van E-health initiatieven

Nadere informatie

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 Inleiding Via de woonlastenagenda maakt iedere partner in het woonlastenakkoord inzichtelijk en transparant wat hij bijdraagt aan het woonlastenvraagstuk

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Inleiding en verantwoording De gezamenlijke medische hulpmiddelenindustrie SOMT, Stichting Ondernemingen Medische Technologie, heeft op uitdrukkelijk verzoek van

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen. Luuk van Term 10 november 2014

Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen. Luuk van Term 10 november 2014 Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen Luuk van Term 10 november 2014 Even voorstellen: Termae Traiectum Vanaf 1998: VSBfonds Vanaf 2008 eigen bureau voor communicatieadvies en projectmanagement Twee

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli 2011-2015 Dit is het beleidsplan van de Stichting Vliegramp Tripoli. De bedoeling van het beleidsplan is om inzicht te geven in: de doelstelling en het beleid van

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015 Stichting Challenges Beleidsplan 2015-2018 2015-2018 13 januari 2015 ADRES KVK MAIL WEB Diergaardesingel 58, 3014 AC Rotterdam 24422803 info@stichtingchallenges.nl www.stichtingchallenges.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Lotgenotencontact en informatievoorziening Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Disclaimer Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn?

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn? HANDLEIDING ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER FLEXIBELE SUBSIDIE VRIJWILLIGERSORGANISATIES WELZIJN EN ZORG 2015: Vrijwilligers koesteren Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik zodat

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Projectplan MKB Roadmaps 2.0 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008

Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 Wat is het doel van de subsidie? Mede ter uitvoering van de motie van Geel

Nadere informatie

De Superpromoter Academy

De Superpromoter Academy De Superpromoter Academy Inhoud 1 Inleiding 2 De huidige situatie 3 Opleiding tot Superpromoter Consultant (SPC) 3.1 Module 1. De Superpromoter theorie (basismodule) 3.2 Module 2. Methodiek & instrumentarium

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Inleiding Doel

Beleidsplan 2014 Inleiding Doel Beleidsplan 2014 Inleiding Sarcoïdose is de moderne benaming voor de ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann. Het woord sarcoïdose is afgeleid van het Griekse woord sarkoodis wat letterlijk vleesachtige ophopingen

Nadere informatie

Tussentijds verslag experiment screen to screen

Tussentijds verslag experiment screen to screen Tussentijds verslag experiment screen to screen Rapportage Januari, 2006 J.T. Bos A.L. Francke Postadres Postbus 8258, 3503 RG Utrecht Bezoekadres Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht www.actiz.nl 1 T (030) 273

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Borderline 2014

Activiteitenplan Stichting Borderline 2014 Activiteitenplan Stichting Borderline 214 1. Algemene Informatie Hoofddoelstelling Subsidie ministerie VWS Egalisatiereserve Het delen van ervaringskennis over borderline persoonlijkheidsstoornis met lotgenoten,

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde

SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde Onderzoek en advies rondom de inrichting van het activiteitenprogramma van Cultuurmarketing september 2012 september 2013. Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND ALMERE Introductie penningmeesters EHBO bij kinderen Geweldloos communiceren Fondswerving (2 trainingen) Eerste indruk (als voorbereiding op sollicitatie betaald en onbetaald werk) Vrijwilligerswerk en

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

WERKPLAN EN ACTIVITEITENOVERZICHT

WERKPLAN EN ACTIVITEITENOVERZICHT WERKPLAN EN ACTIVITEITENOVERZICHT 2015 Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN), Adres: postbus 56666, 1040 AR Amsterdam, e-mail: info@sgan.nl tel: 0880036501 www.sgan.nl IBAN: NL57 INGB 0005961390

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

DE SUPERPROMOTER ACADEMY

DE SUPERPROMOTER ACADEMY DE SUPERPROMOTER ACADEMY Inhoud 1 Inleiding 2 De huidige situatie 3 Opleiding tot Superpromoter Consultant (SPC) 3.1 Module 1. De Superpromoter theorie (basismodule) 3.2 Module 2. Methodiek & instrumentarium

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Coming Home!

Strategisch beleidsplan Coming Home! Strategisch beleidsplan Coming Home! 2 maart 2015 v1.2 defiitief pagina 1 1. Inleiding In dit document wordt het strategisch beleid van de stichting Coming Home! beschreven. In dit strategisch beleid beschrijven

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

PARTNERPROGRAMMA 2012

PARTNERPROGRAMMA 2012 PARTNERPROGRAMMA 2012 Management Drives BV Herenlaan 2 030 63 55 400 info@managementdrives.com INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Achtergrond 3 2 Partners 5 2.1 Selling partner 5 2.2 Business

Nadere informatie

Wat zijn voorbeelden van projecten die subsidiabel zouden kunnen zijn?

Wat zijn voorbeelden van projecten die subsidiabel zouden kunnen zijn? Impulsregeling De regeling in het kort De focus bij strategische personeelsplanning is verschoven van een kwantitatieve naar een kwalitatieve analyse: hoe kunnen medewerkers zich zo ontwikkelen dat ze

Nadere informatie

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Vindt u het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zélf regie hebben over de zorg of ondersteuning? Lees dan deze folder. De zorg verandert. Dat roept bij

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

2. Bevoorschotting van een voorziening

2. Bevoorschotting van een voorziening Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet: bevoorschotting voorziening (artikel 2, onder c en artikel 7) 1. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt

Nadere informatie

Hong Kong, 28 mei 2014. Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018. Geachte Inspecteur,

Hong Kong, 28 mei 2014. Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018. Geachte Inspecteur, Hong Kong, 28 mei 2014 Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018 Geachte Inspecteur, Eind 2013 heeft u onze school een inspectiebezoek gebracht. U heeft geconstateerd dat wij om acceptabele

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Regenboogtrainer worden middenbouw

Regenboogtrainer worden middenbouw Regenboogtrainer worden middenbouw Een driedaagse training voor leraren over sociale opvoeding van kinderen Inhoud In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen te gebruiken waarmee kinderen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Voorhanden middelen 3. Criteria voor de toekenning van subsidies 4. Verwerving van nieuwe middelen 5. ANBI status 6.

Nadere informatie

Sector en keteninitiatieven

Sector en keteninitiatieven Sector en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen Kenmerk 1.D.1_1, 3.D.1_1, 3.D.1_2 en 3.D.2_1 Sector en keteninitiatieven Datum 13 maart 2015 Versie

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie