Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013"

Transcriptie

1 Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013 Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 1

2 Algemeen. Omschrijven van en uittesten van de werking van het programma kleinere organisaties met aantoonbare verbetering van de mate van samenwerking, de bundeling van niet-aandoening gerelateerde taken en de versterking van de financiële positie. Dat is het eerste doel van het Activiteitenplan De mate van samenwerking is in 2012 expliciet aan de orde gekomen bij het begeleiden van de voucherprojecten (waarover later meer) en het begeleiden van specifieke samenwerkingstrajecten. In 2012 kwamen dergelijke trajecten voor bij organisaties van mensen met zeldzame ziekten, aandoeningen aan de hormonen, visuele en auditieve beperkingen en bij aandoeningen aan het spijsverteringskanaal (het Buikplatform). Maar ook bij organisaties van mensen met huidproblemen, hersenletsel, pijn en stofwisselingsziektes. Soms vonden de organisaties uit deze samenwerkingsverbanden elkaar ook bij voucherprojecten, soms niet. PGOsupport heeft getracht bij alle samenwerkingsverbanden van betekenis te zijn en heeft vaak en veel adviseurs ingezet om de samenwerkingsprocessen te begeleiden of van een impuls te voorzien. Bij organisaties met een vrijwillig bestuur en een beperkt ledental betekent samenwerking een extra belasting, wat nogal eens leidt tot uitval. Zo begon het traject van het Buikplatform met 25 organisaties en hebben er nu acht een intentieverklaring ondertekend. Vaak nemen de wat grotere organisaties het voortouw en liften de kleinere mee. Van de samenwerkingstrajecten zijn er twee (Oogvereniging en Schildklier Organisaties Nederland) recent uitgemond in een fusie. Twee andere trajecten (auditieve beperkingen en Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen) hebben de intentie uitgesproken per één organisatie te vormen. Beide worden begeleid door PGOsupport. De bundeling van niet-aandoening gerelateerde taken is onderzocht (PGOsupport backoffice patiëntenorganisaties, H. Blaauwbroek, maart 2012). Uit dat onderzoek, dat vooral antwoord moest geven op de vraag of PGOsupport backoffice taken zou moeten aanbieden, is gebleken dat er geen behoefte bestaat aan een dergelijke rol van PGOsupport. Aanbevolen wordt vooral het aanbod dat al op de markt is te volgen en te waarderen en daarover informatie te verschaffen aan de pgoorganisaties. Verder wordt gesuggereerd om de samenwerkingsverbanden te ondersteunen, waardoor op termijn een bundeling van back-officetaken als vanzelf plaats zal vinden. PGOsupport heeft op verzoek een tweetal bijeenkomsten georganiseerd voor organisaties die wilden onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om gezamenlijke huisvesting, dan wel het samenbrengen van backofficetaken te realiseren. PGOconsult Het tweede doel van het Activiteitenplan is: het ondersteunen van de organisaties tot 1500 leden bij het bestrijden van de gevolgen van de bezuinigingen. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 2

3 In de loop van 2012 worden de gevolgen van de bezuinigingen die medio 2011 zijn aangekondigd duidelijk. De nieuwe subsidieregeling die de minister van VWS wil invoeren voorziet in één subsidiebedrag voor alle in aanmerking komende pgo-organisaties, namelijk per organisatie ongeacht het aantal leden. Dit pakt ongunstig uit voor met name een 60-tal middelgrote organisaties die tot nu toe een subsidie bedrag ontvingen, dat aanzienlijk hoger was ( tot ) en die over weinig andere structurele inkomsten beschikken (ledental globaal van 500 tot 8000 leden). De in 2011 ingezette bezuinigingen zouden leiden tot strategische heroverwegingen, het verminderen van de formatie, keuzes in het takenpakket, zo was de verwachting. Voor PGOsupport heeft dat in 2012 tot de volgende doelen voor diverse vormen van ondersteuning geleid. PGOsupport begeleidt twintig organisaties in het houden van een strategische sessie. In feite zijn er 33 gerealiseerd, vaak in samenhang met de vraag of samenwerking als oplossing gezien kan worden; vijftien organisaties zijn begeleid in het bijstellen van het vrijwilligersbeleid. Dit is bij drie organisaties gerealiseerd. veertig organisaties zijn begeleid bij het verhogen van de contributie naar 25,-. Dit doel bleek door een wijziging in de interpretatie van het beleidskader door het CIBG niet meer relevant. Een vereniging voldoet namelijk aan de voorwaarde als honderd leden 25,- betalen. twintig organisaties zijn begeleid bij het verhogen van het ledental naar honderd-plus. Is niet gerealiseerd, PGOsupport is hier niet voor gevraagd. rond deze thema s zijn de best-practices verzameld. Is - voor zover voorradig - gebeurd en via de website gecommuniceerd. vijf organisaties zijn begeleid bij het maken van de omslag naar vraaggeoriënteerd werken. Is gerealiseerd omdat dit punt in veel strategische sessies aan de orde is geweest. Tegelijk kan worden vastgesteld dat naast een grote belangstelling voor fondsenwerving er weinig initiatieven zijn genomen om te komen tot nieuwe verdienmodellen. Ook de belangstelling voor marketing - in het verlengde van vraaggestuurd werken - was te verwaarlozen. Aanvullend kan op het terrein van consult nog gemeld worden dat er in 2012 langer lopende en door adviseurs begeleide trajecten zijn gerealiseerd rond samenwerking (8), ondersteuning van subsidieaanvragen (13), HRM-vraagstukken (3) en PR/communicatie (3) Vouchermanagement Het begeleiden van de pg-organisaties bij het bepalen van een thema voor een vouchertraject, het begeleiden van de keuze voor het besteden van de vouchers en het zorgen dat er zeven vouchers bij een project beschikbaar kwamen, heeft de praktijk van PGOsupport in het eerste halfjaar van 2012 gedomineerd. Een groot deel van het team had het er erg druk mee. In totaal meer dan 1200 uren zijn aan deze begeleiding gespendeerd, waarbij met name veel tijd is besteed aan het benaderen van organisaties die aanvankelijk niet van plan waren hun voucher in te zetten. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 3

4 In het Activiteitenplan 2012 was geanticipeerd op de volgende verzoeken van de kant van de pgoorganisaties: het bepalen van wat subsidiabele inhoudelijke criteria zijn; het communiceren van de onderwerpen op basis waarvan pg-organisaties willen samenwerken; het assisteren bij het invullen van het voor de subsidieaanvraag ontwikkelde formulier; het vinden van mogelijke samenwerkingspartners; het inventariseren van de mogelijke samenwerkingsvormen; het opstellen van samenwerkingsprotocollen; het begeleiden van de organisaties die willen samenwerken; het beheer en verantwoording van de middelen. Als doelen werden gesteld: het maken van een informatiepakket, waarin aangegeven staat waarvoor de vouchers worden benut. Is gerealiseerd. het ondersteunen van vijftien projectsubsidievoorstellen. Uiteindelijk zijn er 18 projectvoorstellen gerealiseerd. Bij een aantal voorstellen zoals die van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen is PGOsupport niet of ten dele (VSOP) betrokken geweest. Uiteindelijk heeft PGOsupport 17projectvoorstellen ondersteund. het onderhouden van een webbased databank met projectsubsidievoorstellen die tot 1 juni 2012 voor alle pg-organisaties te raadplegen is. Is gerealiseerd en heeft naar behoeven gefunctioneerd. Men heeft intensief van deze informatie gebruik gemaakt. het begeleiden van vijftien samenwerkingsverbanden, is eveneens gerealiseerd. Dit betreft uiteraard het samenwerkingsverband dat ontstaat rond de uitwerking van een projectplan. Dat was soms een intensief traject, zeker waar sprake was van parapluprojecten. Het bleek namelijk lang niet altijd mogelijk zes gegadigden te vinden voor een onderwerp. Soms omdat een aantal organisaties rond dezelfde aandoening met elkaar wilden samenwerken, maar het aantal van zeven niet haalden. Soms omdat het aantal organisaties dat met een thema aan de slag wilde niet boven de vier uitkwam. In een parapluproject werden beide thema s dan samengevoegd, zodat alle organisaties kunnen werken aan het onderwerp van hun keuze. Op 1 januari 2013 zijn 18 voucherprojecten van start gegaan. In deze projecten zijn 201 van de 226 toegekende vouchers ingezet, hetgeen een bevredigende score genoemd kan worden. In alle bescheidenheid kan PGOsupport trots zijn op dit resultaat. Voor 2014 hebben 46 vouchers hun bestemming nog niet gevonden, die moeten in 2013 alsnog worden belegd in een project. Klankbordgroepen/platforms Internet biedt de mogelijkheid voor deelnemers aan een cursus om met elkaar in contact te blijven door een digitaal platform in te richten. PGOsupport heeft een tijdlang geprobeerd dit aan te bieden aan cursisten. Ook als men goede voornemens met elkaar uitwisselde, bleek het in de praktijk niet te leiden tot een digitaal platform. Dat heeft zo zijn weerslag op de hieronder weergegeven doelen. in 2012 worden er vijf nieuwe klankbordgroepen opgericht. Is niet gerealiseerd. Op linkedin is er wel een platform tot stand gekomen waar men discussieert over pg-onderwerpen, maar nieuwe klankbordgroepen zijn niet gerealiseerd. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 4

5 de Klankbordgroep kleinere organisaties komt twee keer per jaar bijeen. Is gerealiseerd. de Klankbordgroep middelgrote organisaties komt op afroep bijeen maar heeft twee keer per jaar een consultatieronde. Is gerealiseerd. de klankbordgroep penningmeesters komt minimaal één keer per jaar bijeen. Is gerealiseerd: men is twee keer bij elkaar gekomen. Deze klankbordgroepen leveren onderwerpen voor themabijeenkomsten of nieuwe producten op, voor 2012 is ervan uitgegaan dat de klankbordgroepen vier thema s voor bijeenkomsten opleveren en vier suggesties voor nieuwe producten. Is niet gerealiseerd. Dagelijkse advisering: de Helpdesk Pgo-organisaties bellen met alle mogelijke vragen of problemen naar PGOsupport. Sommige vragen hulp bij een bestuurlijk conflict, andere hebben een financiële vraag, het gehele spectrum aan onderwerpen komt langs. Personeelsbeleid, voorbeeldstatuten, reservevorming, vrijwilligersvergoedingen, zo n 180 adviezen zullen er naar verwachting in 2011 gegeven worden, voor 2012 is de verwachting dat dit aantal stijgt naar tweehonderd. Doel: tweehonderd adviezen in Feitelijk heeft de helpdesk 205 adviesvragen binnengekregen en afgewikkeld. Organisatiebezoeken Weten hoe een organisatie er voor staat, wat het klantprofiel is, met wie contact opgenomen kan worden (welk gezicht hoort bij welke organisatie?), wat de ondersteuningsbehoefte is. Dat zijn de vragen die PGOsupport ertoe hebben gebracht in principe jaarlijks elke organisatie te spreken. Niet alle pgo-organisaties zijn daarvan gediend of in een enkel geval in staat om ons ook te ontvangen. Van het gesprek wordt een standaardverslag gemaakt en er wordt een klantenkaart ingevuld waarop de belangrijkste gegevens van de organisatie vermeld staan. 175 organisatiebezoeken werd als doel gesteld voor 2012, 120 zijn er gerealiseerd. Daarbij moet worden aangetekend dat het eerste halfjaar in het kader van de vouchertrajecten met alle organisaties contact is gezocht. Dat was in veel gevallen ook een contactmoment waarbij de state of the art binnen een organisatie werd opgenomen. Producten en diensten Toolkits In 2011 zijn de onderstaande toolkits verschenen. Zij worden in 2012 geactualiseerd. Financieel beleid is geactualiseerd. Vrijwilligersmanagement opgestart maar nog niet afgerond. Goed bestuur, opgestart maar nog niet afgerond Lotgenotencontact is niet geactualiseerd. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 5

6 Patiëntenparticipatie/ inzet van ervaringsdeskundigheid opgestart maar nog niet afgerond. Ledenwerving en binding opgestart maar nog niet afgerond. Verschenen. Die worden in 2012 geactualiseerd. In 2012 verschijnen: Marketing: is niet gerealiseerd. Social media: is gerealiseerd. ehealth: is niet gerealiseerd. Studiedagen en congressen is gerealiseerd. Vermarkten van diensten is niet gerealiseerd. Inzet van Sesamadviseurs bij vijftien pgo-organisaties. Aan pgo-organisaties is het aanbod gedaan bij het gebruik van een toolkit begeleiding te krijgen in de vorm van een SASAMacademie adviseur. Daar is geen gebruik van gemaakt. Inkoop Pgo-organisaties hebben PGOsupport gevraagd te onderzoeken of er inkoopvoordelen te behalen zijn door centraal in te kopen. Onderstaande diensten zijn daarbij genoemd. Aangegeven is wat de bevindingen zijn. inhuur van diensten van een congresbureau tegen gereduceerd tarief, is niet gerealiseerd.; huur van accommodaties elders in het land tegen gereduceerd tarief, dat kunnen vergaderlocaties zijn, maar ook werkplekken (Seats to meet), bleek geen behoefte aan te bestaan die groot genoeg was om tot een overeenkomst over te gaan. informatie over sponsoren en of fondsen beschikbaar maken tegen een gereduceerd tarief: is gerealiseerd. Een organisatie wordt aanbevolen. inkoop van adresgegevens op doelgroep ten behoeve van mailingen door pgo-organisaties is niet gerealiseerd. inkoop van facilitaire diensten voor pgo-organisaties ten behoeve van centraal uitgevoerde backoffice taken is onderzocht en afgewezen. fondsenwervers traceren die ten behoeve van pgo-organisaties werken tegen gereduceerd tarief, of op no cure no pay-basis; is gerealiseerd, er zijn twee bureaus gevonden. het realiseren van efficiencywinst bij de inkoop van de productiemiddelen voor verenigingsbladen; is gerealiseerd maar niet afgenomen. het uitwerken van een concept waarbij een rompblad en specifieke meer aandoening gerelateerde bladen gezamenlijk geproduceerd worden; is gerealiseerd maar niet afgenomen. zoeken naar gratis standaardwebsites of het faciliteren daarvan via PGOsupport. Is gerealiseerd en via de website ook gecommuniceerd. in 2012 is van tien diensten verduidelijkt of er inkoopvoordelen te behalen zijn: is gerealiseerd. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 6

7 in 2012 zijn er acht inkoopvoordelen gerealiseerd. Dit is gehaald. Met name een inkoopcombinatie biedt flinke kortingen aan op de aanschaf van bureauvoorzieningen en kantoorbenodigdheden. ICT-diensten Door PGOsupport is een virtueel kantoor gekozen en aangeboden aan de pgo-organisaties. Voor het jaar 2012 waren de doelen: in 2012 maken in totaal veertig organisaties gebruik van het virtueel kantoor; was eind met 18 prospects. de gebruiksmogelijkheden binnen het virtueel kantoor van specifieke software zoals boekhoud- en ledenadministratieprogramma s zijn onderzocht en indien bruikbaar, beschikbaar binnen het virtueel kantoor, is onderzocht, maar blijkt lastig te realiseren; de mogelijkheden voor gebruik van het virtueel kantoor als onderdeel van de mogelijk door PGOsupport verleende backoffice-diensten zijn onderzocht. Is gerealiseerd. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen of geringe behoefte bestaat aan een gedeelde backoffice. Een cursus voor nieuwe gebruikers van het virtuele kantoor is gerealiseerd. Enquêtool De doelen uit het Activiteitenplan zijn: vijftien nieuwe gebruikers van de enquêtetool, dat zijn er uiteindelijk 12 geworden.; vijf nieuwe gebruikers van het panel, is niet gehaald het aantal is nu in totaal 8 inclusief de NPCF. tien nieuwe gebruikers van de ledenscan, is door vrije verkrijgbaarheid via de site nu niet meer te controleren; tien nieuwe gebruikers van de vrijwilligersscan: scan is niet gerealiseerd; publicatie van alle relevante vragenlijsten op de website die door pgo-organisaties zijn ontworpen: is gerealiseerd. twee verbeteringen aan enquêtetool of ledenpanel zijn gerealiseerd: is daadwerkelijk gedaan. De ledenadministratiewijzer Doel: twee keer per jaar een update van de gegevens van de ledenadministratiewijzer. Is niet gerealiseerd omdat het gebruik na een hausse in het gebruik na de introductie sterk is afgenomen. Af en toe meldt een organisatie zich met de vraag welk ledenadministratiesysteem men moet kiezen, maar de vraag is na het project waarbij alle systemen in beeld zijn gebracht sterk afgenomen. Handleidingen/voorbeeldcontracten Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 7

8 De reeds bestaande documenten Vormen van samenwerking en Subsidie, en BTW-verplichtingen bij samenwerkingsovereenkomsten moeten op hun actualiteitswaarde woorden getest en eventueel worden bijgesteld. Dat is ook het doel voor 2012 en is ook gerealiseerd. Verhuur Het is voor pgo-organisaties mogelijk om de vergaderzalen van PGOsupport te huren, in 2012 komt daar een faciliteit voor organisaties om op locatie tegen korting te huren bij. Zo staat te lezen in het Activiteitenplan Bij de uitwerking van dit aanbod bleek er geen behoefte aan te zijn. Men heeft in de eigen directe omgeving van de organisaties daar al een oplossing voor gevonden. Het gebruik van de vergaderfaciliteit is inmiddels zo intensief dat er een tekort aan mogelijkheden dreigt te ontstaan, ook omdat er een aantal dagdelen nodig zijn om de activiteiten van de PGOacademie te kunnen uitvoeren. Derhalve zijn de doelen uit 2011 ook de doelen uit En die zijn, net als in 2011 gerealiseerd: bezettingsgraad is gemiddeld 8 dagdelen per week (avonden inbegrepen). aantoonbare benutting van de faciliteit door kleine organisaties. PG-monitor Het ministerie van VWS heeft besloten om de PG-monitor met ingang van 2011 niet langer te subsidiëren. De gegevens die door de monitor over zelforganisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten werden verzameld, zijn echter van groot belang voor de dienstverlening van PGOsupport. Hoewel de bezwaarprocedure nog loopt, wordt in dit werkplan ervan uitgegaan dat er in 2012 geen middelen zijn om de monitor op het oude niveau uit te voeren. Besloten is dan ook een aangepaste vorm van dataverzameling in de activiteiten van PGOsupport in te passen. opname van de kerngegevens van 150 organisaties in CRM systeem Tim: is in gang gezet maar nog niet gerealiseerd. publicatie van factsheet met kerngegevens over zelforganisaties van patiënten: is gerealiseerd. ontsluiten van outputgegevens voor benchmarking door pgo-organisaties: is niet gerealiseerd, omdat de techniek van het interactief spiegelen niet bruikbaar is gebleken. organiseren van feedback op de effectiviteit van PGOsupport is wel gerealiseerd, maar niet in verband met de monitor, dat bleek moeilijk herleidbaar. voor de input voor professionaliseringswensen in beeld als input voor eigen programma: is niet gerealiseerd. Nieuwe producten 2012 Marketing en social media Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 8

9 Als onderdeel van de aanpak om de gevolgen van de bezuinigingen te bestrijden is het introduceren van marketing aangedragen door pgo-organisaties. Een aanbod, in combinatie met social media bleek niet op applaus te kunnen rekenen. Hoewel de belangstelling voor social media op zich groot is en het introduceren ervan succesvol is gebeurd. Derhalve zijn onderstaande doelen niet gerealiseerd. het ontwikkelen van resultaatgerichte marketingstrategieën. het aanbieden van marketingtools, zie ook de Toolkit marketing. twee raamcontracten met direct-marketing organisaties. twee cursussen over marketing. nut van social media als onderdeel van een marketingstrategie onderzocht. indien nuttig offerte-traject voor ondersteuning bij inzet social media gestart en afgerond. Innovatieve websites Plan was om innovatieve websites zoals die ontwikkeld zijn bij de Diabetesvereniging Nederland of de Vereniging Spierziekten Nederland ter beschikking te stellen van andere pgo-organisaties. Daartoe is bij herhaling contact opgenomen met de betreffende verenigingen. Feitelijk bleek men niet in de gelegenheid ons aanbod ook te verzilveren. Ook hier geldt: het aanbod is wel gedaan, maar niet afgenomen. uitroltrajecten naar twee innovatieve websites omschreven en gerealiseerd in samenspraak. tien pgo-organisaties zijn toegeleid tot de innovatieve websites Beide doelen zijn niet gerealiseerd. Handleidingen de handleiding: Hoe maak ik een digitale nieuwsbrief? en welke kosten zijn daarmee gemoeid is in papieren vorm niet gerealiseerd al is hierover wel geadviseerd aan pgorganisaties; een handleiding waarin het nut van apps en widgets voor pgo-organisaties wordt beschreven, wordt uiteengezet hoe deze applicaties geproduceerd kunnen worden en de kosten in beeld gebracht. Is niet gerealiseerd. PGOweb de website wordt als communicatiemiddel verfijnd en vernieuwd op een drietal punten: is gerealiseerd. beschikbaar komen van doelgroepgerichte informatie is gerealiseerd; nut en noodzaak van profielgestuurde nieuwsbrieven is onderzocht. Maar is als zodanig niet gerealiseerd. Wel zijn er mailingen per doelgroep verstuurd en is een begin gemaakt Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 9

10 met -notificering in de kennisbank. Als men geïnteresseerd is in een bepaald onderwerp kan men zijn adres achterlaten en krijgt men informatie op verzoek en op maat. De kennisbank twee kenniswerkplaatsen tot stand gebracht met derden. Een is er gerealiseerd rond het thema arbeid in het kader van voucherproject rond het thema arbeid. twee cursussen patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek georganiseerd, is gerealiseerd; twee themabijeenkomsten rond (onderzoeks)thema s die verder gebracht kunnen worden: zijn gerealiseerd rond de onderwerpen e-health en diversiteit. twintig documenten waarin best-practices centraal staan. Daar zijn er tien van gerealiseerd. Internationaal Doel: Twee documenten voor de kennisbank: is gerealiseerd. PGOacademie In totaal waren in cursussen en 7 themabijeenkomsten gepland voor In het onderstaande overzicht zijn de cursussen op thema gerubriceerd en is aangegeven wat er in het kader van de PGOacademie gerealiseerd is. twee activiteiten op het gebied van e-learning: er is contact geweest met leveranciers van e- learning-platforms. Besloten is de cursus uit te stellen en te inventariseren wat de vraag van pgo-organisaties is. twee webinars: is gerealiseerd. Bestuur /management de cursussen Bestuur in balans; is niet gerealiseerd Sturen en toezicht houden is gerealiseerd Visievorming en beleidsplan; is niet gerealiseerd Interactief spiegelen; is niet gerealiseerd Effectief vrijwilligersmanagement; is gerealiseerd Effectief vrijwilligersmanagement ouderen; is gerealiseerd Projectmanagement van PGO projecten; is gerealiseerd Extra: studiedagen Hoe bereik ik jonge senioren? is 2x gerealiseerd Masterclass voor directeuren. is gerealiseerd Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 10

11 Financiën Subsidieverantwoording; is gerealiseerd niet bij PGOsupport Financieel beleid; is 2x gerealiseerd Workshop begroting lezen; is gerealiseerd Workshop vermarkten van producten is niet gerealiseerd Participatie Effectief invloed uitoefenen; is gerealiseerd Cliëntenparticipatie; is gerealiseerd Zorg Zorginkoop voor LPGGz II; is gerealiseerd Zorgstelsel in vogelvlucht; is gerealiseerd Ketenzorg en zorginkoop. Is gerealiseerd Vaardigheden Presenteren; is 5x gerealiseerd Mediatraining; is gerealiseerd Kort en effectief teksten schrijven advisering; is gerealiseerd Schrijven voor internet; is gerealiseerd Enquêtetool; is 4x gerealiseerd Virtueel kantoor; is gerealiseerd Vrijwilligerstrainingen; is gerealiseerd Telefoontraining voor lotgenoten; is 3x gerealiseerd Toegankelijkheid website; is gerealiseerd Bladen maken; is 2x gerealiseerd Journalistiek schrijven; is 4x gerealiseerd Patiëntenparticipatie bij wetensch onderzoek; is gerealiseerd Patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling. is 2x gerealiseerd Fondsenwerving Regionale fondsenwerving (nieuw); is niet gerealiseerd Fondsenwerving; is gerealiseerd Verdiepingscursus fondsenwerving. is gerealiseerd Ledenwerving en - binding Ledenwerving en binding; is gerealiseerd Marketing; is niet gerealiseerd Inzet social media. is 6x gerealiseerd Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 11

12 Naast de geplande cursussen zijn in 2012 nog de volgende cursussen gehouden: Eindredactie; Intervisie voor directeuren Telefoontraining kort en bondig Themabijeenkomsten Er zijn themabijeenkomsten gehouden over het virtueel kantoor (2x), social media, arbeid, ledenbinding, gezamenlijke backoffice of huisvesting, kwaliteit in zicht, diversiteit, en fondsenwerving. Afhankelijk van de thema s die pgo-organisaties aandragen worden er zeven themabijeenkomsten georganiseerd. Resultaat: In totaal zijn 54 cursussen gerealiseerd In totaal zijn 8 themabijeenkomsten gehouden. PROJECTEN Cliëntenperspectief in kwaliteit van zorg Voor PGOsupport kan het doel alleen maar zijn de aanbesteding voor beide taken te winnen. ontwikkelen van expertise en het vrijspelen van menskracht om het aanbestedingstraject te faciliteren; bevorderen dat het aanbestedingstraject voor het inbrengen van cliëntervaringen met kwaliteit van zorg op basis van heldere en onderling afgestemde criteria plaatsvindt; het winnen van het aanbestedingstraject. Resultaat: De aanbesteding is door PGOsupport gewonnen. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 12

Inhoudelijk verslag 2011

Inhoudelijk verslag 2011 Inhoudelijk verslag 2011 Utrecht, juni 2012 Inleiding In het Activiteitenplan 2011 staat per activiteit een aantal doelen omschreven. In het Inhoudelijk Verslag 2011 is per voorgenomen doel aangegeven

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2010

Inhoudelijk verslag 2010 Inhoudelijk verslag 2010 Utrecht, juni 2011 Inleiding PGOsupport heeft in 2010 zijn activiteitenniveau ten opzichte van 2009 ruim verdubbeld. Als we alle soorten activiteiten, variërend van het geven van

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Activiteitenplan 2011

Activiteitenplan 2011 Activiteitenplan 2011 Utrecht, september 2010 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010

Activiteitenplan 2010 Activiteitenplan 2010 Utrecht, september 2009 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

Werkplan 2015 DES Centrum

Werkplan 2015 DES Centrum Werkplan 2015 DES Centrum Missie De missie van het DES Centrum is tweeledig: 1. Optreden als kennis- en voorlichtingscentrum over DES 2. Bewaken van de belangen van DES betrokkenen Visie 2013-2016 Het

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013 ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA 14 juni 2013 Deze activiteit is omschreven ten behoeve van de overdracht van activiteiten van het Productschap Akkerbouw (PA) aan private organisaties naar aanleiding

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Link4All Vermenigvuldig door Delen

Link4All Vermenigvuldig door Delen Link4All Vermenigvuldig door Delen Beleidsplan (definitief) Jaap Verbeek 7 juni 2012 Doelstelling van Link4All Het lenigen van noden van mensen met een (verstandelijke) beperking die (willen) deelnemen

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Leven met blaas- of nierkanker. Postadres p/a NFK Postbus RD Utrecht. Jaarrekening 2016

Leven met blaas- of nierkanker. Postadres p/a NFK Postbus RD Utrecht. Jaarrekening 2016 Postadres p/a NFK Postbus 8152 3503 RD Utrecht Inhoudsopgave Pagina Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 4 Staat van baten en lasten over 2016 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Utrecht Canal Pride Factsheet

Stichting Utrecht Canal Pride Factsheet Stichting Utrecht Canal Pride Factsheet Februari 2017 Onderwerp Rechtsvorm en naam Doelstelling Omschrijving Stichting Utrecht Canal Pride (non-profit) Het organiseren van een jaarlijks terugkerend evenement,

Nadere informatie

Certificering van websites met medische informatie

Certificering van websites met medische informatie Certificering van websites met medische informatie Inhoudsopgave In dit document vindt u informatie over: De Health on the Net Foundation en de HON-code www.betrouwbarebron.nl ZegelGezond Internet Het

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie Toolkit ehealth Hoofdstuk 3: ehealth strategie 1 Inhoud 3.1 Inventarisatie... 3 3.2 Koppeling met visie en kerntaken organisatie... 6 3.3 Resources... 7 3.4 Raadpleging achterban... 9 3.5 Aan de slag...

Nadere informatie

Batouwe Minder Validen Golf (BMVG) BMVG Rauwenhoflaan 4 4003 DC Tiel Tel.: 06 53270577

Batouwe Minder Validen Golf (BMVG) BMVG Rauwenhoflaan 4 4003 DC Tiel Tel.: 06 53270577 2014 Handicap? Geen probleem! Batouwe Minder Validen Golf (BMVG) BMVG Rauwenhoflaan 4 4003 DC Tiel Tel.: 06 53270577 Beleidsplan November 2014 versie 1.03 Inhoud Voorwoord 1 Aanleiding 2 Visie/missie 3

Nadere informatie

Project I GGz-jongeren aan het werk

Project I GGz-jongeren aan het werk Project I GGz-jongeren aan het werk Met het project GGz-jongeren aan het werk willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende

Nadere informatie

Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016.

Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016. Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016. Bijlage bij het verslag van de bijeenkomst Knop 1 Verhogen Instellingssubsidie Knop 2 Vouchers, verlagen minimum aantal Knop 3 Stimuleren

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING Samenvatting Het eerste punt van de missie van de Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) luidt: zo vroeg mogelijke onderkenning van het syndroom.

Nadere informatie

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties www.zorgbelang-nederland.nl Inhoudsopgave Monitor Zorgbelangorganisaties Voorwoord Het

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

X X X. Geachte xxx, Postbus DA Bussum. Telefoon (035) Infolijn (0800)

X X X. Geachte xxx, Postbus DA Bussum. Telefoon (035) Infolijn (0800) X X X Postbus 2020 1400 DA Bussum Telefoon (035) 697 80 00 Infolijn (0800) 388 00 00 info@nierstichting.nl Datum 9 oktober 2014 Doorkiesnummer (035) 697 80 xx E-mail xxx@nierstichting.nl Betreft Aanpassingen

Nadere informatie

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137 Organisatie Naam organisatie: Vereniging van Allergie Patiënten Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee E-mailadres: info@allergievereniging.nl Website: www.allergievereniging.nl K.v.K. inschrijving:

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES Begroting 2013 Huurdersvereniging BRES 1 Inleiding op de begroting Het jaar 2013 zal voor BRES anders zijn dan voorgaande jaren. De grootste uitdaging voor komend jaar is vanzelfsprekend de fusie. Hiervoor

Nadere informatie

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Inleiding en verantwoording De gezamenlijke medische hulpmiddelenindustrie SOMT, Stichting Ondernemingen Medische Technologie, heeft op uitdrukkelijk verzoek van

Nadere informatie

Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over PGO-subsidies tot juli 2011.

Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over PGO-subsidies tot juli 2011. Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over PGO-subsidies tot juli 2011. 1. Wanneer moet ik de verantwoording over mijn projectsubsidie

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteurs;

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag PSC Patients Europe 2015

Financieel Jaarverslag PSC Patients Europe 2015 Financieel Jaarverslag PSC Patients Europe 2015 In de bestuursvergadering van 29 december 2014 besloot het bestuur tot een verlengd eerste boekjaar van 14 november 2014 tot en met 31 december 2015. De

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van PUK Benelux B.V. Auteurs; Mevr. M. Giezen-Van Laarhoven,

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Donderdag 2 april 2015 ISF Internal Security Fund Fonds voor interne veiligheid balancing Security and Mobility EUROPESE UNIE het Fonds voor interne

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli 2011-2015 Dit is het beleidsplan van de Stichting Vliegramp Tripoli. De bedoeling van het beleidsplan is om inzicht te geven in: de doelstelling en het beleid van

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 4 (2013)

Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 4 (2013) Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 4 (2013) Geachte ondernemer, Samen met meer dan 3.000 bedrijven maakt u gebruik van de Innovatie prestatie contracten (IPC).

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Sector en keteninitiatieven

Sector en keteninitiatieven Sector en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen Kenmerk 1.D.1_1, 3.D.1_1, 3.D.1_2 en 3.D.2_1 Sector en keteninitiatieven Datum 13 maart 2015 Versie

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Leden van de werkgroep: Annet Kooiman (montessori werkplaats), André Gilara ( montessori Anninkschool), Jos Werkhoven (uitgeverij de Arend),

Nadere informatie

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND ALMERE Introductie penningmeesters EHBO bij kinderen Geweldloos communiceren Fondswerving (2 trainingen) Eerste indruk (als voorbereiding op sollicitatie betaald en onbetaald werk) Vrijwilligerswerk en

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

WERKPLAN 2016 ACTIVITEITENPLAN EN ACTIVITEITENBEGROTING

WERKPLAN 2016 ACTIVITEITENPLAN EN ACTIVITEITENBEGROTING WERKPLAN 2016 ACTIVITEITENPLAN EN ACTIVITEITENBEGROTING WERKPLAN 2016 ACTIVITEITENPLAN EN ACTIVITEITENBEGROTING UITERSTE INLEVERDATUM WORDT MEDIO NOVEMBER GECOMMUNICEERD. Lever het in bij je begeleidend

Nadere informatie

Fonds PGO Activiteitenplan

Fonds PGO Activiteitenplan Let op! Dit formulier graag digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Fonds PGO enplan Naam organisatie 1 Lotgenotencontact > U geeft aan voor welke activiteiten op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016 en begroting basisactiviteiten

Activiteitenplan 2016 en begroting basisactiviteiten Activiteitenplan 2016 en begroting basisactiviteiten Aantoonbaar toegankelijk Versie 1.0 2015-11-16 SDdb2015/43 Inhoud Inleiding... 3 1 Doelstelling 2016... 3 2 Uitgangspunten... 3 2.1 Doelgroepen... 3

Nadere informatie

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 Inleiding Via de woonlastenagenda maakt iedere partner in het woonlastenakkoord inzichtelijk en transparant wat hij bijdraagt aan het woonlastenvraagstuk

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Tussentijds verslag experiment screen to screen

Tussentijds verslag experiment screen to screen Tussentijds verslag experiment screen to screen Rapportage Januari, 2006 J.T. Bos A.L. Francke Postadres Postbus 8258, 3503 RG Utrecht Bezoekadres Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht www.actiz.nl 1 T (030) 273

Nadere informatie

Visie Ehealth Longfonds

Visie Ehealth Longfonds Visie Ehealth Longfonds Dit document beschrijft de visie en standpuntbepaling van het Longfonds in relatie tot E-health. En is de basis voor de ontwikkelde checklist voor toetsing van E-health initiatieven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 214 Subsidiebeleid VWS Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGE- ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

INBRENG VAN HET PATIËNTENPERSPECTIEF BIJ HET OPSTELLEN VAN WETENSCHAPSAGENDA S - ERVARINGEN VAN [AANDOENING]PATIENTEN

INBRENG VAN HET PATIËNTENPERSPECTIEF BIJ HET OPSTELLEN VAN WETENSCHAPSAGENDA S - ERVARINGEN VAN [AANDOENING]PATIENTEN INBRENG VAN HET PATIËNTENPERSPECTIEF BIJ HET OPSTELLEN VAN WETENSCHAPSAGENDA S - ERVARINGEN VAN [AANDOENING]PATIENTEN RAPPORT VAN ACHTERBANRAADPLEGING [NAAM PATIËNTENORGANISATIE] Versie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Regenboogtrainer worden middenbouw

Regenboogtrainer worden middenbouw Regenboogtrainer worden middenbouw Een driedaagse training voor leraren over sociale opvoeding van kinderen Inhoud In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen te gebruiken waarmee kinderen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013 CCUFonds

Activiteitenverslag 2013 CCUFonds CCUFonds CCUFonds 13 februari info@ccufonds.nl Inhoud Inhoud... 1 Algemeen... 2 Doelstelling... 2 Bestuur... 2 Wetenschappelijke Raad... 3 Commissie van aanbeveling... 3 Communicatie... 3 Fondsenwerving...

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. Auteur(s): Dhr.

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Evaluatie Stimuleringsprogramma Lokaal Centraal juli oktober 2006

Evaluatie Stimuleringsprogramma Lokaal Centraal juli oktober 2006 Evaluatie Stimuleringsprogramma Lokaal Centraal juli oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Geplande activiteiten en gebruikte middelen... 4 Het bereik van Lokaal Centraal in 2006... 4 Samenwerking...

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Met de toezending van dit laatste projectplan hebben wij voldaan aan de toezegging aan uw Staten.

Met de toezending van dit laatste projectplan hebben wij voldaan aan de toezegging aan uw Staten. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland p/a statengriffier ons kenmerk: 09034088/2 afdeling: Welzijn bijlage(n): 1 behandeld door: P.J. Bolderman doorkiesnummer:

Nadere informatie

Jaarplan besteding Arnhems Fonds Achterstandswijken 2017

Jaarplan besteding Arnhems Fonds Achterstandswijken 2017 Jaarplan besteding Arnhems Fonds Achterstandswijken 2017 1. Projecten eerstelijnscentra Eerstelijnscentra (samenwerkingsverbanden van huisartsen, al dan niet in combinatie met andere zorgverleners) in

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2015, nr. 2015-, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor de Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

De Superpromoter Academy

De Superpromoter Academy De Superpromoter Academy Inhoud 1 Inleiding 2 De huidige situatie 3 Opleiding tot Superpromoter Consultant (SPC) 3.1 Module 1. De Superpromoter theorie (basismodule) 3.2 Module 2. Methodiek & instrumentarium

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010 Informatie voor duurzaam inkopen van Hulp in het Huishouden Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Verantwoordingsformulier Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid Aanvraagronde

Verantwoordingsformulier Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid Aanvraagronde Verantwoordingsformulier Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid Aanvraagronde 2004-2005 Aanvraagtijdvak 1 juni tot en met 31 juli 2005 Bijlage 2, als bedoeld in artikel 11 van de

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres organiseert, moet alles

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie