Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013"

Transcriptie

1 Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013 Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 1

2 Algemeen. Omschrijven van en uittesten van de werking van het programma kleinere organisaties met aantoonbare verbetering van de mate van samenwerking, de bundeling van niet-aandoening gerelateerde taken en de versterking van de financiële positie. Dat is het eerste doel van het Activiteitenplan De mate van samenwerking is in 2012 expliciet aan de orde gekomen bij het begeleiden van de voucherprojecten (waarover later meer) en het begeleiden van specifieke samenwerkingstrajecten. In 2012 kwamen dergelijke trajecten voor bij organisaties van mensen met zeldzame ziekten, aandoeningen aan de hormonen, visuele en auditieve beperkingen en bij aandoeningen aan het spijsverteringskanaal (het Buikplatform). Maar ook bij organisaties van mensen met huidproblemen, hersenletsel, pijn en stofwisselingsziektes. Soms vonden de organisaties uit deze samenwerkingsverbanden elkaar ook bij voucherprojecten, soms niet. PGOsupport heeft getracht bij alle samenwerkingsverbanden van betekenis te zijn en heeft vaak en veel adviseurs ingezet om de samenwerkingsprocessen te begeleiden of van een impuls te voorzien. Bij organisaties met een vrijwillig bestuur en een beperkt ledental betekent samenwerking een extra belasting, wat nogal eens leidt tot uitval. Zo begon het traject van het Buikplatform met 25 organisaties en hebben er nu acht een intentieverklaring ondertekend. Vaak nemen de wat grotere organisaties het voortouw en liften de kleinere mee. Van de samenwerkingstrajecten zijn er twee (Oogvereniging en Schildklier Organisaties Nederland) recent uitgemond in een fusie. Twee andere trajecten (auditieve beperkingen en Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen) hebben de intentie uitgesproken per één organisatie te vormen. Beide worden begeleid door PGOsupport. De bundeling van niet-aandoening gerelateerde taken is onderzocht (PGOsupport backoffice patiëntenorganisaties, H. Blaauwbroek, maart 2012). Uit dat onderzoek, dat vooral antwoord moest geven op de vraag of PGOsupport backoffice taken zou moeten aanbieden, is gebleken dat er geen behoefte bestaat aan een dergelijke rol van PGOsupport. Aanbevolen wordt vooral het aanbod dat al op de markt is te volgen en te waarderen en daarover informatie te verschaffen aan de pgoorganisaties. Verder wordt gesuggereerd om de samenwerkingsverbanden te ondersteunen, waardoor op termijn een bundeling van back-officetaken als vanzelf plaats zal vinden. PGOsupport heeft op verzoek een tweetal bijeenkomsten georganiseerd voor organisaties die wilden onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om gezamenlijke huisvesting, dan wel het samenbrengen van backofficetaken te realiseren. PGOconsult Het tweede doel van het Activiteitenplan is: het ondersteunen van de organisaties tot 1500 leden bij het bestrijden van de gevolgen van de bezuinigingen. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 2

3 In de loop van 2012 worden de gevolgen van de bezuinigingen die medio 2011 zijn aangekondigd duidelijk. De nieuwe subsidieregeling die de minister van VWS wil invoeren voorziet in één subsidiebedrag voor alle in aanmerking komende pgo-organisaties, namelijk per organisatie ongeacht het aantal leden. Dit pakt ongunstig uit voor met name een 60-tal middelgrote organisaties die tot nu toe een subsidie bedrag ontvingen, dat aanzienlijk hoger was ( tot ) en die over weinig andere structurele inkomsten beschikken (ledental globaal van 500 tot 8000 leden). De in 2011 ingezette bezuinigingen zouden leiden tot strategische heroverwegingen, het verminderen van de formatie, keuzes in het takenpakket, zo was de verwachting. Voor PGOsupport heeft dat in 2012 tot de volgende doelen voor diverse vormen van ondersteuning geleid. PGOsupport begeleidt twintig organisaties in het houden van een strategische sessie. In feite zijn er 33 gerealiseerd, vaak in samenhang met de vraag of samenwerking als oplossing gezien kan worden; vijftien organisaties zijn begeleid in het bijstellen van het vrijwilligersbeleid. Dit is bij drie organisaties gerealiseerd. veertig organisaties zijn begeleid bij het verhogen van de contributie naar 25,-. Dit doel bleek door een wijziging in de interpretatie van het beleidskader door het CIBG niet meer relevant. Een vereniging voldoet namelijk aan de voorwaarde als honderd leden 25,- betalen. twintig organisaties zijn begeleid bij het verhogen van het ledental naar honderd-plus. Is niet gerealiseerd, PGOsupport is hier niet voor gevraagd. rond deze thema s zijn de best-practices verzameld. Is - voor zover voorradig - gebeurd en via de website gecommuniceerd. vijf organisaties zijn begeleid bij het maken van de omslag naar vraaggeoriënteerd werken. Is gerealiseerd omdat dit punt in veel strategische sessies aan de orde is geweest. Tegelijk kan worden vastgesteld dat naast een grote belangstelling voor fondsenwerving er weinig initiatieven zijn genomen om te komen tot nieuwe verdienmodellen. Ook de belangstelling voor marketing - in het verlengde van vraaggestuurd werken - was te verwaarlozen. Aanvullend kan op het terrein van consult nog gemeld worden dat er in 2012 langer lopende en door adviseurs begeleide trajecten zijn gerealiseerd rond samenwerking (8), ondersteuning van subsidieaanvragen (13), HRM-vraagstukken (3) en PR/communicatie (3) Vouchermanagement Het begeleiden van de pg-organisaties bij het bepalen van een thema voor een vouchertraject, het begeleiden van de keuze voor het besteden van de vouchers en het zorgen dat er zeven vouchers bij een project beschikbaar kwamen, heeft de praktijk van PGOsupport in het eerste halfjaar van 2012 gedomineerd. Een groot deel van het team had het er erg druk mee. In totaal meer dan 1200 uren zijn aan deze begeleiding gespendeerd, waarbij met name veel tijd is besteed aan het benaderen van organisaties die aanvankelijk niet van plan waren hun voucher in te zetten. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 3

4 In het Activiteitenplan 2012 was geanticipeerd op de volgende verzoeken van de kant van de pgoorganisaties: het bepalen van wat subsidiabele inhoudelijke criteria zijn; het communiceren van de onderwerpen op basis waarvan pg-organisaties willen samenwerken; het assisteren bij het invullen van het voor de subsidieaanvraag ontwikkelde formulier; het vinden van mogelijke samenwerkingspartners; het inventariseren van de mogelijke samenwerkingsvormen; het opstellen van samenwerkingsprotocollen; het begeleiden van de organisaties die willen samenwerken; het beheer en verantwoording van de middelen. Als doelen werden gesteld: het maken van een informatiepakket, waarin aangegeven staat waarvoor de vouchers worden benut. Is gerealiseerd. het ondersteunen van vijftien projectsubsidievoorstellen. Uiteindelijk zijn er 18 projectvoorstellen gerealiseerd. Bij een aantal voorstellen zoals die van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen is PGOsupport niet of ten dele (VSOP) betrokken geweest. Uiteindelijk heeft PGOsupport 17projectvoorstellen ondersteund. het onderhouden van een webbased databank met projectsubsidievoorstellen die tot 1 juni 2012 voor alle pg-organisaties te raadplegen is. Is gerealiseerd en heeft naar behoeven gefunctioneerd. Men heeft intensief van deze informatie gebruik gemaakt. het begeleiden van vijftien samenwerkingsverbanden, is eveneens gerealiseerd. Dit betreft uiteraard het samenwerkingsverband dat ontstaat rond de uitwerking van een projectplan. Dat was soms een intensief traject, zeker waar sprake was van parapluprojecten. Het bleek namelijk lang niet altijd mogelijk zes gegadigden te vinden voor een onderwerp. Soms omdat een aantal organisaties rond dezelfde aandoening met elkaar wilden samenwerken, maar het aantal van zeven niet haalden. Soms omdat het aantal organisaties dat met een thema aan de slag wilde niet boven de vier uitkwam. In een parapluproject werden beide thema s dan samengevoegd, zodat alle organisaties kunnen werken aan het onderwerp van hun keuze. Op 1 januari 2013 zijn 18 voucherprojecten van start gegaan. In deze projecten zijn 201 van de 226 toegekende vouchers ingezet, hetgeen een bevredigende score genoemd kan worden. In alle bescheidenheid kan PGOsupport trots zijn op dit resultaat. Voor 2014 hebben 46 vouchers hun bestemming nog niet gevonden, die moeten in 2013 alsnog worden belegd in een project. Klankbordgroepen/platforms Internet biedt de mogelijkheid voor deelnemers aan een cursus om met elkaar in contact te blijven door een digitaal platform in te richten. PGOsupport heeft een tijdlang geprobeerd dit aan te bieden aan cursisten. Ook als men goede voornemens met elkaar uitwisselde, bleek het in de praktijk niet te leiden tot een digitaal platform. Dat heeft zo zijn weerslag op de hieronder weergegeven doelen. in 2012 worden er vijf nieuwe klankbordgroepen opgericht. Is niet gerealiseerd. Op linkedin is er wel een platform tot stand gekomen waar men discussieert over pg-onderwerpen, maar nieuwe klankbordgroepen zijn niet gerealiseerd. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 4

5 de Klankbordgroep kleinere organisaties komt twee keer per jaar bijeen. Is gerealiseerd. de Klankbordgroep middelgrote organisaties komt op afroep bijeen maar heeft twee keer per jaar een consultatieronde. Is gerealiseerd. de klankbordgroep penningmeesters komt minimaal één keer per jaar bijeen. Is gerealiseerd: men is twee keer bij elkaar gekomen. Deze klankbordgroepen leveren onderwerpen voor themabijeenkomsten of nieuwe producten op, voor 2012 is ervan uitgegaan dat de klankbordgroepen vier thema s voor bijeenkomsten opleveren en vier suggesties voor nieuwe producten. Is niet gerealiseerd. Dagelijkse advisering: de Helpdesk Pgo-organisaties bellen met alle mogelijke vragen of problemen naar PGOsupport. Sommige vragen hulp bij een bestuurlijk conflict, andere hebben een financiële vraag, het gehele spectrum aan onderwerpen komt langs. Personeelsbeleid, voorbeeldstatuten, reservevorming, vrijwilligersvergoedingen, zo n 180 adviezen zullen er naar verwachting in 2011 gegeven worden, voor 2012 is de verwachting dat dit aantal stijgt naar tweehonderd. Doel: tweehonderd adviezen in Feitelijk heeft de helpdesk 205 adviesvragen binnengekregen en afgewikkeld. Organisatiebezoeken Weten hoe een organisatie er voor staat, wat het klantprofiel is, met wie contact opgenomen kan worden (welk gezicht hoort bij welke organisatie?), wat de ondersteuningsbehoefte is. Dat zijn de vragen die PGOsupport ertoe hebben gebracht in principe jaarlijks elke organisatie te spreken. Niet alle pgo-organisaties zijn daarvan gediend of in een enkel geval in staat om ons ook te ontvangen. Van het gesprek wordt een standaardverslag gemaakt en er wordt een klantenkaart ingevuld waarop de belangrijkste gegevens van de organisatie vermeld staan. 175 organisatiebezoeken werd als doel gesteld voor 2012, 120 zijn er gerealiseerd. Daarbij moet worden aangetekend dat het eerste halfjaar in het kader van de vouchertrajecten met alle organisaties contact is gezocht. Dat was in veel gevallen ook een contactmoment waarbij de state of the art binnen een organisatie werd opgenomen. Producten en diensten Toolkits In 2011 zijn de onderstaande toolkits verschenen. Zij worden in 2012 geactualiseerd. Financieel beleid is geactualiseerd. Vrijwilligersmanagement opgestart maar nog niet afgerond. Goed bestuur, opgestart maar nog niet afgerond Lotgenotencontact is niet geactualiseerd. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 5

6 Patiëntenparticipatie/ inzet van ervaringsdeskundigheid opgestart maar nog niet afgerond. Ledenwerving en binding opgestart maar nog niet afgerond. Verschenen. Die worden in 2012 geactualiseerd. In 2012 verschijnen: Marketing: is niet gerealiseerd. Social media: is gerealiseerd. ehealth: is niet gerealiseerd. Studiedagen en congressen is gerealiseerd. Vermarkten van diensten is niet gerealiseerd. Inzet van Sesamadviseurs bij vijftien pgo-organisaties. Aan pgo-organisaties is het aanbod gedaan bij het gebruik van een toolkit begeleiding te krijgen in de vorm van een SASAMacademie adviseur. Daar is geen gebruik van gemaakt. Inkoop Pgo-organisaties hebben PGOsupport gevraagd te onderzoeken of er inkoopvoordelen te behalen zijn door centraal in te kopen. Onderstaande diensten zijn daarbij genoemd. Aangegeven is wat de bevindingen zijn. inhuur van diensten van een congresbureau tegen gereduceerd tarief, is niet gerealiseerd.; huur van accommodaties elders in het land tegen gereduceerd tarief, dat kunnen vergaderlocaties zijn, maar ook werkplekken (Seats to meet), bleek geen behoefte aan te bestaan die groot genoeg was om tot een overeenkomst over te gaan. informatie over sponsoren en of fondsen beschikbaar maken tegen een gereduceerd tarief: is gerealiseerd. Een organisatie wordt aanbevolen. inkoop van adresgegevens op doelgroep ten behoeve van mailingen door pgo-organisaties is niet gerealiseerd. inkoop van facilitaire diensten voor pgo-organisaties ten behoeve van centraal uitgevoerde backoffice taken is onderzocht en afgewezen. fondsenwervers traceren die ten behoeve van pgo-organisaties werken tegen gereduceerd tarief, of op no cure no pay-basis; is gerealiseerd, er zijn twee bureaus gevonden. het realiseren van efficiencywinst bij de inkoop van de productiemiddelen voor verenigingsbladen; is gerealiseerd maar niet afgenomen. het uitwerken van een concept waarbij een rompblad en specifieke meer aandoening gerelateerde bladen gezamenlijk geproduceerd worden; is gerealiseerd maar niet afgenomen. zoeken naar gratis standaardwebsites of het faciliteren daarvan via PGOsupport. Is gerealiseerd en via de website ook gecommuniceerd. in 2012 is van tien diensten verduidelijkt of er inkoopvoordelen te behalen zijn: is gerealiseerd. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 6

7 in 2012 zijn er acht inkoopvoordelen gerealiseerd. Dit is gehaald. Met name een inkoopcombinatie biedt flinke kortingen aan op de aanschaf van bureauvoorzieningen en kantoorbenodigdheden. ICT-diensten Door PGOsupport is een virtueel kantoor gekozen en aangeboden aan de pgo-organisaties. Voor het jaar 2012 waren de doelen: in 2012 maken in totaal veertig organisaties gebruik van het virtueel kantoor; was eind met 18 prospects. de gebruiksmogelijkheden binnen het virtueel kantoor van specifieke software zoals boekhoud- en ledenadministratieprogramma s zijn onderzocht en indien bruikbaar, beschikbaar binnen het virtueel kantoor, is onderzocht, maar blijkt lastig te realiseren; de mogelijkheden voor gebruik van het virtueel kantoor als onderdeel van de mogelijk door PGOsupport verleende backoffice-diensten zijn onderzocht. Is gerealiseerd. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen of geringe behoefte bestaat aan een gedeelde backoffice. Een cursus voor nieuwe gebruikers van het virtuele kantoor is gerealiseerd. Enquêtool De doelen uit het Activiteitenplan zijn: vijftien nieuwe gebruikers van de enquêtetool, dat zijn er uiteindelijk 12 geworden.; vijf nieuwe gebruikers van het panel, is niet gehaald het aantal is nu in totaal 8 inclusief de NPCF. tien nieuwe gebruikers van de ledenscan, is door vrije verkrijgbaarheid via de site nu niet meer te controleren; tien nieuwe gebruikers van de vrijwilligersscan: scan is niet gerealiseerd; publicatie van alle relevante vragenlijsten op de website die door pgo-organisaties zijn ontworpen: is gerealiseerd. twee verbeteringen aan enquêtetool of ledenpanel zijn gerealiseerd: is daadwerkelijk gedaan. De ledenadministratiewijzer Doel: twee keer per jaar een update van de gegevens van de ledenadministratiewijzer. Is niet gerealiseerd omdat het gebruik na een hausse in het gebruik na de introductie sterk is afgenomen. Af en toe meldt een organisatie zich met de vraag welk ledenadministratiesysteem men moet kiezen, maar de vraag is na het project waarbij alle systemen in beeld zijn gebracht sterk afgenomen. Handleidingen/voorbeeldcontracten Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 7

8 De reeds bestaande documenten Vormen van samenwerking en Subsidie, en BTW-verplichtingen bij samenwerkingsovereenkomsten moeten op hun actualiteitswaarde woorden getest en eventueel worden bijgesteld. Dat is ook het doel voor 2012 en is ook gerealiseerd. Verhuur Het is voor pgo-organisaties mogelijk om de vergaderzalen van PGOsupport te huren, in 2012 komt daar een faciliteit voor organisaties om op locatie tegen korting te huren bij. Zo staat te lezen in het Activiteitenplan Bij de uitwerking van dit aanbod bleek er geen behoefte aan te zijn. Men heeft in de eigen directe omgeving van de organisaties daar al een oplossing voor gevonden. Het gebruik van de vergaderfaciliteit is inmiddels zo intensief dat er een tekort aan mogelijkheden dreigt te ontstaan, ook omdat er een aantal dagdelen nodig zijn om de activiteiten van de PGOacademie te kunnen uitvoeren. Derhalve zijn de doelen uit 2011 ook de doelen uit En die zijn, net als in 2011 gerealiseerd: bezettingsgraad is gemiddeld 8 dagdelen per week (avonden inbegrepen). aantoonbare benutting van de faciliteit door kleine organisaties. PG-monitor Het ministerie van VWS heeft besloten om de PG-monitor met ingang van 2011 niet langer te subsidiëren. De gegevens die door de monitor over zelforganisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten werden verzameld, zijn echter van groot belang voor de dienstverlening van PGOsupport. Hoewel de bezwaarprocedure nog loopt, wordt in dit werkplan ervan uitgegaan dat er in 2012 geen middelen zijn om de monitor op het oude niveau uit te voeren. Besloten is dan ook een aangepaste vorm van dataverzameling in de activiteiten van PGOsupport in te passen. opname van de kerngegevens van 150 organisaties in CRM systeem Tim: is in gang gezet maar nog niet gerealiseerd. publicatie van factsheet met kerngegevens over zelforganisaties van patiënten: is gerealiseerd. ontsluiten van outputgegevens voor benchmarking door pgo-organisaties: is niet gerealiseerd, omdat de techniek van het interactief spiegelen niet bruikbaar is gebleken. organiseren van feedback op de effectiviteit van PGOsupport is wel gerealiseerd, maar niet in verband met de monitor, dat bleek moeilijk herleidbaar. voor de input voor professionaliseringswensen in beeld als input voor eigen programma: is niet gerealiseerd. Nieuwe producten 2012 Marketing en social media Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 8

9 Als onderdeel van de aanpak om de gevolgen van de bezuinigingen te bestrijden is het introduceren van marketing aangedragen door pgo-organisaties. Een aanbod, in combinatie met social media bleek niet op applaus te kunnen rekenen. Hoewel de belangstelling voor social media op zich groot is en het introduceren ervan succesvol is gebeurd. Derhalve zijn onderstaande doelen niet gerealiseerd. het ontwikkelen van resultaatgerichte marketingstrategieën. het aanbieden van marketingtools, zie ook de Toolkit marketing. twee raamcontracten met direct-marketing organisaties. twee cursussen over marketing. nut van social media als onderdeel van een marketingstrategie onderzocht. indien nuttig offerte-traject voor ondersteuning bij inzet social media gestart en afgerond. Innovatieve websites Plan was om innovatieve websites zoals die ontwikkeld zijn bij de Diabetesvereniging Nederland of de Vereniging Spierziekten Nederland ter beschikking te stellen van andere pgo-organisaties. Daartoe is bij herhaling contact opgenomen met de betreffende verenigingen. Feitelijk bleek men niet in de gelegenheid ons aanbod ook te verzilveren. Ook hier geldt: het aanbod is wel gedaan, maar niet afgenomen. uitroltrajecten naar twee innovatieve websites omschreven en gerealiseerd in samenspraak. tien pgo-organisaties zijn toegeleid tot de innovatieve websites Beide doelen zijn niet gerealiseerd. Handleidingen de handleiding: Hoe maak ik een digitale nieuwsbrief? en welke kosten zijn daarmee gemoeid is in papieren vorm niet gerealiseerd al is hierover wel geadviseerd aan pgorganisaties; een handleiding waarin het nut van apps en widgets voor pgo-organisaties wordt beschreven, wordt uiteengezet hoe deze applicaties geproduceerd kunnen worden en de kosten in beeld gebracht. Is niet gerealiseerd. PGOweb de website wordt als communicatiemiddel verfijnd en vernieuwd op een drietal punten: is gerealiseerd. beschikbaar komen van doelgroepgerichte informatie is gerealiseerd; nut en noodzaak van profielgestuurde nieuwsbrieven is onderzocht. Maar is als zodanig niet gerealiseerd. Wel zijn er mailingen per doelgroep verstuurd en is een begin gemaakt Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 9

10 met -notificering in de kennisbank. Als men geïnteresseerd is in een bepaald onderwerp kan men zijn adres achterlaten en krijgt men informatie op verzoek en op maat. De kennisbank twee kenniswerkplaatsen tot stand gebracht met derden. Een is er gerealiseerd rond het thema arbeid in het kader van voucherproject rond het thema arbeid. twee cursussen patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek georganiseerd, is gerealiseerd; twee themabijeenkomsten rond (onderzoeks)thema s die verder gebracht kunnen worden: zijn gerealiseerd rond de onderwerpen e-health en diversiteit. twintig documenten waarin best-practices centraal staan. Daar zijn er tien van gerealiseerd. Internationaal Doel: Twee documenten voor de kennisbank: is gerealiseerd. PGOacademie In totaal waren in cursussen en 7 themabijeenkomsten gepland voor In het onderstaande overzicht zijn de cursussen op thema gerubriceerd en is aangegeven wat er in het kader van de PGOacademie gerealiseerd is. twee activiteiten op het gebied van e-learning: er is contact geweest met leveranciers van e- learning-platforms. Besloten is de cursus uit te stellen en te inventariseren wat de vraag van pgo-organisaties is. twee webinars: is gerealiseerd. Bestuur /management de cursussen Bestuur in balans; is niet gerealiseerd Sturen en toezicht houden is gerealiseerd Visievorming en beleidsplan; is niet gerealiseerd Interactief spiegelen; is niet gerealiseerd Effectief vrijwilligersmanagement; is gerealiseerd Effectief vrijwilligersmanagement ouderen; is gerealiseerd Projectmanagement van PGO projecten; is gerealiseerd Extra: studiedagen Hoe bereik ik jonge senioren? is 2x gerealiseerd Masterclass voor directeuren. is gerealiseerd Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 10

11 Financiën Subsidieverantwoording; is gerealiseerd niet bij PGOsupport Financieel beleid; is 2x gerealiseerd Workshop begroting lezen; is gerealiseerd Workshop vermarkten van producten is niet gerealiseerd Participatie Effectief invloed uitoefenen; is gerealiseerd Cliëntenparticipatie; is gerealiseerd Zorg Zorginkoop voor LPGGz II; is gerealiseerd Zorgstelsel in vogelvlucht; is gerealiseerd Ketenzorg en zorginkoop. Is gerealiseerd Vaardigheden Presenteren; is 5x gerealiseerd Mediatraining; is gerealiseerd Kort en effectief teksten schrijven advisering; is gerealiseerd Schrijven voor internet; is gerealiseerd Enquêtetool; is 4x gerealiseerd Virtueel kantoor; is gerealiseerd Vrijwilligerstrainingen; is gerealiseerd Telefoontraining voor lotgenoten; is 3x gerealiseerd Toegankelijkheid website; is gerealiseerd Bladen maken; is 2x gerealiseerd Journalistiek schrijven; is 4x gerealiseerd Patiëntenparticipatie bij wetensch onderzoek; is gerealiseerd Patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling. is 2x gerealiseerd Fondsenwerving Regionale fondsenwerving (nieuw); is niet gerealiseerd Fondsenwerving; is gerealiseerd Verdiepingscursus fondsenwerving. is gerealiseerd Ledenwerving en - binding Ledenwerving en binding; is gerealiseerd Marketing; is niet gerealiseerd Inzet social media. is 6x gerealiseerd Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 11

12 Naast de geplande cursussen zijn in 2012 nog de volgende cursussen gehouden: Eindredactie; Intervisie voor directeuren Telefoontraining kort en bondig Themabijeenkomsten Er zijn themabijeenkomsten gehouden over het virtueel kantoor (2x), social media, arbeid, ledenbinding, gezamenlijke backoffice of huisvesting, kwaliteit in zicht, diversiteit, en fondsenwerving. Afhankelijk van de thema s die pgo-organisaties aandragen worden er zeven themabijeenkomsten georganiseerd. Resultaat: In totaal zijn 54 cursussen gerealiseerd In totaal zijn 8 themabijeenkomsten gehouden. PROJECTEN Cliëntenperspectief in kwaliteit van zorg Voor PGOsupport kan het doel alleen maar zijn de aanbesteding voor beide taken te winnen. ontwikkelen van expertise en het vrijspelen van menskracht om het aanbestedingstraject te faciliteren; bevorderen dat het aanbestedingstraject voor het inbrengen van cliëntervaringen met kwaliteit van zorg op basis van heldere en onderling afgestemde criteria plaatsvindt; het winnen van het aanbestedingstraject. Resultaat: De aanbesteding is door PGOsupport gewonnen. Inhoudelijk verslag /05/2013 MG 12

Inhoudelijk verslag 2010

Inhoudelijk verslag 2010 Inhoudelijk verslag 2010 Utrecht, juni 2011 Inleiding PGOsupport heeft in 2010 zijn activiteitenniveau ten opzichte van 2009 ruim verdubbeld. Als we alle soorten activiteiten, variërend van het geven van

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2011

Inhoudelijk verslag 2011 Inhoudelijk verslag 2011 Utrecht, juni 2012 Inleiding In het Activiteitenplan 2011 staat per activiteit een aantal doelen omschreven. In het Inhoudelijk Verslag 2011 is per voorgenomen doel aangegeven

Nadere informatie

Activiteitenplan 2011

Activiteitenplan 2011 Activiteitenplan 2011 Utrecht, september 2010 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010

Activiteitenplan 2010 Activiteitenplan 2010 Utrecht, september 2009 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Hulp op afstand in Nederland

Hulp op afstand in Nederland Hulp op afstand in Nederland Onderzoek naar op afstand georganiseerde hulpdiensten voor psychosociale problematiek Enschede, 14 september 2012 HD/12/1958/telehulp drs. Harry Doornink drs. Louise Pansier-Mast

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Adviescommissie Utrechts Bibliotheekstelsel. Een uitgelezen kans. Advies bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht. Utrecht, 15 juni 2010

Adviescommissie Utrechts Bibliotheekstelsel. Een uitgelezen kans. Advies bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht. Utrecht, 15 juni 2010 Adviescommissie Utrechts Bibliotheekstelsel Een uitgelezen kans Advies bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht Utrecht, 15 juni 2010 Inhoud Samenvatting 4 1..Opdracht adviescommissie 7 2..Omgeving en

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten

2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten NFK Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Jaarverslag 2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Nadere informatie