Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie"

Transcriptie

1 Meerjaren ontwikkelplan Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014

2 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG DUIDELIJKHEID OVER TAAK EN TOEGEVOEGDE WAARDE ONTBREEKT WENS: CONCRETE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN OUDERRAAD VOOR DE SCHOOL KERNVRAAG: HOE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE OUDERRAAD VERGROTEN? WAAROM DE OUDERRAAD ER IS EN WAT ZIJ WIL WAAROM DE OUDERRAAD BESTAAT (MISSIE) WAT DE OUDERRAAD WIL (VISIE) DOELEN TAKEN AANPAK VOORBEREIDEN WEBSITE, DIGITALE POSTBUS EN SUBSIDIEREGELING PRESENTATIE EN INFORMATIE VAN DE OUDERRAAD VÓÓR EN DOOR OUDERS OUDERRAAD EN DEELRAAD

3 1. Ouderraad Lindenborg 1.1 Duidelijkheid over taak en toegevoegde waarde ontbreekt Binnen RSG de Lindenborg functioneert al enige jaren een ouderraad. Werkwijze en doelen van de ouderraad zijn tot op heden vooral procedureel geformuleerd. Beschreven staat dat de ouderraad een adviesorgaan voor de directie is, op welke wijze de ouderraad tot stand komt en subsidies verstrekt. De overwegend procedurele beschrijvingen bieden weinig houvast om de inzet en activiteiten van de ouderraad te focussen. Dat blijkt ook uit het feit dat de ouderraad nog niet of nauwelijks een klankbord is voor ouders of een duidelijke ouder vertegenwoordigende taak vervult. Kortom: er is onduidelijkheid over haar taak en haar toegevoegde waarde. 1.2 Wens: concrete toegevoegde waarde van ouderraad voor de school De ouderraad is een raad waarin een aantal ouders zitting hebben. Die investeren samen met de directie en de leerlingenraad, die ook deelneemt aan de bijeenkomsten van de ouderraad, tijd en energie. Daarnaast stellen ouders via hun ouderbijdrage per jaar 10,-- beschikbaar. Tijd, energie en geld moeten idealiter aantoonbare toegevoegde waarde opleveren voor de schoolgemeenschap van leerlingen, docenten, directie en ouders. Daarom heeft de ouderraad naar aanleiding van een training in september 2013 besloten de koe bij de horens te vatten en een plan op te stellen om te komen tot een concrete toegevoegde waarde voor de school. Duidelijkheid over taak en toegevoegde waarde is nodig. Want zonder duidelijkheid over taak en toegevoegde waarde kan nut en noodzaak van de ouderraad niet helder worden weergeven. Op termijn kan dit ertoe leiden dat motivatie voor deelname aan en raadpleging van de ouderraad langzaam verdwijnt en de ouderraad een kwijnend bestaan zal gaan leiden. De Lindenborg mist dan op termijn een orgaan om ouderbetrokkenheid te bevorderen en de directie vanuit het perspectief van ouders te kunnen adviseren. Een potentieel waardevol instrument om de gemeenschap van leerlingen, docenten, directie én ouders te versterken ontbreekt dan in het repertoire van de school. Figuur 1: een deel van de schoolgemeenschap 3

4 1.3 Kernvraag: hoe toegevoegde waarde van de ouderraad vergroten? Kernvraag is derhalve: Hoe kan de ouderraad haar toegevoegde waarde voor de schoolgemeenschap vergroten? In dit document formuleren wij het antwoord op deze kernvraag. Dit document doet dienst als richtingwijzer voor ons als leden van de ouderraad voor de komende jaren. Onze acties en inspanningen die erin zijn geformuleerd gieten wij niet in beton. Wij staan open voor de behoeften van ouders, leerlingen, directie en docenten en spelen daar flexibel op in, binnen de kaders van onze missie en visie. 4

5 2. Waarom de ouderraad er is en wat zij wil. Wij formuleren als ouderraad van de Lindenborg onze missie, doelstellingen en acties om meer inhoud en focus te geven aan onze inzet teneinde onze toegevoegde waarde voor de schoolgemeenschap te vergroten. 2.1 Waarom de ouderraad bestaat (missie) Wij formuleren de missie en bestaansgrond van de ouderraad als volgt: De OR bevordert, de ouderbetrokkenheid bij het reilen en zeilen van De Lindenborg. Verdere ontwikkeling van De Lindenborg als een gemeenschap van betrokken en verantwoordelijke leerlingen, docenten, directieleden en ouders is daarbij ons uitgangspunt. 2.2 Wat de ouderraad wil (visie) Onze visie is hetgeen wij op termijn willen bereiken. De visie luidt: De OR is een bekend, (h)erkend en gewaardeerd klankbord voor uitwisseling van inspiratie, ideeën, vragen tussen ouders, en directie en deelraad. (Ons functioneren draagt bij aan de gemeenschapszin rondom de school). 2.3 Doelen Uit deze visie is een aantal doelen af te leiden. De ouderraad van de Lindenborg wil: dat het bij ouders algemeen bekend is waar de OR voor staat (missie en visie); dat de leden van de OR bekend zijn bij de meerderheid van de schoolgemeenschap; uitwisseling van informatie tussen deelraad en OR tot stand brengen; dat de OR door ouders, docenten en directie actief wordt gebruikt voor uitwisseling van inspiratie, ideeën en vragen. Daarbij weten ouders dat de OR geen platform is voor klachten met betrekking tot op zichzelf staande incidenten of personen; aantoonbaar de ouderbetrokkenheid bij de Lindenborg vergroten. 2.4 Taken De ouderraad heeft twee formele taken: 1. Zorgdragen voor een zorgvuldige besteding van bijdrage uit de vrijwillige ouderbijdrage ( 10 per leerling per jaar); 2. Deelname in het bestuur van de Balkenhoeve. Te constateren is dat de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage op dit moment divers is. Een reden hiervoor is dat de doelen van de ouderraad tot op heden niet (scherp) geformuleerd waren. Daardoor ontbrak een kader voor beoordeling van subsidieaanvragen. In de praktijk resulteerde dit erin dat bij een gebrek aan duidelijke focus, op verzoek van de directie, subsidies zijn verstrekt voor uiteenlopende doelen. Dat willen we veranderen door meer focus op onze doelen. 5

6 3. Aanpak Tabel 1: Activiteitenplan Ouderraad Tabel 1 presenteert een overzicht van de acties die de ouderraad de komende jaren uitvoert. In de hierna volgende paragrafen lichten wij de geplande activiteiten beknopt toe. Het heeft geen zin om de activiteiten in detail te beschrijven. Werkenderwijs komen wij tot invulling van de activiteiten. Bovendien kan de invulling van activiteiten soms per jaar verschillen.. 6

7 3.1 Voorbereiden website, digitale postbus en subsidieregeling In ons plan van aanpak is er een aantal eenmalige acties. Dit zijn de eerste drie acties uit de tabel. Website en digitale postbus Met de eerste twee acties bereiden we de communicatie infrastructuur voor. Dat zijn de middelen waarmee de ouderraad kan communiceren. Samen met de websitebeheerder van de Lindenborg zorgen we ervoor dat de ouderraad zichtbaar wordt op de website, (voor de portal) via een eigen tabblad. Op dit tabblad voegen wij ook een digitale postbus toe voor vragen, reacties en opmerkingen. Het tabblad op de website en de postbus is een belangrijk communicatiemiddel en heeft tot doel bij te dragen aan de bekendheid van de ouderraad binnen de schoolgemeenschap. Tevens bieden wij zo mogelijkheden voor ouders, docenten., leerlingen en directie om de ouderraad actief te gebruiken als platform voor uitwisseling van inspiratie, ideeën en vragen. Het tabblad op de website en de digitale postbus hebben wij voor het ingaan van het schooljaar gereed. Subsidieregeling We constateerden dat de geldende subsidieregeling niet geënt is op de (in dit document) geformuleerde doelstellingen van de ouderraad. We kiezen ervoor de subsidieregeling meer te focussen op stimuleren van ouderbetrokkenheid en gemeenschapszin binnen de Lindenborg. De subsidieregeling dient (aantoonbaar) bij te dragen aan de ouderbetrokkenheid en gemeenschapszin op de Lindenborg. De regeling dient te waarborgen dat het deel van de ouderbijdrage voor de ouderraad zorgvuldig en doelmatig wordt besteed. De subsidieregeling hebben wij voor het schooljaar aangepast. 3.2 Presentatie en informatie van de ouderraad In de komende periode voeren wij een aantal terugkerende acties uit. Deze zijn gericht op het presenteren en bekend maken van de ouderraad en het informeren van ouders over onder andere activiteiten op school. Present op informatieavonden voor (ouders van) instromers De ouderraad is vanaf nu vertegenwoordigd op informatieavonden voor instromers. De belangrijkste informatieavond is die voor (ouders van) aanstaande brugklassers. Deze avond wordt in januari door de school georganiseerd. De ouderraad is op deze avond door minimaal één lid vertegenwoordigd om kort uit te leggen wat de ouderraad doet. Desgewenst bereiden wij een korte brochure voor (1A4) met de informatie uit hoofdstuk 2. Een tweede informatieavond is die voor instroom op de HAVO. Deze avond organiseert de school meestal in juni. Op deze avond zal de ouderraad op dezelfde manier vertegenwoordigd zijn. Bekend maken waar de ouderraad voor staat en wat zij doet Elke informatieavond voor flinke aantallen (ouders van) instromers (2x per jaar) Digitale nieuwsbrief We sturen twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief aan alle ouders van kinderen op de Lindenborg. In deze nieuwsbrief koppelen we op hoofdlijnen terug wat we hebben besproken tijdens onze bijeenkomst. Dat geldt ook voor de met de deelraad uitgewisselde informatie. De nieuwsbrief gebruiken wij ook om ouders te informeren over bijeenkomsten waar zij voor uitgenodigd zijn zoals bijvoorbeeld muziekpresentaties, presentaties van profielwerkstukken, technasiumopdrachten. De school draagt ervoor zorg dat de ouderraad tijdig deze informatie beschikbaar krijgt. Naast de nieuwsbrief van de ouderraad communiceert de school ook via haar eigen kanalen over deze bijeenkomsten. Dat is natuurlijk geen bezwaar. Hier geldt: herhaling is de kracht van de reclame. 7

8 o Bekend maken van de ouderraad; o Duidelijk maken waar de ouderraad voor staat; o Ouderraad profileren als platform voor uitwisseling van inspiratie, ideeën en vragen tussen ouders, leerlingen, docenten en directie. De digitale nieuwsbrief maken wij twee keer per jaar in het 2 e en 4 e kwartaal van elk schooljaar. 3.3 Vóór en door ouders Er zijn drie activiteiten die onder de noemer voor en door ouders zijn te scharen: 1) de thematische ouderavond, 2) de prijsvraag en 3) het telefonisch spreekuur. Thematische ouderavond Per jaar organiseert de ouderraad één thematische ouderavond. De ouderavond vindt in principe in het eerste kwartaal van het jaar plaats en wordt gepland in nauw overleg met de school. Qua thematiek sluiten wij aan op de actualiteit in de school. Keuze en uitwerking van het thema is onderwerp van overleg met de directie of andere vertegenwoordigers van het docententeam. o Ouders via thema-avonden informeren over interessante en o relevante thema s die spelen rondom de school Ouderraad is platform voor uitwisseling van inspiratie, ideeën en vragen voor ouders, leerlingen, docenten en directie Een keer per jaar, in principe in het 1 e kwartaal van het jaar. Jaarlijkse prijsvraag De ouderraad organiseert jaarlijks een prijsvraag. De prijsvraag moet elk jaar hét idee van jaar opleveren om de ouderbetrokkenheid en gemeenschapszin op de Lindenborg te versterken. De prijsvraag staat open voor ouders, leerlingen, docenten en directie. De prijsvraag is tevens een uitnodiging om voor de ouderraad subsidiabele ideeën te genereren. o Versterken gemeenschapszin en ouderbetrokkenheid o Ouderraad is platform voor uitwisseling van inspiratie, ideeën en vragen voor ouders, leerlingen, docenten en directie Een keer per jaar, in principe in het 4 e kwartaal van het jaar. 8

9 Telefonisch spreekuur We gaan in 2014 experimenteren met een telefonisch spreekuur. Bij succes gaan we ermee door. Twee keer per jaar organiseren wij een dergelijk spreekuur. Tijdens dit spreekuur bieden wij ouder een laagdrempelige mogelijkheid om ideeën, opmerkingen en vragen te uiten. Vooraf maken wij duidelijk dat de ouderraad niet kan ingaan op individuele incidenten met bijvoorbeeld docenten. Daar zijn andere kanalen voor. We plannen het telefonisch spreekuur steeds kort na het uitgeven van een digitale nieuwsbrief zodat wij het spreekuur in de nieuwsbrief kunnen aankondigen. Daarnaast maken we natuurlijk gebruik van ons eigen tabblad op de website om het spreekuur bekend te maken. o Ouders, docenten en leerlingen gelegenheid geven om suggesties, opmerkingen, vragen of klachten te uiten aan de o ouderraad Ouderraad is platform voor uitwisseling van inspiratie, ideeën en vragen voor ouders, leerlingen, docenten en directie Twee keer per jaar, in principe in het 2 e en 4 e kwartaal van het jaar na het verschijnen van de digitale nieuwsbrief Ouderraad en deelraad In de ouderraad en deelraad zijn ouders vertegenwoordigd. Daarom is het belangrijk informatie uit te wisselen om de belangen van ouders ook zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Daarom zijn ouderraad en deelraad overeengekomen tot een betere informatie uitwisseling te komen. De ouderraad is agendalid van de deelraad en zal aanwezig zijn bij de deelraadbijeenkomsten en eventueel inspreker zijn indien dat gewenst is. De deelraad is uitgenodigd om zich te vertegenwoordigen in de ouderraad. Uitwisseling informatie tussen deelraad en ouderraad continu 9

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

BAWI/U200801300 Lbr. 08/145

BAWI/U200801300 Lbr. 08/145 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Plan van aanpak effectiviteit re-integratie uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801300 Lbr. 08/145 bijlage(n)

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie