Activiteitenplan 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2010"

Transcriptie

1 Activiteitenplan 2010 Utrecht, september 2009

2 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie, in nauwe samenwerking met het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz) en het Platform Verstandelijke Gehandicapten (Platform GV). Opgericht met de opdracht tot ondersteuning en versterking van organisaties van mensen met een aandoening, (Patiënten) een beperking (Gehandicapten) en van Ouderen. PGOsupport ontsluit kennis en best practices van de ene organisatie zodat die ter beschikking komen van de andere. Waarbij samenwerking wordt gepropageerd en netwerken worden bevorderd. PGOsupport adviseert organisaties op hun verzoek en ondersteunt initiatieven van organisaties die hun positie versterken, in de wetenschap dat de gevolgen van een aandoening of beperking op het gebied van inkomen, werk, huisvesting, vervoer en zorg veelal overeenstemmen. Hetzelfde geldt voor de problemen waarvoor organisaties (verenigingen) zich gesteld zien als het gaat om het werven van leden, vrijwilligers en bestuursleden en als het gaat om taken als de leden- of financiële administratie. Het zijn, met behoud van het unieke van de aandoening, evenzovele redenen om samen te werken, kennis uit te wisselen en netwerken te vormen. In 2010 wordt PGOsupport vanuit die gedachte verder uitgebouwd. Daartoe ontwikkelt PGOsupport het diensten- en productenpakket verder door tot een totaal van activiteiten dat elkaar aanvult. Daarbij wil PGOsupport vraaggestuurd werken. Advies, scholing, kennisoverdracht, het delen van best practices, accountmanagement, netwerkkaarten: het krijgt allemaal pas zin als het op maat aansluit bij de behoefte van de organisaties. Door het opzetten van een Customer Relation Managementsysteem in combinatie met bezoeken aan organisaties zal het mogelijk worden doelgroepen te onderscheiden in het PGO-veld. De ondersteuningsbehoefte van een organisatie die volledig uit vrijwilligers bestaat, is nu eenmaal anders dan die van een PGOorganisatie met tientallen FTE s. PGOsupport zet in op een instrumentarium dat ICT-georiënteerd (Netwerkkaarten, E-learning, CRM-sytemen, een website) is maar realiseert zich dat die benadering niet kan zonder het organiseren van de ontmoeting: binnen een jaar willen wij alle organisaties gesproken hebben om hen te bevragen op hun ondersteuningsbehoefte, zodat de dienstverlening meer op maat is zal zich kenmerken door de tweede ronde projectsubsidieaanvragen, waarbij vanuit PGOsupport door middel van PGOkoers getracht zal worden een methodisch geborgde kwaliteitsverbetering van de aanvragen te realiseren. PGOkoers is een methode om via E-learning strategische beleidsplannen en daaruit afgeleide projecten te formuleren. Begeleid door adviseurs en ondersteund door middel van workshops biedt het aan organisaties een kader dat de resultaten van de koers-aanpak verankert. Een projectaanvraag is zo Activiteitenplan PGOsupport van 12

3 geen incident, maar de logische volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie. Naast strategische keuzes die leiden tot daarvan afgeleide meerjarenplannen en projectvoorstellen, zal indien het accent opnieuw op samenwerking tussen organisaties zal komen te liggen PGOsupport de samenwerking tussen organisaties faciliteren. Het eerste halfjaar van 2010 zal in het teken staan van deze tweede ronde, waarvan het aantal aanvragen en dus de omvang van de inspanning die van PGOsupport gevraagd wordt nu nog niet vast te stellen is. Dit vereist in relatie tot de begroting dat er kan worden meebewogen met de vraag die de projectsubsidieronde oplevert. De beschikbare vacatureruimte zal tegen die achtergrond worden ingezet. Activiteitenplan PGOsupport van 12

4 Projecten Project: sectorscan en klantprofielen Een van de belangrijkste conclusies na de toekenning van de projectsubsidies in juli 2009 door het Ministerie van VWS (via de Programmaraad) was dat de kleinere organisaties nauwelijks succesvol zijn geweest met hun aanvragen. De kleine organisaties hebben de projectsubsidies nodig om hun kerntaken verder te ontwikkelen, maar hebben de subsidie om exact die reden niet toegekend gekregen. Daar is immers de basis- of ontwikkelsubsidie voor. Uit die constatering heeft PGOsupport een aantal conclusies getrokken. Vastgesteld is dat de verschillen in ontwikkelstadium, spankracht, formatieve en financiële mogelijkheden enorm zijn. Het PGO-veld bestaat uit geheel vrijwillige organisaties, of organisaties met één beroepskracht, maar ook uit geoliede patiëntenorganisatie met meer dan 30 FTE zoals de Diabetesvereniging Nederland. PGOsupport wil al die organisaties tot zijn klanten rekenen, maar zal doelgroepen moeten onderscheiden om de dienstverlening op maat te kunnen bieden en netwerkvorming te ondersteunen. Daartoe gaat PGOsupport in 2010: een CRM-systeem ontwikkelen dat alle organisaties op alle relevante kenmerken in beeld brengt; voorafgaand aan de keuze van dit systeem, een scan doen waarin alle al bestaande systemen (met name bij de koepels) op hun volledigheid en hun onderlinge samenhang worden bekeken; netwerkgesprekken gaan houden bij alle organisaties, teneinde al die gegevens actueel te houden en naast een digitale ook een werkelijke relatie op te bouwen; klantkaarten ontwikkelen waarin de verschillende profielen van de organisaties vermeld staan, zodat een ondersteuningsbehoefte per type organisatie kan worden samengesteld; de prioriteit leggen bij de kleine PGO-organisaties; het systeem koppelen aan de website en de kennisbank, zodat de informatie die het systeem bevat ook door derden te gebruiken is; Project werkplaatsen Doel voor 2009 was het betrekken van een twintigtal organisaties bij het inrichten van een werkplaats. In een werkplaats werken organisaties die een projectsubsidie hebben toegewezen gekregen samen met organisaties die rond hetzelfde thema een aanvraag hebben ingediend die is afgewezen. In schaduwgroepen blijven de organisaties op de hoogte van de vorderingen van het project, zodat de spin-off van het project groter wordt. Activiteitenplan PGOsupport van 12

5 Het bleek in de praktijk niet haalbaar om 20 organisaties bij een werkplaats te betrekken, zodat in 2009 het doel is bijgesteld en het project het karakter van een pilot heeft gekregen, teneinde deze samenwerkingsmethode verder te ontwikkelen. Voor 2010 wordt, als de resultaten van de pilot positief zijn, de doelstelling: het betrekken van 10 organisaties bij werkplaatsen. Het concept is hiervoor enigszins aangepast. De veronderstelling dat organisaties die een projectplan afgewezen hebben gezien, bereid zouden zijn in een werkplaats met hetzelfde thema aan de slag te gaan, bleek niet realistisch. Men kiest er dan voor zijn energie niet op die manier te besteden. Vandaar dat in 2010 de werkplaats voornamelijk zal worden ingezet om schaduwbijeenkomsten te organiseren rond de grotere projecten, teneinde de impact van dat project voor de sector als geheel te vergroten. Best practices die uit de werkplaatsen naar voren komen vinden hun weg naar de kennisbank. Doelen: 10 organisaties betrekken bij werkplaatsen; Best practices uit de werkplaatsen vermelden in de kennisbank. Project kennisinfrastructuur Kennis delen, voorkomen dat iedereen steeds weer het wiel uitvindt, bestpractices opsporen en die zo ontsluiten dat anderen er wat mee kunnen. Dat is een van de belangrijkste taken van PGOsupport. Daarbij heeft PGOsupport de functie van een kennismakelaar: kennis opsporen, ontsluiten en een infrastructuur ontwikkelen die daarbij past. Ook in relatie tot andere kennisinstituten en fondsen die onderzoek en kennisontwikkeling faciliteren. In 2009 zijn de grotere patiëntenorganisaties bezocht en is via de kennisbank - in beeld gebracht welke kennis bij die organisaties beschikbaar is. Omdat ook de meeste landelijke kennisinstituten zijn bezocht, is eind 2009 zichtbaar gemaakt welke kennislacunes en mogelijkheden tot samenwerking er zijn en zijn de drie actieprogramma s benoemd die noodzakelijk zijn om die lacunes op te vullen. Begin 2010 kan dan een aanvang worden gemaakt met het uitvoeren van de actieprogramma s. In het kader van de upgrading van de website is besloten de kennisbank voor gebruikers beter te ontsluiten. De zoekfunctie bleek niet altijd het gewenste resultaat op te leveren en te zeer gevoelig voor de spelling van een woord of begrip. De in 2009 en 2010 geplande netwerkgesprekken gaan de beschikbare en relevante kennis van vrijwel alle organisaties in beeld brengen, waarbij het te ontwikkelen CRM-systeem moet worden geïntegreerd met de website. Derhalve is het noodzakelijk de inhoudelijke logica van de kennisbank mede in relatie tot het CRM-systeem te vergroten. Op zoek naar de state of the art best-practices wil PGOsupport kennis voor het veld ontsluiten en aan methodiek- en kennisontwikkeling doen. In samenwerking met andere kennisinstituten, waarbij maximaal gebruik van de wederzijdse ICT-infrastructuur uitgangspunt is. Daardoor ontstaat een gelinkte kennisinfrastructuur, waarmee het eerder Activiteitenplan PGOsupport van 12

6 omschreven doel dat de website van PGOsupport de startpagina van de pgobeweging vormt, gerealiseerd wordt. In 2010 zal PGOsupport met andere kennisinstituten samenwerken om inhoud te geven aan een kenniswerkplaats cliëntenparticipatie. Het doel hiervan moet zijn om de optiek van de ervaringsdeskundige een volwaardige positie te laten verwerven naast die van de aanbieder. Waar op dit moment door verschillende instituten aan kennis- en methodiekontwikkeling voor zeer specifieke thema s (bijv. wetenschappelijk onderzoek en zorginkoop) wordt gewerkt zal PGOsupport streven naar het bij elkaar brengen van deze kennis. De focus ligt daarbij op het vinden van aansluiting bij de dagelijkse praktijk van pgo-organisaties en hun vrijwilligers in de regio. Nu staat vaak het inhoudelijke thema zelf (het onderzoek of de zorginkoop) centraal. De betrokkenheid van deze organisaties bij de daarvoor noodzakelijke methodiekontwikkeling is cruciaal. PGOsupport ambieert in 2010 daarbij een makelaarsrol te vervullen. Internationaal In september 2009 verscheen een verkennende studie naar de mogelijkheden die het internationale pgo-veld biedt voor Nederland. Naar aanleiding van die studie heeft PGOsupport verkend of en zo ja in welke mate het internationale pgo-veld een agendapunt dan wel prioriteit kan zijn. Hiertoe zijn ZonMW, het ministerie van VWS en andere relevante partners uitgenodigd. Dit is de opmaat voor het organiseren van vervolgbijeenkomsten waarbij gezocht gaat worden naar organisaties die bereid zijn om de rest van het pgo-veld te interesseren en daarvoor documenten te produceren. Aansluitend hierop peilt PGOsupport de interesse in het veld en de mate van ondersteuning die noodzakelijk is om te komen tot een plan van aanpak voor het internationale pgo-werk. Doelen voor 2010: Verbeteren gebruiksmogelijkheden kennisbank, met name door middel van een goede en volledige zoekfunctie; Het integreren van de kennisbank (en dus de website) met het te ontwikkelen CRM-systeem; Kenniswerkplaats samen met andere kennisinstituten; Het ontwikkelen van ten minste drie samenwerkingsinitiatieven met andere kennis/kwaliteitsinstituten en het zoeken van partners hierbij. Het vaststellen van de interesse voor het internationale pgo-werk, het ondersteunen daarvan het komen tot een planmatige aanpak van dit werk. PGOkoers: ondersteuning projectaanvragen Per 1 januari 2010 start het traject voor de aanvragen van de projectsubsidies over de jaren PGOsupport heeft naar aanleiding van de eerste ronde projectsubsidies geconcludeerd dat de ondersteuning van de aanvragen kwalitatief niet geborgd was en het instrument PGOkoers ontwikkeld. Activiteitenplan PGOsupport van 12

7 In 2009 is een project gestart waarbij met 20 organisaties ervaring is opgedaan met PGOkoers. De methodiek van PGOkoers is E-learning: de organisatie kan vanuit de eigen setting via internet de koers zelf bepalen. Pgo-organisaties komen door middel van het doorlopen van de verschillende modules binnen het E-learning programma (interne en externe analyse, keuze prioriteiten) in combinatie met workshops tot strategische keuzes en daarop gebaseerde meerjarenplannen. Van die meerjarenplannen kunnen weer projectplannen worden afgeleid. Bij het doorlopen van de modules kunnen verschillende aspiratieniveaus worden gekozen en afhankelijk daarvan kan de begeleiding door adviseurs worden ingezet. PGOkoers bevat projectmodules die zich lenen voor het genereren van kwalitatief goede projectplannen die input kunnen zijn voor subsidieaanvragen in het kader van de projectsubsidies. Daarmee krijgt een dubbelslag inhoud: de organisaties ontwikkelen op kwalitatief verantwoorde wijze een strategische visie en meerjarenplannen en kunnen aan de hand van de projectenmodule kwalitatief geborgde projectvoorstellen maken. Dit in de veronderstelling dat de vereiste afstemming met het ministerie van VWS heeft plaatsgevonden, zodat module en projectaanvragen in elkaars verlengde liggen. Bij de eerste ronde projectaanvragen zijn door PGOsupport 109 organisaties begeleid voor een totaalbedrag van ,- Dit betekent dat een derde van de begroting van PGOsupport gereserveerd zou moeten worden en het resterende activiteitenbudget slechts een afgeslankt dienstverleningsaanbod mogelijk maakt. PGOkoers is ontwikkeld om een kwalitatief verantwoorde ondersteuning bij projectaanvragen zo kostenefficiënt mogelijk inhoud te geven. Uit de pilot die in 2009 met PGOkoers is gehouden, komt naar voren dat de kosten voor een all-in traject ongeveer 3000,- bedragen. Dit zou betekenen dat de begeleiding van hetzelfde aantal organisaties neerkomt op ,-. Naar verwachting zal het aantal lager zijn. Omdat een deel van de organisaties heroverweegt opnieuw een dergelijke inspanning te leveren, samenwerking rond projectaanvragen in de ronde 2010 nog nadrukkelijker aanwezig zal zijn dan in 2008 en een aantal organisaties het implementeren van de oude projectaanvraag en het starten van een nieuwe aanvraag niet in regie kan nemen. PGOsupport gaat uit van 100 organisaties, 40 die geheel en 60 die gedeeltelijk van PGOkoers gebruik maken voor het indienen van projectaanvragen ( 2000,- per traject), daarom is voor de tweede ronde projectaanvragen ,- op de begroting gereserveerd binnen de begrotingspost PGOConsult/koers van ,-. De Programmaraad, en dus het ministerie van VWS, heeft bij de toekenningen van projectsubsidies in 2009 duidelijk gemaakt dat er een premie staat op samenwerking. Als duidelijk mocht zijn dat die lijn wordt doorgetrokken in de Activiteitenplan PGOsupport van 12

8 jaren 2010 en verder, dan zal PGOsupport bij de begeleiding vanuit PGOkoers trachten die samenwerking in de advisering nader te bevorderen. Doelen: Het begeleiden van 40 organisaties bij het ontwikkelen van meerjarenplannen en projectplannen met behulp van PGOkoers, inclusief workshops, en begeleiding door adviseurs; Het begeleiden van 60 organisaties bij het indienen van projectsubsidies met behulp van de projectmodules van PGOkoers, inclusief begeleiding door adviseurs; PGOsupport zal in ten minste 40 van de 100 begeleidingstrajecten aantoonbaar streven naar het bevorderen van de samenwerking tussen PGO-organisaties. Het samen met een groep organisaties ontwikkelen van een vijftal netwerkkaarten, dat de samenwerking rond een thema visualiseren en aanjaagt. Project PG(O) monitor De drie opdrachtgevende koepels en de twee platforms waarmee nauw wordt samengewerkt, vervullen met LOC, LSR, Per Saldo en Zorgbelang Nederland de opdrachtgeverrol voor de PG monitor, die voorheen bij het Fonds PGO berustte. Deze partijen hebben PGOsupport gevraagd het overleg over de opdrachtverlening te ondersteunen, de uitvoering van de monitor te begeleiden en voor publicatie van de resultaten onder meer via de website van PGOsupport zorg te dragen. Er moet gestreefd worden naar innovatie door interactieve beschikbaarstelling van de data uit de monitor. PGOsupport heeft dus met name rol in de uitrol. Doelen voor 2010: De in het werkplan van het project PGmonitor geformuleerde doelen realiseren. Project Enquêtetool In het najaar van 2009 is gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe gebruiksmogelijkheden voor de Enquêtetool. Het was voor PGO-organisaties al mogelijk om via de Enquêtetool hun achterban over allerlei onderwerpen te bevragen. Daar is de mogelijkheid om een panel van 3000 mensen vragen te stellen bij gekomen. PGOsupport onderzoekt op verzoek van de achterban de mogelijkheden om een leden- en vrijwilligersscan te ontwikkelen. Zodat er een pakket aan producten ontstaat waarmee de PGO-organisaties de vitaliteit van het leden- en het vrijwilligersbestand kunnen monitoren. Doelen: 20 organisaties gebruiken de Enquêtetool; 20 organisaties gebruiken het panel; Mogelijkheden van een leden- en een vrijwilligersscan geanalyseerd; Ontwikkelplan scans geschreven. Activiteitenplan PGOsupport van 12

9 Scans gerealiseerd. Reguliere activiteiten PGOconsult De reguliere taak van PGOconsult is het verlenen van adviezen, het doorverwijzen naar andere organisaties en het accountmanagement. In de eerste 6 maanden van 2010 zal veel van de capaciteit van de accountmanagers van PGOconsult besteed moeten worden aan het ondersteunen van de projectaanvragen voor de projectsubsidies. Daarnaast zijn netwerkgesprekken aan de orde en zal met name vanuit het accountmanagement meegedacht moeten worden over het (door)ontwikkelen van het CRM-systeem. Inmiddels is vanuit de Klankbordgroep Kleinere Organisaties een verzoek gedaan om ondersteuning bij financiële en administratieve werkzaamheden aan te bieden. De functie van de Klankbordgroep is ontmoeting en gezamenlijke activiteiten ondernemen, al dan niet gefaciliteerd door PGOsupport. Uitgangspunt bij PGOsupport is dat feitelijke, betaalde dienstverlening op dat facilitaire vlak niet gegeven wordt. In eerste instantie worden de mogelijkheden van een elektronisch kantoor onderzocht. De mogelijkheden om via internet een uitgebreidere vorm van ondersteuning uit te bouwen zijn onderzocht. In 2009 zijn de mogelijkheden van cloud computing in dit verband tegen het licht gehouden. Hierbij is het voor alle leden van het bestuur van een organisatie mogelijk om toegang te hebben tot programmatuur die via internet bereikbaar is. Alles wat men gezamenlijk wenst te gebruiken is via internet bereikbaar en niet meer gebonden aan de programmatuur die staat op een specifieke PC van een individu. Deze zogeheten backbone kan allerlei ICT-faciliteiten bevatten, van ledenadministratieprogramma s tot en met de website van de vereniging die dan door iedereen te benaderen en aan te vullen is. De voordelen voor de vereniging zijn dat een groot aantal gegevens per definitie altijd voor een bestuur of een groep vrijwilligers bereikbaar is en dat allerlei afstemmingsproblemen en kwetsbaarheden zijn opgelost. In 2010 zal de verdere uitwerking van dat aanbod in overleg met de verschillende soorten organisaties inhoud krijgen. Inmiddels heeft zich een aantal organisaties gemeld dat een schaal kent die net boven de kleine organisaties uitstijgt. Bij kleine organisaties is het indelingscriterium dat men maximaal 1 beroepskracht heeft. In 2010 zal deze groep van middelgrote organisaties samengebracht worden in een klankbordgroep waarmee een programma zal worden vastgesteld. Doelen voor 2010: 20 organisaties zijn aan het werk met cloud computing; De klankbordgroep middelgrote organisaties is geformeerd en kent een werkprogramma. PGOweb Activiteitenplan PGOsupport van 12

10 Een website is eigenlijk alleen maar een middel. Toch is bij de introductie van PGOsupport de website van groot belang geweest en is de ambitie dat de website de startpagina van het PGO-veld zou moeten zijn nog steeds levend. Daarbij is in 2009 de informatiefunctie van de website wat beter tot zijn recht gekomen dan de interactieve componenten. Toch is bij de verdere uitbouw van de site de onderliggende aanname dat in de nabije toekomst de interactie tussen allerlei binnen het PGO-veld aanwezige organisaties steeds meer de vorm van netwerken dan wel communities aan zal nemen. Vandaar dat in de vernieuwing van de website die is begonnen in 2009 die netwerkstructuren gefaciliteerd gaan worden. Via de website zal PGOkoers, benaderbaar zijn, de kennisbank in samenhang met het CRM-systeem kennis en deskundigen ontsluiten en de netwerkkaart bestaande netwerken visualiseren. Doelen: Aantal tevreden bezoekers stijgt naar 150 per week; De startpagina krijgt vorm door integratie van diensten en producten op de website; Vijf digitale netwerken zijn gefaciliteerd. In het meerjarenplan PGOsupport is reeds aangegeven dat voor contentbeheer en webredactie 1 fte noodzakelijk is. In 2009 heeft nog geen definitieve invulling van deze functie plaatsvinden. Met ingang van 1 januari 2010 is deze functie vervuld. Inmiddels is ons uit diverse reacties van organisaties gebleken dat bij de pgoorganisaties soms onvoldoende bekend is dat PGOsupport bestaat en wat PGOsupport voor hen kan doen. Daarnaast is het niet voor alle organisaties helder hoe de afbakening tussen de rollen van de opdrachtgevende koepels en de diensten van PGOsupport in elkaar zit en hoe de relatie tussen de diensten van de lidorganisaties en die van PGOsupport geregeld is. Deze onbekendheid en onduidelijkheden zijn risicovol. Enerzijds omdat de dienstverlening van PGOsupport dan niet optimaal benut wordt en anderzijds omdat misverstanden over rollen tot ontevredenheid en imago schade kan leiden. Deze omstandigheden en het feit dat PGOsupport een nieuwe voorziening is, die niet automatisch onmiddellijk overal waar relevant bekendheid geniet, is aanleiding om een communicatieplan voor PGOsupport op te stellen. Doel daarvan is om de rol van PGOsupport en de communicatie daarover naar de klanten helder te hebben en effectief te maken, maar zeker ook om de interferentie met de belangen van de klanten en de opdrachtgevers duidelijk en transparant te regelen, opdat sprake kan zijn van complementariteit en overlappen of onduidelijkheden in de kiem kunnen worden gesmoord. Het communicatieplan zal inhoudelijk afgestemd moeten zijn met het strategisch marketingplan van grote pgo-organisaties en koepels, beschreven bij PGOacademie. Het communicatieplan zou in grote lijnen het volgende moeten behelzen: Analyse huidig imago en identiteit Formuleren gewenst imago en identiteit Activiteitenplan PGOsupport van 12

11 Formuleren communicatiedoelstellingen en doelgroepen Afbakening rollen PGOsupport, opdrachtgevers en klanten Formuleren strategie Formuleren boodschap per doelgroep Bepalen van media, kanalen, middelen en tone-of-voice per doelgroep Vaststellen planning Oplevering definitieve communicatieplan PGOacademie Het aanbod van PGOacademie zal naarmate meer organisaties via de netwerkgesprekken bevraagd zijn op hun scholingsaanbod in toenemende mate vraaggericht kunnen worden. In 2009 zijn de uitspraken van de Programmaraad bij de beschouwingen betrokken en is het aanbod daarop aangepast. Inmiddels is een aantal themadagen aan het cursusaanbod van PGOacademie toegevoegd. De input hiervoor was afkomstig van de Klankbordgroep Kleine Organisaties. Eind 2009 is eveneens een aanbod geformuleerd voor de grote zes patiëntenorganisaties, waarbij het doorontwikkelen van de directies van die organisaties in een ontwikkelprogramma is vervat dat ook in 2010 op de agenda zal blijven prijken. Naar verwachting zal het aanbod van PGOacademie verder differentiëren, omdat zowel de GGZ, via zijn platform, als de ouderenbonden te kennen hebben gegeven in samenwerking te willen komen tot een aanbod op maat. Doelen: 15 cursussen 5 themadagen 2 cursussen na overleg met PGO-sectoren zoals GGZ en ouderen. Huisvesting: Deel van het concept van PGOsupport is dat we de gelegenheid bieden aan PGOorganisaties om de vergaderfaciliteit van PGOsupport te gebruiken. Bovendien worden in principe alle cursussen, behalve meerdaagse, gegeven in de vergaderzalen van PGOsupport. In 2009 bleek dit aanbod in een duidelijke behoefte te voorzien en scoort de vergaderfaciliteit goed. In 2010 zal het gebruik van de vergaderfaciliteit verder worden gemaximaliseerd. Doelen: bezettingsgraad omhoog naar 6 dagdelen per week (avonden inbegrepen); aantoonbare benutting van de faciliteit door kleine organisaties. Personeel en begroting In 2010 is de inhuur voor de functie contentbeheerder/webredacteur omgezet in een fulltime dienstverband. Wel zal er inhuur plaatsvinden voor het realiseren van het CRM-systeem (24 uur per week) Verder wordt de staf uitgebreid met adviseurs die specifieke kennis van het GGZ en het ouderenveld hebben, zodat de teamsamenstelling evenwichtiger is in relatie tot het veld. De personeelskosten stijgen in 2010 met , ,- is het gevolg van Activiteitenplan PGOsupport van 12

12 afspraken op arbeidsvoorwaardelijk gebied volgend uit de nieuwe CAO, het overige bedrag is besteed aan (tijdelijke) uitbreiding van de formatie. De begroting van PGOsupport valt uiteen in personeelskosten ,- huisvestingskosten ,- organisatiekosten ,- en activiteitenkosten ,- De activiteitenkosten vallen uiteen in kosten van PGOconsult/PGOkoers ,- kosten van PGOacademie ,- kosten van PGOweb/communicatie ,- overige activiteitenkosten ,- De begrotingspost PGOconsult/koers wordt aangesproken om de ondersteuning van de tweede ronde aanvragen voor projectsubsidies te begeleiden. Afhankelijk van het beslag dat deze activiteit op de middelen doet, krijgen de andere activiteiten meer of minder middelen ter beschikking. September 2009 Ment Gillissen Activiteitenplan PGOsupport van 12

Activiteitenplan 2011

Activiteitenplan 2011 Activiteitenplan 2011 Utrecht, september 2010 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties www.zorgbelang-nederland.nl Inhoudsopgave Monitor Zorgbelangorganisaties Voorwoord Het

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl Mediatraining ACADEMIE ACADEMIE CONSULT WEB Over PGOsupport PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie, die haar diensten aanbiedt aan alle pgo-organisaties. PGOsupport is hèt bureau voor versterking

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2010

Inhoudelijk verslag 2010 Inhoudelijk verslag 2010 Utrecht, juni 2011 Inleiding PGOsupport heeft in 2010 zijn activiteitenniveau ten opzichte van 2009 ruim verdubbeld. Als we alle soorten activiteiten, variërend van het geven van

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2011

Inhoudelijk verslag 2011 Inhoudelijk verslag 2011 Utrecht, juni 2012 Inleiding In het Activiteitenplan 2011 staat per activiteit een aantal doelen omschreven. In het Inhoudelijk Verslag 2011 is per voorgenomen doel aangegeven

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verander manager beleid 22 oktober 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon 088 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden?

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden? COLOFON Deze folder is een uitgave van de samenwerkende partners: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE Nederland, kiesbeter.nl en de Stichting

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap".

Informatie voor deelnemers aan de training  Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap. Bijlage: Opzet training hoe start ik een eigen bedrijf. Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap". Indien u van plan bent een eigen bedrijf te starten vanuit

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen.

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. Wmo - WI raad raad Wmo Wageningen Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. nr. : 31 Datum : 23 januari 2015 Colofon De raad Wmo-WI is geïnstalleerd op 30

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015

Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015 Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015 Missie, visie en doelstellingen Missie van VTN De VTN is een dienstverlenende organisatie voor de aangesloten koren. Zij streeft

Nadere informatie

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Inhoudsopgave Inleiding Situatieanalyse Doelgroep Communicatiedoelstellingen Communicatiestrategie Boodschap Middelen Termijnplanning Organisatie en kosten Evaluatie

Nadere informatie

Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra. 31 mei 2017

Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra. 31 mei 2017 Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra 31 mei 2017 1 Vooraf Het activiteitenplan bestaat uit vier thema s: 1. Optimalisering instrumenten 2. Werkgeversdienstverlening 3. Ondernemers

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Status: ontwikkeldocument

Status: ontwikkeldocument CONSORTIUM NOORD HOLLAND EN FLEVOLAND Een programmatische aanpak Status: ontwikkeldocument 1. Inleiding Goede palliatieve zorg en ondersteuning voor iedere burger in 2020 is de inzet waarop ZonMw op verzoek

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo)

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Bespreekpunten Ontwikkelingen in denken over opdrachtgeven in de regio Inrichting inkoop 2018, voor regio en Venlo

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Evaluatie keurmerk en dienstverlening 2015

Evaluatie keurmerk en dienstverlening 2015 Evaluatie keurmerk en dienstverlening 2 28 januari 216 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Evaluatie keurmerk en dienstverlening 2 1 Inleiding Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief Checklist beoordeling beleidskader Wmo 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief AVI-toolkit 10 12 februari 2014 1 Inhoud Beleidskader Wmo beoordelen vanuit cliëntenperspectief... 3 Advies en ondersteuning...

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie Toolkit ehealth Hoofdstuk 3: ehealth strategie 1 Inhoud 3.1 Inventarisatie... 3 3.2 Koppeling met visie en kerntaken organisatie... 6 3.3 Resources... 7 3.4 Raadpleging achterban... 9 3.5 Aan de slag...

Nadere informatie

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Handreiking Governance Ziekenhuizen Handreiking Governance Ziekenhuizen Onderdeel rapportage Quick Scan Integrale Bekostiging en Governance Januari 2016 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Doetinchem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Nieuwsbulletin Brandonderzoek

Nieuwsbulletin Brandonderzoek Nieuwsbulletin Brandonderzoek Foto Erik Schadelee Nieuwsbulletin Brandonderzoek augustus 2012 In dit nieuwsbulletin leest u welke vorderingen er binnen het project brandonderzoek van het CCV zijn gemaakt.

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013

Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013 Inhoudelijk verslag 2012 Utrecht, 27 mei 2013 Inhoudelijk verslag 2012 17/05/2013 MG 1 Algemeen. Omschrijven van en uittesten van de werking van het programma kleinere organisaties met aantoonbare verbetering

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016.

Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016. Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016. Bijlage bij het verslag van de bijeenkomst Knop 1 Verhogen Instellingssubsidie Knop 2 Vouchers, verlagen minimum aantal Knop 3 Stimuleren

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

Link4All Vermenigvuldig door Delen

Link4All Vermenigvuldig door Delen Link4All Vermenigvuldig door Delen Beleidsplan (definitief) Jaap Verbeek 7 juni 2012 Doelstelling van Link4All Het lenigen van noden van mensen met een (verstandelijke) beperking die (willen) deelnemen

Nadere informatie

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND DIRECTEUR GGZ NEDERLAND 1 De organisatie. De ggz-sector in Nederland is goed voor een omzet van ruim vijf miljard euro en biedt werk aan ca. 70.000 mensen. GGZ Nederland is de brancheorganisatie die de

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016 en begroting basisactiviteiten

Activiteitenplan 2016 en begroting basisactiviteiten Activiteitenplan 2016 en begroting basisactiviteiten Aantoonbaar toegankelijk Versie 1.0 2015-11-16 SDdb2015/43 Inhoud Inleiding... 3 1 Doelstelling 2016... 3 2 Uitgangspunten... 3 2.1 Doelgroepen... 3

Nadere informatie

De beoordeling of u geschikt is voor het zelfstandig ondernemerschap dient zeer zorgvuldig te gebeuren.

De beoordeling of u geschikt is voor het zelfstandig ondernemerschap dient zeer zorgvuldig te gebeuren. STAPPENPLAN PROJECT EIGEN BAAS Stap 1 Beoordeling cliënt De beoordeling of u geschikt is voor het zelfstandig ondernemerschap dient zeer zorgvuldig te gebeuren. Waarop wordt een startende ondernemer( onderneming

Nadere informatie