Activiteitenplan 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2010"

Transcriptie

1 Activiteitenplan 2010 Utrecht, september 2009

2 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie, in nauwe samenwerking met het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz) en het Platform Verstandelijke Gehandicapten (Platform GV). Opgericht met de opdracht tot ondersteuning en versterking van organisaties van mensen met een aandoening, (Patiënten) een beperking (Gehandicapten) en van Ouderen. PGOsupport ontsluit kennis en best practices van de ene organisatie zodat die ter beschikking komen van de andere. Waarbij samenwerking wordt gepropageerd en netwerken worden bevorderd. PGOsupport adviseert organisaties op hun verzoek en ondersteunt initiatieven van organisaties die hun positie versterken, in de wetenschap dat de gevolgen van een aandoening of beperking op het gebied van inkomen, werk, huisvesting, vervoer en zorg veelal overeenstemmen. Hetzelfde geldt voor de problemen waarvoor organisaties (verenigingen) zich gesteld zien als het gaat om het werven van leden, vrijwilligers en bestuursleden en als het gaat om taken als de leden- of financiële administratie. Het zijn, met behoud van het unieke van de aandoening, evenzovele redenen om samen te werken, kennis uit te wisselen en netwerken te vormen. In 2010 wordt PGOsupport vanuit die gedachte verder uitgebouwd. Daartoe ontwikkelt PGOsupport het diensten- en productenpakket verder door tot een totaal van activiteiten dat elkaar aanvult. Daarbij wil PGOsupport vraaggestuurd werken. Advies, scholing, kennisoverdracht, het delen van best practices, accountmanagement, netwerkkaarten: het krijgt allemaal pas zin als het op maat aansluit bij de behoefte van de organisaties. Door het opzetten van een Customer Relation Managementsysteem in combinatie met bezoeken aan organisaties zal het mogelijk worden doelgroepen te onderscheiden in het PGO-veld. De ondersteuningsbehoefte van een organisatie die volledig uit vrijwilligers bestaat, is nu eenmaal anders dan die van een PGOorganisatie met tientallen FTE s. PGOsupport zet in op een instrumentarium dat ICT-georiënteerd (Netwerkkaarten, E-learning, CRM-sytemen, een website) is maar realiseert zich dat die benadering niet kan zonder het organiseren van de ontmoeting: binnen een jaar willen wij alle organisaties gesproken hebben om hen te bevragen op hun ondersteuningsbehoefte, zodat de dienstverlening meer op maat is zal zich kenmerken door de tweede ronde projectsubsidieaanvragen, waarbij vanuit PGOsupport door middel van PGOkoers getracht zal worden een methodisch geborgde kwaliteitsverbetering van de aanvragen te realiseren. PGOkoers is een methode om via E-learning strategische beleidsplannen en daaruit afgeleide projecten te formuleren. Begeleid door adviseurs en ondersteund door middel van workshops biedt het aan organisaties een kader dat de resultaten van de koers-aanpak verankert. Een projectaanvraag is zo Activiteitenplan PGOsupport van 12

3 geen incident, maar de logische volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie. Naast strategische keuzes die leiden tot daarvan afgeleide meerjarenplannen en projectvoorstellen, zal indien het accent opnieuw op samenwerking tussen organisaties zal komen te liggen PGOsupport de samenwerking tussen organisaties faciliteren. Het eerste halfjaar van 2010 zal in het teken staan van deze tweede ronde, waarvan het aantal aanvragen en dus de omvang van de inspanning die van PGOsupport gevraagd wordt nu nog niet vast te stellen is. Dit vereist in relatie tot de begroting dat er kan worden meebewogen met de vraag die de projectsubsidieronde oplevert. De beschikbare vacatureruimte zal tegen die achtergrond worden ingezet. Activiteitenplan PGOsupport van 12

4 Projecten Project: sectorscan en klantprofielen Een van de belangrijkste conclusies na de toekenning van de projectsubsidies in juli 2009 door het Ministerie van VWS (via de Programmaraad) was dat de kleinere organisaties nauwelijks succesvol zijn geweest met hun aanvragen. De kleine organisaties hebben de projectsubsidies nodig om hun kerntaken verder te ontwikkelen, maar hebben de subsidie om exact die reden niet toegekend gekregen. Daar is immers de basis- of ontwikkelsubsidie voor. Uit die constatering heeft PGOsupport een aantal conclusies getrokken. Vastgesteld is dat de verschillen in ontwikkelstadium, spankracht, formatieve en financiële mogelijkheden enorm zijn. Het PGO-veld bestaat uit geheel vrijwillige organisaties, of organisaties met één beroepskracht, maar ook uit geoliede patiëntenorganisatie met meer dan 30 FTE zoals de Diabetesvereniging Nederland. PGOsupport wil al die organisaties tot zijn klanten rekenen, maar zal doelgroepen moeten onderscheiden om de dienstverlening op maat te kunnen bieden en netwerkvorming te ondersteunen. Daartoe gaat PGOsupport in 2010: een CRM-systeem ontwikkelen dat alle organisaties op alle relevante kenmerken in beeld brengt; voorafgaand aan de keuze van dit systeem, een scan doen waarin alle al bestaande systemen (met name bij de koepels) op hun volledigheid en hun onderlinge samenhang worden bekeken; netwerkgesprekken gaan houden bij alle organisaties, teneinde al die gegevens actueel te houden en naast een digitale ook een werkelijke relatie op te bouwen; klantkaarten ontwikkelen waarin de verschillende profielen van de organisaties vermeld staan, zodat een ondersteuningsbehoefte per type organisatie kan worden samengesteld; de prioriteit leggen bij de kleine PGO-organisaties; het systeem koppelen aan de website en de kennisbank, zodat de informatie die het systeem bevat ook door derden te gebruiken is; Project werkplaatsen Doel voor 2009 was het betrekken van een twintigtal organisaties bij het inrichten van een werkplaats. In een werkplaats werken organisaties die een projectsubsidie hebben toegewezen gekregen samen met organisaties die rond hetzelfde thema een aanvraag hebben ingediend die is afgewezen. In schaduwgroepen blijven de organisaties op de hoogte van de vorderingen van het project, zodat de spin-off van het project groter wordt. Activiteitenplan PGOsupport van 12

5 Het bleek in de praktijk niet haalbaar om 20 organisaties bij een werkplaats te betrekken, zodat in 2009 het doel is bijgesteld en het project het karakter van een pilot heeft gekregen, teneinde deze samenwerkingsmethode verder te ontwikkelen. Voor 2010 wordt, als de resultaten van de pilot positief zijn, de doelstelling: het betrekken van 10 organisaties bij werkplaatsen. Het concept is hiervoor enigszins aangepast. De veronderstelling dat organisaties die een projectplan afgewezen hebben gezien, bereid zouden zijn in een werkplaats met hetzelfde thema aan de slag te gaan, bleek niet realistisch. Men kiest er dan voor zijn energie niet op die manier te besteden. Vandaar dat in 2010 de werkplaats voornamelijk zal worden ingezet om schaduwbijeenkomsten te organiseren rond de grotere projecten, teneinde de impact van dat project voor de sector als geheel te vergroten. Best practices die uit de werkplaatsen naar voren komen vinden hun weg naar de kennisbank. Doelen: 10 organisaties betrekken bij werkplaatsen; Best practices uit de werkplaatsen vermelden in de kennisbank. Project kennisinfrastructuur Kennis delen, voorkomen dat iedereen steeds weer het wiel uitvindt, bestpractices opsporen en die zo ontsluiten dat anderen er wat mee kunnen. Dat is een van de belangrijkste taken van PGOsupport. Daarbij heeft PGOsupport de functie van een kennismakelaar: kennis opsporen, ontsluiten en een infrastructuur ontwikkelen die daarbij past. Ook in relatie tot andere kennisinstituten en fondsen die onderzoek en kennisontwikkeling faciliteren. In 2009 zijn de grotere patiëntenorganisaties bezocht en is via de kennisbank - in beeld gebracht welke kennis bij die organisaties beschikbaar is. Omdat ook de meeste landelijke kennisinstituten zijn bezocht, is eind 2009 zichtbaar gemaakt welke kennislacunes en mogelijkheden tot samenwerking er zijn en zijn de drie actieprogramma s benoemd die noodzakelijk zijn om die lacunes op te vullen. Begin 2010 kan dan een aanvang worden gemaakt met het uitvoeren van de actieprogramma s. In het kader van de upgrading van de website is besloten de kennisbank voor gebruikers beter te ontsluiten. De zoekfunctie bleek niet altijd het gewenste resultaat op te leveren en te zeer gevoelig voor de spelling van een woord of begrip. De in 2009 en 2010 geplande netwerkgesprekken gaan de beschikbare en relevante kennis van vrijwel alle organisaties in beeld brengen, waarbij het te ontwikkelen CRM-systeem moet worden geïntegreerd met de website. Derhalve is het noodzakelijk de inhoudelijke logica van de kennisbank mede in relatie tot het CRM-systeem te vergroten. Op zoek naar de state of the art best-practices wil PGOsupport kennis voor het veld ontsluiten en aan methodiek- en kennisontwikkeling doen. In samenwerking met andere kennisinstituten, waarbij maximaal gebruik van de wederzijdse ICT-infrastructuur uitgangspunt is. Daardoor ontstaat een gelinkte kennisinfrastructuur, waarmee het eerder Activiteitenplan PGOsupport van 12

6 omschreven doel dat de website van PGOsupport de startpagina van de pgobeweging vormt, gerealiseerd wordt. In 2010 zal PGOsupport met andere kennisinstituten samenwerken om inhoud te geven aan een kenniswerkplaats cliëntenparticipatie. Het doel hiervan moet zijn om de optiek van de ervaringsdeskundige een volwaardige positie te laten verwerven naast die van de aanbieder. Waar op dit moment door verschillende instituten aan kennis- en methodiekontwikkeling voor zeer specifieke thema s (bijv. wetenschappelijk onderzoek en zorginkoop) wordt gewerkt zal PGOsupport streven naar het bij elkaar brengen van deze kennis. De focus ligt daarbij op het vinden van aansluiting bij de dagelijkse praktijk van pgo-organisaties en hun vrijwilligers in de regio. Nu staat vaak het inhoudelijke thema zelf (het onderzoek of de zorginkoop) centraal. De betrokkenheid van deze organisaties bij de daarvoor noodzakelijke methodiekontwikkeling is cruciaal. PGOsupport ambieert in 2010 daarbij een makelaarsrol te vervullen. Internationaal In september 2009 verscheen een verkennende studie naar de mogelijkheden die het internationale pgo-veld biedt voor Nederland. Naar aanleiding van die studie heeft PGOsupport verkend of en zo ja in welke mate het internationale pgo-veld een agendapunt dan wel prioriteit kan zijn. Hiertoe zijn ZonMW, het ministerie van VWS en andere relevante partners uitgenodigd. Dit is de opmaat voor het organiseren van vervolgbijeenkomsten waarbij gezocht gaat worden naar organisaties die bereid zijn om de rest van het pgo-veld te interesseren en daarvoor documenten te produceren. Aansluitend hierop peilt PGOsupport de interesse in het veld en de mate van ondersteuning die noodzakelijk is om te komen tot een plan van aanpak voor het internationale pgo-werk. Doelen voor 2010: Verbeteren gebruiksmogelijkheden kennisbank, met name door middel van een goede en volledige zoekfunctie; Het integreren van de kennisbank (en dus de website) met het te ontwikkelen CRM-systeem; Kenniswerkplaats samen met andere kennisinstituten; Het ontwikkelen van ten minste drie samenwerkingsinitiatieven met andere kennis/kwaliteitsinstituten en het zoeken van partners hierbij. Het vaststellen van de interesse voor het internationale pgo-werk, het ondersteunen daarvan het komen tot een planmatige aanpak van dit werk. PGOkoers: ondersteuning projectaanvragen Per 1 januari 2010 start het traject voor de aanvragen van de projectsubsidies over de jaren PGOsupport heeft naar aanleiding van de eerste ronde projectsubsidies geconcludeerd dat de ondersteuning van de aanvragen kwalitatief niet geborgd was en het instrument PGOkoers ontwikkeld. Activiteitenplan PGOsupport van 12

7 In 2009 is een project gestart waarbij met 20 organisaties ervaring is opgedaan met PGOkoers. De methodiek van PGOkoers is E-learning: de organisatie kan vanuit de eigen setting via internet de koers zelf bepalen. Pgo-organisaties komen door middel van het doorlopen van de verschillende modules binnen het E-learning programma (interne en externe analyse, keuze prioriteiten) in combinatie met workshops tot strategische keuzes en daarop gebaseerde meerjarenplannen. Van die meerjarenplannen kunnen weer projectplannen worden afgeleid. Bij het doorlopen van de modules kunnen verschillende aspiratieniveaus worden gekozen en afhankelijk daarvan kan de begeleiding door adviseurs worden ingezet. PGOkoers bevat projectmodules die zich lenen voor het genereren van kwalitatief goede projectplannen die input kunnen zijn voor subsidieaanvragen in het kader van de projectsubsidies. Daarmee krijgt een dubbelslag inhoud: de organisaties ontwikkelen op kwalitatief verantwoorde wijze een strategische visie en meerjarenplannen en kunnen aan de hand van de projectenmodule kwalitatief geborgde projectvoorstellen maken. Dit in de veronderstelling dat de vereiste afstemming met het ministerie van VWS heeft plaatsgevonden, zodat module en projectaanvragen in elkaars verlengde liggen. Bij de eerste ronde projectaanvragen zijn door PGOsupport 109 organisaties begeleid voor een totaalbedrag van ,- Dit betekent dat een derde van de begroting van PGOsupport gereserveerd zou moeten worden en het resterende activiteitenbudget slechts een afgeslankt dienstverleningsaanbod mogelijk maakt. PGOkoers is ontwikkeld om een kwalitatief verantwoorde ondersteuning bij projectaanvragen zo kostenefficiënt mogelijk inhoud te geven. Uit de pilot die in 2009 met PGOkoers is gehouden, komt naar voren dat de kosten voor een all-in traject ongeveer 3000,- bedragen. Dit zou betekenen dat de begeleiding van hetzelfde aantal organisaties neerkomt op ,-. Naar verwachting zal het aantal lager zijn. Omdat een deel van de organisaties heroverweegt opnieuw een dergelijke inspanning te leveren, samenwerking rond projectaanvragen in de ronde 2010 nog nadrukkelijker aanwezig zal zijn dan in 2008 en een aantal organisaties het implementeren van de oude projectaanvraag en het starten van een nieuwe aanvraag niet in regie kan nemen. PGOsupport gaat uit van 100 organisaties, 40 die geheel en 60 die gedeeltelijk van PGOkoers gebruik maken voor het indienen van projectaanvragen ( 2000,- per traject), daarom is voor de tweede ronde projectaanvragen ,- op de begroting gereserveerd binnen de begrotingspost PGOConsult/koers van ,-. De Programmaraad, en dus het ministerie van VWS, heeft bij de toekenningen van projectsubsidies in 2009 duidelijk gemaakt dat er een premie staat op samenwerking. Als duidelijk mocht zijn dat die lijn wordt doorgetrokken in de Activiteitenplan PGOsupport van 12

8 jaren 2010 en verder, dan zal PGOsupport bij de begeleiding vanuit PGOkoers trachten die samenwerking in de advisering nader te bevorderen. Doelen: Het begeleiden van 40 organisaties bij het ontwikkelen van meerjarenplannen en projectplannen met behulp van PGOkoers, inclusief workshops, en begeleiding door adviseurs; Het begeleiden van 60 organisaties bij het indienen van projectsubsidies met behulp van de projectmodules van PGOkoers, inclusief begeleiding door adviseurs; PGOsupport zal in ten minste 40 van de 100 begeleidingstrajecten aantoonbaar streven naar het bevorderen van de samenwerking tussen PGO-organisaties. Het samen met een groep organisaties ontwikkelen van een vijftal netwerkkaarten, dat de samenwerking rond een thema visualiseren en aanjaagt. Project PG(O) monitor De drie opdrachtgevende koepels en de twee platforms waarmee nauw wordt samengewerkt, vervullen met LOC, LSR, Per Saldo en Zorgbelang Nederland de opdrachtgeverrol voor de PG monitor, die voorheen bij het Fonds PGO berustte. Deze partijen hebben PGOsupport gevraagd het overleg over de opdrachtverlening te ondersteunen, de uitvoering van de monitor te begeleiden en voor publicatie van de resultaten onder meer via de website van PGOsupport zorg te dragen. Er moet gestreefd worden naar innovatie door interactieve beschikbaarstelling van de data uit de monitor. PGOsupport heeft dus met name rol in de uitrol. Doelen voor 2010: De in het werkplan van het project PGmonitor geformuleerde doelen realiseren. Project Enquêtetool In het najaar van 2009 is gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe gebruiksmogelijkheden voor de Enquêtetool. Het was voor PGO-organisaties al mogelijk om via de Enquêtetool hun achterban over allerlei onderwerpen te bevragen. Daar is de mogelijkheid om een panel van 3000 mensen vragen te stellen bij gekomen. PGOsupport onderzoekt op verzoek van de achterban de mogelijkheden om een leden- en vrijwilligersscan te ontwikkelen. Zodat er een pakket aan producten ontstaat waarmee de PGO-organisaties de vitaliteit van het leden- en het vrijwilligersbestand kunnen monitoren. Doelen: 20 organisaties gebruiken de Enquêtetool; 20 organisaties gebruiken het panel; Mogelijkheden van een leden- en een vrijwilligersscan geanalyseerd; Ontwikkelplan scans geschreven. Activiteitenplan PGOsupport van 12

9 Scans gerealiseerd. Reguliere activiteiten PGOconsult De reguliere taak van PGOconsult is het verlenen van adviezen, het doorverwijzen naar andere organisaties en het accountmanagement. In de eerste 6 maanden van 2010 zal veel van de capaciteit van de accountmanagers van PGOconsult besteed moeten worden aan het ondersteunen van de projectaanvragen voor de projectsubsidies. Daarnaast zijn netwerkgesprekken aan de orde en zal met name vanuit het accountmanagement meegedacht moeten worden over het (door)ontwikkelen van het CRM-systeem. Inmiddels is vanuit de Klankbordgroep Kleinere Organisaties een verzoek gedaan om ondersteuning bij financiële en administratieve werkzaamheden aan te bieden. De functie van de Klankbordgroep is ontmoeting en gezamenlijke activiteiten ondernemen, al dan niet gefaciliteerd door PGOsupport. Uitgangspunt bij PGOsupport is dat feitelijke, betaalde dienstverlening op dat facilitaire vlak niet gegeven wordt. In eerste instantie worden de mogelijkheden van een elektronisch kantoor onderzocht. De mogelijkheden om via internet een uitgebreidere vorm van ondersteuning uit te bouwen zijn onderzocht. In 2009 zijn de mogelijkheden van cloud computing in dit verband tegen het licht gehouden. Hierbij is het voor alle leden van het bestuur van een organisatie mogelijk om toegang te hebben tot programmatuur die via internet bereikbaar is. Alles wat men gezamenlijk wenst te gebruiken is via internet bereikbaar en niet meer gebonden aan de programmatuur die staat op een specifieke PC van een individu. Deze zogeheten backbone kan allerlei ICT-faciliteiten bevatten, van ledenadministratieprogramma s tot en met de website van de vereniging die dan door iedereen te benaderen en aan te vullen is. De voordelen voor de vereniging zijn dat een groot aantal gegevens per definitie altijd voor een bestuur of een groep vrijwilligers bereikbaar is en dat allerlei afstemmingsproblemen en kwetsbaarheden zijn opgelost. In 2010 zal de verdere uitwerking van dat aanbod in overleg met de verschillende soorten organisaties inhoud krijgen. Inmiddels heeft zich een aantal organisaties gemeld dat een schaal kent die net boven de kleine organisaties uitstijgt. Bij kleine organisaties is het indelingscriterium dat men maximaal 1 beroepskracht heeft. In 2010 zal deze groep van middelgrote organisaties samengebracht worden in een klankbordgroep waarmee een programma zal worden vastgesteld. Doelen voor 2010: 20 organisaties zijn aan het werk met cloud computing; De klankbordgroep middelgrote organisaties is geformeerd en kent een werkprogramma. PGOweb Activiteitenplan PGOsupport van 12

10 Een website is eigenlijk alleen maar een middel. Toch is bij de introductie van PGOsupport de website van groot belang geweest en is de ambitie dat de website de startpagina van het PGO-veld zou moeten zijn nog steeds levend. Daarbij is in 2009 de informatiefunctie van de website wat beter tot zijn recht gekomen dan de interactieve componenten. Toch is bij de verdere uitbouw van de site de onderliggende aanname dat in de nabije toekomst de interactie tussen allerlei binnen het PGO-veld aanwezige organisaties steeds meer de vorm van netwerken dan wel communities aan zal nemen. Vandaar dat in de vernieuwing van de website die is begonnen in 2009 die netwerkstructuren gefaciliteerd gaan worden. Via de website zal PGOkoers, benaderbaar zijn, de kennisbank in samenhang met het CRM-systeem kennis en deskundigen ontsluiten en de netwerkkaart bestaande netwerken visualiseren. Doelen: Aantal tevreden bezoekers stijgt naar 150 per week; De startpagina krijgt vorm door integratie van diensten en producten op de website; Vijf digitale netwerken zijn gefaciliteerd. In het meerjarenplan PGOsupport is reeds aangegeven dat voor contentbeheer en webredactie 1 fte noodzakelijk is. In 2009 heeft nog geen definitieve invulling van deze functie plaatsvinden. Met ingang van 1 januari 2010 is deze functie vervuld. Inmiddels is ons uit diverse reacties van organisaties gebleken dat bij de pgoorganisaties soms onvoldoende bekend is dat PGOsupport bestaat en wat PGOsupport voor hen kan doen. Daarnaast is het niet voor alle organisaties helder hoe de afbakening tussen de rollen van de opdrachtgevende koepels en de diensten van PGOsupport in elkaar zit en hoe de relatie tussen de diensten van de lidorganisaties en die van PGOsupport geregeld is. Deze onbekendheid en onduidelijkheden zijn risicovol. Enerzijds omdat de dienstverlening van PGOsupport dan niet optimaal benut wordt en anderzijds omdat misverstanden over rollen tot ontevredenheid en imago schade kan leiden. Deze omstandigheden en het feit dat PGOsupport een nieuwe voorziening is, die niet automatisch onmiddellijk overal waar relevant bekendheid geniet, is aanleiding om een communicatieplan voor PGOsupport op te stellen. Doel daarvan is om de rol van PGOsupport en de communicatie daarover naar de klanten helder te hebben en effectief te maken, maar zeker ook om de interferentie met de belangen van de klanten en de opdrachtgevers duidelijk en transparant te regelen, opdat sprake kan zijn van complementariteit en overlappen of onduidelijkheden in de kiem kunnen worden gesmoord. Het communicatieplan zal inhoudelijk afgestemd moeten zijn met het strategisch marketingplan van grote pgo-organisaties en koepels, beschreven bij PGOacademie. Het communicatieplan zou in grote lijnen het volgende moeten behelzen: Analyse huidig imago en identiteit Formuleren gewenst imago en identiteit Activiteitenplan PGOsupport van 12

11 Formuleren communicatiedoelstellingen en doelgroepen Afbakening rollen PGOsupport, opdrachtgevers en klanten Formuleren strategie Formuleren boodschap per doelgroep Bepalen van media, kanalen, middelen en tone-of-voice per doelgroep Vaststellen planning Oplevering definitieve communicatieplan PGOacademie Het aanbod van PGOacademie zal naarmate meer organisaties via de netwerkgesprekken bevraagd zijn op hun scholingsaanbod in toenemende mate vraaggericht kunnen worden. In 2009 zijn de uitspraken van de Programmaraad bij de beschouwingen betrokken en is het aanbod daarop aangepast. Inmiddels is een aantal themadagen aan het cursusaanbod van PGOacademie toegevoegd. De input hiervoor was afkomstig van de Klankbordgroep Kleine Organisaties. Eind 2009 is eveneens een aanbod geformuleerd voor de grote zes patiëntenorganisaties, waarbij het doorontwikkelen van de directies van die organisaties in een ontwikkelprogramma is vervat dat ook in 2010 op de agenda zal blijven prijken. Naar verwachting zal het aanbod van PGOacademie verder differentiëren, omdat zowel de GGZ, via zijn platform, als de ouderenbonden te kennen hebben gegeven in samenwerking te willen komen tot een aanbod op maat. Doelen: 15 cursussen 5 themadagen 2 cursussen na overleg met PGO-sectoren zoals GGZ en ouderen. Huisvesting: Deel van het concept van PGOsupport is dat we de gelegenheid bieden aan PGOorganisaties om de vergaderfaciliteit van PGOsupport te gebruiken. Bovendien worden in principe alle cursussen, behalve meerdaagse, gegeven in de vergaderzalen van PGOsupport. In 2009 bleek dit aanbod in een duidelijke behoefte te voorzien en scoort de vergaderfaciliteit goed. In 2010 zal het gebruik van de vergaderfaciliteit verder worden gemaximaliseerd. Doelen: bezettingsgraad omhoog naar 6 dagdelen per week (avonden inbegrepen); aantoonbare benutting van de faciliteit door kleine organisaties. Personeel en begroting In 2010 is de inhuur voor de functie contentbeheerder/webredacteur omgezet in een fulltime dienstverband. Wel zal er inhuur plaatsvinden voor het realiseren van het CRM-systeem (24 uur per week) Verder wordt de staf uitgebreid met adviseurs die specifieke kennis van het GGZ en het ouderenveld hebben, zodat de teamsamenstelling evenwichtiger is in relatie tot het veld. De personeelskosten stijgen in 2010 met , ,- is het gevolg van Activiteitenplan PGOsupport van 12

12 afspraken op arbeidsvoorwaardelijk gebied volgend uit de nieuwe CAO, het overige bedrag is besteed aan (tijdelijke) uitbreiding van de formatie. De begroting van PGOsupport valt uiteen in personeelskosten ,- huisvestingskosten ,- organisatiekosten ,- en activiteitenkosten ,- De activiteitenkosten vallen uiteen in kosten van PGOconsult/PGOkoers ,- kosten van PGOacademie ,- kosten van PGOweb/communicatie ,- overige activiteitenkosten ,- De begrotingspost PGOconsult/koers wordt aangesproken om de ondersteuning van de tweede ronde aanvragen voor projectsubsidies te begeleiden. Afhankelijk van het beslag dat deze activiteit op de middelen doet, krijgen de andere activiteiten meer of minder middelen ter beschikking. September 2009 Ment Gillissen Activiteitenplan PGOsupport van 12

Inhoudelijk verslag 2011

Inhoudelijk verslag 2011 Inhoudelijk verslag 2011 Utrecht, juni 2012 Inleiding In het Activiteitenplan 2011 staat per activiteit een aantal doelen omschreven. In het Inhoudelijk Verslag 2011 is per voorgenomen doel aangegeven

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie