Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015"

Transcriptie

1 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam is dat de gemeenteraad voor een periode van vier jaar speerpunten kan benoemen. Bij speerpunten gaat het om specifieke aandachtsgroepen of thema s die prioriteit krijgen. Samen met de vastgestelde Subsidieverordening vormt deze lijst het nieuwe subsidiekader op basis waarvan vanaf 2012 subsidie wordt verleend voor activiteiten gericht op ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligerswerk. Activiteiten die aansluiten bij de speerpunten hebben voorrang bij het verdelen van het subsidiebudget. In deze notitie volgt eerst een korte toelichting ( 2) op de nieuwe bijzondere subsidieverordening. Vervolgens wordt ingegaan ( 3) op de speerpunten en de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie uit het innovatiebudget ( 4). Deze komen voort uit onderzoek en overleg met organisaties in het veld. Op verzoek van organisaties in het veld heeft het College kwaliteitscriteria geformuleerd die gelden als selectiecriteria ( 5). Tot slot wordt aangegeven wat de consequenties hiervan zijn voor de bestaande subsidierelaties ( 6) en het proces ( 7). 2. Nieuwe bijzondere subsidieverordening In 2008 is het mantelzorgondersteuningsbeleid van de gemeente vastgesteld, met een duidelijke taakverdeling tussen stadsdelen (verantwoordelijk voor het basispakket mantelzorgondersteuning) en de centrale stad. De nieuwe Verordening sluit bij deze taakverdeling aan. De Verordening richt zich op het ondersteunen van mantelzorgers, buddy s en maatjes. Het gaat om mantelzorgers die speciale aandacht nodig hebben. Denk hierbij aan mantelzorgers met hele specifieke problematiek, bijvoorbeeld mantelzorgers van verslaafden. Voorbeelden van subsidiabele activiteiten zijn: het geven van specifieke informatie en advies (gerelateerd aan de bijzondere problematiek), lotgenotencontact, informele respijtzorg en belangenbehartiging. Ook activiteiten gericht op het ondersteunen van vrijwilligers die actief zijn als buddy of maatje komen voor subsidie in aanmerking. De Verordening richt zich verder op het faciliteren van vrijwilligers in de informele zorg en de civil society. Denk hierbij aan o.a. de volgende activiteiten: het matchen van vrijwilligers aan kwetsbare burgers om activiteiten mee te ondernemen zoals wandelen, museumbezoek. Of een vrijwilliger die een dagdeel de tuin opknapt van iemand die hier Speerpunten Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam

2 Pagina 2 van 6 door fysieke, psychische of psychosociale beperkingen niet zelf toe in staat is. Onder subsidiabele activiteiten vallen ook training, scholing, deskundigheidsbevordering en waardering van deze vrijwilligers. Organisaties die vernieuwende activiteiten ontwikkelen op het gebied van mantelzorgondersteuning en het faciliteren van vrijwilligers kunnen projectvoorstellen indienen binnen het innovatiebudget. Bij al deze activiteiten is het van belang te weten dat het gaat om stadsdeeloverstijgende activiteiten. Dit zijn activiteiten die toegankelijk zijn voor deelnemers uit de hele stad. In de praktijk betekent dit dat deelnemers vanuit verschillende stadsdelen aan de georganiseerde activiteiten meedoen en de vrijwilligers woonachtig zijn in verschillende stadsdelen. Activiteiten die niet stadsdeeloverstijgend zijn komen niet in aanmerking voor subsidie. Het College kan besluiten voor een periode van maximaal vier jaar subsidie te verlenen voor activiteiten die zich richten op mantelzorgondersteuning, buddy en maatjesprojecten en het faciliteren van vrijwilligers. Activiteiten die vallen binnen het innovatiebudget kunnen voor één jaar subsidie krijgen met een mogelijkheid van een tweede jaar. Subsidie in het tweede jaar is bedoeld om de nieuwe activiteiten te implementeren. Indien organisaties nieuwe activiteiten die succesvol zijn willen voortzetten, moeten deze na twee jaar worden opgenomen in bestaande programma s van organisaties. Dit betekent dat ze keuzes moeten maken. 3. Speerpunten Nieuw in de verordening is dat de gemeenteraad binnen bovengenoemde activiteiten voor vier jaar speerpunten kan benoemen. De speerpunten zijn via onderzoek en in overleg met organisaties in het veld bepaald en vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad: Speerpunt 1: Makelen / ondersteunen Activiteiten die erop gericht zijn mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben en mensen die ondersteuning en begeleiding kunnen en willen bieden bij elkaar te brengen. Het gaat zowel om kortdurende als langdurende ondersteuning en begeleiding. Bij uitstek hier is sprake van twee doelgroepen: a) De mensen die ondersteuning of begeleiding nodig hebben bij dagelijkse bezigheden b) En de mensen die deze ondersteuning of begeleiding kunnen en willen bieden. Tussen beide zit geen scherpe grens, juist bij informele netwerken gaat het vaak om burgers die én hulp nodig hebben én deze aan anderen kunnen bieden. Het kan hier gaan om duurzame informele netwerken: mensen kunnen voor langere tijd een beroep op elkaar doen. Bij kortdurende of eenmalige hulp- en steun activiteiten aan kwetsbare burgers gaat het bijvoorbeeld om: tuin opknappen, muur verven, boodschappen doen, vervoeren, bijles, helpen bij administratie of schuldhulpverleningstraject. 2

3 Pagina 3 van 6 Speerpunt 2: Mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers die te maken hebben met complexe problematiek, met het accent op mantelzorgers van mensen met dementie Activiteiten gericht op het ondersteunen van mantelzorgers die vanwege de aard van de complexe problematiek van de zorgvragers zelf behoefte hebben aan specifieke en/of intensieve ondersteuning. Het gaat hierbij om situaties waarbij sprake is van regieverlies bij de zorgbehoevende. Mantelzorg bij dementie is vanaf het begin erg zwaar. Men schat dat driekwart van de mantelzorgers overbelast is, of een groot risico loopt op depressie. Pas in de laatste stadia van de ziekte komen mensen in aanmerking voor opname in een verpleeghuis of speciale kleinschalige woonvoorziening. Men schatte het aantal dementerenden in Amsterdam op ongeveer in Daarvan woont ongeveer driekwart zelfstandig. Mensen met dementie hebben op dit moment last van onvoldoende samenwerking tussen professionals. Zij ervaren het aanbod en de informatie als onoverzichtelijk en versnipperd. Het College van B&W heeft daarom de ketenaanpak dementie opgenomen in het Programma-akkoord Speerpunt 3: Faciliteren buddy- en maatjesactiviteiten voor groepen met risico op sociaal isolement, met het accent op buddy en maatjesprojecten voor mensen met GGZproblematiek. Faciliteren of ondersteunen van buddy- of maatjesprojecten voor groepen die vanwege ziekte, fysieke of verstandelijke beperkingen, psychische, psychiatrische, psychosociale, of sociaal-maatschappelijke problemen het risico lopen om eenzaam of sociaal geïsoleerd te raken. Uit de gevolgen van de bezuinigingen van de AWBZ blijkt dat de effecten o.a. vooral voelbaar zijn voor mensen die kampen met GGZ problematiek. Een groot deel van deze groep zal op een alternatief aanbod zijn aangewezen doordat begeleiding wegvalt. Speerpunt 4: Informele respijtzorg (mantelzorg) Er zijn nog weinig organisaties in de stad die informele respijtzorg aanbieden. Lang niet alle mantelzorgers zijn op de hoogte van het bestaan van informele respijtzorg mogelijkheden. Het komt niet in ze op hiernaar te vragen. Vanwege de AWBZ pakketbezuinigingen verwachten we dat een groter deel van de zorg terecht komt bij mantelzorgers. Zij lopen een grotere kans overbelast te raken. Goede vervangende zorg, zodat mantelzorgers even op adem kunnen komen is dan ook noodzakelijk. Informele respijtzorg uit het basispakket mantelzorg bestaat uit het toeleiden naar respijtzorg. Dat wil zeggen dat medewerkers van de Loketten Zorg en Samenleven van de stadsdelen mantelzorgers moeten helpen met uitzoeken welke mogelijkheden er zijn en eventueel helpen met aanvragen. Een van deze mogelijkheden is het toeleiden naar projecten van op het gebied van informele respijtzorg. Als wij vanuit het basispakket verwachten dat loketmedewerkers toeleiden naar informele respijtzorg, moet het er natuurlijk wel zijn. 3

4 Pagina 4 van 6 4. Innovatiebudget Innovatieve projecten moeten ten dienste staan van de inhoudelijke doelen van de hiervoor benoemde speerpunten. Innovatie speerpunt 1: Werven van nieuwe groepen vrijwilligers Activiteiten gericht op het enthousiasmeren van nieuwe (nog niet bereikte) groepen om vrijwilligerswerk te verrichten. Innovatie speerpunt 2: Beter bereiken van moeilijk bereikbare (groepen) mantelzorgers Activiteiten gericht op extra inspanningen die verricht moeten worden voor het bereiken van moeilijk bereikbare (groepen) mantelzorgers. Innovatie speerpunt 3: Inzetten van nieuwe (media)technieken voor het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Activiteiten waarbij nieuwe (media)technieken (bijv. internet, sociale media) worden ingezet om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. 5. Kwaliteitseisen Omdat dit vrij algemene speerpunten zijn, is het van belang nadere kwaliteitseisen te formuleren die gelden als selectiecriteria. Immers, als er meer aanvragen zijn dan het beschikbare budget, zullen op basis van de kwaliteitseisen de kwalitatief beste projecten worden geselecteerd die in aanmerking komen voor subsidie. Het College heeft de volgende kwaliteitseisen vastgesteld: Kwaliteitseis 1: Samenwerking met andere partijen (toeleiding, communicatie, werking) In het plan van aanpak of subsidieverzoek van de aanvrager moet zichtbaar zijn of realistisch zijn uitgewerkt dat samengewerkt gaat worden met andere partijen en waaruit die samenwerking bestaat. Dit kan gaan om toeleiding, communicatie of werking. Kwaliteitseis 2: Financiële doelmatigheid In de aanvraag moet uitgewerkt zijn in hoeverre het subsidiebedrag direct ten goede komt aan de doelgroep. En welk gedeelte overheadkosten zijn van de aanvrager. Kwaliteitseis 3: Meerdere subsidiegevers of sponsoren De subsidieaanvrager heeft in de aanvraag zichtbaar en aantoonbaar gemaakt dat er meerdere subsidiegevers of sponsoren zijn. Of dat gemeente Amsterdam de enige mogelijke subsidieverstrekker is. Kwaliteitseis 4: SMART doelstelling(en) Hiermee wordt bedoeld dat de doelstellingen van de activiteit Specifiek (duidelijk omschreven), Meetbaar (aantal koppelingen / trajecten / etc), Actiegericht, Realistisch en Tijdsgebonden (planning) zijn. Kwaliteitseis 5: Vraag van de doelgroep staat centraal Belangrijk is dat projecten vraaggericht zijn en niet aanbodgericht. In de aanvraag of het plan van aanpak moet zichtbaar of aantoonbaar zijn dat de doelgroep behoefte heeft aan de aangeboden activiteit. De doelgroep is omschreven in de algemene toelichting die 4

5 Pagina 5 van 6 hoort bij de verordening: mantelzorgers, burgers die zich vrijwillig in de informele zorg inzetten en vrijwilligers gekoppeld aan kwetsbare Amsterdammers of Amsterdammers. Kwaliteitseis 6: Geen alternatief aanbod De gemeente wil met de nieuwe verordening voorkomen dat er overlap ontstaat met subsidieregelingen van andere gemeentelijke diensten en programma s. Daarnaast wil de gemeente geen activiteiten subsidiëren waarvoor een volwaardig alternatief op de markt beschikbaar is. Kwaliteitseis 7: Deskundigheid van de aanvrager In de aanvraag is zichtbaar en aantoonbaar dat voldoende (ervarings-)deskundigheid aanwezig is. Aanvullend selectiecriterium voor innovatieve projecten: Kwaliteitseis 8: Vervolg is geborgd in reguliere werkwijze Activiteiten die vallen binnen het innovatiebudget kunnen voor één jaar subsidie krijgen, met een mogelijkheid voor een tweede jaar. De bedoeling is dat de kennis die is opgedaan bij innovatieve projecten wordt geborgd in de reguliere werkwijze en dat de kennis die is opgedaan bij het innovatieve project na beëindiging van het project niet verloren gaat. De kennis en ervaring die voortkomt uit deze projecten dient overdraagbaar en beschikbaar te zijn voor andere organisaties in de stad. 6. Consequenties bestaande subsidierelaties Gezien het beschikbare budget komen activiteiten die niet aansluiten bij de vastgestelde speerpunten niet meer in aanmerking voor subsidie. De subsidie van deze organisaties wordt afgebouwd. Uiteraard kunnen deze organisaties een subsidieaanvraag indienen voor activiteiten die wel aansluiten bij de vastgestelde speerpunten. Na het besluit van de gemeenteraad over de speerpunten en de verordening zullen per brief formeel alle subsidierelaties op grond van de huidige subsidieverordening stopgezet worden per 1 januari In deze brief zullen de subsidiënten gewezen worden op de nieuwe verordening en de speerpunten. Dit biedt de subsidiënten de mogelijkheid om hun activiteiten om te vormen. Het College zal voor de komende twee jaar het innovatiebudget zonodig in zetten voor de zorgvuldige afbouw van langdurige subsidierelaties en hiermee vernieuwing binnen de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers op termijn mogelijk te maken. 7. Procesbeschrijving 1 september 2011 Sluitingsdatum aanleveren subsidieaanvraag 1 november 2011 Einddatum aanleveren wijzigingen aanvraag 1 januari 2012: Nieuwe verordening treedt in werking 5

6 Pagina 6 van 6 Samenvatting De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van de Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam de volgende speerpunten benoemd voor de periode : Mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers die te maken hebben met complexe problematiek, met name dementie. Informele Respijtzorg Buddy- en maatjesactiviteiten voor groepen met risico op sociaal isolement, met name voor mensen met GGZ problematiek. Makelen / ondersteunen: activiteiten die erop gericht zijn mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben en mensen die ondersteuning en begeleiding kunnen en willen bieden bij elkaar te brengen. Het gaat zowel om kortdurende als langdurende ondersteuning en begeleiding. Daarnaast wil de gemeente innovatieve projecten subsidiëren die gericht zijn op de volgende activiteiten: Werven van nieuwe (groepen) vrijwilligers Beter bereiken van moeilijk bereikbare (groepen) mantelzorgers Inzetten van nieuwe (media)technieken voor het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Innovatieve projecten moeten ten dienste staan van de inhoudelijke doelen van de speerpunten. Omdat dit vrij algemene speerpunten zijn, heeft het College nadere kwaliteitseisen geformuleerd die gelden als selectiecriteria: Samenwerking met andere partijen (toeleiding, communicatie, werking) Financiële doelmatigheid Meerdere subsidiegevers of sponsoren SMART doelstelling(en) Vraag van de doelgroep staat centraal Deskundigheid van de aanvrager Geen alternatief aanbod Aanvullend selectiecriterium voor innovatieve projecten: Vervolg is geborgd in reguliere werkwijze 6

Bijzondere subsidieverordening ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerswerk

Bijzondere subsidieverordening ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerswerk Bijzondere subsidieverordening ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerswerk Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt

Nadere informatie

Subsidieregeling Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwillige Inzet

Subsidieregeling Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwillige Inzet Subsidieregeling Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwillige Inzet Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze subsidieregeling wordt verstaan onder: a. ASA 2013: Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling ondersteuning mantelzorg en vrijwillige inzet

Vaststellen Subsidieregeling ondersteuning mantelzorg en vrijwillige inzet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam Nr. 131399 27 juli 2017 Vaststellen Subsidieregeling ondersteuning mantelzorg en vrijwillige inzet Burgemeester en wethouders van Amsterdam Brengen

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

c. Inwoners Ingezetenen van de gemeente Heemskerk volgens de gemeentelijke basisadministratie.

c. Inwoners Ingezetenen van de gemeente Heemskerk volgens de gemeentelijke basisadministratie. Bekendmaking vaststelling beleid Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend op 21 maart 2016 de Nadere regels Subsidie vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning 2017-2019 te hebben vastgesteld.

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr SUBSIDIEREGELING VITALE SAMENLEVING 1. ALGEMEEN

GEMEENTEBLAD. Nr SUBSIDIEREGELING VITALE SAMENLEVING 1. ALGEMEEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente. Nr. 180547 21 december 2016 SUBSIDIEREGELING VITALE SAMENLEVING 1. ALGEMEEN Artikel 1.1 Doel van de subsidieregeling Deze subsidieregeling beoogt de inclusieve

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Subsidieregeling Inloopvoorziening(en), ontmoeting en lotgenotencontact

Subsidieregeling Inloopvoorziening(en), ontmoeting en lotgenotencontact Subsidieregeling Inloopvoorziening(en), ontmoeting en lotgenotencontact 2020-2021 Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Deelverordening incidentele subsidies Wijdemeren 2017

Deelverordening incidentele subsidies Wijdemeren 2017 Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening 2017 Wijdemeren besluit de gemeenteraad in te stemmen met de Deelverordening

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Wijziging Subsidieregeling Vitale Samenleving

GEMEENTEBLAD. Nr Wijziging Subsidieregeling Vitale Samenleving GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Veldhoven Nr. 10465 17 januari 2018 Wijziging Subsidieregeling Vitale Samenleving 1. ALGEMEEN Artikel 1.1 Doel van de subsidieregeling Deze subsidieregeling

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Subsidieregeling Vrijwillige ondersteuning en dienstverlening

Subsidieregeling Vrijwillige ondersteuning en dienstverlening Subsidieregeling Vrijwillige ondersteuning en dienstverlening 2020-2021 Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Basispakket voor mantelzorgers in Amsterdam Versie 9 mei 2009

Basispakket voor mantelzorgers in Amsterdam Versie 9 mei 2009 Basispakket voor mantelzorgers in Amsterdam Versie 9 mei 2009 1. Inleiding Mantelzorgers vormen een belangrijk onderdeel van de Amsterdamse civil society, het geheel aan sociale verbanden en netwerken

Nadere informatie

Brede Welzijnsinstelling. Stand van zaken ten behoeve van De raadscommissie Samenleving

Brede Welzijnsinstelling. Stand van zaken ten behoeve van De raadscommissie Samenleving Stand van zaken ten behoeve van De raadscommissie Samenleving Aanleiding Bij brief van 9 juli 2012 bent u geïnformeerd over het door de SWOP geschreven plan van aanpak om zich te verbreden tot een Brede

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004 Aanvraagformulier Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand 2004 indieningstermijn 1 juli 2004-1 oktober 2004 1 I. Algemene gegevens Naam_ project Naam gemeente/instantie

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 104320 6 november 2015 Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel Dementie 2006-2007

Nadere informatie

Samenvatting Stedelijk kader Afspraken basisvoorzieningen in de stadsdelen januari 2016

Samenvatting Stedelijk kader Afspraken basisvoorzieningen in de stadsdelen januari 2016 Samenvatting Stedelijk kader basisvoorzieningen in de stadsdelen 2017-2018 Inleiding Basisvoorzieningen dragen bij aan de versterking en stimulering van de dragende samenleving en bieden ondersteuning

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Subsidiebeleidsregels Sociaal 2018

Subsidiebeleidsregels Sociaal 2018 Subsidiebeleidsregels Sociaal 2018 Status: DEFINITIEF Datum: 26 september 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemene subsidiekaders 4 3. Maatschappelijke effecten en doelstellingen 5 4. Subsidiabele

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Preventie in de buurt

Preventie in de buurt Preventie in de buurt Afwegingskader eenmalige subsidies preventie GGZ 2020 Leeswijzer In hoofdstuk 1 lichten we de aanleiding voor dit afwegingskader toe. In hoofdstuk 2 gaan we in op het kader waarin

Nadere informatie

Subsidieregeling Sport en bewegen

Subsidieregeling Sport en bewegen Subsidieregeling Sport en bewegen 2019 2020 Behorend bij de visie op sport en bewegen Lansingerland Scoren met sport Domein Samenleving Auteur: Dewi Klijnsmit, beleidsadviseur Sport Datum: 18 februari

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Subsidieregeling Opbouwwerk

Subsidieregeling Opbouwwerk Subsidieregeling Opbouwwerk 2020-2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal: BESLUITEN

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Erna van Dijk Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS Telefoon

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling 5I00073 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229580 Nee W. Prins Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee

Nadere informatie

REACTIE OP HET ADVIES VAN DE WMO ADVIESRAAD DE BILT INZAKE CONCEPT GEZONDHEIDSNOTA

REACTIE OP HET ADVIES VAN DE WMO ADVIESRAAD DE BILT INZAKE CONCEPT GEZONDHEIDSNOTA 1. We zouden graag zien dat de komende jaren de samenwerking op dit terrein wordt verstevigd. Zo kan de gemeente de interactie tussen instellingen als scholen en sportclubs onderling faciliteren en het

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494; Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008, registratienummer 2008int219494, houdende regels voor subsidiëring van projecten gericht op maatschappelijke ontwikkeling (Stimuleringsregeling

Nadere informatie

d Postbus AA Den Burg website: 1

d Postbus AA Den Burg website:     1 Advies aan het College van B&W van de gemeente Texel Onderwerp: 3D Beleidsplan: Op weg naar een zorgzame samenleving. Inleiding De vier gemeenten in de kop van Noord-Holland hebben gezamenlijk een visie

Nadere informatie

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 De raad van de gemeente Opsterland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.2015 inzake de Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland

Nadere informatie

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN OVERZICHT ORGANISATIES DIE INFORMELE ZORG & ONDERSTEUNING BIEDEN IN AMSTERDAM CENTRUM Per oktober 2016 ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN PROBLEEMGEBIED Hulp bij de thuis administratie,

Nadere informatie

Rapportage tot Stichting welzijn Zundert ( SWZ)

Rapportage tot Stichting welzijn Zundert ( SWZ) Rapportage 1-1-2017 tot 31-12-2017 Stichting welzijn Zundert ( SWZ) Inleiding De hieronder staande rapportage geeft een (cijfermatig) inzicht van de werkzaamheden van de Stichting Welzijn Zundert. De vraag

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning GGZ Nederland, augustus 2013 Ellen de Haan (edhaan@ggznederland.nl of 033-4608958) De informele zorg krijgt een steeds belangrijkere positie ten opzichte

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Aanleiding In de ledenraadsvergadering van 22 september 2015 is met de ledenraad van Mezzo de afspraak gemaakt dat

Nadere informatie

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2 voor gemeenten Verordening WMO 2015 versie 2 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE REIKWIJDTE VAN MANTELZORG... 3 2.1. Mantelzorg is altijd vrijwillig...

Nadere informatie

Gemeente Sittard-Geleen. Uitvoeringsplan Informele Zorg Inzet van mantelzorgers en (zorg-)vrijwilligers

Gemeente Sittard-Geleen. Uitvoeringsplan Informele Zorg Inzet van mantelzorgers en (zorg-)vrijwilligers Gemeente Sittard-Geleen Uitvoeringsplan Informele Zorg Inzet van mantelzorgers en (zorg-)vrijwilligers 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2.1 Mantelzorgondersteuning... 2 2.1.1 Aandacht aan de voorkant... 2

Nadere informatie

Subsidieregeling stimuleringsfonds particulier initiatief 2015

Subsidieregeling stimuleringsfonds particulier initiatief 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 44114 22 mei 2015 Subsidieregeling stimuleringsfonds particulier initiatief 2015 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien het

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland.

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland. 13 december 2007 Bestedingsplan Bijlage Regio Midden-Holland Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ Inleiding Op 3 oktober 2007 heeft het portefeuillehoudersoverleg Wmo ingestemd met

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

CONCEPT Jaarplan en begroting 2018

CONCEPT Jaarplan en begroting 2018 Informeel Zorgoverleg 2x per jaar Verwijzen naar elkaar i.v.m. voor casus. Samenwerking. Verbindingen leggen. Ervaringen uitwisselen. Netwerken Ontmoeting/bijeenkomst professionals /casus bespreking, aansluiting

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-1998 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Subsidieregeling Nieuwe media

Subsidieregeling Nieuwe media Subsidieregeling Nieuwe media 2020-2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; gelet op artikel 2, eerste lid, onder f, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal; BESLUITEN

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Subsidieregeling Vrijwilligersondersteuning

Subsidieregeling Vrijwilligersondersteuning Subsidieregeling Vrijwilligersondersteuning 2020-2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BESLUIT COLLEGE d.d. 26 maart 2012 Onderwerp: (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2013 Beleid: Het coalitieakkoord

Nadere informatie

Subsidieregeling Participatie in de buurt Gouda 2018

Subsidieregeling Participatie in de buurt Gouda 2018 Subsidieregeling Participatie in de buurt Gouda 2018 Vastgesteld 27 juni 2017 Bekendgemaakt 30 juni 2017 Inwerkingtreding 30 juni 2017 Wijziging -- pagina 2 Burgemeester en wethouders van Gouda Gelezen

Nadere informatie

Subsidieregeling Ondersteuning bij maatschappelijke participatie Montferland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Ondersteuning bij maatschappelijke participatie Montferland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Montferland Nr. 12398 18 januari 2019 Subsidieregeling Ondersteuning bij maatschappelijke participatie Montferland 2019 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Platform Mantelzorg Amsterdam

Platform Mantelzorg Amsterdam Reactie van het Platform Mantelzorg Amsterdam op het conceptrapport Naar een continuüm van respijtzorg in 2015 RIGO Research en Advies 8 maart 2013 Reactie van het Platform Mantelzorg Amsterdam op de concept

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Notitie Velsen, vervolg Welzijn Nieuwe Stijl

Notitie Velsen, vervolg Welzijn Nieuwe Stijl Notitie Velsen, vervolg Welzijn Nieuwe Stijl C. Kolner, WNS adviseur, 14 juli 2011 Inleiding In de gemeente Velsen is, parallel aan de voorbereiding van het WMO-beleidsplan 2012-2015, sinds januari 2011

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; gelet op artikel 3 van de algemene subsidieverordening Montferland 2016;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; gelet op artikel 3 van de algemene subsidieverordening Montferland 2016; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; gelet op artikel 3 van de algemene subsidieverordening Montferland 2016; Besluit: vast te stellen de Subsidieregeling Ondersteuning

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwillige inzet gemeente Deurne Datum :

Subsidieregeling vrijwillige inzet gemeente Deurne Datum : Subsidieregeling vrijwillige inzet gemeente Deurne 2017 Datum : Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Toepassingsbereik... 3 Artikel 3 Activiteiten en doelgroepen... 3 Artikel 4

Nadere informatie

Bestedingsplan 2011 compensatie Awbz-pakketmaatregel Stadsdeel Zuidoost

Bestedingsplan 2011 compensatie Awbz-pakketmaatregel Stadsdeel Zuidoost Bestedingsplan 2011 compensatie Awbz-pakketmaatregel Stadsdeel Zuidoost 1. Analyse knelpunten Om een analyse te geven van de knelpunten die zijn ontstaan als gevolg van de AWBZ-pakketmaatregel, volgen

Nadere informatie

Deelverordeningen behorend bij de Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik 2018

Deelverordeningen behorend bij de Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik 2018 Deelverordeningen behorend bij de Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik 2018 Deelverordening Jeugdsport 2 Deelverordening maatschappelijke participatie 4 Deelverordening subsidieverlening jaarlijks

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Doen in 2019 en Actuele en correcte registratie van vrijwilligers (jaarlijkse controle).

Doen in 2019 en Actuele en correcte registratie van vrijwilligers (jaarlijkse controle). VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIEVOORWAARDEN INFORMELE ZORG 2019 en Opleidingsaanbod. I Algemeen (voor alle organisaties) Opmerking: Als onderlegger hebben we het document waarop de discussie over de voorgestelde

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Wordt de mantelzorger lokaal ondersteund?

Wordt de mantelzorger lokaal ondersteund? Onderzoeksresultaten Mantelzorgondersteuning in uw gemeente juni 2017 Wordt de mantelzorger lokaal ondersteund? Het Nationaal Mantelzorgpanel is gevraagd of zij bekend zijn met lokale mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Uitwerking basisfuncties Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Voorwoord Het ministerie van VWS publiceerde op 30 maart 2009 de basisfuncties lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Kenmerk

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Budgetsubsidie Humanitas

Budgetsubsidie Humanitas Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Humanitas Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Humanitas afdeling Nijmegen heeft een vervolgprojectvoorstel voor 2016 2018

Nadere informatie

Overzicht trainingsaanbod GGZ

Overzicht trainingsaanbod GGZ Overzicht trainingsaanbod GGZ Nu met ZonMw subsidie voor gemeenten! U zult het ongetwijfeld in uw gemeente ervaren: mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

Afspraken Wmo basisvoorzieningen stadsdelen

Afspraken Wmo basisvoorzieningen stadsdelen Afspraken Wmo basisvoorzieningen stadsdelen Vastgesteld op het portefeuillehouderoverleg Zorg en Welzijn d.d. 19 november 2012 Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 1. Inleiding 1.1 Wat leest u in dit document?

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Overzicht trainingsaanbod GGZ

Overzicht trainingsaanbod GGZ Overzicht trainingsaanbod GGZ Nu met ZonMw subsidie voor gemeenten! U zult het ongetwijfeld in uw gemeente ervaren: mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

Nadere regels Innovatiesubsidies Sociaal Domein

Nadere regels Innovatiesubsidies Sociaal Domein Nadere regels Innovatiesubsidies Sociaal Domein Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul; gelet op artikel 4, zevende lid van de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016. besluiten

Nadere informatie

Projectevaluatie en aanbevelingen

Projectevaluatie en aanbevelingen Projectevaluatie en aanbevelingen Projectnaam: Welzijn Nieuwe Stijl Initiatief van Vivaan en de gemeente Veghel ondersteund vanuit het landelijk stimuleringsprogramma WNS Start- en einddatum project: 1

Nadere informatie

Samenvatting SCP publicatie De WMO 2015 in praktijk

Samenvatting SCP publicatie De WMO 2015 in praktijk Samenvatting SCP publicatie De WMO 2015 in praktijk - Uitgangspunt Wmo 2015 breed gedragen, maar knelpunten in de uitvoering zijn oa inzetten op (meer) informele zorg. Er zijn grenzen aan de mogelijkheden

Nadere informatie