Inhoudsopgave. Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 3 van 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 Plan Pagina 3 van 28"

Transcriptie

1 J. van Kampen (Steller) SB/ING Juni 2011

2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Geldigheidsduur Procedure Leeswijzer Evaluatie vorig GRP en verkenning omgeving Evaluatie GRP Resultaten voorgenomen maatregelen Visualisatie uitvoering GRP Verkenning omgeving Wet- en regelgeving Beleid andere overheden Gewenste situatie Inleiding Invulling zorgplichten Doelen rioleringszorg Voorwaarden voor effectief rioleringsbeheer Huidige situatie en toetsing Inleiding Inwoners en bedrijven Afvoer en behandeling van afvalwater Aanwezige voorzieningen (peildatum 1 januari 2010) Toestand van de objecten Functioneren van de voorzieningen Onderhoud Vergunningen/ontheffingen Planvorming: GRP en jaarplannen Communicatie Toetsing De opgave Inleiding Aanleg voorzieningen voor stedelijk afvalwater,hemel- en grondwater Aanleg bij bestaande bebouwing Aanleg bij nieuwbouw Beheer van de bestaande voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater Gegevensbeheer Onderzoek Planvorming Onderhoud Investeringen Vergunningverlening en handhaving Communicatie Organisatie en financiën Inleiding Personele middelen Financiële middelen Aanleg Gegevensbeheer en onderzoek Planvorming Onderhoud riolering Kapitaallasten Dotatie voorziening riolering BTW Investeringen Samenvatting van de uitgaven Kostendekking Uitgangspunten kostendekkingsberekening Resultaat kostendekkingsberekening...25 Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 3 van 28

4 1. Inleiding Het gemeentelijk rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) geeft op hoofdlijnen weer hoe de gemeente invulling geeft aan de haar toebedeelde zorgtaken voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater, voor de planperiode én de langere termijn. In het GRP is vastgelegd wat de gemeente wil bereiken en wat de rol van de particulier daarbij is. De hoofdlijnen worden jaarlijks verder uitgewerkt in de jaarplannen rioleringen Aanleiding De aanleiding voor het opstellen van dit nieuwe GRP bestaat uit twee delen. De gemeente heeft een wettelijke verplichting om telkens voor een daarbij vast te stellen periode een GRP vast te stellen en de geldigheidsduur van het vorige GRP is verstreken. In het GRP moet tegenwoordig, naast riolering, ook uitdrukkelijk aandacht besteed worden aan hemelwater en grondwater Geldigheidsduur De geldigheidsduur van het GRP is afgestemd op de geldigheidsduur van de waterplannen van het rijk, de provincie en het hoogheemraadschap. Als looptijd van dit GRP is daarom gekozen voor de periode Procedure Het GRP is in overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de Provincie Noord-Holland (PNH) en Rijkswaterstaat (RWS) opgesteld. Deze instanties moeten volgens de wet bij voorbereiding van het GRP betrokken worden. Dit om te waarborgen dat in het GRP rekening gehouden wordt met hun, op grond van wettelijk vastgelegde taken, gebaseerde beleid. Als eerste stap bij het opstellen van het GRP is de conceptuitgangspuntennotitie Ambitie opgesteld. Op basis van de evaluatie van het voorgaande GRP, de relevante wetgeving en het beleid van, en afspraken met, andere overheden zijn de uitgangspunten bepaald voor het opstellen van het nieuwe GRP. Daar waar ruimte was voor het maken van keuzes zijn, vormgegeven naar de plaatselijke omstandigheden, oplossingsrichtingen aangegeven, waaruit een keuze is gemaakt. De conceptnotitie is voor commentaar toegestuurd aan de eerder genoemde betrokken instanties. De commentaren zijn verwerkt in de definitieve notitie. De uitgangspuntennotie Ambitie is tot slot vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van de uitgangspuntennotitie is het ontwerp-grp opgesteld en voor commentaar voorgelegd aan de betrokken instanties. Na verwerking van de commentaren is het GRP door de gemeenteraad vastgesteld. Na vaststelling is het GRP met raadsvoorstel en raadsbesluit verzonden aan het hoogheemraadschap, de provincie, Rijkswaterstaat en de minister van VROM. De vaststelling is bekend gemaakt op de gemeentepagina s in het Westfries Weekblad, waarbij vermeld is waar het plan kan worden ingezien Leeswijzer Het GRP bestaat ut de volgende hoofdstukken: 1. Inleiding, met de aanleiding, de geldigheidsduur en de gevolgde procedure. 2. Evaluatie vorig GRP en verkenning, met een korte samenvatting van het vorige GRP, de relevante wetgeving en het beleid van, en afspraken met, andere overheden. 3. Gewenste situatie, waarin aangegeven wordt wat de gemeente met de zorgplichten wil bereiken. 4. Huidige situatie en toetsing, met het overzicht van de aanwezige voorzieningen en een beeld van het doelbereik. 5. De opgave, met hierin de maatregelen die nodig zijn om de gestelde doelen te realiseren. 6. Organisatie en financiering, met hierin de vertaling van de opgave naar de benodigde personele en financiële middelen en de wijze van kostendekking Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 4 van 28

5 2. Evaluatie vorig GRP en verkenning omgeving In dit hoofdstuk worden korte samenvattingen gegeven van de evaluatie van het vorige GRP, de relevante wetgeving en het beleid van, en afspraken met, andere overheden. In 2009 is de uitgangspuntennotitie Ambitie opgesteld. Hierin is uitgebreid teruggeblikt op het vorige GRP en is een inventarisatie gemaakt van de relevante wetgeving en het beleid van en afspraken met andere overheden. Dit heeft geresulteerd in aandachtspunten voor de opstelling van het nieuwe plan. Met behulp daarvan zijn de uitgangspunten bepaald die gebruikt zijn bij de opstelling van dit nieuwe GRP. Daar waar ruimte was voor het maken van keuzes zijn oplossingsrichtingen aangegeven en is een keuze gemaakt Evaluatie GRP Het betreft het GRP , waarvan de geldigheidsduur in overleg met de andere waterbeheerders tussentijds is verlengd tot Resultaten voorgenomen maatregelen Een groot deel van de in het GRP voorgenomen activiteiten is conform het aangegeven beleid uitgevoerd. De sanering van de ongezuiverde lozingen is voltooid. Bij uit- of inbreidingsplannen is riolering aangelegd, waarbij, in het kader van duurzaam waterbeheer, getracht is om zoveel mogelijk hemelwater, afkomstig van schoon verhard oppervlak rechtstreeks op het oppervlaktewater te lozen. De riolering wordt planmatig beheerd en onderhouden. De achterstand in de voorbereiding en uitvoering van renovaties en vervangingen is ingelopen. Een groot deel van de verbeteringsmaatregelen, de maatregelen om de afvoercapaciteit van de riolering te vergroten en de vuilemissie vanuit de riolering naar het oppervlaktewater te beperken, (inclusief overstortregistratie) en ook het afkoppelen van verhard oppervlak (inclusief opstellen afkoppelplan) is niet uitgevoerd. Redenen hiervoor zijn wijzigingen in de tijd van uitgangspunten en inzichten die aan de bepaling van deze maatregelen ten grondslag lagen. Een nieuw basisrioleringsplan is in opstelling, om hierop aangepaste maatregelen te bepalen en vervolgens te realiseren. De beschikbare personele en financiële middelen waren voldoende om het maatregelenpakket uit het GRP uit te voeren. Door het opschorten van de uitvoering van de geplande milieumaatregelen en het afkoppelen van verhard oppervlak zijn de werkelijke uitgaven achtergebleven op de in het GRP verwachte uitgaven Visualisatie uitvoering GRP In de hierna volgende figuren is de uitvoering van het GRP gevisualiseerd. Op een schaal van 0 tot 100 is aangegeven in hoeverre de voorgenomen maatregelen zijn uitgevoerd en hoe de uitgaven daarvan zich verhouden tot de verwachte uitgaven. Maatregelen GRP afkoppelen milieumaatregelen gegevensbeheer onderzoek riolering signalering gemalen hydraulische maatregelen renovatie riolering aanleg riolering registratie overstorten afkoppelplan opstellen GRP sanering ongezuiverde lozingen jaarplannen vergunningverlening / klein onderhoud handhaving reiniging kolken reiniging riolering reiniging gemalen gerealiseerd Figuur 1: Vergelijking gerealiseerde maatregelen met voorgenomen maatregelen GRP Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 5 van 28

6 Uitgaven GRP gegevensbeheer investeringen onderzoek overige kosten planvorming onderhoud gerealiseerd Figuur 2: Vergelijking gerealiseerde uitgaven met verwachte uitgaven GRP Verkenning omgeving Wet- en regelgeving De wet- en regelgeving voor (afval)water is op een haar na grondige herzien en geherstructureerd. Wettelijke zorgplichten Gemeenten hebben wettelijke zorgplichten ten aanzien van stedelijk afvalwater(vuilwater), hemelwater en grondwater. De gemeente is verantwoordelijk voor aanleg en beheer van vuilwaterriolen en transport van het afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Voor het buitengebied (buiten de bebouwde kom) kan de gemeente ontheffing van die verplichting krijgen van de provincie of kiezen voor aanleg van kleine zuiveringen, die in beheer van de gemeente of het waterschap zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor inzameling van afstromend regenwater van percelen waarvan de eigenaren niet zelf kunnen voorzien in afvoer van regenwater naar oppervlaktewater of de bodem. Inzameling kan zowel gescheiden van vuilwater, als gemengd plaatsvinden. De gemeente mag er overigens voor kiezen om ook in te zamelen daar waar perceelseigenaren wel andere opties hebben. De gemeente is verantwoordelijk voor het in de gemeentelijke grond nemen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstanden voor de bestemming die aan de binnen de gemeente gelegen gronden is gegeven zo veel mogelijk te voorkomen. Dit voor zover de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoren. Veelal gaat het, net als bij het hemelwater, om het aanbieden van inzamelvoorzieningen aan particulieren. De gemeente kan een belasting heffen om de aanleg en het beheer van de voorzieningen voor de verschillende zorgplichten te bekostigen (rioolheffing). Dit kan ook afzonderlijk voor vuilwater en voor hemelwater en grondwater Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) is de gemeente verplicht een GRP op te stellen. Per 1 januari 2013 moeten gemeenten in hun GRP naast riolering óók expliciet aandacht hebben besteed aan de zorgplichten voor grondwater en hemelwater. Het (GRP) dient opgesteld te worden in samenspraak met de betrokken waterbeheerders en te worden afgestemd met de provincie. Bij het opstellen van het GRP dient rekening gehouden te worden met het rijks-, provinciaal en waterschapsbeleid. De provincie toetst het plan en kan indien nodig een aanwijzing geven over de inhoud. Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 6 van 28

7 Gemeentelijke verordening voor hemelwater en grondwater De gemeente heeft een verordeningsbevoegdheid om, indien het redelijkerwijs mogelijk is, lozingen van afvloeiend hemelwater of van grondwater in een vuilwaterriool (op termijn) te beëindigen, dit met het doel om afkoppelen van hemel- en grondwater te bevorderen. Vervallen vergunningplichten De vergunningplicht voor overstorten komt per 1 juli 2011 te vervallen. Deze lozingen komen dan onder algemene regels te vallen. De waterschappen hebben aangegeven om ook de aansluitvergunningen (de vergunning aan gemeenten om te mogen lozen op het transportsysteem van de waterschappen) niet meer toe te passen. Het beheer van inname, inzameling en zuivering van afvalwater kan hierdoor nu op basis van gelijkwaardigheid onderling worden afgestemd Beleid andere overheden Waterbeleidsplannen Het waterbeleid van de ander overheden is opgenomen in het Nationaal Waterplan (rijk), Provinciaal Waterplan (provincie) en de Waterbeheersplannen (Rijkswaterstaat en de waterschappen). Deze plannen hebben een looptijd van 6 jaar. Beleid Het beleid van rijk, provincie en waterschap is gericht op kostenbesparing en het verbeteren van de doelmatigheid door intensivering van de samenwerking tussen de bij de (afval)waterketen betrokken partijen, het vanuit het watersysteem bepalen wat nodig is en het maken van werk met werk. Het hoogheemraadschap heeft haar riolerings- en regenwaterbeleid recent geactualiseerd. Dit beleid is opgenomen in de notitie Omgaan met regenwater en riolering Het streven naar het zo veel mogelijk afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering, voor de verbetering van de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, wordt voortgezet. Realisatie van de basisinspanning (het emissiespoor): het tot een bepaald niveau verminderen van de vuiluitworp via overstorten uit het gemengde riool, is nu gericht op het jaar Voor het waterkwaliteitsspoor: het (verder) verminderen van de vuiluitworp via overstorten uit het gemengde riool en hemelwaterlozingen, voor het bereiken van de gewenste waterkwaliteit, ontwikkelt zij een nieuw toetsingskader. De eerder gestelde termijn waarbinnen aan het waterkwaliteitsspoor moet zijn voldaan (2015) is losgelaten. Verder vraagt het hoogheemraadschap gemeenten en provincies om lozingen op de riolering adequaat te controleren. Afspraken Met de koepels van provincies, waterschappen en gemeenten (IPO, UvW en VNG) zijn verschillende overeenkomsten gesloten waarin afspraken over het waterbeleid zijn neergelegd. Kern van de afspraken is: samenwerken aan het op orde brengen van het (afval)watersysteem in 2015 en daarbij inspelen op de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking (toename van verhard oppervlak), toename transparantie en doelmatigheid. Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 7 van 28

8 3. Gewenste situatie 3.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de gemeente met de zorgplichten wil bereiken. Om dit eenduidig vast te leggen wordt de gewenste situatie van de riolering beschreven in termen van doelen en functionele eisen met bij deze functionele eisen behorende maatstaven en meetmethoden. Deze methodiek biedt een duidelijk toetsingskader voor de huidige situatie. De doelen geven de gewenste situatie weer voor het beheer van de bestaande en de aanleg van nieuwe voorzieningen. Uit de doelen zijn eisen afgeleid die aan de riolering worden gesteld. Met de maatstaven en meetmethoden kan worden nagegaan of aan de functionele eisen, en daarmee aan de doelen, wordt voldaan. Alvorens de doelen en functionele eisen worden beschreven is eerst aangegeven op welke wijze de gemeente Hoorn de komende planperiode invulling geeft aan haar zorgplichten en wat de rol van de particulieren (perceelseigenaren) hierbij is Invulling zorgplichten Zorgplicht stedelijk afvalwater De gemeente legt een openbaar vuilwaterriool aan bij percelen waarvoor geldt dat aansluiting op de riolering doelmatig is. Daar waar aansluiting niet doelmatig is moeten burgers en bedrijven zelf zorgen voor zuivering van huishoudelijk afvalwater. Rol particulieren Van de particulieren wordt verwacht dat zij: het stedelijk afvalwater (vuilwater) gescheiden aanbieden voor aansluiting op een openbaar (vuilwater)riool; hun vuilwaterafvoerleidingen in goede staat onderhouden en zo nodig vernieuwen. Zorgplicht hemelwater De gemeente sluit alle hemelwaterafvoeren aan op de openbare (hemelwater)riolering, tenzij deze niet aanwezig is, en neemt het hemelwater vanaf de perceelsgrens in ontvangst en verwerkt dit verder. Afkoppelen Bij afkoppelen wordt er een afkoppelplan opgesteld dat als onderdeel van het GRP door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Op basis van dit afkoppelplan wordt een verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater opgesteld dat eveneens door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Met deze verordening worden eigenaren verplicht om (binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten) het hemelwater en grondwater gescheiden aan te bieden. Rol particulieren Van de particulieren wordt verwacht dat zij: in drukrioleringsgebieden, het hemelwater gescheiden inzamelen en rechtstreeks afvoeren naar oppervlaktewater; in de overige gebieden, het hemelwater gescheiden aanbieden voor aansluiting op een openbaar (hemelwater)riool; hun hemelwaterafvoerleidingen in goede staat onderhouden en zo nodig vernieuwen. Zorgplicht grondwater Structurele grondwaterproblemen Met structurele grondwaterproblemen worden problemen bedoeld die zich herhaaldelijk, gedurende weken tot maanden in meerdere achtereenvolgende jaren bij meerdere percelen/woonblokken voordoen en veroorzaakt worden door een te hoge of een te lage grondwaterstand. De problemen uiten zich als vochtproblemen in verblijfsruimten van woningen, opdooischade aan wegen, slechte beworteling van bomen/groen, het slecht begaanbaar zijn van openbaar groen, tuinen en achterpaden en verrotte houten funderingen. Gewenste ontwateringsdiepten In het openbaar gebied streeft de gemeente bij groen (tuinen, plantsoenen en parken) naar een ontwateringsdiepte van minimaal 0,5 meter beneden maaiveld en bij wegen van minimaal 0,7 meter beneden maaiveld. Ter plaatse van bebouwing beoogt de gemeente Hoorn een ontwateringsdiepte te realiseren van minimaal 0,7 meter beneden maaiveld. Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 8 van 28

9 Wanneer de ontwateringsdiepte in een openbaar gebied niet aan het gestelde criterium voldoet én er een grondwaterprobleem is, neemt de gemeente maatregelen om de gevolgen van het grondwaterprobleem zoveel mogelijk te beperken of op te lossen. Als de ontwatering op particulier terrein ter plaatse van bebouwing structureel minder is dan 0,7 meter en het overtollige grondwater niet op het eigen terrein van de particulier kan worden verwerkt, zal de gemeente het overtollige grondwater vanaf de perceelsgrens in ontvangst nemen en verder afvoeren. Klachtenafhandeling Als een particulier grondwaterproblemen heeft en deze niet zelf op kan lossen kan hij via de Buitenlijn bij de gemeente terecht. Samen met de betrokkenen (particulier en andere overheden) maakt de gemeente dan een analyse van de oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen en weegt de maatregelen af (doelmatigheidstoets). De gemeente treft alleen maatregelen in en ten behoeve van het openbare gebied. Maatregelen op particulier terrein (bouwkundig of waterhuishoudkundig), alsmede de kosten voor het maken van een aansluiting op het gemeentelijk afvoerstelsel zijn voor rekening van de particulier. Nieuwbouw Bij nieuwbouw wordt als onderdeel van het rioleringsplan een ontwateringsplan opgesteld. Onderzocht wordt of grondwaterneutraal gebouwd kan worden. Bij nieuwbouw (met toepassing van kruipruimtes) blijft voorgeschreven dat perceelsdrainage conform de eisen van de gemeente Hoorn moet worden aangelegd. De gemeente sluit de perceelsdrainage aan op de openbare (drainage)riolering, tenzij deze niet aanwezig is, en neemt het ingezamelde grondwater vanaf de perceelsgrens in ontvangst en verwerkt dit verder. Rol particulieren Van de particulieren wordt verwacht dat zij: binnen de grenzen van het redelijke maatregelen treffen tegen nadelige gevolgen van grondwaterstanden, zoals het ontwateren van het eigen perceel en het waterdicht houden van de woning; in drukrioleringsgebieden, het grondwater gescheiden inzamelen en rechtstreeks afvoeren naar oppervlaktewater; hun perceelsdrainage aanleggen overeenkomstig de eisen van de gemeente Hoorn en deze in goede staat onderhouden en zo nodig vernieuwen Doelen rioleringszorg Voor dit plan gelden de volgende doelen: 1. Zorgen voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater door middel van een openbaar vuilwaterriool naar de overdrachtspunten. Vanaf deze punten wordt het stedelijk afvalwater door het hoogheemraadschap verder getransporteerd naar de rioolwaterzuivering in Wervershoof. 2. Zorgen voor de inzameling, transport en verwerking van het hemelwater dat de particulier niet zelf kan/mag verwerken. 3. Er voor zorgen dat de grondwaterstand de aan de grond gegeven bestemming zo min mogelijk belemmert. In de volgende tabel zijn de doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden weergegeven. Tabel 3.1 Doelen rioleringszorg Doelen Functionele eisen Maatstaven Meetmethode a. Alle percelen moeten voorzien zijn van een aansluiting op het openbaar vuilwaterriool, uitgezonderd specifieke situaties waar lokale behandeling doelmatiger is. Alle percelen aangesloten of voorzien van een toegestane IBA. Registreren 1. Zorgen voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater door middel van een openbaar vuilwaterriool naar de overdrachtspunten. b. De objecten moeten in goede staat verkeren. c. Er dienen geen ongewenste lozingen op de riolering plaats te vinden. De toestand van de riolen moet voldoen aan kwaliteitsdoelstellingen (NEN 3398 en NEN 3399). De overige objecten moeten voldoen aan de specificaties van de leveranciers. Geen overtredingen van de lozingsvoorwaarden krachtens de Wm. Geen foutieve aansluitingen. Inspecteren Controle Inspecteren Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 9 van 28

10 Doelen Functionele eisen Maatstaven Meetmethode d. De vuiluitworp uit vuilwaterriolen op oppervlaktewater dient beperkt te zijn. De belasting van het oppervlaktewater vanuit de vuilwaterriolen mag niet zodanig zijn dat de functie niet kan worden gewaarborgd. Berekenen en meten 2. Zorgen voor de inzameling, transport en verwerking van het hemelwater dat de particulier niet zelf kan / mag verwerken. e. De afvoercapaciteit van de riolering moet voldoende zijn om bij droog weer het stedelijk afvalwater te verwerken. f. De afvoercapaciteit van de riolering moet voldoende zijn om bij neerslag het stedelijk afvalwater te verwerken. g. Het afvalwater dient zonder overmatige aanrotting de rioolwaterzuiveringsinstallatie te bereiken. h. De afstroming dient gewaarborgd te zijn. i. De bedrijfszekerheid van gemalen en andere objecten dient gewaarborgd te zijn. j. De riolering dient zodanig ont- en belucht te zijn dat overlast door stank wordt voorkomen. k. Overlast door werkzaamheden aan de riolering dient beperkt te zijn. m Alle percelen moeten voorzien zijn van een aansluiting op de riolering, uitgezonderd specifieke situaties waar lokale verwerking doelmatiger is (drukrioleringsgebieden). n. De objecten moeten in goede staat verkeren. o. Er dienen geen ongewenste lozingen op de riolering plaats te vinden. p. De instroming in riolen via de kolken dient ongehinderd plaats te vinden. q. De vuiluitworp uit hemelwaterstelsels op oppervlaktewater dient beperkt te zijn. r. De afvoercapaciteit van de hemelwaterstelsels moet voldoende zijn om bij neerslag het aanbod van hemelwater te verwerken. s. Overlast door werkzaamheden aan de riolering dient beperkt te zijn. Stelselontwerp conform Leidraad Riolering. Er mag slechts heel kort water op straat optreden bij een neerslaggebeurtenis die eenmaal per twee jaar voorkomt. De verloren berging in het stelsel is niet groter dan 5% van de theoretische onderdrempelberging. De verblijftijd van het afvalwater mag niet langer zijn dan 24 uur Het inslagpeil van rioolgemalen moet gelijk met of onder de binnenonderkant van het laagst inkomend riool liggen. Gemalen moeten van een automatische storingmelding voorzien zijn. Drukrioleringunits moeten voorzien zijn van een rode lamp op de bedieningskast. Storingen dienen binnen 24 uur verholpen te zijn. Er dient geen stankoverlast te zijn. Afstemming van rioolwerken op andere maatregelen in de openbare ruimte. Alle percelen aangesloten of voorzien van een toegestane lozing op oppervlaktewater. De toestand van de riolen moet voldoen aan kwaliteitsdoelstellingen (NEN 3398 en NEN 3399). De overige objecten moeten voldoen aan de specificaties van de leveranciers. Geen foutieve aansluitingen. Plasvorming bij kolken dient beperkt te zijn. De belasting van het oppervlaktewater vanuit de hemelwaterstelsels mag niet zodanig zijn dat de functie niet kan worden gewaarborgd. Er mag slechts heel kort water op straat optreden bij een neerslaggebeurtenis die eenmaal per twee jaar voorkomt. Afstemming van rioolwerken op andere maatregelen in de openbare ruimte. Berekenen Berekenen, waarnemen en klachtenregistratie Berekenen Berekenen Controle Registratie Registratie Klachtenregistratie Procedure Registreren Inspecteren Inspecteren Klachtenregistratie Berekenen en meten Berekenen, waarnemen en klachtenregistratie Procedure Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 10 van 28

11 Doelen Functionele eisen Maatstaven Meetmethode t. De afstroming dient gewaarborgd te zijn. Het inslagpeil van rioolgemalen moet gelijk met of onder de binnenonderkant van het laagst inkomend riool liggen. Controle 3. Er voor zorgen dat de grondwaterstand de aan de grond gegeven bestemming zo min mogelijk belemmerd. u. De bedrijfszekerheid van gemalen en andere objecten dient gewaarborgd te zijn. v. Adequate afvoer van overtollig grondwater bij te hoge grondwaterstanden. w. De objecten moeten in goede staat verkeren. x. Lozingen van afstromend grondwater hebben geen nadelig effect op de waterkwaliteit Voorwaarden voor effectief rioleringsbeheer Gemalen moeten van een automatische storingmelding voorzien zijn. Storingen dienen binnen 24 uur verholpen te zijn. De ontwateringsdiepte mag niet leiden tot structurele grondwaterproblemen De toestand van de drainageriolen moet voldoen aan kwaliteitsdoelstellingen (NEN 3398 en NEN 3399). De overige objecten moeten voldoen aan de specificaties van de leveranciers. De belasting van het oppervlaktewater vanuit de drainageriolen mag niet zodanig zijn dat de functie niet kan worden gewaarborgd. Registratie Registratie Klachtenregistratie Inspecteren Berekenen en meten Om een doelmatige inzameling en transport van afvalwater te kunnen realiseren moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan. Tabel 3.2. Voorwaarden voor effectief rioolbeheer Voorwaarde 1. Het rioleringsbeheer dient zo goed mogelijk te worden afgestemd met andere gemeentelijke taken en externe partijen. 2. De gebruikers van de riolering dienen bekend te zijn en ongewenste lozingen dienen te worden voorkomen. 3. Er dient inzicht te bestaan in de aanwezige rioleringsvoorzieningen en de toestand en het functioneren daarvan. 4. Er dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van duurzame en milieuvriendelijke materialen 5. Er dient een klantgerichte benadering te worden nagestreefd. Maatstaf De diverse afdelingen en externe instanties dienen van elkaars plannen op de hoogte te zijn en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Actueel houden en handhaven Wm-vergunningen. Bijhouden revisiegegevens van voorzieningen in het rioolbeheersysteem. Uitvoeren jaarlijkse inspecties. Actuele berekeningen. Maken van afweging bij materiaalkeuze. Behandeling van klachten en een reactie naar de klager binnen één werkdag. Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 11 van 28

12 4. Huidige situatie en toetsing 4.1. Inleiding In dit hoofdstuk vindt de toetsing van de huidige situatie plaats. Deze toetsing is het uitgangspunt voor het bepalen van de benodigde maatregelen die in het volgende hoofdstuk worden besproken. De huidige situatie is bepaald op basis van de beschikbare informatie over het functioneren van de riolering en de in het rioolbeheersysteem opgenomen object- en kwaliteitgegevens Inwoners en bedrijven Op 1 januari 2010 had de gemeente Hoorn inwoners. Zij woonden in woningen, waarmee het gemiddelde aantal bewoners per woning op 2,29 kwam. Het bruto oppervlak bedrijventerreinen bedroeg 240 hectare Afvoer en behandeling van afvalwater De inzameling van afvalwater vindt plaats met vrijvervalriolen (gemengd stelsel en droogweerafvoerstelsel). Het afvalwater wordt via twee stelsels van druk- en vrijvervalriolen, gemalen en persleidingen getransporteerd naar de overnamepunten van het hoogheemraadschap. Van daaruit wordt het afvalwater verder getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wervershoof Aanwezige voorzieningen (peildatum 1 januari 2010) De gemeente beschikt over een geautomatiseerd rioolbeheersysteem, waarin de gegevens van de riolering, drainage, kolk en huisaansluitingen en randvoorzieningen (bergbezinkbassin en lamellenafscheiders) zijn opgenomen. De gegevens van gemalen en drukrioleringunits zijn opgenomen in een exel-bestand. De gegevens worden dagelijks bijgehouden. In tabel 4.1 is een beknopt overzicht opgenomen van de aanwezige voorzieningen. Tabel 4.1 Aanwezige voorzieningen Voorziening Vrijvervalriolering: Omvang - gemengd 85 km - gescheiden droogweerafvoer 165 km - gescheiden hemelwaterafvoer* 153 km - verbeterd gescheiden hemelwaterafvoer 22 km - drainage 38 km Drukriolering Persleiding Gemalen Pompunits Overstorten (in gemengd stelsel) Randvoorzieningen 24 km 15 km 73 st. 227 st. 43 st., geen risicovolle overstorten - bergbezinkbassins (in gemengd stelsel) 1 st, inhoud 275 m 3 - lamellenafscheiders (in gescheiden hemelwaterstelsel) 5 st. - lavafilter (in gescheiden hemelwaterstelsel) 1 st. Stankbestrijding: - Korrelfilter (ontvangsput Koopvaarder) 1 st. - Luchtinjectiesystemen 1 st. * een deel van het gescheiden hemelwaterafvoerstelsel kan door het openen van afsluiters aangesloten worden op het verbeterd gescheiden hemelwaterafvoerstelsel. 12 percelen in het gebied De Hulk/IJsselmeerdijk en 1 perceel aan de Berkhouterweg zijn door de gemeente voorzien van een verbeterde septictank. De verbeterde septictanks zijn eigendom van de perceelseigenaar die ook verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. De vanaf 1975 uitgegeven bouwpercelen zijn standaard voorzien van een perceelsdrainage. Incidenteel is, naar aanleiding van klachten, perceelsdrainage aangelegd bij bouwpercelen van vóór De perceelsdrainage is zoveel mogelijk aangesloten op de openbare hemelwater- of drainageriolering. De perceeldrainage wordt beheerd en onderhouden door de perceelseigenaar. Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 12 van 28

13 In figuur 4.1 is te zien dat een groot deel van de riolering aangelegd is in de periode na Ouderdom vrijvervalstelsel lengte (km) < aanlegperiode Figuur 4.1. Overzicht aanlegperiode gemengde en (verbeterd) gescheiden vrijvervalriolering 4.5. Toestand van de objecten Om een actueel beeld te houden van de toestand van de objecten worden inspecties uitgevoerd. Op basis van de resultaten van de inspecties wordt de toestand beoordeeld en worden herstelmaatregelen geformuleerd en uitgevoerd.. Voor de verschillende rioleringsobjecten is de huidige inspectie- en beoordelingsmethodiek hieronder weergegeven: Vrijvervalriolering: o Jaarlijks worden vanuit 10% van de inspectieputten de op de put aansluitende riolen geïnspecteerd met een in de inspectieput neergelaten videocamera (globale inspectie). o Wanneer hierbij geen of geringe schade wordt geconstateerd, wordt vervolgens op termijn een nieuwe globale inspectie gepland. De lengte van de termijn is hierbij afhankelijk van de geconstateerde schade. o Bij schade wordt het riool met een door het riool rijdende videocamera geïnspecteerd o (gedetailleerde inspectie). Wanneer sprake is van ernstige aantasting wordt dit onderzoek aangevuld met radar- of boorkernonderzoek. Persleidingen, drukrioleringen en drainage: Persleidingen, drukrioleringen en drainage worden niet planmatig geïnspecteerd. Kolken: De straat- en trottoirkolken worden gelijktijdig met de reiniging daarvan geïnspecteerd. Gemalen en drukrioleringunits: De gemalen worden gelijktijdig met de reiniging daarvan geïnspecteerd. De drukrioleringunits worden niet planmatig geïnspecteerd. Randvoorzieningen: De randvoorzieningen (bergbezinkbassin en lamellenafscheiders) worden gelijktijdig met de reiniging daarvan geïnspecteerd. Het beschrijven van de toestand van riolen (putten en strengen) en het beoordelen daarvan vind plaats met genormaliseerde systemen: NEN 3399 Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten en NEN 3398 Inspectie en toestandsbeoordeling van objecten. Voor inspectie en beoordeling van de overige objecten zijn geen genormaliseerde systemen beschikbaar. Inspectie en beoordeling vindt plaats naar eigen inzicht en volgens de specificaties van leveranciers. In figuur 4.2 is en overzicht gegeven van het percentage globaal en gedetailleerd geïnspecteerde riolering naar ouderdom. Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 13 van 28

14 Percentage geïnspecteerde riolen percentage < periode totaal geïnspecteerd globale inspectie gedetailleerde inspectie Figuur 4.2. Overzicht percentage geïnspecteerde riolering naar ouderdom 4.6. Functioneren van de voorzieningen Van de aanwezige rioolstelsels zijn rioleringsplannen (ontwerpberekeningen) beschikbaar. Deze plannen zijn in overleg met de waterbeheerder opgesteld. De verschillende voorzieningen zijn aangelegd overeenkomstig de vooraf gemaakte ontwerpen. Gemengde rioolstelsels Voor de gemengde rioolstelsels worden op dit moment de herberekeningen uit 1999 geactualiseerd. Bij de opstelling van dit nieuwe basisrioleringsplan wordt het volgende stappenplan gehanteerd: Tabel 4.2 Stappenplan actualisering basisrioleringsplan Onderdeel Producten Planning (oud) Stand van zaken Inventarisatie aangesloten verhard oppervlak Digitale vlakkenkaart 2007 Gereed (uitgevoerd in ) Actualiseren rioleringsgegevens Riolen(beheer)bestand, Gemalenbestand, Bestand met droogweerafvoer en injecties (lozingen drukriolering) per bemalingsgebied. Overzicht nieuwbouwprojecten Gereed (uitgevoerd in ) Uitvoeren hydraulische berekening Uitvoeren vuilemissieberekening Uitvoeren waterkwaliteitstoets Meetproject toetsing theoretische resultaten Bepalen kosteneffectieve maatregelen in het kader van de basisinspanning en het waterkwaliteitsspoor, rekening houdende met klimaatverandering en de geohydrologische situatie in Hoorn-Noord, inclusief maatregelplanning Deelrapportage huidige situatie met stroomschema, kenmerkenbladen en knelpunten ten aanzien van de bergingsen afvoercapaciteit (water- op-straat situaties) Deelrapportage huidige situatie met overstorthoeveelheden en emissiecijfers per overstort Deelapportage huidige situatie met vuiltechnische knelpunten in relatie tot de waterkwaliteit 2008 Gereed (uitgevoerd in 2009) 2008 Gereed (uitgevoerd in 2010) 2008 Vervallen, in verband met gewijzigde uitgangspunten hoogheemraadschap Monitoringprogramma Vervallen, resultaten berekening vormen geen aanleiding Deelrapportage toekomstige situatie met 2010 In uitvoering stroomschema, kenmerkenbladen en maatregelplan Uitvoering maatregelen Niet gestart Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 14 van 28

15 Inmiddels zijn de gemengde stelsels hydraulisch en vuiltechnisch doorgerekend. Op meerdere plaatsen treedt theoretisch water-op-straat op door onvoldoende afvoercapaciteit. Waarnemingen bevestigen dit beeld ten dele. De verloren berging in het stelsel is theoretisch bepaald op gemiddeld 6%. De verloren berging treedt zeer verspreid op zodat maatregelen slechts in het kader van rioolvervanging zinvol zijn. De gemengde stelsels voldoen theoretisch niet aan de basisinspanning. Voor de huidige situatie is een jaarlijks gemiddelde overschrijding berekend van 104%. Verder onderzoek loopt om hiervoor passende verbeteringsmaatregelen te formuleren. Afvoersysteem De verbetering van het afvalwaterafvoersysteem is in uitvoering. Op het afvoersysteem van het hoogheemraadschap is naast het bestaande inprikpunt aan de noordzijde van Hoorn (Hoorn-Noord) een nieuw inprikpunt gecreëerd aan de noord-oostkant van Hoorn (Hoorn-Oost). Gemalen van nieuwe rioolstelsels van uitbreidingen aan de noord-oostkant van Hoorn en een deel van de bestaande rioolstelsels aan de oostzijde van Hoorn worden aangesloten op dit nieuwe punt. Tegelijkertijd wordt het systeem gewijzigd. In plaats van het steeds doorpompen van het afvalwater naar een volgend rioolstelsel worden de gemalen aangesloten op doorgaande persleidingen die aansluiten op de inprikpunten van het hoogheemraadschap. Hierdoor wordt aantasting van de betonriolen en stankoverlast door de lozing van aangerot afvalwater sterk verminderd. De belasting van het oppervlaktewater met vuil vermindert doordat het weggepompte vervuilde water bij neerslag niet langer via een overstort in het volgende rioolstelsel op het oppervlaktewater geloosd kan worden. Tot slot wordt energie bespaard doordat het afvalwater slechts één keer verpompt wordt Onderhoud Reiniging Voor het planmatig onderhoud aan de riolering is een reinigingsplan beschikbaar en in uitvoering. Het plan kent de volgende reinigingsfrequenties: vuilwater- en gemengde riolen: 1 keer per 7 jaar; hemelwater-/schoonwaterriolen en drainage: 1 keer per 14 jaar; straat- en trottoirkolken: 2 keer per jaar; gemalen: 1 keer per jaar; randvoorzieningen: 2 keer per jaar. Storingen Storingen aan gemalen worden automatisch gemeld. Bij drukrioleringunits gaat bij storingen een rode lamp op de bedieningskast branden. Storingen aan gemalen en drukrioleringunits worden binnen 24 uur verholpen. Klachten Klachten worden geregistreerd bij de Buitenlijn. Klachten worden zo spoedig mogelijk afgehandeld. Binnen één werkdag wordt naar de klager gereageerd. Voor klachten over het riool en straatkolken gelden standaard afhandelingstermijnen van respectievelijk dezelfde dag en vijf werkdagen. Calamiteiten Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden, lozingen vanuit de riolering op oppervlaktewater plaatsvinden wordt de waterbeheerder daarvan meteen in kennis gesteld. Maatregelen worden getroffen om nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken Vergunningen/ontheffingen Ontheffing buitengebied Voor 12 percelen in het gebied De Hulk/IJsselmeerdijk heeft de provincie op 8 juli 2004 een ontheffing van de zorgplicht verleend (besluit met kenmerk ). Deze percelen zijn voorzien van een verbeterde septictank die door de perceeleigenaar wordt beheerd en onderhouden. Aansluitvergunning De overdracht van het afvalwater naar de zuivering is geregeld in de aansluitvergunning. De aansluitvergunning (Nr ) is verleend op 31 augustus Lozing van afvalwater vanuit de gemeentelijke riolering op de zuiveringstechnische werken van het hoogheemraadschap vinden overeenkomstig de vergunning plaats. Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 15 van 28

16 Wvo-vergunningen Het lozen van afvalwater vanuit het gemeentelijke rioolstelsel via overstortconstructies, regenwater- en drainageuitlaten en de nooduitlaat bij het hoofdrioolgemaal Oosterpoort aan de Willemsweg is geregeld in Wvo-vergunningen. Het hoogheemraadschap heeft op 31 augustus 2007 vergunning (Nr ) verleend voor het lozen op oppervlaktewater in haar beheersgebied. Het lozen vindt plaats conform de vergunning. De saneringsmaatregelen (de herziening van het basisrioleringsplan) lopen achter op planning. Belangrijkste oorzaak hiervan was het ontbreken van verifieerbare gegevens van het aangesloten verhard oppervlak. Rijkswaterstaat heeft op 20 april 1999 en 29 juli 2004 vergunningen (Nr. ANW 3881a en BEMV 8540a) verleend voor het lozen op rijkswater. Het lozen vindt plaats conform de vergunning. Vergunningen en handhaving derden De gemeente is bevoegd gezag voor de lozingen van bedrijven op de riolering en ziet toe op de naleving van de lozingsvoorwaarden.. Afhankelijk van het type inrichting dienen bedrijven die afvalwater op de riolering lozen over een Wm-vergunning te beschikken. Het verstrekken van de Wm-vergunningen alsmede de controle op de naleving van lozingsvoorwaarden wordt uitgevoerd door de Milieudienst West-Friesland. De controlefrequentie is afhankelijk van de aard van bedrijven. Bij overtredingen van de lozingsvoorwaarden worden de betreffende bedrijven aangeschreven. Hiernaast voert de gemeente steekproefsgewijs onderzoek uit naar foutaansluitingen Planvorming: GRP en jaarplannen De gemeente is op grond van de Wm verplicht een GRP op te stellen conform de opzet van die wet. Het vorige GRP is opgesteld voor de periode De geldigheidsduur van dat GRP is verlengd tot eind Nadat eind 2008 de ontwerpwaterplannen van de andere overheden beschikbaar kwamen, is gestart met de opstelling van dit nieuwe GRP. Het vorige GRP gaf op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke zorgplicht riolering weer. Deze hoofdlijnen zijn jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan rioleringen en een evaluatie van het voorgaande jaar. De jaarplannen zijn voor instemming voorgelegd aan het college en voor kennisgeving toegestuurd aan de raadscommissie. Na instemming zijn de plannen ter informatie aan de waterbeheerders gestuurd. In deze plannen wordt het volgende gerapporteerd: Beschrijving van de in het komende jaar aan te brengen rioleringsvervangingen/renovaties, verbeteringswerken en uitbreidingen. Beschrijving van de in het voorgaande jaar aangebrachte rioleringsvervangingen/renovaties, verbeteringswerken en uitbreidingen. Een samenvatting van maatregelen die zijn getroffen om een lozing op oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen naar aanleiding van storingen van de rioolgemalen. Een weergave van de binnengekomen klachten. De voortgang van de uitvoering van het GRP. Met de planvorming is het kader aangegeven voor de invulling van de gemeentelijke zorgplicht riolering. De zorgplicht is afgestemd met de overige gemeentelijke taken en taken van andere overheden. Tot slot is gezorgd voor continuïteit in de invulling van deze zorgplicht en is de voortgang in de uitvoering ervan bewaakt Communicatie Bewoners worden met publicaties in week- en wijkbladen en het huis-aan-huis verspreiden van brochures geïnformeerd over de werking en het gebruik van de riolering. Vragen worden telefonisch en schriftelijk beantwoord en klachten worden afgehandeld via de Buitenlijn. Op de website van de gemeente Hoorn wordt informatie gegeven over (het aanvragen van) rioolaansluitingen, (hoe te handelen bij) klachten en meldingen en wordt verwezen naar de website van de Stichting Rioned die bedoelt is om een breed publiek van informatie te voorzien over riolering en water in de stad. Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 16 van 28

17 4.11. Toetsing Als afsluiting van dit hoofdstuk wordt de huidige situatie vergeleken met de gewenste situatie, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Indien niet aan de doelen wordt voldaan, wordt in hoofdstuk 5 een (aangepaste) strategie gegeven om de doelen te verwezenlijken. Tabel 4.3 Toetsing doelen Doel 1: Zorgen voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater door middel van een openbaar vuilwaterriool naar de overdrachtspunten Functionele eis Toetsing Toelichting Alle percelen moeten voorzien zijn van een aansluiting op het openbaar vuilwaterriool, uitgezonderd specifieke situaties waar lokale behandeling doelmatiger is. De objecten moeten in goede staat verkeren. Er dienen geen ongewenste lozingen op de riolering plaats te vinden. De vuiluitworp uit vuilwaterriolen op oppervlaktewater dient beperkt te zijn. De afvoercapaciteit van de riolering moet voldoende zijn om bij droog weer het stedelijk afvalwater te verwerken. De afvoercapaciteit van de riolering moet voldoende zijn om bij neerslag het stedelijk afvalwater te verwerken. Het afvalwater dient zonder overmatige aanrotting de rioolwaterzuiveringsinstallatie te bereiken. De afstroming dient gewaarborgd te zijn. De bedrijfszekerheid van gemalen en andere objecten dient gewaarborgd te zijn. Alle percelen zijn aangesloten op de riolering of voorzien van een toegestane verbeterde septictank. De vrijvervalriolering, de gemalen en de randvoorzieningen worden planmatig geïnspecteerd, waarna geconstateerde gebreken worden hersteld. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de riolering in een redelijke tot goede onderhoudstoestand verkeert. De controle op bedrijfsmatige afvalwaterlozingen wordt verzorgd door de Milieudienst West-Friesland. Tijdens rioolinspecties zijn er geen illegale aansluitingen gesignaleerd. Steekproefsgewijs wordt onderzoek uitgevoerd naar foutaansluitingen. Theoretisch wordt de vuiluitworp met 104% overschreden. In het nieuwe BRP worden hiervoor passende maatregelen bepaald. Op basis van de vooraf gemaakte ontwerpberekeningen wordt gesteld dat de afvoercapaciteit overal voldoende is. Theoretisch treedt op meerdere plaatsen water-opstraat op. Praktijkwaarnemingen bevestigen dit ten dele. In het nieuwe BRP worden hiervoor passende maatregelen bepaald. De verloren berging is theoretisch bepaald op 6%. Bij rioolvervanging wordt de verloren berging verder beperkt. De ledigingstijd van de verschillende bemalingsgebieden is ontworpen op 10 uur. Het inslagpeil van rioolgemalen wordt gelijk gehouden met de binnenonderkant van het laagst inkomend riool. De gemalen zijn voorzien van een automatische storingmelding. De drukrioleringunits zijn voorzien van een rode lamp op de bedieningskast. Storingen worden in principe binnen 24 uur verholpen, tenzij de storing dermate ernstig is dat niet mogelijk is. In dat geval wordt een alternatieve oplossing gezocht. Er zijn geen stankoverlastproblemen. De riolering dient zodanig ont- en belucht te zijn dat overlast door stank wordt voorkomen. Overlast door werkzaamheden aan de riolering dient Met name met de wegbeheerder wordt overleg gevoerd beperkt te zijn. om beheerwerkzaamheden te combineren. Doel 2: Zorgen voor de inzameling, transport en verwerking van het hemelwater dat de particulier niet zelf kan / mag verwerken. Functionele eis Toetsing Toelichting Alle percelen moeten voorzien zijn van een aansluiting op de riolering, uitgezonderd specifieke situaties waar lokale verwerking doelmatiger is drukrioleringsgebieden). De objecten moeten in goede staat verkeren. Er dienen geen ongewenste lozingen op de riolering plaats te vinden. De instroming in riolen via de kolken dient ongehinderd plaats te vinden. Alle percelen zijn aangesloten of voorzien van een toegestane lozing op oppervlaktewater. De vrijvervalriolering, de gemalen en de kolken worden planmatig geïnspecteerd, waarna geconstateerde gebreken worden hersteld. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de riolering in een redelijke tot goede onderhoudstoestand verkeert. Tijdens rioolinspecties zijn er geen illegale aansluitingen gesignaleerd. Steekproefsgewijs wordt onderzoek uitgevoerd naar foutaansluitingen. Alle kolken worden afhankelijk van de locatie één, twee of drie keer per jaar gereinigd. Klachten over verstopte kolken worden met een reactietijd van circa 1 dag opgepakt door de buitendienst. Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 17 van 28

18 De vuiluitworp uit hemelwaterstelsels op oppervlaktewater dient beperkt te zijn. De afvoercapaciteit van de hemelwaterstelsels moet voldoende zijn om bij neerslag het aanbod van hemelwater te verwerken. De afstroming dient gewaarborgd te zijn. De bedrijfszekerheid van gemalen en andere objecten dient gewaarborgd te zijn. Overlast door werkzaamheden aan de riolering dient beperkt te zijn. De regenwaterlozingen uit de (verbeterd)gescheiden rioolstelsels voldoen aan de eisen van de waterkwaliteitsbeheerder. Op basis van de vooraf gemaakte ontwerpberekeningen wordt gesteld dat de afvoercapaciteit overal voldoende is. Het inslagpeil van rioolgemalen wordt gelijk gehouden met de binnenonderkant van het laagst inkomend riool. De gemalen zijn voorzien van een automatische storingmelding. Storingen worden in principe binnen 24 uur verholpen, tenzij de storing dermate ernstig is dat niet mogelijk is. In dat geval wordt een alternatieve oplossing gezocht Met name met de wegbeheerder wordt overleg gevoerd om beheerwerkzaamheden te combineren Doel 3: Er voor zorgen dat de grondwaterstand de aan de grond gegeven bestemming zo min mogelijk belemmerd. Functionele eis Toetsing Toelichting Adequate afvoer van overtollig grondwater bij te hoge grondwaterstanden. Er zijn geen structurele grondwaterproblemen. De objecten moeten in goede staat verkeren. De drainageriolen worden planmatig geïnspecteerd, waarna geconstateerde gebreken worden hersteld. De buisdrainage wordt planmatig gereinigd, waarbij geconstateerde gebreken worden hersteld. Hieruit wordt geconcludeerd dat de grondwatervoorzieningen in een redelijke tot goede onderhoudstoestand verkeren. Lozingen van afstromend grondwater hebben geen nadelig effect op de waterkwaliteit. De lozingen uit de drainagestelsels voldoen aan de eisen van de waterkwaliteitsbeheerder. Tabel 4.4 Toetsing voorwaardenvoor effectief rioolbeheer Voorwaarden voor effectief rioolbeheer Voorwaarde Toetsing Toelichting Het rioleringsbeheer dient zo goed mogelijk te worden afgestemd met andere gemeentelijke taken en externe partijen. De gebruikers van de riolering dienen bekend te zijn en ongewenste lozingen dienen te worden voorkomen. Er dient inzicht te bestaan in de aanwezige rioleringsvoorzieningen en de toestand en het functioneren daarvan. Er dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van duurzame en milieuvriendelijke materialen. Er dient een klantgerichte benadering te worden nagestreefd. Rioleringsplannen zijn afgestemd met andere afdelingen en overheden. Met name wordt samenwerking gezocht met het wegbeheer en het hoogheemraadschap. De gebruikers van de riolering zijn bekend via de heffingenadministratie. Bedrijfslozingen zijn bekend via de meldingen of vergunningen in het kader van de Wm. Registratie hiervan en controle hierop vinden plaats door de Milieudienst West Friesland. De gemeente heeft een actueel rioolbeheersysteem waardoor de rioleringsgegevens direct toegankelijk zijn. Jaarlijks wordt de riolering vanuit circa 10% van de putten geïnspecteerd. Door de rioleringsberekening bestaat er een goed inzicht in het functioneren van het gehele rioolstelsel. Bij de aanleg van riolering maakt de gemeente bij de materiaalkeuze een afweging ten aanzien van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. De gemeente beschikt over een klachtenregistratiesysteem. De geregistreerde klachten hebben betrekking op verstopte huisaansluitingen, kolken en regenpijpen, problemen met gemalen en het hoofdriool, stankoverlast en (grond) wateroverlast. Jaarlijks komen circa 600 klachten en meldingen binnen. Alle meldingen worden zo snel mogelijk en vrijwel altijd naar tevredenheid opgelost. Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 18 van 28

19 5. De opgave 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt de opgave weergegeven die leidt tot het bereiken van gestelde doelen. Het is een samenstel van onderzoek en maatregelen, geplaatst in de tijd. De hiervoor benodigde middelen en de kostendekking komen in het volgende hoofdstuk aan de orde Aanleg voorzieningen voor stedelijk afvalwater,hemel- en grondwater Aanleg bij bestaande bebouwing De bestaande bouw is voorzien van de benodigde voorzieningen voor stedelijk afvalwater,hemel- en grondwater Aanleg bij nieuwbouw Volgens de huidige prognose (zie tabel 5.1) worden in de gemeente Hoorn in de periode 2010 t/m 2019 ongeveer 300 woningen per jaar gebouwd. In de periode 2010 t/m 2019 wordt per jaar ongeveer 4,5 ha (bruto) bedrijventerrein ontwikkeld. Tabel 5.1 Prognose uitbreidingen gemeente Hoorn Plangebied Prognose Aantal Bijzondere bebouwing realisatie woningen Bedrijventerrein 't Zevenhuis bedrijven, bruto 79 ha, netto 52,37 ha Hoornbloem Bobeldijkerweg Bangert en Oosterpolder, fase 1 en Bangert en Oosterpolder, fase 3 en Bangert en Oosterpolder, fase 5 en Blauwe Berg woningbouw Keern/Van Aalstweg Blokkers-IJsselweg Astronautenweg Pelmolenpad Stationsgebied Vale Hen Achterstraat Achter de Vest Wonen boven winkels Kazerneplein Leeuw Westerdijk Oude Schouwburg Draafsingel, voorm.school TSH-locatie Joh. Poststraat Holenweg, locatie Philips Tuibrug (productiebos) Oostereiland Jachthaven Schelphoek 2010 Totaal aantal woningen scholen (2 x 20 klassen), peuterspeelzaal, supermarkt,sportschool, sporthal hotel (168 kamers, 50 m hoog), bioscoop, disco ( 4 ha * 2 m3 /ha) horecavoorziening museum, filmhuis, hostel of leer-/werkbedrijf, toeristisch informatiecentrum, ontwerpcentrum (2 ha * 1 m3/h) spuitplaats (200 m2, 60 l/(sxha)); jachthaven (800 ligpl., 10 l/(hxligpl)); 16 boothuizen (16st, 3 inw, 12 l/(inwxh); hotel (20 bedden, 15 l/(bedxh)), nader in te vullen (25 won, 3 inw/won, 12 l/(inwxh)) Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 19 van 28

20 Bij nieuwbouw van meer dan geringe omvang worden rioolstelsels ontworpen en aangelegd waarmee het stedelijk afvalwater, het hemelwater en het grondwater worden ingezameld en afgevoerd en indien nodig verwerkt. De rioleringsplannen worden in overleg met de waterbeheerder opgesteld. Bij nieuwbouw van meer dan geringe omvang wordt het hemelwater bij voorkeur gescheiden van het overige afvalwater ingezameld. Vervanging hierbij van het bestaande gemengde stelsel door een gescheiden stelsel vindt alleen plaats als dit een meerwaarde heeft uit oogpunt van kosten, wateroverlast en milieu. Gescheiden Ingezameld hemelwater wordt bij voorkeur rechtstreeks naar oppervlaktewater afgevoerd. Waar afvloeiend hemelwater te zeer verontreinigd is en dit niet kan worden voorkomen, wordt het grotendeels ter plaatse gezuiverd of afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij nieuwbouw van geringe omvang wordt aangesloten op (een uitbreiding van) het bestaande stelsel Beheer van de bestaande voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater Gegevensbeheer De gegevens van de bestaande voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater worden conform de huidige praktijk actueel gehouden Onderzoek Inspectie en beoordeling De huidige inspectie- en beoordelingsmethodiek voor de bestaande voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater wordt voortgezet. Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) De gemeente zorgt ervoor dat zij over een actueel GRP beschikt dat de hoofdlijnen van het rioleringsbeleid bevat. Basisrioleringsplan De gemeente zorgt ervoor dat er van het rioolstelsel actuele hydraulische en vuiltechnische berekeningen in de vorm van een basisrioleringsplan beschikbaar zijn. Bij de opstelling van het basisrioleringsplan betrekt de gemeente de waterbeheerders. Het geactualiseerde basisrioleringplan wordt als onderdeel van het GRP door de gemeenteraad vastgesteld en conform de bijbehorende planning uitgevoerd. Het basisrioleringsplan wordt geactualiseerd zodra er significante wijzigingen optreden in de uitgangspunten, de berekeningsmethodiek of het rioleringssysteem zelf. Wijzigingen in uitgangspunten zijn significant wanneer: Het afvoerend oppervlak met meer dan 10% is toegenomen. De hoeveelheid droogweerafvoer met meer dan 20% is toegenomen. De berging in het stelsel met meer dan 10% is afgenomen. De pompovercapaciteit met meer dan 20 % is afgenomen. Zodra significante wijzigingen in het rioleringssysteem optreden wordt de betrokken waterbeheerder daarvan op de hoogte gesteld Planvorming Het uitwerken van het GRP in operationele jaarplannen en het evalueren van die jaarplannen wordt conform de huidige praktijk voortgezet Onderhoud Het onderhoud wordt conform de huidige praktijk voortgezet Investeringen Bij alle investeringsmaatregelen wordt maximaal meegekoppeld met andere maatregelen in de openbare ruimte van zowel de gemeente als derden. Vervanging Op basis van de gegevens van de bestaande voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater uit de beheerbestanden is een vervangingsplanning voor de komende 50 jaar op hoofdlijnen opgezet. Hierin krijgen de objecten een levensduur die gebaseerd is op de bij de inspecties waargenomen kwalitatieve toestand. In de jaarplannen wordt deze strategische planning vertaald naar een operationele planning. Dan wordt ook de onderhoudstoestand van de boven- en ondergrondse infrastructuur, evenals de overige noodzakelijke ingrepen in beschouwing genomen. De werkzaamheden aan boven- en ondergrondse infrastructuur worden op elkaar afgestemd. Vervangingswerkzaamheden worden zoveel mogelijk integraal uitgevoerd, zo mogelijk in een wijkgerichte aanpak. Gemeentelijk rioleringsplan Plan Pagina 20 van 28

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Tabel 3-1 Doelen, functionele eisen en maatstaven voor de rioleringszorg (stedelijk afvalwater en regenwater) Doelen Functionele Eisen Maatstaven 1. Inzameling

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

J. van Kampen (Steller) SB/ING Januari 2016 Zaaknummer:

J. van Kampen (Steller) SB/ING Januari 2016 Zaaknummer: J. van Kampen (Steller) SB/ING Januari 2016 Zaaknummer: 1243973 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Geldigheidsduur... 5 1.3 Procedure... 5 1.4 Planopbouw en leeswijzer... 5 2 Evaluatie

Nadere informatie

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Planperiode 2012-2016 j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie

Gemeentelijk RioleringsPlan. 2009 t/m 2013

Gemeentelijk RioleringsPlan. 2009 t/m 2013 Gemeentelijk RioleringsPlan 2009 t/m 2013 Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009 t/m 2013 voor de gemeente Heemskerk Concept ONTWERP Pagina 1 van 40 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 25 augustus 2009 Verantwoording Titel Verbreed GRP Coevorden 2010-2014 Opdrachtgever Gemeente Coevorden Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Jeroen van Voorn

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071171301 Portefeuillehouder J.J. Nobel Steiler M. van Munster Collegevergadering 25 september 2007 Raadsvergadering 25 oktober 2007 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding E E R H U CB O W A A Raadsvergadering: Besluit: Voorstelnummfif R D 2 5UOV2008 ^ T^ \Q5 S Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 2008-105 Formulering beleid voor zorgplichten hemel- en grondwater,

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Rioleringsbeheerplan Terschelling

Rioleringsbeheerplan Terschelling Rioleringsbeheerplan Terschelling 2016-2020 augustus 2016 Team Techniek en Uitvoering 1 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...4 2 Inleiding...5 2.1 Doelen...5 2.2 Afvalwater...5 2.3 Hemelwater...5 2.4 Grondwater...6

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland,

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland, ^ PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2011/09 Nummer 1120019 Beleidsregel ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater 2011 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel 2010-2014 Inhoud 1 Over afvalwater 1 2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Bladel 4 3 Doelstellingen verbreed gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden;

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden; CONCEPT Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater (artikel 4:44 APV) Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Overwegende dat artikel 4:44, eerste lid jo artikel 4:43 van de Algemene

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer

Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2011-2015 Ontwerp Gemeente Zoetermeer Grontmij Nederland B.V. Houten, 30 mei 2011 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 20 juni 2012, revisie Verantwoording Titel :

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B15.001634 gezien het advies van de raadscommissie van december 2015; B E S L U I T: Vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

SONENBREUGEL GEMEENTE

SONENBREUGEL GEMEENTE GEMEENTE SONENBREUGEL De raad der gemeente van de gemeente Son en Breugel. Overwegende, dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt bij verordening regels te stellen over het brengen van afvloeiend hemelwater

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012

Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012 Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012 voor de gemeente Bussum Concept Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting en Beheer Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 14 april 2009 Verantwoording

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater

Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 87172 30 juni 2016 Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater Raadsbesluit nummer 2016-011 De raad van de gemeente Nijkerk;

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Definitief gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland bv Houten, 28 juli 2009 Verantwoording Titel : Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk

Nadere informatie

Afvalwaterbeheer Overzichtelijke factsheets met uitleg, activiteiten en kosten. concept

Afvalwaterbeheer Overzichtelijke factsheets met uitleg, activiteiten en kosten. concept Afvalwaterbeheer Overzichtelijke factsheets met uitleg, activiteiten en kosten concept Versie juli 2013 Vergunningen Vergunningen verkrijgen, aanvragen en afgeven Werkzaamheden Het verkrijgen van de nodige

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard 2013-2017 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom een verbreed GRP? 5 2. Wat zijn de kaders van het vgrp? 7 3. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 27 juli 2010 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Doelmatige invulling van de rioleringszorg Inhoud Verantwoording en colofon...

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Planperiode 2010 tot en met 2015 Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst Grontmij Nederland B.V. Middelburg, 30 september 2009 Verantwoording Titel : Verbreed

Nadere informatie

Aanvraag rioolaansluiting

Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag rioolaansluiting 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres: Kadastraal bekend gemeente:

Nadere informatie

Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015

Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015 Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen deze verordening wordt verstaan onder: a. aansluitleiding: het particulier riool, het aansluitpunt en de perceelaansluitleiding

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Planperiode 2012-2016 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 augustus 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 maart 2012, revisie Verantwoording

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK 2016 2020 Auteur Datum J. Stok 08-09-2015 R O SAMENVATTING 1. INLEIDING Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Zederik voor

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude RUI15/016 Verordening Rioolaansluiting, verordening eenmalig rioolaansluitrecht De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente Leeuwarden 2014

Verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente Leeuwarden 2014 Verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen,

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is o.a. de Wet

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Krimpen aan den IJssel 2013 2017

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Krimpen aan den IJssel 2013 2017 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Krimpen aan den IJssel 2013 2017 Krimpen aan den IJssel Datum: 7 september 2012 SAMENVATTING Waarom gemeentelijke rioleringszorg De primaire maatschappelijke doelstellingen

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2004.1478 RIS124451_03-FEB-2005 UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. in te stemmen met de invoering

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Hardenberg 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Hardenberg Bestuursdienst

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 Gemeente Den Helder Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Den Helder, september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.2 Planhorizon 4 1.3 Belangrijkste relevant beleidskader voor de

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

Projectnaam: Gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2014-2018) Projectnummer: 236678.23 Revisie: Ambitie revisie 6

Projectnaam: Gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2014-2018) Projectnummer: 236678.23 Revisie: Ambitie revisie 6 Opdrachtgever: Gemeente endrik Ido Ambacht ASISAD AMITIE AGEMEEN opdrachtgever: Gemeente endrik Ido Ambacht projectnaam: Gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2014-2018) projectnummer: 236678.23 revisie: Ambitie

Nadere informatie

EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK

EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK A) Aanleiding en Doel Het verhard oppervlak wordt door de gemeenten bepaald voor het opstellen van een Basis RioleringsPlan (BRP). De aanpassingsfrequentie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

MPGAD

MPGAD Bezoekadres De Blom boogerd 1, 4003 BX Tiel Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E info@wsrl.n1 I www.waterschaprivierenland.n1 Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69 BIC NWABNL2G

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Team Civiele Techniek en Verkeer EHs

Gemeente Bloemendaal Team Civiele Techniek en Verkeer EHs Gemeente Bloemendaal Team Civiele Techniek en Verkeer EHs (verbreed) Gemeentelijk RioleringsPlan Bloemendaal 2008 2010 [ 2008007144 ] Tekening IJsfontein/Stichting RIONED GRP Bloemendaal 2008 2010 Synopsis

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer, Definitief, 16 April 2013 Samenvatting Voor u ligt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 van de gemeente

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

GRP Slochteren 2008-2013. Gemeente Slochteren

GRP Slochteren 2008-2013. Gemeente Slochteren GRP Slochteren 2008-2013 Gemeente Slochteren Definitief, 25 maart 2008 Verantwoording Titel GRP Slochteren 2008-2013 Opdrachtgever Gemeente Slochteren Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Nils Kappenburg

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 t/m 2015 Gemeente Lelystad Ontwerp, 5 november 2010 verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 10 1.1. Aanleiding... 10 1.2.

Nadere informatie

Bijlage A: De kwaliteitscatalogus

Bijlage A: De kwaliteitscatalogus GWP Woerden U kiest! Een overzicht van de mogelijkheden Projectnr. 239448 oktober 2011, revisie C2 ijlage A: De kwaliteitscatalogus ij het beleidskader voor de gemeentelijke watertaken wordt gewerkt met

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

Aansluitverordening Riolering Gemeente Heerlen Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE HEERLEN 2006.

Aansluitverordening Riolering Gemeente Heerlen Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE HEERLEN 2006. CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR13202_1 12 juli 2016 Aansluitverordening Riolering Gemeente Heerlen 2006 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE HEERLEN 2006.

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer, Definitief, 16 April 2013 Samenvatting Voor u ligt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 van de gemeente

Nadere informatie

www.grontmij.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Voorst Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010 t/m 2014

www.grontmij.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Voorst Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010 t/m 2014 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010 t/m 2014 Gemeentelijk Rioleringsplan Voorst www.grontmij.nl Wij ontwerpen en realiseren plannen voor de toekomst, door mensen en partijen

Nadere informatie

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 Bijlage 2 Datum huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste conclusies 3 2 age 4 2.1 Algemene opmerking 4 3 Stand van zaken

Nadere informatie

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie.

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie. 200 Inhoudsopgave 100 Voorwoord Voorwoord van de voorzitter van Stichting RIONED en de minister van VROM. 200 Inhoudsopgave Geeft een overzicht en omschrijving van de modules. 150 Doel en status Leidraad

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leerdam

Gemeentelijk rioleringsplan Leerdam Gemeentelijk rioleringsplan Leerdam Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2011-2015 Definitief Gemeente Leerdam Grontmij Nederland B.V. Houten, 6 december 2010 Verantwoording Titel

Nadere informatie

De Veranderende Zorgplicht

De Veranderende Zorgplicht De Veranderende Zorgplicht Ede 23 april 2015 Frans Debets Debets b.v. i.s.m. Een korte versie van een cursus op 14 juni 1- De Veranderende Waterwetwetgeving 1. Achtergronden en betekenis van de veranderingen

Nadere informatie