Verbreed GRP Coevorden Planperiode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014"

Transcriptie

1 Verbreed GRP Coevorden Planperiode augustus 2009

2 Verantwoording Titel Verbreed GRP Coevorden Opdrachtgever Gemeente Coevorden Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Jeroen van Voorn en Nils Kappenburg Projectnummer Aantal pagina's 60 (exclusief bijlagen) Datum 25 augustus 2009 Handtekening Colofon Tauw bv Vestiging Assen Transportweg 12 Postbus AS Assen Telefoon (0592) Fax (0592) Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: - NEN-EN-ISO Verbreed GRP Coevorden \60

3 4\60 Verbreed GRP Coevorden

4 Inhoud Verantwoording en colofon Inleiding Opdracht Wettelijk kader en geldigheidsduur Samenwerking in de waterketen Leeswijzer Evaluatie GRP Coevorden Doel 1: inzameling van het binnen gemeentelijke gebied geproduceerde afvalwater Doel 2: transport van het ingezamelde afvalwater naar de rwzi Doel 3: het verminderen van de vuilemissie naar oppervlaktewater en waterbodem Doel 4: het voorkomen en verminderen van vuilemissie naar bodem en grondwater Doel 5: het voorkomen en verminderen van wateroverlast Doel 6: het voorkomen en verminderen van overlast voor de gemeenschap (anders dan wateroverlast) Doel 7: doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering Gewenste situatie en doelen Ontwikkelingen Wetgeving Waterplan Ambities en beleidskeuzes gemeente Coevorden Doelen stedelijk afvalwater, regenwater en grondwater Functionele eisen, maatstaven en kwaliteitsstreefbeelden Huidige situatie en toetsing doelen Stedelijk afvalwater Aangesloten percelen Afvoer en verwerking van afvalwater Overzicht aanwezige voorzieningen Toestand van de objecten Functioneren van de voorzieningen Regenwater Aangesloten percelen Afvoer en verwerking van regenwater Verbreed GRP Coevorden \60

5 4.2.3 Aanwezige voorzieningen Toestand van de objecten Functioneren van de regenwaterriolering Grondwater Inzicht grondwatersituatie Overzicht aanwezige voorzieningen Klachten en overlast Doelmatig beheer Strategie Beleidsruimte Speerpunten in het beleid Aanleg van voorzieningen Aanleg bij nieuwbouw en bestaande bouw Beheer rioleringsgegevens bij aanleg Beheer van bestaande voorzieningen Onderzoek Objectgerichte maatregelen Systeemgerichte maatregelen Middelen en maatregelen Personele middelen Financiële middelen en maatregelen Uitgangspunten Afschrijvingsperioden en technische levensduren Investeringen Kosten Baten Verloop rioolheffing Verloop saldo voorziening Besluit \60 Verbreed GRP Coevorden

6 Bijlage(n) 1. Gewenst kwaliteitsniveau voor de toestand van de riolering en voorwaarden voor effectieve invulling van de rioleringszorg 2. Wettelijke kaders 3. Stappenplan vaststelling beleid grondwaterzorgplicht gemeente Coevorden 4. Kostendekkingsberekening stedelijk afvalwater 5. Kostendekkingsberekening regen- en grondwater 6. Overzicht van overstorten in gemengde rioolstelsels 7. Reacties betrokken overheden Verbreed GRP Coevorden \60

7 8\60 Verbreed GRP Coevorden

8 1 Inleiding 1.1 Opdracht Gemeente Coevorden heeft Tauw schriftelijk opdracht gegeven voor het opstellen van een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de periode De opdracht is conform de offerte d.d. 26 maart 2008, met kenmerk O NJK-afr-V01-NL. Figuur 1.1 Een blik op het centrum van (gemeente) Coevorden vanuit de lucht 1.2 Wettelijk kader en geldigheidsduur De gemeentelijke riolering is één van de belangrijkste voorzieningen voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast heeft de riolering een belangrijke functie als het gaat om het tegengaan van wateroverlast in de openbare ruimte. Verbreed GRP Coevorden \60

9 De taken en verplichtingen die de gemeente op het gebied van riolering heeft, zijn van oudsher vastgelegd in de Wet milieubeheer (Wm artikel 10.33, zie tekstkader). Eén van de verplichtingen uit de Wet milieubeheer betreft het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In het GRP dient de gemeente inzichtelijk te maken welke voorzieningen op het gebied van riolering de gemeente in beheer heeft, welke effecten deze voorzieningen op het milieu hebben en welke kosten met het beheer en onderhoud gemoeid zijn. De gemeenteraad stelt het GRP voor een zelf te kiezen periode vast. Wet milieubeheer Titel 10.5, Artikel De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 15a van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen in beheer bij een gemeente, waterschap of een rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt 3. Op verzoek van burgemeester en wethouders kunnen gedeputeerde staten in het belang van de bescherming van het milieu, ontheffing verlenen van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, voor: a. Een gedeelte van het grondgebied van een gemeente, dat gelegen is buiten de bebouwde kom, en b. Een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater met een vervuilingswaarde van minder dan inwonerequivalenten wordt geloosd 4. De ontheffing bedoeld in het derde lid kan, indien de ontwikkelingen in het gebied waarvoor de ontheffing is verleend daartoe aanleiding geven, door gedeputeerde staten worden ingetrokken. Bij de intrekking wordt aangegeven binnen welke termijn in inzameling en transport van stedelijk afvalwater wordt voorzien Het opstellen van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan voor gemeente Coevorden was in principe nog niet nodig, maar het huidige GRP is echter nooit officieel door de gemeenteraad vastgesteld. Om deze reden heeft de gemeente ervoor gekozen om het plan te actualiseren en vast te laten stellen door de gemeenteraad. Per 1 januari 2008 hebben er wetswijzigingen plaatsgevonden die te maken hebben met de verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken. Deze wetswijzigingen worden ook wel de Wet gemeentelijke watertaken genoemd. In dit kader zijn de volgende wetten aangepast: De Gemeentewet De Wet op de waterhuishouding De Wet milieubeheer 10\60 Verbreed GRP Coevorden

10 In de Wet op de waterhuishouding wordt, naast de al bestaande zorgplicht voor afvalwater uit de Wet milieubeheer, de zorgplicht opgenomen voor hemelwater en grondwater. Op basis van de gewijzigde Gemeentewet krijgt de gemeente meer mogelijkheden om kosten te verhalen die gepaard gaan met de hele gemeentelijke wateropgave. En de gewijzigde Wet milieubeheer biedt de gemeente de mogelijkheid om meer regels te stellen aan de lozing van hemelwater en grondwater. Met de bovengenoemde wetswijzigingen wordt de rioleringszorg verbreed. Om in te kunnen spelen op de nieuwe gemeentelijke watertaken zijn er overgangstermijnen van vijf jaar vastgesteld. Tot 1 januari 2013 krijgt elke gemeente de tijd om een nieuw (verbreed) GRP op te stellen. Wel zal voor 1 januari 2010 de overgang gemaakt moeten worden naar een nieuw belastingtarief voor de bekostiging van de watertaken. Wet milieubeheer 4.8, Artikel 4.23 Om tijdig in te kunnen spelen op de gemeentelijke watertaken heeft gemeente Coevorden ervoor gekozen om het te actualiseren GRP verbreed op te zetten zodat daarmee al zoveel mogelijk invulling gegeven kan worden aan de nieuwe zorgplichten. Het GRP heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, van 2010 tot en met Het gemeentelijke rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en wethouders. Zij betrekken bij de voorbereiding van het plan in elk geval: a. Gedeputeerde staten b. De beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar het ingezamelde 1.3 Samenwerking in de waterketen afvalwater wordt getransporteerd, en De Wet milieubeheer vereist samenwerking tussen al die partijen, die betrokken zijn bij de inzameling, het transport en de zuivering van het afvalwater. De samenwerking moet c. De beheerders van de oppervlaktewateren waarop het ingezamelde water wordt geloosd gericht zijn op een doelmatig beheer van de (afval)waterketen. De gebruiker moet daarbij een goed product krijgen tegen de laagste kosten. Deze doelstelling komt eveneens terug in het Bestuursakkoord waterketen 2007 dat is ondertekend door 2. Zodra het plan is vastgesteld, doen burgemeester en wethouders hiervan mededeling door toezending van het plan aan de in het eerste lid, onder a tot en met c, genoemde instanties en onze minister ondermeer de ministeries van VROM en V&W, de VNG en de Unie van Waterschappen. In dit akkoord wordt gezocht naar samenwerkingsvormen in de hele waterketen, waaronder ook waterleidingsbedrijven. Bij het opstellen van het GRP zijn de volgende 3. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis kan worden gekregen van de inhoud van het plan waterschappen betrokken: Waterschap Velt en Vecht Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Reest en Wieden Verbreed GRP Coevorden \60

11 Waterschap Velt en Vecht speelt een actieve rol bij de totstandkoming van het GRP. De overige waterschappen zullen, net als de provincie Drenthe gelegenheid krijgen tot het geven van commentaar op conceptstukken. De reacties van de verschillende partijen zijn in dit GRP als bijlage opgenomen. Het betreft met name de reacties van de waterschappen Velt en Vecht en Reest en Wieden. Waterschap Hunze en Aa s heeft schriftelijk aangegeven zich aan te sluiten bij de reactie van waterschap Velt en Vecht. De provincie Drenthe had geen opmerkingen op de conceptstukken. Na de vaststelling van het GRP door de gemeenteraad zal het GRP ter kennisname aan de genoemde betrokkenen en het ministerie van VROM worden gestuurd. 1.4 Leeswijzer De contouren van dit GRP zijn in overeenstemming met de Leidraad Riolering 1. Dit betekent de volgende invulling: In hoofdstuk 2 Evaluatie van het GRP Coevorden wordt allereerst het oude beleid en de uitwerking ervan geëvalueerd In hoofdstuk 3 Gewenste situatie en doelen is omschreven wat de opgaven en ambities zijn van de gemeente en hoe de kwaliteit van de rioleringszorg eruit moet zien In hoofdstuk 4 Huidige situatie en toetsing doelen is de bestaande huidige situatie getoetst aan de kwaliteit van de rioleringszorg die in gemeente Coevorden de komende periode wordt nagestreefd In hoofdstuk 5 Strategie zijn de maatregelen weergegeven die nodig zijn om de gestelde doelen te kunnen realiseren en om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken In hoofdstuk 6 Middelen en kostendekking wordt ingegaan op de benodigde personele en financiële middelen en de wijze van kostendekking In hoofdstuk 7 Besluit is het besluit van de gemeenteraad van gemeente Coevorden weergegeven Bij dit plan zijn zeven bijlagen gevoegd, die nadere informatie geven over diverse thema s die worden behandeld. 1 De Leidraad Riolering geeft richtlijnen aan gemeenten en adviseurs over technische en financieel-organisatorische aspecten van de rioleringszorg 12\60 Verbreed GRP Coevorden

12 2 Evaluatie GRP Coevorden In dit hoofdstuk wordt teruggekeken naar de doelen uit het GRP Hoewel dit GRP formeel nooit door de gemeenteraad vastgesteld is, is er binnen de gemeente wel volgens de strategie van dit plan gewerkt. De evaluatie van de doelen uit het GRP vormt de basis voor het verdere proces om tot een strategie voor de komende jaren te komen. Aan de hand van de bevindingen uit de evaluatie kan onderzocht worden waar de gemeente op het gebied van de rioleringszorg staat en wat er nodig is om de ambities en doelen voor de komende jaren te realiseren. De zeven gestelde doelen uit het GRP waren als volgt: 1. Inzameling van binnen het gemeentelijke gebied geproduceerde afvalwater 2. Transport van het ingezamelde afvalwater naar de rwzi 3. Het verminderen van de vuilemissie naar oppervlaktewater en waterbodem 4. Het voorkomen en verminderen van vuilemissie naar bodem en grondwater 5. Het voorkomen en verminderen van wateroverlast 6. Het voorkomen en verminderen van overlast voor de gemeenschap (anders dan wateroverlast) 7. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering In de volgende paragrafen wordt aangegeven in hoeverre de gestelde doelen gehaald zijn. 2.1 Doel 1: inzameling van het binnen gemeentelijke gebied geproduceerde afvalwater Aan het eerste doel werden de volgende eisen gekoppeld: Alle percelen binnen de gemeente waar productie van afvalwater plaatsvindt, moeten voorzien zijn van een aansluiting op de riolering of een individuele afvalwaterbehandeling (een en ander volgens het wettelijk kader) De putten, kolken, buizen en andere objecten moeten in goede toestand verkeren Het voorkomen van de afvoer van (stoffen in het) water die schade toebrengen aan de riolering of rwzi, evenals het lozen van drainagewater op gemengde en vuilwaterriolen, het lozen van hemelwater op mechanische rioleringssystemen, het lozen van hemelwater op vuilwaterriolering, enzovoort Verbreed GRP Coevorden \60

13 De gemeente heeft de plicht te zorgen voor het inzamelen en transporteren van al het binnen de gemeentegrens geproduceerde afvalwater. Daarom moeten in principe alle percelen worden aangesloten op de riolering. Er liggen echter percelen in het buitengebied waarbij het niet meer doelmatig is om het afvalwater via (druk)riolering in te zamelen en te transporteren naar de rioolwaterzuivering. Voor deze percelen kan de gemeente ontheffing van de zorgplicht aanvragen bij de provincie. De betreffende percelen zullen op een alternatieve manier moeten omgaan met het afvalwater. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van IBA 2. Aan het begin van de planperiode waren er nog 30 percelen die moesten worden voorzien van een IBA. Deze werkzaamheden zijn echter nog niet uitgevoerd. De gemeente gaat zelf de voorzieningen aanleggen en beheren. De gemeente mag daarvoor burgers aanslaan voor rioolheffing. De vrijvervalriolen in de gemeente zijn voor 100 % geïnspecteerd. In de geïnspecteerde riolen zijn op een beperkt aantal plaatsen schadebeelden naar voren gekomen die nog om herstelmaatregelen vragen. De objecten van de riolering zijn echter Figuur 2.1 Werk in uitvoering: de aanleg van riolering voor de in een goede staat. inzameling van huishoudelijk - en bedrijfsafvalwater Door het waterschap Velt en Vecht worden er controles uitgevoerd bij de waterschapsgemalen en de rwzi. De gemeente controleert de eigen gemalen zelf. Als er geconstateerd wordt dat er ongewenste stoffen op de riolering geloosd worden, wordt er in samenwerking met het waterschap actie ondernomen om de lozingen op te sporen. Ongewenste lozingen komen echter zeer beperkt voor. Om ongewenste lozing van regenwater op d.w.a.-riolen op te sporen, wordt door de gemeente rookdetectie toegepast. Er zijn in de gemeente nog een aantal locaties waar dit onderzoek uitgevoerd moet worden. 2 Individuele Behandeling Afvalwater 14\60 Verbreed GRP Coevorden

14 Waterschap Velt en Vecht heeft in 2006 en 2007 onderzoek gedaan naar rioolvreemd water in het verzorgingsgebied van de rwzi s Schoonoord en Sleen. De toegepaste methode beperkte zich tot de droogweerafvoersituatie. Het onderzoek van rwzi Schoonoord resulteerde in een percentage van 60 % rioolvreemd water bovenop de theoretische dagsom van de d.w.a. Samen met de gemeente is nagegaan waar lozingen plaatsvinden die dit hoge percentage kunnen veroorzaken. Enkele situaties kwamen daarbij naar voren. De gemeente heeft hierop inmiddels actie ondernomen. Het onderzoek van rwzi Sleen resulteerde in een percentage van 14 % rioolvreemd water. Dit gaf geen aanleiding tot onderzoek. Ook voor de rwzi Coevorden zal te zijner tijd een onderzoek naar rioolvreemd water plaatsvinden. De verwachting is dat dit onderzoek binnen de planperiode van dit GRP zal plaatsvinden. Het eerste doel, inzameling van het binnen de gemeente geproduceerde afvalwater, is voor het overgrote deel gehaald. Er zullen echter nog 30 IBA s geplaatst moeten worden. 2.2 Doel 2: transport van het ingezamelde afvalwater naar de rwzi Aan dit tweede doel zijn de volgende eisen gesteld: De afvoercapaciteit moet op alle plaatsen voldoende zijn om het aanbod aan afvalwater onder droogweersomstandigheden te verwerken Het afvalwater dient zonder overmatige aanrotting de rwzi te bereiken De afstroming dient gewaarborgd te zijn Riolen en andere objecten dienen in hoge mate waterdicht te zijn ter voorkoming van overmatig intredend grondwater Overstortdrempels dienen op de juiste hoogte te zijn aangelegd en terugslagkleppen dienen goed te functioneren ter voorkoming van instromend oppervlaktewater De vervuilingstoestand van het stelsel dient acceptabel te zijn De afvoercapaciteit bij droogweer voldoet aan de gestelde eisen. Voor alle kernen in de gemeente is een basisioleringsplan opgesteld waarin de rioolstelsels getoetst zijn aan de eisen. Uit de berekeningen blijkt dat het afvalwater zonder overmatige aanrotting de rwzi bereikt. Ook in de praktijk zijn er geen problemen met de afstroming van de riolering. Uit de inspecties blijkt dat de riolen in hoge mate waterdicht zijn. Op een beperkt aantal locaties dienen nog herstelmaatregelen uitgevoerd te worden. De vervuilingstoestand van de riolen in de gemeente is zeer goed. De riolen worden één keer per vijf jaar gereinigd, deels gecombineerd met inspectie, en zijn nagenoeg schoon. Ook worden wortels na reiniging standaard met een wortelfrees verwijderd. Verbreed GRP Coevorden \60

15 Metingen aan overstortdrempels vinden incidenteel plaats bij bijvoorbeeld aanpassingen aan het stelsel. Verder zijn wel een aantal rioolstelsels in het geheel ingemeten. Binnenkomende revisie wordt goed gecontroleerd. Controle van terugslagkleppen vindt plaats bij klachten of storingen. De gemeente voldoet echter nog niet aan de eisen in de vergunning met betrekking tot het installeren van meetapparatuur in overstorten. Het tweede doel is gehaald, het transport van het afvalwater, functioneert goed, maar er moeten nog wel overstortmeters geplaatst worden volgens de vergunningen. 2.3 Doel 3: het verminderen van de vuilemissie naar oppervlaktewater en waterbodem Aan het derde doel zijn de onderstaande eisen gesteld: De vuilemissie door overstortingen vanuit gemengde rioolstelsels op oppervlaktewater dient gereduceerd te worden volgens het emissiespoor (basisinspanning) en te zijner tijd mogelijk volgens het waterkwaliteitsspoor De vuilemissie door lozingen van regenwaterriolen op oppervlaktewater dient gereduceerd te worden volgens het emissiespoor (basisinspanning) en te zijner tijd mogelijk volgens het waterkwaliteitsspoor Aan het begin van 2005 waren op enkele maatregelen na alle werkzaamheden met betrekking tot de basisinspanning al uitgevoerd. De maatregelen zijn nu vrijwel allemaal uitgevoerd. Alleen in 2009 zal er ter plaatse van t Haantje nog verhard oppervlak afgekoppeld worden. Daarmee zal de gemeente dan voldoen aan de basisinspanning. De maatregelen die nodig waren in het kader van het waterkwaliteitsspoor zijn allemaal uitgevoerd. Er zijn maatregelen uitgevoerd in Gees, Meppen, Zweeloo en Aalden. Bovenop de basisinspanning en het waterkwaliteitsspoor worden er op dit moment maatregelen uitgevoerd op basis van optimalisatiestudies. De proef met de monitoring van overstorten in Steenwijksmoer is niet doorgegaan. De overstorten in de gemeente die genoemd zijn in de vergunning voor monitoring zullen in de komende jaren worden voorzien van meetapparatuur. Dit gebeurt uiterlijk op de vastgestelde datum die in de vergunning staat aangegeven. Het derde doel is gehaald. Voor de basisinspanning moet weliswaar nog een beperkte hoeveelheid verhard oppervlak worden afgekoppeld, maar daarentegen heeft de gemeente veel extra inspanningen verricht in de vorm van optimalisatie. 16\60 Verbreed GRP Coevorden

16 2.4 Doel 4: het voorkomen en verminderen van vuilemissie naar bodem en grondwater De gestelde eisen aan het vierde doel zijn: Riolen en andere objecten dienen in hoge mate waterdicht te zijn ter voorkoming van overmatig uittredend rioolwater Op basis van rioolinspecties is moeilijk vast te stellen in hoeverre er uittreding van rioolwater plaatsvindt. Controle door middel van inwendige waterdruk is in de praktijk niet uitvoerbaar. De gemeente past daarom leidingmateriaal voor riolen toe met dubbele afdichtingen en een lange levensduur. Op deze manier wordt uittredend rioolwater tot een minimum beperkt. De gemeente heeft het maximaal mogelijke gedaan om het vierde doel, voorkomen en verminderen te halen. 2.5 Doel 5: het voorkomen en verminderen van wateroverlast Hieraan zijn de volgende eisen gesteld: De afvoercapaciteit moet voldoende zijn ter voorkoming van wateroverlast, zonder schade toe te brengen aan bebouwing, uitgezonderd buitengewone omstandigheden De instroming in riolen via kolken dient ongehinderd plaats te vinden Voor diverse kernen zijn de basisrioleringsplannen in de afgelopen vijf jaar geactualiseerd en geoptimaliseerd. Het gaat om de volgende kernen: Schoonoord De Kiel Dalen Wachtum Dalerveen Coevorden In de plannen is gerekend aan de afvoercapaciteit van de stelsels en zijn locaties in beeld gebracht die gevoelig zijn voor water-op-straat. De voorgestelde maatregelen zijn deels uitgevoerd. Van de overige kernen zijn de rioleringsplannen wat ouder. De voorgestelde maatregelen uit deze plannen zijn grotendeels uitgevoerd. Daarnaast loopt op dit moment het project Actualisatie en optimalisatie Sleen, waarin de rioleringsplannen van alle kernen die afvoeren naar de rioolwaterzuivering Sleen worden geactualiseerd. Voor de kernen De Krim, Dalerpeel en Steenwijksmoer zijn de rioleringsplannen nog niet geactualiseerd. Verbreed GRP Coevorden \60

17 De instroming via de kolken in de riolering dient ongehinderd plaats te vinden. Hiervoor is een kolkenreinigingsprogramma opgesteld waarin is bepaald dat alle kolken en/of lijnafwateringsgoten eenmaal per jaar worden gereinigd. Daarnaast is een aantal wegen aangegeven waar de kolken en/of lijnafwateringsgoten tweemaal per jaar gereinigd moeten worden. Betwijfeld wordt of deze frequenties voldoende waarborg bieden voor een goede opvang en afvoer van hemelwater. De instroming in de kolken is op dit moment slecht. Veel kolken raken verstopt. Het vijfde doel is deels gehaald. Vanuit het wegbeheer moet de instroming in de kolken verbeterd worden. 2.6 Doel 6: het voorkomen en verminderen van overlast voor de gemeenschap (anders dan wateroverlast) Aan het zesde doel zijn de volgende eisen gesteld: De bedrijfszekerheid van gemalen en overige objecten dient in voldoende mate gewaarborgd te zijn De stabiliteit van de riolen dient gewaarborgd te zijn De riolering dient zodanig te worden ontworpen dat stankoverlast wordt voorkomen Overlast tijdens werkzaamheden aan de riolering dient beperkt te zijn In de gemeente is 60 % van de grote gemalen aangesloten op het telemetriesysteem. Daarnaast is circa 30 % van de 750 pompen in het buitengebied aangesloten. Ook zijn alle bergbezinkvoorzieningen aangesloten. Controle van de pompinstallaties vindt eenmaal per jaar plaats in combinatie met reiniging. Op deze manier wordt de bedrijfszekerheid van de gemalen en de overige objecten op en goede manier gewaarborgd. In de geïnspecteerde riolen zijn de schadebeelden zo beperkt, dat geconcludeerd mag worden dat de riolen in goede staat verkeren. Stankoverlast komt op een beperkt aantal plaatsen voor. Inmiddels is onderzoek gestart naar de oorzaken van de overlast. Overlast tijdens werkzaamheden aan de riolering komt minimaal voor. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats in combinatie met werkzaamheden op het gebied van groen en wegen. Ook worden er gresbuizen toegepast met een lange levensduur. De frequentie waarmee burgers met overlast te maken krijgen is om deze reden zeer laag. Het zesde doel is gehaald. Overlast voor de gemeenschap wordt tot een minimum beperkt. 18\60 Verbreed GRP Coevorden

18 2.7 Doel 7: doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering Aan het zevende en laatste doel zijn de volgende eisen gesteld: Het rioleringsbeheer dient zo goed mogelijk afgestemd te zijn met andere gemeentelijke taken De gebruikers van de riolering dienen bekend te zijn en ongewenste lozingen dienen voorkomen te worden Er dient inzicht te bestaan in de toestand van het functioneren van de riolering Er dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van duurzame en milieuvriendelijke materialen Er dient gestreefd te worden naar een aanvaardbaar klachtenpatroon met een optimale en klantvriendelijke klachtenverwerking Er dient inzicht te bestaan in de kosten op de korte en langere termijn Afstemming met andere taken op het gebied van milieubeheer en beheer van de overige infrastructuur vindt op een doeltreffende en doelmatige manier plaats. Ook is er een goede afstemming met financiën. Handhaving op het gebied van ongewenste lozingen vindt plaats op basis van de Wet milieubeheer. De controles vinden plaats op basis van klachten of bij detectie van ongewenste stoffen bij de rwzi. Bij nieuwbouw vindt ook alleen controle plaats als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld door rookdetectie of controle van het oppervlaktewater. De gemeente heeft een zeer goed inzicht in de toestand van het functioneren van de riolering. Alle vaste gegevens van de riolering zijn actueel op basis van revisiegegevens en de stelsels zijn voor 100 % geïnspecteerd. Op dit moment zijn er nog geen eisen vastgelegd ten aanzien van het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen. Per 1 januari 2008 heeft de gemeente de mogelijkheid om eisen vast te leggen bij verordening. Op dit moment wordt bestudeerd hoe deze mogelijkheid kan worden benut in de komende planperiode. Bij de gemeente is een klachtensysteem aanwezig, waar men via telefoon en internet klachten over riolering en grondwater kan melden. De meeste klachten worden door de buitendienst opgepakt, een klein deel door de binnendienst. Er wordt binnen een dag op de klachten gereageerd in de vorm van acties, terugkoppeling of uitleg. Verbreed GRP Coevorden \60

19 In samenwerking met de afdeling Financiën wordt er jaarlijks gezorgd voor een overzicht van de kosten en opbrengsten die met de rioleringszorg samenhangen. Er is daarbij een goed inzicht in de kosten op de korte en lange termijn. Het zevende doel is daarmee gehaald. 20\60 Verbreed GRP Coevorden

20 3 Gewenste situatie en doelen In dit hoofdstuk is de gewenste situatie van de gemeentelijke zorgplichten omschreven zoals de gemeente die in de komende jaren voor ogen heeft. Deze gewenste situatie is nader uitgewerkt in een aantal doelen voor de komende planperiode. Bij het opstellen van deze doelen is rekening gehouden met bestaande opgaven die voortkomen uit het vorige GRP, maar ook met nieuwe ontwikkelingen waar gemeente Coevorden mee te maken krijgt. 3.1 Ontwikkelingen In de periode van 2005 tot heden zijn een aantal ontwikkelingen naar voren gekomen die van invloed zijn op de doelen voor de komende planperiode. Enerzijds gaat het om nieuwe wetgeving en anderzijds gaat het om wateropgaven uit het waterplan Wetgeving De volgende nieuwe en/of aangepaste wetgeving is van invloed op het GRP: Wet gemeentelijke watertaken Waterwet Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion) In bijlage 2 is nadere informatie opgenomen over het wettelijk kader Waterplan In februari 2006 is door adviesbureau Arcadis het definitieve waterplan opgesteld. In het waterplan is met de drie waterschappen een toekomstvisie voor 2010 opgesteld waarin is aangegeven hoe de gemeente en de waterschappen met water om willen gaan. In het waterplan wordt nader ingegaan op de beleidskaders die van invloed zijn op het kwantitatieve en kwalitatieve waterbeleid in gemeente Coevorden. Het gaat daarbij onder andere om het Nationaal Bestuursakkoord Water en De Europese Kaderrichtlijn Water. Op basis van diverse streefbeelden voor ruimte, proces en beleid is in het waterplan een maatregelenprogramma opgesteld. Een aantal van deze maatregelen uit het maatregelenprogramma hebben een rechtstreekse relatie met het GRP. 3.2 Ambities en beleidskeuzes gemeente Coevorden Voor dat de nieuwe gemeentelijke watertaken uitgewerkt worden in concrete doelen en maatstaven voor gemeente Coevorden, is het van belang om stil te staan bij de ambities die de gemeente heeft en welke beleidskeuzes binnen de gemeente gemaakt worden. Verbreed GRP Coevorden \60

21 De Wet gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van kracht is, geeft de gemeente de mogelijkheid om in het GRP meer aspecten uit het watersysteem mee te nemen. De gemeente zal derhalve de betreffende onderdelen van het waterplan overnemen in het GRP. Zo wordt invulling gegeven aan een totaaloplossing voor het waterbeleid van de gemeente. Het huidige rioolrecht wordt op basis van de wetswijzigingen aangepast naar een rioolheffing. Wettelijk dient deze wijziging uiterlijk op 1 januari 2010 ingevoerd te zijn. De gemeente wil in de loop van 2009 een afweging maken hoe de heffing ingevuld moet worden. Om alle mogelijkheden open te kunnen houden wordt de kostendekking in dit GRP gescheiden berekend, een deel voor stedelijk afvalwater en een deel voor regen- en grondwater. De afgelopen jaren heeft de gemeente ervoor gezorgd dat het rioleringssysteem op een goede manier gefunctioneerd heeft, waarbij weinig overlast voor de gemeenschap optrad en waarbij schadelijke milieueffecten beperkt bleven. De gemeente zal in de komende planperiode hetzelfde kwaliteitsniveau na blijven streven bij de invulling van de gemeentelijke watertaken. 3.3 Doelen stedelijk afvalwater, regenwater en grondwater Op basis van de nieuwe ontwikkelingen en de ambities van de gemeente zijn voor het stedelijk afvalwater, regenwater en grondwater zes nieuwe doelen opgesteld. Deze doelen sluiten grotendeels aan op de doelen van het GRP en zijn gebaseerd op Module A1100 van de Leidraad Riolering. De doelen voor de planperiode zijn als volgt: 1. Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater 2. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater 3. Zorgen voor inzameling van regenwater (voor zover niet verzorgd door particulieren) 4. Zorgen voor de verwerking van ingezameld regenwater 5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert 6. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering 3.4 Functionele eisen, maatstaven en kwaliteitsstreefbeelden Om te kunnen toetsen of de doelen in de gemeente al gehaald zijn of dat er nog inspanningen nodig zijn, zijn bij de doelen 1 tot en met 4 en 6 functionele eisen, maatstaven en meetmethoden opgesteld. Het complete overzicht hiervan is terug te vinden in bijlage 1. 22\60 Verbreed GRP Coevorden

22 Voor het vijfde doel, voor grondwater, zijn geen eisen, maatstaven en meetmethoden vastgesteld. De grondwatersituatie is namelijk nog onvoldoende in beeld gebracht. Bovendien is grondwater minder beheersbaar. Daarom is de grondwaterzorgplicht als proces omschreven, dat weergegeven is in bijlage 3. Verbreed GRP Coevorden \60

23 24\60 Verbreed GRP Coevorden

24 4 Huidige situatie en toetsing doelen In dit hoofdstuk is de huidige situatie vergeleken met de gewenste situatie en de gestelde eisen op het gebied van de gemeentelijke zorgplichten. Hieruit volgt welke verschillen in de planperiode overbrugd moeten worden. 4.1 Stedelijk afvalwater Aangesloten percelen Op 30 percelen in het buitengebied na, zijn in gemeente Coevorden alle percelen aangesloten op de riolering of voorzien van een IBA 3. De 30 percelen die nog moeten worden aangesloten zullen worden voorzien van een IBA. (functionele eis 1a). Het aantal percelen in gemeente Coevorden dat een aansluiting voor afvalwater heeft, bedraagt Het gaat daarbij om percelen met zowel woningen als bedrijven. Door registratie van aansluitingen, voorlichting en controle op basis van klachten wordt er voor gezorgd dat het afvalwater wat door bedrijven geloosd wordt, van de juiste samenstelling is (functionele eis 1b) Afvoer en verwerking van afvalwater Het stedelijk afvalwater in de gemeente wordt vanuit de volgende kernen en/of bemalingsgebieden ingezameld: Aalden Achterste Erm Benneveld Coevorden Dalen Dalerpeel Dalerveen De Kiel Den Hool Diphoorn Erm Gees Geesbrug t Haantje Holsloot Meppen Nieuwe Krim Noord-Sleen Oosterhesselen Schoonoord Sleen Steenwijksmoer Wachtum Wezup Wezuperbrug Zweeloo Zwinderen Vanuit deze kernen en bemalingsgebieden wordt het afvalwater via een aantal lozingstakken getransporteerd naar de rwzi s Coevorden, Sleen, Schoonoord. 3 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) Verbreed GRP Coevorden \60

25 4.1.3 Overzicht aanwezige voorzieningen De vaste gegevens van de vrijvervalriolering voor stedelijk afvalwater wordt bijgehouden in een geautomatiseerd beheersysteem. De gegevens van de drukriolering en de persleidingen zijn nog niet in het systeem ingevoerd, maar zijn analoog aanwezig. De vaste gegevens zijn wel actueel (peildatum 1 oktober 2008) (functionele eis 6a). Per 1 oktober 2008 zijn de volgende voorzieningen voor stedelijk afvalwater aanwezig: 219,9 km vrijvervalriolering (gemengd), de inzameling van met regenwater gemengd afvalwater in de kernen 45,00 km vrijvervalriolering (d.w.a.), voor de inzameling van gescheiden afvalwater in de kernen onbekend 4 aantal km drukriolering, voor de inzameling en het transport van afvalwater in het buitengebied 750 drukrioleringsunits, voor het transport van afvalwater uit het buitengebied 83 rioolgemalen, voor het transport van afvalwater tussen bemalingsgebieden onderling en het transport naar de rwzi onbekend 4 aantal km persleiding, voor het transport van afvalwater tussen de kernen onderling en het transport naar de rwzi 69 externe overstorten (is inclusief 16 bergbezinkvoorzieningen), voor een overzicht zie bijlage 6 54 interne overstorten, voor het optimaal benutten van de berging in de stelsels Toestand van de objecten Vrijvervalriolen Gemeente Coevorden heeft momenteel 100 % van de vrijvervalrioleringen geïnspecteerd. De gemeente heeft derhalve een goed beeld van de toestand van de vrijvervalriolering. Deze toestand is over het algemeen goed te noemen. Op een aantal plaatsen dienen maatregelen getroffen te worden om de stabiliteit van de riolering te verbeteren. Verder is uit de rioolinspecties gebleken dat de riolen in hoge mate waterdicht zijn, met uitzondering van enkele locaties. Op deze locaties dienen herstelwerkzaamheden verricht te worden. Hiervoor zal een beheerplan worden opgesteld. De vervuilingsgraad van de riolering is erg laag. Er hoeven nergens maatregelen getroffen te worden in verband met de afstroming. De toestand van de riolering is goed. Er wordt voldaan aan de maatstaven voor stabiliteit, afstroming en waterdichtheid (maatstaven bij functionele eisen 2d, 2e en 2g). 4 Dit is nog niet ingevoerd in het beheerpakket. Dit zal in 2009 worden uitgevoerd 26\60 Verbreed GRP Coevorden

26 Drukriolering, gemalen en randvoorzieningen De gemeente heeft echter geen volledig beeld van de staat van de drukriolering/persleidingen. Wel worden de gemalen regelmatig gereinigd en gecontroleerd. Circa 30 % van de gemalen in het buitengebied is op het telemetriesysteem aangesloten, de overige gemalen zijn voorzien van een storingslamp. In de huidige situatie zijn de randvoorzieningen ook op telemetrie aangesloten. Op termijn zullen alle gemalen op telemetrie worden aangesloten. Op deze wijze kan bij calamiteiten snel worden gereageerd waardoor de bedrijfszekerheid van de gemalen gewaarborgd is (maatstaven bij functionele eisen 2d en 2i) Functioneren van de voorzieningen Technisch functioneren vrijvervalriolen In het GRP werd uitgegaan van de jaarlijkse inspectie van 20 % van de putten en 10 % van de vrijvervalriolen en reiniging van 20 % van de riolen. Dit leidt ertoe dat elke vijf jaar het stelsel geheel gereinigd is en dat rioolinspecties niet ouder zijn dan 10 jaar. Daarmee wordt een ruim voldoende totaalbeeld van het functioneren van de vrijvervalriolen verkregen (maatstaven van functionele eis 6d). Als er echter in de gemeente calamiteiten of klachten met betrekking tot het functioneren voorkomen, worden er direct maatregelen genomen om dit te verhelpen en een goed functioneren te waarborgen. Functioneren gemalen en drukriolering Een deel van de gemalen (60 % van de rioolgemalen en 30 % van de gemalen in het buitengebied) is voorzien van telemetrie. Op termijn zullen zoveel mogelijk gemalen op telemetrie aangesloten worden bij vervangen of renovatie. Daarmee kunnen de systemen permanent bewaakt worden, zodat klachten en storingen snel verholpen kunnen worden. De systemen die nog niet aangesloten zijn op telemetrie waarschuwen met behulp van een rode lamp. Burgers of voorbijgangers kunnen daarop telefonisch reageren. De bedrijfszekerheid van de gemalen wordt daarmee in voldoende mate gewaarborgd (maatstaven functionele eis 2i). Milieutechnisch functioneren afvalwaterriolering Met uitzondering van t Haantje voldoen alle kernen aan de basisinspanning. De maatregelen voor t Haantje worden uitgevoerd in 2008/2009. De planvoorbereiding is in volle gang. Gemeente Coevorden is op dit moment nog niet in het bezit van alle benodigde Wvo- en aansluitvergunningen. De vergunning voor de kern Coevorden ligt momenteel ter beoordeling bij waterschap Velt en Vecht. Verbreed GRP Coevorden \60

27 Hydraulische functioneren afvalwaterriolering Uit de recent opgestelde optimalisatie en actualisatiestudies voor een aantal kernen is gebleken dat niet alle rioolstelsels voldoende afvoercapaciteit hebben om een standaard neerslaggebeurtenis te verwerken (bui 7 of 8, conform de Leidraad Riolering module C2100). De voorgestelde maatregelen uit deze plannen zijn gedeeltelijk uitgevoerd. Voor kernen waar nog geen optimalisatie/actualisatie heeft plaatsgevonden, geldt het basisrioleringsplan. De maatregelen uit deze plannen zijn uitgevoerd en daarmee hebben die rioolstelsels theoretisch voldoende afvoercapaciteit. Deze plannen zijn echter wat gedateerd. De werkelijke situatie kan inmiddels veranderd zijn. Er wordt gewerkt aan actualisatie van deze plannen, waarmee inzicht in het huidige functioneren wordt verkregen (maatstaven functionele eis 2c). Uit hydraulische ontwerpberekeningen in de basisrioleringsplannen en actualisatiestudies blijkt verder dat in de huidige situatie de afvoercapaciteit bij droog weer voldoende is om het aanbod van stedelijk afvalwater te verwerken. Ook bereikt het stedelijk afvalwater zonder overmatige aanrotting de rwzi (functionele eisen 2a en 2b). 4.2 Regenwater Aangesloten percelen Alle percelen, waar regenwater gescheiden wordt ingezameld en waar geen mogelijkheden zijn voor gebruik in de lokale waterhuishouding, zijn in principe aangesloten op de regenwaterriolering. Er zijn enkele percelen waarbij afvalwater en regenwater wel gescheiden wordt ingezameld, maar waarbij beide huisaansluitingen op het gemengde rioolstelsel zijn aangesloten. Bij nieuwbouw staat in de bouwvergunning dat het huishoudelijk afvalwater in ieder geval gescheiden van het hemelwater moet worden aangeboden, zodat, wanneer er een regenwaterriool wordt aangelegd, eenvoudig de hemelwateraansluiting kan worden omgezet (functionele eis 3a) Afvoer en verwerking van regenwater In gemeente Coevorden vindt de afvoer van regenwater en verwerking van regenwater op meerdere manieren plaats. Een deel van de regenwaterstelsels (r.w.a.) voeren via een uitlaat rechtstreeks af naar het oppervlaktewater. Daarnaast maakt een deel van de regenwaterriolen deel uit van verbeterd gescheiden stelsels (v.g.s.), waarbij de eerste vervuilde toevoer van een regenbui via een gemaal afgevoerd wordt naar de rwzi. Bij aanhoudende regenval en een gevuld stelsel zal een grotere hoeveelheid schoner regenwater uiteindelijk via een uitlaat naar het oppervlaktewater afgevoerd worden. 28\60 Verbreed GRP Coevorden

28 Verder bevinden zich in de gemeente IT-riolen die regenwater opvangen, bergen en zoveel mogelijk infiltreren in de bodem waarbij het overtollige regenwater uiteindelijk afgevoerd wordt naar het oppervlaktewater. Ook loopt er een proef met verticale infiltratie van regenwater. Ook is op twee locaties doorlatende betrating aangebracht, waarbij het hemelwater via de bestrating kan infiltreren in de bodem. Bij reconstructies wordt wegverharding zoveel mogelijk afgekoppeld en krijgen percelen een uitlegger waarop percelen het hemelwater en grondwater kunnen afvoeren. Er is nog geen verplichting voor de burger om hierop aan te sluiten. Perceelseigenaren mogen hierop aansluiten als men dat wil Aanwezige voorzieningen Per 1 oktober 2008 zijn de volgende voorzieningen voor stedelijk afvalwater aanwezig: 45,9 km vrijvervalriolering (verbetert gescheiden en r.w.a.), voor de inzameling van regenwater en afvoer naar het oppervlaktewater 6,3 km IT-riolering voor de infiltratie van regenwater naar het grondwater en afvoer naar het oppervlaktewater De vaste gegevens zijn actueel (peildatum 1 oktober 2008) (functionele eis 6a) Toestand van de objecten Daar gemeente Coevorden 100 % van de riolering heeft geïnspecteerd, bestaat ook hier een goed inzicht in de toestand van de riolen en de putten. Op een gering aantal locaties dienen maatregelen genomen te worden ten aanzien van stabiliteit, afstroming en waterdichtheid (maatstaven bij functionele eisen 2d, 2e en 2g). Het aantal schadebeelden dat aangetroffen is in de geïnspecteerde regenwaterriolen is beperkt en de riolen verkeren over het algemeen in een goede staat (functionele eis 4e). Daar komt bij dat de regenwaterriolen minder gevoelig zijn voor vuilophoping en minder gevoelig zijn voor aantasting als gevolg van aanrottend rioolwater Functioneren van de regenwaterriolering Technisch functioneren vrijvervalriolen De regenwaterriolen in de gemeente functioneren goed. Vanwege de relatief jonge leeftijden zijn er weinig klachten en calamiteiten. Verbreed GRP Coevorden \60

29 Bij de regenwaterriolen is het van belang dat ongewenste lozingen als gevolg van foutieve aansluitingen voorkomen worden. Wanneer geconstateerd wordt dat er foutieve aansluitingen zijn (hemelwater op vuilwaterriool), spoort de gemeente deze op door middel van rookdetectie. Indien vuilwater is aangesloten op het hemelwaterriool, kan geen rookdetectie worden toegepast, maar zijn andere opsporingsmethodes beschikbaar. Ook worden nieuwe aansluitingen op de hoofdriolen door of namens de gemeente uitgevoerd. Daarnaast wordt voorlichting gegeven aan burgers. (maatstaven functionele eis 6c). Straat- en trottoirkolken dienen gemiddeld eenmaal per jaar gereinigd te worden. De frequentie is wel gehaald, maar de gemeente heeft twijfels of bij deze frequentie de vrije instroming voldoende gewaarborgd is. De instroming naar de kolken is momenteel slecht te noemen. Milieutechnisch functioneren regenwaterriolering De regenwaterstelsels voldoen aan de milieutechnische eisen die door de verschillende waterschappen aan de stelsels gesteld zijn (functionele eis 4b). Hydraulische functioneren regenwaterriolering De regenwaterstelsels hebben voldoende afvoercapaciteit om een standaard neerslaggebeurtenis te verwerken (bui 7 of 8, conform de Leidraad Riolering module C2100). Ook de nieuwste stelsels zijn ontworpen volgens deze neerslaggebeurtenis. Wateroverlast komt bij deze stelsels in principe niet voor (functionele eis 4a). 4.3 Grondwater Inzicht grondwatersituatie Bij gemeente Coevorden is het inzicht in de grondwatersituatie nog beperkt. Dit heeft te maken met het feit dat de zorgplicht voor grondwater nergens vastgelegd was. Met de vaststelling van de Wet gemeentelijke watertaken is de gemeente per 1 januari 2008 aanspreekpunt voor deze zorgplicht. In het waterplan van de gemeente wordt nader ingegaan op grondwater in relatie tot de hele waterketen. In het plan wordt aangegeven dat er grondwateroverlast bestaat, maar er worden geen locaties genoemd. In het waterplan is opgenomen dat in 2010 duidelijk moet zijn waar en welke grondwaterproblemen er zijn, bij welke organisatie de verantwoordelijkheden liggen en dat de communicatie naar burgers toe over dit onderwerp duidelijk is Overzicht aanwezige voorzieningen In de gemeente is op een aantal plaatsen cunetdrainage aanwezig voor de drooglegging van de wegen, fiets- en voetpaden. Verder is weinig bekend over eventuele voorzieningen voor grondwater. 30\60 Verbreed GRP Coevorden

30 4.3.3 Klachten en overlast Bij de gemeente is een aantal klachten met betrekking tot grondwater geregistreerd. Deze zijn geregistreerd in hetzelfde systeem als waar ook de klachten met betrekking tot de riolering geregistreerd staan. Tot op heden zijn nog geen acties opgestart. 4.4 Doelmatig beheer Afstemming met interne en externe partijen Om overlast zo veel mogelijk te voorkomen en de kosten op lange termijn zo laag mogelijk te houden, wordt de uitvoering van werkzaamheden zo goed mogelijk afgestemd met interne en externe partijen. Zo wordt bijvoorbeeld afkoppelen van verhard oppervlak gecombineerd met vervanging van riolering of wegonderhoud. De bereikbaarheid van woningen en bedrijven wordt daarbij zoveel mogelijk in stand gehouden (functionele eisen 6a en 6b). Klachtenregistratie en waterloket Binnen de gemeente vindt er een goede registratie plaats van klachten op het gebied van riolering. Bij klachten en calamiteiten wordt in principe binnen een dag actie ondernomen. Registratie van grondwaterklachten vindt tot op heden nog beperkt plaats. In overleg met het waterschap wordt nagedacht over het opzetten van een waterloket (maatstaven functionele eis 6f). Calamiteiten Bij ernstige en omvangrijke calamiteiten treed het rampenplan van de gemeente in werking. Gebruik van milieuvriendelijke materialen In de gemeente zijn op dit moment nog geen eisen vastgelegd met betrekking tot het gebruik van materialen die de waterkwaliteit niet negatief beïnvloeden (maatstaven functionele eis 6e). De gemeente heeft echter wel het convenant Duurzaam Bouwen ondertekend. WION Voor wat betreft het rioleringsdeel van de WION is de gemeente nog beperkt voorbereid op de verplichting om gegevens aan te kunnen leveren. Alle hoofdriolen zijn ingevoerd in een beheerpakket waaruit de gegevens direct oproepbaar en digitaal uitwisselbaar zijn, maar de drukriolering en persleidingen zijn grotendeels nog analoog beschikbaar (maatstaven functionele eis 6d). Verbreed GRP Coevorden \60

31 32\60 Verbreed GRP Coevorden

32 5 Strategie In het vorige hoofdstuk is omschreven welke verschillen in de planperiode overbrugd moeten worden om de nieuwe doelen te kunnen halen. In dit hoofdstuk is de strategie uitgewerkt die de gemeente kiest om deze doelen te halen. 5.1 Beleidsruimte De strategie die voor de rioleringszorg gekozen wordt, hangt in de komende jaren niet alleen af van politieke, technische of financiële keuzes die binnen de gemeente gemaakt worden, maar hangt voor een groot deel ook af van externe factoren zoals wetgeving of beleid van andere overheden. Daarbij is het van belang om de beleidsruimte vast te stellen die de gemeente heeft, bij het uitvoeren van de strategie in de komende jaren. In onderstaande tabel is samengevat welke factoren van belang zijn voor de strategie en in welke mate de gemeente bij de verschillende factoren nog beleidsruimte heeft. Tabel 5.1 Beleidsruimte GRP 2010 t/m 2014 Onderwerp Beleidsruimte Toelichting 1. Kwaliteit rioleringszorg (technisch) Aansluiting op de Nee Nog 30 percelen moeten worden voorzien van een IBA riolering van percelen waar afvalwater vrijkomt Technische staat van de objecten Nee Waarschuwings- en ingrijpmaatstaven moeten voldoen aan tabel A.1 van NEN Het functioneren van de riolering (emissie) Nee In dit GRP gedefinieerd: de vuiluitworp dient te voldoen aan de door de waterschappen gestelde eisen. Het functioneren van de riolering (hydraulisch) Beperkt In dit GRP gedefinieerd: theoretisch geen water-op-straat bij bui 7 of 8 en geen wateroverlast 5. Indicatief zal met zwaardere buien gerekend worden. De eisen aan de organisatie van de zorg Nee In dit GRP al gedefinieerd: zie maatstaven voor de rioleringszorg in bijlage 1. 5 Wateroverlast: houdt in dit verband in; het onderlopen van woningen, kelders, bedrijfspanden en winkels als gevolg van zware regenval Verbreed GRP Coevorden \60

33 Onderwerp Beleidsruimte Toelichting 2. Kwaliteit rioleringszorg (financieel) Technische staat van de objecten Ja Gehanteerde technische levensduren zijn variabel in relatie tot toegepaste technieken en materialen. De organisatie van de zorg Ja Invulling van sturing, controle en uitwerking van processen en eventuele uitbesteding hiervan. 3. Gemeentelijke watertaken (technisch) Grondwaterzorgplicht Ja Structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand zijn nog niet in beeld gebracht. Ook is er nog geen specifiek beleid vastgesteld. Regenwaterzorgplicht Ja De gemeente heeft (nog) geen verordening vastgesteld voor gescheiden overdracht van afval- en hemelwater. Ook kan de gemeente afkoppelbeleid nader vaststellen. 4. Gemeentelijke watertaken (financieel) Nieuwe rioolheffing per Ja Voor 2010 dient nog een nieuwe heffing ingevoerd te worden 1 jan Aanleg bij te realiseren nieuwbouw Toe te passen materialen Ja De gemeente kan eisen met betrekking tot toe te passen materialen vastleggen bij verordening. Uitgangspunten ontwerp Ja Bij nieuwbouw kan maatwerk uitgevoerd worden op basis van technische en financiële eisen. 6. Kostendekking (hoofdstuk 6) Hoogte rioolheffing Ja Hoogte van de rioolheffing (hoofdstuk 6) kan jaarlijks gewijzigd worden. Uitgangspunten Ja Gehanteerde afschrijvingstermijnen kunnen gevarieerd worden. Uitgangspunt reserve kan aangepast worden. 34\60 Verbreed GRP Coevorden

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

GRP Slochteren 2008-2013. Gemeente Slochteren

GRP Slochteren 2008-2013. Gemeente Slochteren GRP Slochteren 2008-2013 Gemeente Slochteren Definitief, 25 maart 2008 Verantwoording Titel GRP Slochteren 2008-2013 Opdrachtgever Gemeente Slochteren Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Nils Kappenburg

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Hardenberg 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Hardenberg Bestuursdienst

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 27 juli 2010 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Doelmatige invulling van de rioleringszorg Inhoud Verantwoording en colofon...

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Planperiode 2012-2016 j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Definitief gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland bv Houten, 28 juli 2009 Verantwoording Titel : Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 Gemeente Den Helder Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Den Helder, september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.2 Planhorizon 4 1.3 Belangrijkste relevant beleidskader voor de

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Planperiode 2012-2016 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 augustus 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

De Veranderende Zorgplicht

De Veranderende Zorgplicht De Veranderende Zorgplicht Ede 23 april 2015 Frans Debets Debets b.v. i.s.m. Een korte versie van een cursus op 14 juni 1- De Veranderende Waterwetwetgeving 1. Achtergronden en betekenis van de veranderingen

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Planperiode 2010 tot en met 2015 Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst Grontmij Nederland B.V. Middelburg, 30 september 2009 Verantwoording Titel : Verbreed

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid Portefeuillehouder(s) : F.J.W. Saelman, Afdelingshoofd/hoofd OW: F. Hottinga Paraaf : Paraaf:

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ede

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ede verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ede 2013-2017 Basis voor duurzaam & doelmatig waterbeheer verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ede 2013-2017 dossier : BA8076-101-100 registratienummer : LW-AF20121883

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel 2010-2014 Inhoud 1 Over afvalwater 1 2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Bladel 4 3 Doelstellingen verbreed gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012

Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012 Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012 voor de gemeente Bussum Concept Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting en Beheer Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 14 april 2009 Verantwoording

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer

Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2011-2015 Ontwerp Gemeente Zoetermeer Grontmij Nederland B.V. Houten, 30 mei 2011 Verantwoording Titel

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 Plan Pagina 3 van 28

Inhoudsopgave. Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 Plan Pagina 3 van 28 J. van Kampen (Steller) SB/ING Juni 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Geldigheidsduur...4 1.3. Procedure...4 1.4. Leeswijzer...4 2. Evaluatie vorig GRP en verkenning omgeving...5

Nadere informatie

Gemeentelijk RioleringsPlan. 2009 t/m 2013

Gemeentelijk RioleringsPlan. 2009 t/m 2013 Gemeentelijk RioleringsPlan 2009 t/m 2013 Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009 t/m 2013 voor de gemeente Heemskerk Concept ONTWERP Pagina 1 van 40 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg. Inhoud

Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg. Inhoud Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Verantwoording 5 1.2 Wat is veranderd? 5 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 5 1.4 Leeswijzer 6 2 Systematiek en uitgangspunten

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 t/m 2015 Gemeente Lelystad Ontwerp, 5 november 2010 verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 10 1.1. Aanleiding... 10 1.2.

Nadere informatie

Gemeentelijk RioleringsPlan

Gemeentelijk RioleringsPlan Hoofdstuk 4: Toetsing huidige situatie: wat hebben we nu? 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie van onze rioleringstelsel. De huidige toestand wordt bezien

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071171301 Portefeuillehouder J.J. Nobel Steiler M. van Munster Collegevergadering 25 september 2007 Raadsvergadering 25 oktober 2007 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Aanvraag rioolaansluiting

Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag rioolaansluiting 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres: Kadastraal bekend gemeente:

Nadere informatie

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK 2016 2020 Auteur Datum J. Stok 08-09-2015 R O SAMENVATTING 1. INLEIDING Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Zederik voor

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude RUI15/016 Verordening Rioolaansluiting, verordening eenmalig rioolaansluitrecht De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 20 juni 2012, revisie Verantwoording Titel :

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 t/m 2017 VOORSTEL 1. De geformuleerde doelen, 2. Het voorgenomen onderzoek 3. De voorgenomen beheermaatregelen 4. De rioolheffing in 2013

Nadere informatie

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Info-avond 24/04/2014 Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wettelijk kader Waarom scheiden? Wat is afkoppelen?

Nadere informatie

de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014;

de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 79256 31 december 2014 Aansluitverordening riolering Gouda 2015 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Projectnaam: Gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2014-2018) Projectnummer: 236678.23 Revisie: Ambitie revisie 6

Projectnaam: Gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2014-2018) Projectnummer: 236678.23 Revisie: Ambitie revisie 6 Opdrachtgever: Gemeente endrik Ido Ambacht ASISAD AMITIE AGEMEEN opdrachtgever: Gemeente endrik Ido Ambacht projectnaam: Gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2014-2018) projectnummer: 236678.23 revisie: Ambitie

Nadere informatie

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA IBA KRW NBW NW4 BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. (verbreed) BasisRioleringsPlan

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 vastgesteld

Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiden. Nr. 48852 4 juni 2015 Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 vastgesteld Op 28 mei 2015 heeft de gemeenteraad de Rioolverordening Buitenriolering

Nadere informatie

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie.

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie. 200 Inhoudsopgave 100 Voorwoord Voorwoord van de voorzitter van Stichting RIONED en de minister van VROM. 200 Inhoudsopgave Geeft een overzicht en omschrijving van de modules. 150 Doel en status Leidraad

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Team Civiele Techniek en Verkeer EHs

Gemeente Bloemendaal Team Civiele Techniek en Verkeer EHs Gemeente Bloemendaal Team Civiele Techniek en Verkeer EHs (verbreed) Gemeentelijk RioleringsPlan Bloemendaal 2008 2010 [ 2008007144 ] Tekening IJsfontein/Stichting RIONED GRP Bloemendaal 2008 2010 Synopsis

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Verlenging Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel. Verlenging Gemeentelijk Rioleringsplan Raad Onderwerp: V200900864 Verlenging Gemeentelijk Rioleringsplan Raadsvoorstel Inleiding: De gemeente Heusden beschikt over een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de periode 2004-2008. Dit GRP is

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan De Bilt 2010-2014

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan De Bilt 2010-2014 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan De Bilt 2010-2014 Gemeente De Bilt januari 2010 Definitief Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan De Bilt 2010-2014 Gemeente De Bilt januari 2010 Definitief INHOUD

Nadere informatie

Bijlage A: De kwaliteitscatalogus

Bijlage A: De kwaliteitscatalogus GWP Woerden U kiest! Een overzicht van de mogelijkheden Projectnr. 239448 oktober 2011, revisie C2 ijlage A: De kwaliteitscatalogus ij het beleidskader voor de gemeentelijke watertaken wordt gewerkt met

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Slochteren 2014-2018

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Slochteren 2014-2018 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Slochteren 2014-2018 25 november 2013 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Slochteren 2014-2018 Gemeente Slochteren Kenmerk R001-1207696JZG-rrt-V06-NL Verantwoording

Nadere informatie

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging Stedelijke wateropgave (van traditionele rioolvervanging i naar duurzame leefomgeving) Landelijke bijeenkomst waterambassadeurs 21-09-2010 Inhoud: Wettelijk kader en doelen Stand van zaken invulling sted.

Nadere informatie

Bijlage 7. Wetgeving en Beleid

Bijlage 7. Wetgeving en Beleid Bijlage 7. Wetgeving en Beleid Wet milieubeheer Aanpassingen op grond van Wet gemeentelijke watertaken (Artikel III) Artikel 1.1 Eerste lid wordt als volgt gewijzigd: de begrippen huishoudelijk afvalwater

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2013 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Lingewaard. 2013 t/m 2015

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Lingewaard. 2013 t/m 2015 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Lingewaard 2013 t/m 2015 Ontwerp 18 juni 2013 Kenmerk R001-1213704BTM-lhl-V05-NL Verantwoording Titel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Lingewaard Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 maart 2012, revisie Verantwoording

Nadere informatie

Specificatie Bedum. Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. 2014-2018 januari 2014

Specificatie Bedum. Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. 2014-2018 januari 2014 Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Specificatie Bedum 2014-2018 januari 2014 Gemeente Bedum Gemeente De Marne Gemeente Winsum Gemeente Eemsmond Waterschap Noorderzijlvest Inhoudsopgave Specificatie Bedum 1.

Nadere informatie

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR AFVALWATERSYSTEMEN Hans Korving Witteveen+Bos Waar gaan we het over hebben? Motivatie Context Aanpak Zelf aan de slag Uitwerking grondslag

Nadere informatie

Olst-Wijhe, 14 oktober 2010. doc. nr.: 1029-8-RU-WA. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Olst- Wijhe 2011-2015

Olst-Wijhe, 14 oktober 2010. doc. nr.: 1029-8-RU-WA. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Olst- Wijhe 2011-2015 Olst-Wijhe, 14 oktober 2010. doc. nr.: 1029-8-RU-WA Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Olst- Wijhe 2011-2015 Verantwoording Titel : Verbreed GRP Olst-Wijhe 2011-2015 Subtitel : Ontwerp Projectnummer

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

www.grontmij.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Voorst Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010 t/m 2014

www.grontmij.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Voorst Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010 t/m 2014 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010 t/m 2014 Gemeentelijk Rioleringsplan Voorst www.grontmij.nl Wij ontwerpen en realiseren plannen voor de toekomst, door mensen en partijen

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over afkoppelen

Veelgestelde vragen over afkoppelen 1 Veelgestelde vragen over afkoppelen Inhoudsopgave 1. Wat is afkoppelen?... 2 2. Waarom afkoppelen?... 2 3. Afkoppelen, hoe werkt dat?... 3 4. Wanneer wordt mijn straat afgekoppeld?... 3 5. Welk beleid

Nadere informatie

Gemeentelijke rioleringsplan IV

Gemeentelijke rioleringsplan IV Gemeentelijke rioleringsplan IV Borsele 2012-2017 Riolering en water ook geen (over)last voor later! AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER! 1 Colofon Uitgegeven door:

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Zanddijk, Dingeman OG S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW121106 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie