Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel"

Transcriptie

1 Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel

2 Inhoud 1 Over afvalwater 1 2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Bladel 4 3 Doelstellingen verbreed gemeentelijk Rioleringsplan 6 4 Voldoet Bladel in de huidige situatie? 7 5 Riolering Bladel in cijfers 8 6 De opgave voor Rioolheffing 12

3 1 Over afvalwater Het water uit toilet, douche en keuken loopt in het riool. Regenwater verdwijnt via putjes in de straat. Vraagt u zich ook wel eens af: Wat gebeurt er met dat water of hoe werkt de riolering? Het is goed om te weten dat door schoon drinkwater en een goede afvoer van afvalwater via de riolering gevaarlijke ziekten die vroeger voorkwamen zijn verdwenen. Het afval- en regenwater wordt via het riool naar de rioolwaterzuivering afgevoerd. Die zuivert het water en loost het vervolgens op een kanaal of rivier. In het geval van de gemeente Bladel is het Waterschap de Dommel die ervoor zorgt dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie, die ons afvalwater schoonmaakt, goed functioneert en mogelijk nog beter wordt gemaakt. Maar na een hevige regenbui kan de zuivering, als afvalwater en regenwater samen worden afgevoerd (gemengd rioolstelsel), niet alles verwerken. Om te voorkomen dat het water bij hevige buien op straat blijft staan, of zelfs uit de w.c. naar boven komt, spuwt het riool afvalwater naar het oppervlaktewater via de overstorten. Door de sterke groei van de bevolking en bedrijvigheid nam het aanbod van afvalwater in de 20 e eeuw aanzienlijk toe. Na de Tweede Wereldoorlog namen bovendien de consumptie en de welvaart snel toe: we nemen regelmatig een douche, wassen onze kleren veel vaker dan vroeger etc. Tussen 1960 en 1970 was de vervuiling van het oppervlaktewater het ergst. In sommige wateren was nauwelijks meer leven aanwezig. Het besef ontstond om hier meer aandacht aan te besteden, verschillende wetten, zoals onder andere de Wet Milieubeheer, ontstonden en het beleid is nog steeds in ontwikkeling om een leefbaar milieu te realiseren en te houden. Het is zonde om schoon regenwater te vermengen met vies afvalwater. Daarom worden in nieuwe wijken twee buizenstelsels gelegd: één voor het afvalwater en één voor het regenwater van daken en straten. Het afvalwater loopt door een smalle buis naar de zuiveringsinstallatie. Het regenwater gaat naar sloten en vijvers in de wijk. Vooral in gebieden met een bodem waarin water makkelijk wegstroomt, zoals zandgronden, worden steeds vaker systemen aangelegd waarbij de regen meteen infiltreert. Deze systemen worden een gescheiden rioolstelsel genoemd. In oudere, bestaande wijken, kan dat niet direct. Maar als riolering of wegdek toch vervangen moeten worden, bouwt de gemeente het rioolsysteem om. Het regenwater blijft dan gescheiden van het vuile water. Dit noemen we regenwater afkoppelen. Hier wordt in uw gemeente hard aan gewerkt. In de laatst jaren is bovendien hard gewerkt aan het opheffen van ongezuiverde lozingen in het buitengebied. Hiervoor is drukriolering aangelegd, het afvalwater wordt met pompjes en persleidingen naar de kern afgevoerd zodat het uiteindelijk via de riolering bij de zuivering aankomt. Hierdoor behoren lozingen in de bodem of op het oppervlaktewater tot het verleden.

4 2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Bladel De gemeente Bladel en het waterschap de Dommel zijn overtuigd van de noodzaak om een goed functionerend rioolsysteem voor de inzameling en behandeling van afvalwater te beheren. Hierbij heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de werking van het afvoersysteem naar de rioolwaterzuivering en het waterschap voor het functioneren van deze zuivering. Deze taakstelling sluit prima aan bij de wettelijke verplichting conform de Wet Milieubeheer. Hierin is met ingang van 1994 de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater geregeld. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is hiervoor een belangrijk hulpmiddel. Het opstellen van een dergelijk rioleringsplan is sinds 1 maart 1993 tevens verplicht gesteld. Sinds 1 januari 2008 zijn de zorgplichten van de gemeente uitgebreider geworden. De gemeente heeft naast afvalwater ook de zorgplicht voor hemel- en grondwater. Hiervoor wordt een zogenaamd verbreed GRP (vgrp) opgesteld. Hierna wordt toegelicht wat de verbreding van de gemeentelijke watertaken inhoud. Verbreding gemeentelijke watertaken Per 1 januari 2008 is Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Hierin worden drie verschillende wetten aangepast. Het gaat hier dan ook niet om een nieuwe wet, maar een stelsel van aanpassingen van de Gemeentewet, de Wet op de Waterhuishouding en de Wet Milieubeheer. In het wetsvoorstel zijn de volgende zorgplichten opgenomen: 1. De zorg voor doelmatige inzameling en het doelmatig transport van stedelijk afvalwater. 2. De zorg voor doelmatig beheer van het afvloeiende hemelwater in stedelijk gebied. 3. De zorg voor een doelmatige verwerking van het overtollige grondwater in stedelijk gebied. In artikel IV van de Wet gemeentelijke watertaken is bepaald dat uiterlijk binnen vijf jaar na het van kracht worden van de wet, dus uiterlijk 1 januari 2013, de nieuwe aspecten, als hemelwater en grondwater, in het vgrp moeten zijn verwerkt. Met de Wet gemeentelijke watertaken worden een aantal voorzieningen gecreëerd waarmee een adequate aanpak van de stedelijke wateropgave wordt gewaarborgd. Het versterkt namelijk de gemeentelijke regierol voor omgaan met (afval)water in bebouwd gebied. Daarnaast geeft het de gemeente Bladel ook een rol in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Uitgangspunt is dat perceelseigenaren verantwoordelijk zijn voor de verwerking van water op hun eigen perceel, net zoals de gemeente dit is in het openbaar gebied. Gezien het bovenstaande is er bewust voor gekozen om binnen de komende planperiode uitgebreid aandacht te besteden aan de nieuwe zorgplichten. De nieuwe wetgeving en de gevolgen hiervan worden uitgebreid behandeld in dit vgrp. De gemeente beschikt over een gemeentelijk waterplan. Dit plan heeft een looptijd van 2000 tot en met Gemeente en waterschap hebben de voorkeur uitgesproken om in het volgende GRP, in 2014, het waterplan te integreren.

5 In samenwerking met Breijn te Vught heeft de gemeente Bladel het vgrp opgesteld. Dit rioleringsplan beslaat de periode en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

6 3 Doelstellingen verbreed gemeentelijk rioleringsplan Om een doelmatige inzameling en transport van het afvalwater te waarborgen worden in het vgrp specifieke doelen geformuleerd waar vervolgens functionele eisen en maatstaven aan gekoppeld worden. vormgeven over het omgaan met hemelwater. Voor de grondwaterzorgplicht dienen de begrippen grondwateroverlast en (structurele) grondwaterproblemen nader gedefinieerd te worden. Door meer inzicht te krijgen in klachten, knelpunten en grondwaterstanden kan de gemeente Bladel beleid formuleren. Deze doelen geven een beschrijving van het gewenste systeemgedrag, ofwel de gewenste (ideale) situatie met betrekking tot de toestand en het functioneren van de riolering, in relatie tot de omgeving en het rioolbeheer. In het hoofdrapport zijn aan deze doelen de functionele eisen en maatstaven verbonden. Hiermee wordt het kader gevormd waaraan de riolering en het rioleringsbeheer dient te voldoen en is een concrete toetsing mogelijk. De gemeente Bladel gaat in deze planperiode de gemeentelijke watertaken nader invullen. Op het gebied van de afvalwaterzorgplicht is in de vorige planperiode gekozen voor de zogenaamde verbrede zorgplicht. Hierbij wordt voor de particulier de meest doelmatige behandeling van het afvalwater gezocht. Dit beleid wijzigt niet. Voor de invulling van de hemelwaterzorgplicht wil de gemeente het huidige beleid voortzetten. In deze planperiode wordt een zogenaamd blauwe-ader-plan opgesteld (zie hoofdstuk 6). Op basis van dit onderzoek kan de gemeente haar visie

7 4 Voldoet Bladel in de huidige situatie? In het vgrp wordt de huidige situatie in de gemeente Bladel getoetst aan de gestelde doelen van de vorige planperiode. Hieruit blijkt dat de gemeente Bladel door de investeringen in de afgelopen periode en na realisatie van rioolmaatregelen, die voor een deel in voorbereiding zijn, voldoet aan de gestelde doelen. De gemeente Bladel heeft deelgenomen aan de Benchmark Rioleringszorg van de stichting Rioned om de werkwijze en het functioneren van de interne organisatie te kunnen analyseren. Hierbij worden de gemeentelijke taken op het gebied van de rioleringszorg beoordeeld en vergeleken met andere gemeenten. Figuur 4.1 resultaten benchmark * KPI: kritische prestatie-indicatoren ofwel beoordelingscriteria Samenvattend wordt in de benchmark gesteld dat de gemeente Bladel haar rioleringszorg bovengemiddeld goed op orde heeft. De gemeente scoort goed op de gebieden inzicht in toestand en functioneren, meldingen, milieu-inspanning, uitgaven rioleringszorg, databasebeheer en planefficiëntie. Op het gebied van uitgaven, planrealisatie, activiteiten en Good Housekeeping wordt iets minder gescoord. Deze mindere score heeft als oorzaak dat de gemeente zelf weinig fte voor rioleringswerkzaamheden in de organisatie beschikbaar heeft. Dit werk is uitbesteed aan verschillende externe bureaus (dit wordt in de benchmark niet erkend). Toch wordt in de benchmark geconcludeerd dat de gemeente haar werkzaamheden goed uitvoert. Op basis van deze evaluatie is vervolgens de strategie vastgesteld om in de toekomst de doelstellingen te kunnen blijven behalen. Daarbij is tevens rekening gehouden met de vigerende wetgeving en ontwikkelingen daarin.

8 5 Riolering Bladel in cijfers De gemeente Bladel beschikt over een actueel rioolbeheersysteem waar alle informatie over de riolering in is opgeslagen. Hierdoor bestaat er inzicht in de toestand en het functioneren van de riolering. Voor het beschrijven van de voorzieningen in de gemeente Bladel is onderscheidt gemaakt in Afvalwater, Hemelwater en Grondwater. Hieruit is het volgende beeld te schetsen. Rioleringsgebieden In de navolgende uiteenzetting wordt een overzicht gegeven van de aanwezige riolerstelsels in de gemeente Bladel. In het hoofdrapport is tevens een schematische weergave van het rioolstelsel in een structuurschema weergegeven. Voorzieningen In onderstaande tabel wordt het rioolstelsel van de gemeente Bladel verdeeld in de verschillende voorzieningen en gekwantificeerd: afvalwater vrijvervalriolering (verbeterd) gemengd lengte: ca. 90,4 km gescheiden (dwa) lengte: ca. 12,7 km verbeterd gescheiden (dwa) lengte: ca. 8,9 km drukriolering lengte: ca. 6,5 km randvoorzieningen hoeveelheid: 5 stuks rioolgemalen waterschap hoeveelheid: 4 stuks rioolgemalen gemeente hoeveelheid: 29 stuks (excl. drukriolering) overstortlocaties gemengd hoeveelheid: 18 stuks hemelwater vrijvervalriolering gescheiden (rwa) lengte: ca. 16,7 km verbeterd gescheiden (rwa) lengte: ca. 8,9 km regenwatergemalen hoeveelheid: 5 stuks overstortlocaties regenwater hoeveelheid: 28 stuks grondwater In de gemeente is op enkele plaatsen drainage aanwezig. Hiervan is 1,2 kilometer opgenomen in het rioolbeheersysteem. Voor het overige bestaat weinig inzicht in de ligging van de drainage en in de actuele grondwaterstanden. Tabel 5.1 bemalingsgebieden * in de gebieden A, B en D zijn gedeelten van de verharding afgekoppeld ** in dit rioleringsgebied zijn gedeelten van de verharding afgekoppeld

9 Toestand (riolerings)objecten Alle riolering in de gemeente Bladel is geïnspecteerd, in deze planperiode wordt gestart met de volgende inspectiecyclus. De gemeente Bladel heeft alle schadebeelden die de waarschuwings- of ingrijpmaatstaf hebben bereikt gerepareerd. Hierdoor worden risico s voor waterdichtheid, stabiliteit en afstroming tot het minimum beperkt. De toestand van de drainage in de gemeente Bladel is onbekend. Er zijn geen klachten over het functioneren van de drainage. Ouderdom riolering In onderstaande grafieken is de aanlegperiode van vrij verval riolering in de gemeente Bladel weergegeven. Hieruit is de ouderdom af te leiden.

10 6 De opgave voor Nederland leeft met water, is de slogan die de overheid overbrengt naar de burgers. Hiermee wordt duidelijk dat het waterbeleid een zaak is van alle Nederlanders. Met andere woorden er is aandacht nodig voor het nieuwe waterbeleid van het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. De gemeente Bladel heeft in de afgelopen jaren een actieve rol vervuld voor het realiseren van een duurzame inrichting van het watersysteem. Dit sluit perfect aan bij de huidige wetgeving. Het blijft echter noodzakelijk dat deze aandacht voor water blijft bestaan en het beleid van de gemeente hier ook in de toekomst op is afgestemd. Het vgrp vat de relevante wetgeving samen en geeft aan op welke wijze er in de komende planperiode invulling aan wordt gegeven, naast de maatregelen die nodig zijn om de gestelde doelstellingen te blijven behalen. Dit is de opgave die voor de periode in het vgrp nader is aangegeven. Voor een beschrijving van de wetgeving wordt verwezen naar het hoofdrapport (hoofdstuk 3.4.1). Hieronder wordt de opgave opgesplitst naar een aantal onderdelen verwoord. Aanleg van voorzieningen bij bebouwing Alle nieuw te realiseren bebouwing wordt (verplicht) op de riolering aangesloten. Hierbij worden de afvalwaterstromen (huishoudelijk afvalwater en regenwater) gescheiden worden. Bij inbreidingsplannen wordt steeds een afweging gemaakt tussen inpassing in het omringende stelsel of aanleg van een geheel nieuw, zelfstandig rioolstelsel. Duurzaam stedelijk waterbeheer is het uitgangspunt. Dit betekent dat het hemelwater door een nader te bepalen methode wordt afgevoerd naar de bodem, het oppervlaktewater of een opslaglocatie voor eventueel hergebruik (dus niet meer naar de rioolwaterzuivering). Ook bij te renoveren bebouwing wordt gestreefd naar een scheiding van het regenwater en de vuilwaterafvoer. In de gemeente zijn geen structurele grondwaterproblemen bekend. Bij bestaande bebouwing zijn geen specifieke maatregelen nodig. Bij nieuwbouw wordt gezorgd dat de grondwateraspecten in het watertoetsproces worden meegenomen, zodat toekomstige wateroverlast wordt voorkomen. Blauwe aderplan Om aan de hemelwaterzorgplicht invulling te geven wordt een blauweader-plan opgesteld om voor de hele gemeente inzichtelijk te hebben waar eventueel af te koppelen regenwater naar toe kan worden afgevoerd (infiltreren, nieuwe rwa-riolering etc). In het plan is tevens aandacht voor eventuele knelpunten en risico s bij afkoppelen. Hiervoor wordt een calamiteitenplan opgesteld. Zodoende wordt een robuust hemelwatersysteem ontworpen om in de toekomst hemelwater vanaf verharde oppervlakken af te voeren. Beheer bestaande voorzieningen Het beheer van de riolering bestaat hoofdzakelijk uit de aspecten onderzoek en het uitvoeren van maatregelen.

11 Onderzoek Onderzoek is noodzakelijk om voldoende inzicht in het functioneren van het rioleringsstelsel te krijgen en te houden. Het beoordelen van resultaten van onderzoeken levert de benodigde informatie voor het opstellen van maatregelen of het verrichten van aanvullende onderzoeken. Het onderdeel onderzoek omvat inventarisatie, inspectie, meten en berekenen en controle van verordeningen en vergunningen. Het reguliere onderzoek zoals inventarisatie van rioolgegevens, inspectie van rioleringsobjecten en de controle van verordeningen en vergunningen wordt in de planperiode uiteraard voortgezet. Maatregelen afvalwater en hemelwater Het treffen van maatregelen is noodzakelijk voor een correct functioneren van de riolering, conform de gestelde rioleringsdoelen en vigerende regelgeving. Het onderdeel maatregelen omvat onderhoud, reparaties, renovaties of vervanging en verbeteren. grondwater Er is een beperkt inzicht in de ligging en het functioneren van de drainage en de actuele grondwaterstand in de gemeente. Inventarisatie van het drainagesysteem moet uitwijzen of reparatie of vervanging noodzakelijk is. Kader Richtlijn Water In januari 2008 heeft de gemeente een intentieverklaring ondertekend voor de uitvoering van de KRW-maatregelen. De doelen uit het stroomgebiedsbeheerplan zijn verankerd in dit vgrp. Om uitgaande van de huidige situatie de doelen te bereiken is een maatregelenpakket opgesteld. De effectiviteit van maatregelen is ingeschat op basis van expert-judgement. Als maatregelen weinig effectief of buitensporig duur zijn dan zijn deze beargumenteerd afgevallen. In het hoofdrapport (bijlage 4) zijn de specifieke maatregelen voor de gemeente Bladel opgesomd. Voor een groot deel betreft dit autonome maatregelen vanuit de vorige en deze planperiode zoals afkoppelen en aanleg van randvoorzieningen. Een aantal maatregelen heeft betrekking op maatregelen in het oppervlaktewater, op het gebied van communicatie, ruimtelijke ordening of baggeren. Voor de rioleringsmaatregelen zijn de kosten al voorzien vanuit het vgrp. De eerste uitvoeringstermijn loopt van 2009 tot en met 2015 en van 2016 tot en met 2027 en valt dus gedeeltelijk buiten de planperiode van het huidige vgrp. Het onderhoud bestaat uit reiniging van de riolen, kolkenreiniging en inspectie / onderhoud aan rioolgemalen. Verder worden op basis van de rioolinspecties, indien ingrijpen noodzakelijk is, rioolreparaties, -renovaties of -vervangingen uitgevoerd. Bij grootschalige rioolvervangingen (clustering van maatregelen) realiseert de gemeente Bladel een gescheiden rioolstelsel. Hiermee wordt het vuile water gescheiden afgevoerd van het overtollige regenwater. Het betreft een duurzame maatregel waarmee uiteindelijk de verdergaande maatregelen in het kader van de oppervlaktewaterkwaliteit kunnen worden gereduceerd.

12 7 Rioolheffing In het hoofdrapport is een kostendekkingsparagraaf opgenomen. Hierin is vastgelegd hoe de verwachte uitgaven in de beschouwde begrotingsperiode worden gedekt. In deze paragraaf ligt de grondslag voor de hoogte van de rioolheffing. Bij de bepaling van de rioolheffing zijn meerdere financiële gegevens relevant. Een toelichting hierop wordt gegeven in het hoofddocument. De kostendekkingsberekeningen worden jaarlijks door de financiële afdeling van de gemeente Bladel uitgevoerd. De volgende financiële uitgangspunten zijn gehanteerd: - Als heffingsmaatstaf voor de rioolheffing geldt het daadwerkelijke aantal kubieke meters water dat in het heffingsjaar is afgenomen bij de waterleiding-maatschappij, gekoppeld aan een tarief per afgenomen kubieke meter water. - een rioolheffing van 1,62 per kubieke meter waterverbruik voor het jaar 2009; - de rioolheffing stijgt in de jaren 2010 tot en met 2018 zodanig dat de noodzakelijke investeringen en daarbij behorende exploitatielasten mogelijk worden gemaakt; - de renteopbrengsten uit de gevormde egalisatiereserve kosten riolen/tarieven worden aan de algemene reserve toegevoegd bedroeg dit gemiddelde stijgingspercentage nog 5,76%. Dit betekent dat het gemiddelde stijgingspercentage op basis van het nieuwe verbrede GRP slechts minimaal toeneemt ten opzichte van het vorige GRP. Omdat de nieuwe zorgtaken conform de Wet gemeentelijke watertaken door de gemeente Bladel deels in het verleden al zijn opgepakt, is het effect voor de kostendekking vrij gering. De investeringsramingen en onderhoudslasten worden jaarlijks geactualiseerd (inclusief inflatie/prijsstijgingen). Daardoor wordt ook het gemiddelde verhogingspercentage voor de eerstvolgende periode van 10 jaar bijgesteld. Voor de financiële dekking van de kosten van rioolbeheer is op basis van het kostendekkingsplan voor het jaar 2009 een rioolrecht van 1,62 per kubieke meter waterverbruik becijferd. Op basis van de in het uitvoeringsplan opgenomen investeringsramingen dient de rioolheffing voor de periode met gemiddeld 5,86% te stijgen om aan het uitgangpunt van 100% kostendekking te blijven voldoen. Op basis van het kostendekkingsplan

13

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard 2013-2017 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom een verbreed GRP? 5 2. Wat zijn de kaders van het vgrp? 7 3. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Rioleringsbeheerplan Terschelling

Rioleringsbeheerplan Terschelling Rioleringsbeheerplan Terschelling 2016-2020 augustus 2016 Team Techniek en Uitvoering 1 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...4 2 Inleiding...5 2.1 Doelen...5 2.2 Afvalwater...5 2.3 Hemelwater...5 2.4 Grondwater...6

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Definitief gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland bv Houten, 28 juli 2009 Verantwoording Titel : Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Haarlem Raadsstuk Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2023 Nummer 2017/361078 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit Afdeling GOB/BBOR

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 27 juli 2010 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Doelmatige invulling van de rioleringszorg Inhoud Verantwoording en colofon...

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding E E R H U CB O W A A Raadsvergadering: Besluit: Voorstelnummfif R D 2 5UOV2008 ^ T^ \Q5 S Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 2008-105 Formulering beleid voor zorgplichten hemel- en grondwater,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Tabel 3-1 Doelen, functionele eisen en maatstaven voor de rioleringszorg (stedelijk afvalwater en regenwater) Doelen Functionele Eisen Maatstaven 1. Inzameling

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 maart 2012, revisie Verantwoording

Nadere informatie

Riolering 120 kilometer

Riolering 120 kilometer De gemeente Leiderdorp heeft 120 kilometer riolering onder de grond 1. 108 km vrijverval, waarvan ca. 80 km. gemengd riool en 28 km. (verbeterd-) gescheiden stelsel. 2. 12 km drukriolering. Vrijverval

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP gemeente Vlissingen 01-04-2013 eindconcept rapport Colofon: Titel : Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP Status : Gegevens

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 25 augustus 2009 Verantwoording Titel Verbreed GRP Coevorden 2010-2014 Opdrachtgever Gemeente Coevorden Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Jeroen van Voorn

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

B&W Vergadering. Gemeenteraad B&W Vergadering 6 juni 2017

B&W Vergadering. Gemeenteraad B&W Vergadering 6 juni 2017 2.1.7 Waterketenplan Limburgse Peelen 2017-2021 en Gemeentelijk Rioleringsplan Roermond 2017-2021 1 Dossier 1792 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1792 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017

Nadere informatie

Van Waterplan naar Watervisie

Van Waterplan naar Watervisie 22 oktober, Studiedag VVSG Van Waterplan naar Watervisie integraal waterbeleid in Nijmegen Jos van der Lint Waterservicepunt (WSP) www.waterbewust.nl Waalsprong 1996-2020 Dukenburg / Lindenholt 1965-1985

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2017 RA17.0069 A 5 17/575 Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 2023 Portefeuillehouder: R. van der Weide Team: Inrichting Openbare

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het?

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? 6.1 Het bekostigen van onze rioleringsopgave In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat we gedaan hebben en wat we in de nieuwe planperiode willen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 Gemeente Den Helder Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Den Helder, september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.2 Planhorizon 4 1.3 Belangrijkste relevant beleidskader voor de

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

Wijziging heffingssystematiek rioolheffing

Wijziging heffingssystematiek rioolheffing Raadsvergadering: 16 november 2010 Agendapunt: 8 Kenmerk: Datum voorstel: 29 juni 2010 Portefeuillehouder: Wethouder K. Brand en wethouder S. de Jong Informant: De heer J. Herms Onderwerp: Wijziging heffingssystematiek

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie

: Watertoets Den Omgang

: Watertoets Den Omgang Advies : Watertoets Den Omgang Datum : 22 juli 2016 Opdrachtgever : gemeente Landerd Ter attentie van : mevr. T. van Term Projectnummer : 211x08322 Opgesteld door i.a.a. : Toby van Baast : Jochem Rietbergen

Nadere informatie

Gemeentelijk RioleringsPlan. 2009 t/m 2013

Gemeentelijk RioleringsPlan. 2009 t/m 2013 Gemeentelijk RioleringsPlan 2009 t/m 2013 Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009 t/m 2013 voor de gemeente Heemskerk Concept ONTWERP Pagina 1 van 40 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 20 juni 2012, revisie Verantwoording Titel :

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer

Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2011-2015 Ontwerp Gemeente Zoetermeer Grontmij Nederland B.V. Houten, 30 mei 2011 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Specificatie Winsum. Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. 2013-2017 Versie 3 oktober 2013

Specificatie Winsum. Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. 2013-2017 Versie 3 oktober 2013 Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Specificatie Winsum 2013-2017 Versie 3 oktober 2013 Gemeente Bedum Gemeente De Marne Gemeente Winsum Gemeente Eemsmond Waterschap Noorderzijlvest N O C T P CE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Planperiode 2010 tot en met 2015 Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst Grontmij Nederland B.V. Middelburg, 30 september 2009 Verantwoording Titel : Verbreed

Nadere informatie

Specificatie Bedum. Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. 2014-2018 januari 2014

Specificatie Bedum. Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. 2014-2018 januari 2014 Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Specificatie Bedum 2014-2018 januari 2014 Gemeente Bedum Gemeente De Marne Gemeente Winsum Gemeente Eemsmond Waterschap Noorderzijlvest Inhoudsopgave Specificatie Bedum 1.

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 23 januari 2012 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Wijk Kapellenhof 3. Gescheiden

Nadere informatie

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK 2016 2020 Auteur Datum J. Stok 08-09-2015 R O SAMENVATTING 1. INLEIDING Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Zederik voor

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 Plan Pagina 3 van 28

Inhoudsopgave. Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 Plan Pagina 3 van 28 J. van Kampen (Steller) SB/ING Juni 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Geldigheidsduur...4 1.3. Procedure...4 1.4. Leeswijzer...4 2. Evaluatie vorig GRP en verkenning omgeving...5

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Benchmark riolering Peelgemeenten Registratienummer: 00521098 Datum: 25 april 2014 Portefeuillehouder: N.G.J. Lemlijn Steller: H. Moerkerk Nummer: RIB-NL-1415 Met deze raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Planperiode 2012-2016 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 augustus 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Bijlage X. Waterparagraaf woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage X van X

Bijlage X. Waterparagraaf woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage X van X Bijlage X Waterparagraaf 1017 10 woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught 11-6-2013 Bijlage X van X WATERPARAGRAAF 10 woningen, huisartsenpraktijk en ontmoetingsruimte Van Voorst

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

www.grontmij.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Voorst Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010 t/m 2014

www.grontmij.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Voorst Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010 t/m 2014 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010 t/m 2014 Gemeentelijk Rioleringsplan Voorst www.grontmij.nl Wij ontwerpen en realiseren plannen voor de toekomst, door mensen en partijen

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Rioleringsproject Gemeente Waasmunster Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Inhoud Wie is RioP? Wat doet RioP? Doelstellingen project Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan De Bilt 2010-2014

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan De Bilt 2010-2014 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan De Bilt 2010-2014 Gemeente De Bilt januari 2010 Definitief Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan De Bilt 2010-2014 Gemeente De Bilt januari 2010 Definitief INHOUD

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- C

Voorstel Gemeenteraad VII- C Voorstel Gemeenteraad VII- C Onderwerp Portefeuillehouder Actualisatie 2014 Gemeentelijk Rioleringsplan Hans van Agteren agendaletter (C) Programma LO Aangeboden aan Raad 30 september 2014 Stuknummer Corsanummer

Nadere informatie

vgrp 2012 2016 gemeente Lingewaal

vgrp 2012 2016 gemeente Lingewaal vgrp 2012 2016 gemeente Lingewaal Gemeente Lingewaal 20 januari 2012 Definitief rapport 9W2856.B0 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. INFRASTRUCTUUR & TRANSPORT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is o.a. de Wet

Nadere informatie

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Bergen van water in de buurt 3 1.2 Schoon oppervlaktewater in de wijk 4 1.3 Wat u kunt doen 5 2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater 7 2.1 Van regenton 8 2.2 naar tuinbeek

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over afkoppelen

Veelgestelde vragen over afkoppelen 1 Veelgestelde vragen over afkoppelen Inhoudsopgave 1. Wat is afkoppelen?... 2 2. Waarom afkoppelen?... 2 3. Afkoppelen, hoe werkt dat?... 3 4. Wanneer wordt mijn straat afgekoppeld?... 3 5. Welk beleid

Nadere informatie

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden;

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden; CONCEPT Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater (artikel 4:44 APV) Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Overwegende dat artikel 4:44, eerste lid jo artikel 4:43 van de Algemene

Nadere informatie

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR Project gemeente Schelle: Wegen- en rioleringsproject Steenwinkelstraat, Tuinlei, Hulstlei, A. Rodenbachplaats en Hoge Weg - Aanleg gescheiden riolering en wegenis - Status ontwerpfase - Raming totaalproject:

Nadere informatie

Afkoppelen van bestaande bebouwing

Afkoppelen van bestaande bebouwing Afkoppelen van bestaande bebouwing Nico Rottiers Stad Aalst Afkoppelen van bestaande bebouwing Inhoud Vlaanderen en Nederland: zelfde redenen, toch anders Regelgeving Wat werkt (minder)? Wat kunnen we

Nadere informatie

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA IBA KRW NBW NW4 BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. (verbreed) BasisRioleringsPlan

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas Raadsvoorstel Raadsvergadering :26 juni 2012 Voorstel : 2012-063 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2011/7601 Documentnummer : 1894/2012/80753 Datum : Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 t/m 2017 VOORSTEL 1. De geformuleerde doelen, 2. Het voorgenomen onderzoek 3. De voorgenomen beheermaatregelen 4. De rioolheffing in 2013

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Schiedam Definitief GRP

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Schiedam Definitief GRP verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Schiedam Definitief GRP Januari 2014 verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Definitief GRP Opdrachtgever Gemeente Schiedam Postbus 1501 3100

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Concept Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Papendrecht 2014-2018

Concept Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Papendrecht 2014-2018 Concept Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Papendrecht 2014-2018 September 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Samenvatting...5 1 Inleiding...6 1.1 Historie riolering...6 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Team Civiele Techniek en Verkeer EHs

Gemeente Bloemendaal Team Civiele Techniek en Verkeer EHs Gemeente Bloemendaal Team Civiele Techniek en Verkeer EHs (verbreed) Gemeentelijk RioleringsPlan Bloemendaal 2008 2010 [ 2008007144 ] Tekening IJsfontein/Stichting RIONED GRP Bloemendaal 2008 2010 Synopsis

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT

Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT 1 Colofon Opdracht: Project: GRP 2012-2018 Opsteller: G. van Tent Datum: december 2011 Status: Definitief Rapport 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie