Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen"

Transcriptie

1 PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 34 September 2008 Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen Stand van zaken over de overgang naar SABIC (3) Wijziging Geflex en Gesave Even voorstellen: Rick Lisapaly PensioenPraat 1

2 Nr SEPTEMBER 2008 Secretariaat bestuur Postbus AC Bergen op Zoom Administratie TKP Postbus AM Groningen Pensioen helpdesk Roelof de Wal, Jakob Pronk Tel. (050) Redactie Jan Aerts, Debbie Hameetman, Sjoerd Hoogterp, Lau de Smet, Aimée van der Merk (TKP) Vormgeving Kreateam Communicatie bv, Wouw PensioenPraat is bestemd voor alle actieve en niet-actieve belanghebbenden van het pensioenfonds. Aan de inhoud van dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend is het pensioenreglement. ENGLISH VERSION PENSIOENPRAAT You can find the English version of the articles in this PensioenPraat on the English part of the website: under Publications. Wijziging van de uitvoering van de Geflexen de Gesave-regeling door nieuwe wetgeving Een groot aantal deelnemers van het pensioenfonds neemt deel aan de individuele pensioenspaarregelingen Geflex of Gesave. Het pensioenfonds heeft deze twee regelingen ondergebracht bij Delta Lloyd Bank. Zowel de Geflex-regeling als de Gesave-regeling moet voldoen aan de bepalingen uit de Pensioenwet. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt strikt toezicht op de naleving van deze bepalingen in de Pensioenwet. Zorgplicht Per begin 2008 is de Pensioenwet op een aantal punten aangepast. Dit heeft direct gevolgen voor uw Geflex- en Gesaveregeling. De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met de zogeheten Zorgplicht, die het bestuur van het pensioenfonds dient uit te voeren. De Zorgplicht houdt in dat het beleggingsrisico dient af te nemen naarmate de deelnemer dichter bij de pensioenleeftijd komt. Zoals gezegd het pensioenfonds dient daar strikt toezicht op te houden. De Zorgplicht is in de Pensioenwet opgenomen omdat deze wet als uitgangspunt heeft dat geld veilig moet worden belegd voor pensioen. Als de deelnemer de vrijheid heeft om zelf te beleggen, zoals in de Geflex- en Gesave-regelingen, dan brengt dat een extra risico met zich mee. Volgens de wetgever zullen de meeste deelnemers minder deskundig zijn op beleggingsgebied dan professionele beleggers van pensioenfondsen. Maak uw stem kenbaar Momenteel voldoen de Geflex- en de Gesave-regeling niet meer volledig aan de Zorgplichteisen van de Pensioenwet. Om te voldoen aan de Pensioenwet gaat het pensioenfonds de onderstaande drie mogelijkheden aan de deelnemers voorleggen waaruit een keuze moet worden gemaakt: 1 De Geflex- en Gesaveregelingen worden beëindigd. De spaarsaldi worden omgezet in pensioenrechten binnen ons pensioenfonds; 2 De Geflex- en Gesave-regelingen worden ingebracht in een beleggingsfonds, waarin u geen invloed meer kunt uitoefenen op de wijze waarop belegd wordt. Dit wordt een Life Cycle fonds genoemd (niet te verwarren met de Levensloopregeling); 3 U behoudt uw vrijheid om de Geflexen Gesave-saldi te beleggen op een wijze die u het beste lijkt. Er moet in dat geval een klantrisicoprofiel van u worden opgesteld en u krijgt jaarlijks beleggingsadvies. Dit wordt Vrij beleggen genoemd. Binnenkort ontvangt u van ons pensioenfonds een brief waarin deze drie mogelijkheden verder worden uitgelegd, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. PensioenPraat 2

3 Overeenstemming bereikt over de uitvoering van een collectieve waardeoverdracht Stand van zaken over de overgang naar SABIC (3) In de vorige PensioenPraat heeft u kunnen lezen dat de aansluiting van alle GE-ondernemingen bij Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna: SABIC PF) met terugwerkende kracht op 1 september 2007 is beëindigd. Deze beëindiging betekent dat de medewerkers van de GE-ondernemingen met ingang van 1 september 2007 pensioen opbouwen in het door GE nieuw opgerichte pensioenfonds met de naam: Stichting GE Pension NL 2007 (hierna GE PF). Collectieve waardeoverdracht Het SABIC PF en GE PF hebben samen met de GE-ondernemingen onlangs overeenstemming bereikt over de uitvoering van een zogenaamde collectieve waardeoverdracht. Hierbij worden de opgebouwde pensioenrechten van alle Nederlandse medewerkers van de GE-ondernemingen bij het SABIC PF naar het GE PF geregeld. Bij deze collectieve waardeoverdracht worden de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers bij SABIC PF die op 1 september 2007 actief in dienst waren bij een GE-onderneming overgedragen naar het GE PF. Door de waardeoverdracht verandert de hoogte van de pensioenaanspraken van deze deelnemers niet. Deze overdracht zorgt ervoor dat alle pensioenaanspraken worden ondergebracht bij één fonds in plaats van twee fondsen. De deelnemers die op 1 september 2007 actief in dienst waren bij een GE-onderneming, zijn medio augustus reeds schriftelijk geïnformeerd door TKP namens beide pensioenfondsen over de collectieve waardeoverdracht. Indien deelnemers bezwaar hebben tegen de waardeoverdracht kunnen zij dit binnen 6 weken schriftelijk kenbaar maken aan TKP, wat inhoudt dat hun pensioenrechten dan achterblijven bij SABIC PF. Na de termijn van 6 weken ontvangen alle GE-deelnemers een bevestiging van hun keuze en worden, in geval geen bezwaar is aangetekend, hun pensioenrechten overgedragen naar GE Pension NL Werknemers die op 1 september 2007 in dienst waren bij GE en daarna bij SABIC-IP in dienst zijn getreden hebben, gezien hun complexere pensioensituatie, een aparte brief ontvangen waarin de collectieve waardeoverdracht wordt toegelicht. Enquête: rapportcijfer 7,2 voor pensioenuitvoerder TKP Van de pensioenfonds deelnemers is 78% tevreden tot zeer tevreden over de dienstverlening van TKP, zo blijkt uit een in de tweede helft van januari gehouden klanttevredenheidsonderzoek. Met een ruime 7,2 als overall rapportcijfer, scoort de pensioenuitvoerder een mooi cijfer. Opvallend is dat de gepensioneerden TKP met een 7.5 hoger waarderen dan de werknemers die TKP afgerond een 7,2 geven. Begin dit jaar nam een representatieve groep van 262 deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van SABIC-IP deel aan een telefonische enquête, uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De geënquêteerden werd gevraagd hun mening te geven over onderwerpen als de telefonische bereikbaarheid, de dienstverlening en de betrouwbaarheid van TKP. Lees verder op pagina 4 PensioenPraat 3

4 Vervolg van pagina 3 De telefonische bereikbaarheid van TKP wordt hoog gewaardeerd: 86% van de ondervraagden geeft aan hier (zeer) tevreden over te zijn. Van de SABIC-IP ers geeft 80% aan (zeer) tevreden te zijn over de deskundigheid bij TKP. Over de klantvriendelijke opstelling van TKP is 85% (zeer) tevreden. De betrouwbaarheid, gedefinieerd als het nakomen van afspraken en het herstellen van fouten, wordt door 88% van de deelnemers als (zeer) positief beoordeeld. De deelnemers van SABIC-IP geven over dit aspect van de dienstverlening echter ook kritische signalen af. Met name over de snelheid waarmee fouten worden hersteld en over de tijdige beantwoording van schriftelijke vragen. Frans de Beaufort, algemeen directeur van TKP, spreekt een woord van dank uit aan alle deelnemers die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Zijn reactie op de uitkomsten van de enquête: In algemene zin zijn we natuurlijk tevreden met het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt. Met de genoemde aandachtspunten zullen we zeker ons voordeel doen. Met het bestuur zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt. Even voorstellen: nieuw bestuurslid Rick Lisapaly Ik ben Rick Lisapaly, 43 jaar, en ben in 1988 begonnen bij GE Plastics in Bergen op Zoom, waar ik ook woon met mijn vrouw en 2 kinderen. In de afgelopen 20 jaar heb ik diverse functies bekleed binnen de Finance afdeling, waaronder controllership, manufacturing finance, financial planning and analysis. Op dit moment maak ik deel uit van de COE (Center of Excellence) organisatie waar ik werkzaam ben als project leader voor financial systems. Met de overgang van GE naar SABIC-IP moest een flink aantal GE-systemen zowel operationeel als financieel, worden vervangen en verder worden gestandaardiseerd op een Global basis. Een grote uitdaging voor onze Business. De afgelopen jaren is er veel veranderd in pensioenland, wat voor mij aanleiding is geweest om me meer in deze materie te verdiepen. Dan kom je er pas achter dat je er toch flink wat tijd aan moet spenderen om er het fijne van te begrijpen. Met het uittreden van GE afgelopen jaar kwamen er een aantal bestuursfuncties vrij en werd er gezocht naar kandidaten die deze vacatures wilden invullen. Ik heb met een aantal bestuursleden van het pensioenfonds gesproken over de inhoud van de functie en de tijd die je erin moet steken. Je moet er rekening mee houden dat dit iets is wat je naast je werkzaamheden op vrijwillige basis gaat doen. Naar aanleiding van deze gesprekken heb ik me kandidaat gesteld en ben vervolgens via verkiezingen gekozen. Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en interne controles (AO/IC) wat goed past bij mijn achtergrond. Ik zit nog in een learning curve want nu ga je pas goed zien wat de werkzaamheden van een pensioenfonds inhouden. En ervaar je dat er flink wat wetten zijn en regelgeving is waar we ons aan moeten houden, dat is toch geen kost waar je dagelijks mee omgaat. Al met al een extra en nieuwe uitdaging die ik met veel plezier aanga. Op deze manier wil ik mijn bijdrage leveren aan het belang van de deelnemers van ons Pensioenfonds. PensioenPraat 4

5 Samenstelling deelnemersraad Voorzitter Huib van den Durpel, Sabic-IP, ADC II, 2e etage Vice-voorzitter Gerrit op den Dries, SABIC-IP, BPA II Uitslag referendum Als gevolg van de verkoop van GE Plastics én de invoering van de Pensioenwet per 1 januari 2007, moesten de statuten en reglementen van het pensioenfonds worden aangepast. De actieve deelnemers konden hun mening kenbaar maken. Hiervoor zijn op 18 maart van dit jaar de nieuwe reglementen en statuten in twee referenda aan de deelnemers voorgelegd. De stembiljetten moesten op 7 april 2008 binnen zijn. Secretariaat Carla Ligtenberg-Noordhuizen, contractor Waarnemend secretaris Jan van Es, gepensioneerde Overige deelnemers Peter van Tilburg, SP Mfg BoZ Shift B - EU Ed Schlarmann, uitkerende Jan Jansen, gepensioneerde 2 vacatures Samenstelling verantwoordingsorgaan Uitslag referendum reglementen De uitslag van het referendum over de reglementen is als volgt: 1409 actieve deelnemers zijn aangeschreven 289 deelnemers hebben hun stem uitgebracht 3 stembiljetten zijn ongeldig verklaard 8 stemmen waren blanco 4 deelnemers zijn niet akkoord met de voorgestelde reglementswijziging 274 deelnemers zijn akkoord met de voorgestelde reglementswijziging De niet uitgebrachte stemmen worden statutair als akkoordstemmen aangemerkt Uitslag referendum statuten De uitslag van het referendum over de statuten is als volgt: 1409 deelnemers zijn aangeschreven 289 deelnemers hebben hun stem uitgebracht 3 stembiljetten zijn ongeldig verklaard 1 stem was blanco 5 deelnemers zijn niet akkoord met de voorgestelde statutenwijziging 280 deelnemers zijn akkoord met de voorgestelde statutenwijziging Met deze (over)grote meerderheid aan akkoord-stemmers zijn de reglementsen statutenwijzigingen doorgevoerd. De nieuwe reglementen en de statuten staan op de website van het pensioenfonds Willem Grin Joop Tillema Peter Broers Huib van den Durpel Bernard Klazema Jan van Es Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers namens de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden. Het orgaan beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid, de gemaakte beleidskeuzes en de naleving van de principes van Goed Pensioenfonds Bestuur. De website is een onafhankelijke, niet commerciële informatiebron. Er staat een groot aantal organisaties achter. Zij doen dit, omdat ze vinden dat de Nederlander meer moet nadenken over zijn pensioen. PensioenPraat 5

6 Het bestuur heeft in het voorjaar van 2008 een Asset Liability Management-studie (ALM) uitgevoerd. In een ALM-studie wordt onderzocht, aan de hand van een rekenkundig model en uitgaande van bepaalde vooronderstellingen, wat de te verwachten vermogens- en pensioenverplichtingen van het fonds zullen zijn en of het aannemelijk is dat het fonds steeds aan die verplichtingen kan voldoen. Resultaten ALM-studie houden pensioenfondsbestuur scherp Factoren die grote invloed hebben op het pensioenvermogen zijn de premiebetalingen en het beleggingsbeleid. Zo wordt in de studie onder andere gekeken naar het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en wordt onderzocht of een ander beleggingsbeleid tot betere resultaten kan leiden. Door een realistische schatting te maken van de economische ontwikkelingen en risico s worden allerlei zaken onderzocht. Bijvoorbeeld wat het effect is van een hoger of lager percentage aandelen op de verwachte premie, op de verwachte indexatie, en op de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de kans op onderdekking. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van het fonds. Als het fonds bijvoorbeeld 130 aan bezittingen heeft en de verplichtingen zijn 100, dan is de dekkingsgraad 130. Hoe hoger de dekkingsgraad hoe beter, want naarmate de dekkingsgraad hoger is zal het fonds met meer zekerheid steeds in staat zijn aan de pensioenverplichtingen te voldoen. De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat de pensioenfondsen voldoende dekkingsgraad hebben. Uitgangspunten ALM-studie Om een ALM-studie goed uit te voeren worden uitgangspunten opgesteld: de pensioenregeling, het financieringsen het indexatiebeleid volgens de beschrijving ervan in de Actuariële & Bedrijfstechnische Nota (ABTN; dat is een document opgesteld door het bestuur waarin uitgebreid en in detail de werking van het pensioenfonds wordt beschreven); twee economische scenario s zijn opgesteld door het bestuur. Een scenario waarbij de 10-jaarsrente oploopt tot 5% op lange termijn, en een scenario waarbij de 10-jaarsrente oploopt tot maximaal 4,5% op lange termijn; de strategische beleggingsportefeuille 47% 5% 7% 41% Vastrentende waarden (obligaties) Onroerend goed Private Equity Aandelen 1. strategische beleggingsportefeuille ultimo 2007 waarvan is uitgegaan ultimo 2007 (zie afbeelding 1); de actuele dekkingsgraad ultimo 2007 (circa 156%); het vereist eigen vermogen volgens de standaard methode van De Nederlandsche Bank (132%). Resultaten van het onderzoek Uit de ALM-studie is een aantal resultaten naar voren gekomen: 1 De ALM-studie toont aan dat, op basis van de huidige financiële positie (per 31 december 2007), de huidige strategische beleggingsportefeuille en de gemaakte vooronderstellingen, het fonds voldoet aan de lange termijn doelstellingen: De gemiddelde dekkingsgraad blijft de komende 15 jaar boven de door de toezichthouder vereiste dekkingsgraad; Gemiddeld worden de opgebouwde aanspraken van gewezen deelnemers Lees verder op pagina 7 PensioenPraat 6

7 Financiële positie voldoet aan doelstellingen Naast de ALM-studie heeft het bestuur begin 2008 onder haar verantwoordelijkheid ook een continuïteitsanalyse laten uitvoeren voor de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. De doelstelling van de continuïteitsanalyse is om inzicht te geven in de (financiële) ontwikkeling en de sturingskracht van de bestaande beleidsinstrumenten van het fonds. Voorbeelden van beleidsinstrumenten zijn het beleggings-, het premie- en het indexatiebeleid. Met een continuïteitsanalyse wordt verduidelijkt of de financiële risico s voor een pensioenfonds zich op lange termijn binnen aanvaardbare grenzen bevinden. De toezichthouder geeft hierbij kaders aan waarbinnen de analyse moet worden uitgevoerd. Op deze manier kan een pensioenfonds, op basis van de huidige beleidsinstrumenten, in een vroeg stadium zien of zij aan de verplichtingen en aan de eisen aan het eigen vermogen zal kunnen voldoen. Conclusies De continuïteitsanalyse heeft aangetoond dat de financiële positie van het fonds (per 31 december 2007) voldoet aan de lange termijn doelstellingen: de gemiddelde dekkingsgraad blijft gedurende de horizon van de komende 15 jaar ruim boven de dekkingsgraad, overeenkomend met het vereist eigen vermogen; de gemiddelde verwachte indexatie van de gewezen deelnemers en gepensioneerden is ongeveer 100% van de consumentenprijsindex; de gemiddelde netto premie voor de pensioenregeling is redelijk stabiel in de loop der tijd. Met deze conclusies kan het bestuur met een redelijk vertrouwen verder naar de toekomst. Vervolg van pagina 6 en de ingegane pensioenen van gepensioneerden met 100% van de consumentenprijsindex (van het CBS) geïndexeerd. Deze indexatie is voorwaardelijk. De opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers worden onvoorwaardelijk geïndexeerd (CBS-loonindex). De gemiddelde netto premie voor de werkgever is redelijk stabiel. 2 De huidige strategische beleggingsportefeuille blijkt te voldoen. Wel blijkt uit de studie dat bij een hoger percentage aandelen of andere zakelijke waarden de risico s aanzienlijk toenemen. 3 Door de invoering van het Nieuwe Financieel Toetsingskader (een andere waarderingsmethode van de pensioenverplichtingen dan in het verleden; onderdeel van de nieuwe Pensioenwet, die op 1 januari 2007 is ingegaan) wordt de voorziening pensioenverplichtingen gewaardeerd door contant making op basis van de actuele marktrente in plaats van een vaste rekenrente van 4%. Een gevolg hiervan is dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds behoorlijk gevoelig is voor schommelingen van de marktrente. De verklaring hiervoor is dat de rentegevoeligheid van de voorziening pensioenverplichtingen beduidend groter is dan de rentegevoeligheid van de beleggingen. De beleggingen bestaan immers voor een groot deel uit aandelen die niet rentegevoelig zijn, maar die wel gevoelig zijn voor het sentiment op de aandelenmarkt. Voor een ander deel bestaan de beleggingen uit obligaties, waarvan de gemiddelde looptijd aanzienlijk korter is dan de gemiddelde looptijd van de pensioenverplichtingen. Door de looptijd van de obligaties te verlengen kan het renterisico worden verkleind. Uit de ALM-studie volgt dat een gedeeltelijk afdekken van dit renterisico s het meest effectief is. Hiermee wordt bedoeld dat door toepassing van bepaalde financiële instrumenten effectief de looptijd van de beleggingen meer in overeenstemming wordt gebracht met de looptijd van de verplichtingen van het fonds. 4 In de ALM-studie is ook het valuta- en inflatierisico in kaart gebracht. Ten slotte De resultaten van de ALM-studie zijn door het bestuur en de beleggingscommissie besproken en dit heeft er toe geleid dat de voorbereidingen worden getroffen om het renterisico op termijn te verminderen met behulp van genoemde financiële instrumenten. PensioenPraten vindt u op Wilt u nog eens een PensioenPraat opnieuw lezen of bent u op zoek naar een bepaald artikel? Op de website van het pensioenfonds vindt u de PensioenPraten van de afgelopen jaren terug. Ook staat daar een overzicht van de belangrijkste artikelen die in PensioenPraat hebben gestaan. Neemt u gerust een kijkje op onder de kop Publicaties. PensioenPraat 7

8 Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen Heldere communicatie aan belanghebbenden, vooral aan u als deelnemer, vinden wij als bestuur van het pensioenfonds van groot belang. Daarom is het voor iedere belangstellende mogelijk om het jaarverslag en deze verkorte versie daarvan te lezen. U vindt beide verslagen terug op de website van het pensioenfonds onder de kop Publicaties. Inleiding In 2007 is de financiële positie van het pensioenfonds sterk verbeterd. De voornaamste oorzaak hiervan is de stijging van de marktrente en het goede rendement op de beleggingen. De verhouding tussen het pensioenvermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen, ook wel de dekkingsgraad genoemd, is in 2007 gestegen van 134,1% naar 151,4%. Verkoop GE Plastics Per 1 september 2007 is het bedrijfsonderdeel GE Plastics door General Electric verkocht aan SABIC. General Electric heeft besloten om de pensioenovereenkomst van de aangesloten GE-ondernemingen te beëindigen en onder te brengen in een nieuw pensioenfonds, Stichting GE Pension NL De naam van Stichting GE-Pensioenfonds is per 1 september 2007 veranderd in Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Beide pensioenfondsen waren begin 2008 nog in overleg over een collectieve waardeoverdracht van de aanspraken van de deelnemers van de aangesloten GE-ondernemingen. van het pensioenfonds op de korte en de lange termijn. Met behulp van deze gegevens bepaalt het bestuur de beleggingsportefeuille. 3% 4% 38% 55% Aandelen Vastrentende waarden Onroerend goed Liquide middelen Beleggingsportefeuille per 31 december 2007 Verhouding tussen vermogen en verplichtingen: de dekkingsgraad Het verloop van de verhouding tussen het belegd vermogen en de pensioenverplichtingen, de dekkingsgraad, over de afgelopen vijf jaar is hieronder weergegeven. Ook wordt daarbij het behaalde beleggingsrendement vermeld: deelnemers worden jaarlijks onvoorwaardelijk geïndexeerd op basis van de CBSloonindex. De opgebouwde pensioenaanspraken van actieve deelnemers zijn per 1 januari 2008 verhoogd met 2,07%. De ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken van gewezen deelnemers worden geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex. Deze indexatie is voorwaardelijk, afhankelijk van de middelen van het fonds. Doordat de indexatie voorwaardelijk is, is er geen recht op indexatie. De vermogenspositie van het fonds bood het bestuur de mogelijkheid om eind 2007 de premievrije rechten van gewezen deelnemers en de ingegane uitkeringen per 1 januari 2008 te indexeren met de Consumentenprijsindex alle huishoudens. De hoogte van deze indexatie was 1,32%. Nieuwe Pensioenwet en Financieel Toetsingskader De ontwikkelingen op het terrein van pensioenen gaan onverminderd door. Op 1 januari 2007 is de Pensioenwet als Beleggingen Het jaar 2007 was een goed beleggingsjaar. Het pensioenfonds heeft een rendement op haar beleggingen behaald van 7,6% (2006: 11,0%). Het beleggingsbeleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te behalen en de risico s die met het beleggen verbonden zijn binnen de perken te houden. Het bestuur laat periodiek een Asset Liability Management studie (ALM) uitvoeren. De belangrijkste doelstelling van het uitvoeren van een ALM studie is om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de financiële positie en de risico s Dekkingsgraad (rekenrente 4%) N.v.t. 134,1% 119,7% 109,8% 107,5% Dekkingsgraad (marktwaarde) 151,4% 140,3% 120,4% - - Beleggingsrendement 7,6% 11,0 % 18,1 % 6,2 % 7,6% Tot en met 2006 werd de dekkingsgraad gebaseerd op pensioenverplichtingen berekend tegen een vaste rekenrente van 4%. Met ingang van 2007 moeten de pensioenverplichtingen worden berekend tegen de marktwaarde. Indexatie De opgebouwde aanspraken van actieve vervanger van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) in werking getreden. Dit was nodig omdat er sinds de invoering van de PSW (1952) veel ontwikkelingen op pensioenterrein zijn geweest. De fondsdocumenten, zoals de pensioenreglementen en de statuten, zijn aange- Lees verder op pagina 9 PensioenPraat 8

9 Vervolg van pagina 8 past aan de bepalingen van de Pensioenwet. Daarnaast is de communicatie met de deelnemers aangepast aan de eisen van de Pensioenwet. Met ingang van 1 januari 2007 is het fonds overgegaan op het Financieel Toetsingskader (FTK). De doelstelling van het FTK is om de pensioentoezegging van deelnemers in een pensioenfonds te beschermen. De financiële opzet van een pensioenfonds moet transparant zijn en de pensioenverplichtingen moeten een realistisch beeld geven. Verder dient een helder inzicht te worden verkregen van de risico s die het pensioenfonds loopt. Het FTK vereist eigen verantwoordelijkheid en vormt een toetsingsinstrument waarmee pensioenfondsen hun bedrijfsvoering en risicobeheer verantwoord kunnen invullen. Het pensioenfonds houdt bij haar beleid rekening met het FTK. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de voorziening pensioenverplichtingen worden gewaardeerd op marktwaarde. Het gevolg hiervan is dat deze verplichtingen gevoelig worden voor veranderingen van de marktrente. Daarnaast schrijft het FTK voor dat bij het vaststellen van de voorziening pensioenverplichtingen en de premie rekening moet worden gehouden met de voorzienbare sterftetrend. Dit heeft ertoe geleid dat het pensioenfonds per 1 januari 2007 een nieuwe overlevingstafel hanteert voor de waardering van de verplichtingen. Goed Pensioenfonds Bestuur Goed Pensioenfonds Bestuur behelst het integer en transparant handelen door het bestuur, het geven van rekenschap en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht. De principes van Goed Pensioenfonds Bestuur zijn in de Pensioenwet verankerd heeft in het teken gestaan van de invoering van Goed Pensioenfonds Bestuur. Het bestuur heeft per 1 januari 2008 het verantwoordingsorgaan ingesteld. Dit orgaan, bestaande uit vertegenwoordigers namens de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden, beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid, de gemaakte beleidskeuzes en de naleving van de principes van Goed Pensioenfonds Bestuur. In het jaarverslag is het (positieve) oordeel van het verantwoordingsorgaan opgenomen. Voor de inrichting van het intern toezicht heeft het bestuur gekozen voor de instelling van een visitatiecommissie. Kerncijfers Bedragen x w ** 2004 ** 2003 ** Aantal verzekerden (per einde van het jaar) Deelnemers, actief en voortgezet* Gewezen deelnemers* Pensioengerechtigden Totaal aantal verzekerden Bijdragen van werkgevers Regulier Additionele stortingen Uitkeringen Eigen vermogen Voorziening pensioenverplichtingen Beleggingen voor risico pensioenfonds Beleggingsopbrengsten Rendement o.b.v. total return 7,6% 11,0 % 18,1 % 6,2 % 7,6 % Beleggingen voor risico deelnemers Dekkingsgraad *** 151,4% 134,1 % 120,4 % 109,8 % 107,5 % * De grote afname bij de actieven (en toename bij slapers) wordt veroorzaakt door de beëindiging van de aangesloten GE-ondernemingen. ** De cijfers 2003 tot en met 2005 zijn in 2006 aangepast (een andere rubricering in verband met overgang van pensioenvermogenmethode naar fondsvermogenmethode) voor vergelijkingsdoeleinden. *** De berekening van de dekkingsgraad is gelijk aan het eigen vermogen plus de voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds waarbij de overige technische voorzieningen buiten beschouwing worden gelaten, gedeeld door de voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds. PensioenPraat 9

10 Wat zijn rekenfactoren? Rekenfactoren zijn cijfers en tabellen opgesteld door de actuaris van het pensioenfonds die de administratie van het fonds gebruikt om het pensioen opnieuw uit te rekenen als de deelnemer besluit af te wijken van het standaard pensioen. Wijzigingen in rekenfactoren of flexibiliseringspercentages Omdat deze rekenfactoren voor een groot deel betrekking hebben op te maken keuzes door de deelnemer is het van belang tijdig voor pensionering of vertrek bij het bedrijf hiervan kennis te nemen. Op die manier kan de deelnemer invloed uitoefenen op de ingang en hoogte van zijn pensioen. Keuzemogelijkheden deelnemer Zo moet de deelnemer met een partner bij pensionering een deel van het ouderdomspensioen omruilen in een nabestaandenpensioen. Ook kan de pensioendatum naar voren gehaald (vervroegen) of uitgesteld worden (verlaten). Verder kan gekozen worden een lager nabestaandenpensioen te kiezen of zelfs van het nabestaandenpensioen af te zien, hiervoor is wel schriftelijke toestemming van de partner nodig. Aan deze verschillende mogelijkheden, hangen verschillende percentages en tabellen die door de actuaris zijn berekend en door het bestuur goedgekeurd. Dit worden de flexibiliseringpercentages genoemd. Deze flexibiliseringpercentages zijn per 1 januari 2008 vernieuwd en opgenomen in bijlage 2 van het pensioenreglement. Meer uitleg over deze rekenfactoren kunt u lezen in Pensioenpraat 24, hoewel de daar gebruikte cijfers en tabellen inmiddels zijn aangepast. U vindt PensioenPraat digitaal op onder de kop Publicaties. Periodieke aanpassing van de percentages De flexibiliseringpercentages worden elke vijf jaar door de actuaris aangepast en door het bestuur goedgekeurd. De redenen hiervoor zijn ondermeer de verandering van de overlevingstafel en de bestandsamenstelling. De overlevingstafel bevat gegevens over hoe oud men inschat dat mensen gaan worden. Immers, als mensen ouder worden zal dat er de oorzaak van zijn dat, bij vroeger met pensioen gaan, de factor voor de pensioenaanpassing verandert. Bij de bestandsamenstelling wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel mannen en vrouwen er deelnemer zijn. Want vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen. Ook hier moet het pensioenfonds rekening mee houden. Het bestuur heeft besloten om de inruilpercentages en de vervroegings- en uitstelfactoren per 1 juli 2008 voor een periode van vijf jaar aan te passen aan de nieuwe overlevingstafel en de actuele bestandsamenstelling. In de nieuwe overlevingstafel, die door De Nederlandsche Bank aan de pensioenfondsen is voorgeschreven, wordt rekening gehouden met de sterftetrend. De sterftetrend geeft aan dat het de verwachting is dat zowel mannen als vrouwen in de toekomst langer blijven leven. Gesave Als u deelnemer bent aan de Gesaveregeling krijgt u bij de omzetting van uw gespaarde geld naar een uitkering, te maken met inkoop- en afkoopfactoren. Met deze factoren wordt uw uiteindelijke extra pensioen boven het standaard bedrijfspensioen berekend. Per 1 juli 2008 zijn de inkoopfactoren van Gesave en de afkoopfactoren klein pensioen aangepast aan de nieuwe overlevingstafel en bestandsamenstelling. Deze factoren zijn ook opgenomen in bijlage 2 van het pensioenreglement. Tevens is besloten dat deze factoren voortaan jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld op basis van de actuele marktrente. PensioenPraat 10

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Datum rapport 18-06-2015 Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon 050-5224051 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie Liquidatieverslag 2014 in liquidatie Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsjnj@achmea.nl Telefoon: (013) 462 16 90 Internetsite: www.pfjnj.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F augustus 2008 N I E U W S Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Pensioenfonds PGB zoekt deelnemers voor klantenpanel Nieuwe klanten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Brugstraat 2 Postbus 126 T +31 (0)546 455 753 F +31 (0)546 455 879 I www.pensioenfondstencate.nl

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis:

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief September 2010 Penningmeester Reinier Berghuis: Abbott heeft een mooie pensioenregeling Wij hebben een heel mooi fonds. Het is niet omdat ik toevallig

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij G B F G R A F I S C H E B E D R IJ F S F O N D S E N juni 2009 NIEUWS Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan IN DIT NUMMER:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie