Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen"

Transcriptie

1 PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 34 September 2008 Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen Stand van zaken over de overgang naar SABIC (3) Wijziging Geflex en Gesave Even voorstellen: Rick Lisapaly PensioenPraat 1

2 Nr SEPTEMBER 2008 Secretariaat bestuur Postbus AC Bergen op Zoom Administratie TKP Postbus AM Groningen Pensioen helpdesk Roelof de Wal, Jakob Pronk Tel. (050) Redactie Jan Aerts, Debbie Hameetman, Sjoerd Hoogterp, Lau de Smet, Aimée van der Merk (TKP) Vormgeving Kreateam Communicatie bv, Wouw PensioenPraat is bestemd voor alle actieve en niet-actieve belanghebbenden van het pensioenfonds. Aan de inhoud van dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend is het pensioenreglement. ENGLISH VERSION PENSIOENPRAAT You can find the English version of the articles in this PensioenPraat on the English part of the website: under Publications. Wijziging van de uitvoering van de Geflexen de Gesave-regeling door nieuwe wetgeving Een groot aantal deelnemers van het pensioenfonds neemt deel aan de individuele pensioenspaarregelingen Geflex of Gesave. Het pensioenfonds heeft deze twee regelingen ondergebracht bij Delta Lloyd Bank. Zowel de Geflex-regeling als de Gesave-regeling moet voldoen aan de bepalingen uit de Pensioenwet. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt strikt toezicht op de naleving van deze bepalingen in de Pensioenwet. Zorgplicht Per begin 2008 is de Pensioenwet op een aantal punten aangepast. Dit heeft direct gevolgen voor uw Geflex- en Gesaveregeling. De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met de zogeheten Zorgplicht, die het bestuur van het pensioenfonds dient uit te voeren. De Zorgplicht houdt in dat het beleggingsrisico dient af te nemen naarmate de deelnemer dichter bij de pensioenleeftijd komt. Zoals gezegd het pensioenfonds dient daar strikt toezicht op te houden. De Zorgplicht is in de Pensioenwet opgenomen omdat deze wet als uitgangspunt heeft dat geld veilig moet worden belegd voor pensioen. Als de deelnemer de vrijheid heeft om zelf te beleggen, zoals in de Geflex- en Gesave-regelingen, dan brengt dat een extra risico met zich mee. Volgens de wetgever zullen de meeste deelnemers minder deskundig zijn op beleggingsgebied dan professionele beleggers van pensioenfondsen. Maak uw stem kenbaar Momenteel voldoen de Geflex- en de Gesave-regeling niet meer volledig aan de Zorgplichteisen van de Pensioenwet. Om te voldoen aan de Pensioenwet gaat het pensioenfonds de onderstaande drie mogelijkheden aan de deelnemers voorleggen waaruit een keuze moet worden gemaakt: 1 De Geflex- en Gesaveregelingen worden beëindigd. De spaarsaldi worden omgezet in pensioenrechten binnen ons pensioenfonds; 2 De Geflex- en Gesave-regelingen worden ingebracht in een beleggingsfonds, waarin u geen invloed meer kunt uitoefenen op de wijze waarop belegd wordt. Dit wordt een Life Cycle fonds genoemd (niet te verwarren met de Levensloopregeling); 3 U behoudt uw vrijheid om de Geflexen Gesave-saldi te beleggen op een wijze die u het beste lijkt. Er moet in dat geval een klantrisicoprofiel van u worden opgesteld en u krijgt jaarlijks beleggingsadvies. Dit wordt Vrij beleggen genoemd. Binnenkort ontvangt u van ons pensioenfonds een brief waarin deze drie mogelijkheden verder worden uitgelegd, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. PensioenPraat 2

3 Overeenstemming bereikt over de uitvoering van een collectieve waardeoverdracht Stand van zaken over de overgang naar SABIC (3) In de vorige PensioenPraat heeft u kunnen lezen dat de aansluiting van alle GE-ondernemingen bij Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna: SABIC PF) met terugwerkende kracht op 1 september 2007 is beëindigd. Deze beëindiging betekent dat de medewerkers van de GE-ondernemingen met ingang van 1 september 2007 pensioen opbouwen in het door GE nieuw opgerichte pensioenfonds met de naam: Stichting GE Pension NL 2007 (hierna GE PF). Collectieve waardeoverdracht Het SABIC PF en GE PF hebben samen met de GE-ondernemingen onlangs overeenstemming bereikt over de uitvoering van een zogenaamde collectieve waardeoverdracht. Hierbij worden de opgebouwde pensioenrechten van alle Nederlandse medewerkers van de GE-ondernemingen bij het SABIC PF naar het GE PF geregeld. Bij deze collectieve waardeoverdracht worden de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers bij SABIC PF die op 1 september 2007 actief in dienst waren bij een GE-onderneming overgedragen naar het GE PF. Door de waardeoverdracht verandert de hoogte van de pensioenaanspraken van deze deelnemers niet. Deze overdracht zorgt ervoor dat alle pensioenaanspraken worden ondergebracht bij één fonds in plaats van twee fondsen. De deelnemers die op 1 september 2007 actief in dienst waren bij een GE-onderneming, zijn medio augustus reeds schriftelijk geïnformeerd door TKP namens beide pensioenfondsen over de collectieve waardeoverdracht. Indien deelnemers bezwaar hebben tegen de waardeoverdracht kunnen zij dit binnen 6 weken schriftelijk kenbaar maken aan TKP, wat inhoudt dat hun pensioenrechten dan achterblijven bij SABIC PF. Na de termijn van 6 weken ontvangen alle GE-deelnemers een bevestiging van hun keuze en worden, in geval geen bezwaar is aangetekend, hun pensioenrechten overgedragen naar GE Pension NL Werknemers die op 1 september 2007 in dienst waren bij GE en daarna bij SABIC-IP in dienst zijn getreden hebben, gezien hun complexere pensioensituatie, een aparte brief ontvangen waarin de collectieve waardeoverdracht wordt toegelicht. Enquête: rapportcijfer 7,2 voor pensioenuitvoerder TKP Van de pensioenfonds deelnemers is 78% tevreden tot zeer tevreden over de dienstverlening van TKP, zo blijkt uit een in de tweede helft van januari gehouden klanttevredenheidsonderzoek. Met een ruime 7,2 als overall rapportcijfer, scoort de pensioenuitvoerder een mooi cijfer. Opvallend is dat de gepensioneerden TKP met een 7.5 hoger waarderen dan de werknemers die TKP afgerond een 7,2 geven. Begin dit jaar nam een representatieve groep van 262 deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van SABIC-IP deel aan een telefonische enquête, uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De geënquêteerden werd gevraagd hun mening te geven over onderwerpen als de telefonische bereikbaarheid, de dienstverlening en de betrouwbaarheid van TKP. Lees verder op pagina 4 PensioenPraat 3

4 Vervolg van pagina 3 De telefonische bereikbaarheid van TKP wordt hoog gewaardeerd: 86% van de ondervraagden geeft aan hier (zeer) tevreden over te zijn. Van de SABIC-IP ers geeft 80% aan (zeer) tevreden te zijn over de deskundigheid bij TKP. Over de klantvriendelijke opstelling van TKP is 85% (zeer) tevreden. De betrouwbaarheid, gedefinieerd als het nakomen van afspraken en het herstellen van fouten, wordt door 88% van de deelnemers als (zeer) positief beoordeeld. De deelnemers van SABIC-IP geven over dit aspect van de dienstverlening echter ook kritische signalen af. Met name over de snelheid waarmee fouten worden hersteld en over de tijdige beantwoording van schriftelijke vragen. Frans de Beaufort, algemeen directeur van TKP, spreekt een woord van dank uit aan alle deelnemers die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Zijn reactie op de uitkomsten van de enquête: In algemene zin zijn we natuurlijk tevreden met het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt. Met de genoemde aandachtspunten zullen we zeker ons voordeel doen. Met het bestuur zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt. Even voorstellen: nieuw bestuurslid Rick Lisapaly Ik ben Rick Lisapaly, 43 jaar, en ben in 1988 begonnen bij GE Plastics in Bergen op Zoom, waar ik ook woon met mijn vrouw en 2 kinderen. In de afgelopen 20 jaar heb ik diverse functies bekleed binnen de Finance afdeling, waaronder controllership, manufacturing finance, financial planning and analysis. Op dit moment maak ik deel uit van de COE (Center of Excellence) organisatie waar ik werkzaam ben als project leader voor financial systems. Met de overgang van GE naar SABIC-IP moest een flink aantal GE-systemen zowel operationeel als financieel, worden vervangen en verder worden gestandaardiseerd op een Global basis. Een grote uitdaging voor onze Business. De afgelopen jaren is er veel veranderd in pensioenland, wat voor mij aanleiding is geweest om me meer in deze materie te verdiepen. Dan kom je er pas achter dat je er toch flink wat tijd aan moet spenderen om er het fijne van te begrijpen. Met het uittreden van GE afgelopen jaar kwamen er een aantal bestuursfuncties vrij en werd er gezocht naar kandidaten die deze vacatures wilden invullen. Ik heb met een aantal bestuursleden van het pensioenfonds gesproken over de inhoud van de functie en de tijd die je erin moet steken. Je moet er rekening mee houden dat dit iets is wat je naast je werkzaamheden op vrijwillige basis gaat doen. Naar aanleiding van deze gesprekken heb ik me kandidaat gesteld en ben vervolgens via verkiezingen gekozen. Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en interne controles (AO/IC) wat goed past bij mijn achtergrond. Ik zit nog in een learning curve want nu ga je pas goed zien wat de werkzaamheden van een pensioenfonds inhouden. En ervaar je dat er flink wat wetten zijn en regelgeving is waar we ons aan moeten houden, dat is toch geen kost waar je dagelijks mee omgaat. Al met al een extra en nieuwe uitdaging die ik met veel plezier aanga. Op deze manier wil ik mijn bijdrage leveren aan het belang van de deelnemers van ons Pensioenfonds. PensioenPraat 4

5 Samenstelling deelnemersraad Voorzitter Huib van den Durpel, Sabic-IP, ADC II, 2e etage Vice-voorzitter Gerrit op den Dries, SABIC-IP, BPA II Uitslag referendum Als gevolg van de verkoop van GE Plastics én de invoering van de Pensioenwet per 1 januari 2007, moesten de statuten en reglementen van het pensioenfonds worden aangepast. De actieve deelnemers konden hun mening kenbaar maken. Hiervoor zijn op 18 maart van dit jaar de nieuwe reglementen en statuten in twee referenda aan de deelnemers voorgelegd. De stembiljetten moesten op 7 april 2008 binnen zijn. Secretariaat Carla Ligtenberg-Noordhuizen, contractor Waarnemend secretaris Jan van Es, gepensioneerde Overige deelnemers Peter van Tilburg, SP Mfg BoZ Shift B - EU Ed Schlarmann, uitkerende Jan Jansen, gepensioneerde 2 vacatures Samenstelling verantwoordingsorgaan Uitslag referendum reglementen De uitslag van het referendum over de reglementen is als volgt: 1409 actieve deelnemers zijn aangeschreven 289 deelnemers hebben hun stem uitgebracht 3 stembiljetten zijn ongeldig verklaard 8 stemmen waren blanco 4 deelnemers zijn niet akkoord met de voorgestelde reglementswijziging 274 deelnemers zijn akkoord met de voorgestelde reglementswijziging De niet uitgebrachte stemmen worden statutair als akkoordstemmen aangemerkt Uitslag referendum statuten De uitslag van het referendum over de statuten is als volgt: 1409 deelnemers zijn aangeschreven 289 deelnemers hebben hun stem uitgebracht 3 stembiljetten zijn ongeldig verklaard 1 stem was blanco 5 deelnemers zijn niet akkoord met de voorgestelde statutenwijziging 280 deelnemers zijn akkoord met de voorgestelde statutenwijziging Met deze (over)grote meerderheid aan akkoord-stemmers zijn de reglementsen statutenwijzigingen doorgevoerd. De nieuwe reglementen en de statuten staan op de website van het pensioenfonds Willem Grin Joop Tillema Peter Broers Huib van den Durpel Bernard Klazema Jan van Es Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers namens de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden. Het orgaan beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid, de gemaakte beleidskeuzes en de naleving van de principes van Goed Pensioenfonds Bestuur. De website is een onafhankelijke, niet commerciële informatiebron. Er staat een groot aantal organisaties achter. Zij doen dit, omdat ze vinden dat de Nederlander meer moet nadenken over zijn pensioen. PensioenPraat 5

6 Het bestuur heeft in het voorjaar van 2008 een Asset Liability Management-studie (ALM) uitgevoerd. In een ALM-studie wordt onderzocht, aan de hand van een rekenkundig model en uitgaande van bepaalde vooronderstellingen, wat de te verwachten vermogens- en pensioenverplichtingen van het fonds zullen zijn en of het aannemelijk is dat het fonds steeds aan die verplichtingen kan voldoen. Resultaten ALM-studie houden pensioenfondsbestuur scherp Factoren die grote invloed hebben op het pensioenvermogen zijn de premiebetalingen en het beleggingsbeleid. Zo wordt in de studie onder andere gekeken naar het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en wordt onderzocht of een ander beleggingsbeleid tot betere resultaten kan leiden. Door een realistische schatting te maken van de economische ontwikkelingen en risico s worden allerlei zaken onderzocht. Bijvoorbeeld wat het effect is van een hoger of lager percentage aandelen op de verwachte premie, op de verwachte indexatie, en op de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de kans op onderdekking. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van het fonds. Als het fonds bijvoorbeeld 130 aan bezittingen heeft en de verplichtingen zijn 100, dan is de dekkingsgraad 130. Hoe hoger de dekkingsgraad hoe beter, want naarmate de dekkingsgraad hoger is zal het fonds met meer zekerheid steeds in staat zijn aan de pensioenverplichtingen te voldoen. De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat de pensioenfondsen voldoende dekkingsgraad hebben. Uitgangspunten ALM-studie Om een ALM-studie goed uit te voeren worden uitgangspunten opgesteld: de pensioenregeling, het financieringsen het indexatiebeleid volgens de beschrijving ervan in de Actuariële & Bedrijfstechnische Nota (ABTN; dat is een document opgesteld door het bestuur waarin uitgebreid en in detail de werking van het pensioenfonds wordt beschreven); twee economische scenario s zijn opgesteld door het bestuur. Een scenario waarbij de 10-jaarsrente oploopt tot 5% op lange termijn, en een scenario waarbij de 10-jaarsrente oploopt tot maximaal 4,5% op lange termijn; de strategische beleggingsportefeuille 47% 5% 7% 41% Vastrentende waarden (obligaties) Onroerend goed Private Equity Aandelen 1. strategische beleggingsportefeuille ultimo 2007 waarvan is uitgegaan ultimo 2007 (zie afbeelding 1); de actuele dekkingsgraad ultimo 2007 (circa 156%); het vereist eigen vermogen volgens de standaard methode van De Nederlandsche Bank (132%). Resultaten van het onderzoek Uit de ALM-studie is een aantal resultaten naar voren gekomen: 1 De ALM-studie toont aan dat, op basis van de huidige financiële positie (per 31 december 2007), de huidige strategische beleggingsportefeuille en de gemaakte vooronderstellingen, het fonds voldoet aan de lange termijn doelstellingen: De gemiddelde dekkingsgraad blijft de komende 15 jaar boven de door de toezichthouder vereiste dekkingsgraad; Gemiddeld worden de opgebouwde aanspraken van gewezen deelnemers Lees verder op pagina 7 PensioenPraat 6

7 Financiële positie voldoet aan doelstellingen Naast de ALM-studie heeft het bestuur begin 2008 onder haar verantwoordelijkheid ook een continuïteitsanalyse laten uitvoeren voor de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. De doelstelling van de continuïteitsanalyse is om inzicht te geven in de (financiële) ontwikkeling en de sturingskracht van de bestaande beleidsinstrumenten van het fonds. Voorbeelden van beleidsinstrumenten zijn het beleggings-, het premie- en het indexatiebeleid. Met een continuïteitsanalyse wordt verduidelijkt of de financiële risico s voor een pensioenfonds zich op lange termijn binnen aanvaardbare grenzen bevinden. De toezichthouder geeft hierbij kaders aan waarbinnen de analyse moet worden uitgevoerd. Op deze manier kan een pensioenfonds, op basis van de huidige beleidsinstrumenten, in een vroeg stadium zien of zij aan de verplichtingen en aan de eisen aan het eigen vermogen zal kunnen voldoen. Conclusies De continuïteitsanalyse heeft aangetoond dat de financiële positie van het fonds (per 31 december 2007) voldoet aan de lange termijn doelstellingen: de gemiddelde dekkingsgraad blijft gedurende de horizon van de komende 15 jaar ruim boven de dekkingsgraad, overeenkomend met het vereist eigen vermogen; de gemiddelde verwachte indexatie van de gewezen deelnemers en gepensioneerden is ongeveer 100% van de consumentenprijsindex; de gemiddelde netto premie voor de pensioenregeling is redelijk stabiel in de loop der tijd. Met deze conclusies kan het bestuur met een redelijk vertrouwen verder naar de toekomst. Vervolg van pagina 6 en de ingegane pensioenen van gepensioneerden met 100% van de consumentenprijsindex (van het CBS) geïndexeerd. Deze indexatie is voorwaardelijk. De opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers worden onvoorwaardelijk geïndexeerd (CBS-loonindex). De gemiddelde netto premie voor de werkgever is redelijk stabiel. 2 De huidige strategische beleggingsportefeuille blijkt te voldoen. Wel blijkt uit de studie dat bij een hoger percentage aandelen of andere zakelijke waarden de risico s aanzienlijk toenemen. 3 Door de invoering van het Nieuwe Financieel Toetsingskader (een andere waarderingsmethode van de pensioenverplichtingen dan in het verleden; onderdeel van de nieuwe Pensioenwet, die op 1 januari 2007 is ingegaan) wordt de voorziening pensioenverplichtingen gewaardeerd door contant making op basis van de actuele marktrente in plaats van een vaste rekenrente van 4%. Een gevolg hiervan is dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds behoorlijk gevoelig is voor schommelingen van de marktrente. De verklaring hiervoor is dat de rentegevoeligheid van de voorziening pensioenverplichtingen beduidend groter is dan de rentegevoeligheid van de beleggingen. De beleggingen bestaan immers voor een groot deel uit aandelen die niet rentegevoelig zijn, maar die wel gevoelig zijn voor het sentiment op de aandelenmarkt. Voor een ander deel bestaan de beleggingen uit obligaties, waarvan de gemiddelde looptijd aanzienlijk korter is dan de gemiddelde looptijd van de pensioenverplichtingen. Door de looptijd van de obligaties te verlengen kan het renterisico worden verkleind. Uit de ALM-studie volgt dat een gedeeltelijk afdekken van dit renterisico s het meest effectief is. Hiermee wordt bedoeld dat door toepassing van bepaalde financiële instrumenten effectief de looptijd van de beleggingen meer in overeenstemming wordt gebracht met de looptijd van de verplichtingen van het fonds. 4 In de ALM-studie is ook het valuta- en inflatierisico in kaart gebracht. Ten slotte De resultaten van de ALM-studie zijn door het bestuur en de beleggingscommissie besproken en dit heeft er toe geleid dat de voorbereidingen worden getroffen om het renterisico op termijn te verminderen met behulp van genoemde financiële instrumenten. PensioenPraten vindt u op Wilt u nog eens een PensioenPraat opnieuw lezen of bent u op zoek naar een bepaald artikel? Op de website van het pensioenfonds vindt u de PensioenPraten van de afgelopen jaren terug. Ook staat daar een overzicht van de belangrijkste artikelen die in PensioenPraat hebben gestaan. Neemt u gerust een kijkje op onder de kop Publicaties. PensioenPraat 7

8 Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen Heldere communicatie aan belanghebbenden, vooral aan u als deelnemer, vinden wij als bestuur van het pensioenfonds van groot belang. Daarom is het voor iedere belangstellende mogelijk om het jaarverslag en deze verkorte versie daarvan te lezen. U vindt beide verslagen terug op de website van het pensioenfonds onder de kop Publicaties. Inleiding In 2007 is de financiële positie van het pensioenfonds sterk verbeterd. De voornaamste oorzaak hiervan is de stijging van de marktrente en het goede rendement op de beleggingen. De verhouding tussen het pensioenvermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen, ook wel de dekkingsgraad genoemd, is in 2007 gestegen van 134,1% naar 151,4%. Verkoop GE Plastics Per 1 september 2007 is het bedrijfsonderdeel GE Plastics door General Electric verkocht aan SABIC. General Electric heeft besloten om de pensioenovereenkomst van de aangesloten GE-ondernemingen te beëindigen en onder te brengen in een nieuw pensioenfonds, Stichting GE Pension NL De naam van Stichting GE-Pensioenfonds is per 1 september 2007 veranderd in Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Beide pensioenfondsen waren begin 2008 nog in overleg over een collectieve waardeoverdracht van de aanspraken van de deelnemers van de aangesloten GE-ondernemingen. van het pensioenfonds op de korte en de lange termijn. Met behulp van deze gegevens bepaalt het bestuur de beleggingsportefeuille. 3% 4% 38% 55% Aandelen Vastrentende waarden Onroerend goed Liquide middelen Beleggingsportefeuille per 31 december 2007 Verhouding tussen vermogen en verplichtingen: de dekkingsgraad Het verloop van de verhouding tussen het belegd vermogen en de pensioenverplichtingen, de dekkingsgraad, over de afgelopen vijf jaar is hieronder weergegeven. Ook wordt daarbij het behaalde beleggingsrendement vermeld: deelnemers worden jaarlijks onvoorwaardelijk geïndexeerd op basis van de CBSloonindex. De opgebouwde pensioenaanspraken van actieve deelnemers zijn per 1 januari 2008 verhoogd met 2,07%. De ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken van gewezen deelnemers worden geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex. Deze indexatie is voorwaardelijk, afhankelijk van de middelen van het fonds. Doordat de indexatie voorwaardelijk is, is er geen recht op indexatie. De vermogenspositie van het fonds bood het bestuur de mogelijkheid om eind 2007 de premievrije rechten van gewezen deelnemers en de ingegane uitkeringen per 1 januari 2008 te indexeren met de Consumentenprijsindex alle huishoudens. De hoogte van deze indexatie was 1,32%. Nieuwe Pensioenwet en Financieel Toetsingskader De ontwikkelingen op het terrein van pensioenen gaan onverminderd door. Op 1 januari 2007 is de Pensioenwet als Beleggingen Het jaar 2007 was een goed beleggingsjaar. Het pensioenfonds heeft een rendement op haar beleggingen behaald van 7,6% (2006: 11,0%). Het beleggingsbeleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te behalen en de risico s die met het beleggen verbonden zijn binnen de perken te houden. Het bestuur laat periodiek een Asset Liability Management studie (ALM) uitvoeren. De belangrijkste doelstelling van het uitvoeren van een ALM studie is om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de financiële positie en de risico s Dekkingsgraad (rekenrente 4%) N.v.t. 134,1% 119,7% 109,8% 107,5% Dekkingsgraad (marktwaarde) 151,4% 140,3% 120,4% - - Beleggingsrendement 7,6% 11,0 % 18,1 % 6,2 % 7,6% Tot en met 2006 werd de dekkingsgraad gebaseerd op pensioenverplichtingen berekend tegen een vaste rekenrente van 4%. Met ingang van 2007 moeten de pensioenverplichtingen worden berekend tegen de marktwaarde. Indexatie De opgebouwde aanspraken van actieve vervanger van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) in werking getreden. Dit was nodig omdat er sinds de invoering van de PSW (1952) veel ontwikkelingen op pensioenterrein zijn geweest. De fondsdocumenten, zoals de pensioenreglementen en de statuten, zijn aange- Lees verder op pagina 9 PensioenPraat 8

9 Vervolg van pagina 8 past aan de bepalingen van de Pensioenwet. Daarnaast is de communicatie met de deelnemers aangepast aan de eisen van de Pensioenwet. Met ingang van 1 januari 2007 is het fonds overgegaan op het Financieel Toetsingskader (FTK). De doelstelling van het FTK is om de pensioentoezegging van deelnemers in een pensioenfonds te beschermen. De financiële opzet van een pensioenfonds moet transparant zijn en de pensioenverplichtingen moeten een realistisch beeld geven. Verder dient een helder inzicht te worden verkregen van de risico s die het pensioenfonds loopt. Het FTK vereist eigen verantwoordelijkheid en vormt een toetsingsinstrument waarmee pensioenfondsen hun bedrijfsvoering en risicobeheer verantwoord kunnen invullen. Het pensioenfonds houdt bij haar beleid rekening met het FTK. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de voorziening pensioenverplichtingen worden gewaardeerd op marktwaarde. Het gevolg hiervan is dat deze verplichtingen gevoelig worden voor veranderingen van de marktrente. Daarnaast schrijft het FTK voor dat bij het vaststellen van de voorziening pensioenverplichtingen en de premie rekening moet worden gehouden met de voorzienbare sterftetrend. Dit heeft ertoe geleid dat het pensioenfonds per 1 januari 2007 een nieuwe overlevingstafel hanteert voor de waardering van de verplichtingen. Goed Pensioenfonds Bestuur Goed Pensioenfonds Bestuur behelst het integer en transparant handelen door het bestuur, het geven van rekenschap en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht. De principes van Goed Pensioenfonds Bestuur zijn in de Pensioenwet verankerd heeft in het teken gestaan van de invoering van Goed Pensioenfonds Bestuur. Het bestuur heeft per 1 januari 2008 het verantwoordingsorgaan ingesteld. Dit orgaan, bestaande uit vertegenwoordigers namens de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden, beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid, de gemaakte beleidskeuzes en de naleving van de principes van Goed Pensioenfonds Bestuur. In het jaarverslag is het (positieve) oordeel van het verantwoordingsorgaan opgenomen. Voor de inrichting van het intern toezicht heeft het bestuur gekozen voor de instelling van een visitatiecommissie. Kerncijfers Bedragen x w ** 2004 ** 2003 ** Aantal verzekerden (per einde van het jaar) Deelnemers, actief en voortgezet* Gewezen deelnemers* Pensioengerechtigden Totaal aantal verzekerden Bijdragen van werkgevers Regulier Additionele stortingen Uitkeringen Eigen vermogen Voorziening pensioenverplichtingen Beleggingen voor risico pensioenfonds Beleggingsopbrengsten Rendement o.b.v. total return 7,6% 11,0 % 18,1 % 6,2 % 7,6 % Beleggingen voor risico deelnemers Dekkingsgraad *** 151,4% 134,1 % 120,4 % 109,8 % 107,5 % * De grote afname bij de actieven (en toename bij slapers) wordt veroorzaakt door de beëindiging van de aangesloten GE-ondernemingen. ** De cijfers 2003 tot en met 2005 zijn in 2006 aangepast (een andere rubricering in verband met overgang van pensioenvermogenmethode naar fondsvermogenmethode) voor vergelijkingsdoeleinden. *** De berekening van de dekkingsgraad is gelijk aan het eigen vermogen plus de voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds waarbij de overige technische voorzieningen buiten beschouwing worden gelaten, gedeeld door de voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds. PensioenPraat 9

10 Wat zijn rekenfactoren? Rekenfactoren zijn cijfers en tabellen opgesteld door de actuaris van het pensioenfonds die de administratie van het fonds gebruikt om het pensioen opnieuw uit te rekenen als de deelnemer besluit af te wijken van het standaard pensioen. Wijzigingen in rekenfactoren of flexibiliseringspercentages Omdat deze rekenfactoren voor een groot deel betrekking hebben op te maken keuzes door de deelnemer is het van belang tijdig voor pensionering of vertrek bij het bedrijf hiervan kennis te nemen. Op die manier kan de deelnemer invloed uitoefenen op de ingang en hoogte van zijn pensioen. Keuzemogelijkheden deelnemer Zo moet de deelnemer met een partner bij pensionering een deel van het ouderdomspensioen omruilen in een nabestaandenpensioen. Ook kan de pensioendatum naar voren gehaald (vervroegen) of uitgesteld worden (verlaten). Verder kan gekozen worden een lager nabestaandenpensioen te kiezen of zelfs van het nabestaandenpensioen af te zien, hiervoor is wel schriftelijke toestemming van de partner nodig. Aan deze verschillende mogelijkheden, hangen verschillende percentages en tabellen die door de actuaris zijn berekend en door het bestuur goedgekeurd. Dit worden de flexibiliseringpercentages genoemd. Deze flexibiliseringpercentages zijn per 1 januari 2008 vernieuwd en opgenomen in bijlage 2 van het pensioenreglement. Meer uitleg over deze rekenfactoren kunt u lezen in Pensioenpraat 24, hoewel de daar gebruikte cijfers en tabellen inmiddels zijn aangepast. U vindt PensioenPraat digitaal op onder de kop Publicaties. Periodieke aanpassing van de percentages De flexibiliseringpercentages worden elke vijf jaar door de actuaris aangepast en door het bestuur goedgekeurd. De redenen hiervoor zijn ondermeer de verandering van de overlevingstafel en de bestandsamenstelling. De overlevingstafel bevat gegevens over hoe oud men inschat dat mensen gaan worden. Immers, als mensen ouder worden zal dat er de oorzaak van zijn dat, bij vroeger met pensioen gaan, de factor voor de pensioenaanpassing verandert. Bij de bestandsamenstelling wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel mannen en vrouwen er deelnemer zijn. Want vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen. Ook hier moet het pensioenfonds rekening mee houden. Het bestuur heeft besloten om de inruilpercentages en de vervroegings- en uitstelfactoren per 1 juli 2008 voor een periode van vijf jaar aan te passen aan de nieuwe overlevingstafel en de actuele bestandsamenstelling. In de nieuwe overlevingstafel, die door De Nederlandsche Bank aan de pensioenfondsen is voorgeschreven, wordt rekening gehouden met de sterftetrend. De sterftetrend geeft aan dat het de verwachting is dat zowel mannen als vrouwen in de toekomst langer blijven leven. Gesave Als u deelnemer bent aan de Gesaveregeling krijgt u bij de omzetting van uw gespaarde geld naar een uitkering, te maken met inkoop- en afkoopfactoren. Met deze factoren wordt uw uiteindelijke extra pensioen boven het standaard bedrijfspensioen berekend. Per 1 juli 2008 zijn de inkoopfactoren van Gesave en de afkoopfactoren klein pensioen aangepast aan de nieuwe overlevingstafel en bestandsamenstelling. Deze factoren zijn ook opgenomen in bijlage 2 van het pensioenreglement. Tevens is besloten dat deze factoren voortaan jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld op basis van de actuele marktrente. PensioenPraat 10

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

PensioenPraat. Stand van zaken aangaande de overgang naar SABIC. Laatste nieuws

PensioenPraat. Stand van zaken aangaande de overgang naar SABIC. Laatste nieuws PensioenPraat www.pensioenfondssabic-ip.nl Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics 32 Nr. 32 - DECEMBER 2007 Secretariaat bestuur Postbus 117 4600 AC Bergen op Zoom Administratie

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

PensioenPraat. lees de PensioenPraat. Blijf op de hoogte. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr.

PensioenPraat. lees de PensioenPraat. Blijf op de hoogte. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 35 December 2008 Blijf op de hoogte lees de PensioenPraat Johan van de Eijnden heeft zijn (pensioen-) zaken voor elkaar Afscheid

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds Onderwerpen Informatie Deelnemersraad Compliance Officer Pensioenfonds Uitslag verkiezingen Deelnemersraad Meest gestelde vragen Informatie Verantwoordingsorgaan Website Pensioenfonds Jaarverslag Pensioenfonds

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

PensioenPraat. Herstelplan gaat de goede kant op. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. 36 April 2009

PensioenPraat. Herstelplan gaat de goede kant op. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. 36 April 2009 PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 36 April 2009 Herstelplan gaat de goede kant op Voorkom heffingsrente Pensioenoverzicht komt er aan Wat gebeurt er met mijn

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

CRISISPLAN - SAMENVATTING

CRISISPLAN - SAMENVATTING CRISISPLAN - SAMENVATTING MAATREGELEN ALS DE FINANCIËLE POSITIE IN GEVAAR IS 1 juli 2015 Inleiding Dit crisisplan beschrijft wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Pensioenfonds in een crisissituatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Nadenken over pensioen

Nadenken over pensioen Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative PLastics Nadenken over pensioen December 2011 INHOUD Inleiding Levensloop Geflex Gesave Pensioenregelingen Stroomdiagram UPO Scheiding Keuzemogelijkheden: hoog-laag,

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Na jarenlange discussie is de Pensioenwet

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik?

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik? Stroomdiagram (pensioen)regelingen Welke pensioenrechten heb ik? Doorloop eerst dit schema om vast te stellen of er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn in uw geval. Klik daarna op de onderstreepte

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix.

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Algemene toelichting Artikel 86 van de Pensioenwet schrijft voor dat er bij voorwaardelijke toeslagverlening een consistent geheel dient te zijn

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen.

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Stichting Pensioenfonds SPF Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Programma 1. Pensioenbewustzijn 2. SPF 2014 3. SPF 2015 4. Rondvraag 2 Pensioenbewustzijn via collectieve communicatie Website:

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013 INHOUD 1. Bestuur en directie 2. Ontwikkelingen 2013 Ontwikkelingen dekkingsgraad Ontwikkelingen beleggingsresultaat Ontwikkelingen deelnemersbestand

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Op 26 september is de Pensioenwet na jarenlange

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014 COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT November 2014 PROGRAMMA VANDAAG Inleiding SABIC Presentatie Collectieve Waarde Overdracht PF SIP Samenvatting en afronding SABIC No. 1 INLEIDING SABIC WELKOM De bedoeling

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Voor informatie verwijzen we u ook naar de nieuwsbrieven van het pensioenfonds van ALU-PF van september 2015 en november 2015.

Voor informatie verwijzen we u ook naar de nieuwsbrieven van het pensioenfonds van ALU-PF van september 2015 en november 2015. Veelgestelde vragen (FAQ) naar aanleiding van de overgang (Collectieve Waarde overdracht: CWO) van het Alcatel-Lucent Pensioenfonds (ALU-PF) naar het Pensioenfonds van de Metalektro (PME). Voor informatie

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2016 bedroeg 109,6% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2016 bedroeg 5, Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Alcatel Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Vergadering van Deelnemers

Stichting Alcatel Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Vergadering van Deelnemers Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Deelnemers en Pensioengerechtigden 29 september 2015 Agenda 1. Opening en introductie J. Koenhein 2. Korte toelichting Jaarverslag 2014 en huidige

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05%

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05% deelnemers 15.654 In 2013 verdiende het fonds 28,3 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 2,05%. Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 5.038 deelnemers. De overige

Nadere informatie

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF Q&A PENSIOEN Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF November 2014 Op basis van de voorlichtingsbijeenkomsten van SABIC, SPF en Pensioenfonds SABIC IP eind november 2014

Nadere informatie

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds DNB Crisisplan Stichting Honeywell 21 September 2011 Agenda Introductie Opzet crisisplan Nut en noodzaak crisisplan Concept crisisplan - discussiepunten - Wanneer is er spraken van een crisissituatie?

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG VIERDE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2016 bedroeg 108,0% Het rendement van 1 oktober tot en met 31 december 2016 bedroeg -2,8% Het rendement van 1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012 Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers April 2012 Agenda Kenmerken SPNG Aanleiding Uitgangspunten en ondernomen stappen Wijzigingen in de regeling en premie Intermezzo: de pensioendriehoek Stappen

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2016 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2015 in hoofdijnen... 5 2. Financiële positie 2016... 8 3.Haalbaarheidstoets 2016... 9

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de invulling van het begrip consistentie

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie