Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding"

Transcriptie

1 Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding

2 In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie te geven. We besteden veel aandacht aan de inhoud van deze brochure, maar het kan zijn dat informatie ondertussen is veranderd, verouderd of dat er onjuistheden in staan. TKP en STPS zijn niet aansprakelijk als iemand schade heeft ondervonden omdat er onjuiste of verouderde informatie in deze brochure staat, de brochure onjuist is verspreid of gebruikt. U kunt alleen rechten ontlenen aan het pensioenreglement dat voor u geldt.

3 Inleiding Uw pensioen is er voor uw oude dag, voor als u arbeidsongeschikt zou worden of voor uw nabestaanden als u overlijdt. Belangrijk dus. Een nieuwe baan heeft vaak invloed op uw pensioen. Zo moet u, als u van baan verandert, een keuze maken of u uw opgebouwde pensioen (als u dat heeft) wilt overdragen of niet. Wat voor gevolgen heeft waardeoverdracht voor uw pensioen? Dit en meer leest u in deze brochure. Uw pensioenuitvoerder en deelnemer Uw pensioenuitvoerder bij SNT Nederland en KPN Contact is de Stichting Pensioenfonds SNT, ook wel STPS genoemd. Als u bij SNT of bij KPN Contact komt werken, wordt u een deelnemer aan de pensioenregeling van STPS. Als u bij uw vorige werkgever deelnam aan een pensioenregeling dan is die automatisch gestopt. Karakter van de pensioenregeling STPS De pensioenregeling van STPS is een beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). Volgens de Pensioenwet is dit een overeenkomst waarbij de premie van te voren vaststaat. Hoe hoog het behaalde rendement wordt, is nog onbekend. Dat hangt af van het rendement van uw beleggingskeuzes. Het risico van deze regeling is voor u. STPS is er voor: - de indirecte medewerkers van SNT Nederland; - medewerkers die vallen onder de KPN Contact-cao; - en voor een aantal medewerkers die niet onder de cao vallen (BC ers) waarvan deelname aan STPS is geregeld in de arbeidsovereenkomst. 3

4 Meer informatie? Meer informatie over de pensioenregeling van STPS vindt u op Maar u kunt natuurlijk ook bellen of mailen als u vragen heeft. U kunt bellen met de Pensioendesk op (050) Of op 4

5 Inhoudsopgave 1. Uw pensioen bij STPS Beschikbare premieregeling Toeslagenbeleid Waardeoverdracht 9 2. Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? Keuzemogelijkheden in uw pensioen Financiële overwegingen Praktische overweging Partnerpensioen Welke pensioenen kan ik overdragen? Alle pensioenen op één adres Wat zijn de gevolgen van waardeoverdracht? Ouderdomspensioen Partnerpensioen (nabestaandenpensioen) Waardeoverdracht na scheiding Hoe regelt u de waardeoverdracht? De waardeoverdracht stap voor stap Binnen zes maanden aanvragen Aanvraagformulier invullen Offerte tekenen Partner tekent mee Geen waardeoverdracht? 19 5

6 1. Uw pensioen bij STPS Een nieuwe baan. Er verandert veel voor u, nieuwe taken, nieuwe mensen. Maar vaak ook een nieuw pensioenfonds. U moet nu kiezen of u het opgebouwde pensioen bij uw vorige werkgever wel of niet meeneemt naar uw huidige pensioenregeling. We noemem dat waarde overdracht. In deze brochure leggen we uit wat waardeoverdracht inhoudt, hoe u dat kunt regelen, én of het voor u verstandig is om waardeoverdracht te doen. 1.1 Uw pensioenregeling: een beschikbare premieregeling De pensioenregeling van STPS is een beschikbare premieregeling (BPR). Deze regeling kenmerkt zicht door een aantal aspecten: De werkgever stelt aan de deelnemer een percentage van de pensioengrondslag als pensioenpremie beschikbaar. Hiermee bouwt u uw eigen pensioenkapitaal op. Het percentage is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer. Deze premie wordt bij het pensioenfonds belegd. U kunt hierbij kiezen uit: - de Life Cycle 1 ; - of Vrij beleggen in één van de zeven beleggingsdepots. Als u geen keuze maakt, wordt uw saldo automatisch belegd in de Life Cycle. De hoogte van het uiteindelijke pensioen is onder meer afhankelijk van leeftijd, premiehoogte, duur van de premiebetaling, actuariële grondslagen en het behaalde rendement. Als u met pensioen gaat, wordt het pensioenkapitaal omgezet in een pensioenuitkering. Als dit gebeurt, wordt er rekening gehouden met de eisen die de Nederlandsche Bank stelt aan een omzetting. 1 Meer informatie over de Life Cycle en Vrij beleggen vindt u in de brochure Pensioenreglement in het kort. 6

7 Bij een beschikbare premieregeling zijn de risico s (waaronder het beleggingsrisico) volledig voor de deelnemer. 1.2 Toeslagenbeleid Als u met pensioen gaat, wordt uw pensioenkapitaal omgezet in een pensioenuitkering. En om uw pensioen te beschermen tegen inflatie, zodat uw pensioen in de toekomst ongeveer hetzelfde waard is, past een pensioenfonds een toeslagenbeleid toe. Het toeslagenbeleid is voorwaardelijk: u heeft er géén recht op. Het is dus geen garantie of en in hoeverre het pensioen verhoogd wordt. Dit is afhankelijk van de financiële middelen van het fonds. Ieder jaar bekijkt het pensioenfondsbestuur of de ingegane pensioenen (pensioenen die worden uitgekeerd) een toeslag krijgen (indexatie). Wanneer de financiële positie van het fonds niet voldoet aan de minimumvereisten van de toezichthouder (De Nederlandsche Bank) kan het bestuur besluiten om geen toeslag te verlenen, of in het alleruiterste geval, de ingegane pensioenen te korten. 1.3 Waardeoverdracht Als u bij SNT Nederland (indirecte medewerkers) of KPN Contact komt werken, wordt u automatisch deelnemer in de pensioenregeling van STPS. Wanneer u bij vorige werkgever(s) heeft deelgenomen aan een pensioenregeling heeft u twee keuzes: 1 U laat de waarde van uw pensioen achter bij uw vorige pensioenuitvoerder(s). 2 U draagt de waarde van uw pensioen over naar uw huidige pensioenuitvoerder (STPS). U laat de waarde van uw pensioen achter bij uw vorige pensioenuitvoerder(s) Als u de waarde achterlaat bij uw oude pensioenuitvoerder (u past geen waardeoverdracht toe) dan blijft het pensioen dat u in uw vorige baan heeft opgebouwd achter bij uw vorige pensioenuitvoerder. De vorige pensioenuitvoerder keert dit 7

8 pensioen uit als u, volgens de vorige pensioenregeling, de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. U draagt uw waarde van het opgebouwde pensioen over naar STPS De waarde van deze opgebouwde pensioenaanspraken wordt dan gestort in de door u gekozen beleggingsmogelijkheid bij STPS. Of waardeoverdracht in uw geval wenselijk is, leest u in het volgende hoofdstuk. 8

9 2. Is waardeoverdracht wenselijk? Het is niet altijd verstandig om de waarde van het pensioen van uw vorige pensioenuitvoerder over te dragen naar uw huidige pensioenfonds. In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag of waardeoverdracht in uw geval wenselijk is. Dat hangt van een aantal factoren af die we in dit hoofdstuk verder uitleggen: Keuzemogelijkheden in uw pensioen. Financiële overwegingen. Praktische zaken. Partnerpensioen. Als u kiest voor waardeoverdracht, wordt het saldo dat u bij uw vorige pensioenuitvoerder heeft opgebouwd volledig in de beschikbare premieregeling gestopt. Dit betekent dat u ook hierover beleggingsrisico gaat lopen. Daarnaast is de hoogte van het pensioen afhankelijk van de omzettingsfactoren die gelden op het moment dat u met pensioen gaat. 2.1 Keuzemogelijkheden in uw pensioen In het pensioenreglement van STPS staan een aantal extra zaken, zoals het eerder met pensioen gaan dan de 65-jarige leeftijd. Of de mogelijkheid om de eerste jaren van uw pensioen (tot maximaal 10 jaar) een hogere uitkering te krijgen en daarna een lagere. Als u besluit om de waarde over te nemen, dan gelden deze keuzemogelijkheden van STPS ook voor het deel dat u bij uw oude werkgever heeft opgebouwd. 2.2 Financiële overwegingen Bij STPS bouwt u pensioen op in de beschikbare premieregeling (BPR) 2. Dit betekent dat de hoogte van uw pensioenuitkering niet vaststaat, maar afhankelijk is van ondermeer de beleggingsrendementen. Een ander kenmerk van deze 2 In hoofdstuk één leest u meer over de BPR-regeling en het toeslagen beleid. 9

10 pensioenregeling is dat het tot de pensioen(ingangs)datum geen toeslagenbeleid (indexering) kent. Dit is een jaarlijkse verhoging om uw pensioen tegen inflatie te beschermen. Als u bij uw vorige pensioenuitvoerder pensioen opbouwde in een andere regeling 3 dan een BPR-regeling, dan staat de hoogte van uw pensioenuitkering in beginsel vast. Ook wordt bij veel pensioenuitvoerders waarschijnlijk een toeslagenbeleid toegepast op de opgebouwde pensioenen. Als uw vorige pensioenuitvoerder een (gunstig) toeslagenbeleid kent, kan het verstandig zijn uw opgebouwde pensioensaldo bij deze pensioenuitvoerder te laten staan. Maar als de vorige pensioenuitvoerder geen of een beperkt toeslagenbeleid heeft, kan waardeoverdracht wél zinvol zijn. In dat geval moet u een inschatting maken of, en in hoeverre, het verwachte rendement bij STPS de verwachte indexatie overtreft. Voor meer informatie kijkt u op of bel met de psensioendesk op telefoonnummer (050) Praktische overweging Waardeoverdracht heeft behalve mogelijke financiële voordelen ook een praktisch voordeel: uw pensioen wordt te zijner tijd door één instelling uitbetaald. 2.4 Partnerpensioen Als u de waarde van uw partnerpensioen overdraagt, dan wordt de waarde van het partnerpensioen belegd in de BPR-regeling bij STPS. Als u tijdens uw deelneming aan STPS overlijdt heeft uw partner recht op partnerpensioen. Bij de vaststelling van dat partnerpensioen wordt rekening gehouden met de overgedragen waarde van het partnerpensioen dat u bij uw vorige pensioenuitvoerder(s) heeft opgebouwd. Het is overigens mogelijk om het partnerpensioen te laten staan bij de vorige pensioenuitvoerder en alleen de waarde van het ouderdomspensioen over te dragen aan STPS. 3 Eindloonregeling of middelloonregeling 10

11 3. Welke pensioenen kan ik overdragen? In dit hoofdstuk leggen we kort uit welke pensioenen u kunt overdragen naar het pensioenfonds STPS. In hoofdstuk vijf leest u hoe u dat kunt doen. 3.1 Alle pensioenen op één adres STPS kan de waarde van al uw oude pensioenrechten overnemen. Dus niet alleen van uw laatste pensioenuitvoerder maar ook van eerdere uitvoerders als u vaker van baan (en pensioenfonds) bent veranderd. Dat kan alleen: Als u binnen zes maanden nadat u aan STPS bent gaan deelnemen een verzoek tot waardeoverdracht heeft ingediend bij STPS (zie bij hoofdstuk 5 voor de procedure). Als u na deze termijn om waardeoverdracht verzoekt dan bent u afhankelijk van de medewerking van uw vorige pensioenuitvoerder(s). En als er sprake is van pensioenopbouw uit een werkgeverwerknemer-relatie. Zo is het niet mogelijk om privé-lijfrente of koopsompolissen over te dragen. Verplichting om mee te werken aan waardeoverdracht van oude pensioenaanspraken? Als uw deelneming in de oude pensioenregeling gestopt is op of na 8 juli 1994, dan is/zijn uw vorige pensioenuitvoerder(s) (behalve in heel bijzondere omstandigheden) wettelijk verplicht om mee te werken aan waardeoverdracht. Maar alleen als u het verzoek tot waardeoverdracht binnen zes maanden nadat u aan de pensioenregeling van STPS heeft deelgenomen, heeft ingediend. Als de deelneming al langer geleden gestopt is (dus vóór 8 juli 1994), is de pensioenuitvoerder niet verplicht om mee te werken aan waardeoverdracht. U bent in dat geval dus afhankelijk of uw oude pensioenuitvoerder wil meewerken. Op de volgende bladzijde zetten we dit nog even voor u op een rij. 11

12 Fonds A Fonds B STPS niets 1 mei 88 1 sept 99 1 dec 04 1 jan 06 Uw deelneming in fonds A is gestopt op 1 september 1992 (dus vóór 8 juli 1994). Waardeoverdracht is alleen mogelijk als fonds A wil meewerken. Uw deelneming in fonds B is geëindigd op 1 december Fonds B is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Het maakt voor waardeoverdracht niet uit dat het begin van de deelneming in STPS niet aansluit bij het einde van de deelneming in fonds B. 12

13 4. Wat zijn de gevolgen van waardeoverdracht? Er zijn verschillende soorten pensioenen. Per pensioensoort werkt de waardeoverdracht verschillend. In de volgende paragrafen leggen we uit hoe dit werkt. Het gaat om de volgende soorten pensioen: - ouderdomspensioen; - partnerpensioen; Ook leggen we uit hoe waardeoverdracht werkt als u bent gescheiden. 4.1 Ouderdomspensioen Als u een verzoek voor waardeoverdracht indient, vraagt STPS de waarde van dit pensioen op bij de vorige pensioenuitvoerder(s). Als STPS deze informatie heeft ontvangen, krijgt u een offerte. U beslist vervolgens of u waardeoverdracht wilt. Als u kiest voor waardeoverdracht, wordt de waarde van uw pensioen ingebracht in de pensioenregeling van STPS, de beschikbare premieregeling (BPR). Uw beleggingssaldo wordt dus hoger. Nadat STPS de overdrachtswaarde heeft ontvangen van de vorige pensioenuitvoerder(s) wordt de waarde gestort in uw beleggingskeuze. Bij deze storting berekenen we 0,25% aankoopkosten. 4.2 Partnerpensioen (nabestaandenpensioen) Het partnerpensioen van STPS is een zogeheten partnerpensioen op risicobasis. Dit betekent dat uw partner alleen tijdens uw dienstverband bij SNT Nederland of KPN Contact verzekerd is van een partnerpensioen. Maar u bouwt geen rechten op voor een partnerpensioen. Uw partner is dus alléén verzekerd van een partnerpensioen als u tijdens uw dienstverband bij KPN Contact of SNT Nederland komt te overlijden. En dus niet als u overlijdt nadat uw deelneming aan STPS is beëindigd of nadat u met pensioen bent gegaan (zie ook op pagina 14 ook de mogelijkheid van uitruil). De hoogte van het partnerpensioen hangt af van het aantal jaren dat u meedoet aan de pensioenregeling van STPS. Als u in het verleden wel recht op partnerpensioen (pensioenaanspraak) heeft opgebouwd 13

14 en u draagt dat over aan STPS, dan wordt de waarde van deze pensioenaanspraak gestort in de beschikbare premieregeling. Uw bijdrage aan de beschikbare premieregeling (BPR) is hoger, maar u bouwt geen recht op partnerpensioen op. Partnerpensioen overdragen Als u ervoor kiest om de waarde van uw partnerpensioen over te dragen naar STPS, dan krijgt u dus een hogere bijdrage in de beschikbare premieregeling (BPR). Maar, hier staat tegenover dat als u komt te overlijden tijdens uw dienstverband met SNT of KPN Contact, er geen partnerpensioen - opgebouwd uit een eerdere dienstbetrekking - meer is. U kunt er ook voor kiezen om het partnerpensioen te laten staan bij de vorige pensioenuitvoerder en alleen het ouderdomspensioen over te dragen aan STPS. Deze mogelijkheid is in de wet vastgelegd. Uitruilen Als u stopt met werken, omdat u met pensioen gaat of omdat u van baan wisselt, kunt u op dat moment een deel van het ouderdomspensioenkapitaal omzetten in een levenslang partnerpensioen. We noemen dat ook wel uitruilen. 4.3 Waardeoverdracht na scheiding Als u gaat scheiden, verandert er ook veel in uw pensioen. Als uw ex-partner recht heeft op een deel van het partnerpensioen dat u bij uw vorig pensioenuitvoerder heeft opgebouwd, blijft dat deel (we noemen dat bijzonder partnerpensioen ) achter bij uw vorige pensioenuitvoerder. U kunt met instemming van uw partner alleen het deel dat u na uw huwelijk aan partnerpensioen heeft opgebouwd overdragen naar STPS. Als de scheiding na 1 mei 1995 heeft plaatsgevonden, heeft uw ex-partner waarschijnlijk ook recht op uitbetaling van een deel van uw ouderdomspensioen. Dit deel van het ouderdomspensioen wordt wel mee overgedragen aan STPS. Door de overdracht neemt ons fonds ook deze uitbetalingsverplichting van een deel van uw ouderdomspensioen aan uw ex-partner over. 14

15 5. Hoe regelt u de waardeoverdracht? In dit hoofdstuk leggen we uit hoe u de waarde van uw oude pensioen(en) kunt overdragen aan STPS. Verderop worden de stappen verder toegelicht. 5.1 De waardeoverdracht in grote lijnen: 1. U vraagt waardeoverdracht aan door middel van een formulier. Doe dit binnen 6 maanden. Hiermee geeft u toestemming voor de uitwisseling van gegevens tussen de pensioenfondsen. 2. STPS vraagt uw vorige pensioenuitvoerder(s) om de overdrachtswaarde. 3. Uw oude pensioenfonds berekent de pensioenaanspraken bij dat fonds en de overdrachtswaarde. 4. STPS maakt vervolgens een berekening van de mogelijke pensioenaanspraken bij STPS. U krijgt hiervan een offerte. 5. De werknemer (en partner) beslist of de waardeoverdracht door kan gaan. Nu geeft u wel (of geen) toestemming voor waardeoverdracht. 6. Na akkoord vraagt STPS de vorige pensioenuitvoerder om de overdrachtswaarde over te maken aan STPS. 7. Het oude pensioenfonds maakt bij akkoord de overdrachtswaarde over aan STPS. 8. STPS stort na ontvangst de overdrachtswaarde in de door u gekozen beleggingsmogelijkheid. 9. De deelnemer krijgt bericht over het gestorte bedrag. 15

16 5.2 Binnen zes maanden aanvragen Als u waardeoverdracht wilt regelen, is het belangrijk dat u dat tijdig doet omdat anders uw recht op waardeoverdracht vervalt en u voor een waardeoverdracht dan afhankelijk bent van de medewerking van uw vorige pensioenuitvoerder(s). U moet binnen zes maanden, nadat u als deelnemer bij STPS bent aangemeld een verzoek tot waardeoverdracht bij ons indienen. Met dit verzoek geeft u toestemming om de mogelijkheid tot een waardeoverdracht te onderzoeken. U geeft hiermee nog geen akkoord voor daadwerkelijke waardeoverdracht. De wettelijke procedures voor waardeoverdracht zijn aan strikte termijnen gebonden. Voor de diverse vervolgstappen in de procedure is in de regel een termijn van één of soms twee maanden genoemd. Het hele traject tot waardeoverdracht neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Houd daar rekening mee. 5.3 Aanvraagformulier invullen U ontvangt vervolgens van ons een aanvraagformulier dat u ingevuld en ondertekend moet terugsturen. Het is van belang dat u de gegevens - met name uw polis- of registratienummer bij uw oude pensioenfonds(en) - goed invult. Door ondertekening machtigt u STPS om alle relevante informatie op te vragen bij uw vorige pensioenfonds(en). 5.4 Offerte tekenen Wij benaderen het oude pensioenfonds en brengen daarna een offerte uit voor de overdracht. Dit duurt normaal gesproken ongeveer vier maanden. Als u na vier maanden nog geen bericht heeft ontvangen, neemt u dan contact op met STPS. Op basis van de offerte kunt u definitief besluiten wel of niet over te dragen. Als u wilt overdragen, tekent u de offerte voor akkoord en stuurt hem terug aan STPS. Daarmee wordt de waardeoverdracht definitief. U kunt deze beslissing daarna niet meer veranderen of terugdraaien. 16

17 Voorlopige bedragen in offerte Het pensioen dat u bij STPS opbouwt, gaat in de beschikbare premieregeling (BPR). Als uw vorige pensioenregeling ook een beschikbare premieregeling was, dan kan het zijn dat er in de offerte voorlopige bedragen staan. Het beleggingsrisico hiervan blijft immers ook na uitdiensttreding bij u liggen. Als u wilt overdragen, tekent u de offerte met voorlopige bedragen voor akkoord en stuurt u deze terug aan STPS. Het bedrag dat STPS daadwerkelijk ontvangt kan dus hoger of lager zijn dan in de offerte staat. Daarmee wordt de waardeoverdracht definitief en kunt u uw beslissing niet meer veranderen of terugdraaien. 5.5 Partner tekent mee Als u getrouwd bent of in het geval van een geregistreerd partnerschap moet uw partner instemmen met waardeoverdracht van het partnerpensioen. Hij of zij moet de offerte dus ook voor akkoord tekenen. Gebeurt dat niet, dan wordt alleen uw ouderdomspensioen overgedragen. Het eventueel opgebouwde partnerpensioen blijft achter bij uw oude pensioenfonds. 5.6 Geen waardeoverdracht? Als u ervoor kiest om geen waardeoverdracht te doen, dan is het noodzakelijk dat u uw vorige pensioenuitvoerder informeert over veranderingen in uw situatie, zoals: - u bent verhuisd; - u bent getrouwd of gaan samenwonen; - u gaat scheiden; - u heeft een kind gekregen. 17

18

19

20 Uitgegeven door: STPS Postbus 501, 9700 AM Groningen Pensioendesk (050) April 2009

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express 4 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Pensioenen overdragen 10 Gevolgen waarde overdracht 13 Waardeoverdracht bij indiensttreding Waarde overdracht

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen Uw Pensioen Beleggen voor uw p ensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan de Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) een algemeen beeld te geven. We besteden

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding

Waardeoverdracht. bij indiensttreding Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 2 Inhoud 1. Een nieuwe baan! 4 2. Wat is waardeoverdracht? 5 3. Wat kunt u overdragen? 7 4. Waardeoverdracht: wel of niet doen? 8 6. Zo vraagt u waardeoverdracht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

In balans. Waardeoverdracht. Kiezen voor. Wat u verder moet weten. u waardeoverdracht. Hoe vraagt. Een nieuwe baan. Meer weten? www.pfaccountancy.

In balans. Waardeoverdracht. Kiezen voor. Wat u verder moet weten. u waardeoverdracht. Hoe vraagt. Een nieuwe baan. Meer weten? www.pfaccountancy. In balans Waardeoverdracht 05 Kiezen voor waardeoverdracht? 07 Wat u verder moet weten 06 03 Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Een nieuwe baan Meer weten? www.pfaccountancy.nl Uw opgebouwde pensioen meenemen

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht in dienst Inleiding... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 1.1. Recht op waardeoverdracht... 4 1.2. Snelheid is geboden... 4 1.3. Redenen van een

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw Pensioen. Een nieuwe baan Kiezen voor waardeoverdracht? Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Wat u verder moet weten

Waardeoverdracht. Uw Pensioen. Een nieuwe baan Kiezen voor waardeoverdracht? Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Wat u verder moet weten Uw Pensioen Waardeoverdracht 3 5 6 7 Een nieuwe baan Kiezen voor waardeoverdracht? Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Wat u verder moet weten Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl 2 Uw Pensioen Waardeoverdracht

Nadere informatie

Pen sioen fonds DNB. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pen sioen fonds DNB. Waardeoverdracht bij indiensttreding Pen sioen fonds DNB Uw P e n s i o e n Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder GEFELICITEERD! EEN NIEUWE BAAN Een nieuwe baan, andere collega s en misschien wel andere werkzaamheden. Een nieuwe

Nadere informatie

Pensioen. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Pensioen. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Pensioen Een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 2. Wanneer is waardeoverdracht gunstig?... 6 3. Moet ik betalen voor waardeoverdracht?...

Nadere informatie

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand.

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand. Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand Waardeoverdracht 1 Inhoud pagina - Waardeoverdracht: wel doen of niet doen? 3 - De financiële

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

In dienst..s. nsioenfonds UWV

In dienst..s. nsioenfonds UWV In dienst..s. nsioenfonds UWV Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start automatisch met de opbouw van pensioen. Pensioenfonds UWV zorgt ervoor dat zowel de opbouw nu, als de uitkering later in

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen?

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Veranderingen werk Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Als deelnemer in het Rabo BedrijvenPensioen weet u waar u aan

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioen bij een nieuwe baan Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Waardeoverdracht: zinvol voor u? Gefeliciteerd, u hebt een nieuwe baan! Dit betekent nogal wat voor uw persoonlijke situatie. Nieuwe taken, verantwoordelijkheden en andere collega

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u ook bij eventuele vorige werkgevers heeft opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u ook bij eventuele vorige werkgevers heeft opgebouwd. 3 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op in de middelloonregeling en eventueel in de beschikbare-premieregeling. Dit pensioen

Nadere informatie

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor SBZ-deelnemers. Om de brochure leesbaar te houden, hebben we het daarom over u. Als we uw ex-partner

Nadere informatie

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? N.B. Op dit

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioen. Inkomen voor morgen, of later

Pensioen. Inkomen voor morgen, of later Uw Pensioen Inkomen voor morgen, of later In deze brochure staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het SNT/KPN Contact pensioenreglement (kortweg STPS) een algemeen beeld te geven over

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Pensioen. Inkomen voor morgen, of later

Pensioen. Inkomen voor morgen, of later Pensioen Inkomen voor morgen, of later In deze brochure staat algemene informatie over de KPN Contact pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds KPN (PF KPN). Deze brochure is bedoeld om werknemers van

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Inkomen voor morgen, of later

Inkomen voor morgen, of later Uw Pe n s i o e n Inkomen voor morgen, of later In deze brochure staat algemene informatie over de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds SNT (STPS). Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen?

Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen? Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud 1 Wat u meteen moet doen als u van baan verandert. 3 2 Is waardeoverdracht gunstig voor u? Dat hangt van verschillende factoren af. 4 4 Wat gebeurt

Nadere informatie

Verhuizen. naar het buitenland 2015

Verhuizen. naar het buitenland 2015 Verhuizen naar het buitenland 2015 Verhuizen naar het buitenland 2 Inhoud 1 U verhuist naar het buitenland 2 Pensioen meenemen of laten staan 3 Hoe draagt u het pensioen over? 4 Uw pensioen in het buitenland

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie

Scheiden of einde relatie Scheiden of einde relatie Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. Inleiding Het is nooit de bedoeling, maar we weten

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Inhoud Je nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 5 Waardeoverdracht naar StiPP 7 Je nieuwe baan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling BPL

Reglement excedent-premieregeling BPL Reglement excedent-premieregeling BPL Dit reglement excedent-premieregeling BPL is een aanvulling op artikel 16 van het pensioenreglement BPL en regelt de inhoud en voorwaarden van de excedent-premieregeling.

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Basisregeling, wat houdt het in? 3 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 Met pensioen 8 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie

Scheiden of einde relatie Scheiden of einde relatie Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenkapitaal

Nadere informatie