1. Ontwerpbegroting 2007, beleidsversie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Ontwerpbegroting 2007, beleidsversie"

Transcriptie

1 ex o d 5 w gemeente NTA VR DE RAAD LU co urn: 21 april 2006 Nummer raadsnota: oo 3 Dnperwerp: swijze betreffende de ontwerpbegroting 2007 Gemeenschappelijke Regeling penbare gezondheidszorg (GR GZ) Portefeuillehouder: Bijlagen: 1. ntwerpbegroting 2007, beleidsversie Ter inzage: 1. Verzoek Algemeen bestuur GR GZ d.d Bestuursbesluiten Algemeen Bestuur GR GZ d.d Voorstel: 1. De ontwerpbegroting 2007 van de GR GZ positief te waarderen en in de gemeentelijke concept-begroting rekening houden met een bijdrage van , 'co o ;co ;o :8 -.o: Aanleiding Conform de ingezette lijn met de begroting 2006, is de ontwerp beleidsbegroting 2007 ontvangen. p grond van de vigerende regeling dienen de gemeenteraden hun zienswijze te formuleren alvorens het Algemeen Bestuur overgaat tot vaststelling van de begroting. Argumenten Indexering van de gemeentelijke bijdragen heeft in de jaren 2004, 2005 en 2006 niet plaatsgevonden; de -lijn is gehanteerd. Bij de bepaling van het budgetkader 2006 is vastgesteld dat indexering vanaf 2007 weer plaats dient te vinden om te voorkomen dat de GGD in financiële problemen kan komen. Er wordt aansluiting gezocht bij het accres uit het gemeentefonds, omdat CPB cijfers op dit moment nog niet beschikbaar zijn. De bijdrage die in 2007 daadwerkelijk in rekening wordt gebracht zal wel gebaseerd zijn op de CPB cijfers. In het kader van de openbare gezondheidszorg wordt beleidsmatig gereageerd op het rapport "Staat van de gezondheid 2005" van de inspectie. Verdere ontwikkeling van het expertisecentrum en samenwerkingsverbanden zijn daarbij de onderdelen. Hierbij wordt invulling gegeven aan versterking van de evidence based beleidsontwikkeling en interventieprogramma's. nderwerpen die passen in de verdere ontwikkeling naar een flexibele en slagvaardige organisatie. Tevens wordt opgemerkt dat hetgeen beleidsmatig is voorgesteld aansluit bij de osterhoutse ambities op het gebied van volksgezondheid. Kanttekeningen Door het bureau Berenschot is advies uitgebracht over de invoering van "product " (kosten voor de instandhouding van de GGD: directievoering, bestuursondersteuning, relatiebeheer en ondersteuningstaken). Bij deze invoering worden de kosten niet meer doorberekend naar de producten van de GGD maar apart doorbelast aan de gemeenten. Bij het invoeren van "product " is gekozen voor de variant waarbij de bijdrage voor de gemeenten blijft gelijk. Benodigde Middelen Tezamen met enkele andere bijdragen: product, desintegratiekosten, sociaal statuut en BPZ-online, komt de totale bijdrage van de gemeente osterhout neer op ,-.

2 WW w gemeente HET CLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHUDERS VAN STERHUT, W.H. HUIJBREGTS-SCHIEDN W.P.H. Redert, burgemeester., secretaris

3 WW w gemeente BESLUIT VAN DE RAAD Nummer: o o o DE RAAD VAN DE GEMEENTE STERHUT; gelezen het voorstel van het college van 21 april 2006; BESLUIT: 1. De ontwerpbegroting 2007 van de GR GZ positief te waarderen en in de gemeentelijke conceptbegroting rekening houden met een bijdrage van ,-. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 mei DE RAAHWRNEMD,

4 GGD West-Brabant ntwerpbegroting 2007 Beleidsversie (programmabegroting) versie 0.5 AB 29 maart 2006

5 1 Voorwoord In lijn met de traditie, ingezet met de begroting 2006, ontvangt u in het voorjaar van 2006 de beleidsbegroting In deze beleidsbegroting wordt het financiële kader en het voorgenomen beleid vastgesteld voor Indexering Indexering van de gemeentelijke bijdrage heeft in de jaren 2004, 2005 en 2006 niet plaatsgevonden; de zogenaamde nullijn is gehanteerd. Bij bepaling van het budgetkader 2006 is vastgesteld, dat indexering vanaf 2007 weer dient plaats te vinden om te voorkomen, dat de GGD in financiële problemen kan komen. Begin 2006 zijn nog geen indexcijfers van het CPB beschikbaar. Het accres voor 2007 is 3,9 % (incl. beleidsvolume). Als basis voor de indexering wordt evenwel voorgesteld om alleen het onderdeel loon- en prijscompensatie ad 2,34 % uit het accres van het gemeentefonds 2007 te hanteren, verhoogd met 0.5 % ouderschapsverlof. De totale indexering bedraagt daarmee 2,84 %. Daarmee blijft de gehanteerde indexering 1,06 % onder het gemeenteaccres. Binnen de GGD wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ouderschapsverlof als gevolg van de leeftijdsopbouw en percentage vrouwen binnen de organisatie. Producten Het budgetkader 2007 van de GGD is gebaseerd op de producten categorie l volgens de vastgestelde productencatalogus De opbrengsten categorie II zijn afhankelijk van de wensen van de gemeenten. De wensen voor 2007 zijn nog niet bekend, maar voorlopig is in de prognose (zie paragraaf ) uitgegaan van een afname van de categorie ll-producten ad ( extra to.v. de berekende desintegratiekosten). De verwachting is, dat van categorie IC circa extra afgenomen zal worden door de gemeenten. De overige bijdrage van de gemeenten (sociaal statuut, achterblijvende verplichtingen en BPZ-online) is in de meerjarenraming gebaseerd op de begroting Beleid De beleidsbegroting is een begroting op hoofdlijnen. In deze beleidsbegroting komen de volgende beleidsthema's aan de orde: 1. technische wijzigingen a. invoering van product 0: "in stand houding GGD" b. desintegratiekosten RAV 2. inhoudelijke beleidsvoornemens a. afname categorie ll-producten b. expertisecentrum c. pilot preventieve logopedie in Breda d. samenwerkingsverbanden (met name GGD+) 3. bedrijfsvoering a. Maatregelen om de inzet voor de klant te verhogen b. Maatregelen om doelmatigheid en flexibiliteit te vergroten c. Shared Service Center d. Reorganisatie P& naar HR-S (Human Resource-Services) e. Huisvesting f. Tijdelijke/structurele uitbreiding i.v.m. verbeterplan Meerjarenraming De beleidsbegroting 2007 is in een meerjarenperspectief gezet naar de jaren 2008 tot: en met In dit meerjarenperspectief is bij zowel de kosten als de baten rekening gehouden met indexering. In het meerjarenperspectief is de uitvoering van het huisvestingsplan verwerkt binnen de budgettaire ruimte in de exploitatie en benutting van de gevormde voorzieningen. Nadrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat deze meerjarenraming is gebaseerd op ongewijzigd beleid. A. Houtman Directievoorzitter

6 INHUDSPGAVE 1 DELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN 1 2 WIJZE VAN REALISATIE TECHNISCHE WIJZIGINGEN l Invoering van product 0: "instandhouding GGD" l Desintegratiekosten GRRAVBrabant MWN l 2.2 INHUDELIJKE BELEIDSVRNEMENS Afname categorie Il-producten Expertisecentrum: een ondernemende GGD in ontwikkeling Pilot screening spraak-taal (preventieve logopedie) in de gemeente Breda Samenwerkingsverbanden BEDRIJFSVERING Maatregelen om de inzet voor de klant te verhogen Maatregelen om doelmatigheid en flexibiliteit te vergroten Shared Service Center Reorganisatie van P& naar HR-Services Huisvestingsplan Tijdelijke/structurele uitbreiding i.v.m. het verbeterplan 6 3 EXPLITATIERESULTAAT 2007 VAN GGD WEST-BRABANT 7 4 TELICHTING P HET EXPLITATIE-VERZICHT BATEN, LASTEN RESULTAAT 9 5 INVESTERINGSBEGRTING KASSTRMVERZICHT MEERJARENRAMING FINANCIERINGSBELEID 13 9 WEERSTANDSVERMGEN EN RISIC'S BELEID TEN AANZIEN VAN RESERVES EN VRZIENINGEN IN RELATIE TT DE RISIC'S RESERVES EN VRZIENINGEN INVENTARISATIE VAN DE RISIC'S 14 BIJLAGEN: 1. STAAT VAN VASTE ACTIVA STAAT VAN RESERVES EN VRZIENINGEN STAAT VAN LANGLPENDE LENINGEN BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 19

7 1 Doelstellingen en activiteiten In haar vergadering van 27 mei 2004 is door het Algemeen Bestuur van de GRGZ West-Brabant de 2 e gewijzigde GRGZ-regeling vastgesteld: De GGD is met inachtneming van het bepaalde in de wet collectieve preventie volksgezondheid en andere relevante wetgeving op het terrein van de openbare gezondheidszorg, belast met: het adviseren van de gemeenten bij de voorbereiding van een lokaal volksgezondheidsbeleid; het uitvoeren van de gemeentelijke volksgezondheidstaken, overeenkomstig een vast te stellen bedrijfsplan; het afsluiten van contracten, die de dienstverlening met andere instanties op het terrein van de volksgezondheid regelen. 2 Wijze van realisatie 2.1 Technische wijzigingen Invoering van product 0: "instandhouding GGD" nder product wordt verstaan de kosten voor instandhouding van de GGD. Het betreft kosten voor directievoering, bestuursondersteuning, relatiebeheer en ondersteuningstaken. In de huidige situatie worden de kosten voor instandhouding via een opslagmethode doorberekend aan de producten van de GGD. Na invoering van Product zullen deze kosten als een apart product in rekening worden gebracht aan de gemeenten. De GGD West-Brabant heeft adviseur Berenschot verzocht onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van het opvoeren van een "product " in de begroting. In diverse stukken naar het DB is dit thema al aan de orde gekomen. In een apart bestuursvoorstel wordt een overzicht gemaakt van de voor- en nadelen van product ten opzichte van de huidige situatie. Hierin worden twee varianten voor de invoering van product besproken, inclusief de financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten: 1. kostenneutrale invoering van product 0; 2. verhoging van de gemeentelijke bijdrage met 3,8% ( 0,55 per inwoner) in combinatie met verlaging met 12% van de prijzen voor markttaken / maatwerk / aanvullende projecten. Eventueel gerealiseerde winst op deze taken zal uitgekeerd worden aan de deelnemende gemeenten, nadat de reserve markttaken en projecten op het gewenste niveau is gebracht. Bfdrage perinwoner Begroting 2006 Invoering product 0: variant 1 kostenneutraal Invoering product 0: variant 2 verhoging bijdrage Categorie -\ : 14,41 12,32 12,87 Product 0 2,09 2,09 Totaal 14,41 14,41 14,96 na indexering Invoering product 0: variant 1 kostenneutraal * Invoering product 0: variant 2 verhoging bijdrage 14,82 12,67 13,22 2,15 2,15 14,82 14,82 15,37 *: In deze begroting is gekozen voor kostenneutrale invoering van product nul, conform variant 1 uit het advies van Berenschot en besluit van het algemeen bestuur van 29 maart Desintegratiekosten GR RAV Brabant MWN De doorberekening aan de GR RAV Brabant MWN (incl. Timmermans) ïs met ingang van 2006 gedaald met naar Door de vorming van de nieuwe GR RAV Brabant MWN, de daarmee gepaard gaande schaalvergroting en het besluit om de bestuurskosten/directiekosten niet meer door te belasten ontstaan desintegratiekosten in 2006 ad Deze desintegratiekosten worden in 2006 onttrokken aan de algemene reserve.

8 In de vergadering van 21 januari 2005 van het Algemeen Bestuur is bij de besluitvorming over de vorming van de GR RAV Brabant MWN en de sanering aangegeven, dat een deel van de kosten van product "instandhouding GGD" niet meer doorbelast kunnen worden naar de GR RAV Brabant MWN. p 21 januari 2005 werden deze kosten geraamd op op jaarbasis Voor de dekking van deze kosten zijn destijds 2 varianten voorgesteld: 1. een gemeentelijke bijdrage in afbouw over 5 jaar 2. reservering uit de terugbetaling aan de gemeenten ad In de beheersbegroting 2006 bedraagt de onttrekking van de algemene reserve Uitgaande van een afbouw van de desintegratiekosten in 5 jaar naar geeft dit het volgende verloop: onttrekking : algemene teserve : In de beleidsbegroting 2007 is derhalve uitgegaan van een onttrekking uit de algemene reserve ad Inhoudelijke beleidsvoornemens Afname categorie H-producten Bevindingen voor 2006 Eind 2005 is met de gemeenten een ronde maatwerkgesprekken ten behoeve van het jaar 2006 gevoerd. Hiermee is in een (ten opzichte van 2005) tijdig stadium een duidelijk beeld ontstaan van dat wat de individuele gemeenten aan maatwerk willen afnemen. Dat 'maatwerk' bestrijkt een aantal verschillende aandachtsvelden, waarop hierna nader wordt ingegaan. a) Maatwerk binnen het collectieve basistakenpakket ofwel Categorie l Gemeenten kunnen binnen het collectieve deel van Categorie l voor een volume naar rato van het aantal inwoners activiteiten, aansluitend bij het lokale volksgezondheidsbeleid kiezen. Voor 2006 ging dit om de volgende volumes: Product Budget op regioniveau IC.2.3 Samenwerking beleids- en themanetwerken (lokaal) * IC Maatwerk epidemiologie IC Maatwerk preventieprogramma's Totaal * voor dit product werd door de gemeenten in 2006 voor ruim extra ingekocht. b) Desintegratiekosten Voor 2006 handelde het op totaalniveau om bijna aan te innen desintegratiekosten. Voor 2007 is dat nog zo'n Voor de 'ombouw' van de Cursus Droogbedtraining hadden de meeste gemeenten in 2005 en 2006 voldoende geld over om dit door de GGD te laten realiseren. Voorts valt op dat de bedragen voor epidemiologie en preventieprogramma's veelal worden benut voor tijdelijke uitbreiding van het respectievelijke maatwerkvolume, zoals bedoeld onder a) hierboven. Tot slot is er bij alle gemeenten structureel sprake van de afname van Technische Hygiënezorg-inspecties bij peuterspeelzalen, zij het met verschillende inspectiefrequenties. Tot en met 2007 kunnen zij dit (deels) financieren uit de desintegratiekosten; daarna zal voor hen sprake zijn van financiering, rechtstreeks uit

9 De GGD organisatie ontleent haar bestaansrecht aan haar kennis m.b.t. de openbare gezondheidszorg en het penbaar bestuur. Kennis is de basis van beleid en praktijk, mits deze bruikbaar is en goed wordt opgepakt. Als hieraan wordt voldaan, is kennis de motor voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Uit een recent advies van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RG) blijkt dat de aanwezige kennis onvoldoende wordt benut. Dit heeft te maken met organisatie, samenwerken en afstemmen. Bestaande kennis en nieuwe inzichten moeten beter worden gebruikt. De professionals binnen de GGD dienen hun expertise in deze te vergroten en op een zodanige wijze met elkaar te delen dat dit optimaal kan worden ingezet voor de gemeenten in West-Brabant. Door het managen van kennis wordt impliciete kennis van medewerkers zichtbaar en als expliciete kennis voor de organisatie toegankelijk. De GGD heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen als gezaghebbend en toonaangevend expertisecentrum openbare gezondheidszorg voor de gemeenten in de regio. Het expertisecentrum zal hier invulling aan geven door versterkinq van de evidence based beleidsontwikkelinq en versterkinq GGD West-Brabant eigen middelen. Voor de GGD West-Brabant lijkt hier na 2007 sprake van een structurele afname van een Categorie ll-product ter grootte van circa op jaarbasis. c) Aanvullend afgenomen producten Zowel in 2005 als in 2006 zijn het vooral de middelgrote tot grote gemeenten, die buiten Categorie l en de desintegratievolumes, aanvullend producten uit Categorie II afnemen. Regelmatig gaat dit gecombineerd met subsidieaanvragen bij de Provincie Noord-Brabant. Qua aantal producten ligt het accent bij JGZ; qua financieel volume is het ongeveer gelijk verdeeld met GB. Vooruitzichten 2007 Ad a) Maatwerk binnen Categorie I: De verwachting is dat de ontwikkelingen op dit onderdeel nagenoeg onveranderd blijven. Het aantal lokale buurtnetwerken zal zich verder doorontwikkelen, met ook een erkende rol voor de GGD West-Brabant hierin. Het aanvullend bij te betalen volume voor product IC.2.3. zal hiermee stijgen. Ad b) Desinteqratiekosten: Zoals bekend zijn de desintegratiekosten in 2007 nog maar 1/3 van het volume uit Hierdoor zullen gemeenten meer van de hieronder vallende, gewenste diensten rechtstreeks uit eigen middelen dienen te betalen. Zij zijn sinds begin 2005 regelmatig op de afbouw van deze kosten gewezen. Ad c) Aanvullend afgenomen producten: f er verruiming zit in de aanvullend af te nemen producten wordt door een aantal factoren bepaald. Zolang er financiering vanuit het Ministerie van VWS is voor - 19 jarigenbeleid en ook de provincie subsidies toekent zal er naar verwachting bij gemeenten een positieve ontwikkeling zijn in het volume af te nemen aanvullende taken. Daarnaast werken de regionale thuiszorgorganisaties steeds meer met de GGD West-Brabant samen in zowel productontwikkeling als productuitvoering. In ieder geval werkt de GGD West-Brabant voortdurend aan vernieuwing en verbetering van haar eigen producten en ontwikkelt zij ook steeds meer nieuwe producten, die direct aansluiten bij de wensen en het beleid van de gemeenten Expertisecentrum: een ondernemende GGD in ontwikkeling De openbare gezondheidszorg is volop in beweging. In het rapport "Staat van de Gezondheidszorg 2005: penbare gezondheidszorg: Hoe houden we het volk gezond" concludeert de inspectie voor de gezondheidszorg dat de openbare gezondheidszorg en de kwaliteit van de gezondheidsdiensten de afgelopen jaren sterk is verbeterd. De inspectie concludeert echter ook dat de openbare gezondheidszorg op dit moment nog onvoldoende is toegerust om opkomende gezondheidsproblemen zoals overgewicht en diabetes, verbetering in de zorg voor kinderen met psychosociale problemen. De voorbereiding op epidemieën zoals (vogel)griep wordt nog niet overal adequaat aangepakt. De IGZ constateert dat de bestuurlijke betrokkenheid van gemeenten sterk is verbeterd. De gemeenten hebben het gezondheidsbeleid hoger op de agenda gezet. Gemeenten hebben echter nog te weinig zicht in de omvang en gezondheidssituatie van de lokale bevolking. Verder zetten ze hun gezondheidsbeleid nog onvoldoende om in gerichte acties. De IGZ concludeert dat er vooral op het terrein van de gedragsgerichte gezondheidsbevordering via GGD-en nog een belangrijke verbetering mogelijk en nodig is. Recente gebeurtenissen in de sfeer van de openbare veiligheid hebben geleid tot hernieuwde aandacht voor de discussie over de ordening van onderdelen van de penbare Gezondheidszorg. Dit vraagt om sturing op deze trends en adequaat anticiperen op deze veranderingen.

10 2.2.3 Pilot screening spraak-taal (preventieve logopedie) in de gemeente Breda Het signaleren van spraak- en taalproblemen bij kinderen is een wettelijk vastgelegde taak binnen het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg. In de richtlijn contactmomenten Jeugdgezondheidszorg staat de spraak/- taaiscreening apart beschreven tijdens het PG voor 5-jarigen. p landelijk niveau bestaat er echter onduidelijkheid over de wijze van uitvoering van deze taak, zowel op het inhoudelijke als het financiële vlak. nduidelijk is welk instrumentarium en welke discipline voor de uitvoering van deze screening het meest geëigend zijn. Het Dagelijks Bestuur van de GRGZ West-Brabant heeft in 2005 ingestemd om een pilot op het product logopedische screening voor de gemeente Breda op alternatieve wijze uit te voeren, onder voorwaarden. De pilot die momenteel wordt ontwikkeld betreft een grofmazige screening met een nieuw instrument dat elders is ontwikkeld en momenteel op een aantal plaatsen in Nederland wordt uitgetest. Deze screening is gekoppeld aan bestaande contactmomenten van de Thuiszorg met 2, 3 en 4-jarigen. De rol van de logopedisten ligt in de pilot bij deskundigheidsbevordering en follow-up bij de gesignaleerde kinderen. nderhandeling tussen de GGD West-Brabant over de daadwerkelijke start van de pilot worden momenteel gevoerd Samenwerkingsverbanden In 2006 is de samenwerking versterkt tussen de GGD-en van Noord-Brabant en Zeeland, ook is onderzocht in welke mate de samenwerking met de GGD-en van Limburg mogelijk was. Deze ontwikkelingen worden gestimuleerd door de wens van VWS en de door ons gerealiseerde noodzaak voor een aantal taken de boven regionale samenwerking te zoeken. Per zal de TBC bestrijding via GGD+ verlopen en bovenregionaal worden uitgevoerd. Verwacht mag worden dat ook de infectieziektebestrijding een vergelijkbare aanpak in 2007 realiseert. Samen met Hart voor Brabant zal vanaf zorg gedragen worden voor ondersteuning voor het uitvoerende werk via een shared servicecentrum. Daarmee wordt bereikt dat met minder of gelijkblijvende kosten een hogere kwaliteit van de ondersteuning wordt gerealiseerd. GGD West-Brabant werkt al jaren samen met de Universiteit van Tilburg, afdeling Tranzo om te komen tot wetenschappelijk onderzoek in het belang van de uitvoering in de openbare gezondheidszorg. Deze samenwerking wordt in 2007 doorgezet, de onderzoeksthema's zijn dan: evidence-based beleidsontwikkeling: de ontwikkeling van een regionale / lokale Volksgezondheid Toekomst Verkenning met lokale kernboodschappen per gemeente evidence-based interventieprogramma's: evaluatie van interventies op het terrein van gezondheidsbevordering bij jeugdigen 2.3 Bedrijfsvoering Maatregelen om de inzet voor de klant te verhogen In 2005 is gemeten in welke mate de inzet van de organisatie gericht is op de "klanten". Het algemene uitgangspunt was daarbij dat minimaal 70% van alle inzet directe of indirecte klantcontacten betreft (dz en iz). Eind 2005 is ook vastgesteld dat dit percentage in de praktijk door bijna geen enkele afdeling werd gehaald. Met name de afdelingsgebonden zorg was (veel) te hoog. p basis van die meetresultaten heeft elke afdeling najaar 2005 een tweetal plannen gemaakt om de verhouding in inzet te verbeteren. In het laatste kwartaal van 2006 wordt de meting herhaald, op basis van deze resultaten zal in 2007 verder aandacht gegeven worden aan het verbeteren van de inzet voor de klant; uitgangspunt daarbij is dat alle afdelingen in 2007 minimaal de norm van 70% directe en indirecte klantenzorg halen. In de praktijk betekent dit dat de klanten en opdrachtgevers moeten merken dat de inzet van de organisatie verder verbetert.

11 2.3.2 Maatregelen om doelmatigheid en flexibiliteit te vergroten In 2006 is een start gemaakt met een centraal secretariaat en een intern "uitzendbureau". Centraal secretariaat, door alle secretariële en administratief ondersteunende functies in een centraal secretariaat onder te brengen wordt in 2006 een begin gemaakt om de professionaliteit en de doelmatige inzet te vergroten. Binnen het secretariaat worden in 2006 vervangingsclusters gevormd en word gestuurd op continuïteit enerzijds en het verwerken van pieken en dalen anderzijds. In 2007 zal het centrale secretariaat optimaal functioneren en kan daardoor de extra aandacht voor goede archivering en een goede invoering van het digitale archief tot een afronding komen. GGD-flex: onder de noemer GGD-flex is in 2006 het interne uitzendbureau van start gegaan. Door de instelling van dit interne uitzendbureau heeft de directie de ruimte gecreëerd om: de esf-opleidingen te realiseren de flexibele inzet van medewerkers te vergroten de ontschotting van de organisatie te stimuleren de noodzakelijke innovatie te ondersteunen de ontwikkeling van medewerkers door verbreding en bijscholing te versnellen ok voor GGD-flex geldt de verwachting voor 2007 dat de aanloopproblemen zijn opgelost en dat een maximaal nut voor de organisatie kan worden bereikt Shared Service Center Het Shared Service Center GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant (SSC) komt voort uit de integratie van de ondersteunende diensten van diverse teams van afdeling Middelen en afdeling Managementondersteuning. Het achterliggende strategisch perspectief dat voor het SSC wordt gehanteerd, is gebaseerd op kwaliteitstoename, kostenefficiëntie, schaalvoordelen en aanpassing aan mogelijke toekomstige eisen van de regio. De missie van het SSC is; het op professionele wijze snel, flexibel, pro-actief, en innovatief ondersteunen van alle klantorganisaties door het leveren van kwaliteitsdiensten en producten tegen marktconforme prijzen. Toegevoegde waarden o Het SSC zorgt ervoor dat de ondersteunende diensten en producten op efficiënte en effectieve wijze worden uitgevoerd. o Het SSC staat garant voor een goede oplossing ten aanzien van de gewenste dienst of product in termen van service, prijs, en levercondities. o Het SSC zorgt ervoor dat de focus van de klantorganisatie op hun kernactiviteiten kan liggen. o Het SSC staat als dienstverlener dicht bij de business van de klant. Hierdoor is het SSC in staat op proactieve wijze op de behoeften van klanten in te gaan en haar diensten en producten -waar nodig- te innoveren. o Het SSC is in staat door te focussen en door schaalvoordelen, de koopkracht te bundelen en te optimaliseren. Doel Gedurende 2006 zal er een verdere en ontwikkeling van het SSC GGD HvB- GGD WB plaatsvinden, dat in de komende jaren wil uitgroeien tot een professionele en betrouwbare leverancier van ondersteunende diensten, waarbij concentratie zowel kwalitatieve als kwantitatieve voordelen biedt: Producten van betere kwaliteit en hogere betrouwbaarheid Klantgerichter en zakelijker worden uitgevoerd Sneller en efficiënter zijn Flexibeler uitgevoerd worden Meer innovatiemogelijkheden bieden. Plannen De ontwikkelingen in 2006 staan in het kader van implementatie van vastgestelde plannen van diverse deelprojecten, die zich richten op een bepaalde discipline binnen de ondersteunende diensten. Met uitzondering van het plan van de Human Resource-functie, welke waarschijnlijk zal worden geïmplementeerd in 2007.

12 Het jaar 2007 zal in het licht staan van de verdere ontwikkeling, professionaliseren, en verbeteren van doelmatigheid van de SSC -organisatie, en diens producten, om te komen tot een integraal opererend en optimaal functionerend SSC Reorganisatie van P& naar HR-Services In het eerste kwartaal van 2006 wordt de uitvoering van de reorganisatie van P& naar HR-Services afgerond. Hieruit ontwikkelen zich enkele activiteiten die in 2007 aan de orde zijn. In 2007 zal een evaluatie plaatsvinden van HR-Services, dat bestaat uit de onderdelen HR-advies, HR-controlling, HR-ondersteuning en de personeels- en salarisadministratie. Invoering van HR-Services heeft een directe relatie met de versterking van het integraal management. In 2007 wordt het Shared Service Center verder uitgebreid met (onderdelen van) HR-Services. In dit kader zal de discussie worden gevoerd welke onderdelen van HR-Services ingepast worden in het SSC en op welke wijze. Nadat eind 2006 het ESF opleidingsprogramma wordt afgesloten zal in 2007 een opleidingsscan gemaakt worden. Naar aanleiding hiervan en in samenhang met de uitkomsten van het in 2006 in te voeren competentiemanagement kan dan de resterende opleidingsbehoefte in kaart gebracht worden. p basis hiervan wordt voor 2007 een op werkelijke en noodzakelijke behoeften gebaseerd opleidingsplan opgesteld. In 2007 zal verder ingezet worden op: Versterking/doorontwikkeling integraal management; Versterking/doorontwikkeling inzet competentiemanagement; Doorontwikkeling van HR-controlling mede in relatie tot de kwaliteitsfunctie; Uitrol van traject Investors in People; Continue ontwikkeling van de integrale adviesfuncties binnen de ondersteunende diensten; Beleidsontwikkeling t.a.v. onder andere een multiculturelere arbeidsmarkt en een leeftijdsbestendig loopbaanbeleid Huisvestingsplan p basis van het besluit van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2005 heeft het Dagelijks Bestuur uitvoering gegeven aan het huisvestingsplan van de GGD West-Brabant. Na definitieve besluitvorming in 2006 zal de herhuisvesting in 2007 zijn beslag krijgen door centrale huisvesting in Breda. Na jaren van voorbereiding worden met de nieuwe huisvesting de huisvestingsknelpunten structureel opgelost. De voordelen van de nieuwe huisvesting zijn: optimale ondersteuning van de werkprocessen; flexibiliteit om in de loop der tijd de huisvesting zonder hoge kosten aan te passen aan gewijzigde eisen en wensen; veiligheid m.b.t. verspreiding infectieziekten, criminaliteit en agressie van klanten; imagoverbetering naar de klanten / bezoekers (laagdrempelig en transparant); verhogen van de aantrekkelijkheid van de GGD als werkgever; voldoen aan wettelijke voorwaarden en eisen, met name aan de Arbo-wet; verbetering bereikbaarheid, met name wat betreft parkeermogelijkheden; efficiëntere inzet van medewerkers en middelen (verbetering. Na centrale huisvesting in Breda zal de huisvestingsituatie in Bergen op Zoom worden aangepast binnen de kaders van het besluit van het Algemeen Bestuur Tijdelijke/structurele uitbreiding i.v.m. het verbeterplan In 2007 vinden geen onttrekkingen meer plaats uit de voorziening verbeterplan, aangezien in 2007 geen incidentele kosten meer worden gemaakt in het kader van het verbeterplan. Structurele maatregelen voortvloeiend uit het verbeterplan zijn in 2007 volledig ingebed in de normale bedrijfsvoering en worden gedekt uit de reguliere opbrengsten.

13 3 Exploitatieresultaat 2007 van GGD West-Brabant (in duizenden euro's) Aangepaste Beleids- beleids- Beleidsbegroting begroting begroting Gemeentelijke bijdrage categorie l incl. product Gemeentelijke bijdrage categorie II / aanvullend maatwerk verige gemeentelijke bijdragen pbrengsten uit markttaken Subsidies rijk en provincie Gefactureerde secundaire opbrengsten verige opbrengsten Aanwending voorzieningen Doorberekening aan de GR RAV MWN (incl. Timmermans) Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden verige personeelskosten Kapitaallasten Dotatie voorzieningen verige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Financiële baten en lasten RESULTAAT VR BESTEMMING Toevoeging reserves nttrekking reserves (desintegratiekosten) RESULTAAT NA BESTEMMING 1 Actualisatie hptrpft rfp nntwprn-1p hpcirntinnswiit-ininn C^KC^7?nnfi nphnnrh HP npmppntpn rlpfmifipf vact

14 4 Toelichting op het exploitatie-overzicht Baten De gemeentelijke bijdrage voor categorie l incl. product over 2007 stijgt ten opzichte van 2006 door de indexering met 2,84% (reëel accress + 0,5% ouderschapsverlof) en de stijging van het aantal inwoners. De gemeentelijke bijdrage voor categorie // en aanvullend maatwerk is lager dan de begroting 2006 door de afbouw van de desintegratiekosten categorie II (van 66% naar 33%). Dit wordt deels gecompenseerd door de verwachte extra afname door de gemeenten ad (zie paragraaf ). De overige gemeentelijke bijdrage is nagenoeg gelijk gebleven. Deze kosten worden als voorschot in rekening gebracht bij de gemeenten en achteraf op basis van werkelijke kosten met de gemeenten afgerekend. De opbrengsten uit markttaken zijn geïndexeerd met 2,84% t.o.v. de begroting Aan subsidie is in de beheersbegroting 2006 een ESF-subsidie opgenomen van De toename van de opbrengsten gefactureerde secundaire diensten met wordt veroorzaakt door indexering met 2,84%. De overige opbrengsten zijn gestegen met 2,84% to.v. de beheersbegroting De aanwending voorzieningen is t.o.v. de begroting 2006 gedaald met (zie onderstaande tabel). Specificatie aanwending voorzieningen via f" -..-.*,»,, t-.. Hf, ' exploitatie V ;? -" -V ::.< '<...": ' ' 5 Voorziening verbeterplan Dienstverlening AC Rijsbergen Voorziening bijzondere personeelsproblemen *i0i&-&:jm% f.',$.: 'k^*?,. *&* Begroting w. 2M7 ', ] yjï'ï'-^ "& «& *?;S3 152 ; (in duizenden euro's) Begroting,, -. Versfchtl -, 2QQ&?,/ v.i ' '"'^ i-^-^'^m: ' i -,, ,.-394 De doorberekening aan GR RA V MWN incl. Timmermans zal in 2007 naar schatting stijgen met als gevolg van de stijging van de werkelijke kosten (indexering). 4.2 Lasten De stijging van de salarissen en sociale lasten met wordt enerzijds veroorzaakt door de verwachte stijging van de loonkosten (tredeverhogingen, CA-verhogingen, premiestijgingen, toename ouderschapsverlof). Hier staat een daling tegenover, doordat in 2007 geen extra personeel meer wordt ingezet voor uitvoering van verbeterplan en minder personeel nodig is voor uitvoering van de categorie II producten. De kosten personeel derden dalen to.v. de beheersbegroting 2006 met In de beheersbegroting 2006 is opgenomen voor administratie ESF en voor vervanging tijdens scholing (staat subsidie tegenover). De overige personeelskosten zijn in de begroting lager dan in de begroting 2006 door met name lagere opleidingskosten in het kader van ESF en het verbeterplan. De hogere kapitaalslasten ad worden vooral verklaard door de investeringen i.h.k.v. het huisvestingsplan. Daarnaast is de rentetoerekening over de activa verhoogd van 3,5% naar 4,5% (hogere rente circa ) en de afschrijvingstermijn over automatisering verlaagd van 4 jaar naar 3 jaar, wat een gebruikelijke afschrijvingstermijn is voor automatisering i.v.m. de economische levensduur (hogere afschrijvingskosten circa ). In bijlage 1 "staat van activa" is de berekening van de kapitaalslasten gespecificeerd.

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Ontwerp. Programmabegroting V R K

Ontwerp. Programmabegroting V R K QG G D B R A N D W E E R ^ ) V e i l i g h e i d s r e g i o K e n n e m e r l a n d Ontwerp Programmabegroting V R K 2013 Ontwerp, vastgesteld door DB VRK 16 april 2012 Ontwerp Programmabegroting 2013,

Nadere informatie

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen 4. AGENTSCHAPPEN SENTER 1. Missie Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) dat overheidsbeleid uitvoert op het terrein van technologie, energie, milieu, export en internationale

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007 JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007 INHOUDSOPGAVE Deel I Jaarverslag Dagelijks Bestuur 3 Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening 17 Deel III Jaarrekening

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 211 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 211 4 financiële ontwikkelingen 211 9 ontwikkelingen 212 2 raad van bestuur 23 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie