1. Ontwerpbegroting 2007, beleidsversie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Ontwerpbegroting 2007, beleidsversie"

Transcriptie

1 ex o d 5 w gemeente NTA VR DE RAAD LU co urn: 21 april 2006 Nummer raadsnota: oo 3 Dnperwerp: swijze betreffende de ontwerpbegroting 2007 Gemeenschappelijke Regeling penbare gezondheidszorg (GR GZ) Portefeuillehouder: Bijlagen: 1. ntwerpbegroting 2007, beleidsversie Ter inzage: 1. Verzoek Algemeen bestuur GR GZ d.d Bestuursbesluiten Algemeen Bestuur GR GZ d.d Voorstel: 1. De ontwerpbegroting 2007 van de GR GZ positief te waarderen en in de gemeentelijke concept-begroting rekening houden met een bijdrage van , 'co o ;co ;o :8 -.o: Aanleiding Conform de ingezette lijn met de begroting 2006, is de ontwerp beleidsbegroting 2007 ontvangen. p grond van de vigerende regeling dienen de gemeenteraden hun zienswijze te formuleren alvorens het Algemeen Bestuur overgaat tot vaststelling van de begroting. Argumenten Indexering van de gemeentelijke bijdragen heeft in de jaren 2004, 2005 en 2006 niet plaatsgevonden; de -lijn is gehanteerd. Bij de bepaling van het budgetkader 2006 is vastgesteld dat indexering vanaf 2007 weer plaats dient te vinden om te voorkomen dat de GGD in financiële problemen kan komen. Er wordt aansluiting gezocht bij het accres uit het gemeentefonds, omdat CPB cijfers op dit moment nog niet beschikbaar zijn. De bijdrage die in 2007 daadwerkelijk in rekening wordt gebracht zal wel gebaseerd zijn op de CPB cijfers. In het kader van de openbare gezondheidszorg wordt beleidsmatig gereageerd op het rapport "Staat van de gezondheid 2005" van de inspectie. Verdere ontwikkeling van het expertisecentrum en samenwerkingsverbanden zijn daarbij de onderdelen. Hierbij wordt invulling gegeven aan versterking van de evidence based beleidsontwikkeling en interventieprogramma's. nderwerpen die passen in de verdere ontwikkeling naar een flexibele en slagvaardige organisatie. Tevens wordt opgemerkt dat hetgeen beleidsmatig is voorgesteld aansluit bij de osterhoutse ambities op het gebied van volksgezondheid. Kanttekeningen Door het bureau Berenschot is advies uitgebracht over de invoering van "product " (kosten voor de instandhouding van de GGD: directievoering, bestuursondersteuning, relatiebeheer en ondersteuningstaken). Bij deze invoering worden de kosten niet meer doorberekend naar de producten van de GGD maar apart doorbelast aan de gemeenten. Bij het invoeren van "product " is gekozen voor de variant waarbij de bijdrage voor de gemeenten blijft gelijk. Benodigde Middelen Tezamen met enkele andere bijdragen: product, desintegratiekosten, sociaal statuut en BPZ-online, komt de totale bijdrage van de gemeente osterhout neer op ,-.

2 WW w gemeente HET CLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHUDERS VAN STERHUT, W.H. HUIJBREGTS-SCHIEDN W.P.H. Redert, burgemeester., secretaris

3 WW w gemeente BESLUIT VAN DE RAAD Nummer: o o o DE RAAD VAN DE GEMEENTE STERHUT; gelezen het voorstel van het college van 21 april 2006; BESLUIT: 1. De ontwerpbegroting 2007 van de GR GZ positief te waarderen en in de gemeentelijke conceptbegroting rekening houden met een bijdrage van ,-. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 mei DE RAAHWRNEMD,

4 GGD West-Brabant ntwerpbegroting 2007 Beleidsversie (programmabegroting) versie 0.5 AB 29 maart 2006

5 1 Voorwoord In lijn met de traditie, ingezet met de begroting 2006, ontvangt u in het voorjaar van 2006 de beleidsbegroting In deze beleidsbegroting wordt het financiële kader en het voorgenomen beleid vastgesteld voor Indexering Indexering van de gemeentelijke bijdrage heeft in de jaren 2004, 2005 en 2006 niet plaatsgevonden; de zogenaamde nullijn is gehanteerd. Bij bepaling van het budgetkader 2006 is vastgesteld, dat indexering vanaf 2007 weer dient plaats te vinden om te voorkomen, dat de GGD in financiële problemen kan komen. Begin 2006 zijn nog geen indexcijfers van het CPB beschikbaar. Het accres voor 2007 is 3,9 % (incl. beleidsvolume). Als basis voor de indexering wordt evenwel voorgesteld om alleen het onderdeel loon- en prijscompensatie ad 2,34 % uit het accres van het gemeentefonds 2007 te hanteren, verhoogd met 0.5 % ouderschapsverlof. De totale indexering bedraagt daarmee 2,84 %. Daarmee blijft de gehanteerde indexering 1,06 % onder het gemeenteaccres. Binnen de GGD wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ouderschapsverlof als gevolg van de leeftijdsopbouw en percentage vrouwen binnen de organisatie. Producten Het budgetkader 2007 van de GGD is gebaseerd op de producten categorie l volgens de vastgestelde productencatalogus De opbrengsten categorie II zijn afhankelijk van de wensen van de gemeenten. De wensen voor 2007 zijn nog niet bekend, maar voorlopig is in de prognose (zie paragraaf ) uitgegaan van een afname van de categorie ll-producten ad ( extra to.v. de berekende desintegratiekosten). De verwachting is, dat van categorie IC circa extra afgenomen zal worden door de gemeenten. De overige bijdrage van de gemeenten (sociaal statuut, achterblijvende verplichtingen en BPZ-online) is in de meerjarenraming gebaseerd op de begroting Beleid De beleidsbegroting is een begroting op hoofdlijnen. In deze beleidsbegroting komen de volgende beleidsthema's aan de orde: 1. technische wijzigingen a. invoering van product 0: "in stand houding GGD" b. desintegratiekosten RAV 2. inhoudelijke beleidsvoornemens a. afname categorie ll-producten b. expertisecentrum c. pilot preventieve logopedie in Breda d. samenwerkingsverbanden (met name GGD+) 3. bedrijfsvoering a. Maatregelen om de inzet voor de klant te verhogen b. Maatregelen om doelmatigheid en flexibiliteit te vergroten c. Shared Service Center d. Reorganisatie P& naar HR-S (Human Resource-Services) e. Huisvesting f. Tijdelijke/structurele uitbreiding i.v.m. verbeterplan Meerjarenraming De beleidsbegroting 2007 is in een meerjarenperspectief gezet naar de jaren 2008 tot: en met In dit meerjarenperspectief is bij zowel de kosten als de baten rekening gehouden met indexering. In het meerjarenperspectief is de uitvoering van het huisvestingsplan verwerkt binnen de budgettaire ruimte in de exploitatie en benutting van de gevormde voorzieningen. Nadrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat deze meerjarenraming is gebaseerd op ongewijzigd beleid. A. Houtman Directievoorzitter

6 INHUDSPGAVE 1 DELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN 1 2 WIJZE VAN REALISATIE TECHNISCHE WIJZIGINGEN l Invoering van product 0: "instandhouding GGD" l Desintegratiekosten GRRAVBrabant MWN l 2.2 INHUDELIJKE BELEIDSVRNEMENS Afname categorie Il-producten Expertisecentrum: een ondernemende GGD in ontwikkeling Pilot screening spraak-taal (preventieve logopedie) in de gemeente Breda Samenwerkingsverbanden BEDRIJFSVERING Maatregelen om de inzet voor de klant te verhogen Maatregelen om doelmatigheid en flexibiliteit te vergroten Shared Service Center Reorganisatie van P& naar HR-Services Huisvestingsplan Tijdelijke/structurele uitbreiding i.v.m. het verbeterplan 6 3 EXPLITATIERESULTAAT 2007 VAN GGD WEST-BRABANT 7 4 TELICHTING P HET EXPLITATIE-VERZICHT BATEN, LASTEN RESULTAAT 9 5 INVESTERINGSBEGRTING KASSTRMVERZICHT MEERJARENRAMING FINANCIERINGSBELEID 13 9 WEERSTANDSVERMGEN EN RISIC'S BELEID TEN AANZIEN VAN RESERVES EN VRZIENINGEN IN RELATIE TT DE RISIC'S RESERVES EN VRZIENINGEN INVENTARISATIE VAN DE RISIC'S 14 BIJLAGEN: 1. STAAT VAN VASTE ACTIVA STAAT VAN RESERVES EN VRZIENINGEN STAAT VAN LANGLPENDE LENINGEN BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 19

7 1 Doelstellingen en activiteiten In haar vergadering van 27 mei 2004 is door het Algemeen Bestuur van de GRGZ West-Brabant de 2 e gewijzigde GRGZ-regeling vastgesteld: De GGD is met inachtneming van het bepaalde in de wet collectieve preventie volksgezondheid en andere relevante wetgeving op het terrein van de openbare gezondheidszorg, belast met: het adviseren van de gemeenten bij de voorbereiding van een lokaal volksgezondheidsbeleid; het uitvoeren van de gemeentelijke volksgezondheidstaken, overeenkomstig een vast te stellen bedrijfsplan; het afsluiten van contracten, die de dienstverlening met andere instanties op het terrein van de volksgezondheid regelen. 2 Wijze van realisatie 2.1 Technische wijzigingen Invoering van product 0: "instandhouding GGD" nder product wordt verstaan de kosten voor instandhouding van de GGD. Het betreft kosten voor directievoering, bestuursondersteuning, relatiebeheer en ondersteuningstaken. In de huidige situatie worden de kosten voor instandhouding via een opslagmethode doorberekend aan de producten van de GGD. Na invoering van Product zullen deze kosten als een apart product in rekening worden gebracht aan de gemeenten. De GGD West-Brabant heeft adviseur Berenschot verzocht onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van het opvoeren van een "product " in de begroting. In diverse stukken naar het DB is dit thema al aan de orde gekomen. In een apart bestuursvoorstel wordt een overzicht gemaakt van de voor- en nadelen van product ten opzichte van de huidige situatie. Hierin worden twee varianten voor de invoering van product besproken, inclusief de financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten: 1. kostenneutrale invoering van product 0; 2. verhoging van de gemeentelijke bijdrage met 3,8% ( 0,55 per inwoner) in combinatie met verlaging met 12% van de prijzen voor markttaken / maatwerk / aanvullende projecten. Eventueel gerealiseerde winst op deze taken zal uitgekeerd worden aan de deelnemende gemeenten, nadat de reserve markttaken en projecten op het gewenste niveau is gebracht. Bfdrage perinwoner Begroting 2006 Invoering product 0: variant 1 kostenneutraal Invoering product 0: variant 2 verhoging bijdrage Categorie -\ : 14,41 12,32 12,87 Product 0 2,09 2,09 Totaal 14,41 14,41 14,96 na indexering Invoering product 0: variant 1 kostenneutraal * Invoering product 0: variant 2 verhoging bijdrage 14,82 12,67 13,22 2,15 2,15 14,82 14,82 15,37 *: In deze begroting is gekozen voor kostenneutrale invoering van product nul, conform variant 1 uit het advies van Berenschot en besluit van het algemeen bestuur van 29 maart Desintegratiekosten GR RAV Brabant MWN De doorberekening aan de GR RAV Brabant MWN (incl. Timmermans) ïs met ingang van 2006 gedaald met naar Door de vorming van de nieuwe GR RAV Brabant MWN, de daarmee gepaard gaande schaalvergroting en het besluit om de bestuurskosten/directiekosten niet meer door te belasten ontstaan desintegratiekosten in 2006 ad Deze desintegratiekosten worden in 2006 onttrokken aan de algemene reserve.

8 In de vergadering van 21 januari 2005 van het Algemeen Bestuur is bij de besluitvorming over de vorming van de GR RAV Brabant MWN en de sanering aangegeven, dat een deel van de kosten van product "instandhouding GGD" niet meer doorbelast kunnen worden naar de GR RAV Brabant MWN. p 21 januari 2005 werden deze kosten geraamd op op jaarbasis Voor de dekking van deze kosten zijn destijds 2 varianten voorgesteld: 1. een gemeentelijke bijdrage in afbouw over 5 jaar 2. reservering uit de terugbetaling aan de gemeenten ad In de beheersbegroting 2006 bedraagt de onttrekking van de algemene reserve Uitgaande van een afbouw van de desintegratiekosten in 5 jaar naar geeft dit het volgende verloop: onttrekking : algemene teserve : In de beleidsbegroting 2007 is derhalve uitgegaan van een onttrekking uit de algemene reserve ad Inhoudelijke beleidsvoornemens Afname categorie H-producten Bevindingen voor 2006 Eind 2005 is met de gemeenten een ronde maatwerkgesprekken ten behoeve van het jaar 2006 gevoerd. Hiermee is in een (ten opzichte van 2005) tijdig stadium een duidelijk beeld ontstaan van dat wat de individuele gemeenten aan maatwerk willen afnemen. Dat 'maatwerk' bestrijkt een aantal verschillende aandachtsvelden, waarop hierna nader wordt ingegaan. a) Maatwerk binnen het collectieve basistakenpakket ofwel Categorie l Gemeenten kunnen binnen het collectieve deel van Categorie l voor een volume naar rato van het aantal inwoners activiteiten, aansluitend bij het lokale volksgezondheidsbeleid kiezen. Voor 2006 ging dit om de volgende volumes: Product Budget op regioniveau IC.2.3 Samenwerking beleids- en themanetwerken (lokaal) * IC Maatwerk epidemiologie IC Maatwerk preventieprogramma's Totaal * voor dit product werd door de gemeenten in 2006 voor ruim extra ingekocht. b) Desintegratiekosten Voor 2006 handelde het op totaalniveau om bijna aan te innen desintegratiekosten. Voor 2007 is dat nog zo'n Voor de 'ombouw' van de Cursus Droogbedtraining hadden de meeste gemeenten in 2005 en 2006 voldoende geld over om dit door de GGD te laten realiseren. Voorts valt op dat de bedragen voor epidemiologie en preventieprogramma's veelal worden benut voor tijdelijke uitbreiding van het respectievelijke maatwerkvolume, zoals bedoeld onder a) hierboven. Tot slot is er bij alle gemeenten structureel sprake van de afname van Technische Hygiënezorg-inspecties bij peuterspeelzalen, zij het met verschillende inspectiefrequenties. Tot en met 2007 kunnen zij dit (deels) financieren uit de desintegratiekosten; daarna zal voor hen sprake zijn van financiering, rechtstreeks uit

9 De GGD organisatie ontleent haar bestaansrecht aan haar kennis m.b.t. de openbare gezondheidszorg en het penbaar bestuur. Kennis is de basis van beleid en praktijk, mits deze bruikbaar is en goed wordt opgepakt. Als hieraan wordt voldaan, is kennis de motor voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Uit een recent advies van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RG) blijkt dat de aanwezige kennis onvoldoende wordt benut. Dit heeft te maken met organisatie, samenwerken en afstemmen. Bestaande kennis en nieuwe inzichten moeten beter worden gebruikt. De professionals binnen de GGD dienen hun expertise in deze te vergroten en op een zodanige wijze met elkaar te delen dat dit optimaal kan worden ingezet voor de gemeenten in West-Brabant. Door het managen van kennis wordt impliciete kennis van medewerkers zichtbaar en als expliciete kennis voor de organisatie toegankelijk. De GGD heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen als gezaghebbend en toonaangevend expertisecentrum openbare gezondheidszorg voor de gemeenten in de regio. Het expertisecentrum zal hier invulling aan geven door versterkinq van de evidence based beleidsontwikkelinq en versterkinq GGD West-Brabant eigen middelen. Voor de GGD West-Brabant lijkt hier na 2007 sprake van een structurele afname van een Categorie ll-product ter grootte van circa op jaarbasis. c) Aanvullend afgenomen producten Zowel in 2005 als in 2006 zijn het vooral de middelgrote tot grote gemeenten, die buiten Categorie l en de desintegratievolumes, aanvullend producten uit Categorie II afnemen. Regelmatig gaat dit gecombineerd met subsidieaanvragen bij de Provincie Noord-Brabant. Qua aantal producten ligt het accent bij JGZ; qua financieel volume is het ongeveer gelijk verdeeld met GB. Vooruitzichten 2007 Ad a) Maatwerk binnen Categorie I: De verwachting is dat de ontwikkelingen op dit onderdeel nagenoeg onveranderd blijven. Het aantal lokale buurtnetwerken zal zich verder doorontwikkelen, met ook een erkende rol voor de GGD West-Brabant hierin. Het aanvullend bij te betalen volume voor product IC.2.3. zal hiermee stijgen. Ad b) Desinteqratiekosten: Zoals bekend zijn de desintegratiekosten in 2007 nog maar 1/3 van het volume uit Hierdoor zullen gemeenten meer van de hieronder vallende, gewenste diensten rechtstreeks uit eigen middelen dienen te betalen. Zij zijn sinds begin 2005 regelmatig op de afbouw van deze kosten gewezen. Ad c) Aanvullend afgenomen producten: f er verruiming zit in de aanvullend af te nemen producten wordt door een aantal factoren bepaald. Zolang er financiering vanuit het Ministerie van VWS is voor - 19 jarigenbeleid en ook de provincie subsidies toekent zal er naar verwachting bij gemeenten een positieve ontwikkeling zijn in het volume af te nemen aanvullende taken. Daarnaast werken de regionale thuiszorgorganisaties steeds meer met de GGD West-Brabant samen in zowel productontwikkeling als productuitvoering. In ieder geval werkt de GGD West-Brabant voortdurend aan vernieuwing en verbetering van haar eigen producten en ontwikkelt zij ook steeds meer nieuwe producten, die direct aansluiten bij de wensen en het beleid van de gemeenten Expertisecentrum: een ondernemende GGD in ontwikkeling De openbare gezondheidszorg is volop in beweging. In het rapport "Staat van de Gezondheidszorg 2005: penbare gezondheidszorg: Hoe houden we het volk gezond" concludeert de inspectie voor de gezondheidszorg dat de openbare gezondheidszorg en de kwaliteit van de gezondheidsdiensten de afgelopen jaren sterk is verbeterd. De inspectie concludeert echter ook dat de openbare gezondheidszorg op dit moment nog onvoldoende is toegerust om opkomende gezondheidsproblemen zoals overgewicht en diabetes, verbetering in de zorg voor kinderen met psychosociale problemen. De voorbereiding op epidemieën zoals (vogel)griep wordt nog niet overal adequaat aangepakt. De IGZ constateert dat de bestuurlijke betrokkenheid van gemeenten sterk is verbeterd. De gemeenten hebben het gezondheidsbeleid hoger op de agenda gezet. Gemeenten hebben echter nog te weinig zicht in de omvang en gezondheidssituatie van de lokale bevolking. Verder zetten ze hun gezondheidsbeleid nog onvoldoende om in gerichte acties. De IGZ concludeert dat er vooral op het terrein van de gedragsgerichte gezondheidsbevordering via GGD-en nog een belangrijke verbetering mogelijk en nodig is. Recente gebeurtenissen in de sfeer van de openbare veiligheid hebben geleid tot hernieuwde aandacht voor de discussie over de ordening van onderdelen van de penbare Gezondheidszorg. Dit vraagt om sturing op deze trends en adequaat anticiperen op deze veranderingen.

10 2.2.3 Pilot screening spraak-taal (preventieve logopedie) in de gemeente Breda Het signaleren van spraak- en taalproblemen bij kinderen is een wettelijk vastgelegde taak binnen het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg. In de richtlijn contactmomenten Jeugdgezondheidszorg staat de spraak/- taaiscreening apart beschreven tijdens het PG voor 5-jarigen. p landelijk niveau bestaat er echter onduidelijkheid over de wijze van uitvoering van deze taak, zowel op het inhoudelijke als het financiële vlak. nduidelijk is welk instrumentarium en welke discipline voor de uitvoering van deze screening het meest geëigend zijn. Het Dagelijks Bestuur van de GRGZ West-Brabant heeft in 2005 ingestemd om een pilot op het product logopedische screening voor de gemeente Breda op alternatieve wijze uit te voeren, onder voorwaarden. De pilot die momenteel wordt ontwikkeld betreft een grofmazige screening met een nieuw instrument dat elders is ontwikkeld en momenteel op een aantal plaatsen in Nederland wordt uitgetest. Deze screening is gekoppeld aan bestaande contactmomenten van de Thuiszorg met 2, 3 en 4-jarigen. De rol van de logopedisten ligt in de pilot bij deskundigheidsbevordering en follow-up bij de gesignaleerde kinderen. nderhandeling tussen de GGD West-Brabant over de daadwerkelijke start van de pilot worden momenteel gevoerd Samenwerkingsverbanden In 2006 is de samenwerking versterkt tussen de GGD-en van Noord-Brabant en Zeeland, ook is onderzocht in welke mate de samenwerking met de GGD-en van Limburg mogelijk was. Deze ontwikkelingen worden gestimuleerd door de wens van VWS en de door ons gerealiseerde noodzaak voor een aantal taken de boven regionale samenwerking te zoeken. Per zal de TBC bestrijding via GGD+ verlopen en bovenregionaal worden uitgevoerd. Verwacht mag worden dat ook de infectieziektebestrijding een vergelijkbare aanpak in 2007 realiseert. Samen met Hart voor Brabant zal vanaf zorg gedragen worden voor ondersteuning voor het uitvoerende werk via een shared servicecentrum. Daarmee wordt bereikt dat met minder of gelijkblijvende kosten een hogere kwaliteit van de ondersteuning wordt gerealiseerd. GGD West-Brabant werkt al jaren samen met de Universiteit van Tilburg, afdeling Tranzo om te komen tot wetenschappelijk onderzoek in het belang van de uitvoering in de openbare gezondheidszorg. Deze samenwerking wordt in 2007 doorgezet, de onderzoeksthema's zijn dan: evidence-based beleidsontwikkeling: de ontwikkeling van een regionale / lokale Volksgezondheid Toekomst Verkenning met lokale kernboodschappen per gemeente evidence-based interventieprogramma's: evaluatie van interventies op het terrein van gezondheidsbevordering bij jeugdigen 2.3 Bedrijfsvoering Maatregelen om de inzet voor de klant te verhogen In 2005 is gemeten in welke mate de inzet van de organisatie gericht is op de "klanten". Het algemene uitgangspunt was daarbij dat minimaal 70% van alle inzet directe of indirecte klantcontacten betreft (dz en iz). Eind 2005 is ook vastgesteld dat dit percentage in de praktijk door bijna geen enkele afdeling werd gehaald. Met name de afdelingsgebonden zorg was (veel) te hoog. p basis van die meetresultaten heeft elke afdeling najaar 2005 een tweetal plannen gemaakt om de verhouding in inzet te verbeteren. In het laatste kwartaal van 2006 wordt de meting herhaald, op basis van deze resultaten zal in 2007 verder aandacht gegeven worden aan het verbeteren van de inzet voor de klant; uitgangspunt daarbij is dat alle afdelingen in 2007 minimaal de norm van 70% directe en indirecte klantenzorg halen. In de praktijk betekent dit dat de klanten en opdrachtgevers moeten merken dat de inzet van de organisatie verder verbetert.

11 2.3.2 Maatregelen om doelmatigheid en flexibiliteit te vergroten In 2006 is een start gemaakt met een centraal secretariaat en een intern "uitzendbureau". Centraal secretariaat, door alle secretariële en administratief ondersteunende functies in een centraal secretariaat onder te brengen wordt in 2006 een begin gemaakt om de professionaliteit en de doelmatige inzet te vergroten. Binnen het secretariaat worden in 2006 vervangingsclusters gevormd en word gestuurd op continuïteit enerzijds en het verwerken van pieken en dalen anderzijds. In 2007 zal het centrale secretariaat optimaal functioneren en kan daardoor de extra aandacht voor goede archivering en een goede invoering van het digitale archief tot een afronding komen. GGD-flex: onder de noemer GGD-flex is in 2006 het interne uitzendbureau van start gegaan. Door de instelling van dit interne uitzendbureau heeft de directie de ruimte gecreëerd om: de esf-opleidingen te realiseren de flexibele inzet van medewerkers te vergroten de ontschotting van de organisatie te stimuleren de noodzakelijke innovatie te ondersteunen de ontwikkeling van medewerkers door verbreding en bijscholing te versnellen ok voor GGD-flex geldt de verwachting voor 2007 dat de aanloopproblemen zijn opgelost en dat een maximaal nut voor de organisatie kan worden bereikt Shared Service Center Het Shared Service Center GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant (SSC) komt voort uit de integratie van de ondersteunende diensten van diverse teams van afdeling Middelen en afdeling Managementondersteuning. Het achterliggende strategisch perspectief dat voor het SSC wordt gehanteerd, is gebaseerd op kwaliteitstoename, kostenefficiëntie, schaalvoordelen en aanpassing aan mogelijke toekomstige eisen van de regio. De missie van het SSC is; het op professionele wijze snel, flexibel, pro-actief, en innovatief ondersteunen van alle klantorganisaties door het leveren van kwaliteitsdiensten en producten tegen marktconforme prijzen. Toegevoegde waarden o Het SSC zorgt ervoor dat de ondersteunende diensten en producten op efficiënte en effectieve wijze worden uitgevoerd. o Het SSC staat garant voor een goede oplossing ten aanzien van de gewenste dienst of product in termen van service, prijs, en levercondities. o Het SSC zorgt ervoor dat de focus van de klantorganisatie op hun kernactiviteiten kan liggen. o Het SSC staat als dienstverlener dicht bij de business van de klant. Hierdoor is het SSC in staat op proactieve wijze op de behoeften van klanten in te gaan en haar diensten en producten -waar nodig- te innoveren. o Het SSC is in staat door te focussen en door schaalvoordelen, de koopkracht te bundelen en te optimaliseren. Doel Gedurende 2006 zal er een verdere en ontwikkeling van het SSC GGD HvB- GGD WB plaatsvinden, dat in de komende jaren wil uitgroeien tot een professionele en betrouwbare leverancier van ondersteunende diensten, waarbij concentratie zowel kwalitatieve als kwantitatieve voordelen biedt: Producten van betere kwaliteit en hogere betrouwbaarheid Klantgerichter en zakelijker worden uitgevoerd Sneller en efficiënter zijn Flexibeler uitgevoerd worden Meer innovatiemogelijkheden bieden. Plannen De ontwikkelingen in 2006 staan in het kader van implementatie van vastgestelde plannen van diverse deelprojecten, die zich richten op een bepaalde discipline binnen de ondersteunende diensten. Met uitzondering van het plan van de Human Resource-functie, welke waarschijnlijk zal worden geïmplementeerd in 2007.

12 Het jaar 2007 zal in het licht staan van de verdere ontwikkeling, professionaliseren, en verbeteren van doelmatigheid van de SSC -organisatie, en diens producten, om te komen tot een integraal opererend en optimaal functionerend SSC Reorganisatie van P& naar HR-Services In het eerste kwartaal van 2006 wordt de uitvoering van de reorganisatie van P& naar HR-Services afgerond. Hieruit ontwikkelen zich enkele activiteiten die in 2007 aan de orde zijn. In 2007 zal een evaluatie plaatsvinden van HR-Services, dat bestaat uit de onderdelen HR-advies, HR-controlling, HR-ondersteuning en de personeels- en salarisadministratie. Invoering van HR-Services heeft een directe relatie met de versterking van het integraal management. In 2007 wordt het Shared Service Center verder uitgebreid met (onderdelen van) HR-Services. In dit kader zal de discussie worden gevoerd welke onderdelen van HR-Services ingepast worden in het SSC en op welke wijze. Nadat eind 2006 het ESF opleidingsprogramma wordt afgesloten zal in 2007 een opleidingsscan gemaakt worden. Naar aanleiding hiervan en in samenhang met de uitkomsten van het in 2006 in te voeren competentiemanagement kan dan de resterende opleidingsbehoefte in kaart gebracht worden. p basis hiervan wordt voor 2007 een op werkelijke en noodzakelijke behoeften gebaseerd opleidingsplan opgesteld. In 2007 zal verder ingezet worden op: Versterking/doorontwikkeling integraal management; Versterking/doorontwikkeling inzet competentiemanagement; Doorontwikkeling van HR-controlling mede in relatie tot de kwaliteitsfunctie; Uitrol van traject Investors in People; Continue ontwikkeling van de integrale adviesfuncties binnen de ondersteunende diensten; Beleidsontwikkeling t.a.v. onder andere een multiculturelere arbeidsmarkt en een leeftijdsbestendig loopbaanbeleid Huisvestingsplan p basis van het besluit van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2005 heeft het Dagelijks Bestuur uitvoering gegeven aan het huisvestingsplan van de GGD West-Brabant. Na definitieve besluitvorming in 2006 zal de herhuisvesting in 2007 zijn beslag krijgen door centrale huisvesting in Breda. Na jaren van voorbereiding worden met de nieuwe huisvesting de huisvestingsknelpunten structureel opgelost. De voordelen van de nieuwe huisvesting zijn: optimale ondersteuning van de werkprocessen; flexibiliteit om in de loop der tijd de huisvesting zonder hoge kosten aan te passen aan gewijzigde eisen en wensen; veiligheid m.b.t. verspreiding infectieziekten, criminaliteit en agressie van klanten; imagoverbetering naar de klanten / bezoekers (laagdrempelig en transparant); verhogen van de aantrekkelijkheid van de GGD als werkgever; voldoen aan wettelijke voorwaarden en eisen, met name aan de Arbo-wet; verbetering bereikbaarheid, met name wat betreft parkeermogelijkheden; efficiëntere inzet van medewerkers en middelen (verbetering. Na centrale huisvesting in Breda zal de huisvestingsituatie in Bergen op Zoom worden aangepast binnen de kaders van het besluit van het Algemeen Bestuur Tijdelijke/structurele uitbreiding i.v.m. het verbeterplan In 2007 vinden geen onttrekkingen meer plaats uit de voorziening verbeterplan, aangezien in 2007 geen incidentele kosten meer worden gemaakt in het kader van het verbeterplan. Structurele maatregelen voortvloeiend uit het verbeterplan zijn in 2007 volledig ingebed in de normale bedrijfsvoering en worden gedekt uit de reguliere opbrengsten.

13 3 Exploitatieresultaat 2007 van GGD West-Brabant (in duizenden euro's) Aangepaste Beleids- beleids- Beleidsbegroting begroting begroting Gemeentelijke bijdrage categorie l incl. product Gemeentelijke bijdrage categorie II / aanvullend maatwerk verige gemeentelijke bijdragen pbrengsten uit markttaken Subsidies rijk en provincie Gefactureerde secundaire opbrengsten verige opbrengsten Aanwending voorzieningen Doorberekening aan de GR RAV MWN (incl. Timmermans) Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden verige personeelskosten Kapitaallasten Dotatie voorzieningen verige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Financiële baten en lasten RESULTAAT VR BESTEMMING Toevoeging reserves nttrekking reserves (desintegratiekosten) RESULTAAT NA BESTEMMING 1 Actualisatie hptrpft rfp nntwprn-1p hpcirntinnswiit-ininn C^KC^7?nnfi nphnnrh HP npmppntpn rlpfmifipf vact

14 4 Toelichting op het exploitatie-overzicht Baten De gemeentelijke bijdrage voor categorie l incl. product over 2007 stijgt ten opzichte van 2006 door de indexering met 2,84% (reëel accress + 0,5% ouderschapsverlof) en de stijging van het aantal inwoners. De gemeentelijke bijdrage voor categorie // en aanvullend maatwerk is lager dan de begroting 2006 door de afbouw van de desintegratiekosten categorie II (van 66% naar 33%). Dit wordt deels gecompenseerd door de verwachte extra afname door de gemeenten ad (zie paragraaf ). De overige gemeentelijke bijdrage is nagenoeg gelijk gebleven. Deze kosten worden als voorschot in rekening gebracht bij de gemeenten en achteraf op basis van werkelijke kosten met de gemeenten afgerekend. De opbrengsten uit markttaken zijn geïndexeerd met 2,84% t.o.v. de begroting Aan subsidie is in de beheersbegroting 2006 een ESF-subsidie opgenomen van De toename van de opbrengsten gefactureerde secundaire diensten met wordt veroorzaakt door indexering met 2,84%. De overige opbrengsten zijn gestegen met 2,84% to.v. de beheersbegroting De aanwending voorzieningen is t.o.v. de begroting 2006 gedaald met (zie onderstaande tabel). Specificatie aanwending voorzieningen via f" -..-.*,»,, t-.. Hf, ' exploitatie V ;? -" -V ::.< '<...": ' ' 5 Voorziening verbeterplan Dienstverlening AC Rijsbergen Voorziening bijzondere personeelsproblemen *i0i&-&:jm% f.',$.: 'k^*?,. *&* Begroting w. 2M7 ', ] yjï'ï'-^ "& «& *?;S3 152 ; (in duizenden euro's) Begroting,, -. Versfchtl -, 2QQ&?,/ v.i ' '"'^ i-^-^'^m: ' i -,, ,.-394 De doorberekening aan GR RA V MWN incl. Timmermans zal in 2007 naar schatting stijgen met als gevolg van de stijging van de werkelijke kosten (indexering). 4.2 Lasten De stijging van de salarissen en sociale lasten met wordt enerzijds veroorzaakt door de verwachte stijging van de loonkosten (tredeverhogingen, CA-verhogingen, premiestijgingen, toename ouderschapsverlof). Hier staat een daling tegenover, doordat in 2007 geen extra personeel meer wordt ingezet voor uitvoering van verbeterplan en minder personeel nodig is voor uitvoering van de categorie II producten. De kosten personeel derden dalen to.v. de beheersbegroting 2006 met In de beheersbegroting 2006 is opgenomen voor administratie ESF en voor vervanging tijdens scholing (staat subsidie tegenover). De overige personeelskosten zijn in de begroting lager dan in de begroting 2006 door met name lagere opleidingskosten in het kader van ESF en het verbeterplan. De hogere kapitaalslasten ad worden vooral verklaard door de investeringen i.h.k.v. het huisvestingsplan. Daarnaast is de rentetoerekening over de activa verhoogd van 3,5% naar 4,5% (hogere rente circa ) en de afschrijvingstermijn over automatisering verlaagd van 4 jaar naar 3 jaar, wat een gebruikelijke afschrijvingstermijn is voor automatisering i.v.m. de economische levensduur (hogere afschrijvingskosten circa ). In bijlage 1 "staat van activa" is de berekening van de kapitaalslasten gespecificeerd.

15 De dotatie aan de voorzieningen is gedaald vanwege een lagere dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplanning. In het huisvestingsplan is aangegeven, dat voor de nieuwe huisvesting een dotatie van per jaar nodig is. verige bedrijfskosten: De overige bedrijfskosten 2006 zijn gedaald met door o.a. de volgende oorzaken: lagere kosten dienstverlening derden i.h.k.v. ESF ad (kosten alleen in 2006); lagere huisvestingskosten ad door nieuwe huisvesting (met name schoonmaak); lagere kosten dienstreizen ad door interne maatregelen en centrale huisvesting; overige besparingen ad door bezuinigingsmaatregelen. 4.3 Resultaat Het verschil tussen operationele baten en lasten 2007 bedraagt negatief (2006: negatief). Het financiële resultaat bedraagt positief (2006: positief). Deze daling wordt veroorzaakt door stijging van de rentekosten van leningen i.v.m. financiering van de nieuwe huisvesting. Dit wordt deels gecompenseerd door verhoging van de rentetoerekening over de activa (via de kapitaalslasten). Per saldo vermindert de liquiditeitspositie van de GGD, waardoor een lager positief renteresultaat wordt gerealiseerd. De desintegratiekosten a.g.v. de vorming van de nieuwe RAV bedragen en worden afgebouwd naar in 5 jaar. In 2007 wordt onttrokken aan de algemene reserve. Per saldo bedraagt het begrote resultaat 2007 nihil (2006: positief).

16 5 Investeringsbegroting 2007 De investeringsbegroting 2007 bedraagt per rubriek: mschrijving Machines en installaties: Archief: verrijdbare stellingen Telefooninstallaties e. d. Audio visuele middelen vergaderruimte Totaal machines en installaties (in duizenden euro's) Investeringsbegroting verige materiële vaste activa: Servers en kantoorautomatisering Automatiseringsapparatuur en programmatuur AGZ Vervanging meubilair Uitbreiding informatiesysteem Facility Management Medische apparatuur Totaal overige materiële vaste activa Totaal investeringen * '? " ' In de begroting 2006 was een investering van opgenomen voor programmatuur voor het Electronisch Kind Dossier (EKD). Deze investering schuift mogelijk door naar In bijlage 1 "staat van activa" zijn tevens de investeringen in de huisvesting inclusief bouwrente ad (begroot in 2006) opgenomen.

17 Actualisatie betreft de ontwerp-1e begrotingswijziging GRGZ 2006, gehoord de gemeenten, definitief vast te stellen door het Alaemeen Restinir rt ri?q-dfi-nfi GGD West-Brabant Kasstroomoverzicht 2007 (in duizenden euro's) Aangepaste Beleids- Beleids- Beleidsbegroting begroting 2 begroting Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat (voor bestemming) Aanpassingen voor: Afschrijvingen Toevoeging voorzieningen Vrijval voorzieningen (via exploitatie) Afname voorzieningen (overige verminderingen) nttrekking algemene reserve i.v.m. desintegratiekosten Mutatie werkkapitaal: Mutatie voorraad Mutatie vorderingen Mutatie overlopende activa Mutatie kortlopende schulden Mutatie overlopende passiva Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in bedrijf (excl. bestellingen) Desinvesteringen Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw ontvangen lening Aflossingen op ontvangen langlopende leningen Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Liquide middelen per begin boekjaar Liquide middelen per einde boekjaar Mutatie liquide middelen

18 7 Meerjarenraming (in duizenden euro's) Begroting 2007 Raming 2008 Raming 2009 Raming 2010 Bedrijfsopbrengsten Gem. bijdrage cat. l incl. product Gem. bijdrage cat. Il / aanv.maatwerk verige gemeentelijke bijdrage pbrengsten uit markttaken Gefactureerde secundaire opbrengsten verige opbrengsten Aanwending voorzieningen Doorberekening aan de GR RAV MWN Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden verige personeelskosten Kapitaallasten Dotatie voorzieningen verige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Saldo Financiële baten en lasten RESULTAAT VR BESTEMMING Toevoeging reserves nttrekking reserves (desintegratiekosten) RESULTAAT NA BESTEMMING

19 8 Financieringsbeleid Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de treasuryfunctie. De uitvoering vindt zijn weerslag in de begroting en het jaarverslag. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde, terwijl in het jaarverslag de realisatie van de plannen en de verschillenanalyse wordt gerapporteerd. Het treasurystatuut maakt onderscheid in de volgende elementen: 1. Algemene ontwikkelingen De GRGZ West Brabant heeft een treasurystatuut opgesteld, dat is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 13 juni De ingangsdatum is 1 juli Risicobeheer Kasgeldlimiet De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting leder kwartaal zal conform de wet FID aan Gedeputeerde Staten de gemiddelde bankstand per kwartaal worden gerapporteerd in vergelijking met de kasgeldlimiet.'p basis van het kasstroomoverzicht 2007 kan de verwachting worden uitgesproken dat de GGD ruimschoots binnen de kasgeldlimiet blijft. - Renterisico vaste schulden (zie "Staat van langlopende leningen" in bijlage 3) Per 1 januari 2005 is een nieuwe lening aangetrokken van 5 miljoen met een rentevaste periode van 2 jaar voor 2,64%. Per 1 januari 2007 is de renteherzieningsdatum en resteert een saldo van 3 miljoen. Dan bestaat de mogelijkheid deze lening boetevrij af te lossen. In het kasstroomoverzicht en in de staat van leningen is ervan uitgegaan, dat deze lening wordt afgelost uit de opbrengst van de verkoop van de huidige panden. Voor de uitvoering van het huisvestingsplan zal in de loop van 2006 een lening worden aangetrokken van 11,15 miljoen tegen een verwachte rente van 4%. De rentevaste periode van deze lening zal waarschijnlijk tussen de 10 en 20 jaren liggen. 3. Kasbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke bijdrage en de dienstverlening aan derden wordt zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal gefactureerd. In de begroting 2007 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. Het kasstroomoverzicht laat een daling van de bankstand zien van 4,3 miljoen met een bankstand ultimo 2007 van 1,5 miljoen. 4. Financiering Het kasstroomoverzicht laat een liquiditeitsoverschot van circa 1,5 miljoen zien. In het 1 e halfjaar van 2006 zal een lange termijn iiquiditeitsplanning worden gemaakt, waarin de effecten van de uitvoering van het huisvestingsplan, de desintegratie RAV Brabant MWN (incl. overname activa en passiva), sanering Ambulancedienst West-Brabant, eventuele terugbetaling reserves GGD en liquidatie AMK zullen worden meegenomen. p basis van deze lange termijn iiquiditeitsprognose zal de lange termijn financiering van de GGD bepaald worden. 5. Administratieve organisatie en interne controle (A/IC) Conform de wet FID is in 2001 gestart met de rapportage over het beslag op de kasgeldlimieten. Door middel van het opstellen van een treasurystatuut is de gewenste A/IC beschreven. Hierin liggen alle taken en verantwoordelijkheden vast, met inachtneming van de gewenste functiescheiding. In 2007 wordt conform dit treasurystatuut gewerkt.

20 9 Weerstandsvermogen en risico's Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a) de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen. b) alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 9.1 Beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen in relatie tot de risico's In de nota Uitgangspunten Reserves en Voorzieningen is het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen vastgelegd. Deze nota is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 30 juni Reserves en voorzieningen Het weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant bestaat uit: Specificatie weerstandscapaciteit Begroot ultimo Reserves V, ' - -,, - *. '< '.' ; 2007 " ; Algemene reserve Algemene reserve markttaken en projecten Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten Totaal reserves.<',"';'--' "- t?<. 1,042 Begroot ultimo : ' -'''- ab06, i '-'-r. v r 1J46 (in duizenden euro's) Verschil y, ' >. : -304; * f Voorzieningen. Dienstverlening AC Rijsbergen Voorziening bijzondere personeelsproblemen nderhoudsvoorzieningen Totaal voorzieningen,, " Begroot ultimo ' ': :,, Begroot ultimo ,615 (in duizenden euro's) VeiscbS Inventarisatie van de risico's Door bovenstaande voorzieningen kunnen eventuele kosten op het gebied van desintegratiekosten AC Rijsbergen, bijzondere personeelsproblemen en groot onderhoud / leegstand gedekt worden. Door de vorming van de GR RAV MWN zijn desintegratiekosten ontstaan binnen de GGD. Deze desintegratiekosten worden onttrokken uit de algemene reserve van de GGD. Dit is reeds verwerkt in deze begroting. De berekening van de kosten van het sociaal statuut en achterblijvende verplichtingen is o.a. gebaseerd op de huidige personen, die gebruik (kunnen) maken van een wachtgeldregeling. Er zijn echter twee personen, die niet of beperkt gebruik maken van deze afspraken, maar die in de toekomst bij verlies aan arbeidsinkomsten wel recht hebben op (volledig) wachtgeld. Het totale wachtgeldrisico wordt voor 2007 geschat op per jaar.

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 2e Begrotingswijziging GROGZ 2008 Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 Agendanummer:8 Voorgesteld wordt: In te stemmen met de ontwerp 2 e begrotingswijziging GROGZ 2008 en

Nadere informatie

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 juni 2004 Agendapunt : 5. Aan de Raad. Made, 29 juni 2004

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 juni 2004 Agendapunt : 5. Aan de Raad. Made, 29 juni 2004 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 juni 2004 Agendapunt : 5 Aan de Raad Made, 29 juni 2004 Onderwerp Begrotingskader GROGZ 2005 Voorstel Financiële gevolgen Het begrotingskader GROGZ

Nadere informatie

CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005

CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005 CONCEPT BELEIDSBEGROTING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 5 2.1 Doelstelling 5 2.2 Activiteiten 5 3 WIJZE VAN REALISATIE 6 3.1 Spreiding

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...2 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN...3 2.1 Doelstelling...3 2.2 Activiteiten...3 3 WIJZE VAN REALISATIE...4 3.1 Parargraaf bedrijfsvoering...4

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 6 2.1 Doelstelling 6 2.2 Activiteiten 6 3 WIJZE VAN REALISATIE 7 3.1 Spreiding en beschikbaarheid 7 3.2

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 Omschrijving van de Aanschaf- Inves- Aanschaf- de Afschrij- de Boekwaarde Boekwaarde Kapitaalsuitgaven waarde teringen waarde afschrij- vings- afschrijaan het

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0762 B.16.0762 Landgraaf, 14 april 2016 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2017 Kredietbank Limburg Raadsvoorstelnummer: 28

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen.

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen. Memo Toelichting op de Ontwerpbegroting 2016 Deltaschap Aan de deelnemers natuur en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Met onze brief 2015510557092 d.d. 28 april 2015 betreffende de ontwerpbegroting 2016

Nadere informatie

Beknopte Jaarrekening 2014

Beknopte Jaarrekening 2014 Beknopte Jaarrekening 2014 STICHTING CENTRUM VOOR KUNSTZINNIGE VORMING TRIADE Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Balans per 31 december 2014 3. Staat van baten en lasten 2014 1. Algemeen Doel en opdracht van

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009 Materiële vaste activa 31.12.2009 31.12.2008 a. Gronden en terreinen - - b. Woonruimten - - c. Gebouwen - - d. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken - - e. Vervoermiddelen - - f. Machines, apparaten

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 Nummer KvK: 41035845 Datum: 8 mei 2017 J. F. van Sloten Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 Financiële positie 5 Bespreking

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

West-Brabant. Gemeenteraden West-Brabant

West-Brabant. Gemeenteraden West-Brabant West-Brabant Gemeenteraden West-Brabant Kenmerk: UIT-17038478 Datum: 14 april 2017 Behandeld door: M. v.d. Wijgert E-mail: M.Wijgert@ggdwestbrabant.nl Onderwerp: Aanbiedingsbrief jaarstukken 2016 Geachte

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

ö 60 J^. Bijlagen: 1. Ontwerp Begroting 2006 GR RAV

ö 60 J^. Bijlagen: 1. Ontwerp Begroting 2006 GR RAV j jqestuuriijke informatie ^:> ' ^>.',4 is"' I u m 4 E 1 c: < CL fe' s S _ JA / NEE vertrouwelijk: W ^^^^^^^H W m\ l f 1 II ^* ^^ 7l\AX^Co b^lor^ct, ^L. narr, qemeente Mnto rt^k^jl»..»!»^. ^.. j. \^v LI

Nadere informatie

Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant

Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SMO Onderwerp De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant Voorstel 1. In te stemmen met de jaarrekening 2013 GGD Hart voor Brabant;

Nadere informatie

Jaarrekening 2006 en Begroting 2008 GGD Hart voor Brabant.

Jaarrekening 2006 en Begroting 2008 GGD Hart voor Brabant. Raadsvoorstel Inleiding:Van de GGD Hart voor Brabant is bij brieven van respectievelijk 26 april 2007 en 15 mei 2007 de ontwerpbegroting 2008 en de jaarrekening 2006 ontvangen. Beide documenten treft u

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting GGD/;( regio Utrech~ Aan de raden van de deelnemende gemeenten door tussenkomst van het college van B&W Kenmerk Bijlagen Datum Onderwerp Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Zaaknummer

Zaaknummer Raadsvoorstel Inleiding Sinds 2013 is de gemeente Heusden deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR). Dit verplichte samenwerkingsverband heeft als doel om

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN

ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN 1 colofon Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG Datum: oktober 2013 Uitgever: RDOG Hollands Midden Postbus 121 2300

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad 2.1.6 Begroting Westrom 2018 en Jaarrekening Westrom 2016 1 Dossier 1637 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt 2.1.6 Omschrijving Begroting

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie