CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005"

Transcriptie

1 CONCEPT BELEIDSBEGROTING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN Doelstelling Activiteiten 5 3 WIJZE VAN REALISATIE Spreiding en beschikbaarheid Personeelsbeleid Ketensamenwerking Gemeentelijke bijdrage Loon en prijsindex 7 4 GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEOVERZICHT Geconsolideerd exploitatieoverzicht per regio Geconsolideerd exploitatieoverzicht per afdeling MELDKAMER BRABANT-NOORD Exploitatieoverzicht MKA Brabant-Noord Toelichting op het exploitatieoverzicht MKA Brabant-Noord Ontwikkeling personeelsbestand MKA Brabant-Noord Investeringsbegroting MKA Brabant-Noord 12 6 MELDKAMER MIDDEN/WEST-BRABANT Exploitatieoverzicht MKA Midden/West-Brabant Toelichting op het exploitatieoverzicht MKA Midden/West-Brabant Ontwikkeling personeelsbestand MKA Midden/West-Brabant Investeringsbegroting MKA Midden/West-Brabant 14 7 RAV BRABANT-NOORD Exploitatieoverzicht RAV Brabant-Noord Toelichting op het exploitatieoverzicht RAV Brabant-Noord Ontwikkeling personeelsbestand RAV Brabant-Noord Investeringsbegroting RAV Brabant-Noord 17 8 RAV MIDDEN/WEST-BRABANT Exploitatieoverzicht RAV Midden/West-Brabant Toelichting op het exploitatieoverzicht RAV Midden/West-Brabant Ontwikkeling personeelsbestand RAV Midden/West-Brabant Investeringsbegroting RAV Midden/West-Brabant 20 9 OVERIGE ACTIVITEITEN Exploitatieoverzicht Overige activiteiten Toelichting op het exploitatieoverzicht Overige activiteiten Ontwikkeling personeelsbestand Overige activiteiten Investeringsbegroting Overige activiteiten KASSTROOMOVERZICHT FINANCIERINGSBELEID WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO S Weerstandsvermogen Inventarisatie van de risico s Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico s VERBONDEN PARTIJEN 27 BIJLAGEN 26 BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 2

3 Bijlage 1 Staat van vaste activa 27 Bijlage 2 Financiering deelnemende gemeenten 29 Bijlage 3 30 Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Bijlage 4 31 Meerjarenraming Bijlage 5 36 Producten BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 3

4 1 INLEIDING Voor u ligt de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio s Midden/West-Brabant en Brabant-Noord, en is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeentewet. Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader Spreiding & beschikbaarheid voor de RAV Midden-West Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor de standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het percentage overschrijdingen in geval van een A1-urgentie, gemeten per RAV-regio. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 4

5 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 2.1 Doelstelling De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen. 2.2 Activiteiten De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak: Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied West- en Midden-Brabant en Brabant-Noord; Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 5

6 3 WIJZE VAN REALISATIE 3.1 Spreiding en beschikbaarheid De verwachting is dat begin de implementatie van het regionale spreidingsplan voor de RAV Midden-West Brabant en de RAV Brabant-Noord, met de oplevering van de standplaatsen Ulvenhout, Oosterhout, Roosendaal, Elisabeth ziekenhuis en Twee Stedenziekenhuis, volledig zal zijn afgerond. Naast de aanrijtijden bij spoed zal in tevens de nodige aandacht worden besteed aan een efficiëntere organisatie van het zogenaamde besteld vervoer door middel van product- en vervoersdifferentiatie. Hiervoor zullen met de Brabantse ziekenhuizen en meldkamers afspraken worden gemaakt over het patiëntenaanbod en de planning van dit vervoer. In de loop van 2007 starten de drie Brabantse meldkamers gezamenlijk hiervoor een project op. 3.2 Personeelsbeleid Als gevolg van de invoering van de Regeling Bezwarende Functies met ingang van 1 januari 2006, wordt het noodzakelijk om het personeelsbeleid van de RAV te wijzigen. In tegenstelling tot de periode met FLO, waarbij het beleid was gericht op het begeleiden van medewerkers tot hun ontslagleeftijd van 55 jaar, zal het toekomstig beleid zich richten op instroom, doorstroom en begeleiden naar een tweede loopbaan buiten de RAV. Sectoraal wordt hiervoor in 2007 een beleidskader ontwikkeld. 3.3 Ketensamenwerking In is de RAV voornemens de samenwerking met de partners in de zorgketen en de veiligheidsketen te intensiveren. Doel daarbij is het verbeteren van de mono- en multidisciplinaire zorg voor de patiënt c.q. de burger. De invoering van de digitale informatieoverdracht in de zorgketen in 2007 is daarbij een belangrijke stap in de goede richting geweest. 3.4 Gemeentelijke bijdrage Index De indexering van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de CPB-prognoses van december De indexering die gehanteerd wordt is een gewogen gemiddelde van de loonvoet sector overheid van 2,75% en de consumentenprijsindex van 1,25%. De weging is 70% voor de loonvoet en 30% voor de consumentenprijsindex, op basis van het aandeel van de loonkosten in de totale begroting van de RAV. De index komt vervolgens uit op 2,3%. Er is een gemeentelijke bijdrage benodigd voor drie verschillende doeleinden. Per onderdeel wordt de gemeentelijke bijdrage toegelicht. Gemeentelijke bijdrage in verband met eerdere besluitvorming in het kader van de Gemeenschappelijke meldkamer/c2000 Voor de regio Midden en West-Brabant is ter dekking van de MKA Midden en West-Brabant in een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk van 0,114 per inwoner ( ). Ten opzichte van 2007 is de indexverhoging van 2,3% toegepast. Voor de meerkosten van C2000 voor de MKA Brabant-Noord is in een gemeentelijke bijdrage benodigd van 0,042 per inwoner ( ). Ten opzichte van 2007 is de indexverhoging van 2,3% toegepast. Gemeentelijke bijdrage vanwege kosten van C2000 apparatuur In 2006 is er een begrotingswijziging geweest bij de Veiligheidsregio Midden/West-Brabant. Vanuit de begroting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden/West-Brabant zijn de kosten en de BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 6

7 gemeentelijke bijdrage ten behoeve van C2000-apparatuur overgeheveld naar de begrotingen van de Brandweer en de GHOR Midden/West Brabant. De GHOR Midden/West-Brabant schuift vervolgens in 2006 en 2007 het aandeel van de RAV Midden/West Brabant door naar de RAV. Met ingang van begroting wil men dit laatste budgetneutaal corrigeren door bij de GHOR Midden/West-Brabant de gemeentelijke bijdrage voor een bedrag van ( 0,103 per inwoner) te verlagen en dit vervolgens op te nemen bij de RAV Midden/West-Brabant. Inclusief de index van 2,3% komt dit in neer op een gemeentelijke bijdrage van ( 0,105 per inwoner). Gemeentelijke bijdrage vanwege meerkosten van een publieke organisatie De directe loonkosten voor het personeel van de RAV zijn genormeerd op basis van de geharmoniseerde CAO Ambulancezorg. De rechtspositie van de publieke ambulancediensten kent een aantal faciliteiten (ouderschapsverlof, leeftijdsverlof en extra feestdagen) die deze geharmoniseerde CAO niet kent. Als gevolg daarvan zijn de personele kosten van de publieke diensten in verhouding hoger dan bij de particuliere diensten. Dit verschil wordt niet gecompenseerd door het NZa en hierdoor ontstaat een negatief saldo bij de RAV s. Voor de regio Midden- en West-Brabant betekent dit voor 2007 een inwonerbijdrage van 0,159 per inwoner ( ) en voor de regio Brabant-Noord eveneens een bijdrage van 0,159 per inwoner ( ). Ten opzichte van 2007 is de indexverhoging van 2,3% toegepast. 3.5 Gemeentelijke voorfinanciering ter dekking van de FLO-kosten Met ingang van 1 januari 2005 is de beleidsregel voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) gewijzigd door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Als gevolg hiervan werd het vervroegd uittreden niet meer vergoed door het NZa. Naar aanleiding van een door de publieke diensten aangespannen juridische procedure (kort geding) heeft het NZa begin 2006 een voorlopige overgangsregeling vastgesteld. Hierdoor worden de kosten van de medewerkers die tot en met 2004 met FLO zijn gegaan wederom door het NZa vergoed. Voor de medewerkers die vanaf 2005 gebruik maken van de regeling bezwarende beroepen, is een beperkt budget beschikbaar gesteld. De kosten voor deze medewerkers, die voortvloeien uit de eind 2005 afgesloten nieuwe CAO voor de sector Gemeenten, zijn de komende jaren echter beduidend hoger. Dit wordt onder meer veroorzaakt door fiscale boetes die hierop rusten en het volstorten van de premies voor de levensloopregeling en het versterkt ouderdomspensioen. De kosten zijn berekend op basis van een landelijk rekenmodel van het VNG. Dit model is gedeeltelijk gebaseerd op inschattingen in hoeverre het ambulancepersoneel gebruik maakt van de regeling bezwarende beroepen. Begin 2007 zijn nog steeds niet alle effecten van de regeling bezwarende beroepen uitgekristalliseerd. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 januari 2007 is een voorlopig besluit genomen om voor de gehele RAV regio, voor de periode van 5 jaar een vast bedrag per inwoner per jaar op te nemen ter voorfinanciering van de meerkosten van de regeling bezwarende beroepen. Het bedrag is 1,94 per inwoner, inclusief indexering. Per afdeling bedraagt de benodigde gemeentelijke voorfinanciering: Afdeling Begrote kosten regeling bezwarende beroepen Bijdrage vanuit het NZA Niet gedekte kosten regeling bezwarende beroepen Gemeentelijke voorfinanciering per inwoner conform voorlopig AB besluit Index Gemeentelijke voorfinanciering per inwoner Gemeentelijke voorfinanciering totaal RAV MWB ,89 2,75% 1, RAV BN ,89 2,75% De publieke ambulancediensten hebben het voornemen om een rechtzaak aan te spannen tegen het NZa om extra budget af te dwingen voor de medewerkers die vanaf 2005 gebruik maken van de regeling BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 7

8 bezwarende beroepen. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 8

9 4 GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEOVERZICHT 4.1 Geconsolideerd exploitatieoverzicht per regio (x 1000 euro) BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 9

10 4.2 Geconsolideerd exploitatieoverzicht per afdeling (x 1000 euro) De exploitatiecijfers worden in de volgende hoofdstukken per bedrijfsonderdeel toegelicht. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 10

11 5 MELDKAMER BRABANT-NOORD 5.1 Exploitatieoverzicht MKA Brabant-Noord (x 1000 euro) BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 11

12 5.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht MKA Brabant-Noord Baten De toename van de baten in ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering Lasten De toename van de lasten in ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering Resultaat Het begrote resultaat van de MKA Brabant-Noord komt uit op een kostendekkend saldo. 5.3 Ontwikkeling personeelsbestand MKA Brabant-Noord Begroting Begroting 2007 Verschil Staf en directie 4,04 4,04 0,00 Dagelijkse leiding 0,50 0,50 0,00 Centralisten 11,89 11,89 0,00 Totaal vast personeel 16,43 16,43 0,00 Personeel derden/flexibele inzet via overwerk 0,53 0,53 0,00 Totaal MKA Brabant-Noord 16,96 16,96 0, Investeringsbegroting MKA Brabant-Noord (x 1000 euro) Investeringsbegroting Totaal investeringsbegroting MKA Brabant-Noord 0 BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 12

13 6 MELDKAMER MIDDEN/WEST-BRABANT 6.1 Exploitatieoverzicht MKA Midden/West-Brabant (x 1000 euro) BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 13

14 6.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht MKA Midden/West-Brabant Baten De toename van de baten in ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering Lasten De toename van de lasten in ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering Resultaat Het begrote resultaat van de MKA Midden/West-Brabant komt uit op een kostendekkend saldo. 6.3 Ontwikkeling personeelsbestand MKA Midden/West-Brabant Begroting Begroting 2007 Verschil Staf en directie 9,50 9,50 0,00 Dagelijkse leiding 1,00 1,00 0,00 Centralisten 16,94 16,94 0,00 Totaal vast personeel 27,44 27,44 0,00 Personeel derden/flexibele inzet via overwerk 0,90 0,90 0,00 Totaal MKA Midden/West-Brabant 28,34 28,34 0, Investeringsbegroting MKA Midden/West-Brabant (x 1000 euro) Investeringsbegroting Totaal investeringsbegroting MKA Midden/West-Brabant 0 BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 14

15 7 RAV BRABANT-NOORD 7.1 Exploitatieoverzicht RAV Brabant-Noord (x 1000 euro) BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 15

16 7.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht RAV Brabant-Noord Baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2007 met gestegen. Dit wordt veroorzaakt door indexering van het tarief ( ) en door een toename van het NZA budget voor de overgangsregeling FLO ( ) Lasten De salarissen en sociale lasten zijn met gestegen ten opzichte van de begroting 2007 vanwege een indexering van de salariskosten. De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen stijgen ten opzichte van de begroting 2007 met De kosten zijn berekend op basis van het rekenmodel van het VNG, inclusief een indexering Resultaat Het begrote resultaat van de RAV Brabant-Noord komt uit op een negatief saldo van Dit wordt veroorzaakt door de meerkosten van de Regeling bezwarende functies. Het negatieve saldo wordt onttrokken aan de RAK. Dit wordt gedekt door de voorfinanciering vanuit de gemeenten. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 16

17 7.3 Ontwikkeling personeelsbestand RAV Brabant-Noord Begroting Begroting 2007 Verschil Staf en directie 3,42 3,42 0,00 Dagelijkse leiding 3,00 3,00 0,00 Verpleegkundigen 57,90 57,90 0,00 Chauffeurs 55,50 55,50 0,00 Totaal vast personeel 119,82 119,82 0,00 Personeel derden/flexibele inzet via overwerk 3,67 3,67 0,00 Totaal RAV Brabant-Noord 123,49 123,49 0, Investeringsbegroting RAV Brabant-Noord (x 1000 euro) Investeringsbegroting Wagenpark Medisch inventaris Totaal investeringsbegroting RAV Brabant-Noord BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 17

18 8 RAV MIDDEN/WEST-BRABANT 8.1 Exploitatieoverzicht RAV Midden/West-Brabant (x 1000 euro) BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 18

19 8.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht RAV Midden/West-Brabant Baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2007 met gestegen. Dit wordt veroorzaakt door indexering van het tarief ( ) en door een toename van het NZA budget voor de overgangsregeling FLO ( ) Lasten De salarissen en sociale lasten zijn met gestegen ten opzichte van de begroting 2007 vanwege een indexering van de salariskosten. De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen stijgen ten opzichte van de begroting 2007 met De kosten zijn berekend op basis van het rekenmodel van het VNG, inclusief een indexering Resultaat Het begrote resultaat van de RAV Midden/West-Brabant komt uit op een negatief resultaat van Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de meerkosten van de Regeling bezwarende functies. Er vindt een onttrekking plaats aan de RAK ad en een toevoeging aan de algemene bedrijfsreserve ad (positief resultaat deelneming Timmermans BV). Het negatieve saldo wordt gedekt door de voorfinanciering vanuit de gemeenten. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 19

20 8.3 Ontwikkeling personeelsbestand RAV Midden/West-Brabant Begroting Begroting 2007 Verschil Staf en directie 4,13 4,13 0,00 Dagelijkse leiding 3,49 3,49 0,00 Verpleegkundigen 76,61 76,61 0,00 Chauffeurs 76,30 76,30 0,00 Totaal vast personeel 160,53 160,53 0,00 Personeel derden/flexibele inzet via overwerk 4,07 4,07 0,00 Totaal RAV Midden/West-Brabant 164,60 164,60 0, Investeringsbegroting RAV Midden/West-Brabant (x 1000 euro) Investeringsbegroting Wagenpark Nieuwbouw Medische inventaris Totaal investeringsbegroting RAV Midden/West-Brabant BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 20

21 9 OVERIGE ACTIVITEITEN 9.1 Exploitatieoverzicht Overige activiteiten (x 1000 euro) BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 21

22 9.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht Overige activiteiten Baten De toename van de baten in ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering Lasten De toename van de lasten in ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering Resultaat Het begrote resultaat van Overige activiteiten komt uit op een positief saldo van ,=. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 9.3 Ontwikkeling personeelsbestand Overige activiteiten Begroting Begroting 2007 Verschil Staf en directie 0,70 0,70 0,00 Totaal vast personeel 0,70 0,70 0,00 Personeel derden 0,00 0,00 0,00 Totaal Overige Activiteiten 0,70 0,70 0, Investeringsbegroting Overige activiteiten (x 1000 euro) Investeringsbegroting Medisch inventaris BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 22

23 10 KASSTROOMOVERZICHT (x 1000 euro) BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 23

24 11 FINANCIERINGSBELEID Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de treasuryfunctie. Het treasurystatuut van de GR is op 25 januari 2007 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De uitvoering vindt zijn weerslag in de financieringsparagrafen van de begroting en het jaarverslag. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde, terwijl in het jaarverslag de realisatie van de plannen en de verschillenanalyse wordt gerapporteerd. Het treasurystatuut maakt onderscheid in de volgende elementen: 1. Algemene ontwikkelingen De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft een treasurystatuut opgesteld, dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 januari De ingangsdatum is 1 januari Risicobeheer De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting. Ieder kwartaal zal conform de wet FIDO aan Gedeputeerde Staten de gemiddelde bankstand per kwartaal worden gerapporteerd in vergelijking met de kasgeldlimiet. Deze rapportage vindt plaats op GR-niveau. De financiering wordt zo geregeld, dat de GR in binnen het toegestane kasgeldlimiet blijft. 3. Financiering Met ingang van 2007 zullen er leningen worden afgesloten bij bankinstellingen, waarbij de vaste activa gefinancierd wordt door een langlopende lening tegen een vast rentepercentage, conform de normberekening van het NZa. De overige vaste activa zal gefinancierd worden door een langlopende lening tegen een vast rentepercentage, wat overeenkomt met de resterende looptijd van de overige vaste activa. 4. Kasbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke financiering wordt zoveel mogelijk vooraf en per halfjaar gefactureerd. In de begroting is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. Het kasstroomoverzicht laat een stijging van de bankstand zien van met een bankstand ultimo van positief. 5. Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Conform de wet FIDO wordt er gerapporteerd over het beslag op de kasgeldlimieten. Vanuit het treasurystatuut is de gewenste AO/IC beschreven. Hierin liggen alle taken en verantwoordelijkheden vast, met inachtneming van de gewenste functiescheiding. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 24

25 12 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO S 12.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GR RAV Brabant Midden-West-Noord beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; Alle risico s waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Specificatie weerstandscapaciteit (in duizenden euro s) Prognose Prognose Algemene reserve Timmermans BV 6-23 Reserve Aanvaardbare Kosten (NZa) Reserve reorganisatie Reserve ziekteverzuim Tegenover de reserve aanvaardbare kosten staat de voorfinanciering vanuit de gemeenten. Per 31 december bedraagt deze voorfinanciering Inventarisatie van de risico s Voor het herstellen van de paraatheid overdag te Breda en het operationaliseren van een stationeringspost te Steenbergen heeft de provincie Noord-Brabant voor het jaar 2003 een bedrag in de vorm van voorfinanciering van maximaal ter beschikking gesteld. Voor de uitbreiding van de paraatheid voor de regio Midden-Brabant en Brabant-Noord is door de provincie Brabant beschikbaar gesteld. Terugvordering van dit bedrag en terugbetaling door de GR zal dan pas geschieden indien met terugwerkende kracht tot 2003 door het Rijk aanvullende structurele middelen beschikbaar gesteld worden voor de ambulancezorg in Nederland en voorzover deze middelen indalen in de zogeheten vrije marge en naar rato beschikbaar zijn voor de verbetering van spreiding en paraatheid in de regio. Er zijn ontwikkelingen om de MKA Midden/West-Brabant meer onder te brengen bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden- en West-Brabant. In het NZA-budget van de MKA Midden/West-Brabant zijn budgetten toegekend voor RAV-staffunctionarissen zoals ICT- medewerkers en medisch adviseurs. Er is een risico dat de zorgverzekeraars deze budgetten niet zullen toekennen aan de MKA, indien de zeggenschap over deze budgetten niet binnen de RAV blijft. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 25

26 12.3 Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico s Op 25 januari 2007 is de nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR. Uitgangspunt is dat, indien er in totaliteit een negatieve reserve ontstaat, dit binnen een termijn van drie jaar wordt teruggebracht tot een positief saldo. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 26

27 13 VERBONDEN PARTIJEN Ambulancedienst Timmermans BV De begroting van ambulancedienst Timmermans BV te Giessen laat een positief exploitatiesaldo zien van (zie bijlage). Het betreft een 100% deelneming van de RAV. Hart voor Brabant Doktersdiensten BV Het doel van Hart voor Brabant Doktersdiensten te s-hertogenbosch is het vervoeren van huisartsen en het uitvoeren van taken die daarmee verband houden. Het betreft een 49% deelneming van de RAV. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 27

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Weergave van de markt 2010-2013 december 2013 Marktscan Ambulancezorg 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007 JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007 INHOUDSOPGAVE Deel I Jaarverslag Dagelijks Bestuur 3 Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening 17 Deel III Jaarrekening

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

Ontwerp. Programmabegroting V R K

Ontwerp. Programmabegroting V R K QG G D B R A N D W E E R ^ ) V e i l i g h e i d s r e g i o K e n n e m e r l a n d Ontwerp Programmabegroting V R K 2013 Ontwerp, vastgesteld door DB VRK 16 april 2012 Ontwerp Programmabegroting 2013,

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Risicomanagement en Weerstandsvermogen BELEIDSNOTA Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Deventer Deventer, mei 2007 Team Planning & Control Voorwoord Voor u ligt de Concept beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Het

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Programmarekening 2009

Programmarekening 2009 Programmarekening 2009 Ede, mei 2010 COA/FB Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Leeswijzer...3 1.2. Resultaat 2009...4 1.2.1. Opbouw resultaat...4 1.3. Algemene resultaatbestemming...5 1.4. Algemene reserve

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst Begroting 2011 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Enschede, Augustus 213 NAR Advies BV T: 88 43 Postbus

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2013 VERTROUWELIJK Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland Breda, 18 maart 2014 Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie