BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN"

Transcriptie

1 BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN Doelstelling Activiteiten 6 3 WIJZE VAN REALISATIE Spreiding en beschikbaarheid Personeelsbeleid Ketensamenwerking Gemeentelijke bijdrage Loon en prijsindex 8 4 GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEOVERZICHT Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2009 per regio Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2009 per afdeling MELDKAMER BRABANT-NOORD Exploitatieoverzicht 2009 MKA Brabant-Noord Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 MKA Brabant-Noord Investeringsbegroting MKA Brabant-Noord 13 6 MELDKAMER MIDDEN/WEST-BRABANT Exploitatieoverzicht 2009 MKA Midden/West-Brabant Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 MKA Midden/West-Brabant Investeringsbegroting MKA Midden/West-Brabant 15 7 RAV BRABANT-NOORD Exploitatieoverzicht 2009 RAV Brabant-Noord Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 RAV Brabant-Noord 17 pagina 2

3 17 8 RAV MIDDEN/WEST-BRABANT Exploitatieoverzicht 2009 RAV Midden/West-Brabant Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 RAV Midden/West-Brabant Investeringsbegroting RAV Midden/West-Brabant 20 9 OVERIGE ACTIVITEITEN Exploitatieoverzicht 2009 Overige activiteiten Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 Overige activiteiten Investeringsbegroting Overige activiteiten KASSTROOMOVERZICHT FINANCIERINGSBELEID WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO S Weerstandsvermogen Inventarisatie van de risico s Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico s VERBONDEN PARTIJEN 26 BIJLAGEN 24 Bijlage 1 25 Bijlage 2 27 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Bijlage 3 Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV pagina 3

4 28 Bijlage 4 29 Meerjarenraming Bijlage 5 Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage en gemeentelijke voorfinanciering 34 Bijlage 6 Prognosebalans per Bijlage 7 Producten 36 pagina 4

5 1 INLEIDING Voor u ligt de begroting 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio s Midden/West-Brabant en Brabant-Noord, en is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeentewet. Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader Spreiding & beschikbaarheid voor de RAV Midden-West Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor de standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het percentage overschrijdingen in geval van een A1-urgentie, gemeten per RAV-regio. pagina 5

6 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 2.1 Doelstelling De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen. 2.2 Activiteiten De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak: Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied West- en Midden-Brabant en Brabant-Noord; Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. pagina 6

7 3 WIJZE VAN REALISATIE 3.1 Spreiding en beschikbaarheid Met uitzondering van de realisatie van de standplaats Oosterhout is in 2008 de implementatie van het Provinciale spreidingsplan 2005 nagenoeg afgerond. Door middel van dit provinciale spreidingsplan heeft de Provincie Noord-Brabant een formele status gegeven aan het, in 2003 door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de minister van VWS opgestelde, referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid II. Tot de inwerkingtreding van de Wet op de Ambulancezorg (WAZ) is de Provincie het hiervoor bevoegde orgaan. Mede naar aanleiding van Kamervragen heeft de huidige minister van VWS het RIVM verzocht om een evaluatie van het referentiekader S&B II. De rapportage van het RIVM zal naar verwachting eind mei 2008 beschikbaar komen. Mogelijk dat op grond van de bevindingen en adviezen van het RIVM bijstelling van het referentiekader noodzakelijk is. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke consequenties deze rapportage zal hebben voor de regionale ambulancezorg. In 2008 is in overleg met de zorgverzekeraars een begin gemaakt met de inzet van alternatieve vormen van ambulancezorg. Naast de inzet van een soloverpleegkundige (rapid-responder) zijn een aantal ambulances ingezet voor het zogenaamd besteld vervoer. In 2009 zal duidelijk worden of deze alternatieven definitief kunnen worden ingebed in het aanbod van zorg. 3.2 Aanbesteding ambulances In 2008 is met de voorbereidingen begonnen voor de Europese aanbesteding van nieuwe ambulances voor de RAV Brabant Midden-West-Noord. In 2009 zal deze aanbesteding feitelijk gaan plaatsvinden. Gelet op de oplopende brandstofprijzen zal het brandstofverbruik, naast belangrijke criteria zoals onderhoud, aanschafprijs en leveringscontinuïteit, een belangrijk selectiecriterium zijn bij de aanbesteding. 3.3 Wet op de ambulancezorg De ambulancesector is nog steeds in afwachting van de inwerkingtreding van de Wet op de Ambulancezorg. Het ministerie van VWS is voornemens om met ingang van 1 januari 2010 het zogenaamde level playing field in te voeren binnen de ambulancezorg. Hierdoor ontstaat er binnen de ambulancezorg een beperkte vorm van gereguleerde marktwerking, waarbij de Nederlandse Zorgautoriteit als marktmeester zal fungeren. Onderdeel van deze marktwerking is dat ook alle bestaande RAV-en mee zullen moeten dingen om de nieuwe vergunningen. In 2009 zal de RAV Brabant Midden-West-Noord zich dan ook voorbereiden op deze vergunningprocedure. 3.4 Onderzoek klanttevredenheid In november 2005 heeft de RAV een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hoewel de uitkomsten van dit onderzoek ronduit positief waren, leverde het toch een aantal aandachtspunten op. Vooral ten aanzien van het zogenaamd bestelde vervoer waren nog verbeteringen door te voeren. In 2009 zal de in 2007/2008 door middel van een pilot ontwikkelde productdifferentiatie een definitieve inbedding binnen de RAV krijgen. 3.5 Gemeentelijke bijdrage Index 2009 De indexering van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de CPB-prognoses van december pagina 7

8 2007. Deze in de ambulancesector gebruikelijke indexering is een gewogen gemiddelde van de loonvoet sector overheid van 4% en de consumentenprijsindex van 2,25%. De weging is 70% voor de loonvoet en 30% voor de consumentenprijsindex, op basis van het aandeel van de loonkosten in de totale begroting van de RAV. De index komt vervolgens uit op 3,5%. Er is een gemeentelijke bijdrage benodigd voor drie verschillende doeleinden. Per onderdeel wordt hieronder de gemeentelijke bijdrage toegelicht. Gemeentelijke bijdrage in verband met eerdere besluitvorming in het kader van de Gemeenschappelijke meldkamer/c2000 Voor de regio Midden en West-Brabant is ter dekking van de MKA Midden en West-Brabant in 2009 een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk van 0,118 per inwoner ( ). Ten opzichte van 2008 is de indexverhoging van 3,5% toegepast. Voor de meerkosten van C2000 voor de MKA Brabant-Noord is in 2009 een gemeentelijke bijdrage benodigd van 0,043 per inwoner ( ). Ten opzichte van 2008 is de indexverhoging van 3,5% toegepast. Gemeentelijke bijdrage vanwege kosten van C2000 apparatuur in verband met besluitvorming 2008 In 2006 is er een begrotingswijziging geweest bij de Veiligheidsregio Midden/West-Brabant. Vanuit de begroting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden/West-Brabant zijn de kosten en de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van C2000-apparatuur overgeheveld naar de begrotingen van de Brandweer en de GHOR Midden/West-Brabant. De GHOR Midden/West-Brabant schuift vervolgens in 2006 en 2007 het aandeel van de RAV Midden/West-Brabant door naar de RAV. Met ingang van begroting 2008 is dit laatste budgetneutraal gecorrigeerd door bij de GHOR Midden/West-Brabant de gemeentelijke bijdrage te verlagen en dit vervolgens op te nemen bij de RAV Midden/West-Brabant. Voor de meerkosten van C2000 voor de RAV Midden/West-Brabant is in 2009 een gemeentelijke bijdrage benodigd van 0,109 per inwoner ( ). Ten opzichte van 2008 is de indexverhoging van 3,5% toegepast. Gemeentelijke bijdrage vanwege meerkosten van een publieke organisatie De directe loonkosten voor het personeel van de RAV zijn genormeerd op basis van de geha rmoniseerde CAO Ambulancezorg. De rechtspositie van de publieke ambulancediensten kent een aantal faciliteiten (ouderschapsverlof, leeftijdsverlof en extra feestdagen) die deze geharmoniseerde CAO niet kent. Als gevolg daarvan zijn de personele kosten van de publieke diensten in verhouding hoger dan bij de particuliere diensten. Dit verschil wordt niet gecompenseerd door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en hierdoor ontstaat een negatief saldo bij de RAV s. Voor de regio Midden- en West-Brabant betekent dit voor 2009 een inwonerbijdrage van 0,165 per inwoner ( ) en voor de regio Brabant-Noord eveneens een bijdrage van 0,165 per inwoner ( ). Ten opzichte van 2008 is de indexverhoging van 3,5% toegepast. 3.6 Gemeentelijke voorfinanciering ter dekking van de FLO-kosten Met ingang van 1 januari 2005 is de beleidsregel voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) gewijzigd door de NZa. Als gevolg hiervan werd het vervroegd uittreden niet meer vergoed door de NZa. Naar aanleiding van een door de publieke diensten aangespannen juridische procedure (kort geding) heeft de NZa begin 2006 een voorlopige overgangsregeling vastgesteld. Hierdoor worden de kosten van de medewerkers die tot en met 2004 met FLO zijn gegaan wederom door het NZa vergoed. Voor de medewerkers die vanaf 2005 gebruik maken van de regeling bezwarende beroepen, is een beperkt budget beschikbaar gesteld. De kosten voor deze medewerkers, die voortvloeien uit de eind 2005 afgesloten nieuwe CAO voor de sector Gemeenten, zijn de komende jaren echter beduidend hoger. Dit wordt onder meer veroorzaakt door fiscale boetes die hierop rusten en het volstorten van de premies voor de levensloopregeling en het versterkt ouderdomspensioen. De kosten zijn berekend op basis van een landelijk rekenmodel van het VNG. Dit model is gedeeltelijk gebaseerd op inschattingen in hoeverre het ambulancepersoneel gebruik maakt van de regeling bezwarende beroepen. Begin pagina 8

9 2008 zijn nog steeds niet alle effecten van de regeling bezwarende beroepen uitgekristalliseerd. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 januari 2007 is een besluit genomen om voor de gehele RAV-regio, voor de periode van 5 jaar een vast bedrag per inwoner per jaar op te nemen ter voorfinanciering van de meerkosten van de regeling bezwarende beroepen. Het bedrag is 2,02 per inwoner, inclusief indexering Indien na 5 jaar blijkt dat er op deze post een positief saldo resteert, zal dit met de gemeentelijke bijdrage worden verrekend. Per afdeling bedraagt de benodigde gemeentelijke voorfinanciering: Afdeling RAV MWB RAV BN Begrote kosten Regeling bezwarende beroepen Bijdrage 2009 vanuit het NZa Niet-gedekte kosten Regeling bezwarende beroepen Gemeentelijke voorfinanciering per inwoner (conform AB-besluit) 1,89 1,89 Index 2008 (2,75%) en index 2009 (4%) 6,75% 6,75% Gemeentelijke voorfinanciering 2009 per inwoner 2,02 2,02 Gemeentelijke voorfinanciering totaal In december 2007 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden van de door de publieke ambulancediensten tegen de NZa en minister van VWS aangespannen rechtzaak betreffende de financiering van het overgangsrecht FLO in de tarieven. Begin 2008 heeft het College Beroep voor het Bedrijfsleven uitspraak gedaan en de publieke diensten in het gelijk gesteld. Op dit moment zijn wij in afwachting van de, op grond van de uitspraak, gewijzigde tariefbeschikking van de NZa en in hoeverre deze tegemoet komt aan de bezwaren van de publieke diensten. Zodra deze tariefbeschikking is afgegeven en doorgerekend, wordt duidelijk in hoeverre de gemeentelijke voorfinanciering door de gemeenten noodzakelijk blijft. pagina 9

10 4 GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEOVERZICHT Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2009 per regio (x 1000 euro) pagina 10

11 4.2 Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2009 per afdeling (x 1000 euro) De exploitatiecijfers worden in de volgende hoofdstukken per bedrijfsonderdeel toegelicht. pagina 11

12 5 MELDKAMER BRABANT-NOORD 5.1 Exploitatieoverzicht 2009 MKA Brabant-Noord (x 1000 euro) pagina 12

13 5.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 MKA Brabant-Noord Baten De toename van de baten in 2009 ten opzichte van 2008 wordt veroorzaakt door de indexering en vanwege extra budget als gevolg van de toename van de declarabele meldingen Lasten De toename van de lasten in 2009 ten opzichte van 2008 betreft voornamelijk de indexering Resultaat Het begrote resultaat 2009 van de MKA Brabant-Noord komt uit op een kostendekkend saldo. 5.3 Investeringsbegroting MKA Brabant-Noord (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2009 Totaal investeringsbegroting 2008 MKA Brabant-Noord 0 pagina 13

14 6 MELDKAMER MIDDEN/WEST-BRABANT 6.1 Exploitatieoverzicht 2009 MKA Midden/West-Brabant (x 1000 euro) pagina 14

15 6.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 MKA Midden/West-Brabant Baten De toename van de baten in 2009 ten opzichte van 2008 wordt veroorzaakt door de indexering en vanwege extra budget als gevolg van de toename van de declarabele meldingen Lasten De toename van de lasten in 2009 ten opzichte van 2008 wordt vooral veroorzaakt door de indexering. Verder is er een daling van de communicatiekosten Resultaat Het begrote resultaat 2009 van de MKA Midden/West-Brabant komt uit op een kostendekkend saldo. 6.3 Investeringsbegroting MKA Midden/West-Brabant (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2009 Totaal investeringsbegroting 2009 MKA Midden/West-Brabant 0 pagina 15

16 7 RAV BRABANT-NOORD 7.1 Exploitatieoverzicht 2009 RAV Brabant-Noord (x 1000 euro) pagina 16

17 7.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 RAV Brabant-Noord Baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2008 met gestegen. Dit wordt veroorzaakt door indexering van het tarief ( ), een toename van de declarabele ritten ( ) en door een toename van het NZa budget voor de overgangsregeling FLO ( ) en de vrije marge regeling ( ) Lasten De salarissen en sociale lasten zijn met gestegen ten opzichte van de begroting Dit wordt voor veroorzaakt door de hogere onkosten voor onregelmatigheidstoeslag en overwerk, de indexering van de loonkosten voor , paraatheidsuitbreiding ad en doordat er minder bijdrage geraamd is voor het uitlenen van ambulancemedewerkers en GHOR-vergoedingen ad De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen stijgen ten opzichte van de begroting 2008 met De kosten zijn berekend op basis van het rekenmodel van de VNG, inclusief een indexering. De Doorbelasting Shared Service Center stijgen ten opzichte van de begroting 2008 met , omdat het de verwachting is dat de automatiseringskosten flink zullen toenemen Resultaat Het begrote resultaat 2009 van de RAV Brabant-Noord komt uit op een negatief saldo van Dit wordt veroorzaakt door de meerkosten van de Regeling bezwarende functies. Het negatieve saldo wordt onttrokken aan de RAK. Dit wordt gedekt door de voorfinanciering vanuit de gemeenten. 7.3 Investeringsbegroting RAV Brabant-Noord (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2009 Wagenpark 732 Medisch inventaris 150 Totaal investeringsbegroting 2009 RAV Brabant-Noord 882 pagina 17

18 8 RAV MIDDEN/WEST-BRABANT 8.1 Exploitatieoverzicht 2009 RAV Midden/West-Brabant (x 1000 euro) pagina 18

19 8.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 RAV Midden/West-Brabant Met ingang van 2009 worden de volledige kosten en baten van Ambulancedienst Timmermans opgenomen in de beleidsbegroting 2009 van de RAV Midden/West-Brabant. De post deelneming Timmermans komt dan ook te vervallen Baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de beleidsbegroting 2008 met gestegen. Dit wordt voor verklaard door de opbrengsten van Timmermans, verder zijn de opbrengsten bij de RAV regio Midden/West-Brabant gestegen met door een toename van de declarabele ritten. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door indexering van het tarief met en een toename van het NZa budget voor de overgangsregeling FLO ad De overige opbrengsten nemen ten opzichte van de beleidsbegroting 2008 toe met Dit wordt veroorzaakt doordat de opbrengsten vanuit de GHOR voortaan hier worden verantwoord, in plaats van bij de post salarissen en sociale lasten. Verder is er een subsidie geraamd, die verkregen wordt voor drie medewerkers, die een cursus Nurse Practitioner volgen Lasten De salarissen en sociale lasten zijn met gestegen ten opzichte van de beleidsbegroting Dit wordt voor veroorzaakt door de salariskosten van Timmermans, de indexering van de loonkosten ad en paraatheidsuitbreiding ad Verder worden onder deze rubriek de GHOR-baten niet meer verantwoord. De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen stijgen ten opzichte van de begroting 2008 met De kosten zijn berekend op basis van het rekenmodel van de VNG, inclusief een indexering. De kosten van personeel derden neemt ten opzichte van de beleidsbegroting 2008 toe met , dit wordt voornamelijk verklaard door de kosten van Timmermans ad De overige personeelskosten zijn ten opzichte van de beleidsbegroting 2008 met gestegen, dit wordt met name veroorzaakt door de kosten van Timmermans ad Verder is een stijging van onder andere studiekosten en dienstreizen. De kapitaallasten zijn gestegen met ten opzichte van de beleidsbegroting 2008, dit wordt voornamelijk verklaard door de kosten van Timmermans ad De huisvestingskosten zijn met gedaald ten opzichte van de beleidsbegroting Er is een toename van vanwege de kosten van Timmermans. De daling van vanuit de regio Midden/West-Brabant wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de huurlasten, vanwege het opleveren van drie nieuwe standplaatsen die eigendom worden van de RAV. Bij de beleidsbegroting 2008 is er vanuit gegaan dat de huurkontrakten niet tijdig konden worden beëindigd De doorbelasting van het Shared Service Center neemt toe met , dit wordt veroorzaakt door de kosten van Timmermans ad en de verwachting dat de doorbelasting van de automatiseringskosten flink zal toenemen. De overige bedrijfskosten zijn met gestegen ten opzichte van de beleidsbegroting Dit wordt voor verklaard door de kosten van Timmermans, verder is er bij de regio Midden/West- Brabant een toename van de vervoerskosten, vanwege een stijging van 8% van de onderhoudskosten, de toename van de kosten ten behoeve van het digitale ritformulier (gestart in oktober 2007) en een stijging van de kosten voor onderhoud software en dienstverlening derden Resultaat Het begrote resultaat 2009 van de RAV Midden/West-Brabant komt uit op een negatief pagina 19

20 resultaat van Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de meerkosten van de Regeling bezwarende functies. Er vindt een onttrekking plaats aan de RAK ad Het negatieve saldo wordt gedekt door de voorfinanciering vanuit de gemeenten. 8.3 Investeringsbegroting RAV Midden/West-Brabant (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2009 Wagenpark Nieuwbouw Medische inventaris 230 Totaal investeringsbegroting 2009 RAV Midden/West-Brabant pagina 20

21 9 OVERIGE ACTIVITEITEN 9.1 Exploitatieoverzicht 2009 Overige activiteiten (x 1000 euro) pagina 21

22 9.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 Overige activiteiten Baten De toename van de baten in 2009 ten opzichte van 2008 betreft met name de indexering Lasten De toename van de lasten in 2009 ten opzichte van 2008 betreft met name de indexering Resultaat Het begrote resultaat 2009 van Overige activiteiten komt uit op een positief saldo van ,=. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 9.3 Investeringsbegroting Overige activiteiten (x 1000 euro) Investeringsbegroting pagina 22

23 10 KASSTROOMOVERZICHT 2009 (x 1000 euro) pagina 23

24 11 FINANCIERINGSBELEID Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de treasuryfunctie. Het treasurystatuut van de GR is op 25 januari 2007 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De uitvoering vindt zijn weerslag in de financieringsparagrafen van de begroting en het jaarverslag. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde, terwijl in het jaarverslag de realisatie van de plannen en de verschillenanalyse wordt gerapporteerd. Het treasurystatuut maakt onderscheid in de volgende elementen: 1. Algemene ontwikkelingen De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft een treasurystatuut opgesteld, dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 januari De ingangsdatum is 1 januari Risicobeheer De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting Ieder kwartaal zal conform de wet FIDO aan Gedeputeerde Staten de gemiddelde bankstand per kwartaal worden gerapporteerd in vergelijking met de kasgeldlimiet. Deze rapportage vindt plaats op GR-niveau. De financiering wordt zo geregeld, dat de GR in 2009 binnen het toegestane kasgeldlimiet blijft. 3. Financiering Met ingang van 2008 worden er leningen afgesloten bij bankinstellingen, waarbij de vaste activa gefinancierd worden door een langlopende lening tegen een vast rentepercentage, conform de normberekening van de NZa. De overige vaste activa zullen gefinancierd worden door een langlopende lening tegen een vast rentepercentage, wat overeenkomt met de resterende looptijd van de overige vaste activa. 4. Kasbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke financiering wordt zoveel mogelijk vooraf en per halfjaar gefactureerd. In de begroting 2009 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. Het kasstroomoverzicht laat een daling van de bankstand zien van met een bankstand ultimo 2009 van positief. 5. Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Conform de wet FIDO wordt er gerapporteerd over het beslag op de kasgeldlimieten. Vanuit het treasurystatuut is de gewenste AO/IC beschreven. Hierin liggen alle taken en verantwoordelijkheden vast, met inachtneming van de gewenste functiescheiding. pagina 24

25 12 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO S 12.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GR RAV Brabant Midden-West-Noord beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; Alle risico s waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Specificatie weerstandscapaciteit (x 1000 euro) Prognose Prognose Algemene reserve Reserve Aanvaardbare Kosten (NZa) Reserve reorganisatie Ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten is in 2009 het begrote negatieve resultaat van 2009 gebracht ad Tegenover de Reserve Aanvaardbare Kosten staat de voorfinanciering vanuit de gemeenten. Per 31 december 2009 bedraagt deze voorfinanciering Dit is hoger dan de negatieve Reserve Aanvaardbare Kosten vanwege de hogere gemeentelijke voorfinanciering ten behoeve van de regeling bezwarende beroepen in 2008 ( ) en in 2009 ( ), dan de geprognosticeerde kosten. Dit wordt overigens in de daaropvolgende jaren (2010 t/m 2012) gecompenseerd. Vanaf 2010 is namelijk de gemeentelijke voorfinanciering lager dan de werkelijke kosten. Verder zijn in 2006 en 2007 alleen de werkelijke meerkosten van de regeling bezwarende beroepen in rekening gebracht. Het bedrijfsresultaat van de RAV (zonder deze meerkosten) is in 2006 en 2007, vooral vanwege de toename van de ritopbrengsten, beduidend hoger dan de kostendekkende begroting (zonder de meerkosten van de regeling bezwarende beroepen) Inventarisatie van de risico s Er zijn ontwikkelingen om de MKA Midden/West-Brabant meer onder te brengen bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden- en West-Brabant. In het NZa-budget van de MKA Midden/West-Brabant zijn budgetten toegekend voor RAV-staffunctionarissen zoals ICTmedewerkers en medisch adviseurs. Er is een risico dat de zorgverzekeraars deze budgetten niet zullen toekennen aan de MKA, indien de zeggenschap over deze budgetten niet binnen de RAV blijft Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico s Op 25 januari 2007 is de nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR RAV MWB. Uitgangspunt is dat, indien er in totaliteit een negatieve reserve ontstaat, dit binnen een termijn van drie jaar wordt teruggebracht tot een positief saldo. pagina 25

26 13 VERBONDEN PARTIJEN Hart voor Brabant Doktersdiensten BV Het doel van Hart voor Brabant Doktersdiensten te s-hertogenbosch is het vervoeren van huisartsen en het uitvoeren van taken die daarmee verband houden. Het betreft een 49% deelneming van de RAV. pagina 26

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Weergave van de markt 2010-2013 december 2013 Marktscan Ambulancezorg 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014.

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014. Gemeente Oude IJsselstreek SS V\ D D Ontvangen: 30/04/2014 -j4jnk07253 Postbus 236, 7000 AE -Terborgseweg 106, 7005 BC Doetinchem -Telefoon (i Bank BNG 28.50.12.495 - IBAN NL 62 BNGH 028b m - KvK-nummer

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Inhoud Inleiding... 3 Waar komen we vandaan?... 3 Verwacht tekort... 5 Bezuinigingsvoorstellen... 8 Meerjarenperspectief 2015-2020 2 Inleiding Net als

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 211 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 211 4 financiële ontwikkelingen 211 9 ontwikkelingen 212 2 raad van bestuur 23 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007 JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007 INHOUDSOPGAVE Deel I Jaarverslag Dagelijks Bestuur 3 Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening 17 Deel III Jaarrekening

Nadere informatie

Ontwerp. Programmabegroting V R K

Ontwerp. Programmabegroting V R K QG G D B R A N D W E E R ^ ) V e i l i g h e i d s r e g i o K e n n e m e r l a n d Ontwerp Programmabegroting V R K 2013 Ontwerp, vastgesteld door DB VRK 16 april 2012 Ontwerp Programmabegroting 2013,

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Programmarekening 2009

Programmarekening 2009 Programmarekening 2009 Ede, mei 2010 COA/FB Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Leeswijzer...3 1.2. Resultaat 2009...4 1.2.1. Opbouw resultaat...4 1.3. Algemene resultaatbestemming...5 1.4. Algemene reserve

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst Begroting 2011 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie