BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN"

Transcriptie

1 BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN Doelstelling Activiteiten WIJZE VAN REALISATIE Parargraaf bedrijfsvoering Paragraaf kapitaalsgoederen Invoering Wet ambulancezorg Invoering sectorcao ambulancezorg Ontwikkelingen per RAV-regio Gemeentelijke bijdrage GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEOVERZICHT Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2011 per regio Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2011 per afdeling MELDKAMER BRABANT-NOORD Exploitatieoverzicht 2011 MKA Brabant-Noord Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 MKA Brabant-Noord Investeringsbegroting MKA Brabant-Noord MELDKAMER MIDDEN- EN WEST-BRABANT Exploitatieoverzicht 2011 MKA Midden- en West-Brabant Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 MKA Midden- en West-Brabant Investeringsbegroting MKA Midden- en West-Brabant RAV BRABANT-NOORD Exploitatieoverzicht 2011 RAV Brabant-Noord Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 RAV Brabant-Noord Investeringsbegroting RAV Brabant-Noord RAV MIDDEN- EN WEST-BRABANT Exploitatieoverzicht 2011 RAV Midden- en West-Brabant Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 RAV Midden- en West-Brabant Investeringsbegroting RAV Midden- en West-Brabant OVERIGE ACTIVITEITEN Exploitatieoverzicht 2011 Overige activiteiten Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 Overige activiteiten Investeringsbegroting Overige activiteiten KASSTROOMOVERZICHT FINANCIERINGSBELEID WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO S Weerstandsvermogen Inventarisatie van de risico s Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico s VERBONDEN PARTIJEN BIJLAGEN Bijlage 1 Staat van vaste activa Bijlage 2 Financiering deelnemende gemeenten Bijlage 3 Meerjarenraming Bijlage 4 Prognosebalans per Bijlage 5 Producten BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 1

3 1 INLEIDING Voor u ligt de begroting 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord, en is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeentewet. Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader Spreiding & beschikbaarheid voor de RAV Midden-West Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor de standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het percentage overschrijdingen in geval van een A1-urgentie, gemeten per RAV-regio. BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 2

4 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 2.1 Doelstelling De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen. 2.2 Activiteiten De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak: Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied West- en Midden-Brabant en Brabant-Noord; Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 3

5 3 WIJZE VAN REALISATIE 3.1 Paragraaf bedrijfsvoering Op 11 maart 2010 heeft de ambulancesector een convenant gesloten met de minister van VWS. In dit convenant zijn een aantal afspraken vastgelegd met betrekking tot een te realiseren efficiencykorting, benchmark en prestatiebekostiging. In ruil daarvoor ziet de minister af van de openbare aanbesteding van de RAV vergunningen. In 2011 zal de RAV Brabant MWN dan ook maatregelen nemen om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren, zodat voldaan kan worden aan de opgelegde efficiencykorting van circa 9% in drie jaar en de benchmark met andere RAV s op dit punt kan worden doorstaan. Met het oog hierop zal de RAV niet alleen de samenwerking met de GGD s Hart voor Brabant en West-Brabant in het HSC intensiveren, maar ook onderzoeken in hoeverre door samenwerking met andere RAV s op het gebied van opleidingen, inkoop en productdifferentiatie meer efficiencyvoordeel kan worden bereikt. 3.2 Paragraaf kapitaalsgoederen Naast een goed kwaliteitsniveau dat stimulerend is voor het primaire proces is het tevens van belang dat de waarde van het gebouw op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het gebouw en zijn omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de eigen panden van de RAV, die overigens bijna allemaal recent zijn opgeleverd, zijn onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. De basis hiervan wordt een meerjarenonderhoudsvoorziening die medio 2010 gereed is. De nieuwbouw van de standplaats Oosterhout en de verbouwing van de standplaats in Breda Noord zal naar verwachting medio 2010 gereed zijn. Voor overige kapitaalsgoederen zoals printers/copiërs, archiefkasten/stellingen, medische-, communicatie- en computerapparatuur e.d. worden ook onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en de levensduur te waarborgen. Daar waar het lease- of huurcontracten betreft wordt het onderhoud meegenomen in deze contracten. 3.3 Invoering Wet ambulancezorg Veruit de belangrijkste ontwikkeling binnen de ambulancezorg is de invoering van het nieuwe vergunningenstelsel van de Wet Ambulancezorg (WAZ) met ingang van 1 januari De belangrijkste veranderingen als gevolg van de invoering van deze wet zijn: Om een vergunning te verwerven moeten de bestaande RAV s een aanbieding doen op het door VWS opgestelde regionale programma van eisen. In dit programma van eisen worden eisen gesteld ten aanzien van de te leveren beschikbaarheid van ambulances, standplaatsen, rechtsvorm RAV en kwaliteit en kwantiteit van zorg. De ambulancezorg wordt regionaal georganiseerd (RAV). Hierdoor ontstaat meer helderheid ten aanzien van aansturing en verantwoordelijkheden. De zorgverzekeraars krijgen een centrale rol. De minister van VWS geeft de vergunningen mede op basis van een zwaarwegend advies van de zorgverzekeraars en het GHOR bestuur. De zorgverzekeraars moeten onderhandelen met de aanbieders van zorg over het effectief inzetten van de beschikbare middelen. De minister van VWS krijgt de rol vergunningverstrekker. Deze rol ligt nu bij de Provincies. Hiermee wil VWS de afstand tussen bepalen en betalen van de ambulancezorg verkleinen. Een vergunning wordt in beginsel verstrekt voor onbepaalde tijd. Door middel van een tweejaarlijkse benchmark worden de prestaties van de individuele RAV s vergeleken en kan bij wanprestatie een RAV de vergunning worden ontnomen. BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 4

6 In opdracht van het Dagelijks Bestuur is een projectgroep benoemd, aangevuld met externe adviseurs, die de aanbieding van de RAV Brabant MWN op de RAV vergunningen voor de regio Brabant-Noord en Midden-West Brabant voorbereid. Deze aanbieding zal plaatsvinden binnen de budgettaire kaders van de NZa en zal naar verwachting geen gevolgen hebben voor de gemeentelijke begrotingen. 3.4 Invoering sectorcao ambulancezorg In eerste instantie was de minister van VWS voornemens om de vergunningen voor ambulancezorg te verdelen door middel van een openbare aanbesteding. Eind 2009 heeft de minister, onder druk van de Tweede Kamer, in overleg met de ambulancesector gezocht naar alternatieven om de vergunningen te verstrekken. Uitkomst van dit overleg is een met de minister overeengekomen convenant, waarbij bestaande RAV s, mits zij voldoen aan de door VWS gestelde eisen, als eerste een aanbieding mogen doen op een vergunning. Onderdeel van dit convenant was dat de sector vóór 1 februari 2010 een sectorcao moest hebben afgesloten met de werknemersorganisaties. Na een jaar van zeer moeizame onderhandelingen is op 14 januari 2010 deze sectorcao ondertekend. Hierdoor is vanaf 1 januari 2011 voor alle circa 4800 binnen de sector werkzame medewerkers één arbeidsvoorwaardenregime van toepassing. 3.5 Ontwikkelingen per RAV-regio Binnen de GR RAV Brabant MWN worden de landelijke ontwikkelingen voor beide RAV-regio s zo veel mogelijk op dezelfde wijze in beleid geïmplementeerd. Er is echter nog steeds sprake van twee operationele entiteiten, met ieder een eigen budget en regionaal programma van eisen vanuit zorgverzekeraars en ministerie van VWS. Dit komt het meest duidelijk tot uiting in de per regio verschillende prestatiecontracten met de zorgverzekeraars. Om aan de eisen te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat, met name op het gebied van beschikbaarheid, standplaatsen en samenwerking in de acute zorg, het beleid van de beide RAV regio s kan afwijken. Voor de RAV Brabant Midden- en West-Brabant zal het beleid in 2011 zich vooral richten op het verder terugdringen van de overschrijdingen door een verbeterde aansturing door de meldkamer, het meer primair inzetten van soloverpleegkundigen, verhogen van de effectiviteit van het zogenaamd besteld vervoer en samenwerking met de huisartsenposten door inzet van nurse-practicioners acute zorg in de eerste lijn. Voor de RAV Brabant-Noord zal het beleid, naast het verbeteren van de aanrijtijden, vooral gericht zijn op het anticiperen op eventuele negatieve effecten van de samenvoeging van de beide lokaties van het Bernhovenziekenhuis in Veghel en Oss in de nieuwbouw te Uden. Hierbij zal niet alleen onderzocht worden in hoeverre de standplaatsen van Uden en Oss optimaler kunnen worden gepositioneerd, maar tevens in welke mate de ambulancecapaciteit moet worden uitgebreid om de ongewenste neveneffecten van samenvoeging te voorkomen c.q. te minimaliseren. 3.6 Gemeentelijke bijdrage Index 2011 In overeenstemming met de door de gemeenten afgegeven begrotingsrichtlijnen worden de gemeentelijke bijdrage voor 2011 niet geïndexeerd. Doordat de sectorcao ambulancezorg vanaf 1 januari 2011 van toepassing is komt gemeentelijke bijdrage aan de RAV voor de meerkosten van de publieke rechtspositie van 0,167 per inwoner met ingang van 1 januari 2011 te vervallen. Er is een gemeentelijke bijdrage benodigd voor drie verschillende doeleinden. Per onderdeel wordt hieronder de gemeentelijke bijdrage toegelicht. BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 5

7 Gemeentelijke bijdrage in verband met eerdere besluitvorming in het kader van de Gemeenschappelijke meldkamer/c2000 Voor de regio Midden en West-Brabant is ter dekking van de MKA Midden en West-Brabant in 2011 een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk van 0,120 (ongewijzigd t.o.v. de begroting 2010) per inwoner ( ). Voor de meerkosten van C2000 voor de MKA Brabant-Noord is in 2011 een gemeentelijke bijdrage benodigd van 0,044 (ongewijzigd t.o.v. de begroting 2010) per inwoner ( ). Gemeentelijke bijdrage vanwege kosten van C2000 apparatuur in verband met besluitvorming 2008 In 2006 is er een begrotingswijziging geweest bij de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant. Vanuit de begroting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden- en West- Brabant zijn de kosten en de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van C2000-apparatuur overgeheveld naar de begrotingen van de Brandweer en de GHOR Midden- en West-Brabant. De GHOR Midden- en West-Brabant schuift vervolgens in 2006 en 2007 het aandeel van de RAV Midden- en West-Brabant door naar de RAV. Met ingang van begroting 2008 is dit laatste budgetneutraal gecorrigeerd door bij de GHOR Midden- en West-Brabant de gemeentelijke bijdrage te verlagen en dit vervolgens op te nemen bij de RAV Midden- en West-Brabant. Voor de meerkosten van C2000 voor de RAV Midden- en West-Brabant is in 2011 een gemeentelijke bijdrage benodigd van 0,111 (ongewijzigd t.o.v. de begroting 2010) per inwoner ( ). Gemeentelijke bijdrage vanwege meerkosten regeling bezwarende beroepen Vanaf 2006 zijn de publieke ambulancediensten geconfronteerd met substantiële meerkosten als gevolg van de invoering van het FLO-overgangsrecht in de CAR/UWO. Deze kosten hebben de gemeenten vanaf 2006 door middel van een voorfinanciering voor hun rekening genomen. De publieke diensten hebben, onder leiding van de RAV Brabant MWN, een juridische procedure gevoerd tegen de NZa met als doel om deze kosten via de tarieven vergoed te krijgen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een toekenning van onze eis in 2009 door de NZa en worden de kosten van het FLO-overgangsrecht met terugwerkende kracht voor de jaren 2006 tot en met 2009 volledig vergoed en zal de gemeentelijke voorfinanciering volledig worden teruggestort aan de gemeenten. Omdat de juridische claim alleen zekerheid biedt over de voorgaande jaren en de NZa in de toekomst weer een ander besluit kan nemen, heeft de VNG in 2009 met de minister van VWS onderhandeld over een meer structurele oplossing. Dit heeft geleid tot een principeakkoord waarbij 95% van de door de NZa erkende kosten voor vergoeding in aanmerking komen tot Na dat jaartal is het FLO-overgangsrecht afgelopen. Voor de gemeentelijke bijdrage betekent dit dat de gemeentelijke voorfinanciering van 0,94 per inwoner met ingang van 2010 komt te vervallen. De RAV heeft voor de afdekking van het 5% risico op het FLO-overgangsrecht voor de beleidsbegroting 2010 een begrotingswijziging voorgesteld van 0,21 per inwoner voor de regio Midden en West Brabant en 0,23 voor de regio Brabant Noord. Voor 2011 bedraagt de benodigde gemeentelijke bijdrage op basis van begrote kosten en baten per afdeling: Afdeling RAV MWB RAV BN Begrote kosten Regeling bezwarende beroepen Bijdrage 2011 vanuit het NZa Niet-gedekte kosten Regeling bezwarende beroepen Gemeentelijke bijdrage per inwoner 0,16 0,17 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 6

8 4 GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEOVERZICHT Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2011 per regio (x 1000 euro) RAV RAV Overige Totaal Totaal BN MWB act. RAV RAV Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort Wettelijk budget aanvaardbare kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende ber Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Center Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten Buitengewone lasten Resultaat deelneming Timmermans BV Buitengewoon resultaat RESULTAAT VOOR BESTEMMING Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) Mutatie reserve aanvaardbare kosten RESULTAAT NA BESTEMMING BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 7

9 4.2 Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2011 per afdeling (x 1000 euro) De exploitatiecijfers worden in de volgende hoofdstukken per bedrijfsonderdeel toegelicht. MKA MKA RAV RAV Overige Totaal Totaal BN MWB BN MWB act. RAV RAV Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort Wettelijk budget aanvaardb. kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdr. tbv GMC/GMK/C Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende ber Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezw. beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Center Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoef Buitengewone baten Buitengewone lasten Resultaat deelneming Timmermans BV Buitengewoon resultaat RESULTAAT VOOR BESTEMMING Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) Mutatie reserve aanvaardbare kosten RESULTAAT NA BESTEMMING BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 8

10 5 MELDKAMER BRABANT-NOORD 5.1 Exploitatieoverzicht 2011 MKA Brabant-Noord (x 1000 euro) Begroting 2011 Begroting 2010 Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort 0 0 Wettelijk budget aanvaardbare kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie 0 0 Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen 0 0 Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten 3 0 Huisvestingskosten 0 0 Doorbelasting Het Service Center Toevoeging voorzieningen 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0 Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT VOOR BESTEMMING 0 0 Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) 0 0 Mutatie reserve aanvaardbare kosten 0 0 RESULTAAT NA BESTEMMING 0 0 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 9

11 5.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 MKA Brabant-Noord Baten De overige opbrengsten nemen ten opzichte van de begroting 2010 toe met Dit wordt met name veroorzaakt door meer GHOR vergoedingen Resultaat Het begrote resultaat 2011 van de MKA Brabant-Noord komt uit op een kostendekkend saldo. 5.3 Investeringsbegroting MKA Brabant-Noord (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2011 Totaal investeringsbegroting 2011 MKA Brabant-Noord 0 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 10

12 6 MELDKAMER MIDDEN- EN WEST-BRABANT 6.1 Exploitatieoverzicht 2011 MKA Midden- en West-Brabant (x 1000 euro) Begroting 2011 Begroting 2010 Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort 0 Wettelijk budget aanvaardbare kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie 0 0 Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen 0 0 Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten 3 3 Huisvestingskosten 0 0 Doorbelasting Het Service Center Toevoeging voorzieningen 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0 Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT VOOR BESTEMMING 0 0 Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) 0 0 Mutatie reserve aanvaardbare kosten 0 0 RESULTAAT NA BESTEMMING 0 0 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 11

13 6.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2010 MKA Midden- en West-Brabant Baten De toename van de opbrengsten uit tarieven met in de begroting 2011 ten opzichte van de begroting 2010 wordt naast de indexering voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het NZA-budget vanwege extra landelijk budget voor spreiding en paraatheid (uitbreiding met 1,47 centralist ten behoeve van het plannen van het besteld vervoer) en een toename van het budget vanuit de vrije marge regeling voor de vergoeding van de ondersteuning bij het optimaliseren van het werkproces Lasten De kosten van salarissen en personeel derden zijn met gestegen ten opzichte van de beleidsbegroting Dit wordt met name verklaard door de uitbreiding van de centralisten (gedeeltelijk in vaste dienst en gedeeltelijk via een uitzendbureau), dat gefinancierd wordt vanuit het extra landelijk budget voor spreiding en paraatheid. De overige bedrijfskosten zijn gestegen met vanwege de inhuur van een onderzoeksbureau dat de ondersteuning verzorgt bij het optimaliseren van het werkproces. Dit wordt gefinancierd met het extra budget vanuit de vrije marge regeling Resultaat Het begrote resultaat 2011 van de MKA Midden- en West-Brabant komt uit op een kostendekkend saldo. 6.3 Investeringsbegroting MKA Midden- en West-Brabant (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2011 Totaal investeringsbegroting 2011 MKA Midden- en West-Brabant 0 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 12

14 7 RAV BRABANT-NOORD 7.1 Exploitatieoverzicht 2011 RAV Brabant-Noord (x 1000 euro) Begroting 2011 Begroting 2010 Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort 0 0 Wettelijk budget aanvaardbare kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende ber Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Center Toevoeging voorzieningen 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT VOOR BESTEMMING Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) 0 0 Mutatie reserve aanvaardbare kosten RESULTAAT NA BESTEMMING 0 0 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 13

15 7.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 RAV Brabant-Noord Baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2010 met gestegen. Dit wordt voornamelijk verklaard door extra baten ad vanwege de stijging van de declarabele ritten, waarvoor de paraatheid uitgebreid wordt. Verder zijn er extra opbrengsten ten behoeve van de regeling bezwarende beroepen ad en vanwege de indexering van het tarief ad Lasten De salarissen en sociale lasten nemen toe ten opzichte van de begroting 2010 met , dit wordt met name verklaard door uitbreiding van de paraatheid vanwege extra budget vanuit de stijging van de declarabele ritten. De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen worden jaarlijks ingeschat op basis van personeel dat gebruik kan maken van de regeling bezwarende beroepen, de premies voor de levensloopregeling en versterkt ouderdomspensioen en de fiscale boetes die hierop rusten. In 2011 nemen deze lasten met toe ten opzichte van de begroting De kapitaallasten zijn gestegen met ten opzichte van de beleidsbegroting Dit wordt met name verklaard door hogere afschrijvingslasten van ambulances, omdat vanwege de uitbreiding van de paraatheid het wagenpark met twee ambulances is uitgebreid. Verder zijn er hogere afschrijvingskosten van medische inventaris in verband met de vervanging van defibrillatoren en brancards Resultaat Het begrote resultaat 2011 van de RAV Brabant-Noord komt uit op een negatief saldo van Het negatieve saldo wordt onttrokken aan de RAK. 7.3 Investeringsbegroting RAV Brabant-Noord (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2011 Wagenpark 500 Medisch inventaris 100 Installatie 15 Totaal investeringsbegroting 2011 RAV Brabant-Noord 615 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 14

16 8 RAV MIDDEN- EN WEST-BRABANT 8.1 Exploitatieoverzicht 2011 RAV Midden- en West-Brabant (x 1000 euro) Begroting 2011 Begroting 2010 Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort 0 Wettelijk budget aanvaardbare kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende ber Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Center Toevoeging voorzieningen 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0-38 Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Resultaat deelneming Timmermans BV 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT VOOR BESTEMMING 0-38 Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) 0 0 Mutatie reserve aanvaardbare kosten 0-38 RESULTAAT NA BESTEMMING 0 0 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 15

17 8.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 RAV Midden- en West-Brabant Baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2010 met gestegen. Dit wordt naaste de indexering voornamelijk verklaard door extra baten ad vanwege de stijging van de declarabele ritten, waarvoor de paraatheid uitgebreid wordt. De overige opbrengsten zijn ten opzichte van de begroting 2010 met gestegen. Dit wordt met name verklaard door een subsidie die verkregen wordt voor medewerkers die een nursepractitioner opleiding volgen Lasten De salarissen en sociale lasten zijn met gestegen ten opzichte van de begroting Dit wordt met name verklaard door uitbreiding van de paraatheid vanwege extra budget vanuit de stijging van de declarabele ritten. Deze toename is overigens lager als de stijging van het NZa budget omdat bij de beleidsbegroting 2010 al van een paraatheiduitbreiding was uitgegaan. De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen worden jaarlijks ingeschat op basis van personeel dat gebruik kan maken van de regeling bezwarende beroepen, de premies voor de levensloopregeling en versterkt ouderdomspensioen en de fiscale boetes die hierop rusten. In 2011 stijgen deze lasten met ten opzichte van de begroting De kapitaallasten zijn gestegen met ten opzichte van de beleidsbegroting Dit wordt voornamelijk verklaard door een stijging van de afschrijvingskosten van medisch inventaris, in verband met de vervanging van defibrillatoren en brancards. Verder zijn er hogere afschrijvingskosten van communicatie- en automatiseringsapparatuur. De overige bedrijfskosten zijn met gestegen ten opzichte van de begroting Dit wordt voornamelijk verklaard door hogere vervoerskosten ( ) vanwege een toename van het onderhoud van het wagenpark en de huur van ambulances en vanwege indexering Resultaat Het begrote resultaat 2011 van de RAV Midden- en West-Brabant komt uit op een kostendekkend saldo. 8.3 Investeringsbegroting RAV Midden- en West-Brabant (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2011 Wagenpark 875 Medische inventaris 150 Totaal investeringsbegroting 2011 RAV Midden- en West-Brabant BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 16

18 9 OVERIGE ACTIVITEITEN 9.1 Exploitatieoverzicht 2011 Overige activiteiten (x 1000 euro) Begroting 2011 Begroting 2010 Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven 0 0 Mutatie financieringsoverschot/tekort 0 0 Wettelijk budget aanvaardbare kosten 0 0 Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie 0 0 Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen 0 Personeel derden 0 0 Overige personeelskosten 0 0 Kapitaallasten Huisvestingskosten 0 0 Doorbelasting Het Service Center 10 9 Toevoeging voorzieningen 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT VOOR BESTEMMING Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) Mutatie reserve aanvaardbare kosten 0 0 RESULTAAT NA BESTEMMING 0 0 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 17

19 9.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 Overige activiteiten Resultaat Het begrote resultaat 2011 van Overige activiteiten komt uit op een positief saldo van ,=. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 9.3 Investeringsbegroting Overige activiteiten (x 1000 euro) Investeringsbegroting BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 18

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Weergave van de markt 2010-2013 december 2013 Marktscan Ambulancezorg 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen 4. AGENTSCHAPPEN SENTER 1. Missie Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) dat overheidsbeleid uitvoert op het terrein van technologie, energie, milieu, export en internationale

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014.

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014. Gemeente Oude IJsselstreek SS V\ D D Ontvangen: 30/04/2014 -j4jnk07253 Postbus 236, 7000 AE -Terborgseweg 106, 7005 BC Doetinchem -Telefoon (i Bank BNG 28.50.12.495 - IBAN NL 62 BNGH 028b m - KvK-nummer

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007 JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007 INHOUDSOPGAVE Deel I Jaarverslag Dagelijks Bestuur 3 Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening 17 Deel III Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep 213 Colofon: Samenstelling en redactie: drs. S.J.A.M. Ackermans RA RC Vormgeving en lay-out: Eveline Timmer Drukwerk: Drukkerij Hub. Tonnaer B.V. Stichting

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 211 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 211 4 financiële ontwikkelingen 211 9 ontwikkelingen 212 2 raad van bestuur 23 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie