BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN"

Transcriptie

1 BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN Doelstelling Activiteiten WIJZE VAN REALISATIE Parargraaf bedrijfsvoering Paragraaf kapitaalsgoederen Invoering Wet ambulancezorg Invoering sectorcao ambulancezorg Ontwikkelingen per RAV-regio Gemeentelijke bijdrage GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEOVERZICHT Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2011 per regio Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2011 per afdeling MELDKAMER BRABANT-NOORD Exploitatieoverzicht 2011 MKA Brabant-Noord Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 MKA Brabant-Noord Investeringsbegroting MKA Brabant-Noord MELDKAMER MIDDEN- EN WEST-BRABANT Exploitatieoverzicht 2011 MKA Midden- en West-Brabant Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 MKA Midden- en West-Brabant Investeringsbegroting MKA Midden- en West-Brabant RAV BRABANT-NOORD Exploitatieoverzicht 2011 RAV Brabant-Noord Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 RAV Brabant-Noord Investeringsbegroting RAV Brabant-Noord RAV MIDDEN- EN WEST-BRABANT Exploitatieoverzicht 2011 RAV Midden- en West-Brabant Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 RAV Midden- en West-Brabant Investeringsbegroting RAV Midden- en West-Brabant OVERIGE ACTIVITEITEN Exploitatieoverzicht 2011 Overige activiteiten Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 Overige activiteiten Investeringsbegroting Overige activiteiten KASSTROOMOVERZICHT FINANCIERINGSBELEID WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO S Weerstandsvermogen Inventarisatie van de risico s Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico s VERBONDEN PARTIJEN BIJLAGEN Bijlage 1 Staat van vaste activa Bijlage 2 Financiering deelnemende gemeenten Bijlage 3 Meerjarenraming Bijlage 4 Prognosebalans per Bijlage 5 Producten BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 1

3 1 INLEIDING Voor u ligt de begroting 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord, en is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeentewet. Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader Spreiding & beschikbaarheid voor de RAV Midden-West Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor de standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het percentage overschrijdingen in geval van een A1-urgentie, gemeten per RAV-regio. BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 2

4 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 2.1 Doelstelling De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen. 2.2 Activiteiten De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak: Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied West- en Midden-Brabant en Brabant-Noord; Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 3

5 3 WIJZE VAN REALISATIE 3.1 Paragraaf bedrijfsvoering Op 11 maart 2010 heeft de ambulancesector een convenant gesloten met de minister van VWS. In dit convenant zijn een aantal afspraken vastgelegd met betrekking tot een te realiseren efficiencykorting, benchmark en prestatiebekostiging. In ruil daarvoor ziet de minister af van de openbare aanbesteding van de RAV vergunningen. In 2011 zal de RAV Brabant MWN dan ook maatregelen nemen om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren, zodat voldaan kan worden aan de opgelegde efficiencykorting van circa 9% in drie jaar en de benchmark met andere RAV s op dit punt kan worden doorstaan. Met het oog hierop zal de RAV niet alleen de samenwerking met de GGD s Hart voor Brabant en West-Brabant in het HSC intensiveren, maar ook onderzoeken in hoeverre door samenwerking met andere RAV s op het gebied van opleidingen, inkoop en productdifferentiatie meer efficiencyvoordeel kan worden bereikt. 3.2 Paragraaf kapitaalsgoederen Naast een goed kwaliteitsniveau dat stimulerend is voor het primaire proces is het tevens van belang dat de waarde van het gebouw op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het gebouw en zijn omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de eigen panden van de RAV, die overigens bijna allemaal recent zijn opgeleverd, zijn onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. De basis hiervan wordt een meerjarenonderhoudsvoorziening die medio 2010 gereed is. De nieuwbouw van de standplaats Oosterhout en de verbouwing van de standplaats in Breda Noord zal naar verwachting medio 2010 gereed zijn. Voor overige kapitaalsgoederen zoals printers/copiërs, archiefkasten/stellingen, medische-, communicatie- en computerapparatuur e.d. worden ook onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en de levensduur te waarborgen. Daar waar het lease- of huurcontracten betreft wordt het onderhoud meegenomen in deze contracten. 3.3 Invoering Wet ambulancezorg Veruit de belangrijkste ontwikkeling binnen de ambulancezorg is de invoering van het nieuwe vergunningenstelsel van de Wet Ambulancezorg (WAZ) met ingang van 1 januari De belangrijkste veranderingen als gevolg van de invoering van deze wet zijn: Om een vergunning te verwerven moeten de bestaande RAV s een aanbieding doen op het door VWS opgestelde regionale programma van eisen. In dit programma van eisen worden eisen gesteld ten aanzien van de te leveren beschikbaarheid van ambulances, standplaatsen, rechtsvorm RAV en kwaliteit en kwantiteit van zorg. De ambulancezorg wordt regionaal georganiseerd (RAV). Hierdoor ontstaat meer helderheid ten aanzien van aansturing en verantwoordelijkheden. De zorgverzekeraars krijgen een centrale rol. De minister van VWS geeft de vergunningen mede op basis van een zwaarwegend advies van de zorgverzekeraars en het GHOR bestuur. De zorgverzekeraars moeten onderhandelen met de aanbieders van zorg over het effectief inzetten van de beschikbare middelen. De minister van VWS krijgt de rol vergunningverstrekker. Deze rol ligt nu bij de Provincies. Hiermee wil VWS de afstand tussen bepalen en betalen van de ambulancezorg verkleinen. Een vergunning wordt in beginsel verstrekt voor onbepaalde tijd. Door middel van een tweejaarlijkse benchmark worden de prestaties van de individuele RAV s vergeleken en kan bij wanprestatie een RAV de vergunning worden ontnomen. BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 4

6 In opdracht van het Dagelijks Bestuur is een projectgroep benoemd, aangevuld met externe adviseurs, die de aanbieding van de RAV Brabant MWN op de RAV vergunningen voor de regio Brabant-Noord en Midden-West Brabant voorbereid. Deze aanbieding zal plaatsvinden binnen de budgettaire kaders van de NZa en zal naar verwachting geen gevolgen hebben voor de gemeentelijke begrotingen. 3.4 Invoering sectorcao ambulancezorg In eerste instantie was de minister van VWS voornemens om de vergunningen voor ambulancezorg te verdelen door middel van een openbare aanbesteding. Eind 2009 heeft de minister, onder druk van de Tweede Kamer, in overleg met de ambulancesector gezocht naar alternatieven om de vergunningen te verstrekken. Uitkomst van dit overleg is een met de minister overeengekomen convenant, waarbij bestaande RAV s, mits zij voldoen aan de door VWS gestelde eisen, als eerste een aanbieding mogen doen op een vergunning. Onderdeel van dit convenant was dat de sector vóór 1 februari 2010 een sectorcao moest hebben afgesloten met de werknemersorganisaties. Na een jaar van zeer moeizame onderhandelingen is op 14 januari 2010 deze sectorcao ondertekend. Hierdoor is vanaf 1 januari 2011 voor alle circa 4800 binnen de sector werkzame medewerkers één arbeidsvoorwaardenregime van toepassing. 3.5 Ontwikkelingen per RAV-regio Binnen de GR RAV Brabant MWN worden de landelijke ontwikkelingen voor beide RAV-regio s zo veel mogelijk op dezelfde wijze in beleid geïmplementeerd. Er is echter nog steeds sprake van twee operationele entiteiten, met ieder een eigen budget en regionaal programma van eisen vanuit zorgverzekeraars en ministerie van VWS. Dit komt het meest duidelijk tot uiting in de per regio verschillende prestatiecontracten met de zorgverzekeraars. Om aan de eisen te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat, met name op het gebied van beschikbaarheid, standplaatsen en samenwerking in de acute zorg, het beleid van de beide RAV regio s kan afwijken. Voor de RAV Brabant Midden- en West-Brabant zal het beleid in 2011 zich vooral richten op het verder terugdringen van de overschrijdingen door een verbeterde aansturing door de meldkamer, het meer primair inzetten van soloverpleegkundigen, verhogen van de effectiviteit van het zogenaamd besteld vervoer en samenwerking met de huisartsenposten door inzet van nurse-practicioners acute zorg in de eerste lijn. Voor de RAV Brabant-Noord zal het beleid, naast het verbeteren van de aanrijtijden, vooral gericht zijn op het anticiperen op eventuele negatieve effecten van de samenvoeging van de beide lokaties van het Bernhovenziekenhuis in Veghel en Oss in de nieuwbouw te Uden. Hierbij zal niet alleen onderzocht worden in hoeverre de standplaatsen van Uden en Oss optimaler kunnen worden gepositioneerd, maar tevens in welke mate de ambulancecapaciteit moet worden uitgebreid om de ongewenste neveneffecten van samenvoeging te voorkomen c.q. te minimaliseren. 3.6 Gemeentelijke bijdrage Index 2011 In overeenstemming met de door de gemeenten afgegeven begrotingsrichtlijnen worden de gemeentelijke bijdrage voor 2011 niet geïndexeerd. Doordat de sectorcao ambulancezorg vanaf 1 januari 2011 van toepassing is komt gemeentelijke bijdrage aan de RAV voor de meerkosten van de publieke rechtspositie van 0,167 per inwoner met ingang van 1 januari 2011 te vervallen. Er is een gemeentelijke bijdrage benodigd voor drie verschillende doeleinden. Per onderdeel wordt hieronder de gemeentelijke bijdrage toegelicht. BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 5

7 Gemeentelijke bijdrage in verband met eerdere besluitvorming in het kader van de Gemeenschappelijke meldkamer/c2000 Voor de regio Midden en West-Brabant is ter dekking van de MKA Midden en West-Brabant in 2011 een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk van 0,120 (ongewijzigd t.o.v. de begroting 2010) per inwoner ( ). Voor de meerkosten van C2000 voor de MKA Brabant-Noord is in 2011 een gemeentelijke bijdrage benodigd van 0,044 (ongewijzigd t.o.v. de begroting 2010) per inwoner ( ). Gemeentelijke bijdrage vanwege kosten van C2000 apparatuur in verband met besluitvorming 2008 In 2006 is er een begrotingswijziging geweest bij de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant. Vanuit de begroting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden- en West- Brabant zijn de kosten en de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van C2000-apparatuur overgeheveld naar de begrotingen van de Brandweer en de GHOR Midden- en West-Brabant. De GHOR Midden- en West-Brabant schuift vervolgens in 2006 en 2007 het aandeel van de RAV Midden- en West-Brabant door naar de RAV. Met ingang van begroting 2008 is dit laatste budgetneutraal gecorrigeerd door bij de GHOR Midden- en West-Brabant de gemeentelijke bijdrage te verlagen en dit vervolgens op te nemen bij de RAV Midden- en West-Brabant. Voor de meerkosten van C2000 voor de RAV Midden- en West-Brabant is in 2011 een gemeentelijke bijdrage benodigd van 0,111 (ongewijzigd t.o.v. de begroting 2010) per inwoner ( ). Gemeentelijke bijdrage vanwege meerkosten regeling bezwarende beroepen Vanaf 2006 zijn de publieke ambulancediensten geconfronteerd met substantiële meerkosten als gevolg van de invoering van het FLO-overgangsrecht in de CAR/UWO. Deze kosten hebben de gemeenten vanaf 2006 door middel van een voorfinanciering voor hun rekening genomen. De publieke diensten hebben, onder leiding van de RAV Brabant MWN, een juridische procedure gevoerd tegen de NZa met als doel om deze kosten via de tarieven vergoed te krijgen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een toekenning van onze eis in 2009 door de NZa en worden de kosten van het FLO-overgangsrecht met terugwerkende kracht voor de jaren 2006 tot en met 2009 volledig vergoed en zal de gemeentelijke voorfinanciering volledig worden teruggestort aan de gemeenten. Omdat de juridische claim alleen zekerheid biedt over de voorgaande jaren en de NZa in de toekomst weer een ander besluit kan nemen, heeft de VNG in 2009 met de minister van VWS onderhandeld over een meer structurele oplossing. Dit heeft geleid tot een principeakkoord waarbij 95% van de door de NZa erkende kosten voor vergoeding in aanmerking komen tot Na dat jaartal is het FLO-overgangsrecht afgelopen. Voor de gemeentelijke bijdrage betekent dit dat de gemeentelijke voorfinanciering van 0,94 per inwoner met ingang van 2010 komt te vervallen. De RAV heeft voor de afdekking van het 5% risico op het FLO-overgangsrecht voor de beleidsbegroting 2010 een begrotingswijziging voorgesteld van 0,21 per inwoner voor de regio Midden en West Brabant en 0,23 voor de regio Brabant Noord. Voor 2011 bedraagt de benodigde gemeentelijke bijdrage op basis van begrote kosten en baten per afdeling: Afdeling RAV MWB RAV BN Begrote kosten Regeling bezwarende beroepen Bijdrage 2011 vanuit het NZa Niet-gedekte kosten Regeling bezwarende beroepen Gemeentelijke bijdrage per inwoner 0,16 0,17 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 6

8 4 GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEOVERZICHT Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2011 per regio (x 1000 euro) RAV RAV Overige Totaal Totaal BN MWB act. RAV RAV Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort Wettelijk budget aanvaardbare kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende ber Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Center Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten Buitengewone lasten Resultaat deelneming Timmermans BV Buitengewoon resultaat RESULTAAT VOOR BESTEMMING Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) Mutatie reserve aanvaardbare kosten RESULTAAT NA BESTEMMING BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 7

9 4.2 Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2011 per afdeling (x 1000 euro) De exploitatiecijfers worden in de volgende hoofdstukken per bedrijfsonderdeel toegelicht. MKA MKA RAV RAV Overige Totaal Totaal BN MWB BN MWB act. RAV RAV Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort Wettelijk budget aanvaardb. kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdr. tbv GMC/GMK/C Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende ber Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezw. beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Center Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoef Buitengewone baten Buitengewone lasten Resultaat deelneming Timmermans BV Buitengewoon resultaat RESULTAAT VOOR BESTEMMING Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) Mutatie reserve aanvaardbare kosten RESULTAAT NA BESTEMMING BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 8

10 5 MELDKAMER BRABANT-NOORD 5.1 Exploitatieoverzicht 2011 MKA Brabant-Noord (x 1000 euro) Begroting 2011 Begroting 2010 Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort 0 0 Wettelijk budget aanvaardbare kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie 0 0 Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen 0 0 Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten 3 0 Huisvestingskosten 0 0 Doorbelasting Het Service Center Toevoeging voorzieningen 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0 Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT VOOR BESTEMMING 0 0 Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) 0 0 Mutatie reserve aanvaardbare kosten 0 0 RESULTAAT NA BESTEMMING 0 0 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 9

11 5.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 MKA Brabant-Noord Baten De overige opbrengsten nemen ten opzichte van de begroting 2010 toe met Dit wordt met name veroorzaakt door meer GHOR vergoedingen Resultaat Het begrote resultaat 2011 van de MKA Brabant-Noord komt uit op een kostendekkend saldo. 5.3 Investeringsbegroting MKA Brabant-Noord (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2011 Totaal investeringsbegroting 2011 MKA Brabant-Noord 0 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 10

12 6 MELDKAMER MIDDEN- EN WEST-BRABANT 6.1 Exploitatieoverzicht 2011 MKA Midden- en West-Brabant (x 1000 euro) Begroting 2011 Begroting 2010 Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort 0 Wettelijk budget aanvaardbare kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie 0 0 Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen 0 0 Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten 3 3 Huisvestingskosten 0 0 Doorbelasting Het Service Center Toevoeging voorzieningen 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0 Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT VOOR BESTEMMING 0 0 Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) 0 0 Mutatie reserve aanvaardbare kosten 0 0 RESULTAAT NA BESTEMMING 0 0 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 11

13 6.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2010 MKA Midden- en West-Brabant Baten De toename van de opbrengsten uit tarieven met in de begroting 2011 ten opzichte van de begroting 2010 wordt naast de indexering voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het NZA-budget vanwege extra landelijk budget voor spreiding en paraatheid (uitbreiding met 1,47 centralist ten behoeve van het plannen van het besteld vervoer) en een toename van het budget vanuit de vrije marge regeling voor de vergoeding van de ondersteuning bij het optimaliseren van het werkproces Lasten De kosten van salarissen en personeel derden zijn met gestegen ten opzichte van de beleidsbegroting Dit wordt met name verklaard door de uitbreiding van de centralisten (gedeeltelijk in vaste dienst en gedeeltelijk via een uitzendbureau), dat gefinancierd wordt vanuit het extra landelijk budget voor spreiding en paraatheid. De overige bedrijfskosten zijn gestegen met vanwege de inhuur van een onderzoeksbureau dat de ondersteuning verzorgt bij het optimaliseren van het werkproces. Dit wordt gefinancierd met het extra budget vanuit de vrije marge regeling Resultaat Het begrote resultaat 2011 van de MKA Midden- en West-Brabant komt uit op een kostendekkend saldo. 6.3 Investeringsbegroting MKA Midden- en West-Brabant (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2011 Totaal investeringsbegroting 2011 MKA Midden- en West-Brabant 0 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 12

14 7 RAV BRABANT-NOORD 7.1 Exploitatieoverzicht 2011 RAV Brabant-Noord (x 1000 euro) Begroting 2011 Begroting 2010 Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort 0 0 Wettelijk budget aanvaardbare kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende ber Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Center Toevoeging voorzieningen 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT VOOR BESTEMMING Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) 0 0 Mutatie reserve aanvaardbare kosten RESULTAAT NA BESTEMMING 0 0 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 13

15 7.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 RAV Brabant-Noord Baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2010 met gestegen. Dit wordt voornamelijk verklaard door extra baten ad vanwege de stijging van de declarabele ritten, waarvoor de paraatheid uitgebreid wordt. Verder zijn er extra opbrengsten ten behoeve van de regeling bezwarende beroepen ad en vanwege de indexering van het tarief ad Lasten De salarissen en sociale lasten nemen toe ten opzichte van de begroting 2010 met , dit wordt met name verklaard door uitbreiding van de paraatheid vanwege extra budget vanuit de stijging van de declarabele ritten. De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen worden jaarlijks ingeschat op basis van personeel dat gebruik kan maken van de regeling bezwarende beroepen, de premies voor de levensloopregeling en versterkt ouderdomspensioen en de fiscale boetes die hierop rusten. In 2011 nemen deze lasten met toe ten opzichte van de begroting De kapitaallasten zijn gestegen met ten opzichte van de beleidsbegroting Dit wordt met name verklaard door hogere afschrijvingslasten van ambulances, omdat vanwege de uitbreiding van de paraatheid het wagenpark met twee ambulances is uitgebreid. Verder zijn er hogere afschrijvingskosten van medische inventaris in verband met de vervanging van defibrillatoren en brancards Resultaat Het begrote resultaat 2011 van de RAV Brabant-Noord komt uit op een negatief saldo van Het negatieve saldo wordt onttrokken aan de RAK. 7.3 Investeringsbegroting RAV Brabant-Noord (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2011 Wagenpark 500 Medisch inventaris 100 Installatie 15 Totaal investeringsbegroting 2011 RAV Brabant-Noord 615 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 14

16 8 RAV MIDDEN- EN WEST-BRABANT 8.1 Exploitatieoverzicht 2011 RAV Midden- en West-Brabant (x 1000 euro) Begroting 2011 Begroting 2010 Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort 0 Wettelijk budget aanvaardbare kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende ber Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Center Toevoeging voorzieningen 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0-38 Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Resultaat deelneming Timmermans BV 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT VOOR BESTEMMING 0-38 Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) 0 0 Mutatie reserve aanvaardbare kosten 0-38 RESULTAAT NA BESTEMMING 0 0 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 15

17 8.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 RAV Midden- en West-Brabant Baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2010 met gestegen. Dit wordt naaste de indexering voornamelijk verklaard door extra baten ad vanwege de stijging van de declarabele ritten, waarvoor de paraatheid uitgebreid wordt. De overige opbrengsten zijn ten opzichte van de begroting 2010 met gestegen. Dit wordt met name verklaard door een subsidie die verkregen wordt voor medewerkers die een nursepractitioner opleiding volgen Lasten De salarissen en sociale lasten zijn met gestegen ten opzichte van de begroting Dit wordt met name verklaard door uitbreiding van de paraatheid vanwege extra budget vanuit de stijging van de declarabele ritten. Deze toename is overigens lager als de stijging van het NZa budget omdat bij de beleidsbegroting 2010 al van een paraatheiduitbreiding was uitgegaan. De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen worden jaarlijks ingeschat op basis van personeel dat gebruik kan maken van de regeling bezwarende beroepen, de premies voor de levensloopregeling en versterkt ouderdomspensioen en de fiscale boetes die hierop rusten. In 2011 stijgen deze lasten met ten opzichte van de begroting De kapitaallasten zijn gestegen met ten opzichte van de beleidsbegroting Dit wordt voornamelijk verklaard door een stijging van de afschrijvingskosten van medisch inventaris, in verband met de vervanging van defibrillatoren en brancards. Verder zijn er hogere afschrijvingskosten van communicatie- en automatiseringsapparatuur. De overige bedrijfskosten zijn met gestegen ten opzichte van de begroting Dit wordt voornamelijk verklaard door hogere vervoerskosten ( ) vanwege een toename van het onderhoud van het wagenpark en de huur van ambulances en vanwege indexering Resultaat Het begrote resultaat 2011 van de RAV Midden- en West-Brabant komt uit op een kostendekkend saldo. 8.3 Investeringsbegroting RAV Midden- en West-Brabant (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2011 Wagenpark 875 Medische inventaris 150 Totaal investeringsbegroting 2011 RAV Midden- en West-Brabant BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 16

18 9 OVERIGE ACTIVITEITEN 9.1 Exploitatieoverzicht 2011 Overige activiteiten (x 1000 euro) Begroting 2011 Begroting 2010 Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven 0 0 Mutatie financieringsoverschot/tekort 0 0 Wettelijk budget aanvaardbare kosten 0 0 Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie 0 0 Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen 0 Personeel derden 0 0 Overige personeelskosten 0 0 Kapitaallasten Huisvestingskosten 0 0 Doorbelasting Het Service Center 10 9 Toevoeging voorzieningen 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT VOOR BESTEMMING Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) Mutatie reserve aanvaardbare kosten 0 0 RESULTAAT NA BESTEMMING 0 0 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 17

19 9.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2011 Overige activiteiten Resultaat Het begrote resultaat 2011 van Overige activiteiten komt uit op een positief saldo van ,=. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 9.3 Investeringsbegroting Overige activiteiten (x 1000 euro) Investeringsbegroting BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 18

20 10 KASSTROOMOVERZICHT 2011 (x 1000 euro) Kasstroom uit operationele activiteiten Begroting 2011 Resultaat (voor bestemming) 0 Aanpassingen voor: Afschrijvingen Toevoeging voorzieningen Vrijval voorzieningen Mutatie werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie overlopende activa Mutatie financieringstekort Mutatie kortlopende schulden Mutatie overlopende passiva 0 Totaal kasstroom uit activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in bedrijf (exclusief bestellingen) Desinvesteringen Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossingen op verstrekte langlopende leningen -500 Nieuw verstrekte lening 0 Voorfinanciering deelnemende gemeenten 0 Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -500 Mutatie liquide middelen 250 Liquide middelen per begin boekjaar 100 Liquide middelen per einde boekjaar 350 Mutatie liquide middelen 250 BEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN pagina 19

CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005

CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005 CONCEPT BELEIDSBEGROTING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 5 2.1 Doelstelling 5 2.2 Activiteiten 5 3 WIJZE VAN REALISATIE 6 3.1 Spreiding

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 6 2.1 Doelstelling 6 2.2 Activiteiten 6 3 WIJZE VAN REALISATIE 7 3.1 Spreiding en beschikbaarheid 7 3.2

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 Omschrijving van de Aanschaf- Inves- Aanschaf- de Afschrij- de Boekwaarde Boekwaarde Kapitaalsuitgaven waarde teringen waarde afschrij- vings- afschrijaan het

Nadere informatie

JAARREKENING 2010. Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD

JAARREKENING 2010. Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD JAARREKENING 2010 Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD INLEIDING Voor u ligt de jaarrekening 2010 van de RAV Brabant Midden-West-Noord. Met deze jaarrekening leggen wij verantwoording

Nadere informatie

ö 60 J^. Bijlagen: 1. Ontwerp Begroting 2006 GR RAV

ö 60 J^. Bijlagen: 1. Ontwerp Begroting 2006 GR RAV j jqestuuriijke informatie ^:> ' ^>.',4 is"' I u m 4 E 1 c: < CL fe' s S _ JA / NEE vertrouwelijk: W ^^^^^^^H W m\ l f 1 II ^* ^^ 7l\AX^Co b^lor^ct, ^L. narr, qemeente Mnto rt^k^jl»..»!»^. ^.. j. \^v LI

Nadere informatie

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2015 Omschrijving van de Aanschaf- Inves- Aanschaf- Totaal van de Afschrij- Boekwaarde Boekwaarde Kapitaalsuitgaven waarde teringen waarde afschrij- vingsaan het

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1 BELEID... 3 1.1 Activiteiten en doelstellingen... 3 1.2 Beleidsthema s... 3 2 PRODUCTEN... 5 2.1 Meldkamer Brabant-Noord...

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling: Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Middenwest-Noord.

Gemeenschappelijke regeling: Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Middenwest-Noord. SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT Dit sjabloon wordt ingevuld door de betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs en gevoegd bij het door het college aan de raad voor te leggen

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Financiële verantwoording MKA Hollands Midden

Financiële verantwoording MKA Hollands Midden Financiële verantwoording 2011 Veiligheidsregio Hollands Midden Onderdeel Meldkamer Ambulancezorg Leiden Inhoud Blad Jaarverslag 3 Financiële verantwoording 7 Balans per 31 december 2011 8 Programmarekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

BG.3. Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden Onderdeel Meldkamer Ambulancezorg Leiden

BG.3. Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden Onderdeel Meldkamer Ambulancezorg Leiden BG.3 Gemeenschappelijke Regeling Financiële verantwoording 2009 1 Inhoud Blad Jaarverslag 3 Financiële verantwoording 6 Balans per 31 december 2009 7 Programmarekening over 2009 8 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Rian van Osch

Adviesnota voor de raad. Rian van Osch Adviesnota voor de raad Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit : Dinsdag 23 april 2013 Datum raadsvergadering : Donderdag 30 mei 2013 Agendapunt

Nadere informatie

Beknopte Jaarrekening 2014

Beknopte Jaarrekening 2014 Beknopte Jaarrekening 2014 STICHTING CENTRUM VOOR KUNSTZINNIGE VORMING TRIADE Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Balans per 31 december 2014 3. Staat van baten en lasten 2014 1. Algemeen Doel en opdracht van

Nadere informatie

JAARREKENING Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD

JAARREKENING Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD JAARREKENING 2011 Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD INLEIDING Voor u ligt de jaarrekening 2011 van de RAV Brabant Midden-West-Noord. Met deze jaarrekening leggen wij verantwoording

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN I 13225 BELEIDSBEGROTING 214 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 1 BELEID 3 1.1 Activiteiten en doelstellingen 3 1.2 Beleidsthema's 3 2 PRODUCTEN 5 2.1 Meldkamer Brabant-Noord 5 2.2

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 Nummer KvK: 41035845 Datum: 8 mei 2017 J. F. van Sloten Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 Financiële positie 5 Bespreking

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN

ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN 1 colofon Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG Datum: oktober 2013 Uitgever: RDOG Hollands Midden Postbus 121 2300

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2016 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2016 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2016 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 1 BELEID 3 1.1 Activiteiten en doelstellingen 3 1.2 Beleidsthema's 3 2 PRODUCTEN 5 2.1 Meldkamer Brabant-Noord 5 2.2 Meldkamer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz)

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) Partijen: De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. A. Klink, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Verwacht financieel resultaat 2 1.2 Een paar belangrijke aandachtspunten 3 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van Stichting AEON

Jaarrekening 2015 van Stichting AEON Jaarrekening 2015 van Stichting AEON Statutaire vestigingsplaats: Adres: Amsterdam Kastanjelaan 7c 6883 HX Velp Inhoudsopgave Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING

Nadere informatie

Stichting Mentorschap Midden Nederland Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting Mentorschap Midden Nederland Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Mentorschap Midden Nederland Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

WAVi Brabant Midden-West-Noord 14/04/2014

WAVi Brabant Midden-West-Noord 14/04/2014 WAVi Brabant Midden-West-Noord 14/04/2014 14.0004937 Aan de Colleges van B 81 W van de gemeenten die deelnemen in de GR RAV Brabant Midden-West-Noord Kenmerk: UIT-14030638 Datum: 10 april 2014 Behandeld

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie