Jaarrekening Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 56 24

3 5.1 JAARREKENING 25

4 5.1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatsbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec dec-12 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van bekostiging Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-12 PASSIVA Eigen vermogen 9 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van bekostiging Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal Passiva

5 5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013 Ref BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve WMO Bestemmingsreserve niet-awbz-activiteiten

6 5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor : - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

7 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Groepsverhoudingen Zorginstelling De Lange Wei behoort niet tot enige concernverhouding. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Consolidatie De Lange Wei heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn: Coöperatie Zorgalliantie Waard & Land Van elk van deze stichtingen en vennootschappen dient de volgende informatie te worden opgenomen: Zorgalliantie Waard & Land De coöperatie is in 2014 opgeheven. 29

8 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs onder aftrek van eventuele subsidies en giften volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingspercentages staan vermeld in de mutatieoverzichten van de materiële vaste activa. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 30

9 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.de voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening vooruitgestelde beloning De voorziening voor uitgestelde beloning betreft een inschatting van in de toekomst mogelijk uit te betalen jublileumuitkeringen. De berekening van deze voorziening is gebaseerd op de volgende factoren: - de leeftijden van de medewerk(st)ers - het aantal jaren onafgebroken in dienst - bruto maandsalarissen - verwachte salarisstijgingen - de verwachte vertrekkans van de medewerk(st)ers Om de contante waarde van de voorziening te berekenen wordt gerekend met een disconteringsvoet van 4 %. Voorziening voor langdurig zieken De voorziening langdurig zieke medewerkers is gevormd ter dekking van de vervangingskosten. Voorziening Persoonlijk Levensfase budget De voorziening Persoonlijk Levensfase budget is gevormd vooruitlopend op de nieuwe cao. De dotatie is gebaseerd op een berekening van de te verwachten verplichtingen per balansdatum. Voorziening verlieslatend huurcontract Omdat de toekomstige NHC inkomsten de huur van de Rembrandthof 85 niet volledig kan dekken, is een voorziening verlieslatend huurcontract gevormd voor de resterende periode van de huurovereenkomst. Bestemmingsfonds nieuwbouwprojecten Het bestemmingsfonds nieuwbouwprojecten is gevormd om de aanloopkosten van de nieuwbouw projecten te dekken. 31

10 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Overeenkomstig de bestendige gedragsliijn is de inhaalindex 2013, verwerkt in de tarieven 2014, berekend op niet verwerkt in de jaarrekening Pensioenen Burgemeester de Boer Stichting heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Burgemeester de Boer Stichting. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Burgemeester de Boer Stichting betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 108%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoenen voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Burgemeester de Boer Stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Burgemeester de Boer Stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten AWBZ, WMO en overige activiteiten. Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: indirecte personeelskosten: verdeling op basis van werkelijk tijdsinzet; indirecte materiële kosten: verdeling op basis van werkelijk inzet; indirecte overige kosten: verdeling op basis van werkelijke inzet. 32

11 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Financiële vaste activa De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Deelnemingen Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt : Boekwaarde per 1 januari Boekwaarde per 31 december Toelichting: Tot en met het jaar 2012 is de levering van WMO-Thuiszorg via de vereniging Zorgalliantie Waard & Land verzorgd. De Lange Wei is participant in deze vereniging. De vereniging zal in 2014 worden geliquideerd. Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon Kernactiviteit Volledig aansprakelijk vennoot van VoF of CV: Vereniging Zorgalliantie Waard & Land Coöp. Met U.A. Verschaft kapitaal Kapitaalbelang (in %) Eigen vermogen Resultaat % 0 0 De coöperatie is in 2014 opgeheven. 33

12 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Toelichting: De Vereniging Waard & Land is een samenwerkingsverband van 4 zorginstellingen welke gezamenlijk optreden bij het inschrijven op bestekken voor levering van huishoudelijke hulp via de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). De waardering is geschiedt op basis van het aandeel in het eigen vermogen per Samenwerkingsverband van oorspronkelijk 6 zorginstellingen welke gezamenlijk optreden bij het inschrijven op bestekken voor levering van huishoudelijke hulp via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Als gevolg van verschillende fusies bestaat uit samenwerkingsverband nu nog uit 4 participanten. De Lange Wei is in het bestuur vertegenwoordigd via de bestuurder van de Lange Wei. Het bedrag van het eigen vermogen en het resultaat volgens de laatst vastgestelde jaarrekening over 2011 is 4.803; met resultaat nihil. 5. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Vorderingen op debiteuren Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen (Zorgalliantie) Overige vorderingen: Vooruitbetaalde bedragen Overige vorderingen Overige overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa Toelichting: De vooruitbetaalde bedragen betreffen abonnementen en licenties. In de debiteuren zitten vorderingen ter hoogte van in verband met de huishoudelijke zorg WMO. 34

13 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Totaal schulden uit hoofde van bekostiging Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m totaal Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 31-dec dec-12 Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort schulden uit hoofde van financieringsoverschot Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil Liquide middelen De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Bankrekeningen Kassen Deposito's en spaarrekeningen Totaal liquide middelen Toelichting: Op de deposito's en spaarrekeningen worden overtollige liquiditeiten aangehouden bij Nederlandse kredietinstellingen. De Lange Wei heeft een kredietfaciliteit van bij de Rabobank Merwestroom. In 2012 is door De Lange Wei een Treasury Statuut opgesteld. 35

14 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-12 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013 Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve WMO Bestemmingsfondsen: Bestemmingsfonds nieuwbouw projecten Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013 Algemene reserves: Niet-AWBZ-activiteiten Bestemmingsreserves: Nieuwbouw inrichting Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Toelichting: Het bestemmingsfonds nieuwbouw projecten dient tevens ter dekking van toekomstige huurlasten Hoornaar. 36

15 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan dec-2013 Voorziening groot onderhoud Voorziening voor uitgestelde beloning Voorziening verlieslatend huurcontract Totaal voorzieningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 31-dec-2013 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 0 Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0 Toelichting Met ingang van 2005 is de voorziening voor uitgestelde beloning conform de RJ271 gevormd. De voorziening groot-onderhoud is opgenomen op basis van een bijgesteld onderhoudsplan over de jaren Op grond van dit bijgesteld plan is er voor 2013 geen dotatie noodzakelijk. Per ultimo boekjaar wordt een inschatting gemaakt van de kosten van vervanging van langdurig zieke medewerkers. Omdat de toekomstige NHC inkomsten de huur van de Rembrandthof 85 niet volledig kan dekken, is een voorziening verlieslatend huurcontract gevormd voor de resterende periode van de huurovereenkomst. 37

16 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 11. Langlopende schulden De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Schulden aan kredietinstellingen 0 0 Overige langlopende schulden 0 0 Totaal langlopende schulden 0 0 Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen 0 0 Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december 0 0 Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 0 0 Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0 0 Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 12. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Schulden aan kredietinstellingen 0 0 Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden Nog te betalen kosten Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva Toelichting: In de crediteuren is een bedrag van begrepen in verband met de telefooninstallatie. 13. Niet in de balans opgenomen regelingen Huurcontract. Vanaf 1 juli 2004 wordt het onroerend goed Rembrandhof 85 gehuurd van woningstichting Omnivera te Hardinxveld- Giessendam op basis van een mede door het CVZ geaccordeerde huurovereenkomst die eindigt in De jaarlijkse vaste huurstijging is 3 % per jaar per 1-1. In 2012 bedroeg de huur per jaar. Daarnaast worden van woningstichting Omnivera ook de TOP kamers gehuurd ad per jaar en de huiskamer ad per jaar en per 1 maart 2012 ook de Uranusstraat t.b.v. de extramurale zorg ad Leasecontract. Fidis Lease, Fiat Grande Punto personenauto. Betaling vindt plaats op basis van maandelijkse laesetermijnen van 379,41 over een periode van 60 maanden. Het contract loopt tot september

17 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi WTZi-vergunningplichtige vaste activa NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen herwaarderingen afschrijvingen extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde 0 0.cumulatieve herwaarderingen 0 0.cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen 0 0 cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 5/10% 10% 39

18 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi WTZi-meldingsplichtige vaste activa Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal rechten Projecten houding Projecten meldingsplichtige activa Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen herwaarderingen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 10% 40

19 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi WMG-gefinancierde vaste activa Inventaris Vervoers- Automati- Subtotaal middelen sering WMG Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen herwaarderingen 0 - afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde 0.cumulatieve herwaarderingen 0.cumulatieve afschrijvingen 0 - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen 0 cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 10% 10% 33,33% 41

20 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi Niet WTZi gefinancierde vaste activa Subtotaal Niet-WTZi Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Telefoon Onderhanden gefinancierde voorzieningen gebouwen bouwingen centrale Projecten vaste activa Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen 0 - herwaarderingen 0 - afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde 0.cumulatieve herwaarderingen 0.cumulatieve afschrijvingen 0 - desinvesteringen aanschafwaarde 0 cumulatieve herwaarderingen 0 cumulatieve afschrijvingen 0 per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 10% 42

21 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 Leninggever Datum Hoofdsom Soort lening Restschuld 31 december 2012 Nieuwe leningen in 2013 Aflossing in 2013 Restschuld 31 december 2013 Rest-schuld over 5 jaar Resteren-de looptijd in jaren eind 2013 Totale looptijd Werkelijkerente Aflossingswijze Aflossing 2014 % Gestelde zekerheden Rabobank lineair Var lineair 0 Geen Totaal

22 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 Segment - AWBZ BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATSBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten Egalisatierekening afschrijving 0 0 Bestemmingsfonds nieuwbouw projecten

23 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 Segment WMO BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 0 0 Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies 0 0 Overige bedrijfsopbrengsten 0 0 Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten 0 0 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATSBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Bestemmingsreserve WMO

24 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 Segment Niet-AWBZ-activiteiten BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 0 0 Niet gebudgetteerde zorgprestaties 0 0 Subsidies 0 0 Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten 0 0 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATSBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Bestemmingsreserve niet-awbz-activiteiten

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 3 5.1.4

Nadere informatie

Stichting Omega, Amsterdam

Stichting Omega, Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina 6.1 Jaarrekening 2012 6.1.1 Balans per 31 december 2012 29 6.1.2 Resultatenrekening over 2012 30 6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 31 6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting de Wielborgh

Jaarrekening 2013. Stichting de Wielborgh Jaarrekening 2013 Stichting de Wielborgh INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 6 5.1.4 Grondslagen

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Ophovenerhof

Jaarrekening Stichting Ophovenerhof Jaarrekening 2013 Stichting Ophovenerhof Sittard, 24 maart 2014 1 JAARREKENING 2013 1 JAARREKENING 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec-13 31-dec-12 Vaste activa

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg

Jaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Jaarverslaggeving 2015 Woonzorgboerderij Moriahoeve De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Pagina INHOUDSOPGAVE 1 5.1 Jaarrekening 2015 2 5.1.1 Balans per 31 december 2015 3 5.1.2 Resultatenrekening over 2015

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014 Stichting Woonzorgcentrum Raffy

Jaarverslaggeving 2014 Stichting Woonzorgcentrum Raffy Jaarverslaggeving 2014 Stichting Woonzorgcentrum Raffy Breda, 11 mei 2015. INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Jaarrekening 2014

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Jaarrekening 2014 Stichting Buurderij De Wilde Haan Jaarrekening 2014 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Vredewold

Jaarrekening 2012 Stichting Vredewold Jaarrekening 2012 Stichting Vredewold pagina 17 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Balans per 31 december 2012 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2012 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012

Jaarverslaggeving 2012 Jaarverslaggeving 2012 Stichting Evangelisch Begeleidingscentrum gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) INHOUD pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting PerspeKtief

Jaarrekening 2014. Stichting PerspeKtief Jaarrekening 2014 Stichting PerspeKtief INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 2 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 3 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 4 5.1.4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Verzorgingshuis "Heemzicht"

Jaarrekening 2013 Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Verzorgingshuis Heemzicht d.d. 12 mei 2014 Jaarrekening 2013 Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Verzorgingshuis "Heemzicht" INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 3 5.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Zorg- en wooncentrum De Haven. geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening Stichting Zorg- en wooncentrum De Haven. geconsolideerde jaarrekening Jaarrekening 2012 Stichting Zorg- en wooncentrum De Haven geconsolideerde jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1. Bestuursverslag 5.2 Jaarrekening 2012 5.2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend. Gegevens rechtspersoon. Statutaire vestigingsplaats: Samenstelling bestuur tot 6 juli 2015

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend. Gegevens rechtspersoon. Statutaire vestigingsplaats: Samenstelling bestuur tot 6 juli 2015 Deel 2 Gegevens rechtspersoon Gegevens rechtspersoon Naam rechtspersoon: Statutaire vestigingsplaats: Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend Purmerend Samenstelling bestuur tot 6 juli 2015 Dhr. L.

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 SPRING

Jaarrekening 2015 SPRING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 1 189.488 - Liquide middelen 2 1.183.639 - Totaal vlottende activa 1.373.127 - Totaal activa 1.373.127 - Werkelijk Openings- Ref. 31-12-15

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2013 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Resultatenrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

# $%&$$ $ ' $ ( $ ' $ ) *&& + $,'-($! " *' $ ($$. % + "! # /$$ - "# $! "% $! " $! ""( $!. ",* ". $! "( $! /

# $%&$$ $ ' $ ( $ ' $ ) *&& + $,'-($!  *' $ ($$. % + ! # /$$ - # $! % $!  $! ( $!. ,* . $! ( $! / !" # $%&$$ $ ' $ ( $ ' $ ) *&& + $,'-($! " #$%& #'() $* *' $ ($$. % + +*" "* "!," # /$$ - "# $! "% $! " $! "!&' ""( $!. ")* "+* ",* "- "$* ". $! "( $! / 0 #!0' 1)* )-+*#$ ( (2 ( 3 2 (4562"2"* 52 *( 5 7"

Nadere informatie

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2013 Inhoud Jaarrekening 2013 3 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over 2013 4 Kasstroomoverzicht over 2013 5 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 Stichting Fokus Exploitatie. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen

Jaarrekening 2011 Stichting Fokus Exploitatie. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen Jaarrekening 2011 Stichting Fokus Exploitatie Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) (in euro s) Ref. 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Jaarrekening Rondomzorg v.o.f. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen Versie:31 juli 2012

Jaarrekening Rondomzorg v.o.f. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen Versie:31 juli 2012 Jaarrekening 211 Rondomzorg v.o.f. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen Versie:31 juli 212 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 211 5.1.1 Balans per 31 december 211 2 5.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Woonzorgcentrum Raffy

Jaarrekening 2013 Stichting Woonzorgcentrum Raffy Jaarrekening 2013 Stichting Woonzorgcentrum Raffy Breda, 13 mei 2014. INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg

Jaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Jaarverslaggeving 2015 Woonzorgboerderij Moriahoeve De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Pagina INHOUDSOPGAVE 1 5.1 Jaarrekening 2015 2 5.1.1 Balans per 31 december 2015 3 5.1.2 Resultatenrekening over 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Fokus Exploitatie

Jaarrekening 2012 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2012 Stichting Fokus Exploitatie Inhoud Jaarrekening 2012 3 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over 2012 4 Kasstroomoverzicht over 2012 5 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2016 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2015 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting LuciVer

Jaarrekening 2014 Stichting LuciVer Jaarrekening 2014 Stichting LuciVer INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2014 1.1.1 Balans per 31 december 2014 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 1.1.4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2014

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2014 1 Inhoud 5.1 Jaarrekening 2014 3 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslaggeving Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslaggeving 2015 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2015 5.1.1 Balans per 31 december 2015 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2015 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Pleyade

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Pleyade Jaarverslaggeving 2014 Stichting Pleyade INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 3 5.1.4 Grondslagen

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting tot oprichting en instandhouding van bejaardenoorden en verzorgingstehuizen uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Jaarrekening 2013

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Jaarrekening 2013 Stichting Buurderij De Wilde Haan Jaarrekening 2013 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2

Nadere informatie

Stichting Sirjon Zorggroep 1.1 JAARREKENING

Stichting Sirjon Zorggroep 1.1 JAARREKENING 1.1 JAARREKENING 2013 1.1 JAARREKENING 1.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-13 31-dec-12 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 52.845.259 46.731.897

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

1 2 3 4 5 Jaarrekening 2013 6 7 8 Jaarrekening 2013 Zorg Apotheken Flevoland BV 9 Zorg Apotheken Flevoland BV, jaarstukken INHOUDSOPGAVE Jaarrekening 2013 5.1 Jaarrekening 2013 11 5.1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Veilig Thuis West-Brabant

Jaarrekening Stichting Veilig Thuis West-Brabant Jaarrekening 2015 Stichting Veilig Thuis West-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2015 5.1.1 Balans per 31 december 2015 3 5.1.2 Resultatenrekening over 2015 4 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2015

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Horizon

Jaarrekening Stichting Horizon Jaarrekening 2013 Stichting Horizon Stichting zorgcentrum Horizon INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 17 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. Catharina Stichting

Jaarrekening 2010. Catharina Stichting Jaarrekening 2010 Catharina Stichting Versie: 18-5-2011 DEEL II BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING II. Bestuur en vaststelling jaarrekening De Stichting en daartoe behorende zorgvoorzieningen De Catharina

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Woon- en Zorgcentrum Humanitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Woon- en Zorgcentrum Humanitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Woon- en Zorgcentrum Humanitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 3 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 4 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financiële Jaarstukken Stichting Adelante Onderwijs

Financiële Jaarstukken Stichting Adelante Onderwijs Financiële Jaarstukken 2015 Stichting Adelante Onderwijs Financiële Jaarstukken 2015 Stichting Adelante Onderwijs Zandbergsweg 111 6432 CC Hoensbroek Postbus 88 6430 AB Hoensbroek Telefoon 045 528 28 28

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting De Noorderbrug

Jaarverslaggeving Stichting De Noorderbrug Jaarverslaggeving 2015 Stichting De Noorderbrug INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2015 5.1.1 Balans per 31 december 2015 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2015 6

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015. Viattence. Eperweg 33 8181ET Heerde

Jaarverslaggeving 2015. Viattence. Eperweg 33 8181ET Heerde Jaarverslaggeving 2015 Viattence Eperweg 33 8181ET Heerde INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2015 5.1.1 Balans per 31 december 2015 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2015 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Prot. Chr. Woonzorg Unie Veluwe

Jaarrekening 2014 Stichting Prot. Chr. Woonzorg Unie Veluwe Jaarrekening 2014 Stichting Prot. Chr. Woonzorg Unie Veluwe INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda

Jaarrekening 2013. Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda Jaarrekening 213 Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 213 5.1.1 Balans per 31 december 213 1 5.1.2 Resultatenrekening over 213 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n Inhoud Jaarrekening: 1 Balans per 31 december 2014 2 2 Rekening van baten en lasten over 2014 3 3 Algemene toelichting 4 4 Toelichting op de balans 6 5 Overigens gegevens 12 bladzijde 1 1. Balans per 31

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S.

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S. Jaarrekening 2012 Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag Jaarrekening 2012 FPC Dr. S. van Mesdag FPC Dr. S. van Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een

Nadere informatie

Toelichting op de resultatenrekening

Toelichting op de resultatenrekening Jaarverslag 2013 5.1.11 Toelichting op de resultatenrekening 5.1.11.1 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2013 SEGMENT 1 AWBZ zorg 2013 2012 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe te Epe

Jaarrekening 2012 Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe te Epe Jaarrekening 2012 Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe te Epe INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2012 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 4 1.2 Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Lauwershof. Jupiterstraat CA OUDORP

Jaarrekening Stichting Vrienden van Lauwershof. Jupiterstraat CA OUDORP Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Lauwershof Jupiterstraat 10 1829 CA OUDORP INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 4 1.1.3

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst

Jaarrekening Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst Jaarrekening 2012 Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen + WMO Versie: 31 januari 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Balans per 31

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening Christelijke Stichting voor Zorg en Dienstverlening BCM

Jaarrekening Christelijke Stichting voor Zorg en Dienstverlening BCM Jaarrekening 2012 Christelijke Stichting voor Zorg en Dienstverlening BCM INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 2 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond concept Jaarrekening 2015 FAM! EXPERTISECENTRUM VOOR VROUWENVRAAGSTUKKEN te Roermond Inhoudsopgave jaarrekening 2015 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december 2015 4 Exploitatierekening over 2015

Nadere informatie

De Pieter Raat Stichting

De Pieter Raat Stichting INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2015 5.1.1 Balans per 31 december 2015 30 5.1.2 Resultatenrekening over 2015 31 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2015 32 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Jaarrekening 2016 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 31-12-2016 31-12-2015

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Cardia

Jaarrekening Stichting Cardia Jaarrekening 2014 Stichting Cardia INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda

Jaarverslaggeving Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda Jaarverslaggeving 214 Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 214 5.1.1 Balans per 31 december 214 1 5.1.2 Resultatenrekening over 214 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie