Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2013

2 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens 21 2

3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) (in euro s) Ref. 31 december december 2012 Activa Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen 5 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva

4 Resultatenrekening over 2013 (in euro s) Ref Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen op vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat boekjaar Resultaatbestemming Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve collectieve voorzieningen Fonds erfenissen en legaten Resultaat

5 Kasstroomoverzicht over 2013 (in euro s) Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen afschrijvingen collectieve voorzieningen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Mutatie geldmiddelen

6 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De activiteiten van Stichting Fokus Exploitatie bestaan uit het aanbieden en leveren van ADL-assistentie aan mensen met een zware fysieke beperking. De stichting is statutair gevestigd in Groningen. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Verbonden rechtspersonen De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in consolidatie betrokken zijn. Stichting Fokus, gevestigd te Groningen, steunstichting. Stichting Fokus Cluster Afbouw, gevestigd te Groningen, advisering en levering aanpassingen en hulpmiddelen voor mensen met een handicap in ADL-clusters, activiteiten gestaakt per 1 januari 2006; de liquidatie van de Stichting volgt in Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Verbouwingen huurpand: 5% Computer apparatuur: 20% Inventarisgoederen: 10% Collectieve voorzieningen: voornamelijk 8% Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een 6

7 verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkelingvan de verplichting. Schulden Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Voorzieningen De voorziening voor jubileumuitkeringen wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde van de verwachte uitkeringen voor de komende vijf jaren bij het bereiken van een 12,5-, of 25-jarig dienstverband volgens de vigerende collectieve arbeidsovereenkomst. Hierbij is uitgegaan van het personeelsbestand op de balansdatum. De voorziening herstructurering betreft de te verwachten kosten in verband met reductie van de indirecte personeelsformatie. Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te laten wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Stichting Fokus Exploitatie heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Fokus Exploitatie. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Fokus Exploitatie 7

8 betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 108%. Zorg en Welzijn heeft in het herstelplan afgesproken dat de pensioenen worden verhoogd bij een dekkingsgraad tussen de 105 en 117,5 procent. Het pensioen wordt dan verhoogd met de helft van de loonontwikkeling. Het pensioenfonds voorziet dat hierdoor de aangesloten instellingen geen extra stortingen hoeven te verrichten of om bijzondere premieverhogingen hoeven te worden doorgevoerd. Stichting Fokus Exploitatie heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Fokus Exploitatie heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 8

9 Toelichting op de balans (in euro s) 31 december december 2012 Activa 1 Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: Bedrijfsgebouwen en terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Totaal materiële vaste activa Specificatie boekwaarde: Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde Het verloop van de bedrijfsgebouwen en terreinen in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Het verloop van de andere vaste bedrijfsmiddelen in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: desinvesteringen Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

10 31 december december Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen: - ziekengeld rekening-courant Stichting Fokus Exploitatie waarborgsommen Envida (Maastricht Centrum 2) diversen Vooruitbetaalde bedragen: - fietsplan, bedrijfsfitness en studiekosten Nog te ontvangen bedragen: - rentebaten Overige overlopende activa: - vooruitberekende kosten te ontvangen creditfacturen salarissen (netto) diversen Totaal vorderingen en overlopende activa Toelichting Onder de debiteuren zijn vorderingen opgenomen tot een bedrag van 0,- met een resterende looptijd langer dan een jaar. 10

11 3 Vorderingen uit hoofde van financieringstekort totaal Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correctie na overleg met NZa Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning) b a a = interne berekening b = definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil 2013 Overgangsregeling AWBZ ADL AWBZ PV Af: ontvangen voorschotten overgangsregeling AWBZ ADL Af: ontvangen voorschotten AWBZ PV Totaal financieringsverschil december december Liquide middelen De specificatie is als volgt: - bankrekeningen kassen Totaal liquide middelen Toelichting De liquide middelen zijn allemaal direct opeisbaar. 11

12 Passiva 31 december december Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: - kapitaal collectief gefinancierd gebonden vermogen niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Het verloop van de componenten van het eigen vermogen is als volgt: Saldo per Resultaat- Saldo per 1 jan 2013 bestemming 31 dec 2013 Kapitaal Kapitaal Totaal kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve: Collectieve voorzieningen Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Toelichting De bestemmingsreserve collectieve voorzieningen dient ter financiering van toekomstige uitgaven collectieve voorzieningen. Collectieve voorzieningen betreffen voornamelijk alarm-intercomsystemen, hoog/laag baden en deurmotoren. Dotaties en onttrekkingen vinden plaats middels besluiten van de raad van bestuur. Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Fonds erfenissen en legaten Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Toelichting Voor het fonds erfenissen en legaten zal nog een bestemming worden bepaald in overeenstemming met de aard van de schenking en/of de wens van de erflater. 12

13 6 Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per 1 jan dec 2013 Het verloop is als volgt weer te geven: Jubilea uitkeringen Herstructurering Totaal voorzieningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen 31 dec 2013 als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar, < 5 jaar) Toelichting Voor de voorziening herstructurering zijn in 2013 en 2014 verplichtingen aangegaan. 31 december december Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt: - crediteuren belastingen en sociale premies schulden terzake pensioenen nog te betalen salarissen vakantiegeld vakantiedagen nog te betalen diverse kosten Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

14 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Leaseverplichtingen auto s De stichting heeft twee auto s geleased, de totale leaseverplichting bedraagt ,- in De resterende looptijd ultimo 2013 betreft 32 maanden. Huurverplichtingen pand Utrecht De stichting huurt een kantoorpand in Utrecht. De totale huurverplichting bedraagt ,- in De resterende looptijd ultimo 2013 betreft 60 maanden. Huurverplichtingen pand Groningen De stichting huurt een kantoorpand in Groningen. De totale huurverplichting bedraagt thans ,- per jaar. De resterende looptijd ultimo 2013 is 120 maanden. De huur is om de vijf jaar opzegbaar. Bankgarantie huurpand Utrecht Voor het huurpand in Utrecht is aan de verhuurder, Karioka B.V., een bankgarantie verstrekt van ,25. 14

15 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 (in euro s) Gesegmenteerde resultatenrekening over 2013 Segment 1 ADL-assistentie AWBZ regeling Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat boekjaar Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmenten Segment 1 ADL-assistentie AWBZ-regeling Resultaat volgens resultatenrekening

16 Baten 8 Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Productieafspraken verslagjaar: - ADL-overgangsregeling Fokusproject Capelle aan den IJssel De Hoven Nacalculeerbare kapitaallasten: - afschrijvingen overige Totaal Overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige opbrengsten: - persoonsgebonden budget (pgb) overige baten eenmalige schenking uit nalatenschap Totaal

17 Lasten 10 Personeelskosten De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: - scholing werving outplacement arbodiensten ri&e / pago ziekteverzuimbeheersing reis- en verblijfkosten werkkleding kantinekosten juridische kosten diverse personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte s) per segment: - ADL-assistentie AWBZ-regeling Toelichting In bovenstaande is het gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden gebruikt. In het jaarverslag is het aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden ultimo boekjaar gebruikt. Er is geen sprake van medewerkers in het buitenland. 17

18 Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt: - nacalculeerbare afschrijvingen materiële vaste activa Totaal afschrijvingen Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: Algemene kosten Onderhoud en energiekosten: - onderhoud energie gas energie stroom energie transport en overig Subtotaal onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten Toelichting In de post onderhoud zijn de uitgaven voor collectieve voorzieningen opgenomen Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: Rentebaten Subtotaal financiële baten Rentelasten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten

19 14 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? - Eindverantwoordelijke raad van bestuur met raad van toezicht Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? - Eenhoofdig De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over de jaren 2013 en 2012 is als volgt: Naam mr O. Jongsma mr O. Jongsma Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Ja Ja 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Ja Ja 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? onbep. tijd onbep. tijd 7 Welke salarisregeling is toegepast? BBZ BBZ 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 100% 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen a Waarvan verkoop verlofuren 0 0 b Waarvan nabetalingen voorgaande jaren Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak 0 0 De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Naam Functie in de RvT Bezoldiging mr J.M. Bal Voorzitter drs H. van der Stelt Vice-voorzitter en secretaris drs G. Veltkamp Lid H.W.H.M. van Kesteren Lid C.H. Postma Lid

20 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de Wnt zijn de Beleidsregels toepassing Wnt d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd. De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de Wnt verantwoord worden, is als volgt: mr O. Jongsma mr. J.M. Bal drs H. van der Stelt drs G. Veltkamp H.W.H.M. van Kesteren C.H. Postma 1 Functionaris (functienaam) vz. RvB vz. RvT vice vz./secr. lid RvT lid lid RvT 2 In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) 100 nvt nvt nvt nvt nvt 5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Werkgeversbijdrage sociale lasten Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 10 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband Totaal bezoldiging in kader van de Wnt (7 tm 11) Honoraria accountant De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 controle van de jaarrekening niet-controlediensten Totaal honoraria accountant

21 Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Fokus Exploitatie heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 2 mei De raad van toezicht van de Stichting Fokus Exploitatie heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 14 mei Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de bestuurder. Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling op pagina 4. Gebeurtenissen na balansdatum Niet van toepassing. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders w.g. mr O. Jongsma Voorzitter van de raad van bestuur w.g. H.W.H.M. van Kesteren Lid van de raad van toezicht w.g. drs H. van der Stelt Vice-voorzitter en secretaris raad van toezicht w.g. C.H. Postma Lid van de raad van toezicht w.g. drs G. Veltkamp Lid van de raad van toezicht w.g. mr J.M. Bal Voorzitter van de raad van toezicht 21

22

23

24 24

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S.

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S. Jaarrekening 2012 Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag Jaarrekening 2012 FPC Dr. S. van Mesdag FPC Dr. S. van Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een

Nadere informatie

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 Inhoud Jaarrekening 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 3 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011 4 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Zorgpartners Friesland. enkelvoudig

Jaarrekening 2014. Stichting Zorgpartners Friesland. enkelvoudig Jaarrekening 2014 Stichting Zorgpartners Friesland enkelvoudig Stichting Zorgpartners Friesland enkelvoudig INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 1 Resultatenrekening over

Nadere informatie

ZZG zorggroep. Jaarrekening 2010

ZZG zorggroep. Jaarrekening 2010 ZZG zorggroep Jaarrekening 2010 1 Inhoud Jaarrekening 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1. Geconsolideerde balans per 31 december 2010 3 5.1.2. Geconsolideerde resultatenrekening over 2010 4 5.1.3. Geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening Regio Oss Uden Veghel Jaarrekening 2009 Stichting Ziekenhuis Bernhoven geconsolideerde jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2009 3 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 4 5.1.2

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum Jaarrekening 2010 Stichting Zaans Medisch Centrum 27-05-2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 1 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over

Nadere informatie

Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2010 Jaarrekening

Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2010 Jaarrekening Jaardocument 2010 Gelre ziekenhuizen. Deel II: jaarrekening. Versie definitief d.d. 26 mei 2011 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2010 Jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep 1.1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Jaarrekening 2013 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 22 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2013 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis Jaarrekening 2012 Stichting Maasstad Ziekenhuis INHOUDSOPGAVE Pagina 11.1 Jaarrekening 2012 11.1.1 Balans per 31 december 2012 1 11.1.2 Resultatenrekening over 2012 2 11.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 212 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens Jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2007 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2007 5 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis

Jaarrekening 2013. Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis Albert Schweitzer ziekenhuis Jaarrekening 213 Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis p i V C INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 213 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 213 1 5.1.2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken Jaarrekening 2014 Stichting Holding Isala klinieken De jaarrekening 2014 van Isala is digitaal aangeleverd aan het CIBG en als pdf gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl en www.isala.nl. Het maatschappelijk

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. Stichting Parnassia Bavo Groep

Jaarrekening 2009. Stichting Parnassia Bavo Groep Jaarrekening 2009 Stichting Parnassia Bavo Groep INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2009 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 3 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2009 4 5.1.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii '

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii ' Jaarrekening - 2013 MCL B.V. geconsolii ' I MCL B.V. geconsolideerd INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 3 1 december 201 3 Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht over 201 3 Grondslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2013 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Jaarrekening 2010 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor

Nadere informatie