Stichting Sirjon Zorggroep 1.1 JAARREKENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Sirjon Zorggroep 1.1 JAARREKENING"

Transcriptie

1 1.1 JAARREKENING 2013

2 1.1 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec dec-12 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-12 PASSIVA Eigen vermogen 6 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Overige kortlopende schulden Totaal Passiva Pagina 1

3 1.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Ref Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties en/of subsidie Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve vastgoed Algemene reserve Eigen vermogen SVZRO Pagina 2

4 1.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013 Kasstroom uit operationele activiteiten Ref Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor : - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot kortlopende schulden (incl.schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Financiële vaste activa Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen) Saldo liquide middelen 1 januari Mutatie geldmiddelen Saldo liquide middelen 31 december Pagina 3

5 1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Semipermanente gebouwen Verbouwingen Installaties Onderhanden projecten Instandhouding Inventaris Vervoermiddelen Automatisering Niet aan het productieproces dienstbaar Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: activeringen 0 0 Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Pagina 12

6 1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Deposito gemeente Rijssen Aanloopkosten Niet aan het productieproces dienstbaar Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt : Boekwaarde per 1 januari Af: stortingen Gemeente Rijssen Af: afschrijving Boekwaarde per 31 december Toelichting: voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Onder de post niet aan het productieproces dienstbaar is een langlopende vordering op het ministerie van VWS opgenomen. Het bedrag in depot bij de Gemeente Rijssen is alleen opvraagbaar voor het aflossen van de leningen. 3. Vorderingen De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen: Kasvoorschotten Aflossing 0 0 Diversen Vooruitbetaalde bedragen: Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen: Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen overig Overige overlopende activa: Fietsproject Totaal vorderingen en overlopende activa Toelichting: Voorziening dubieuze debiteuren: In het verslagjaar is geen voorziening dubieuze debiteuren opgenomen. Alle vorderingen zijn inbaar. Pagina 13

7 1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA 4. Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot en/of tekort t/m totaal Saldo per 1 januari Financieringstekort Financieringsoverschot Subtotaal Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Financieringstekort Financieringsoverschot Totaal Stadium van vaststelling (per erkenning): c c b a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZA Waarvan gepresenteerd als: Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Vorderingen uit hoofde van financieringsoverschot Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil Liquide middelen De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen Toelichting: Bij de Rabobank en ING Bank kan worden beschikt over een rekening-courantkrediet ter financiering van het werkkapitaal; de kredietlimiet bedraagt per 31 december De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Pagina 14

8 1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 PASSIVA 6. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-12 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013 Kapitaal Totaal kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013 Reserve aanvaardbare kosten Egalisatierekening afschrijving Bestemmingsreserves: Vastgoed Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013 Algemene reserves: SEOZ SVRO SVZRO Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Toelichting: Het eigen vermogen is ingedeeld in kapitaal, collectief gefinancierd gebonden vermogen en niet-collectief gefinancierd vrij vermogen. Pagina 15

9 1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 PASSIVA 7. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan dec-2013 Langdurig zieken Jubileumuitkering Persoonlijk Budget Levensfase Functiegebouw Centralisatie huisvesting DCS Verlieslatende activiteiten Totaal voorzieningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 31-dec-2013 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0 Toelichting per categorie voorziening: Voorziening langdurig zieken: Deze voorziening is bedoeld voor de kosten van ziekte van werknemers, waarvan de verwachting is dat deze niet meer terug zullen keren in het arbeidsproces. Voorziening jubileumuitkering: Deze voorziening dient ter dekking van de toekomstige jubileumaanspraken. Voorziening PBL dient ter dekking van verlofaanspraken ingevolge de CAO. Middels vrijval geherrubriceerd naar kortlopende schulden. Voorziening Functiegebouw is een resevering ten behoeve van het functiegebouw. Voorziening Centralisatie huisvesting DCS: Deze voorziening is gevormd voor kosten die voortvloeien uit het sociaal plan, wat aan deze herplaatsing van medewerkers naar Ridderkerk ten grondslag ligt. Verlieslatende activiteiten: Per 1 maart 2013 is de keukenexploitatie overgenomen door Keuzemaaltijd B.V. Voor de kosten verband houdende met de overdracht en de kosten voor verwachte verlies van de verhuur is een voorziening opgenomen. Tevens is binnen Siloah op basis van een bedrijfswaardeberekening gebleken dat voor lopende huurovereenkomsten onvoldoende opbrengsten wordt gegenereerd. Voor de kosten verband houdende hiermee is een voorziening gevormd. Pagina 16

10 1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 PASSIVA 8. Langlopende schulden De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Schulden aan kredietinstellingen Totaal langlopende schulden Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec dec-12 Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Verwerkt onder kortlopende schulden Stand per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moet worden beschouwd: 31-dec dec-12 Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Toelichting: Voor een toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Als zekerheid is een hypotheekrecht verleend van 55,16 miljoen euro op de SVRO-verzorgingshuispanden Bethesda, Paltzerweg 210 te Den Dolder, Elim te Vliegersvelderlaan 42 te Barneveld, Diekjansweg te Rijssen, de bedrijfspanden aan de Paltzerweg 210, 212 t/m 226 te Den Dolder en Vliegersvelderlaan 54 t/m 62 en de panden van Siloah. Er is (bezitloos) pandrecht verleent op alle tegenwoordige en toekomstige roerende zaken en aangebrachte veranderingen, welke durzaam dienen om het bedrijf uit te oefenen. Tot meerdere zekerheid is (stil) pandrecht verleent op alle vorderingen ter zake van huur- of pachtpenningen, gebruiksvergoedingen en overige vorderingen uit hoofde van gebruik van verbondene. Voor een bedrag van is hypotheekrecht verleend aan de Gemeente Rijssen-Holten op de bedrijfspanden aan de Banisweg 2 te Rijssen en Kroonnweide 31 t/m 77 te Rijssen. Op 9 februari 2012 is er een kasgeldlening aangegaan ter financiering van de bouwactiviteiten locatie Broekveldselaan te Bodegraven. De kredietfaciliteit bedraagt In 2013 is hiervan gebruik gemaakt. De bestaande zekerheden zijn op deze kasgeldlening van toepassing. De rente bedraagt het gemiddelde van het 1-maands Euribortarief, verhoogd met een opslag. De bereidstellingsprovisie bedraagt 0,15% op jaarbasis over het niet opgenomen deel. Pagina 17

11 1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 PASSIVA 9. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Reservering Persoonlijk Budget Levensfase Belastingen en sociale premies Schulden ter zake pensioenen Nog te betalen salarissen Nog te betalen vakantiegeld Vakantiedagenverplichting Steunstichting Siloah Nog te betalen kosten Nog te betalen rente Vooruitontvangen opbrengsten: Vooruitontvangen bedragen Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva Toelichting: De Steunstichting Siloah heeft geld verstrekt in verband met de kasgeldfinanciering voor de verbouwing van woonlocatie De Akker. Deze is direct opeisbaar. Er zijn geen zekerheden gesteld. De voorziening voor PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) is m.i.v als gevolg van wijziging van haar aard, opgenomen onder de kortlopende schulden. Pagina 18

12 1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Overige niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Einddatum Per Jaar Kopieermachines Huur kopieermachines IsoGroep Huur Huurverplichtingen: Kantoor Gieterijstraat Ridderkerk Huur De Rank Bodegraven Huur BethSan Moerkapelle Huur DAC De Molenhoek Rijssen Huur onbepaalde tijd De Thuishaven Urk Huur De Linge-oever Geldermalsen Huur jaarcontract De Joostenshof Westeinde 39 Waarder Huur De Joostenshof Westeinde 39a Waarder Huur De Firma Watermolen 8 Rijssen Huur jaarcontract 1 De Klimroos Tholen Huur onbepaalde tijd De Ark Werkendam Huur onbepaalde tijd De Eersteling Ganzenpad 2+4 Moerkapelle Huur De Eersteling Ganzenpad Moerkapelle Huur De Harp Capelle a/d IJssel Huur onbepaalde tijd Landzicht te Rijssen Huur Huur Newtonstraat 19B Veenendaal Huur Huur Newtonstraat 19D Veenendaal Huur De Bijeberg De Heusplein 21,22,23 Barneveld Huur De Klokkenberg Laan 50 Nunspeet Huur Huur De Beukelaar 1+ 2 t/m 20 's-gravenpolder Huur Huur De Boog 12 t/m 24 's-gravenpolder Huur onbepaalde tijd Huur De Boog 1 t/m 23 's-gravenpolder Huur Woningen woonlocatie De Rondas: Jasmijnstraat 1 Huur onbepaalde tijd Jasmijnstraat 2 Huur onbepaalde tijd Jasmijnstraat 3 Huur onbepaalde tijd Jasmijnstraat 4 Huur onbepaalde tijd Jasmijnstraat 5 Huur onbepaalde tijd Jasmijnstraat 6 Huur onbepaalde tijd Jasmijnstraat 7 Huur onbepaalde tijd Jasmijnstraat 9 Huur onbepaalde tijd Jasmijnstraat 11 Huur onbepaalde tijd Abeelestraat 25 Oosterland Huur onbepaalde tijd Bankgarantie huurverplichting Newtonstr.Veenendaal 945 Bankgarantie huurverplichting Ridderkerk Bankgarantie huurverplichting Laan 50 Nunspeet Terugkoopverpl.invest.Bijeberg De Heusplein 21,22,23 Barneveld Terugkoopverpl.invest.De Boog 's-gravenpolder Terugkoopverplichting investering Prins Bernhardstraat Verplichting verbouw DAC Bodegraven Totaal Pagina 19

13 1.1.6 TOELICHTING OP GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER Wettelijk budget aanvaardbare kosten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Groei normatieve kapitaalslasten Beleidsmaatregelen overheid: Generieke budgetkortingen/herallocatie Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente afschrijvingen overige Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Correcties Wettelijk Budget Aanv. Kosten voorgaande boekjaren Wettelijk budget jaarrekening Pagina 20

14 1.1.6 TOELICHTING OP GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 BATEN 11. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt : Zorgprestaties tussen instellingen Overige zorgprestaties (PGB) Eigen bijdragen materiële kosten Totaal Toelichting Betreft baten met betrekking tot de verpleegunit Elim, te Barneveld. Daling ten opzichte van voorgaand jaar wordt veroorzaakt, doordat in 2012 de verpleegunit in Huize Maranatha, te Rijssen tot en met april 2012 via Carint Reggeland liep. 12. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt : Overige dienstverlening: Opbrengsten uit externe maaltijdverstrekking en catering Overige subsidies: Loonkostensubsidies Overige opbrengsten: Verhuur keuken Elim Giften Overige opbrengsten Huuropbrengst woningen Servicekosten woningen Bijdrage algemene recreatie/waskosten Totaal Toelichting Daling in opbrengsten uit externe maaltijdverstrekking en catering, wordt veroorzaakt door het feit dat begin 2013 de keuken in Elim, te Barneveld is verkocht. LASTEN 13. Personeelskosten De specificatie is als volgt : Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Management en hoofdkantoor Locatie- en groepsleiding, facilitaire dienst en verzorging en verpleging Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime-eenheden Pagina 21

15 1.1.6 TOELICHTING OP GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 LASTEN 14. Afschrijvingen materiële vaste activa De specificatie is als volgt : Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa financiële vaste activa Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa 2013 Afschrijving financiële vaste activa (aanloopkosten) Afschrijving WTZi - vergunningsplichtige vaste activa Afschrijving WTZi - meldingsplichtige vaste activa Afschrijving WMG gefinancierde vaste activa Afschrijving niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten Totaal afschrijvingen resultatenrekening (exclusief dotatie/vrijval egalisatierekening afschrijving) Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt : Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties voorzieningen Totaal bedrijfskosten Pagina 22

16 Honoraria accountant De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Niet-controlediensten Totaal honoraria accountant Toelichting: Het honoraria van de accountant heeft betrekking op de werkmaatschappijen Siloah (inclusief consolidatie SEOZ) en SVRO (inclusief consolidatie SVZRO) 16. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt : Rentebaten Subtotaal financiële baten Rentelasten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Pagina 23

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 Inhoud Jaarrekening 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 3 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011 4 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ZZG zorggroep. Jaarrekening 2010

ZZG zorggroep. Jaarrekening 2010 ZZG zorggroep Jaarrekening 2010 1 Inhoud Jaarrekening 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1. Geconsolideerde balans per 31 december 2010 3 5.1.2. Geconsolideerde resultatenrekening over 2010 4 5.1.3. Geconsolideerd

Nadere informatie

Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2010 Jaarrekening

Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2010 Jaarrekening Jaardocument 2010 Gelre ziekenhuizen. Deel II: jaarrekening. Versie definitief d.d. 26 mei 2011 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2010 Jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening Regio Oss Uden Veghel Jaarrekening 2009 Stichting Ziekenhuis Bernhoven geconsolideerde jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2009 3 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 4 5.1.2

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum Jaarrekening 2010 Stichting Zaans Medisch Centrum 27-05-2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 1 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over

Nadere informatie

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2013 Inhoud Jaarrekening 2013 3 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over 2013 4 Kasstroomoverzicht over 2013 5 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep 1.1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens Jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2007 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2007 5 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S.

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S. Jaarrekening 2012 Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag Jaarrekening 2012 FPC Dr. S. van Mesdag FPC Dr. S. van Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. Stichting Parnassia Bavo Groep

Jaarrekening 2009. Stichting Parnassia Bavo Groep Jaarrekening 2009 Stichting Parnassia Bavo Groep INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2009 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 3 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2009 4 5.1.3

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 212 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis

Jaarrekening 2013. Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis Albert Schweitzer ziekenhuis Jaarrekening 213 Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis p i V C INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 213 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 213 1 5.1.2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Zorgpartners Friesland. enkelvoudig

Jaarrekening 2014. Stichting Zorgpartners Friesland. enkelvoudig Jaarrekening 2014 Stichting Zorgpartners Friesland enkelvoudig Stichting Zorgpartners Friesland enkelvoudig INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 1 Resultatenrekening over

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis Jaarrekening 2012 Stichting Maasstad Ziekenhuis INHOUDSOPGAVE Pagina 11.1 Jaarrekening 2012 11.1.1 Balans per 31 december 2012 1 11.1.2 Resultatenrekening over 2012 2 11.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Jaarrekening 2013 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 22 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2013 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2013 31 december 2012 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 4. Bedrijfsmiddelen 11.155

Nadere informatie

Vidomes. Jaarrekening 2010

Vidomes. Jaarrekening 2010 Vidomes Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2010 3 Winst- en verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht 2010 6 Waarderingsgrondslagen: toelichting op de balanswaardering 2010 7 Waarderingsgrondslagen:

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii '

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii ' Jaarrekening - 2013 MCL B.V. geconsolii ' I MCL B.V. geconsolideerd INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 3 1 december 201 3 Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht over 201 3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Tjongerschans B.V.

Jaarrekening 2013. Tjongerschans B.V. Jaarrekening 2013 Tjongerschans B.V. Ter ide 'f tie Ernst & Young Accountants UP INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 2. Jaarrekening 2013 2 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 2.2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Diabetesvereniging Nederland Leusden

Diabetesvereniging Nederland Leusden Diabetesvereniging Nederland Leusden Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2014 aan. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn RJ640, die

Nadere informatie