BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik door volwassenen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik door volwassenen."

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder Vr gebruik dr vlwassenen. beclmetasndiprpinaat anhydraat/frmterlfumaraatdihydraat. Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer ndig. - Heeft u ng vragen? Neem dan cntact p met uw arts, aptheker f verpleegkundige. - Geef dit geneesmiddel niet dr aan anderen, want het is alleen aan u vrgeschreven. Het kan schadelijk zijn vr anderen, k al hebben zij dezelfde klachten als u. - Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan cntact p met uw arts, aptheker f verpleegkundige. Inhud van deze bijsluiter 1. Wat is Fster NEXThaler en waarvr wrdt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken f met u er extra vrzichtig mee zijn? 3. He gebruik u dit middel? 4. Mgelijke bijwerkingen 5. He bewaart u dit middel? 6. Inhud van de verpakking en verige infrmatie 1. WAT IS FOSTER NEXTHALER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Fster NEXThaler is een peder dat via de mnd wrdt geïnhaleerd en rechtstreeks in uw lngen terechtkmt. Het bevat twee werkzame stffen: beclmetasndiprpinaat anydraat en frmterlfumaraatdihydraat. - Beclmetasndiprpinaat anhydraat behrt tt een grep van geneesmiddelen die crticsterïden wrden genemd (vaak krtweg sterïden genaamd) en die een ntstekingsremmende werking hebben, waardr zij de zwelling en irritatie in de wanden van de kleine luchtwegen in de lngen verminderen. Sterïden wrden bij astma gebruikt m de symptmen te behandelen en m symptmen te vrkmen. - Frmterlfumaraatdihydraat behrt tt een grep van geneesmiddelen die langwerkende brnchusverwijders wrden genemd en die de spieren in uw luchtwegen ntspannen. Op deze manier verwijden ze de luchtwegen, waardr u makkelijker lucht in en uit uw lngen kunt ademen. Gezamenlijk maken deze twee werkzame stffen het ademhalen makkelijker, drdat ze symptmen als krtademigheid, piepen en hesten bij patiënten met astma f COPD (chrnisch bstructieve lngziekte) verlichten en tevens de symptmen van astma helpen vrkmen. Astma Dit middel wrdt gebruikt m vlwassenen die lijden aan astma te behandelen. Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder. Page 1 f 13

2 Als u dit middel vrgeschreven heeft gekregen is het waarschijnlijk dat: uw astma niet ged nder cntrle is met inhalatiecrticsterïden en z ndig krtwerkende brnchusverwijders, (luchtwegverwijders die u gebruikt als u velt dat dit ndig is; hiernder k inhalatr vr symptmverlichting genemd), f uw astma ged reageert p behandeling met zwel crticsterïden als langwerkende brnchusverwijders. COPD Dit middel kan k gebruikt wrden m de symptmen van ernstig chrnische bstructieve lngziekte (COPD) bij vlwassen patiënten te behandelen. COPD is een langdurige ziekte van de luchtwegen in de lngen die vrnamelijk dr het rken van sigaretten wrdt verrzaakt. 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? U bent allergisch vr één van de andere stffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stffen kunt u vinden in rubriek 6. Gebruik dit geneesmiddel NIET m acute symptmen van astma, zals krtademigheid, piepen en hesten, te behandelen f vr astma die verergert f vr acute astma-aanvallen. Vr verlichting van de symptmen met u de snelwerkende inhalatr vr symptmverlichting gebruiken, die u altijd bij u met hebben. (Een inhalatr vr symptmverlichting is een snelwerkende brnchusverwijder die snel verlichting geeft bij acute symptmen van astma.) Wanneer met u extra vrzichtig zijn met dit middel? Breng uw arts altijd p de hgte vrdat u dit middel gaat gebruiken: als u hartprblemen hebt, waarnder elke bekende aandening van uw hart en/f hartfunctie als u hartritmestrnissen hebt, zals een verhgde f nregelmatige hartslag, een snelle pls f hartklppingen, f als u is verteld dat uw ECG afwijkend is. als u hge bleddruk hebt als u een vernauwing van de slagaders (k wel arterisclerse genemd) hebt, f als u weet dat u een aneurysma (een abnrmale uitpuiling van de bledvatwand) hebt. als u een te sterk werkende schildklier hebt als u een lage kaliumbledspiegel hebt als u een lever- f nierziekte hebt als u diabetes hebt. Iindien u hge dses frmterl inhaleert, kan uw bledglucse stijgen. Daarm met u misschien een aantal extra bledtests ndergaan m uw bledsuiker te cntrleren wanneer u deze inhalatr vr het eerst gaat gebruiken en van tijd tt tijd tijdens de behandeling. Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder. Page 2 f 13

3 als u een tumr van de bijnier hebt (een zgenemd fechrmcytm) als u verwacht een verdvend middel (anestheticum) te zullen krijgen. Afhankelijk van het type anestheticum met u misschien minstens 12 uur vr de anesthesie met het gebruik van dit middel stppen. als u wrdt behandeld f it behandeld bent vr tuberculse (TBC) f als bekend is dat u een virus- f schimmelinfectie van uw brstkas hebt. Indien één f meer van bvenstaande punten p u van tepassing is/zijn, met u dat altijd aan uw arts melden vrdat u dit middel gebruikt. Als u niet zeker weet f u dit middel kunt gebruiken, verleg dan met uw arts, astmaverpleegkundige f aptheker vrdat u de inhalatr gebruikt. Uw arts kan het wenselijk vinden m de kaliumspiegel van uw bled van tijd tt tijd te meten, met name als u een ernstige vrm van astma hebt. Zals vele luchtwegverwijders kan dit middel een sterke daling van uw serumkaliumspiegel (hypkaliëmie) verrzaken. Dit kmt mdat een tekrt aan zuurstf in uw bled in cmbinatie met smmige andere middelen die u misschien gelijktijdig met dit middel gebruikt, de daling van de kaliumspiegel kunnen versterken. Indien u gedurende langere tijd hgere dses inhalatiecrticsterïden gebruikt, hebt u in stresssituaties misschien meer crticsterïden ndig. Vrbeelden van stresssituaties zijn: pname in het ziekenhuis na een ngeval, het plpen van ernstig letsel f vrafgaand aan een peratie. In een dergelijk geval zal de arts die u behandelt beslissen f u uw dsis crticsterïden met verhgen en u eventueel rale sterïdetabletten f een injectie vrschrijven. Mcht u in het ziekenhuis meten wrden pgenmen, vergeet dan niet al uw geneesmiddelen en inhalatren mee te nemen, waarnder dit middel en alle andere geneesmiddelen f tabletten die znder recept verkrijgbaar zijn, indien mgelijk in hun riginele verpakking. Kinderen en jngeren tt 18 jaar Geef dit middel niet aan kinderen en jngeren jnger dan 18 jaar. Gebruikt u ng andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Fster NEXThaler ng andere geneesmiddelen f heeft u dat krt geleden gedaan, f bestaat de mgelijkheid dat u in de nabije tekmst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts f aptheker. De reden hiervr is mdat dit middel de werking van smmige andere geneesmiddelen kan beïnvleden. Ok kunnen andere geneesmiddelen invled hebben p de werking van dit middel. Gebruik geen bètablkkers met dit geneesmiddel. Bètablkkers zijn geneesmiddelen die gebruikt wrden bij de behandeling van vele aandeningen waarnder aandeningen van het hart, hge bleddruk f glaucm (verhgde druk in uw gen). Als u een bètablkker (waarnder gdruppels) met gebruiken, kan het effect van frmterl minder zijn f zal frmterl misschien helemaal niet werkzaam zijn. Gebruik van dit middel als u gelijktijdig de vlgende middelen gebruikt: andere middelen die p dezelfde wijze werken als frmterl (bijvrbeeld bèta-adrenerge middelen, die gewnlijk gebruikt wrden vr de behandeling van astma) kunnen de effecten van frmterl verhgen kinidine, dispyramide, prcaïnamide (vr de kunnen veranderingen van het Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder. Page 3 f 13

4 behandeling van een afwijkend hartritme) hartfilmpje (ECG, hartritmegrafiek) smmige antihistaminica zals bijv. terfenadine (vr de behandeling van allergische reacties) verrzaken. Tevens kunnen ze het risic p hartritmestrnissen (ventriculaire mnamin-xidaseremmers f tricyclische aritmieën) vergrten. antidepressiva, bijv. fenelzine, iscarbxazide, amitriptyline en imipramine; fenthiazinen (vr de behandeling van psychische strnissen) L-dpa (vr de behandeling van de ziekte van Parkinsn) kunnen erte leiden dat uw hart bèta-2- agnisten, zals frmterl, minder ged L-thyrxine (vr de behandeling van een verdraagt. nvldende functinerende schildklier) geneesmiddelen die xytcine bevatten (die samentrekkingen van de baarmeder verrzaken) mnamin-xidaseremmers (MAO-remmers) (vr de behandeling van psychische kunnen een stijging van de bleddruk verrzaken. strnissen), waarnder geneesmiddelen met vergelijkbare eigenschappen, zals furazlidn en prcarbazine digxine (vr de behandeling van hartziekten) kunnen een daling van de kaliumspiegel van uw bled verrzaken. Dit kan de kans p een afwijkend hartritme vergrten. andere geneesmiddelen die wrden gebruikt vr de behandeling van astma (thefylline, aminfylline f sterïden) diuretica (plastabletten) kunnen een daling van de kaliumspiegel verrzaken. bepaalde anesthetica kunnen het risic p een afwijkend hartritme vergrten. Waarp met u letten met alchl? U dient het drinken van alchl te vermijden ttdat u dit met uw arts verlegd hebt. Het drinken van alchl kan erte leiden dat uw hart één van de werkzame stffen in dit middel, frmterl, minder ged verdraagt. Zwangerschap en brstveding Er zijn geen klinische gegevens bekend ver het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger wrden f geeft u brstveding? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker vrdat u dit middel gebruikt. U mag dit middel alleen tijdens de zwangerschap gebruiken als uw arts u dat heeft geadviseerd. Uw arts zal de afweging maken f u met dit middel met stppen als u brstveding geeft f dat u dit middel met gebruiken maar met stppen met brstveding. Vlg altijd het advies van uw arts strikt p. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Het is nwaarschijnlijk dat dit middel een negatieve invled heeft p uw rijvaardigheid f uw vermgen m machines te bedienen. Fster NEXThaler bevat lactsemnhydraat De stf lactse bevat kleine heveelheden melkeiwitten, die reacties kunnen verrzaken bij alllergische patiënten. Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder. Page 4 f 13

5 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? Gebruik dit middel altijd precies zals uw arts f aptheker u dat heeft verteld. Twijfelt u ver het juiste gebruik? Neem dan cntact p met uw arts, aptheker f verpleegkundige. Dit middel geeft een extrafijne aersl af die er vr zrgt dat er per ingenmen dsis meer in uw lngen terecht kmt. Uw arts kan u daarm vr deze inhalatr een lagere dsis vrschrijven dan die van uw eerdere inhalatren. Astma Uw arts zal u regelmatig cntrleren m er zeker van te zijn dat u de ptimale dsis Fster NEXThaler gebruikt. Uw arts zal uw medicatie bijstellen tt de laagste dsis waarmee uw symptmen ged nder cntrle blijven. U mag de dsis in geen enkel geval aanpassen znder dat eerst met uw arts te verleggen. Heveel van dit middel met u gebruiken? Vlwassenen en uderen: De gebruikelijke dsering van dit geneesmiddel is tweemaal daags één f twee inhalaties. De maximale dagelijkse dsering is 4 inhalaties. Verhg de dsis niet Indien u denkt dat het geneesmiddel niet ged werkt, met u altijd met uw arts verleggen vrdat u de dsis verhgt. Chrnische bstructieve lngziekte (COPD) Vlwassenen en uderen: De aanbevlen dsering is twee inhalaties in de chtend en twee inhalaties in de avnd. Vergeet niet altijd uw snelwerkende inhalatr vr symptmverlichting bij u te dragen m verergerende astmasymptmen f pltseling ptredende astma-aanvallen te behandelen. He wrdt dit middel tegediend? Dit middel is bestemd vr inhalatie. In deze verpakking treft u een verzegeld beschermzakje aan met daarin een inhalatr, NEXThaler genemd, die uw geneesmiddel bevat in de vrm van een peder. De NEXThaler inhalatr zrgt ervr dat u het middel kunt inhaleren. Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing nderaan deze bijsluiter vr meer infrmatie ver het gebruik en reinigen van de NEXThaler. Indien mgelijk, sta f zit rechtp tijdens het inhaleren. Heeft u teveel van dit middel gebruikt? neem direct cntact p met uw arts f het dichtstbijzijnde ziekenhuis vr advies. Neem uw geneesmiddelen mee zdat men kan zien wat u ingenmen hebt; bijwerkingen kunnen ptreden. Vertel uw arts als u ngebruikelijke symptmen hebt, aangezien uw arts misschien aanvullende testen wil uitveren f passende maatregelen wil nemen. Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder. Page 5 f 13

6 Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Gebruik het zdra u eraan denkt. Als het bijna tijd is vr de vlgende dsis, gebruik dan niet meer de dsis die u vergeten bent, maar neem de vlgende dsis gewn p het juiste tijdstip. Neem geen dubbele dsis m een vergeten dsis in te halen. Als u stpt met het gebruik van dit middel U mag de dsis niet zelf verlagen f met dit middel stppen, zelfs niet als u zich beter velt. Indien u dit wilt den, raadpleeg dan uw arts. Het is heel belangrijk dat u dit middel elke dag gebruikt vlgens het vrschrift van uw arts, zelfs als u geen symptmen hebt. Indien uw ademhaling niet verandert: Indien uw symptmen niet verbeteren na gebruik van dit middel, kan het zijn dat u de inhalatr niet ged gebruikt. Cntrleer daarm de gebruiksaanwijzing nderaan deze bijsluiter en/f neem cntact p met uw arts f verpleegkundige m weer een juiste inhalatie-instructie te krijgen. Indien uw astma erger wrdt: Indien uw symptmen erger wrden f meilijk nder cntrle te huden zijn (bijv. indien u vaker uw inhalatr vr symptmverlichting gebruikt) f als uw inhalatr vr symptmverlichting geen verlichting biedt, met u drgaan met het gebruik van dit middel maar nmiddellijk uw arts raadplegen. Misschien wrdt uw astma erger en met uw arts uw dsis van dit middel aanpassen f een andere behandeling vrschrijven. Heeft u ng andere vragen ver het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zals elk geneesmiddel kan k dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Evenals bij andere inhalatiemiddelen bestaat het risic dat de krtademigheid en het piepen vlak na het gebruik van dit middel erger wrden. Dit nemt men paradxale brnchspasmen. Indien dit gebeurt, met u nmiddellijk met het gebruik van dit middel STOPPEN en direct uw snelwerkende verlichtings -inhalatr gebruiken m de krtademigheidsklachten en het piepen te behandelen. U met nmiddellijk cntact met uw arts pnemen. Neem direct cntact p met uw arts als bij u vergeveligheidsreacties zals huidallergieën, jeukende huid, huiduitslag f het rd wrden van de huid, het zwellen van de huid f van slijmvliezen, vral van de gen, het gezicht, de lippen en de keel, ptreden. Andere mgelijke bijwerkingen wrden hiernder pgesmd in vereenstemming met hun frequentie. Neem direct cntact p met uw arts f aptheker: - als u een van nderstaande bijwerkingen ndervindt die u ngemak verrzaken, zeer ernstig zijn f gedurende enkele dagen aanhuden - als u zich m een f andere reden zrgen maakt f als er iets is dat u niet begrijpt. Uw arts zal waarschijnlijk uw astma berdelen en u misschien een andere behandeling vrschrijven. Misschien zal de arts zeggen dat u dit middel niet meer mag gebruiken. Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder. Page 6 f 13

7 Vaak (kmen vr bij minder dan 1 p de 10 gebruikers): - trillen Sms (kmen vr bij minder dan 1 p de 100 gebruikers): - griepverschijnselen, zere keel - schimmelinfecties (van de mnd en keel). Mndspelen f grgelen met water en tandenpetsen direct na inhalatie kan helpen deze prblemen te vrkmen. - verergering van de astma, meilijk kunnen ademen - heesheid - hesten, - een abnrmaal snelle hartslag - een abnrmaal langzame hartslag - hevige pijn p de brst - hfdpijn - zich ziek velen - zich me f zenuwachtig velen - bepaalde veranderingen van het elektrcardigram (ECG, hartfilmpje) - verlaging van crtisl in uw bled f urine - verhging van de kaliumspiegel van het bled - verhging van de suikerspiegel van het bled - verhging van de vetten in het bled Bijwerkingen die met srtgelijke middelen vr inhalatie zijn gezien en die k beclmetasndiprpinaat en/f frmterl bevatten, zijn: - hartklppingen - nregelmatige hartslag - abnrmale f verslechterde smaakwaarneming - spierpijn en spierkrampen - rustelsheid, duizeligheid - slaapstrnissen - verlaging van de kaliumspiegel van het bled - verhging/verlaging van de bleddruk. Lngntsteking: vertel uw arts als u één van de vlgende symptmen bemerkt: verhgde prductie van slijm, verandering van de kleur van het slijm, krts, vaker hesten, meer ademhalingsmeilijkheden. Gebruik van hge dses inhalatiecrticsterïden gedurende lange tijd kan in zeer zeldzame gevallen systemische effecten verrzaken, hierte behren: - prblemen met de werking van uw bijnieren (bijniersuppressie) - afname van de btmineraaldichtheid (dunner wrden van de btten) - vertraagde grei bij kinderen en adlescenten - verhgde gdruk (glaucm), staar - snelle gewichtstename, vral in het gezicht en van de rmp - slaapstrnissen depressie f ngerustheid, rustelsheid, nervsiteit, erg pgewnden f geïrriteerd zijn: deze effecten kmen vaker vr bij kinderen - afwijkend gedrag Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan cntact p met uw arts, aptheker f verpleegkundige. Dit geldt k vr mgelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen k rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder. Page 7 f 13

8 Dr bijwerkingen te melden, kunt u ns helpen meer infrmatie te verkrijgen ver de veiligheid van dit geneesmiddel. 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? Buiten het zicht en bereik van kinderen huden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste hudbaarheidsdatum. Die is te vinden p de ds, het zakje en het etiket p de inhalatr na EXP: Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste hudbaarheidsdatum. Bewaar in de riginele verpakking ter bescherming tegen vcht. Haal de inhalatr alleen uit de verpakking vlak vrdat u hem gaat gebruiken. Vr het aanbreken van het zakje: Vr dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcndities wat betreft de temperatuur. Na het aanbreken van het zakje: Bewaren beneden 25 C. Na het aanbreken van het zakje dient het geneesmiddel binnen 6 maanden gebruikt te wrden. Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing nderaan deze bijsluiter vr meer infrmatie ver het bewaren van de NEXThaler. Nteer de datum waarp u het zakje heeft gepend p het etiket p de ds. Spel geneesmiddelen niet dr de gtsteen f de WC en gi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw aptheker wat u met geneesmiddelen met den die u niet meer gebruikt. Ze wrden dan p een verantwrde manier vernietigd en kmen z niet in het milieu terecht. 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE Welke stffen zitten er in dit middel? De werkzame stffen in dit middel zijn: beclmetasndiprpinaat anhydraat, frmterlfumaraatdihydraat. Elke afgepaste dsis uit de inhalatr bevat 100 micrgram beclmetasndiprpinaat anhydraat en 6 micrgram frmterlfumaraatdihydraat. Dit kmt vereen met een uit het mndstuk vrijkmende dsis van 81,9 micrgram beclmetasndiprpinaat anhydraat en 5 micrgram frmterlfumaraat. De andere stffen zijn: lactsemnhydraat (dat een kleine heveelheid melkeiwitten bevat) en magnesiumstearaat. He ziet Fster NEXThaler er uit en heveel zit er in een verpakking? Dit middel is een wit f bijna wit inhalatiepeder dat in een apparaat zit dat NEXThaler genemd wrdt. Elke verpakking bevat een, twee f drie inhalatren die elk 120 dses leveren. Elke inhalatr wrdt geleverd in een beschermzakje (aluminium flieverpakking). Niet alle verpakkingsvrmen wrden in de handel gebracht. Huder van de vergunning vr het in de handel brengen en fabrikant Chiesi Pharmaceuticals B.V. Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder. Page 8 f 13

9 Lange Kleiweg 52J 2288 GK Rijswijk Fabrikant Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via San Lenard Parma - Italië Chiesi S.A. Rue Faraday, ZA des Gailletrus La Chaussée Saint Victr - Frankrijk Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gnzagagasse 16/ Wenen Ostenrijk Dit middel is in het register ingeschreven nder RVG nummer Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA nder de vlgende namen: Ostenrijk: Fster NEXThaler Frankrijk: Innvair NEXThaler Duitsland: KANTOS NEXThaler 100 Mikrgramm / 6 Mikrgramm pr Dsis Pulver zur Inhalatin Griekenland: Fster NEXThaler Hungarije: Fster NEXThaler Italië: Fster Nederland: Fster NEXThaler Plen: Fstex NEXThaler Slwakije: Fster NEXThaler Prtugal: Fster NEXThaler Slvenië: Fster NEXThaler 100 mikrgramv/6 mikrgramv na vdih, prašek za inhaliranje Spanje: Fster NEXThaler Verenigd Kninkrijk: Fstair NEXThaler Deze bijsluiter is vr het laatst gedgekeurd in ktber Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder. Page 9 f 13

10 INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE NEXTHALER-INHALATOR Lees a.u.b. de vlgende instructies vrdat u de inhalatr gaat gebruiken. Als u prblemen ndervindt bij het gebruik van de inhalatr, neem dan a.u.b. cntact p met uw arts, verpleegkundige f aptheker. A. Inhud van de verpakking Deze verpakking bevat: 1 bijsluiter 1 NEXThaler-inhalatr, verpakt in het verzegelde beschermzakje. Als de inhud van de verpakking hiervan afwijkt, breng dan uw inhalatr terug naar degene van wie u hem hebt gekregen (bijv. aptheker f arts) en vraag een nieuwe. B. Algemene waarschuwingen en vrzrgsmaatregelen Haal de inhalatr niet uit het zakje als u niet van plan bent de inhalatr direct te gebruiken. Gebruik de inhalatr alleen zals is aangegeven. Als u niet zeker bent f u p de juiste wijze een dsis binnen krijgt, neem dan cntact p met uw aptheker f arts. Als u niet zeker weet f de dsisteller heeft afgeteld na een inhalatie, wacht dan tt uw vlgende geplande dsis en neem deze zals gebruikelijk in. Neem geen extra dsis. Open het beschermkapje niet ttdat u een dsis met innemen met de inhalatr. Als u uw inhalatr niet gebruikt, bewaar hem dan p een schne en drge plek. Prbeer uw NEXThaler-inhalatr niet uit elkaar te halen m wat vr reden dan k. Gebruik uw NEXThaler-inhalatr niet: na de hudbaarheidsdatum; als het meer dan 6 maanden geleden is dat u het zakje hebt aangebrken; als hij stuk is; als het cijfer 0 in het venster van de dsisteller staat; als u het venster van de dsisteller niet kunt aflezen. Gi uw inhalatr in z n geval weg f breng hem terug naar de persn van wie u hem hebt gekregen, en vraag een nieuwe. Vraag uw aptheker wat u met den met inhalatren die u niet meer gebruikt. Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder. Page 10 f 13

11 C. Belangrijkste nderdelen van uw NEXThaler-inhalatr Venster van de dsisteller Mndstuk Beschermkapje Luchtinlaat Om een dsis uit uw NEXThaler-inhalatr te halen, heft u slechts drie eenvudige stappen te vlgen: penen, inhaleren, sluiten. D. Vrdat u een nieuwe NEXThaler-inhalatr gebruikt 1. Open het zakje en haal uw inhalatr eruit. Gebruik uw inhalatr niet als het zakje niet is verzegeld f beschadigd is; breng hem terug naar de persn van wie u hem hebt gekregen en vraag m een nieuwe. 2. Bekijk uw inhalatr ged. Als uw inhalatr zichtbare gebreken f beschadigingen heeft, breng hem dan terug naar de persn van wie u hem hebt gekregen en vraag een nieuwe. 3. Cntrleer het venster van de dsisteller. Als uw inhalatr helemaal nieuw is, dan staat er 120 in het venster. Gebruik uw inhalatr niet als het cijfer lager is dan 120; breng hem dan terug naar de persn van wie u hem hebt gekregen en vraag m een nieuwe. E. He u uw NEXThaler-inhalatr met gebruiken E.1. Cntrleer de inhalatr dr hem ged te bekijken 1. Cntrleer het aantal resterende dses: elk getal tussen de 1 en 120 geeft aan dat er ng dses ver zijn. Als er een 0 in het venster verschijnt, dan zijn er geen dses meer ver; gi uw inhalatr weg en haal een nieuwe. Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder. Page 11 f 13

12 2. Zrg dat het beschermkapje vlledig is geslten vrdat u de inhalatr gebruikt. E.2. Openen 1. Hud uw inhalatr stevig rechtp vast. 2. Open het beschermkapje vlledig. 3. Adem z ver mgelijk uit vrdat u inhaleert. Adem niet uit via uw inhalatr. E.3. Inhaleren Sta f zit rechtp, waar mgelijk, wanneer u inhaleert. 1. Breng uw inhalatr p mndhgte en sluit uw lippen rndm het mndstuk. Bedek de luchtinlaat niet terwijl u uw inhalatr vasthudt. Inhaleer niet via de luchtinlaat. 2. Haal via uw mnd snel en diep adem. Het kan zijn dat u iets preft wanneer u uw dsis inneemt. Het kan zijn dat u een klikje hrt f velt wanneer u uw dsis inneemt. Inhaleer niet via uw neus. Haal uw inhalatr niet van uw mnd tijdens het inhaleren. 3. Haal uw inhalatr van uw mnd. 4. Hud gedurende 5 tt 10 secnden, f zlang als cmfrtabel is, uw adem in. 5. Adem langzaam uit. Adem niet uit via uw inhalatr. E.4. Sluiten 1. Kantel uw inhalatr weer rechtp en sluit het beschermkapje vlledig. Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder. Page 12 f 13

13 2. Cntrleer f de dsisteller heeft afgeteld. 3. Als u ng een dsis met innemen, herhaal dan stap E.1 t/m E.4. F. Reinigen G. Bewaren Het is nrmaal gesprken niet ndig uw inhalatr schn te maken. Z ndig kunt u uw inhalatr na gebruik schnmaken met een drge dek f een zakdekje. Maak uw inhalatr niet schn met water f andere vleistffen. Zrg dat uw inhalatr drg blijft. Als u uw inhalatr niet gebruikt, bewaar hem dan p een schne en drge plek. U kunt de inhalatr na gebruik terug stppen in het zakje. H. Verwijderen Stel uw inhalatr niet blt aan hitte f direct znlicht. Stel uw inhalatr niet blt aan vcht f een natte mgeving. Buiten het zicht en bereik van kinderen huden. Als uw inhalatr meer dan 6 maanden sinds het penen van het zakje niet meer is gebruikt, gi hem dan weg en haal een nieuwe. Gi uw NEXThaler-inhalatr weg als het getal in het venster van de dsisteller 0 is. Vraag uw aptheker wat u met den als het geneesmiddel p is f als u het niet meer ndig hebt. Gi geneesmiddelen niet weg met uw gewne huishudelijke afval. Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder. Page 13 f 13

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder beclmetasndiprpinaat anhydraat/frmterlfumaraatdihydraat. Vr gebruik dr vlwassenen. Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000 Bijsluiter: Infrmatie vr de patiënt Frlax 10g, peder vr drank in sachet Macrgl 4000 Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Inuvair Nexthaler 200 microgram/6 microgram per inhalatie, inhalatiepoeder

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Inuvair Nexthaler 200 microgram/6 microgram per inhalatie, inhalatiepoeder BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Inuvair Nexthaler 200 micrgram/6 micrgram per inhalatie, inhalatiepeder beclmetasndiprpinaat anhydraat/frmterlfumaraatdihydraat. Vr gebruik dr vlwassenen. Lees

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vaniqa 11,5% Crème (eflornithine)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vaniqa 11,5% Crème (eflornithine) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Vaniqa 11,5% Crème (eflrnithine) LEES GOED DE HELE BIJSLUITER VOORDAT U DIT GENEESMIDDEL GAAT GEBRUIKEN. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Inuvair Nexthaler 100 microgram/6 microgram per dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik bij volwassenen.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Inuvair Nexthaler 100 microgram/6 microgram per dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik bij volwassenen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Inuvair Nexthaler 100 micrgram/6 micrgram per dsis, inhalatiepeder Vr gebruik bij vlwassenen. beclmetasndiprpinaat anhydraat/frmterlfumaraatdihydraat. Lees ged

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Inuvair Nexthaler 100 microgram/6 microgram per dosis, inhalatiepoeder

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Inuvair Nexthaler 100 microgram/6 microgram per dosis, inhalatiepoeder BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Inuvair Nexthaler 100 micrgram/6 micrgram per dsis, inhalatiepeder beclmetasndiprpinaat anhydraat/frmterlfumaraatdihydraat. Vr gebruik bij vlwassenen. Lees ged

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Marsim 5 mg filmmhulde tabletten Marsim 10 mg filmmhulde tabletten Marsim 20 mg filmmhulde tabletten Marsim 40 mg filmmhulde tabletten Simvastatine Lees de

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Foster NEXThaler 200/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik door volwassenen.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Foster NEXThaler 200/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik door volwassenen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Foster NEXThaler 200/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder Voor gebruik door volwassenen. beclometasondipropionaat anhydraat/formoterolfumaraatdihydraat. Lees goed de

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder beclometasondipropionaat anhydraat/formoterolfumaraatdihydraat. Voor gebruik door volwassenen. Lees goed de

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Bijsluiter 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS,,, Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer ndig. - Heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik door volwassenen.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik door volwassenen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder Voor gebruik door volwassenen. beclometasondipropionaat anhydraat/formoterolfumaraatdihydraat. Lees goed de

Nadere informatie

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten MET ONTSLAG! Ontslaginfrmatie vr neurlgie/neurchirurgie patiënten Het ntslag U bent pgenmen p de afdeling neurlgie/neurchirurgie en u mag met ntslag. Wij hebben de meest gestelde vragen met betrekking

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Amoxicilline Mylan 500 mg capsules Amoxicilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Amoxicilline Mylan 500 mg capsules Amoxicilline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Amxicilline Mylan 500 mg capsules Amxicilline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke infrmatie in vr u. - Bewaar

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor gebruikers

Bijsluiter: informatie voor gebruikers Bijsluiter: infrmatie vr gebruikers BOOSTRIX POLIO, Suspensie vr injectie in vrgevulde spuit Vaccin (geadsrbeerd, antigengereduceerde inhud) tegen difterie, tetanus, kinkhest (accellulaire cmpnent) en

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Xcyst 500 mg, maagsapresistente tabletten Methenamine Amygdalaat Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. Triptoreline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. Triptoreline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Salvacyl 11,25 mg peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie Triptreline Lees de hele bijsluiter zrgvuldig dr vrdat u start met het gebruik van dit geneesmiddel

Nadere informatie

TRADONAL ODIS 50 mg Orodispergeerbare tabletten (tramadolhydrochloride)

TRADONAL ODIS 50 mg Orodispergeerbare tabletten (tramadolhydrochloride) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT TRADONAL ODIS 50 mg Ordispergeerbare tabletten (tramadlhydrchlride) Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kruidvat Ibuprfen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht Vr gebruik bij vlwassenen en adlescenten van 40 kg f zwaarder (12 jaar f uder) Ibuprfen Lees ged de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Isotretinoïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Isotretinoïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Istretinïne Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr

Nadere informatie

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules Ibuprfen Aptex 400 mg Sft Gelatin Capsules Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: 2015-01 Mdule 1.3.1 Package Leaflet Replaces : N/A BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprfen Aptex 400 mg capsules,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER suspensie 50 microgram/dosis beclometasondipropionaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Oxymetazoline HCl 0,5 mg/ml Focus, neusspray, oplossing oxymetazoline hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Oxymetazoline HCl 0,5 mg/ml Focus, neusspray, oplossing oxymetazoline hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Oxymetazoline HCl 0,5 mg/ml Focus, neusspray, oplossing oxymetazoline hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Leidapharm Ibuprofen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Leidapharm Ibuprofen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht. Ibuprofen Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Mdule 1.3.1.1 Versin 2013_05 Page 1 f 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Vr gebruik

Nadere informatie

BECLOMETASON NEVEL APOTEX 50, NEUSSPRAY SUSPENSIE 50 MICROGRAM/DOSIS RVG 28086= Version 2016_06 Page 1 of 6

BECLOMETASON NEVEL APOTEX 50, NEUSSPRAY SUSPENSIE 50 MICROGRAM/DOSIS RVG 28086= Version 2016_06 Page 1 of 6 Version 2016_06 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BECLOMETASON NEVEL APOTEX 50, NEUSSPRAY beclometasondipropionaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

Controlelijst 1: Controlelijst voor gebruik vóór opstart van de behandeling met guanfacine

Controlelijst 1: Controlelijst voor gebruik vóór opstart van de behandeling met guanfacine Cntrlelijst 1: Cntrlelijst vr gebruik vóór pstart van de behandeling met guanfacine Deze cntrlelijst is bedeld m u te helpen bij de pstart van behandeling met Intuniv (guanfacinehydrchlride verlengde afgifte,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DESO 30 150/30 micrgram filmmhulde tabletten Desgestrel/ethinylestradil Lees de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2014_01 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BETAHISTINE dihcl APOTEX 8 MG, TABLETTEN BETAHISTINE dihcl APOTEX 16 MG, TABLETTEN Betahistine dihydrochloride

Nadere informatie

GGG-astma : Gesprek Goed Geneesmiddelengebruik

GGG-astma : Gesprek Goed Geneesmiddelengebruik GGG-astma : Gesprek Ged Geneesmiddelengebruik Delstellingen: De gezndheid van de patiënt verbeteren De therapietruw verbeteren De inhalatietechniek verbeteren De efficiëntie van de behandelingen verbeteren

Nadere informatie

Inleiding. Het gipsverband

Inleiding. Het gipsverband Gipsverbanden 2 Inleiding U heeft p de afdeling Spedeisende Hulp f p de gipskamer een (kunststf) gipsverband gekregen. Deze flder infrmeert u he u hiermee m met gaan; waar u rekening mee met huden bij

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2016-04 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER loratadine Apotex hooikoortstabletten 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijk informatie in voor u.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijk informatie in voor u. Bijsluiter: infrmatie vr de gebruik(st)er Cfact 250 IE, peder en plsmiddel vr plssing vr injectie. Cfact 500 IE, peder en plsmiddel vr plssing vr injectie. Humaan prtrmbine cmplex = factr II/VII/IX/X Lees

Nadere informatie

Overeenkomst toedien medicijnen

Overeenkomst toedien medicijnen Overeenkmst tedien medicijnen 1. Hierbij geeft/geven..., uder(s)/verzrger(s) van..., testemming aan gastuder... m aan haar/zijn/hun/ kind tijdens het verblijf bij de gastuder het hierna genemde geneesmiddel/zelfzrgmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. triptoreline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. triptoreline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Salvacyl 11,25 mg peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie triptreline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BESTRALING BIJ BORSTKANKER

BESTRALING BIJ BORSTKANKER BESTRALING BIJ BORSTKANKER Van uw arts hebt u vernmen dat een bestraling ndzakelijk is in het kader van uw behandeling vr brstkanker. In deze brchure vindt u een aantal nuttige adviezen die u kunnen helpen

Nadere informatie

Vicks VapoRub, zalf voor inhalatiedamp

Vicks VapoRub, zalf voor inhalatiedamp 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Vicks VapoRub, Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen.

Nadere informatie

Huisbereiding in de kijker

Huisbereiding in de kijker NIEUWSBRIEF NUMMER 5 JANUARI 2010 P1 In dit nummer 1 Inleiding 2 Huisbereiding in de kijker 2 Stppen met rken 4 Zelftest 5 Vrdelen van stppen met rken Inleiding Beste nieuwslezer, 2009 det zijn uittrede,

Nadere informatie

4.1. Therapeutische indicaties

4.1. Therapeutische indicaties 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Sfta-Man 45% / 18%, plssing vr cutaan gebruik. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 100 ml plssing bevatten: Ethanl 96 %, 47,90 g Prpylalchl 18,00 g. Vr de vlledige

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. GESTOFEME30 75 microgram/30 microgram omhulde tabletten gestodeen/ethinylestradiol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. GESTOFEME30 75 microgram/30 microgram omhulde tabletten gestodeen/ethinylestradiol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER GESTOFEME30 75 micrgram/30 micrgram mhulde tabletten gestdeen/ethinylestradil Lees de hele bijsluiter zrgvuldig dr vrdat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Boots Pharmaceuticals Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop noscapine

Boots Pharmaceuticals Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop noscapine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Boots Pharmaceuticals Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

Broomhexine HCl Teva 8 mg, tabletten broomhexine

Broomhexine HCl Teva 8 mg, tabletten broomhexine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Broomhexine HCl Teva 8 mg, broomhexine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

Kruidvat Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop Noscapine

Kruidvat Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop Noscapine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kruidvat Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

NOSCAPINE HCl APOTEX 1 mg/ml, stroop Noscapine

NOSCAPINE HCl APOTEX 1 mg/ml, stroop Noscapine Version 2016_11 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER NOSCAPINE HCl APOTEX 1 mg/ml, stroop Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Broomhexine HCl SAM 8 mg, tabletten broomhexinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

HITTEGOLVEN EN OZONPIEKEN

HITTEGOLVEN EN OZONPIEKEN / infrmatiebrchure HITTEGOLVEN EN OZONPIEKEN Infrmatie bestemd vr gezndheids- en welzijnswerkers werkzaam met bejaarden 3.05.2016 Hitteglven en znpieken - Infrmatie bestemd vr gezndheids- en welzijnswerkers

Nadere informatie

1. Wat is Foster 100/6 microgram/dosis en waarvoor wordt het gebruikt

1. Wat is Foster 100/6 microgram/dosis en waarvoor wordt het gebruikt BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er Foster 00/6 microgram/dosis, aërosol, oplossing Werkzame bestanddelen: beclometasondipropionaat, formoterolfumaraatdihydraat. Voor gebruik door volwassenen.

Nadere informatie

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Pijncentrum Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) Inleiding Op het pijncentrum is met u besprken dat uw pijnklachten van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) behandeld gaan wrden dr middel van een

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

ABVD. Uw arts heeft u een ABVD-chemotherapie voorgeschreven in het kader van de behandeling van Hodgkin lymfoma.

ABVD. Uw arts heeft u een ABVD-chemotherapie voorgeschreven in het kader van de behandeling van Hodgkin lymfoma. Uw arts heeft u een -chemtherapie vrgeschreven in het kader van de behandeling van Hdgkin lymfma. Wat is? is een cmbinatie van vier verschillende geneesmiddelen: dxrubicine (merknaam: Adriamycine ), blemycine,

Nadere informatie

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Datum: maart 2015 Pagina: 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Loratadine Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

Anamneseformulier Gezondheidstest

Anamneseformulier Gezondheidstest Anamnesefrmulier Gezndheidstest LET OP: Vr de kwaliteit van de gezndheidstest is het van belang m het anamnesefrmulier vlledig en naar waarheid in te vullen. Het is mgelijk m meerdere antwrden in te vullen.

Nadere informatie

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Fexofenadine HCl 120 PCH, 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, 180 mg Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Package Leaflet

Package Leaflet 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Etos Hooikoortstabletten Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Package leaflet / 1 van 5

Package leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Etos Hoestdrank, stroop Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

Pemfigoïd patiënteninformatie over auto-immuunblaarziekten

Pemfigoïd patiënteninformatie over auto-immuunblaarziekten Pemfigïd patiënteninfrmatie ver aut-immuunblaarziekten Bulleus pemfigïd Lineaire IgA dermatse Slijmvliespemfigïd Epidermlysis bullsa acquisita Een aut-immuunziekte Het immuunsysteem van het lichaam beschermt,

Nadere informatie

Betahistine dihcl 8 mg Teva, tabletten Betahistine dihcl 16 mg Teva, tabletten betahistinedihydrochloride

Betahistine dihcl 8 mg Teva, tabletten Betahistine dihcl 16 mg Teva, tabletten betahistinedihydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betahistine dihcl 8 mg Teva, Betahistine dihcl 16 mg Teva, betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Individuele gezondheidszorg

Individuele gezondheidszorg 3 Pedaggisch beleid 1g individuele gezndheidszrg 1 van 5 Individuele gezndheidszrg wet BIG: bijzndere handelingen individuele gezndheidszrg Binnen ns kinderdagverblijf hebben we het beleid dat kinderen

Nadere informatie

Handleiding Harsen met vloeibare Suikerwax in blik

Handleiding Harsen met vloeibare Suikerwax in blik Handleiding Harsen met vleibare Suikerwax in blik Ga je een hars gebruiken die je ng nit eerder hebt gebruikt, test de hars dan eerst uit p een klein deel van de huid 24 uur vrdat je gaat harsen. Lees

Nadere informatie

Grainne 30 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten

Grainne 30 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Grainne 30 0,075 mg/0,030 mg mhulde tabletten Gestdeen en Ethinylestradil Belangrijke dingen die u met weten ver gecmbineerde hrmnale anticnceptiva:

Nadere informatie

NOSCAPINE HCL 1=1 PCH, stroop 1 mg/ml Noscapine

NOSCAPINE HCL 1=1 PCH, stroop 1 mg/ml Noscapine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER NOSCAPINE HCL 1=1 PCH, 1 mg/ml Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten. Betahistine dihydrochloride 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1508 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Loratadine 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref ) BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Decapeptyl Sustained Release 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Decapeptyl Sustained Release 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Decapeptyl Sustained Release 11,25 mg peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie Triptreline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

Elektrische warmhoudplaat

Elektrische warmhoudplaat Elektrische warmhudplaat 114.360 114.361 114.362 V1/1209 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen)

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen) Licht traumatisch hersenletsel (vlwassenen) 2 Inleiding U heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen uw hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie ver de mgelijke

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten Diepvries vr sterke drank en diepgevrren prducten 700.075H V1/1209 NL/B 1. Algemeen 86 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 86 1.2 Symblverklaring 86 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87 1.4 Auteursrecht

Nadere informatie

Verwijderen tanden en/of kiezen (kinderen)

Verwijderen tanden en/of kiezen (kinderen) Verwijderen tanden en/f kiezen (kinderen) Inleiding Binnenkrt kmt u met uw kind bij ns vr een ingreep dr de tandarts f de kaakchirurg. Daarbij zullen één f meer tanden f kiezen van uw kind verwijderd wrden.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. DURATEARS Z, oogzalf

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. DURATEARS Z, oogzalf BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DURATEARS Z, oogzalf Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten Onclgisch Centrum MCH-Brnv en Grene Hart Ziekenhuis Uw Zrgplan Lngperatie Infrmatie vr patiënten Inleiding U bent pgenmen vr een lngperatie. In het zrgplan leest u ver het verlp van de zrg rndm uw peratie.

Nadere informatie

1. WAT IS FOSTER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS FOSTER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foster 100/6 microgram/dosis, aërosol, oplossing beclometasondipropionaat, formoterolfumaraatdihydraat. Voor gebruik door volwassenen. Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

MTX-injecties. (zelf toedienen van methotrexaat door patiënt/mantelzorger)

MTX-injecties. (zelf toedienen van methotrexaat door patiënt/mantelzorger) MTX-injecties (zelf tedienen van methtrexaat dr patiënt/mantelzrger) Inleiding In verleg met uw behandelend arts f verpleegkundig specialist is beslten zelf nderhuids (subcutaan) te gaan injecteren met

Nadere informatie

CHOLECALCIFEROL MYLAN 800 IE, TABLETTEN

CHOLECALCIFEROL MYLAN 800 IE, TABLETTEN BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cholecalciferol Mylan 800 IE, tabletten cholecalciferol (vitamine D 3 ) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Thiamine HCl Teva 25 mg, tabletten Thiamine HCl Teva 50 mg, tabletten Thiamine HCl Teva 100 mg, tabletten thiaminehydrochloride

Thiamine HCl Teva 25 mg, tabletten Thiamine HCl Teva 50 mg, tabletten Thiamine HCl Teva 100 mg, tabletten thiaminehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Thiamine HCl Teva 25 mg, Thiamine HCl Teva 50 mg, Thiamine HCl Teva 100 mg, thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

Macrogol en electrolyten 13,7 g Teva, poeder voor drank

Macrogol en electrolyten 13,7 g Teva, poeder voor drank 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Macrogol en electrolyten 13,7 g Teva, Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Minipress 1 mg tabletten Minipress 2 mg tabletten Minipress 5 mg tabletten prazosine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Minipress 1 mg tabletten Minipress 2 mg tabletten Minipress 5 mg tabletten prazosine Bijsluiter: infrmatie vr de patiënt Minipress 1 mg tabletten Minipress 2 mg tabletten Minipress 5 mg tabletten prazsine Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, stroop 1 mg/ml. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, stroop 1 mg/ml. loratadine Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, stroop 1 mg/ml loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet BIJSLUITER NEBIVOLOL 2,5 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml Teva, neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml Teva, neusspray xylometazolinehydrochloride

Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml Teva, neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml Teva, neusspray xylometazolinehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml Teva, Xylometazoline HCl 1 mg/ml Teva, xylometazolinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want

Nadere informatie

CT-scan van de dikke darm (CT-colon)

CT-scan van de dikke darm (CT-colon) CT-scan van de dikke darm (CT-cln) 2 Inleiding In deze flder leest u infrmatie ver het cmputer tmgrafisch (CT) nderzek, dat plaatsvindt p de afdeling Radilgie. Del van het nderzek Bij een CT-cln wrdt de

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013)

BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 30 mg/5 ml siroop ambroxol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen

Nadere informatie

Package leaflet

Package leaflet 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Albert Heijn Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg, tabletten broomhexinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Allergodil oogdruppels, oogdruppels, oplossing 0,5 mg/ml. azelastinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Allergodil oogdruppels, oogdruppels, oplossing 0,5 mg/ml. azelastinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS oogdruppels, oogdruppels, oplossing 0,5 mg/ml azelastinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Package Leaflet / 1 van 5

Package Leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Hydroxocobalamine HCl CF 0,5 mg/ml, oplossing voor injectie hydroxocobalamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie