Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules"

Transcriptie

1 Ibuprfen Aptex 400 mg Sft Gelatin Capsules Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: Mdule Package Leaflet Replaces : N/A BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprfen Aptex 400 mg capsules, zacht Vr gebruik bij vlwassenen en adlescenten van 40 kg f zwaarder (12 jaar f uder) Ibuprfen Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke infrmatie in vr u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zals beschreven in deze bijsluiter f zals uw arts f aptheker u dat heeft verteld. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer ndig. - Heeft u ng vragen? Neem dan cntact p met uw aptheker. - Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker. - Wrdt uw klacht na 4 dagen (in geval van pijn) f na 3 dagen (in geval van krts) niet minder, f wrdt hij zelfs erger? Neem dan cntact p met uw arts. Inhud van deze bijsluiter 1. Wat is Ibuprfen Aptex 400 mg capsules, zacht en waarvr wrdt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet innemen f met u er extra vrzichtig mee zijn? 3. He neemt u dit middel in? 4. Mgelijke bijwerkingen 5. He bewaart u dit middel? 6. Inhud van de verpakking en verige infrmatie 1. WAT IS IBUPROFEN APOTEX 400 MG CAPSULES, ZACHT EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Dit middel bevat een medicijn genaamd ibuprfen. Ibuprfen behrt tt een grep geneesmiddelen die niet-sterïde ntstekingsremmers (NSAID s) wrden genemd. Deze geneesmiddelen bieden verlichting bij pijn en krts. Dit middel wrdt gebruikt bij vlwassenen en adlescenten met een lichaamsgewicht van 40 kg f zwaarder (12 jaar f uder) vr het verlichten van: - de verschijnselen van lichte tt matige pijn - krts. 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? U bent allergisch vr één van de stffen in dit geneesmiddel. Deze stffen kunt u vinden in rubriek 6. 1 / 9

2 Ibuprfen Aptex 400 mg Sft Gelatin Capsules Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: Mdule Package Leaflet Replaces : N/A Als u it last heeft gehad van krtademigheid, astma, lpneus, zwelling f (jeukende) huiduitslag nadat u acetylsalicylzuur (aspirine) f andere vergelijkbare pijnstillers (NSAID s) heeft gebruikt. Als u een vrgeschiedenis heeft van een maag-darmbleding f -perfratie in samenhang met eerdere behandeling met NSAID s. Als u een maagzweer f maagbleding heeft (f twee f meer episden van een maagzweer f maagbleding heeft gehad). Als u een bledstllingsstrnis heeft f als u een andere bledingsstrnis heeft. Als u een ernstige lever- f nierziekte f hartfalen heeft. Als u een hersenbleding f een andere actieve bleding heeft. Als bij u sprake is van niet-pgehelderde strnissen in de bledaanmaak. Als u lijdt aan ernstige uitdrging (verrzaakt dr braken, diarree f nvldende vchtinname). Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap. Als u al andere NSAID pijnstillers gebruikt (inclusief COX 2 remmers) f als u aspirine gebruikt in een dsering van meer dan 75 mg per dag. Dit middel mag niet wrden gebruikt bij adlescenten met een lichaamsgewicht lager dan 40 kg en bij kinderen. Wanneer met u extra vrzichtig zijn met dit middel? Neem cntact p met uw arts f aptheker vrdat u dit middel inneemt als u: Last heeft van systemische lupus erythematsus (SLE) (een aut-immuunziekte van het bindweefsel die zich uit in gewrichtspijn, huidveranderingen en strnissen van andere rganen) f gemengde bindweefselziekte. Last heeft van ernstige huidreacties zals exfliatieve dermatitis, Stevens-Jhnsn syndrm en txische epidermale necrlyse heeft. Inname van dit middel met bij de eerste verschijnselen van huiduitslag, slijmvliesbeschadigingen f andere tekenen van allergische reacties nmiddellijk wrden gestaakt. Een erfelijke strnis heeft in de aanmaak van bled (acute intermitterende prfyrie). Een darmziekte (clitis ulcersa f de ziekte van Crhn) heeft f it heeft gehad. Astma f een allergische aandening heeft f heeft gehad, aangezien er krtademigheid kan ptreden. Last heeft van hikrts, neuspliepen f chrnische bstructieve ademhalingsaandeningen. U heeft dan een verhgd risic p allergische reacties. Deze allergische reacties kunnen zich vrden als astma-aanvallen (zgeheten analgetisch astma), abrupt ptredende zwelling van weefsels, vral in het gelaat en in de keel (quincke-edeem) f huiduitslag met hevige jeuk en vrming van bultjes (urticaria). Op leeftijd bent, aangezien er bij u eerder bijwerkingen kunnen ptreden. Een nier- f leverziekte heeft. Zjuist een zware peratieve ingreep heeft gehad. Zwelling (edeem), hge bleddruk (hypertensie) f een hartziekte heeft. Zwanger wilt wrden (ibuprfen behrt tt een grep geneesmiddelen (NSAID s) die de vruchtbaarheid van vruwen nadelig kan beïnvleden. Dit effect is mkeerbaar dr te stppen met het gebruik van het geneesmiddel). In de eerste zes maanden van de zwangerschap bent. Aspirine gebruikt in een lage dsering (tt 75 mg per dag). Bijwerkingen wrden tt een minimum beperkt dr de kleinste effectieve dsis z krt mgelijk te gebruiken. 2 / 9

3 Ibuprfen Aptex 400 mg Sft Gelatin Capsules Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: Mdule Package Leaflet Replaces : N/A Geneesmiddelen zals Ibuprfen Aptex kunnen in verband wrden gebracht met een klein verhgd risic p een hartaanval ( hartinfarct ) f bererte. Het risic neemt te naarmate de ingenmen dsis hger is en het geneesmiddel langer wrdt gebruikt. Neem niet meer in dan de aanbevlen dsis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de aanbevlen tijdsperide (4 dagen vr pijn f 3 dagen vr krts). Wanneer u hartprblemen heeft, een bererte heeft gehad, f wanneer u denkt dat u hiervr tt een risicgrep behrt (bijvrbeeld wanneer u een hge bleddruk, diabetes f een hge chlesterlspiegel heeft f wanneer u rkt) dan met u dit bespreken met uw arts f aptheker, vrdat u dit geneesmiddel inneemt. Tijdens waterpkken (varicella) wrdt aangeraden het gebruik van dit middel te vermijden. Bij langdurige tediening van dit middel meten uw leverwaarden, nierfunctie en het bledbeeld regelmatig wrden gecntrleerd. Langdurig gebruik van elk type pijnstiller tegen hfdpijn, kan de hfdpijn verergeren. Als u dit ervaart f vermedt, dan met u stppen met het innemen van dit geneesmiddel en uw arts raadplegen. In het algemeen kan frequent gebruik van (verschillende srten) pijnstillers leiden tt blijvende, ernstige nierprblemen. Dit risic kan tenemen bij lichamelijke verbelasting in verband met vchtverlies. Neem dit geneesmiddel niet in als u merkt dat u vchtverlies heeft. Het gebruik van NSAID s kan de symptmen van een infectie maskeren. Gebruikt u ng andere geneesmiddelen? Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt? Bepaalde middelen die de bledstlling tegengaan (anticagulantia) (bijvrbeeld acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine en ticlpidine), en bepaalde middelen uit de grep bleddrukverlagende middelen (ACE-remmers bv Captpril, ß-blkkers, angitensine-ii-antagnisten) en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invled p de behandeling van ibuprfen hebben, f hierdr beïnvled wrden. Raadpleeg daarm altijd een arts vrdat u ibuprfen gelijktijdig met anderen middelen gebruikt. Neem dit geneesmiddel niet in als u: andere NSAID pijnstillers gebruikt (inclusief COX-2 remmers); per dag meer dan 75 mg aspirine gebruikt. Gebruikt u naast Ibuprfen Aptex 400 mg, zacht ng andere geneesmiddelen, f heeft u dat krt geleden gedaan f bestaat de mgelijkheid dat u in de nabije tekmst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts f aptheker. Dat geldt k vr geneesmiddelen waarvr u geen vrschrift ndig heeft. Infrmeer hen vral als u de vlgende geneesmiddelen gebruikt: een lage dsering van aspirine (tt 75 mg per dag) diuretica (geneesmiddelen die u helpen m te plassen) bledverdunners zals warfarine en heparine en middelen die de samenklntering van de bledplaatjes remmen zals clpidgrel en ticlpidine (middelen tegen bledstlling) geneesmiddelen tegen hge bleddruk (zals captpril f prpranll) lithium, digxine, fenytïne f selectieve sertnineherpnameremmers (SSRI s), zals fluxetine, een geneesmiddel tegen depressies methtrexaat (geneesmiddel tegen reuma, psriasis en smmige kankersrten) 3 / 9

4 Ibuprfen Aptex 400 mg Sft Gelatin Capsules Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: Mdule Package Leaflet Replaces : N/A zidvudine (geneesmiddel vr de behandeling van HIV) crticsterïden (ntstekingsremmende geneesmiddelen zals prednisn) ciclsprine f tacrlimus (geneesmiddelen die het immuunsysteem nderdrukken) chinlnantibitica (geneesmiddelen vr de behandeling van verschillende srten infecties, zals ciprflxacine) prbenecide en sulfinpyrazn (geneesmiddelen tegen jicht) mclbemide (geneesmiddel tegen depressie) aminglycsides (een antibiticum) chlestyramine (geneesmiddel m het chlesterlgehalte in het bled te verlagen) sulfnylureumderivaten (geneesmiddelen tegen diabetes) elke ander geneesmiddel dat ibuprfen bevat f NSAID pijnstillers, inclusief de geneesmiddelen die u znder recept kunt verkrijgen. Raadpleeg daarm altijd uw arts vrdat u ibuprfen in cmbinatie met andere geneesmiddelen gebruikt. Waarp met u letten met eten, drinken en alchl? Dit middel kan p een lege maag wrden ingenmen. Echter een klein aantal persnen kunnen lichte spijsverteringsklachten krijgen na inname van dit geneesmiddel. Als u lichte spijsverteringsklachten heeft dan wrdt het aangeraden m dit geneesmiddel met vedsel f melk in te nemen, m maagdarmklachten te vrkmen. Smmige bijwerkingen, zals bijwerkingen van het maagdarmstelsel, kunnen eerder ptreden wanneer alchl wrdt gebruikt tijdens het gebruik van dit middel. Zwangerschap, brstveding en vruchtbaarheid Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger wrden f geeft u brstveding? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker vrdat u dit middel gebruikt Als u in de eerste zes maanden van de zwangerschap bent, raadpleeg dan eerst uw arts f aptheker vrdat u dit middel inneemt. Dit middel wrdt uitgescheiden in de medermelk, maar mag tijdens de brstveding in de aanbevlen dsis wrden gebruikt gedurende een z krt mgelijke tijd. Gebruik dit geneesmiddel niet als u in de laatste drie maanden van de zwangerschap bent, aangezien het mgelijk is dat het prblemen met het ngebren kind f cmplicaties tijdens de bevalling kan verrzaken. Dit prduct behrt tt een grep geneesmiddelen (NSAID s) die de vruchtbaarheid bij vruwen kan verminderen. Dit effect is mkeerbaar wanneer het gebruik van het geneesmiddel wrdt gestpt. Het is niet waarschijnlijk dat dit geneesmiddel uw kansen m zwanger te wrden beïnvledt als het af en te wrdt gebruikt, echter raadpleeg uw arts vrdat u het gaat gebruiken als u prblemen heeft m zwanger te wrden. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Bestuur geen vertuig en gebruik geen machines als de vlgende verschijnselen bij u ptreden: duizeligheid, sufheid, draaiduizeligheid met strnis in het evenwicht f prblemen met zien. Belangrijke infrmatie ver enkele stffen in dit middel Dit geneesmiddel bevat srbitl. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, neem dan cntact p met uw arts vrdat u dit geneesmiddel inneemt. 4 / 9

5 Ibuprfen Aptex 400 mg Sft Gelatin Capsules Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: Mdule Package Leaflet Replaces : N/A 3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN? Neem dit geneesmiddel altijd precies in zals beschreven in deze bijsluiter. Twijfelt u ver het juiste gebruik? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker. Vr raal gebruik en uitsluitend vr krtdurend gebruik. Gebruik de laagste effectieve dsis vr de krtst mgelijke tijd die ndig is m de symptmen te verlichten. Raadpleeg uw arts (als u zich slechter velt f) als de symptmen aanhuden na 4 dagen behandeling vr pijn f na 3 dagen behandeling vr krts en migraine. Dit middel met znder te kauwen met vldende water wrden ingenmen. Dit middel mag niet wrden gebruikt dr adlescenten met een lichaamsgewicht lager dan 40 kg en dr kinderen. De aanbevlen dsis vr vlwassenen en adlescenten zwaarder dan 40 kg (12 jaar f uder) is: 1 capsule (400 mg ibuprfen) tt maximaal drie capsules per dag, indien ndig. Neem alleen een zdanige heveelheid capsules m uw symptmen te verlichten en laat minstens 6 uur tussen elke inname. Neem niet meer dan drie capsules (1200 mg ibuprfen) in binnen 24 uur. Heeft u te veel van dit middel ingenmen? Als u per ngeluk te veel capsules heeft ingenmen, raadpleeg dan nmiddellijk uw arts f het ziekenhuis. Breng de vergebleven capsules mee m aan de arts te laten zien. De vlgende symptmen kunnen ptreden na inname van veel meer dan de aanbevlen dsis (verdsering): misselijkheid, buikpijn, braken met bled f bruin gruis (zals gemalen kffie), diarree, rsuizen, hfdpijn, duizeligheid, sufheid, verwardheid, desriëntatie en zelden bewustelsheid. Heeft u ng andere vragen ver het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zals elk geneesmiddel kan k dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als u van één van de vlgende symptmen last heeft p enig mment gedurende de behandeling, STOP dan met de inname van dit geneesmiddel en zek nmiddellijk medische hulp: bled in uw ntlasting zwarte, teerachtige ntlasting braken van bled f dnkere deeltjes die p gemalen kffie lijken nverklaarbaar gehijg, krtademigheid, huiduitslag (wat ernstig kan zijn, inclusief blaren f huidschilfers), jeuk f blauwe plekken, licht in het hfd, verhgde hartslag f vchtretentie bijv. gezwllen enkels, niet geneg plassen stijve nek, hfdpijn, misselijkheid, braken, krts en desriëntatie zwelling in het gezicht STOP met de inname van het geneesmiddel en vertel uw arts als u: 5 / 9

6 Ibuprfen Aptex 400 mg Sft Gelatin Capsules Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: Mdule Package Leaflet Replaces : N/A maag-darmstrnissen f zuurbranden heeft buikpijn f andere maagdarmklachten heeft gelige gen en/f een gelige huid heeft hevige zere keel heeft met hge krts f nverklaarbare bleding, blauwe plekken en vermeidheid. Bijwerkingen zijn gerangschikt naar frequentie waarmee ze ptreden. Hierbij wrden de vlgende begrippen gebruikt: zeer vaak kmen vr bij meer dan 1 p de 10 gebruikers vaak kmen vr bij minder dan 1 p de 10gebruikers sms kmen vr bij minder dan 1 p de 100 gebruikers zelden kmen vr bij minder dan 1 p de 1000 gebruikers zeer zelden Kmen vr bij minder dan 1 p de gebruikers De vlgende bijwerkingen kunnen ptreden. Infecties Zeer zelden: verergering van infectie gerelateerde ntstekingen, virale hersenvliesntsteking met nekstijfheid, hfdpijn, misselijkheid, braken, krts f bewustzijns-vermindering. Patiënten met autimmuunziekten (lupus, gemengde bindweefselziekte) lijken hiervr gevelig te zijn. Bledaandeningen Zeer zelden: prblemen met de aanmaak van bledcellen de eerste tekenen hiervan zijn: krts, keelpijn, ppervlakkige mndzweren, griepachtige symptmen, ernstige uitputting, neus- en huidbleding. Als dit bij u ptreedt met u nmiddellijk met de behandeling stppen en een arts raadplegen. Prblemen van het afweersysteem Sms: vergeveligheidsreacties met galbulten en jeuk, evenals astma-aanvallen. Stp met de inname van dit middel en waarschuw nmiddellijk uw arts. Zeer zelden: ernstige vergeveligheidsreacties - tekenen hiervan kunnen zijn: zwelling van gezicht, tng en keel, krtademigheid, versnelde hartslag, ernstige shck (verstrde bledcirculatie met als kenmerken sterke daling van de bleddruk, bleekheid, nrust, zwakker snelle hartslag, klamme huid en verminderd bewustzijn). Als één van deze symptmen bij u ptreedt, wat zelfs bij het eerste gebruik kan gebeuren, is nmiddellijke hulp van een arts ndzakelijk. Psychische strnissen Zeer zelden: psychtische reacties, depressie, zenuwachtigheid. Zenuwstelselaandeningen Sms: hfdpijn, duizeligheid, slaperigheid, nrust (agitatie), prikkelbaarheid en vermeidheid. Ogaandeningen Sms: prblemen met het zien. Or- en evenwichtsaandeningen Zelden: rsuizen (tinnitus). Hartaandeningen Zeer zelden: hartklppingen, hartfalen, hartinfarct. 6 / 9

7 Ibuprfen Aptex 400 mg Sft Gelatin Capsules Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: Mdule Package Leaflet Replaces : N/A Bledvataandeningen Zeer zelden: hge bleddruk van de slagaders. Ademhalingsstelsel-, brstkas- en mediastinumaandeningen Zeer zelden: astma, krtademigheid en piepende ademhaling. Maag- en darmstrnissen Vaak: maagklachten, zals verstrde spijsvertering (indigestie), brandend maagzuur, maagpijn en misselijkheid, diarree, braken, winderigheid en verstpping, en licht bledverlies in de maag en/f darmen dat in uitznderlijke gevallen bledarmede kan verrzaken. Sms: perfratie f maag-darmbleding, zwarte ntlasting en bledbraken, verergering van een bestaande darmziekte (clitis ulcersa f de ziekte van Crhn), ntsteking van de maagwand (gastritis). Zeer zelden: slkdarmntsteking, ntsteking van de alvleesklier, vrming van diafragma-achtige vernauwingen in de darm. Leverstrnissen Zeer zelden: leverbeschadiging (één van de eerste tekenen kan huidverkleuring zijn), acute leverntsteking. Huidaandeningen Sms: verschillende srten huiduitslag. Zeer zelden: ernstige vrmen van huidreacties waarnder huiduitslag met rdheid en blaarvrming, Stevens-Jhnsn syndrm en afsterven van weefsel. In uitznderlijke gevallen kunnen ernstige huidinfectie en weefsel cmplicaties ptreden tijdens waterpkken (varicella). Nierstrnissen Zelden: pijn in de zij en/f buik, bled in de urine, en krts kunnen tekenen zijn van nierbeschadiging (papilnecrse). Een verhgde ureumcncentratie in het bled. Zeer zelden: minder plassen dan nrmaal, zwelling (edeem) en trebele urine (nefrtisch syndrm); inflammatire nierziekte (interstitiële nefritis) die kan leiden tt acuut nierfalen. Onderzeken Zeer zelden: te weinig rde bledcellen in het bled (anemie). Geneesmiddelen als Ibuprfen Aptex kunnen wrden geasscieerd met een klein verhgd risic p een hartaanval ( hartinfarct ) f bererte. Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan cntact p met uw arts f aptheker. Dit geldt k vr mgelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen k rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: Dr bijwerkingen te melden, kunt u ns helpen meer infrmatie te verkrijgen ver de veiligheid van dit geneesmiddel. 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? Vr dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcndities. Buiten het zicht en bereik van kinderen huden. 7 / 9

8 Ibuprfen Aptex 400 mg Sft Gelatin Capsules Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: Mdule Package Leaflet Replaces : N/A Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste hudbaarheidsdatum. Die is te vinden p het dsje na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste hudbaarheidsdatum. Spel geneesmiddelen niet dr de gtsteen f de WC en gi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw aptheker wat u met geneesmiddelen met den die u niet meer gebruikt. Ze wrden dan p een verantwrde manier vernietigd en kmen niet in het milieu terecht. 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE Welke stffen zitten er in dit middel? De werkzame stf in dit middel is ibuprfen. Elke capsule bevat 400 mg ibuprfen. De andere stffen in dit middel zijn: Macrgl 600 Kaliumhydrxide Gezuiverd water Capsule wand Gelatine Vleibaar srbitl, gedeeltelijk gedehydrateerd (E420) Inkt Opacde WB zwart NS * *De inkt bevat: zwart ijzerxide, HPMC 2910/Hyprmellse 6cP He ziet Ibuprfen Aptex 400 mg capsules, zacht eruit en heveel zit er in een verpakking? Ibuprfen Aptex 400 mg capsules, zacht zijn transparante, vale zachte gelatine capsules. Ibuprfen Aptex 400 mg capsules, zacht zijn beschikbaar in PVC/PE/PVdC/Al blisterverpakkingen. De verpakkingsgrttes zijn f 4, 10, 20 capsules. Huder van de vergunning vr het in de handel brengen en fabrikant Huder van de vergunning vr het in de handel brengen Aptex Eurpe B.V. Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nederland Fabrikant Banner Pharmacaps Eurpe B.V. De Psthrnstraat AS Tilburg Nederland 8 / 9

9 Ibuprfen Aptex 400 mg Sft Gelatin Capsules Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: Mdule Package Leaflet Replaces : N/A En Aptex Nederland BV Archimedesweg CN Leiden Nederland Vr infrmatie: Aptex Nederland BV, Pstbus 408, 2300 AK Leiden, Nederland, tel.nr.: In het register ingeschreven nder RVG: Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA nder de vlgende namen: België: Ibucaps 400 mg capsules, zacht Tsjechische Republiek: Ibuprfen Rapid Aptex Nederland: Ibuprfen Aptex 400 mg capsules, zacht Slvakije: Ibuprfen Rapid Aptex Deze bijsluiter is vr het laatst gedgekeurd in juli / 9

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Leidapharm Ibuprofen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Leidapharm Ibuprofen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht. Ibuprofen Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Mdule 1.3.1.1 Versin 2013_05 Page 1 f 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Vr gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kruidvat Ibuprfen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht Vr gebruik bij vlwassenen en adlescenten van 40 kg f zwaarder (12 jaar f uder) Ibuprfen Lees ged de hele bijsluiter

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000 Bijsluiter: Infrmatie vr de patiënt Frlax 10g, peder vr drank in sachet Macrgl 4000 Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr u. Gebruik

Nadere informatie

Ibuprofen Liquid Caps Apotex 400 mg, capsules, zacht

Ibuprofen Liquid Caps Apotex 400 mg, capsules, zacht Ibuprfen liquid caps Aptex 400 mg, capsules, zacht Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: 2013-09 Mdule 1.3.1 Package Leaflet Replaces : 2013-03 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprfen Liquid Caps

Nadere informatie

Ibuprofen Liquid Caps Apotex 400 mg, capsules, zacht

Ibuprofen Liquid Caps Apotex 400 mg, capsules, zacht IBUPROFEN LIQUID CAPS APOTEX 400 mg, capsules, zacht Mdule 1.3.1.3 Versin 2015_11 Page 1 f 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprfen Liquid Caps Aptex 400 mg, capsules, zacht Vr gebruik bij vlwassenen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Marsim 5 mg filmmhulde tabletten Marsim 10 mg filmmhulde tabletten Marsim 20 mg filmmhulde tabletten Marsim 40 mg filmmhulde tabletten Simvastatine Lees de

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Amoxicilline Mylan 500 mg capsules Amoxicilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Amoxicilline Mylan 500 mg capsules Amoxicilline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Amxicilline Mylan 500 mg capsules Amxicilline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke infrmatie in vr u. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Voor gebruik bij volwassenen en jongeren van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Voor gebruik bij volwassenen en jongeren van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) Ibuprofen DA Ibuprfen Liquid Caps 400mg, capsules, zacht Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: 2017-02 Mdule 1.3.1 Package Leaflet Replaces : 2016-11 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DA Ibuprfen Liquid Caps

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nurofen voor kinderen Sinaasappel 100 mg, kauwcapsules, zacht. Voor gebruik bij kinderen van 7 tot 12 jaar

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nurofen voor kinderen Sinaasappel 100 mg, kauwcapsules, zacht. Voor gebruik bij kinderen van 7 tot 12 jaar BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Nurfen vr kinderen Sinaasappel 100 mg, kauwcapsules, zacht Vr gebruik bij kinderen van 7 tt 12 jaar Ibuprfen Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vaniqa 11,5% Crème (eflornithine)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vaniqa 11,5% Crème (eflornithine) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Vaniqa 11,5% Crème (eflrnithine) LEES GOED DE HELE BIJSLUITER VOORDAT U DIT GENEESMIDDEL GAAT GEBRUIKEN. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BOOTS PHARMACEUTICALS IBUPROFEN 400 mg zachte capsules. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BOOTS PHARMACEUTICALS IBUPROFEN 400 mg zachte capsules. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BOOTS PHARMACEUTICALS IBUPROFEN 400 mg zachte capsules Vr gebruik bij vlwassenen en adlescenten van 40 kg f zwaarder (12 jaar f uder) Ibuprfen Lees ged de hele

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2014_01 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BETAHISTINE dihcl APOTEX 8 MG, TABLETTEN BETAHISTINE dihcl APOTEX 16 MG, TABLETTEN Betahistine dihydrochloride

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen Banner 400 mg capsules, zacht

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen Banner 400 mg capsules, zacht RVG 107696 Ibuprfen Banner 400 mg capsules, zacht bijsl BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprfen Banner 400 mg capsules, zacht Vr gebruik bij vlwassenen en adlescenten van 40 kg f zwaarder (12

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2016-04 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER loratadine Apotex hooikoortstabletten 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Bijsluiter 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS,,, Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer ndig. - Heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibucaps 400 mg capsule, zacht Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Package Leaflet

Package Leaflet 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Etos Hooikoortstabletten Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank. fosfomycine-trometamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank. fosfomycine-trometamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank fosfomycine-trometamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Xcyst 500 mg, maagsapresistente tabletten Methenamine Amygdalaat Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide Galpharm 2 mg, capsules. Loperamide hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide Galpharm 2 mg, capsules. Loperamide hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide Galpharm 2 mg, capsules Loperamide hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine Version 2014_02.1 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 7 Mucoangin Citroen zuigtabletten sva 1503

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 7 Mucoangin Citroen zuigtabletten sva 1503 BIJSLUITER BIbv pagina 1 van 7 Mucoangin Citroen zuigtabletten sva 1503 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER MUCOANGIN CITROEN 20 mg, zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Isotretinoïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Isotretinoïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Istretinïne Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BISACODYL 5 MG MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN SAMENWERKENDE APOTHEKERS (Bisacodyl)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BISACODYL 5 MG MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN SAMENWERKENDE APOTHEKERS (Bisacodyl) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BISACODYL 5 MG MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN SAMENWERKENDE APOTHEKERS (Bisacodyl) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Gyno-Daktarin 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht Gyno-Daktarin 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

NOSCAPINE HCl APOTEX 1 mg/ml, stroop Noscapine

NOSCAPINE HCl APOTEX 1 mg/ml, stroop Noscapine Version 2016_11 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER NOSCAPINE HCl APOTEX 1 mg/ml, stroop Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DESO 30 150/30 micrgram filmmhulde tabletten Desgestrel/ethinylestradil Lees de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT citroen zuigtabletten amylmetacresol dichloorbenzylalcohol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Mucoangin Cassis 20 mg, zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Mucoangin Cassis 20 mg, zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Mucoangin Cassis 20 mg, zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

Kruidvat Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop Noscapine

Kruidvat Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop Noscapine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kruidvat Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

Package leaflet / 1 van 5

Package leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Etos Hoestdrank, stroop Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Omega-3 vetzuren ethylesters 90 Momaja 1000mg zachte capsules Omega-3-vetzuren ethylesters 90

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Omega-3 vetzuren ethylesters 90 Momaja 1000mg zachte capsules Omega-3-vetzuren ethylesters 90 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Omega-3 vetzuren ethylesters 90 Momaja 1000mg zachte capsules Omega-3-vetzuren ethylesters 90 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER GYNO-DAKTARIN 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht GYNO-DAKTARIN 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Broomhexine HCl Triangle Pharma 8 mg, tabletten broomhexinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Broomhexine HCl Triangle Pharma 8 mg, tabletten broomhexinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Broomhexine HCl Triangle Pharma 8 mg, tabletten broomhexinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin Citroen zuigtabletten pil 1604

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin Citroen zuigtabletten pil 1604 BIJSLUITER BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin Citroen zuigtabletten pil 1604 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Mucoangin Citroen 20 mg, zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

RVG 26753= Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG 26753= Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2016-09 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER KRUIDVAT HOESTTABLETTEN BROOMHEXINE HCL 8 MG, tabletten Broomhexinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide EG 2 mg capsules, hard Loperamidehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. Triptoreline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. Triptoreline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Salvacyl 11,25 mg peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie Triptreline Lees de hele bijsluiter zrgvuldig dr vrdat u start met het gebruik van dit geneesmiddel

Nadere informatie

OMEGA PHARMA NEDERLAND B.V.

OMEGA PHARMA NEDERLAND B.V. Module 1 ADMINISTRATIVE INFORMATION Part: 1.3.1.3-1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Nourilax laxeermiddel, maagsapresistente tabletten 5 mg (bisacodyl) Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Package leaflet

Package leaflet 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER paracetamol en vitamine C Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

RVG 28359. Version 2010_11 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX NEURO 30 MG Acetylsalicylzuur

RVG 28359. Version 2010_11 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX NEURO 30 MG Acetylsalicylzuur Version 2010_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ACETYLSALICYLZUUR APOTEX NEURO 30 MG Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

1.3 : SmPC, Labelling and Package Leaflet : Package Leaflet Page : 1/5

1.3 : SmPC, Labelling and Package Leaflet : Package Leaflet Page : 1/5 1.3.1.3 : Package Leaflet Page : 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER LOSIMED DUO 2 mg / 125 mg, tabletten loperamidehydrochloride, simeticon Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin Mint 20 mg, zuigtabletten pil 1604

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin Mint 20 mg, zuigtabletten pil 1604 BIJSLUITER BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin Mint 20 mg, zuigtabletten pil 1604 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Mucoangin Mint 20 mg, zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

RVG 03451. Version 2012_12 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. APC Apotex, tabletten Acetylsalicylzuur Paracetamol Coffeine

RVG 03451. Version 2012_12 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. APC Apotex, tabletten Acetylsalicylzuur Paracetamol Coffeine Version 2012_12 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS APC Apotex, tabletten Acetylsalicylzuur Paracetamol Coffeine Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. OMACOR, zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3-vetzuren 90)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. OMACOR, zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3-vetzuren 90) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER OMACOR, zachte capsules, 460 mg/380 mg (ethylesters van Omega 3-vetzuren 90) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten. Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten. Paracetamol Sandoz B.V. Page 1/5 1313-v4 1.3.1.3 Bijsluiter Mei 2015 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER, tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor gebruikers

Bijsluiter: informatie voor gebruikers Bijsluiter: infrmatie vr gebruikers BOOSTRIX POLIO, Suspensie vr injectie in vrgevulde spuit Vaccin (geadsrbeerd, antigengereduceerde inhud) tegen difterie, tetanus, kinkhest (accellulaire cmpnent) en

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijk informatie in voor u.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijk informatie in voor u. Bijsluiter: infrmatie vr de gebruik(st)er Cfact 250 IE, peder en plsmiddel vr plssing vr injectie. Cfact 500 IE, peder en plsmiddel vr plssing vr injectie. Humaan prtrmbine cmplex = factr II/VII/IX/X Lees

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. APC, tabletten Acetylsalicylzuur Paracetamol Coffeine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. APC, tabletten Acetylsalicylzuur Paracetamol Coffeine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT APC, tabletten Acetylsalicylzuur Paracetamol Coffeine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Package Leaflet / 1 van 5

Package Leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Hydroxocobalamine HCl CF 0,5 mg/ml, oplossing voor injectie hydroxocobalamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Fexofenadine HCl 120 PCH, 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, 180 mg Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

BIJSLUITER. TRIAMTEREEN 25 mg tabletten

BIJSLUITER. TRIAMTEREEN 25 mg tabletten BIJSLUITER TRIAMTEREEN 25 mg tabletten Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen EG 200 mg omhulde tabletten. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen EG 200 mg omhulde tabletten. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprofen EG 200 mg omhulde tabletten Ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol Genmed 500 mg tabletten (paracetamol)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol Genmed 500 mg tabletten (paracetamol) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Paracetamol Genmed 500 mg tabletten (paracetamol) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er Ranitidine 75 mg Healthypharm, filmomhulde tabletten ranitidinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat

Nadere informatie

TRADONAL ODIS 50 mg Orodispergeerbare tabletten (tramadolhydrochloride)

TRADONAL ODIS 50 mg Orodispergeerbare tabletten (tramadolhydrochloride) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT TRADONAL ODIS 50 mg Ordispergeerbare tabletten (tramadlhydrchlride) Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Boots Pharmaceuticals Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop noscapine

Boots Pharmaceuticals Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop noscapine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Boots Pharmaceuticals Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik door volwassenen.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik door volwassenen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder Vr gebruik dr vlwassenen. beclmetasndiprpinaat anhydraat/frmterlfumaraatdihydraat. Lees ged de hele bijsluiter

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 0,5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Broomhexine HCl SAM 8 mg, tabletten broomhexinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Clindamycine ratiopharm 300 mg, Clindamycinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

B. BIJSLUITER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet Version:-21-8-2014 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees goed

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen EG 200 mg omhulde tabletten. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen EG 200 mg omhulde tabletten. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprofen EG 200 mg omhulde tabletten Ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Grainne 30 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten

Grainne 30 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Grainne 30 0,075 mg/0,030 mg mhulde tabletten Gestdeen en Ethinylestradil Belangrijke dingen die u met weten ver gecmbineerde hrmnale anticnceptiva:

Nadere informatie

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Datum: maart 2015 Pagina: 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Loratadine Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

Nitrofurantoine MC 50 mg Teva, capsules Nitrofurantoine MC 100 mg Teva, capsules nitrofurantoine

Nitrofurantoine MC 50 mg Teva, capsules Nitrofurantoine MC 100 mg Teva, capsules nitrofurantoine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nitrofurantoine MC 50 mg Teva, Nitrofurantoine MC 100 mg Teva, nitrofurantoine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. GESTOFEME30 75 microgram/30 microgram omhulde tabletten gestodeen/ethinylestradiol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. GESTOFEME30 75 microgram/30 microgram omhulde tabletten gestodeen/ethinylestradiol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER GESTOFEME30 75 micrgram/30 micrgram mhulde tabletten gestdeen/ethinylestradil Lees de hele bijsluiter zrgvuldig dr vrdat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

NOSCAPINE HCL 1=1 PCH, stroop 1 mg/ml Noscapine

NOSCAPINE HCL 1=1 PCH, stroop 1 mg/ml Noscapine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER NOSCAPINE HCL 1=1 PCH, 1 mg/ml Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

RVG Version 2013_04 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG Version 2013_04 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2013_04 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BROOMHEXINE HCl HOESTTABLETTEN APOTEX 8 mg, tabletten Broomhexinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide

ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide Version 2014_02 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 9

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 9 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprofen HTP liquid caps 400 mg, capsules, zacht Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

Package leaflet

Package leaflet 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol zetpil 500 mg HTP Huismerk, zetpillen Paracetamol zetpil 1000 mg HTP Huismerk, zetpillen paracetamol Lees goed de

Nadere informatie

Broomhexine HCl Teva 8 mg, tabletten broomhexine

Broomhexine HCl Teva 8 mg, tabletten broomhexine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Broomhexine HCl Teva 8 mg, broomhexine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ben 400 IE zachte capsules. colecalciferol (vitamine D3)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ben 400 IE zachte capsules. colecalciferol (vitamine D3) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ben 400 IE zachte capsules colecalciferol (vitamine D3) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibucaps 400 mg capsule, zacht Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER. CHLORALHYDRAAT 100 mg/ml drank

BIJSLUITER. CHLORALHYDRAAT 100 mg/ml drank BIJSLUITER CHLORALHYDRAAT 100 mg/ml drank Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

Package leaflet

Package leaflet 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER IDYL Kinderparacetamol zetpil 120 mg, zetpillen IDYL Kinderparacetamol zetpil 240 mg, zetpillen paracetamol Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dynavit D3 800 I.E., capsule, zacht. Cholecalciferol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dynavit D3 800 I.E., capsule, zacht. Cholecalciferol BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dynavit D3 800 I.E., capsule, zacht Cholecalciferol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BECLOMETASON NEVEL APOTEX 50, NEUSSPRAY SUSPENSIE 50 MICROGRAM/DOSIS RVG 28086= Version 2016_06 Page 1 of 6

BECLOMETASON NEVEL APOTEX 50, NEUSSPRAY SUSPENSIE 50 MICROGRAM/DOSIS RVG 28086= Version 2016_06 Page 1 of 6 Version 2016_06 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BECLOMETASON NEVEL APOTEX 50, NEUSSPRAY beclometasondipropionaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie