BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Amoxicilline Mylan 500 mg capsules Amoxicilline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Amoxicilline Mylan 500 mg capsules Amoxicilline"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Amxicilline Mylan 500 mg capsules Amxicilline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke infrmatie in vr u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer ndig. - Heeft u ng vragen? Neem dan cntact p met uw arts, aptheker f verpleegkundige. - Geef dit geneesmiddel niet dr aan anderen, want het is alleen aan u vrgeschreven. Het kan schadelijk zijn vr anderen, k al hebben zij dezelfde klachten als u. - Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan cntact p met uw arts, aptheker f verpleegkundige. Inhud van deze bijsluiter 1. Wat is Amxicilline Mylan en waarvr wrdt dit middel ingenmen? 2. Wanneer mag u Amxicilline Mylan niet innemen f met u er extra vrzichtig mee zijn? 3. He neemt u Amxicilline Mylan in? 4. Mgelijke bijwerkingen 5. He bewaart u Amxicilline Mylan? 6. Inhud van de verpakking en verige infrmatie 1. WAT IS AMOXICILLINE MYLAN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN? Amxicilline Mylan is een antibiticum. De werkzame stf is amxicilline. Dat behrt tt een grep geneesmiddelen die penicillines wrden genemd. Amxicilline Mylan wrdt gebruikt m dr bacteriën verrzaakte infecties in verschillende delen van het lichaam te behandelen. Amxicilline Mylan kan k wrden gebruikt in cmbinatie met andere geneesmiddelen m een maagzweer te behandelen. 2. WANNEER MAG U AMOXICILLINE MYLAN NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? Wanneer mag u Amxicilline Mylan niet gebruiken? - U bent allergisch vr amxicilline, penicilline f één van de stffen in dit geneesmiddel. Deze stffen kunt u vinden in rubriek 6. - U heeft it een allergische reactie vertnd p een f ander antibiticum met bijvrbeeld huiduitslag f zwelling van het gezicht f de keel. Neem Amxicilline Mylan niet in als een van de bvenvermelde punten p u van tepassing is. Als u twijfelt, met u advies vragen aan uw arts f aptheker vr u Amxicilline Mylan inneemt. Wanneer met u extra vrzichtig zijn met Amxicilline Mylan? Neem cntact p met uw arts, aptheker f verpleegkundige vrdat u Amxicilline Mylan inneemt, als u: klierkrts heeft (krts, keelpijn, gezwllen klieren en extreme vermeidheid) nierprblemen heeft niet regelmatig urineert. Als u niet zeker bent f een van de bvenvermelde punten p u van tepassing is, met u met uw arts f aptheker spreken vr u Amxicilline Mylan inneemt. Bled- en urinetests Als: uw urine met wrden nderzcht (glucse) f als u een blednderzek met ndergaan m 1/6

2 uw leverfunctie te testen er een estriltest wrdt uitgeverd (tijdens uw zwangerschap, m na te gaan f de baby zich nrmaal ntwikkelt) Vertel uw arts f aptheker dat u Amxicilline Mylan inneemt. Dat is z mdat Amxicilline Mylan invled kan hebben p de resultaten van die tests. Neemt u ng andere geneesmiddelen in? Neemt u naast Amxicilline Mylan ng andere geneesmiddelen in, f heeft u dat krt geleden gedaan f bestaat de mgelijkheid dat u in de nabije tekmst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts f aptheker. Dat geldt k vr geneesmiddelen waar u geen vrschrift vr ndig heeft. Als u allpurinl inneemt (wrdt gebruikt vr jicht) samen met Amxicilline Mylan, stijgt de kans p een allergische huidreactie. Als u prbenecide inneemt (wrdt gebruikt vr jicht), kan uw arts beslissen m uw dsering van Amxicilline Mylan aan te passen. Als u geneesmiddelen inneemt m de vrming van bledstlsels te vrkmen (zals warfarine), kunnen extra blednderzeken ndzakelijk zijn. Als u andere antibitica inneemt (zals tetracycline) kan Amxicilline Mylan minder werkzaam zijn. Als u methtrexaat inneemt (wrdt gebruikt vr de behandeling van kanker en ernstige psriasis) kan Amxicilline Mylan een tename van bijwerkingen verrzaken. Waarp met u letten met eten, drinken en alchl? Amxicilline Mylan met tijdens de maaltijd f met wat vedsel ingenmen wrden, tenzij de arts dit anders aanbeveelt. Zwangerschap, brstveding en vruchtbaarheid Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger wrden f geeft u brstveding? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker vrdat u dit geneesmiddel gebruikt. Amxicilline mag wrden gebruikt tijdens de zwangerschap als het vrdeel grter is dan de mgelijke risic s die aan de behandeling verbnden zijn. Amxicilline mag wrden gebruikt tijdens de peride van brstveding. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Amxicilline Mylan kan bijwerkingen verrzaken en de symptmen (zals allergische reacties, duizeligheid en cnvulsies) kunnen ervr zrgen dat u niet kunt rijden. Rij niet en bedien geen machines tenzij u zich ged velt. Amxicilline Mylan bevat tartrazine (E102), ranjegeel S (E110) en azrubine (E122), deze stffen kunnen allergische reacties verrzaken. 3. HOE NEEMT U AMOXICILLINE MYLAN IN? Neem dit geneesmiddel altijd precies in zals uw arts f aptheker u dat heeft verteld. Twijfelt u ver het juiste gebruik? Neem dan cntact p met uw arts f uw aptheker. Slik de capsules in met water znder de capsule te penen. Spreid de dses gelijkmatig ver de dag met een tussenps van minstens 4 uur De aanbevlen dsering is: Kinderen die minder dan 40 kg wegen De dsering hangt af van het lichaamsgewicht van het kind in kilgram. Uw arts zal u zeggen heveel Amxicilline Mylan u aan uw baby f kind met geven. De gebruikelijke dsering is 40 mg tt 90 mg per kilgram lichaamsgewicht per dag, verdeeld 2/6

3 ver twee tt drie dses De maximale aanbevlen dsis is 100 mg per kilgram lichaamsgewicht per dag. Vlwassenen, udere patiënten en kinderen die 40 kg f meer wegen De gebruikelijke dsering van Amxicilline Mylan is 250 mg tt 500 mg driemaal per dag f 750 mg tt 1 g m de 12 uur, afhankelijk van de ernst en de aard van de infectie. Ernstige infecties: 750 mg tt 1 g driemaal per dag. Urineweginfectie: 3 g tweemaal per dag gedurende één dag. Ziekte van Lyme (een infectie die verspreid wrdt dr parasieten, teken genaamd): geïsleerd erythema migrans (vreg stadium rde f rze cirkelvrmige uitslag): 4 g per dag, systemische verschijnselen (laat stadium vr ernstigere symptmen f als de ziekte zich ver uw lichaam verspreidt): tt 6 g per dag. Maagzweren: één dsis van 750 mg f één dsis van 1 g tweemaal per dag gedurende 7 dagen samen met andere antibitica en geneesmiddelen m maagzweren te behandelen. Om een hartinfectie tijdens een peratie te vrkmen: de dsering verschilt naargelang van het type chirurgie. Er kunnen terzelfder tijd ng andere geneesmiddelen wrden gegeven. Uw arts, aptheker f verpleegkundige kan u meer details geven. De maximale aanbevlen dsis is 6 g per dag. Nierprblemen Als u nierprblemen heeft, kan de dsering lager zijn dan de gebruikelijke dsering. Heeft u te veel van Amxicilline Mylan ingenmen? Wanneer u te veel van Amxicilline Mylan heeft ingenmen, neem dan nmiddellijk cntact p met uw arts, aptheker, verpleegkundige f het Antigifcentrum (070/ ). Als u te veel Amxicilline Mylan heeft ingenmen, kan dat maaglast (misselijkheid, braken f diarree) f kristallen in de urine verrzaken, die tt uiting kunnen kmen als trebele urine f prblemen bij het urineren. Licht z snel mgelijk uw arts in. Neem het geneesmiddel mee m het aan de arts te tnen. Bent u vergeten Amxicilline Mylan in te nemen? Als u een dsis vergeet in te nemen, neemt u de dsis in zdra u het zich herinnert. Neem de vlgende dsis niet te vreg in, wacht ngeveer 4 uur vr inname van de vlgende dsis. Neem geen dubbele dsis m een vergeten dsis in te halen. Helang met u Amxicilline Mylan innemen? Blijf Amxicilline Mylan innemen z lang als uw arts u dat heeft gezegd, k als u zich beter velt. U heeft elke dsis ndig m de infectie te bestrijden. Als smmige bacteriën verleven, kan de infectie weer de kp psteken. Als u zich na de behandeling ng altijd nwel velt, met u weer naar de arts gaan. Spruw (een schimmelinfectie p vchtige plaatsen van het lichaam die pijn, jeuk en een witte afscheiding kan verrzaken) kan ptreden als Amxicilline Mylan gedurende lange tijd wrdt gebruikt. Als dat het geval is, met u dat melden aan uw arts. Als u Amxicilline Mylan lange tijd inneemt, kan uw arts extra nderzek den m te cntrleren f uw nieren, lever en bled nrmaal werken. Als u stpt met het innemen van Amxicilline Mylan Overleg altijd met uw arts indien u verweegt m te stppen. Heeft u ng andere vragen ver het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan cntact p met uw arts, aptheker f verpleegkundige. 3/6

4 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zals elk geneesmiddel kan k dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Zet de inname van Amxicilline Mylan stp en ga meteen naar een arts als u een van de vlgende ernstige bijwerkingen pmerkt. U heeft misschien dringend een medische behandeling ndig: De vlgende bijwerkingen zijn zeer zeldzaam (kunnen ptreden bij tt 1 p de mensen) Allergische reacties. Mgelijke tekenen daarvan zijn: jeukende huid f huiduitslag, zwelling van het gezicht, de lippen, de tng en het lichaam f ademhalingsprblemen. Die kunnen ernstig zijn en af en te zijn er sterfgevallen pgetreden. Huiduitslag f puntvrmige, vlakke, rde, rnde vlekjes nder het huidppervlak f blauwe plekken. Dat is te wijten aan een ntsteking van de bledvatwand dr een allergische reactie. Dat kan gepaard gaan met gewrichtspijn (artritis) en nierprblemen. Er kan een uitgestelde allergische reactie ptreden, gewnlijk 7 tt 12 dagen na gebruik van Amxicilline Mylan. Mgelijke tekenen zijn: huiduitslag, krts, gewrichtspijn en vergrting van lymfeklieren, vral nder de armen Een huidreactie, erythema multifrme genemd, waarbij u vlgende symptmen kunt krijgen: jeukende, rdpurperen vlekken p de huid, vral p de handpalmen f de vetzlen, netelrsachtige, verheven zwellingen van de huid, gevelige znes in de mnd, de gen en p de geslachtsdelen. U kunt krts hebben en u kunt zich zeer me velen Andere ernstige huidreacties kunnen zijn: veranderingen van de huidkleur, bulten nder de huid, blaarvrming, puistjes, vervelling, rdheid, pijn, jeuk, afschilfering. Die kunnen gepaard gaan met krts, hfdpijn en pijn in het lichaam Krts, rillingen, keelpijn f andere tekenen van een infectie f gemakkelijk blauwe plekken krijgen. Dat kunnen tekenen zijn van een prbleem met uw rde bledcellen De Jarisch-herxheimerreactie die ptreedt tijdens behandeling met Amxicilline Mylan vr de ziekte van Lyme en die krts, rillingen, hfdpijn, spierpijn en huiduitslag verrzaakt. Ontsteking van de dikke darm (cln) met diarree (sms met bled), pijn en krts Ernstige bijwerkingen p de lever. Die treden vral p bij mensen die gedurende lange tijd wrden behandeld, mannen en uderen. U met dringend cntact pnemen met uw arts in geval van: ernstige diarree met bleding blaren, rdheid f blauwe plekken in de huid dnkere urine f blekere stelgang geel wrden van de huid f het wit van de gen (geelzucht). Zie k verder bledarmede die zu kunnen resulteren in geelzucht. Die bijwerkingen kunnen ptreden terwijl u het geneesmiddel inneemt f tt meerdere weken erna. Als u een van de bvenvermelde bijwerkingen krijgt, met u de inname van het geneesmiddel stpzetten en met u meteen naar uw arts gaan. Sms krijgt u minder ernstige huidreacties zals: een licht jeukende uitslag (rde, rzerde vlekken), netelrsachtige gezwllen znes p de nderarmen, de benen, de handpalmen, de handen f de veten. Die bijwerking treedt sms p (kunnen ptreden bij tt 1 p de 100 mensen). Als u een van die bijwerkingen vertnt, met u uw arts inlichten mdat Amxicilline Mylan dan met wrden stpgezet. Andere mgelijke bijwerkingen zijn: Vaak (kunnen ptreden bij tt 1 p de 10 mensen) huiduitslag misselijkheid (nausea) diarree 4/6

5 Sms (kunnen ptreden bij tt 1 p de 100 mensen) braken Zeer zelden (kunnen ptreden bij tt 1 p de mensen) spruw (een schimmelinfectie van de vagina, de mnd f de huidplien). Uw arts f aptheker kan u een behandeling vr spruw geven nierprblemen tevallen (stuipen), wrden gezien bij patiënten die hge dseringen krijgen, f patiënten met nierprblemen duizeligheid hyperactiviteit kristallen in de urine, die te zien kunnen zijn als trebele urine f prblemen f last bij het urineren. Zrg ervr dat u vldende drinkt m het risic p die symptmen te vermijden. de tng kan geel, bruin f zwart wrden en kan een harig uitzicht krijgen een vermatige afbraak van rde bledcellen met daardr een bepaald type bledarmede. Mgelijke tekenen zijn: vermeidheid, hfdpijn, krtademigheid, duizeligheid, er bleek uitzien en geel wrden van de huid en het wit van de gen laag aantal witte bledcellen laag aantal cellen die een rl spelen bij de bledstlling het kan langer duren dan nrmaal vr het bled stlt. U kunt dat pmerken als u een neusbleding heeft f als u zich snijdt. Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan cntact p met uw arts f aptheker. Dit geldt k vr mgelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen k rechtstreeks melden via : Federaal agentschap vr geneesmiddelen en gezndheidsprducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victr Hrtaplein, 40/40 B-1060 Brussel Website: Dr bijwerkingen te melden, kunt u ns helpen meer infrmatie te verkrijgen ver de veiligheid van dit geneesmiddel. 5. HOE BEWAART U AMOXICILLINE MYLAN? Buiten het zicht en bereik van kinderen huden. Bewaren beneden 25 C. Neem dit geneesmiddel niet in als u merkt dat er tekenen van bederf zijn. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste hudbaarheidsdatum. Die is te vinden p de ds na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste hudbaarheidsdatum. Spel geneesmiddelen niet dr de gtsteen f de wc en gi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw aptheker wat u met geneesmiddelen met den die u niet meer gebruikt. Ze wrden dan p een verantwrde manier vernietigd en kmen niet in het milieu terecht. 5/6

6 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE Welke stffen zitten er in Amxicilline Mylan? - De werkzame stf is amxicilline trihydraat 575 mg nder de vrm van amxicilline 500 mg. - De andere stffen zijn cllïdaal watervrij silicium, magnesiumstearaat, gelatine capsule: ranjegeel S (E110), azrubine (E122), briljantblauw (E133), tartrazine (E102) en titanium dixide (E171). He ziet Amxicilline Mylan eruit en heveel zit er in een verpakking? Capsules. Beschikbaar in verpakkingen met 16, 24 en 100 capsules in PVC/Alu blisterverpakkingen. Niet alle genemde verpakkingsgrtten wrden in de handel gebracht. Huder van de vergunning vr het in de handel brengen en fabrikant Mylan bvba/sprl Terhulpsesteenweg 6A B-1560 Heilaart Nummer van de vergunning vr het in de handel brengen BE Wijze van aflevering Geneesmiddel p medisch vrschrift. Deze bijsluiter is vr het laatst herzien in 09/2015. Deze bijsluiter is vr het laatst gedgekeurd in 11/2015 6/6

Amoxicilline Apotex is een antibioticum. De werkzame stof is amoxicilline. Dat behoort tot een groep geneesmiddelen die penicillines worden genoemd.

Amoxicilline Apotex is een antibioticum. De werkzame stof is amoxicilline. Dat behoort tot een groep geneesmiddelen die penicillines worden genoemd. Version 2017_06 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER AMOXICILLINE APOTEX 500 mg, capsules Amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Amoxicilline Teva 750 mg dispergeerbare tabletten amoxicilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Amoxicilline Teva 750 mg dispergeerbare tabletten amoxicilline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Amoxicilline Teva 750 mg dispergeerbare tabletten amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Amoxicilline Teva 500 mg, capsules Amoxicillinetrihydraat

Amoxicilline Teva 500 mg, capsules Amoxicillinetrihydraat 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Amoxicilline Teva 500 mg, Amoxicillinetrihydraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Amoxicilline 500 mg Focus Care, capsules amoxicilline

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Amoxicilline 500 mg Focus Care, capsules amoxicilline Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Amoxicilline 500 mg Focus Care, capsules amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Amoxicilline 250 mg Focus, capsules, hard Amoxicilline 500 mg Focus, capsules, hard.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Amoxicilline 250 mg Focus, capsules, hard Amoxicilline 500 mg Focus, capsules, hard. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Amoxicilline 250 mg Focus, capsules, hard Amoxicilline 500 mg Focus, capsules, hard amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

1. Wat is Amoxicilline capsules Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Amoxicilline capsules Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Amoxicilline capsules Mylan 500 mg, capsules Amoxicillinetrihydraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Amoxypen 750 mg dispergeerbare tabletten. Amoxicilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Amoxypen 750 mg dispergeerbare tabletten. Amoxicilline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Amoxypen 750 mg dispergeerbare tabletten Amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000 Bijsluiter: Infrmatie vr de patiënt Frlax 10g, peder vr drank in sachet Macrgl 4000 Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Amoxicilline CF 500 mg, capsules amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Amoxicilline ratiopharm 250 mg, capsules Amoxicilline ratiopharm 375 mg, capsules Amoxicilline ratiopharm 500 mg, capsules

Amoxicilline ratiopharm 250 mg, capsules Amoxicilline ratiopharm 375 mg, capsules Amoxicilline ratiopharm 500 mg, capsules 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Amoxicilline ratiopharm 250 mg, Amoxicilline ratiopharm 375 mg, Amoxicilline ratiopharm 500 mg, Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Amoxicilline Teva 500 mg dispergeerbare tabletten Amoxicilline Teva 250 mg/5 ml poeder voor orale suspensie amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. Amoxicilline Sandoz capsule 500 mg, capsules amoxicillinetrihydraat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. Amoxicilline Sandoz capsule 500 mg, capsules amoxicillinetrihydraat Sandoz B.V. Page 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT Amoxicilline Sandoz capsule 500 mg, capsules amoxicillinetrihydraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Amoxicilline DSM Sinochem Pharmaceuticals 250 mg capsules, hard Amoxicilline DSM Sinochem Pharmaceuticals 500 mg capsules, hard amoxicilline Lees goed de hele

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Amoxicillinum Gb 250 mg, capsules Amoxicillinum Gb 375 mg, capsules Amoxicillinum Gb 500 mg, capsules

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Amoxicillinum Gb 250 mg, capsules Amoxicillinum Gb 375 mg, capsules Amoxicillinum Gb 500 mg, capsules Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Amoxicillinum Gb 250 mg, capsules Amoxicillinum Gb 375 mg, capsules Amoxicillinum Gb 500 mg, capsules amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Amoxicilline suikervrij 100 mg/ml Focus Care, poeder voor orale suspensie Amoxicilline suikervrij 125 mg/5 ml Focus Care, poeder voor orale suspensie Amoxicilline

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Amoxicilline EG 1000 mg filmomhulde tabletten. Amoxicilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Amoxicilline EG 1000 mg filmomhulde tabletten. Amoxicilline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Amoxicilline EG 1000 mg filmomhulde tabletten Amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

.BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Amoxicilline EG 250 mg/5 ml poeder voor orale suspensie Amoxicilline EG 500 mg harde capsules.

.BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Amoxicilline EG 250 mg/5 ml poeder voor orale suspensie Amoxicilline EG 500 mg harde capsules. .BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kruidvat Ibuprfen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht Vr gebruik bij vlwassenen en adlescenten van 40 kg f zwaarder (12 jaar f uder) Ibuprfen Lees ged de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vaniqa 11,5% Crème (eflornithine)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vaniqa 11,5% Crème (eflornithine) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Vaniqa 11,5% Crème (eflrnithine) LEES GOED DE HELE BIJSLUITER VOORDAT U DIT GENEESMIDDEL GAAT GEBRUIKEN. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Flemoxin Solutab 125 mg, tabletten Flemoxin Solutab 250 mg, tabletten Flemoxin Solutab 375 mg, tabletten Flemoxin Solutab 500 mg, tabletten Flemoxin Solutab 750

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1710a Pag. 1 van 7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Amoxicilline Auro Disper 375 mg, dispergeerbare tabletten Amoxicilline Auro Disper 500 mg, dispergeerbare tabletten

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Leidapharm Ibuprofen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Leidapharm Ibuprofen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht. Ibuprofen Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Mdule 1.3.1.1 Versin 2013_05 Page 1 f 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Vr gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Marsim 5 mg filmmhulde tabletten Marsim 10 mg filmmhulde tabletten Marsim 20 mg filmmhulde tabletten Marsim 40 mg filmmhulde tabletten Simvastatine Lees de

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Clamoxyl 1 g, dispergeerbare tabletten. amoxicilline

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Clamoxyl 1 g, dispergeerbare tabletten. amoxicilline Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Clamoxyl 1 g, dispergeerbare tabletten amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules Ibuprfen Aptex 400 mg Sft Gelatin Capsules Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: 2015-01 Mdule 1.3.1 Package Leaflet Replaces : N/A BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprfen Aptex 400 mg capsules,

Nadere informatie

AMOXICILLINE TEVA 100 MG/ML AMOXICILLINE TEVA 125 MG/5 ML AMOXICILLINE TEVA 250 MG/5 ML poeder voor orale suspensie

AMOXICILLINE TEVA 100 MG/ML AMOXICILLINE TEVA 125 MG/5 ML AMOXICILLINE TEVA 250 MG/5 ML poeder voor orale suspensie 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Amoxicilline Teva 100 mg/ml, Amoxicilline Teva 125 mg/5 ml, Amoxicilline Teva 250 mg/5 ml, amoxicillinetrihydraat Lees goed de

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Amoxicilline DSM Sinochem 500 mg dispergeerbare tabletten. Amoxicilline

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Amoxicilline DSM Sinochem 500 mg dispergeerbare tabletten. Amoxicilline Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Amoxicilline DSM Sinochem 500 mg dispergeerbare tabletten Amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Sandoz B.V. Page 1/9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Amoxicilline Sandoz Forte 250 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie amoxicillinetrihydraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Flemoxin Solutab 500 mg oplosbare tabletten Flemoxin Solutab 1 g oplosbare tabletten

Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Flemoxin Solutab 500 mg oplosbare tabletten Flemoxin Solutab 1 g oplosbare tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Flemoxin Solutab 500 mg oplosbare tabletten Flemoxin Solutab 1 g oplosbare tabletten Amoxicilline trihydraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Flemoxin suspensie 125 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie Flemoxin suspensie forte 250 mg/5ml, poeder voor orale suspensie Flemoxin druppels 100 mg/ml, poeder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. amoxicilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. amoxicilline 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1511 Pag. 1 van 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Amoxicilline Aurobindo 250 mg, poeder voor oplossing voor injectie Amoxicilline Aurobindo 500 mg, poeder voor oplossing

Nadere informatie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Clamoxyl 125 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie Clamoxyl 250 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Clamoxyl 125 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie Clamoxyl 250 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Clamoxyl 125 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie Clamoxyl 250 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Isotretinoïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Isotretinoïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Istretinïne Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1 / 6 versie 14. 1.3.1.3 Package Leaflet Oktober 2015 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Sandoz B.V. Page 1 / 6 versie 14. 1.3.1.3 Package Leaflet Oktober 2015 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sandoz B.V. Page 1 / 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Amoxicilline Sandoz disper 500/750/1000 mg, amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Bijsluiter 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS,,, Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer ndig. - Heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Duspatalin 135 mg omhulde tabletten mebeverinehydrochloride

Duspatalin 135 mg omhulde tabletten mebeverinehydrochloride Versie 5.1 a MSP+MKT -032011 072013 012014-082014 Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER omhulde tabletten mebeverinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Loratadine 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Flemoxin 250 mg / 5 ml poeder voor orale suspensie. amoxicilline trihydraat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Flemoxin 250 mg / 5 ml poeder voor orale suspensie. amoxicilline trihydraat Product FLEMOXIN SUSPENSIE 250 mg/5 ml Farmaceutisch bedrijf (ASTELLAS PHARMA) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Flemoxin 250 mg / 5 ml poeder voor orale suspensie amoxicilline trihydraat Lees goed

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Duspatalin Retard 200 mg capsules met verlengde afgifte, hard mebeverinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Duspatalin Retard 200 mg capsules met verlengde afgifte, hard mebeverinehydrochloride Pagina 1 /5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules met verlengde afgifte, hard mebeverinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Rhinofebryl 240 mg/3,2 mg harde capsules

Rhinofebryl 240 mg/3,2 mg harde capsules Roundup Pagina 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Paracetamol en chloorfenaminemaleaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Omacor 1000 mg zachte capsules Ethylesters van Omega-3-vetzuren 90

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Omacor 1000 mg zachte capsules Ethylesters van Omega-3-vetzuren 90 Pag. 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Omacor 1000 mg zachte capsules Ethylesters van Omega-3-vetzuren 90 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor gebruikers

Bijsluiter: informatie voor gebruikers Bijsluiter: infrmatie vr gebruikers BOOSTRIX POLIO, Suspensie vr injectie in vrgevulde spuit Vaccin (geadsrbeerd, antigengereduceerde inhud) tegen difterie, tetanus, kinkhest (accellulaire cmpnent) en

Nadere informatie

TRADONAL ODIS 50 mg Orodispergeerbare tabletten (tramadolhydrochloride)

TRADONAL ODIS 50 mg Orodispergeerbare tabletten (tramadolhydrochloride) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT TRADONAL ODIS 50 mg Ordispergeerbare tabletten (tramadlhydrchlride) Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Clamoxyl I.V./I.M. 1 g, poeder voor oplossing voor injectie of infusie amoxicilline

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Clamoxyl I.V./I.M. 1 g, poeder voor oplossing voor injectie of infusie amoxicilline Product CLAMOXYL I.V./I.M 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie Farmaceutisch bedrijf (GLAXOSMITHKLINE) Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Clamoxyl I.V./I.M. 1 g, poeder voor oplossing

Nadere informatie

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Xcyst 500 mg, maagsapresistente tabletten Methenamine Amygdalaat Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref ) (CCDS PRAC)

BIJSLUITER (Ref ) (CCDS PRAC) BIJSLUITER (Ref. 11.03.2016) (CCDS 0052-02 + PRAC) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bisolvon 8 mg tabletten broomhexinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Clamoxyl I.V./I.M. 1 g, poeder voor oplossing voor injectie of infusie. amoxicilline

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Clamoxyl I.V./I.M. 1 g, poeder voor oplossing voor injectie of infusie. amoxicilline Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Clamoxyl I.V./I.M. 1 g, poeder voor oplossing voor injectie of infusie amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide EG 2 mg capsules, hard Loperamidehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruikers

Bijsluiter: informatie voor de gebruikers Bijsluiter: informatie voor de gebruikers Venoplant 50 mg omhulde tabletten met vertraagde afgifte droog extract van Aesculus hippocastanum L. zaad Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref ) BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder

Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder : informatie voor de gebruiker Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Amoxicilline Sandoz 500 mg dispergeerbare tabletten Amoxicilline Sandoz 1000 mg dispergeerbare tabletten

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Amoxicilline Sandoz 500 mg dispergeerbare tabletten Amoxicilline Sandoz 1000 mg dispergeerbare tabletten Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Amoxicilline Sandoz 500 mg dispergeerbare tabletten Amoxicilline Sandoz 1000 mg dispergeerbare tabletten Amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Gyno-Daktarin 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht Gyno-Daktarin 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BS 1 / 9. Bijsluiter: informatie voor de patient. Amoxicilline Sandoz 250 mg/5 ml poeder voor orale suspensie. Amoxicilline (als trihydraat)

BS 1 / 9. Bijsluiter: informatie voor de patient. Amoxicilline Sandoz 250 mg/5 ml poeder voor orale suspensie. Amoxicilline (als trihydraat) BS 1 / 9 Bijsluiter: informatie voor de patient Amoxicilline Sandoz 250 mg/5 ml poeder voor orale suspensie Amoxicilline (als trihydraat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten Agni casti extractum siccum Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nystatine Labaz 100 000 IE/ml, suspensie voor oraal gebruik (Nystatine)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nystatine Labaz 100 000 IE/ml, suspensie voor oraal gebruik (Nystatine) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nystatine Labaz 100 000 IE/ml, suspensie voor oraal gebruik (Nystatine) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

mediaven 10 mg tabletten mediaven forte 30 mg filmomhulde tabletten (Naftazon)

mediaven 10 mg tabletten mediaven forte 30 mg filmomhulde tabletten (Naftazon) NOTICE NL Réf. : Leaflet (NL) Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de patient mediaven 10 mg tabletten mediaven forte 30 mg filmomhulde tabletten (Naftazon) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne

BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne Bijsluiter: informatie voor de gebruiker BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2014_01 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BETAHISTINE dihcl APOTEX 8 MG, TABLETTEN BETAHISTINE dihcl APOTEX 16 MG, TABLETTEN Betahistine dihydrochloride

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rhini-San 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Clindamycine EG 300 mg harde capsules Clindamycinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Clindamycine EG 300 mg harde capsules Clindamycinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Clindamycine EG 300 mg harde capsules Clindamycinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen. Want er staat belangrijke

Nadere informatie

Betaserc 24 mg tabletten betahistinedihydrochloride

Betaserc 24 mg tabletten betahistinedihydrochloride 1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker tabletten betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Noscaflex 15 mg tabletten. Noscapine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Noscaflex 15 mg tabletten. Noscapine IAin A.1: Wijziging naam Pagina 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Betahistine Mylan 24 mg tabletten. betahistinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Betahistine Mylan 24 mg tabletten. betahistinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Betahistine Mylan 24 mg tabletten betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DESO 30 150/30 micrgram filmmhulde tabletten Desgestrel/ethinylestradil Lees de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana 1 mg/2 mg zuigtabletten. Tyrothricine - Lidocaïne hydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana 1 mg/2 mg zuigtabletten. Tyrothricine - Lidocaïne hydrochloride Variatie C.I.z Pagina 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Tyrothricine - Lidocaïne hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter BIJSLUITER. Pagina 1 van 5

Bijsluiter BIJSLUITER. Pagina 1 van 5 BIJSLUITER Pagina 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Unguentum Zinci Oxydi Conforma, 10%, zalf Zinkoxide. Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Bijsluiter (Ref )

Bijsluiter (Ref ) Bijsluiter (Ref. 14.03.2014) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Antistax Forte filmomhulde tabletten droog extract van rode wijnstokbladeren Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

GAVISCON AARDBEI 250 MG kauwtabletten

GAVISCON AARDBEI 250 MG kauwtabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GAVISCON AARDBEI 250 MG kauwtabletten Natriumalginaat + natriumbicarbonaat + calciumcarbonaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Urispas 200 mg omhulde tabletten. Flavoxaat hydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Urispas 200 mg omhulde tabletten. Flavoxaat hydrochloride BIJSLUITER 1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urispas 200 mg omhulde tabletten Flavoxaat hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

CHOLECALCIFEROL MYLAN 800 IE, TABLETTEN

CHOLECALCIFEROL MYLAN 800 IE, TABLETTEN BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cholecalciferol Mylan 800 IE, tabletten cholecalciferol (vitamine D 3 ) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

CTD Module 1, Section 1.3.1. Product Information BIJSLUITER. November 2013 1

CTD Module 1, Section 1.3.1. Product Information BIJSLUITER. November 2013 1 BIJSLUITER November 2013 1 Bijsluiter: informatie voor de patiënt LACTEOL 170 mg, capsule Lactobacillus acidophilus, geïnactiveerd in gefermenteerd kweekmilieu Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER QRD version 4.0; 02/2016

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER QRD version 4.0; 02/2016 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER QRD version 4.0; 02/2016 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Canestene Derm Bifonazole 1% crème Bifonazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. AXID 150, capsules 150 mg nizatidine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. AXID 150, capsules 150 mg nizatidine Bijsluiter: Axid Page 1 of 6 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker AXID 150, capsules 150 mg nizatidine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Sabal-Homaccord Druppels voor oraal gebruik, oplossing

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Sabal-Homaccord Druppels voor oraal gebruik, oplossing B. BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Sabal-Homaccord Druppels voor oraal gebruik, oplossing Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten thiaminehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten thiaminehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Toularynx bromhexine, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride

Toularynx bromhexine, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride Toularynx bromhexine, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. trianal vitis caps harde capsules. Voor gebruik bij volwassenen. Wijnstokbladeren, in poedervorm

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. trianal vitis caps harde capsules. Voor gebruik bij volwassenen. Wijnstokbladeren, in poedervorm BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT trianal vitis caps harde capsules Voor gebruik bij volwassenen Wijnstokbladeren, in poedervorm Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Tiorfix 100 mg harde capsules Racecadotril Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tiorfix 100 mg harde capsules. racecadotril

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tiorfix 100 mg harde capsules. racecadotril Bijsluiter: informatie voor de patiënt Tiorfix 100 mg harde capsules racecadotril Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Urgenin druppels. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench)

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Urgenin druppels. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Bijsluiter: informatie voor de patiënt Urgenin druppels Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER LORATADINE TEVA 10 mg TABLETTEN loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER LORATADINE TEVA 10 mg TABLETTEN loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER LORATADINE TEVA 10 mg TABLETTEN loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder beclmetasndiprpinaat anhydraat/frmterlfumaraatdihydraat. Vr gebruik dr vlwassenen. Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Nadere informatie

Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten Natriumalginaat + natriumbicarbonaat + calciumcarbonaat

Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten Natriumalginaat + natriumbicarbonaat + calciumcarbonaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten Natriumalginaat + natriumbicarbonaat + calciumcarbonaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijk informatie in voor u.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijk informatie in voor u. Bijsluiter: infrmatie vr de gebruik(st)er Cfact 250 IE, peder en plsmiddel vr plssing vr injectie. Cfact 500 IE, peder en plsmiddel vr plssing vr injectie. Humaan prtrmbine cmplex = factr II/VII/IX/X Lees

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ALCON EYE GEL 3 mg/g ooggel Carbomeer

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ALCON EYE GEL 3 mg/g ooggel Carbomeer BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ALCON EYE GEL 3 mg/g ooggel Carbomeer Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cefuroxime EG 500 mg filmomhulde tabletten Cefuroxim

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cefuroxime EG 500 mg filmomhulde tabletten Cefuroxim BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cefuroxime EG 500 mg filmomhulde tabletten Cefuroxim Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER GYNO-DAKTARIN 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht GYNO-DAKTARIN 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie