BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Leidapharm Ibuprofen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht. Ibuprofen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Leidapharm Ibuprofen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht. Ibuprofen"

Transcriptie

1 Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Mdule Versin 2013_05 Page 1 f 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Vr gebruik bij vlwassenen en adlescenten van 40 kg f zwaarder (12 jaar f uder) Ibuprfen Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke infrmatie in vr u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zals beschreven in deze bijsluiter. Dit geneesmiddel kunt u znder recept krijgen. Maar gebruik het wel zrgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan ndig zijn m deze ng eens dr te lezen. - Heeft u ng vragen? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker. - Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker. - Wrdt uw klacht na 4 dagen (in geval van pijn) f na 3 dagen (in geval van krts en migraine) niet minder, f wrdt hij zelfs erger? Neem dan cntact p met uw arts. Inhud van deze bijsluiter 1. Waarvr wrdt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet innemen f met u er extra vrzichtig mee zijn? 3. He neemt u dit middel in? 4. Mgelijke bijwerkingen 5. He bewaart u dit middel? 6. Inhud van de verpakking en verige infrmatie 1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Leidapharm Ibuprfen bevat een medicijn genaamd ibuprfen. Ibuprfen behrt tt een grep geneesmiddelen die niet-sterïde ntstekingsremmers (NSAID s) wrden genemd. Deze geneesmiddelen bieden verlichting bij pijn en krts. Leidapharm Ibuprfen wrdt gebruikt bij vlwassenen en adlescenten met een lichaamsgewicht van 40 kg f zwaarder (12 jaar f uder) m: - verschijnselen van lichte tt matige pijn zals hfdpijn, acute migraine met f znder aura, spierpijn, menstruatiepijn te verlichten, en - krts en pijn bij verkudheid te verminderen. 2. WANNEER MAG U DI T MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U E R EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

2 Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Mdule Versin 2013_05 Page 2 f 9 U bent allergisch (vergevelig) vr één van de stffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stffen kunt u vinden nder rubriek 6. Als u it last heeft gehad van krtademigheid, astma, lpneus, zwelling f (jeukende) huiduitslag nadat u acetylsalicylzuur (aspirine) f andere vergelijkbare pijnstillers (NSAID s) heeft gebruikt. Als u een vrgeschiedenis heeft van een maag-darmbleding f -perfratie in samenhang met eerdere behandeling met NSAID s. Als u een maagzweer f maagbleding heeft (f twee f meer episden van een maagzweer f maagbleding heeft gehad). Als u een bledstllingsstrnis heeft f als u een andere bledingsstrnis heeft. Als u een ernstige lever- f nierziekte f hartfalen heeft. Als u een hersenbleding f een andere actieve bleding heeft. Als bij u sprake is van niet-pgehelderde strnissen in de bledaanmaak. Als u lijdt aan ernstige uitdrging (verrzaakt dr braken, diarree f nvldende vchtinname). Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap. Als u al andere NSAID pijnstillers gebruikt (inclusief COX 2 remmers) f als u aspirine gebruikt in een dsering van meer dan 75 mg per dag. Leidapharm Ibuprfen 400 mg capsules, zacht mag niet wrden gebruikt bij adlescenten met een lichaamsgewicht lager dan 40 kg en bij kinderen. Wanneer met u extra vrzichtig zijn met dit middel? Neem cntact p met uw arts f aptheker vrdat u dit middel inneemt als u: Last heeft van systemische lupus erythematsus (SLE) (een aut-immuunziekte van het bindweefsel die zich uit in gewrichtspijn, huidveranderingen en strnissen van andere rganen) f gemengde bindweefselziekte. Last heeft van ernstige huidreacties zals exfliatieve dermatitis, Stevens-Jhnsn syndrm en txische epidermale necrlyse heeft. Inname van Leidapharm Ibuprfen met bij de eerste verschijnselen van huiduitslag, slijmvliesbeschadigingen f andere tekenen van allergische reacties nmiddellijk wrden gestaakt. Een erfelijke strnis heeft in de aanmaak van bled (acute intermitterende prfyrie). Een darmziekte (clitis ulcersa f de ziekte van Crhn) heeft f it heeft gehad. Astma f een allergische aandening heeft f heeft gehad, aangezien er krtademigheid kan ptreden. Last heeft van hikrts, neuspliepen f chrnische bstructieve ademhalingsaandeningen. U heeft dan een verhgd risic p allergische reacties. Deze allergische reacties kunnen zich vrden als astma-aanvallen (zgeheten analgetisch astma), quincke-edeem f huiduitslag met hevige jeuk (netelrs) en vrming van bultjes (galbulten) (urticaria). Op leeftijd bent, aangezien er bij u eerder bijwerkingen kunnen ptreden. Een nier- f leverziekte heeft. Zjuist een zware peratieve ingreep heeft gehad. Zwelling (edeem), hge bleddruk (hypertensie) f een hartziekte heeft. Zwanger wilt wrden (ibuprfen behrt tt een grep geneesmiddelen (NSAID s) die de vruchtbaarheid van vruwen nadelig kan beïnvleden. Dit effect is mkeerbaar dr te stppen met het gebruik van het geneesmiddel). In de eerste zes maanden van de zwangerschap bent. Aspirine gebruikt in een lage dsering (tt 75 mg per dag).

3 Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Mdule Versin 2013_05 Page 3 f 9 Bijwerkingen wrden tt een minimum beperkt dr de kleinste effectieve dsis z krt mgelijk te gebruiken. Geneesmiddelen zals Leidapharm Ibuprfen kunnen in verband wrden gebracht met een klein verhgd risic p een hartaanval ( hartinfarct ) f bererte. Het risic neemt te naarmate de ingenmen dsis hger is en het geneesmiddel langer wrdt gebruikt. Neem niet meer in dan de aanbevlen dsis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de aanbevlen tijdsperide (4 dagen vr pijn f 3 dagen vr krts f migraine). Wanneer u hartprblemen heeft, een bererte heeft gehad, f wanneer u denkt dat u hiervr tt een risicgrep behrt (bijvrbeeld wanneer u een hge bleddruk, diabetes f een hge chlesterlspiegel heeft f wanneer u rkt) dan met u dit bespreken met uw arts f aptheker, vrdat u dit geneesmiddel inneemt. Tijdens waterpkken (varicella) wrdt aangeraden het gebruik van Leidapharm Ibuprfen te vermijden. Bij langdurige tediening van Leidapharm Ibuprfen meten uw leverwaarden, nierfunctie en het bledbeeld regelmatig wrden gecntrleerd. Langdurig gebruik van elk type pijnstiller tegen hfdpijn, kan de hfdpijn verergeren. Als u dit ervaart f vermedt, dan met u stppen met het innemen van dit geneesmiddel en uw arts raadplegen. In het algemeen kan frequent gebruik van (verschillende srten) pijnstillers leiden tt blijvende, ernstige nierprblemen. Dit risic kan tenemen bij lichamelijke verbelasting in verband met vchtverlies. Neem dit geneesmiddel niet in als u merkt dat u vchtverlies heeft. Het gebruik van NSAID s kan de symptmen van een infectie maskeren. Gebruikt u ng andere geneesmiddelen? Wat met u vermijden als u andere geneesmiddelen gebruikt? Smmige geneesmiddelen die de bledstlling tegengaan (bijv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlpidine), smmige geneesmiddelen tegen hge bleddruk (ACE-remmers zals captpril, bètablkkers, angitensine-ii-antagnisten), en zelfs smmige andere geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprfen beïnvleden f hierdr wrden beïnvledt. Raadpleeg daarm altijd een arts vrdat u ibuprfen in cmbinatie met anderen geneesmiddelen inneemt. Neem dit geneesmiddel niet in als u: andere NSAID pijnstillers gebruikt (inclusief COX-2 remmers); per dag meer dan 75 mg aspirine gebruikt. Gebruikt u ng andere geneesmiddelen, f heeft u dat krt geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts f aptheker. Dat geldt k vr geneesmiddelen waarvr u geen vrschrift ndig heeft. Infrmeer hen vral als u de vlgende geneesmiddelen gebruikt: een lage dsering van aspirine (tt 75 mg per dag) diuretica (geneesmiddelen die u helpen m te plassen) bledverdunners zals warfarine en heparine en middelen die de samenklntering van de bledplaatjes remmen zals clpidgrel en ticlpidine (middelen tegen bledstlling) geneesmiddelen tegen hge bleddruk (zals captpril f prpranll)

4 Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Mdule Versin 2013_05 Page 4 f 9 lithium, digxine, fenytïne f selectieve sertnineherpnameremmers (SSRI s), zals fluxetine, een geneesmiddel tegen depressies methtrexaat (geneesmiddel tegen reuma, psriasis en smmige kankersrten) zidvudine (geneesmiddel vr de behandeling van HIV) crticsterïden (ntstekingsremmende geneesmiddelen zals prednisn) ciclsprine f tacrlimus (geneesmiddelen die het immuunsysteem nderdrukken) chinlnantibitica (geneesmiddelen vr de behandeling van verschillende srten infecties, zals ciprflxacine) prbenecide en sulfinpyrazn (geneesmiddelen tegen jicht) mclbemide (geneesmiddel tegen depressie) aminglycsides (een antibiticum) chlestyramine (geneesmiddel m het chlesterlgehalte in het bled te verlagen) sulfnylureumderivaten (geneesmiddelen tegen diabetes) elke ander geneesmiddel dat ibuprfen bevat f NSAID pijnstillers, inclusief de geneesmiddelen die u znder recept kunt verkrijgen. Raadpleeg daarm altijd uw arts vrdat u ibuprfen in cmbinatie met andere geneesmiddelen gebruikt. Waarp met u letten met eten, drinken en alchl? Leidapharm Ibuprfen kan p een lege maag wrden ingenmen. Echter een klein aantal persnen kunnen lichte maagklachten krijgen na inname van dit geneesmiddel. Als u lichte maagklachten heeft dan wrdt het aangeraden m dit geneesmiddel met vedsel f melk in te nemen, m maagklachten te vrkmen. Smmige bijwerkingen, zals bijwerkingen van het maagdarmstelsel, kunnen eerder ptreden wanneer alchl wrdt gebruikt tijdens het gebruik van Leidapharm Ibuprfen. Zwangerschap, brstveding en vruchtbaarheid Infrmeer uw arts als u zwanger wrdt tijdens het gebruik van Leidapharm Ibuprfen. Als u in de eerste zes maanden van de zwangerschap bent, raadpleeg dan eerst uw arts f aptheker vrdat u Leidapharm Ibuprfen inneemt. Leidapharm Ibuprfen wrdt uitgescheiden in de medermelk, maar mag tijdens de brstveding in de aanbevlen dsis wrden gebruikt gedurende een z krt mgelijke tijd. Gebruik dit geneesmiddel niet als u in de laatste drie maanden van de zwangerschap bent, aangezien het mgelijk is dat het prblemen met het ngebren kind f cmplicaties tijdens de bevalling kan verrzaken. Dit prduct behrt tt een grep geneesmiddelen (NSAID s) die de vruchtbaarheid bij vruwen kan verminderen. Dit effect is mkeerbaar wanneer het gebruik van het geneesmiddel wrdt gestpt. Het is niet waarschijnlijk dat dit geneesmiddel uw kansen m zwanger te wrden beïnvled als het af en te wrdt gebruikt, echter raadpleeg uw arts vrdat u het gaat gebruiken als u prblemen heeft m zwanger te wrden. Neem cntact p met uw arts f aptheker vrdat u geneesmiddelen gebruikt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Bestuur geen vertuig en gebruik geen machines als de vlgende verschijnselen bij u ptreden: duizeligheid, sufheid, draaiduizeligheid f prblemen met het zien.

5 Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Mdule Versin 2013_05 Page 5 f 9 Belangrijke infrmatie ver enkele stffen in Leidapharm Ibuprfen 400 mg capsules, zacht Dit geneesmiddel bevat srbitl. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, neem dan cntact p met uw arts vrdat u dit geneesmiddel inneemt. 3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN? Neem dit geneesmiddel altijd precies in zals beschreven in deze bijsluiter. Twijfelt u ver het juiste gebruik? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker. Vr raal gebruik en uitsluitend vr krtdurend gebruik. Gebruik de laagste effectieve dsis vr de krtst mgelijke tijd die ndig is m de symptmen te verlichten. Raadpleeg uw arts als u zich niet beter velt f als u zich slechter velt na 4 dagen vr pijn f na 3 dagen vr krts en migraine. Leidapharm Ibuprfen met znder te kauwen met vldende water wrden ingenmen. Leidapharm Ibuprfen mag niet wrden gebruikt dr adlescenten met een lichaamsgewicht lager dan 40 kg en dr kinderen. De aanbevlen dsis vr vlwassenen en adlescenten zwaarder dan 40 kg (12 jaar f uder) is: 1 capsule (400 mg ibuprfen) tt maximaal drie capsules per dag, indien ndig. Neem alleen een zdanige heveelheid capsules m uw symptmen te verlichten en laat minstens 6 uur tussen elke inname. Neem niet meer dan drie capsules (1200 mg ibuprfen) in binnen 24 uur. Heeft u te veel van dit middel ingenmen? Als u per ngeluk te veel capsules heeft ingenmen, raadpleeg dan nmiddellijk uw arts f het ziekenhuis. Breng de vergebleven capsules mee m aan de arts te laten zien. De vlgende symptmen kunnen ptreden na inname van veel meer dan de aanbevlen dsis (verdsering): misselijkheid, buikpijn, braken met bled f bruin gruis (zals gemalen kffie), diarree, rsuizen, hfdpijn, duizeligheid, sufheid, verwardheid, desriëntatie en zelden bewustelsheid. Heeft u ng andere vragen ver het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zals elk geneesmiddel kan k dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als u van één van de vlgende symptmen last heeft p enig mment gedurende de behandeling, STOP dan met de inname van dit geneesmiddel en zek nmiddellijk medische hulp: bled in uw ntlasting zwarte, teerachtige ntlasting braken van bled f dnkere deeltjes die p gemalen kffie lijken

6 Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Mdule Versin 2013_05 Page 6 f 9 nverklaarbaar gehijg, krtademigheid, huiduitslag (wat ernstig kan zijn, inclusief blaren f huidschilfers), jeuk f blauwe plekken, licht in het hfd, verhgde hartslag f vchtretentie bijv. gezwllen enkels, niet geneg plassen stijve nek, hfdpijn, misselijkheid, braken, krts en desriëntatie zwelling in het gezicht STOP met de inname van het geneesmiddel en vertel uw arts als u: maag-darmstrnissen f zuurbranden heeft buikpijn f andere maagdarmklachten heeft gelige gen en/f een gelige huid heeft hevige zere keel heeft met hge krts f nverklaarbare bleding, blauwe plekken en vermeidheid. Bijwerkingen zijn gerangschikt naar frequentie waarmee ze ptreden. Hierbij wrden de vlgende begrippen gebruikt: zeer vaak Meer dan 1 p de 10 gebruikers vaak 1 tt 10 p de 100 gebruikers sms 1 tt 10 p de 1000 gebruikers zelden 1 tt 10 p de gebruikers zeer zelden minder dan 1 p de gebruikers De vlgende bijwerkingen kunnen ptreden. Infecties Zeer zelden: verergering van infectiegerelateerde ntstekingen (bijv. necrtiserende fasciitis), virale hersenvliesntsteking met nekstijfheid, hfdpijn, misselijkheid, braken, krts f bewustzijnsvermindering. Patiënten met aut-immuunziekten (lupus, gemengde bindweefselziekte) lijken hiervr gevelig te zijn. Bledaandeningen Zeer zelden: prblemen met de aanmaak van bledcellen de eerste tekenen hiervan zijn: krts, keelpijn, ppervlakkige mndzweren, griepachtige symptmen, ernstige uitputting, neus- en huidbleding. Als dit bij u ptreedt met u nmiddellijk met de behandeling stppen en een arts raadplegen. Prblemen van het afweersysteem Sms: vergeveligheidsreacties met galbulten en jeuk, evenals astma-aanvallen. Stp met de inname van Leidapharm Ibuprfen en waarschuw nmiddellijk uw arts. Zeer zelden: ernstige vergeveligheidsreacties - tekenen hiervan kunnen zijn: zwelling van gezicht, tng en keel, krtademigheid, versnelde hartslag, ernstige shck. Als één van deze symptmen bij u ptreedt, wat zelfs bij het eerste gebruik kan gebeuren, is nmiddellijke hulp van een arts ndzakelijk. Psychische strnissen Zeer zelden: psychtische reacties, depressie, zenuwachtigheid. Zenuwstelselaandeningen Sms: hfdpijn, duizeligheid, slaperigheid, nrust (agitatie), prikkelbaarheid en vermeidheid.

7 Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Mdule Versin 2013_05 Page 7 f 9 Ogaandeningen Sms: prblemen met het zien. Or- en evenwichtsaandeningen Zelden: rsuizen (tinnitus). Hartaandeningen Zeer zelden: hartklppingen, hartfalen, hartinfarct. Bledvataandeningen Zeer zelden: hge bleddruk van de slagaders. Ademhalingsstelsel-, brstkas- en mediastinumaandeningen Zeer zelden: astma, krtademigheid en piepende ademhaling. Maag- en darmstrnissen Vaak: maagklachten, zals brandend maagzuur, maagpijn en misselijkheid, diarree, braken, winderigheid en verstpping, en licht bledverlies in maag en/f darmen dat in uitznderlijke gevallen bledarmede kan verrzaken. Sms: perfratie f maag-darmbleding, zwarte ntlasting en bledbraken, verergering van een bestaande darmziekte (clitis ulcersa f de ziekte van Crhn), gastritis. Zeer zelden: slkdarmntsteking, ntsteking van de alvleesklier, vrming van diafragma-achtige vernauwingen in de darm. Leverstrnissen Zeer zelden: leverbeschadiging (de eerste tekenen kan huidverkleuring zijn), acute leverntsteking. Huidaandeningen Sms: verschillende srten huiduitslag. Zeer zelden: ernstige vrmen van huidreacties waarnder huiduitslag met rdheid en blaarvrming, Stevens-Jhnsn syndrm en afsterven van weefsel. In uitznderlijke gevallen kunnen ernstige huidinfectie en weefsel cmplicaties ptreden tijdens waterpkken (varicella). Nierstrnissen Zelden: pijn in de zij en/f buik, bled in de urine, en krts kunnen tekenen zijn van nierbeschadiging (papilnecrse). Een verhgde ureumcncentratie in het bled kan zelden ptreden. Zeer zelden: minder plassen dan nrmaal, zwelling (edeem) en trebele urine (nefrtisch syndrm); inflammatire nierziekte (interstitiële nefritis) die kan leiden tt acuut nierfalen. Onderzeken Zeer zelden: lage hemglbine cncentraties in het bled (anemie). Geneesmiddelen als Leidapharm Ibuprfen kunnen wrden geasscieerd met een klein verhgd risic p hartaanval ( hartinfarct ) f bererte. Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker.

8 Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Mdule Versin 2013_05 Page 8 f 9 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? Bewaren beneden 25 C. Buiten het zicht en bereik van kinderen huden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste hudbaarheidsdatum. Die is te vinden p het dsje. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste hudbaarheidsdatum. Spel geneesmiddelen niet dr de WC en gi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw aptheker wat u met geneesmiddelen met den die u niet meer gebruikt. Ze wrden dan p een verantwrde manier vernietigd en kmen niet in het milieu terecht. 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE Welke stffen zitten er in dit middel? De werkzame stf in dit middel is ibuprfen. Elke capsule bevat 400 mg ibuprfen. De andere stffen in dit middel zijn: Macrgl 600 Kaliumhydrxide Gezuiverd water Capsule wand Gelatine Vleibaar srbitl, gedeeltelijk gedehydreerd (E420) Inkt Opacde WB zwart NS * *De inkt bevat: zwart ijzerxide, HPMC 2910/Hyprmellse 6cP He ziet Leidapharm Ibuprfen 400 mg capsules, zacht eruit en heveel zit er in een verpakking? Leidapharm Ibuprfen 400 mg capsules, zacht zijn transparante, vale zachte gelatine capsules. Leidapharm Ibuprfen 400 mg capsules, zacht zijn beschikbaar in PVC/PE/PVdC/Al blisters. De verpakkingsgrttes zijn f 4, 10 f 20 capsules. Huder van de vergunning vr het in de handel brengen en fabrikant Leidapharm B.V. Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden Nederland Fabrikant

9 Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Mdule Versin 2013_05 Page 9 f 9 Banner Pharmacaps Eurpe B.V. De Psthrnstraat AS Tilburg Nederland En Aptex Nederland BV, Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden Nederland Vr infrmatie: Aptex Nederland BV, Pstbus 408, 2300 AK Leiden, Nederland, tel.nr.: In het register ingeschreven nder Deze bijsluiter is vr het laatst gedgekeurd in september 2013.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kruidvat Ibuprfen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht Vr gebruik bij vlwassenen en adlescenten van 40 kg f zwaarder (12 jaar f uder) Ibuprfen Lees ged de hele bijsluiter

Nadere informatie

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules Ibuprfen Aptex 400 mg Sft Gelatin Capsules Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: 2015-01 Mdule 1.3.1 Package Leaflet Replaces : N/A BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprfen Aptex 400 mg capsules,

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000 Bijsluiter: Infrmatie vr de patiënt Frlax 10g, peder vr drank in sachet Macrgl 4000 Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr u. Gebruik

Nadere informatie

Ibuprofen Liquid Caps Apotex 400 mg, capsules, zacht

Ibuprofen Liquid Caps Apotex 400 mg, capsules, zacht Ibuprfen liquid caps Aptex 400 mg, capsules, zacht Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: 2013-09 Mdule 1.3.1 Package Leaflet Replaces : 2013-03 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprfen Liquid Caps

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Marsim 5 mg filmmhulde tabletten Marsim 10 mg filmmhulde tabletten Marsim 20 mg filmmhulde tabletten Marsim 40 mg filmmhulde tabletten Simvastatine Lees de

Nadere informatie

Ibuprofen Liquid Caps Apotex 400 mg, capsules, zacht

Ibuprofen Liquid Caps Apotex 400 mg, capsules, zacht IBUPROFEN LIQUID CAPS APOTEX 400 mg, capsules, zacht Mdule 1.3.1.3 Versin 2015_11 Page 1 f 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprfen Liquid Caps Aptex 400 mg, capsules, zacht Vr gebruik bij vlwassenen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nurofen voor kinderen Sinaasappel 100 mg, kauwcapsules, zacht. Voor gebruik bij kinderen van 7 tot 12 jaar

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nurofen voor kinderen Sinaasappel 100 mg, kauwcapsules, zacht. Voor gebruik bij kinderen van 7 tot 12 jaar BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Nurfen vr kinderen Sinaasappel 100 mg, kauwcapsules, zacht Vr gebruik bij kinderen van 7 tt 12 jaar Ibuprfen Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Voor gebruik bij volwassenen en jongeren van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Voor gebruik bij volwassenen en jongeren van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) Ibuprofen DA Ibuprfen Liquid Caps 400mg, capsules, zacht Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: 2017-02 Mdule 1.3.1 Package Leaflet Replaces : 2016-11 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DA Ibuprfen Liquid Caps

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Amoxicilline Mylan 500 mg capsules Amoxicilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Amoxicilline Mylan 500 mg capsules Amoxicilline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Amxicilline Mylan 500 mg capsules Amxicilline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke infrmatie in vr u. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BOOTS PHARMACEUTICALS IBUPROFEN 400 mg zachte capsules. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BOOTS PHARMACEUTICALS IBUPROFEN 400 mg zachte capsules. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BOOTS PHARMACEUTICALS IBUPROFEN 400 mg zachte capsules Vr gebruik bij vlwassenen en adlescenten van 40 kg f zwaarder (12 jaar f uder) Ibuprfen Lees ged de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen Banner 400 mg capsules, zacht

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen Banner 400 mg capsules, zacht RVG 107696 Ibuprfen Banner 400 mg capsules, zacht bijsl BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprfen Banner 400 mg capsules, zacht Vr gebruik bij vlwassenen en adlescenten van 40 kg f zwaarder (12

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vaniqa 11,5% Crème (eflornithine)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vaniqa 11,5% Crème (eflornithine) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Vaniqa 11,5% Crème (eflrnithine) LEES GOED DE HELE BIJSLUITER VOORDAT U DIT GENEESMIDDEL GAAT GEBRUIKEN. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Bijsluiter 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS,,, Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer ndig. - Heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibucaps 400 mg capsule, zacht Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Xcyst 500 mg, maagsapresistente tabletten Methenamine Amygdalaat Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DESO 30 150/30 micrgram filmmhulde tabletten Desgestrel/ethinylestradil Lees de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2016-04 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER loratadine Apotex hooikoortstabletten 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Isotretinoïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Isotretinoïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Istretinïne Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr

Nadere informatie

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2014_01 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BETAHISTINE dihcl APOTEX 8 MG, TABLETTEN BETAHISTINE dihcl APOTEX 16 MG, TABLETTEN Betahistine dihydrochloride

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. Triptoreline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. Triptoreline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Salvacyl 11,25 mg peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie Triptreline Lees de hele bijsluiter zrgvuldig dr vrdat u start met het gebruik van dit geneesmiddel

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 9

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 9 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprofen HTP liquid caps 400 mg, capsules, zacht Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) Ibuprofen Lees goed

Nadere informatie

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Gyno-Daktarin 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht Gyno-Daktarin 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

Kruidvat Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop Noscapine

Kruidvat Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop Noscapine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kruidvat Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT citroen zuigtabletten amylmetacresol dichloorbenzylalcohol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine Version 2014_02.1 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijk informatie in voor u.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijk informatie in voor u. Bijsluiter: infrmatie vr de gebruik(st)er Cfact 250 IE, peder en plsmiddel vr plssing vr injectie. Cfact 500 IE, peder en plsmiddel vr plssing vr injectie. Humaan prtrmbine cmplex = factr II/VII/IX/X Lees

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor gebruikers

Bijsluiter: informatie voor gebruikers Bijsluiter: infrmatie vr gebruikers BOOSTRIX POLIO, Suspensie vr injectie in vrgevulde spuit Vaccin (geadsrbeerd, antigengereduceerde inhud) tegen difterie, tetanus, kinkhest (accellulaire cmpnent) en

Nadere informatie

NOSCAPINE HCl APOTEX 1 mg/ml, stroop Noscapine

NOSCAPINE HCl APOTEX 1 mg/ml, stroop Noscapine Version 2016_11 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER NOSCAPINE HCl APOTEX 1 mg/ml, stroop Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide Galpharm 2 mg, capsules. Loperamide hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide Galpharm 2 mg, capsules. Loperamide hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide Galpharm 2 mg, capsules Loperamide hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. GESTOFEME30 75 microgram/30 microgram omhulde tabletten gestodeen/ethinylestradiol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. GESTOFEME30 75 microgram/30 microgram omhulde tabletten gestodeen/ethinylestradiol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER GESTOFEME30 75 micrgram/30 micrgram mhulde tabletten gestdeen/ethinylestradil Lees de hele bijsluiter zrgvuldig dr vrdat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide EG 2 mg capsules, hard Loperamidehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER GYNO-DAKTARIN 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht GYNO-DAKTARIN 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 200 mg, capsules, zacht Ibuprofen Voor gebruik bij volwassenen, jongeren en kinderen zwaarder dan 20 kg (ongeveer 6 jaar oud). Lees

Nadere informatie

Grainne 30 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten

Grainne 30 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Grainne 30 0,075 mg/0,030 mg mhulde tabletten Gestdeen en Ethinylestradil Belangrijke dingen die u met weten ver gecmbineerde hrmnale anticnceptiva:

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. OMACOR, zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3-vetzuren 90)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. OMACOR, zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3-vetzuren 90) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER OMACOR, zachte capsules, 460 mg/380 mg (ethylesters van Omega 3-vetzuren 90) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Omega-3 vetzuren ethylesters 90 Momaja 1000mg zachte capsules Omega-3-vetzuren ethylesters 90

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Omega-3 vetzuren ethylesters 90 Momaja 1000mg zachte capsules Omega-3-vetzuren ethylesters 90 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Omega-3 vetzuren ethylesters 90 Momaja 1000mg zachte capsules Omega-3-vetzuren ethylesters 90 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik door volwassenen.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik door volwassenen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder Vr gebruik dr vlwassenen. beclmetasndiprpinaat anhydraat/frmterlfumaraatdihydraat. Lees ged de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen EG 200 mg omhulde tabletten. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen EG 200 mg omhulde tabletten. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprofen EG 200 mg omhulde tabletten Ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BISACODYL 5 MG MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN SAMENWERKENDE APOTHEKERS (Bisacodyl)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BISACODYL 5 MG MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN SAMENWERKENDE APOTHEKERS (Bisacodyl) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BISACODYL 5 MG MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN SAMENWERKENDE APOTHEKERS (Bisacodyl) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank. fosfomycine-trometamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank. fosfomycine-trometamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank fosfomycine-trometamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibucaps 400 mg capsule, zacht Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Nitrofurantoine MC 50 mg Teva, capsules Nitrofurantoine MC 100 mg Teva, capsules nitrofurantoine

Nitrofurantoine MC 50 mg Teva, capsules Nitrofurantoine MC 100 mg Teva, capsules nitrofurantoine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nitrofurantoine MC 50 mg Teva, Nitrofurantoine MC 100 mg Teva, nitrofurantoine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Omacor 1000 mg zachte capsules Ethylesters van Omega-3-vetzuren 90

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Omacor 1000 mg zachte capsules Ethylesters van Omega-3-vetzuren 90 Pag. 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Omacor 1000 mg zachte capsules Ethylesters van Omega-3-vetzuren 90 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze

Nadere informatie

Package leaflet / 1 van 5

Package leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Etos Hoestdrank, stroop Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol Genmed 500 mg tabletten (paracetamol)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol Genmed 500 mg tabletten (paracetamol) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Paracetamol Genmed 500 mg tabletten (paracetamol) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

TRADONAL ODIS 50 mg Orodispergeerbare tabletten (tramadolhydrochloride)

TRADONAL ODIS 50 mg Orodispergeerbare tabletten (tramadolhydrochloride) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT TRADONAL ODIS 50 mg Ordispergeerbare tabletten (tramadlhydrchlride) Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Pijncentrum Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) Inleiding Op het pijncentrum is met u besprken dat uw pijnklachten van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) behandeld gaan wrden dr middel van een

Nadere informatie

1 WAT ZIJN STREPFEN CITROEN EN HONING 8,75 MG ZUIGTABLETTEN EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT

1 WAT ZIJN STREPFEN CITROEN EN HONING 8,75 MG ZUIGTABLETTEN EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtabletten flurbiprofen 8,75 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

RVG 26753= Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG 26753= Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2016-09 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER KRUIDVAT HOESTTABLETTEN BROOMHEXINE HCL 8 MG, tabletten Broomhexinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

Package leaflet

Package leaflet 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol zetpil 500 mg HTP Huismerk, zetpillen Paracetamol zetpil 1000 mg HTP Huismerk, zetpillen paracetamol Lees goed de

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoïne Aurobindo 50/100 mg, capsules Nitrofurantoïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoïne Aurobindo 50/100 mg, capsules Nitrofurantoïne 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1504 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nitrofurantoïne Aurobindo 50/100 mg, capsules Nitrofurantoïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder beclmetasndiprpinaat anhydraat/frmterlfumaraatdihydraat. Vr gebruik dr vlwassenen. Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Nadere informatie

BIJSLUITER. THALIDOMIDE 50 mg en 100 mg tablet

BIJSLUITER. THALIDOMIDE 50 mg en 100 mg tablet BIJSLUITER THALIDOMIDE 50 mg en 100 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. PROMETHAZINE 1 mg/ml suikervrije stroop

BIJSLUITER. PROMETHAZINE 1 mg/ml suikervrije stroop BIJSLUITER PROMETHAZINE 1 mg/ml suikervrije stroop Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

RVG 28359. Version 2010_11 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX NEURO 30 MG Acetylsalicylzuur

RVG 28359. Version 2010_11 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX NEURO 30 MG Acetylsalicylzuur Version 2010_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ACETYLSALICYLZUUR APOTEX NEURO 30 MG Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen EG 200 mg omhulde tabletten. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen EG 200 mg omhulde tabletten. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprofen EG 200 mg omhulde tabletten Ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Perdolan volwassenen 500 mg, zetpillen Perdolan volwassenen 500 mg, tabletten. Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Perdolan volwassenen 500 mg, zetpillen Perdolan volwassenen 500 mg, tabletten. Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Perdolan volwassenen 500 mg, zetpillen Perdolan volwassenen 500 mg, tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit

Nadere informatie

BIJSLUITER. BECLOMETASON 3 mg/100 g MESALAZINE 1-4 g/100 g klysma BECLOMETASON 3 mg/60 g MESALAZINE 1-4 g/60 g klysma

BIJSLUITER. BECLOMETASON 3 mg/100 g MESALAZINE 1-4 g/100 g klysma BECLOMETASON 3 mg/60 g MESALAZINE 1-4 g/60 g klysma BIJSLUITER BECLOMETASON 3 mg/100 g MESALAZINE 1-4 g/100 g klysma BECLOMETASON 3 mg/60 g MESALAZINE 1-4 g/60 g klysma Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Anamneseformulier Gezondheidstest

Anamneseformulier Gezondheidstest Anamnesefrmulier Gezndheidstest LET OP: Vr de kwaliteit van de gezndheidstest is het van belang m het anamnesefrmulier vlledig en naar waarheid in te vullen. Het is mgelijk m meerdere antwrden in te vullen.

Nadere informatie

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 7 Mucoangin Citroen zuigtabletten sva 1503

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 7 Mucoangin Citroen zuigtabletten sva 1503 BIJSLUITER BIbv pagina 1 van 7 Mucoangin Citroen zuigtabletten sva 1503 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER MUCOANGIN CITROEN 20 mg, zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten. Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten. Paracetamol Sandoz B.V. Page 1/5 1313-v4 1.3.1.3 Bijsluiter Mei 2015 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER, tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref MAT) Goedgekeurde variatie (ID )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref MAT) Goedgekeurde variatie (ID ) BIJSLUITER (CCDS 0110-06-07) (Ref. 24.03.2017 - MAT) Goedgekeurde variatie (ID 216576) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de

Nadere informatie

NOSCAPINE HCL 1=1 PCH, stroop 1 mg/ml Noscapine

NOSCAPINE HCL 1=1 PCH, stroop 1 mg/ml Noscapine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER NOSCAPINE HCL 1=1 PCH, 1 mg/ml Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

CHOLECALCIFEROL MYLAN 800 IE, TABLETTEN

CHOLECALCIFEROL MYLAN 800 IE, TABLETTEN BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cholecalciferol Mylan 800 IE, tabletten cholecalciferol (vitamine D 3 ) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Rhinofebryl 240 mg/3,2 mg harde capsules

Rhinofebryl 240 mg/3,2 mg harde capsules Roundup Pagina 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Paracetamol en chloorfenaminemaleaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

OMEGA PHARMA NEDERLAND B.V.

OMEGA PHARMA NEDERLAND B.V. Module 1 ADMINISTRATIVE INFORMATION Part: 1.3.1.3-1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Nourilax laxeermiddel, maagsapresistente tabletten 5 mg (bisacodyl) Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

Package leaflet

Package leaflet 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER IDYL Kinderparacetamol zetpil 120 mg, zetpillen IDYL Kinderparacetamol zetpil 240 mg, zetpillen paracetamol Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. APC, tabletten Acetylsalicylzuur Paracetamol Coffeine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. APC, tabletten Acetylsalicylzuur Paracetamol Coffeine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT APC, tabletten Acetylsalicylzuur Paracetamol Coffeine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

ZILVERSULFADIAZINE 10 MG/G TEVA crème. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Zilversulfadiazine 10 mg/g Teva, crème. zilversulfadiazine

ZILVERSULFADIAZINE 10 MG/G TEVA crème. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Zilversulfadiazine 10 mg/g Teva, crème. zilversulfadiazine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Zilversulfadiazine 10 mg/g Teva, zilversulfadiazine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Zilversulfadiazine Aurobindo 10 mg/g, crème. zilversulfadiazine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Zilversulfadiazine Aurobindo 10 mg/g, crème. zilversulfadiazine 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1602 Pag. 1 van 7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Zilversulfadiazine Aurobindo 10 mg/g, crème zilversulfadiazine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

RVG 03451. Version 2012_12 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. APC Apotex, tabletten Acetylsalicylzuur Paracetamol Coffeine

RVG 03451. Version 2012_12 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. APC Apotex, tabletten Acetylsalicylzuur Paracetamol Coffeine Version 2012_12 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS APC Apotex, tabletten Acetylsalicylzuur Paracetamol Coffeine Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Broomhexine HCl Triangle Pharma 8 mg, tabletten broomhexinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Broomhexine HCl Triangle Pharma 8 mg, tabletten broomhexinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Broomhexine HCl Triangle Pharma 8 mg, tabletten broomhexinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Boots Pharmaceuticals Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop noscapine

Boots Pharmaceuticals Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop noscapine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Boots Pharmaceuticals Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BALSOCLASE ANTITUSSIVUM 2,13 mg/ml drank (pentoxyverine citraat)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BALSOCLASE ANTITUSSIVUM 2,13 mg/ml drank (pentoxyverine citraat) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BALSOCLASE ANTITUSSIVUM 2,13 mg/ml drank (pentoxyverine citraat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Mesalazine Sandoz zetpil 250, zetpillen 250 mg Mesalazine Sandoz zetpil 500, zetpillen 500 mg mesalazine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Mesalazine Sandoz zetpil 250, zetpillen 250 mg Mesalazine Sandoz zetpil 500, zetpillen 500 mg mesalazine Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Mesalazine Sandoz zetpil 250, zetpillen 250 mg Mesalazine Sandoz zetpil 500, zetpillen 500 mg mesalazine Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Lactucell 670 mg/ml, stroop Lactulose Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

Package Leaflet

Package Leaflet 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Etos Hooikoortstabletten Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. AXID 150, capsules 150 mg nizatidine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. AXID 150, capsules 150 mg nizatidine Bijsluiter: Axid Page 1 of 6 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker AXID 150, capsules 150 mg nizatidine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 0,5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie