Den Dolder, Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013"

Transcriptie

1 Den Dolder, Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013

2 1 "...Wijsheid is te weten dat uiteindelijk de kinderen zelf de weg naar de toekomst in handen hebben..." 1 2

3 Voorwoord Vanuit het gericht observeren van onze leerlingen en het blijvend willen verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs heeft de school ingezet om beleid te maken op meer- en hoogbegaafde kinderen om ook deze kinderen beter passend onderwijs te bieden. 3

4 Algemeen Visie van de school Bij onze onderwijskundige visie staan drie aspecten centraal: Relatie samen sta je sterk, mensen waarderen je en willen met jou samenwerken om iets te bereiken. Competentie je kunt het, je krijgt door succeservaringen geloof en plezier in eigen kunnen. Autonomie onafhankelijkheid, je kunt zelf iets ondernemen zonder dat je steeds een ander nodig hebt. In ons onderwijs staan structuur in combinatie met ruimte voor het individuele kind centraal. We werken in jaarklassen en we gaan uit van gedifferentieerd methodisch gericht onderwijs, met aandacht voor het bevorderen van een zelfstandige werkhouding. Dit heeft te maken met ons streven naar een zo volledig mogelijke ontplooiing van ieder kind, waarbij we inspelen op tempo- en niveauverschillen tussen leerlingen voor zover inpasbaar binnen onze school. Naast de structuur in ons onderwijs, leggen we doorlopende leerlijnen uit en maken afspraken die door de hele school lopen. We volgen de leerlingen nauwlettend van groep 1 t/m groep 8. Door het ontwikkelen van een beleidsplan voor meer- en hoogbegaafde leerlingen en dit beleidsplan te vertalen naar de werkvloer kunnen wij deze groep kinderen in de toekomst beter voorzien in hun specifieke onderwijsbehoeften. Onze specifieke visie op onderwijs aan meer- en hoogbegaafden beleid sluit aan bij onze onderwijskundige visie. Hierbij staat het belangrijkste uitgangspunt kwaliteit voor ieder kind en accepteren van verschillen tussen leerlingen centraal. De grondpijlers voor deze onderwijsvisie zijn; het bevorderen van de relatie tussen de leerlingen onderling, de leerlingen en leerkrachten en ouders het bevorderen van competenties en autonomie van de leerlingen het bieden van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen 4

5 Doel Doelgroep Dit beleid is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. We spreken van meer- en hoogbegaafde leerlingen als de leerling op school uitzonderlijke prestaties levert of in staat moet worden geacht om uitzonderlijke prestaties te leveren. Door te kiezen voor zowel de meer- als hoogbegaafde leerlingen heeft ons beleidsplan betrekking op ongeveer 15 procent van de leerlingen van De Kameleon. Zouden wij ons beperken tot de hoogbegaafde leerlingen dan heeft ons beleidsplan slechts betrekking op zo n 2,5 procent. Hoogbegaafd Meerbegaafd Uitblinkers in één vakgebied - Ongeveer 2,5 procent van totale aantal leerlingen op school - Inspanning van de leerkracht heeft betrekking op zo n één a twee leerlingen per groep - Meer isolatie van het hoogbegaafde kind en integratie is relatief klein - ongeveer 15 procent van totale aantal leerlingen per school - inspanning van de leerkracht richt zich op zo n vier a vijf leerlingen per groep - mogelijkheid tot werken in niveaugroepje en werkt sociale integratie in de hand - Het niveaugroepje wordt dan meestal met zo n één a twee leerlingen uitgebreid (bijv. beste rekenaars voegen zich voor dit vakgebied toe aan dit niveaugroepje). - Voordeel is dat er op deze wijze meer tegemoet gekomen wordt aan de leerbehoefte van kinderen Deze leerlingen behalen hoge scores (A scores) op (alle) leervakken of bewezen hoog IQ (bij onderpresteerders) hebben een vroege ontwikkeling hebben een hoog werktempo hebben weinig behoefte aan instructie hebben weinig behoefte aan herhalings- en oefenstof hebben een brede algemene kennis en interesse/ creatief/ origineel hebben een hoge mate van zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en concentratie kunnen goed (causale) verbanden leggen kunnen makkelijk problemen analyseren (zie bijlage 1.1 eigenschappen van het meer- en hoogbegaafde schoolkind) (zie bijlage 1.2 eigenschappen van onderpresteerders) 5

6 Leerkrachten zijn op de hoogte van het feit dat er van elke 100 leerlingen er gemiddeld 10 begaafd (IQ tussen de 120 en 130) en 2 tot 3 hoogbegaafd (IQ hoger dan 130) zijn van het feit dat men bij kleuters nog niet van hoogbegaafdheid spreekt, maar van een ontwikkelingsvoorsprong. Kleuters ontwikkelen zich sprongsgewijs en hoogbegaafdheid is pas vanaf een jaar of 8 betrouwbaar vast te stellen van de kenmerken en specifieke leereigenschappen van meer- en hoogbegaafde leerlingen van de kenmerken en specifieke leereigenschappen van meer- en hoogbegaafde onderpresteerders Leerkrachten zijn op de hoogte van het feit dat bepaalde groepen (hoog)begaafde leerlingen moeilijk te herkennen zijn onderpresteerders (omdat hun prestaties achterblijven bij wat op basis van hun capaciteiten verwacht mag worden) meisjes -omdat zij minder competitiegericht, minder succes georiënteerd en meegaander zijn dan jongensmeisjes zijn geneigd intrinsieke gedragsproblemen te ontwikkelen (hoofdpijn, buikpijn) die weinig zeggen over het werkelijke probleem (weinig uitdaging) leerlingen met een handicap, leer- of gedragsprobleem (omdat de (hoog)begaafdheid en de handicap/het leer- of gedragsprobleem elkaar compenseren kan het zijn dat één van beide of zelfs beide niet worden opgemerkt) leerlingen met een andere culturele achtergrond (omdat zij opgroeien met bijvoorbeeld een andere taal of andere waarden/normen en zij daardoor minder aansluiting vinden bij het onderwijs dat gebaseerd is op de cultuur van de Nederlandse middenklasse) leerkrachten weten en erkennen dat kinderen zich op school en thuis verschillend kunnen gedragen en niet altijd in beide situaties (hoog)begaafd gedrag tentoonspreiden 6

7 Procedure voor signalering (onderzoek, resultaten en beslissen over vervolgtraject) De signaleringsfase kan op verschillende manieren plaatsvinden door de leerling zelf door de ouders door de eigen leerkracht door een andere leerkracht door een medeleerling door anderen binnen de school door anderen buiten de school Bij aanmelding van een nieuwe leerling wordt er door de ouders een vragenlijst ingevuld waarin ook gevraagd wordt naar een eventuele voorsprong in de ontwikkeling van de leerling. Tevens vindt er een intakegesprek met ouders en IB er plaats. De leerkracht meldt de leerling aan bij de intern begeleider en de leerkracht bespreekt de te nemen stappen met de intern begeleider. De IB er stelt het zorgteam op de hoogte. Op onze school kiezen wij ervoor om met het Digitale Handelingsprotocol voor Hoogbegaafden 2 van E. van Gerven en S. Drent te werken. Dit is een interactief instrument dat de leerkracht (IB en ouders) ondersteunt bij de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Voor de praktijk gaat het er veelal om of er aanpassingen nodig zijn in het leerstofaanbod en begeleiding van de leerling. Het Digitaal Handelingsprotocol geeft antwoord op deze vragen. Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid De leerkracht en ouders vullen de signaleringslijst in in het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid en beschrijven in 5 à 10 regels hun algemene indruk van het kind. Bij vermoedens van mogelijke meerbegaafdheid en/of onvoldoende of tegenstrijdige gegevens dan gaan we verder met de procedure voor diagnostiek in dit geval wordt er een vervolgtraject gestart en in overleg met de leerkracht, ouders, IB er en kind doorgesproken en vastgesteld Indien niet meerbegaafd; het traject stopt hier de leerkracht en de intern begeleider bespreken dit en communiceren dit met de ouders 2 Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) van Eleonoor van Gerven en Sylvia Drent 7

8 Procedure voor diagnostiek volgens het DHH (onderzoek, resultaten en beslissen over vervolgtraject) In deze fase wordt er verder onderzoek gedaan naar het werkgedrag, de sociaal- emotionele ontwikkeling, de begaafdheid en de schoolvorderingen. I. Verzamelen van gegevens a. Zowel ouders als de leerkracht vullen de uitgebreide vragenlijst in (DHH). b. Doortoetsen vormt bij het verder onderzoeken een verplicht onderdeel van het diagnostisch proces. c. Vanaf groep 5 vult de leerling zelf ook een vragenlijst in. II. Al deze gegevens worden door de leerkracht en IB er ingevoerd in het DHH. Hiervoor is toestemming van de ouders nodig. III. Hieruit komt een voorlopige conclusie. De leerkracht en IB er bespreken dit met de ouders. Naar aanleiding van dit gesprek komt er een definitieve conclusie en zal het eindverslag worden geschreven door de leerkracht/ib er. Externe deskundigheid wordt ingeschakeld bij (na inzet digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid): het vermoeden dat er naast (hoog)begaafdheid sprake is van leerproblemen er naast mogelijke (hoog)begaafdheid sprake is van gedragsproblemen er een verschil van inzicht bestaat tussen de school en ouders Als er een extern onderzoek(en) plaatsvindt op advies van de school zijn de kosten hiervan voor de school. In het geval dat de ouders zelf extern onderzoek wensen, maar de school hiervan geen meerwaarde ziet, zijn de kosten voor de ouders. In beide gevallen wordt er zorgvuldig en serieus met de adviezen voortvloeiend uit het onderzoek omgegaan. 8

9 Procedure voor Leerlingbegeleiding Er zijn meerdere keuzes om te komen tot een juiste leerlingbegeleiding. Compacten en verrijken Leerlingen die hoge scores behalen op de methode- en niet-methodegebonden toetsen, niet genoeg uitdaging vinden in de reguliere stof, weinig behoefte hebben aan instructie, oefen- en herhalingsstof komen in aanmerking voor het compacten en verrijken van de leerstof (SLO routeboekje voor rekenen én routeboekje voor taal). Dit geldt expliciet ook voor leerlingen in groep 2. Een groot deel van de oefen- en herhalingsstof wordt dan geschrapt. Belangrijk is dat er wel gelet wordt op: aanreiken van belangrijke stappen in het leerproces belangrijke leerstrategieën en werkwijzen activiteiten op tempo automatisering introductie van een nieuw thema. De kinderen krijgen dus naast hun gewone ( gecompacte ) leerstof ook verrijkingsstof. Dit zijn daadwerkelijk moeilijkere en uitdagender oefeningen speciaal ontwikkeld voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen (Levelwerk). Naast de materialen van Levelwerk, beschikken wij ook over diverse andere verrijkingsmaterialen (Zie bijlage 1.4 aanbod van verrijkingsmaterialen) Takenoverzicht Schoolniveau Wie Bouwniveau Wie Leerkracht niveau Wie Signalering en diagnostiek 1.Bij hoge scores op methode gebonden- en CITO toetsen gedurende langere periode compacten en verrijken (Levelwerk). 2. Het inzetten van het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH) opstarten als er vermoedens zijn van onderpresteren. Leerkracht na overleg met IB IB, groepslkr., ouders en kind. Signalering en diagnostiek I. Tijdens bouwvergaderingen wordt item zorg altijd geagendeerd en worden ook deze leerlingen besproken. II. Leerkracht brengt zelf leerling(en) ter sprake. III.Voor de collega s in de bouw is duidelijk welke benadering bij elk kind past (strategieën, sociaal/emotioneel). Boco 3 Communiceert dit met de IB Lkr. Lkr. Signalering en diagnostiek A. Kinderen die compacten/verrijken of werken met uitdagender opdrachten/materialen krijgen minimaal één keer per week instructie/ feedback aan de instructietafel. B. Groepsleerkracht bekijkt samen met IB de groepsplannen en overzichten. C. Tijdens bouwvergaderingen wordt item zorg altijd geagendeerd en worden ook deze leerlingen Groepslkr. en lln. Lkr. en IB Boco s en groepslkr. 9

10 besproken. D. Leerkracht en IB communiceren het aangepaste programma naar ouders/verzorgers, leerling en stellen bij vermoedens van mogelijke hoogbegaafdheid route DHH voor (DHH). E. Het inzetten van het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid. groepslkr., IB, lln, ouders Lkr. en IB Schoolniveau Wie Bouwniveau Wie Leerkracht niveau Wie Leerlingbegeleiding Uitvoering 1.Plan van handelen wordt vastgelegd in groepsplan in Parnassys. 2. De groepsleerkracht vermeldt op het rapport als kinderen compacten / verrijken of werken met uitdagender materialen. 3.Leerling bewaart zelf werk in portfolio. 4.Leerling werkt één keer per week op het leerplein vanuit de groepsoverstijgende visie. 5.Het leerplein 4 is bedoeld voor: -meer / hoogbegaafde leerlingen. De leerlingen werken compact methodisch en werken daarnaast met materialen van Levelwerk. De uitblinkers in één vakgebied werken in dat vakgebied methodisch volgens de SLO Groepsleerkracht Groepsleerkracht Leerling (en leerkrachten) Leerpleinleerkracht / stagiaires Werkgroep bestaande uit leerkrachten en leerlingen. (materialen aanvullen/ controleren). Leerlingbegeleiding Uitvoering I. Inventariseren behoefte scholing. Boco s Leerlingbegeleiding Uitvoering A. De groepsleerkracht brengt de leerling(en) die eventueel in aanmerking komt voor het leerplein in de bouwvergadering in. B. De groepsleerkracht overlegt met IB en communiceert uitkomst daarna met zowel de leerling als de ouders. C. Bij vermoedens van hoogbegaafdheid wordt de route DHH gevolgd groepslkr. en ouders vullen beiden de signaleringslijst in. D. De groepsleerkracht zorgt na elk blok voor een evaluatie m.b.t. Levelwerk in de klas. De leerpleinlkr. zorgt er na elk blok voor dat een evaluatie in ParnasSys komt. E. De groepslkr zorgt ervoor dat de overige administratie goed wordt vastgelegdgroepsplan en evt. groepslkr en IB groepslkr, IB, groepslkr, IB, ouders, lln. groepslkr., leerpleinlkr. groepslkr. 10

11 route en daarnaast met Levelwerk. 6. Deskundigheidsbevordering team. Klankbordgroep, MT en directie DHH- en maakt een aparte vermelding op het rapport (v/h werk dat het kind maakt en hoe de resultaten/inzet zijn). E.Leerpleinleerkracht helpt de leerling met de opzet bij het maken van een portfolio. F. Leerpleinleerkracht draagt zorg voor evaluatie met lln. en houdt IB goed op de hoogte van de vorderingen. De groepsleerkracht houdt ouders op de hoogte van de evaluatie. Leerpleinlkr Leerpleinlkr, IB Schoolniveau Wie Bouwniveau Wie Leerkracht niveau Wie Evaluatie Evaluatie Evaluatie 1. Minimaal 4x per jaar komt de klankbordgroep bijeen. 2. Jaarlijks vindt er bijstelling van het beleidsplan plaats evalueren, aanpassen, borgen. 3. Op jaarvergadering wordt evaluatie Leerplein en beleidsplan geagendeerd. Klankbordgroep Klankbordgroep MT / Directie I. Boco s zorgen ervoor dat het Leerplein op bouwvergaderingen (min. 3x per jr.) besproken wordt. II. Bouwcoördinatoren koppelen bevindingen terug naar MT. Boco s Boco s en MT A. Groepsleerkracht koppelt bevindingen terug naar de bouwvergaderingen, IB er en ouders/lln. Groepslkr. 3 Boco= bouwcoördinator

12 Vervroegde doorstroming Vaak wordt versnelling/vervroegde doorstroming geassocieerd met een groep overslaan. Er zijn echter ook andere vormen van versnelling/vervroegde doorstroming mogelijk. De Kameleon wil de mogelijkheid om tot versnelling te besluiten open laten, dat wil zeggen: te allen tijde wordt per individu gekeken in overleg met alle betrokkenen (ouders, kind, directie, leerkracht en IB er) of versnelling wenselijk is. Hierbij heeft De Kameleon de voorkeur om twee schooljaren te comprimeren tot één schooljaar in plaats van één schooljaar ineens over te slaan (geldt voor de groepen 1 t/m 8). Wel blijkt uit onderzoeken dat vooral voor de zeer begaafde leerlingen een versnelling/vervroegde doorstroming alleen niet voldoende is en dat een aangepast programma noodzakelijk blijft! Leerplein Het leerplein op schoolniveau is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen die zich niet voldoende uitgedaagd voelen, in die mate dat er een vorm van verveling optreedt. Het compacten/verrijken - hetgeen plaatsvindt in de eigen groep - geeft deze leerlingen niet voldoende uitdaging meer. Vanuit onze visie op onderwijs vinden wij het belangrijk dat kinderen van en met elkaar leren en dat leren ook groepsdoorbrekend plaatsvindt. Bijvoorbeeld: onderlinge samenwerking tussen twee (of meer) leeftijdsgroepen. Pedagogische handelingssuggesties Het sociaal- emotionele welbevinden van meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt op verschillende manieren bewaakt. I. Via het LVS (PRAVOO) II. Het DHH geeft pedagogische handelingssuggesties aan ouders en leerkracht. III. De leerkracht besteedt hier in de groep zorg en aandacht aan. IV. Wanneer blijkt dat er meer zorg nodig is, wordt bekeken of de leerling een verwijzing naar een schoolpsycholoog of school maatschappelijk werkster noodzakelijk is. Dit gebeurt in overleg met leerkracht, IB, ouders en directie. 12

13 Uitvoering, verslaglegging en evaluatie De leerpleinleerkracht is verantwoordelijk voor de verslaglegging in Parnassys. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de evaluatie van het reken- en taalwerk op papier na elk blok. Voor de verslaglegging in het DHH zijn zowel de groepsleerkracht als de IB verantwoordelijk. Wij streven ernaar dat op groepsniveau leerlingen in een groep ontwikkelingsgelijken gezet worden. Evaluatie met de ouders op de korte termijn 6-8 weken op lange termijn 4-6 maanden Evaluatie met de leerling op de korte termijn wekelijks op lange termijn 4-6 maanden Tijdens de evaluaties worden de doelstellingen (vanuit het groepshandelingsplan) besproken. Tevens wordt er gekeken wat de positieve punten en knelpunten waren bij het maken van de aanpassingen van het leerstofaanbod als bij de aanpassingen ten aanzien van de pedagogische aanpak. 13

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus (Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus Linschoten juli 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie... 3 Doelgroep... 3 Signaleren... 4 Onderpresteerders... 4 Onderwijsbehoeften... 4 Begeleiding...

Nadere informatie

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol.

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol. Maart 2012 Protocol (Hoog)begaafdheid Doel van het protocol. In dit protocol vinden leerkrachten handreikingen om (hoog)begaafde leerlingen (we noemen deze kinderen pluskinderen) te signaleren en te begeleiden.

Nadere informatie

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Doelgroep: Hoogbegaafde leerlingen: Leerlingen die regelmatig en gedurende langere tijd op een hoog niveau prestaties leveren. Hierbij moet

Nadere informatie

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Het opzetten van een beleid voor hoogbegaafde kinderen vraagt kennis over wat hoogbegaafdheid is. Het moet onderscheid kunnen maken tussen een slim kind en een hoogbegaafd

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid De RK Daltonbasisschool St. Plechelmus hanteert het Protocol Hoogbegaafdheid van haar bestuur de Dr. Schaepmanstichting. Dit protocol is in 2009 gemaakt en binnen het bestuur is

Nadere informatie

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelgroep:2.1. Wat zijn excellente leerlingen 2.2 Definitie die we hanteren 2.3 Excellente leerlingen in de schoolpraktijk

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevennesc hool.nl www.curtevennesch ool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind uniek en toch lekker samen Niet

Nadere informatie

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs De lijst bestaat uit 114 vragen (stellingen) en kan in 30 minuten worden ingevuld. De lijst bestaat uit vier onderdelen: 1. Visie, draagvlak en kennis 2.

Nadere informatie

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen Beleid (hoog)begaafde leerlingen Stichting Primair Onderwijs Venray Schooljaar 2008-2009 Doelstelling Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs, waarbij tegemoet gekomen wordt aan

Nadere informatie

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid 1 Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster De missie van de Nutsscholen en de NHJ-Poolster Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelgroep: 2.1 Wat zijn excellente leerlingen? 2.2 Definitie die we hanteren 2.3 Excellente leerlingen in de schoolpraktijk

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevenneschool.nl www.curtevenneschool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind is uniek en toch lekker samen. en

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

Wij geven het kind de ruimte. om hun talenten te ontwikkelen.

Wij geven het kind de ruimte. om hun talenten te ontwikkelen. Wij geven het kind de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Het is fantastisch om veel verschillende kinderen om je heen te hebben in een klas. Elk kind heeft een andere behoefte om te spelen en te leren.

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

Plusklas IKC NoordRijk

Plusklas IKC NoordRijk Plusklas IKC NoordRijk Visie We zien als school dat er een groep leerlingen die op bovengemiddeld begaafd niveau presteert vastloopt als gevolg van de reguliere onderwijsaanpak. Van relatief onderpresteren,

Nadere informatie

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado 0 Inhoudsopgave: 1. Inleiding... blz. 2 2. Doelstelling... blz. 3 3. Doelgroepen... blz. 3 4. Signalering... blz. 4 5. Diagnostische fase... blz. 5 6. Overwegingen

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

Beleidsplan. Meerbegaafdheid

Beleidsplan. Meerbegaafdheid Beleidsplan Meerbegaafdheid 1 St. Jozefschool 1. Doelstelling Wij als jenaplanschool gaan er van uit dat ieder kind uniek is met zijn eigen kwaliteiten en beperkingen en moet kunnen functioneren op zijn

Nadere informatie

PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid

PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid mei 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Visie op (hoog)begaafdheid p.3 1.2 Wat is (hoog)begaafdheid? p.3 1.2.1 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong p.3 1.2.2 (hoog)begaafde

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel september 2012 Intro Ieder kind heeft van God gaven en talenten gekregen: voor ieder kind op zijn eigen niveau. In ons onderwijs willen we die verscheidenheid waarderen.

Nadere informatie

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Visie In de visie van onze school staat dat wij streven naar een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het uitgangspunt Voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid 1. Wat is hoogbegaafdheid? Om over hoogbegaafdheid te kunnen spreken, moeten er drie kenmerken aanwezig zijn. -hoge intelligentie -grote creativiteit -grote

Nadere informatie

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland Talent is wie je bent Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland maart 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op (hoog)begaafdheid 4 3. Doelgroep 6 4. Signalering 7 5. Diagnostiek

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Uitkomsten enquête Praktijk Liberi Datum: 27 januari 2013 Plaats: Aldeboarn www.praktijkliberi.nl info@praktijkliberi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1

Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie 25 mei Versnellen & Verrijken Yvonne Janssen Doelen workshop Bewustwording van complexiteit

Nadere informatie

Beleidsplan cognitief getalenteerde leerlingen

Beleidsplan cognitief getalenteerde leerlingen Beleidsplan Cognitief getalenteerde leerlingen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Doelgroep 4. Signalering 4.1 Doelstelling 4.2 Doelgroep 4.3 Procedure 4.4 Wanneer? 4.5 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

R.K. Basisschool t Ruimteschip - Opmeer. Beleid Hoogbegaafdheid en Meerkunners

R.K. Basisschool t Ruimteschip - Opmeer. Beleid Hoogbegaafdheid en Meerkunners R.K. Basisschool t Ruimteschip - Opmeer Beleid Hoogbegaafdheid en Meerkunners Inhoud 1. Visie... 3 2. Beleid: uitgangspunten... 5 Doel... 5 Doelstellingen... 5 Talentcoach... 6 Werkgroep Onderwijsconcept...

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN 0. Inleiding In ons onderwijs hebben we te maken met kinderen met verschillende capaciteiten. Het is de taak van de school te zorgen dat alle kinderen

Nadere informatie

Meerbegaafden protocol

Meerbegaafden protocol Meerbegaafden protocol Kardinaal de Jongschool 1. Doelstelling Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Naast zorg voor kinderen die minder snel mee kunnen meekomen,

Nadere informatie

Elk kind recht heeft op een doorgaande lijn van ontwikkeling in het onderwijs.

Elk kind recht heeft op een doorgaande lijn van ontwikkeling in het onderwijs. Meer- en hoogbegaafheid (juni 2017) Visie: Elk kind recht heeft op een doorgaande lijn van ontwikkeling in het onderwijs. Missie: We spreken kinderen aan op hun sterke kanten, hun begaafdheidsdomeinen,

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen Protocol Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 DHH - Signalering... 3 1.1 Groepssignalering (Quickscan)... 3 1.2 Individuele signalering... 3 2 DHH - Diagnostiek...

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Efficiënt werken met het DHH

Efficiënt werken met het DHH Efficiënt werken met het DHH 16 februari 2017 Sylvia Drent Adviesbureau hoogbegaafde kinderen Dashboard 1 Gebruik instrumenten Screening hele groep Screening individuele leerlingen Diagnostiek individuele

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Inleiding Eén van de profielpijlers van De Duif is presteren. We proberen uit alle leerlingen te halen wat er in zit. Ons doel is om voor alle

Nadere informatie

Beleidsplan. Begaafde leerlingen. Bs Het Venster

Beleidsplan. Begaafde leerlingen. Bs Het Venster Beleidsplan Begaafde leerlingen Inhoudsopgave 1. Bovenschoolse uitgangspunten beleid 2. Doelstelling 3. Doelgroep 4. Screening-signalering 4.1 Screening groep 4.2 Signalering 5. Diagnostiek 6. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

(Hoog)begaafden protocol. Koningin Julianaschool Barneveld

(Hoog)begaafden protocol. Koningin Julianaschool Barneveld (Hoog)begaafden protocol Koningin Julianaschool Barneveld Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Visie op (hoog)begaafdheid 1.1 Definities (hoog)begaafdheid 2 2 1.2 Wat houdt (hoog)begaafdheid in? 2 1.3 Doelgroep

Nadere informatie

Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010

Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010 Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010 INHOUD 1.Algemeen 1.1 Definitie 2. Begrippen 2.1 Compacten en verdiepen 2.2 Verrijken 2.3 Versnellen 2.4 Portfolio 3. Signalering via KIJK

Nadere informatie

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren!

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Enkele kenmerken van MHB leerlingen Grote denksprongen Gemotiveerd tot verwerven van

Nadere informatie

Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012

Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012 Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012 1. Inleiding Lange tijd leefde het idee dat meer- en hoogbegaafde leerlingen nauwelijks begeleiding nodig hebben. Hun begaafdheid

Nadere informatie

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen 1 Inleiding Dit beleid is op Het Kompas bestemd voor de volgende doelgroepen: - Hoogbegaafde leerlingen; dit zijn leerlingen die gediagnosticeerd zijn en een IQ

Nadere informatie

Aloysiusschool Amersfoort Datum: Status: definitief voor schooljaar

Aloysiusschool Amersfoort Datum: Status: definitief voor schooljaar Protocol hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen Aloysiusschool Amersfoort Datum: 4-3-2010 Status: definitief voor schooljaar 2009-2010 Inhoud protocol. 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Doelgroepen 4.

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Protocol (Hoog) Begaafdheid

Protocol (Hoog) Begaafdheid Protocol (Hoog) Begaafdheid 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 3 2. Doelstelling. blz. 3 3. Doelgroepen blz. 3 4. Signalering.. blz. 4 5. Diagnose fase blz. 5 6. Overwegingen bij het plan van aanpak. blz.

Nadere informatie

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Beleidsstuk Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Alle kinderen hebben recht op een stimulerende onderwijsomgeving om te leren. Elk kind met zijn eigen leerstijl en zijn eigen onderwijsbehoeften. Bij kleuters

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Beleid Meer - en Hoogbegaafdheid NUT Periode januari 2014 t/m januari 2016

Beleid Meer - en Hoogbegaafdheid NUT Periode januari 2014 t/m januari 2016 Beleid Meer - en Hoogbegaafdheid NUT Periode januari 2014 t/m januari 2016 1 vastgesteld dd. 22 april 2014 door MT De missie Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Voorwoord Voor u ligt een routeboekje waarin we u als ouder informeren over de manier waarop het onderwijs aan begaafde- en hoogbegaafde kinderen bij ons op school geregeld is. Het boekje is opgedeeld

Nadere informatie

Protocol Plusklas. Aanleiding

Protocol Plusklas. Aanleiding Protocol Plusklas Aanleiding In het schooljaar 2014-2015 heeft BBS Antonius zich tot doel gesteld een schoolbreed aanbod te bieden voor een leeftijdsheterogene groep meer- en hoogbegaafde leerlingen. Met

Nadere informatie

In dit document gaan we nader in op het schoolspecifieke beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid. Allereerst bepalen we wat wij hieronder verstaan:

In dit document gaan we nader in op het schoolspecifieke beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid. Allereerst bepalen we wat wij hieronder verstaan: Inleiding In dit document gaan we nader in op het schoolspecifieke beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid. Allereerst bepalen we wat wij hieronder verstaan: Alle leerlingen die boven het gemiddelde niveau

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafdheid

Beleidsplan (hoog)begaafdheid 1 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Doelgroep 3. Signalering 3.1 Doelstelling 3.2 Procedure 3.3 Verantwoordelijkheid 3.4 Wanneer? 3.5 Verslaglegging 3.6 Communicatie met ouders 4. Diagnostiek 4.1 Doelstelling

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Plusklaswijzer. Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool

Plusklaswijzer. Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool Plusklaswijzer Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool 1 Inhoudsopgave 1 Hoogbegaafdheid p. 3 2 Visie p. 4 3 Doelstellingen p. 4 4 Selectieprocedure voor de Plusklas p. 4 5 Evaluatie p.

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Dit artikel is gepubliceerd op de website van Slim! Digitaal 1 oktober 2006

Dit artikel is gepubliceerd op de website van Slim! Digitaal 1 oktober 2006 Handig en verstandig Hulp van ouders op school Marlène Rebel en Lucinda Vos Gedifferentieerd onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen is nog lang niet op alle scholen vanzelfsprekend. In 1999 werden wij door

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Basisschool Klimop 2012-2016

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Basisschool Klimop 2012-2016 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen 1 1. Doelstelling Onze school kiest ervoor om de begeleiding t.a.v. leerlingen, die behoefte hebben aan een meer dan gemiddeld leerstofaanbod, vast te leggen in een

Nadere informatie

meer- en hoogbegaafdheid

meer- en hoogbegaafdheid Onderwijs op maat: Een wereld van verschil! O.b.s. Klim-op Dirk IV-plein 35 4223 NJ Hoornaar 0183-582076 info@obsklim-op.nl Protocol meer- en hoogbegaafdheid Inhoudsopgave Inleiding Visie Criteria Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool Beleidsplan TOPTALENT Erkend Basisschool Het Mozaïek te Houten 2013-2014 1 Inhoud beleidsplan Toptalent Erkend op het Mozaïek te Houten 1. Inleiding *Voorwoord * Visie 2. Wat verstaan we onder Toptalent?

Nadere informatie

2. Definitie. Inhoud. 1. Visie op het kind 2. Definitie 3. Doelgroep 4. Selectie&voortgang 5. Verantwoordelijkheid&communicatie

2. Definitie. Inhoud. 1. Visie op het kind 2. Definitie 3. Doelgroep 4. Selectie&voortgang 5. Verantwoordelijkheid&communicatie Beleidsprotocol Plusklas Dit protocol beschrijft kort en bondig onze visie op hoogbegaafdheid, de mogelijkheden die wij kunnen bieden aan de doelgroep en de vertaling naar de dagelijkse praktijk in school.

Nadere informatie

Aanpak voor hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen

Aanpak voor hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen Aanpak voor hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen Aanpak voor hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave 1.Doel van de aanpak voor hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen

Nadere informatie

Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen.

Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen. Onderwijsdag 20 maart 2012 Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen. Compacten en verrijken zijn begrippen die meestal gebruikt worden in de context van onderwijs voor begaafde leerlingen. Leerlingen

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Inhoudsopgave 1 Wat is hoogbegaafdheid? 2 Visie van de Rank 3 Kansen en belemmeringen 4 Signaleren 5 Diagnosticeren 6 De aanpak in de klas/ buiten de klas 7 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid. Nutsschool Laan van Poot

Beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid. Nutsschool Laan van Poot Beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid Nutsschool Laan van Poot 2013/2014 1 Inleiding Op onze school krijgen de meer- en hoogbegaafde leerlingen extra verdieping en verrijking in de groep en daarnaast is

Nadere informatie

Stimuleren van excellentie in het basisonderwijs: Tussenrapportage 2011 inclusief 2e meting. Stichting Jong Leren Aanvraagnummer: 36

Stimuleren van excellentie in het basisonderwijs: Tussenrapportage 2011 inclusief 2e meting. Stichting Jong Leren Aanvraagnummer: 36 Stimuleren van excellentie in het basisonderwijs: Tussenrapportage 2011 inclusief Stichting Jong Leren Aanvraagnummer: 36 1 Inleiding In juni 2009 heeft het ministerie van OCW bekend gemaakt welke projecten

Nadere informatie

Digitale checklist '(Hoog)begaafdenwijzer Basisonderwijs' Schoolgegevens

Digitale checklist '(Hoog)begaafdenwijzer Basisonderwijs' Schoolgegevens Digitale checklist '(Hoog)begaafdenwijzer Basisonderwijs' Schoolgegevens Naam school: Directie: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: E-mail: Internet: Samenwerkingsverband: Betreft schooljaar: Aantal

Nadere informatie

BELEIDSPLAN TOPTALENTEN OBS DE PIJLSTAART BELEIDSPLAN TOPTALENTEN. obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012. juni 2012.

BELEIDSPLAN TOPTALENTEN OBS DE PIJLSTAART BELEIDSPLAN TOPTALENTEN. obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012. juni 2012. BELEIDSPLAN TOPTALENTEN obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012 Page 1 INHOUD Overzicht bijlagen blz 3 Wat is onze visie? blz 4 Wie is onze doelgroep? blz 5 De signalering blz 6

Nadere informatie

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014 Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014 Wat ging er aan vooraf? Kennis opdoen Visie (meerbegaafden protocol) Signaleren (m.b.v. criteria uit het protocol, signaleringslijst gr. 1-2

Nadere informatie

Plan van aanpak Verrijkingsaanbod I.B.S. de Boarne

Plan van aanpak Verrijkingsaanbod I.B.S. de Boarne Inleiding: In september 2011 is er bovenschools beleid vastgesteld m.b.t. (hoog)begaafdheid (zie bijlage). In dit beleid staat beschreven op welke manier (hoog)begaafde leerlingen gesignaleerd en gediagnosticeerd

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel School Ondersteunings Profiel Pastoor Tijssenstraat 18A 5971VW Grubbenvorst Postbus 8516 5970 AA Grubbenvorst website email locatie Inleiding Vastgelegd is dat het School Ondersteuningsprofiel (verder

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Informatie Reflexis PlusKlas. De Wijzen uit het Oosten

Informatie Reflexis PlusKlas. De Wijzen uit het Oosten Informatie Reflexis PlusKlas De Wijzen uit het Oosten Passend onderwijs Maart 2010: opdracht van Reflexisbestuur: beleid maken voor passend onderwijs voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong Een onderwijsaanpassing

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Inleiding Je wilt gaan werken met Acadin. Het is aan te raden direct met een collega samen te werken. Ook is het goed Acadin als thema

Nadere informatie

Beleidsplan meerbegaafdheid.

Beleidsplan meerbegaafdheid. Beleidsplan meerbegaafdheid. Versie 29 mei 2013 Aanleiding. De Pijler heeft een zeer gemengd publiek waarbij zowel laag als hoog scorende leerlingen de school bezoeken. Het zorgbeleid in eerdere jaren

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen 1 Inhoud (Hoog) begaafdheid blz: 1 Doelgroep 4 2 Signalering 5 2.1 Doelstelling 5 2.2 Procedure 5 2.3 Wanneer? 6 2.4 Tijdstip 6 2.5 Verantwoordelijkheid 6 2.6 Vervolgtraject 7 2.7 Verslaglegging 7 3. Diagnostiek

Nadere informatie

Adviesrapport plusgroeponderwijs De Drieslag

Adviesrapport plusgroeponderwijs De Drieslag Adviesrapport plusgroeponderwijs De Drieslag Adviesrapport Plusgroep De Drieslag Pagina 1 Inhoudsopgave Wat wordt er onder Plusgroeponderwijs verstaan?... 3 Een succesvolle plusgroep... 3 Voorwaarden voor

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Ouderavond Plusgroep. 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen

Ouderavond Plusgroep. 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen Ouderavond Plusgroep 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen Inhoud 1. Welkom 2. Wat is meer- en hoogbegaafdheid 3. Informatie over de Plusgroep 1. Wat is een Plusgroep 2. Wie nemen deel

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Beleid Zorgverbreding aan de bovenkant. Beleid zorgverbreding aan de bovenkant

Beleid Zorgverbreding aan de bovenkant. Beleid zorgverbreding aan de bovenkant Beleid zorgverbreding aan de bovenkant Versie 01-06-2015 1 Inhoudsopgave Onderwerp: Bladzijde: Doel beleidsplan 3 Meer en hoogbegaafdheid 4 Ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters 4 Intelligente leerlingen

Nadere informatie

Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid

Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid Augustus 2014 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. Begripsomschrijving... 4 1.1 Definitie... 4 1.2 Kenmerken... 5 2. Signaleren... 6 3. Aangepast onderwijsaanbod...

Nadere informatie

INHOUD. Signalen van onbehagen. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

INHOUD. Signalen van onbehagen. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong INHOUD Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong Krijnie Schaap Wat is een begaafde kleuter? Signalering van een begaafde kleuter Versnellen Hoe kun je met een begaafde kleuter aan de slag en daarbij aansluiten

Nadere informatie

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen protocol aanpak plusleerlingen 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanpak plus-leerlingen... 3 2.1 Het menu voor alle plusgroep-leerlingen.... 3 2.2 Het menu voor de plusklas leerlingen... 4 3 en verrijken Rekenen,

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep De leerlingen binnen de Plusklassen zijn hoogbegaafd. Ze hebben een hoge intelligentie (hoger dan 130) en

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Kwadraatonderwijs. Kwadraat, passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Kwadraatonderwijs. Kwadraat, passend onderwijs voor begaafde leerlingen Kwadraatonderwijs Kwadraat, passend onderwijs voor begaafde leerlingen Hoogbegaafdheid is niet alleen luxe Alle Zevensterscholen verzorgen passend onderwijs. Dat betekent dat we streven naar de beste ontwikkelingskansen

Nadere informatie