Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012"

Transcriptie

1 Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni Inleiding Lange tijd leefde het idee dat meer- en hoogbegaafde leerlingen nauwelijks begeleiding nodig hebben. Hun begaafdheid zou er voor zorgen dat ze er toch wel komen. In de laatste decennia is duidelijk geworden dat meer- en hoogbegaafde leerlingen een heel diverse groep van leerlingen vormt, die specifieke aandacht vraagt. De Agatha Snellenschool wil de mogelijkheden om meer- en hoogbegaafde leerlingen te begeleiden in de komende jaren systematisch versterken. Omdat de versterking van het onderwijs aan begaafde leerlingen nog volop in ontwikkeling is op de Agatha Snellenschool, is dit beleidsplan een groeidocument. Het beschrijft wat meer- en hoogbegaafdheid is, hoe wij dit signaleren en de begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen. De uitvoering van dit nieuwe beleid start begin schooljaar en zal jaarlijks in het team worden geëvalueerd, bijgesteld en zo nodig uitgebreid. De Agatha Snellenschool is sinds schooljaar lid van het Plusklasnetwerk van het Samenwerkingsverband RK/AB. Dit netwerk ondersteunt onze initiatieven tot verbetering van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het is een waardevol platform waarin kennis wordt gedeeld. Ook het in 2011 opgestelde richtinggevend kader hoogbegaafdheid van het Samenwerkingsverband RK/AB is voor ons een waardevol richtinggevend document. Wat verstaan we onder meer- en hoogbegaafdheid? Hoogbegaafdheid is meer dan een hoge IQ- score op een intelligentietest. Het is een verzamelnaam voor verschillende kenmerken die in een individu tot uiting kunnen komen. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van hoogbegaafdheid: Een eerste factor is de aanwezigheid van een hoge mate van intelligentie bij de leerling. Dit kan gemeten worden door een intelligentietest en wordt meestal uitgedrukt in een IQ- score. Een precieze grens wordt niet gegeven, maar algemeen wordt aangenomen dat we van hoogbegaafdheid speken bij een IQ- score van 130 en hoger. Een tweede belangrijke factor is de hoge mate van creativiteit die de leerling laat zien. In dit geval wordt onder creativiteit het vermogen om bijvoorbeeld iets origineels te bedenken verstaan (buiten de gegeven kaders te denken). Dat kan een oplossing voor een bepaalde som zijn, maar het kan ook een vraag zijn die niemand anders zou bedenken. Een derde factor is de aanwezigheid van een grote motivatie. De enorme gedrevenheid, het doorzettingsvermogen en het plezier dat getoond wordt bij het uitvoeren van een opdracht zijn bij hoogbegaafde leerlingen bijzonder. Zijn deze factoren allemaal aanwezig, dan hebben we te maken met een hoogbegaafde leerling. Het komt ook voor dat deze kenmerken niet altijd even sterk aanwezig zijn. Een leerling met een hoge score op een intelligentietest, zonder een hoge mate van creativiteit en grote motivatie, noemen we dan ook meerbegaafd en niet hoogbegaafd. Leereigenschappen behorende bij een hoog IQ: Snel van begrip Hoog leertempo Goed geheugen

2 Brede algemene interesse Brede algemene kennis Probleemoplossend vermogen Toepassen van verworven kennis Analytisch vermogen Begaafde leerling Beantwoordt de vragen Presteert bovengemiddeld in de klas Hoort bij de top van de groep Luistert met interesse Leert gemakkelijk 6-8 herhalingen nodig voor meesterschap Begrijpt ideeën Geniet van leeftijdgenoten Maakt zijn werk af Kopieert nauwkeurig Houdt van school Technicus Is tevreden over eigen leren / kunnen Hoogbegaafde leerling Discussieert in detail, is kritisch, bewerkt stellingen Kan bovengemiddeld maar ook gemiddeld of beneden gemiddeld presteren Laat sterke gevoelens en opnies zien Weet het vaak al Meesterschap al na 1-2 repetities Ontwikkelt en bewerkt ideeën Prefereert vaak ouder gezelschap Onderzoekt de toepassingen Creëert nieuwe projecten Geniet van leren Uitvinder Is hoogst zelfkritisch De ondergrens van een IQ van 130, die vaak gehanteerd wordt, vinden wij voor onze school niet werkbaar, omdat wij meestal niet over IQ gegevens van kinderen beschikken. Bovendien zijn er leerlingen met een hoge IQ score en een hoge mate van creativiteit, maar met een minder goede werkhouding (doorzettingsvermogen). Wij willen bij deze leerlingen een betere werkhouding stimuleren door hen ook bij de doelgroep te betrekken. Dat geldt ook voor leerlingen die één van de andere kenmerken minder hebben, zoals een hoogintelligent kind met een groot doorzettingsvermogen maar een minder uitgesproken creativiteit. Het IQ is in zekere mate een flexibel gegeven, dat door omstandigheden beïnvloed wordt. Daarom spreken we pas vanaf zevenjarigen van meer- en hoogbegaafdheid. Tot die leeftijd noemen we uitingen van hoge intelligentie een ontwikkelingsvoorsprong. Hoogbegaafd: Ontwikkelingsvoorsprong: Meerbegaafd: Kinderen met een evenwichtige IQ- score van 130 of meer, hoge motivatie tot leren, hoge mogelijkheid tot creatief denken, creativiteit. Kinderen tot 7 jaar met een hoge intelligentie en/of uitingen van een hoge begaafdheid. Er zijn ook kinderen bij wie uit informatie van de leerkracht of uit het meerdere malen behalen van hoge scores in het CITO- LOVS (cognitief leerlingvolgsysteem) blijkt dat zij op diverse gebieden voorlopen op hun leeftijdsgenoten. Deze kinderen hoeven niet hoogbegaafd te zijn, maar ook voor deze kinderen zal een extra aanbod nodig zijn. Agatha Snellenschool - Beleid t.a.v. slimme kinderen mei

3 2. Signalering Signalering van meer- en hoogbegaafdheid is minder eenvoudig dan je zou verwachten. Deze leerlingen bezitten naast de mogelijkheid om snel te leren, leerstof te doorzien, en originele verbanden te leggen, ook de capaciteit om zich snel aan te passen; bijvoorbeeld om niet op te vallen. Dit is niet altijd een bewust gekozen proces. Meer- en hoogbegaafdheid wordt dan ook regelmatig niet herkend. We hebben de volgende afspraken gemaakt om een ontwikkelingsvoorsprong of meer- en hoogbegaafdheid zo goed mogelijk te signaleren. Leerlingen die opvallen worden besproken met de IB- er van de betreffende bouw. Ook overleggen we met leraren uit voorafgaande leerjaren of ze het geschetste beeld herkennen en kunnen aanvullen. We werken in de onderbouw met het Pravoo ontwikkelingsvolgsysteem en met de toetsen beginnende geletterdheid en CITO rekenen. Met deze instrumenten in handen zijn wij alert op een eventuele ontwikkelingsvoorsprong in groep 1 en 2. Omdat kleuters meer de neiging tot aanpassingsgedrag hebben dan oudere kinderen is het van groot belang juist de eerste periode goed te observeren. Na 6 weken tot 2 maanden vullen we dan het 1 e peilpunt in van het lvs Pravoo en plannen een huisbezoek. Het protocol huisbezoek wordt uitgebreid zodat dit ook gebruikt kan worden bij signalering van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. Leerlingen die in het CITO- leerlingvolgsysteem langere tijd A+ (een hoge A) scoren, zullen we ook nadrukkelijk volgen op eventuele meer- en hoogbegaafdheid Resultaten van de leerlingvolgsystemen sociaal- emotionele ontwikkeling (KIJK op sociale competentie en/of LVS Kanjertraining) Bij de instroom van leerlingen informeren we naar de volgende aspecten: (voorschoolse) ontwikkeling op alle verschillende ontwikkelingsgebieden de wijze waarop de nieuwe leerling op dat moment sociaal en emotioneel functioneert het functioneren in de thuissituatie speciale interesses van de leerling, hobby s, bezigheden taalontwikkeling en woordenschat betrokkenheid op activiteiten meer- en hoogbegaafdheid in de familie 3. Diagnostisering Wanneer er een vermoeden is van meer- en hoogbegaafd, zetten wij een signalerings- en diagnose instrument in om een vollediger beeld van de leerling te krijgen en de aanpak daar vervolgens op af te stemmen. De school gebruikt hierbij het Digitale Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH), dat onder andere bestaat uit vragenlijsten voor school, ouders en (oudere) leerlingen. Dit protocol geeft ook voorstellen voor handelingsplannen voor de betreffende leerlingen. Drie keer per schoolloopbaan kan er voor de hele groep een quickscan door de leerkracht worden gedaan. Het DHH adviseert dit in groep 1, 3 en 5 te doen. In schooljaar gaan wij voor het eerst een quickscan afnemen. Er wordt advies gevraagd aan het Plusklasnetwerk over momenten van afname. Bij een vermoeden van meer- of hoogbegaafdheid wordt er gesproken met ouders om informatie te krijgen over het functioneren thuis. We letten daarbij o.a. op de volgende aspecten: Doet het kind thuis veel meer dan op school? Valt het daar op door verregaande belangstelling voor onderwerpen, die boven het normale leeftijdsniveau liggen? Het DHH geeft aan of het in individuele gevallen zinvol is om te kiezen voor doortoetsen, met als doel het didactisch niveau van het kind te bepalen en op basis van dat niveau keuzes te kunnen maken voor de aanpak van het kind. Bij doortoetsen krijgt het kind CITO- toetsen aangeboden die minimaal een half jaar vooruitlopen op waar het kind nu in de Agatha Snellenschool - Beleid t.a.v. slimme kinderen mei

4 groep zit. Bij het behalen van een A- score wordt de daarop volgende toets aangeboden. Bij het behalen van een B- score of lager wordt niet door getoetst, en is dat niveau het beheersingsniveau van dat moment. Tot slot behoort een gesprek met het kind tot de mogelijkheden. Hoe voelt het kind zich in de klas? Voelt het kind zich qua leerstof voldoende uitgedaagd? Vindt het kind dat het genoeg leert op school, en zo nee, wat zou het graag willen leren? Waar liggen de interesses van de leerling? Indien de signalering en diagnose niet leiden tot een duidelijk beeld, kan in overleg met ouders psychologisch onderzoek worden overwogen. Met name als na verdere observatie het beeld te diffuus blijft en verantwoorde begeleiding op grond van de aanwezige inzichten niet mogelijk blijkt. De school beschikt over een beperkt onderzoeksbudget. Dat betekent dat niet alle kinderen die dat nodig hebben ook meteen onderzocht kunnen worden. Bij vermoedelijk meer- of hoogbegaafde leerlingen die zonder grote problemen functioneren in de klas, wordt dan ook niet automatisch een intelligentietest uitgevoerd. Ouders zijn natuurlijk altijd vrij om een particulier onderzoek te laten doen, wanneer zij denken dat dit iets toevoegt aan de begeleiding en aanpak van hun kind. 4. Het jonge kind Bij kleuters wordt nog niet gesproken over hoogbegaafdheid. In plaats daarvan wordt de term ontwikkelingsvoorsprong gehanteerd. De reden hiervoor is dat kleuters zich sprongsgewijs ontwikkelen en niet lineair. Een ontwikkelingsvoorsprong kan dan ook van tijdelijke aard zijn, omdat de ene kleuter de sprong eerder maakt dan de andere. Het IQ van kinderen onder de 6 jaar kan nog niet met betrouwbaarheid worden vastgesteld. Toch is het goed alert te zijn op een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters en deze te erkennen, om ervoor te zorgen dat het kind niet terugvalt in zijn ontwikkeling en daarmee later onzichtbaar hoogbegaafd zal worden. De signalen zijn vaak zichtbaar op meerdere ontwikkelingsgebieden. Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong: zijn enorm taalvaardig, het taalgebruik is boven leeftijdsniveau leren zichzelf in de kleuterperiode vaak al lezen/rekenen en/of tellen hebben een grote honger naar kennis en hebben vaak belangstelling voor volwassen onderwerpen hebben een heel goed geheugen hebben een sterk ontwikkeld ruimtelijk inzicht kunnen logisch denken, zien relaties, verbanden, grotere patronen hebben erg fantasierijk spel hebben een goede werkhouding; ze kunnen zich al goed op hun taak richten en beschikken vaak over zelfstandigheid met betrekking tot het werk hebben een groot invoelend vermogen, zijn empathisch en zorgzaam de vriendschapsverwachtingen van deze leerlingen zijn vaak anders, en ze vallen in positieve zin op bij de sociale oplossingsstrategieën die ze kunnen hanteren denken na over levensbeschouwelijke zaken zoals de dood, de zin van het leven enz. hebben oorspronkelijke humor zijn nieuwsgierig, stellen vragen, zijn opmerkzaam, observeren hebben een hoge score op kleutertoetsen. Agatha Snellenschool - Beleid t.a.v. slimme kinderen mei

5 5. Begeleiding van meer- en hoogbegaafdheid In de literatuur wordt o.a. gesproken over verbreding, meer van hetzelfde. Verbreden is funest voor de motivatie en creativiteit van meer- en hoogbegaafde kinderen. Daarom kiezen wij voor verdieping en verrijking. Verdieping betreft stof die binnen de lesstof valt, maar die op ingewikkelder manier wordt gepresenteerd of op een dieper niveau wordt uitgewerkt. Verrijking betreft stof, die buiten het gebruikelijke leerplan ligt. Bij de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen maken we onderscheid tussen verschillende situaties; het jonge kind, groep 3 t/m 8 en onderpresteerders: Ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen (groep 1 en 2) We zijn alert op het aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Zo gauw we een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen constateren of vermoeden, zullen we het betreffende kind een uitdagender leeromgeving aanbieden. Dit betekent bijvoorbeeld dat deze kinderen in groep 1 verrijkende opdrachten en/of een weektaak maken. De leerlijnen van Pravoo fungeren hierbij voor ons als een leidraad en houvast, deze kunnen verkort worden doorlopen. De eerste stap is het bepalen van het werkelijke niveau van de leerling. Vervolgens bekijken we welke ontwikkelpunten nog aandacht behoeven en welke taken/ materialen hierbij ingezet kunnen worden. We houden hierbij het aanbod beperkt, maken de leerstappen die de leerlingen doorloopt groter en bekijken regelmatig in hoeverre gestelde doelen behaald zijn. De leerstof richt zich zowel op de sterkere als op de zwakkere kanten van de leerling (e.e.a. is in ontwikkeling). Voor vroege leerlingen (kinderen die geboren zijn voor december) behoort vervroegde doorstroming naar groep 3 tot de mogelijkheden. Alle relevante aspecten worden hierbij in ogenschouw genomen: de cognitieve ontwikkeling, de sociale en emotionele ontwikkeling en andere belangrijke kindkenmerken. De school neemt uiteindelijk het besluit over vervroegde doorstroming, maar altijd in overleg met ouders. Meer- en hoogbegaafde kinderen (groep 3 t/m 8) We richten ons op verdiepingsactiviteiten en op verrijkingsstof. Het allerbelangrijkste vinden we, dat meer- en hoogbegaafde leerlingen hun zin in leren bewaren, dat hun motivatie wordt vergroot en dat hun creativiteit wordt aangesproken. In schooljaar gaan wij werken met nieuwe taal- en rekenmethodes die uitstekend zijn afgestemd op verschillende onderwijsbehoeftes (handelingsgericht werken). De methodes voorzien in gedifferentieerde instructie (o.a. verkorte instructie) en compacten en verrijken zijn standaard verwerkt in het plusprogramma van de methodes. Een belangrijk verschil met de oude methodes, die vooral geschikt waren voor de middengroep en voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. De nieuwe methodes maken het compacten met routeboekjes van SLO overbodig, bieden veel structuur en ondersteunen de leerkracht in het afstemmen van het onderwijs op meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast het plusprogramma van de taal- en rekenmethodes, maken wij planmatig gebruik van extra materialen op het gebied van rekenen en taal en ook van vakoverstijgende materialen. Afspraken over het gebruik van de materialen in de verschillende leerjaren zijn in de bouwergaderingen gemaakt en worden opgenomen in het Handboek Agatha Snellen. De inzet van verrijkingsmateriaal wordt regelmatig bouwvergaringen geëvalueerd en zo nodig aangepast. Agatha Snellenschool - Beleid t.a.v. slimme kinderen mei

6 Onderpresteerders Met het gebruik van het DHH (protocol) kunnen we onderpresteerders boven water krijgen. Er kan dan bijvoorbeeld een hoog leervermogen blijken, maar een lage motivatie, werkhouding en wisselende leerprestaties. We zullen bij onderpresteerders tevreden moeten zijn met andere prestaties dan die gemiddeld in de klas gevraagd worden. Deze kinderen zullen we verrijking- en verdiepingsmogelijkheden bieden, om na te gaan of daardoor een hogere motivatie en uitbreiding van creatief gedrag toeneemt. Ook onderpresteerders kunnen in aanmerking komen voor het plusprogramma. Zij krijgen daarbij het voordeel van de twijfel, maar ook zij worden eerst in een leerlingbespreking met de IB- er besproken, alvorens deze beslissing genomen kan worden. Informatie van ouders is bij deze groep begaafde leerlingen heel belangrijk en er zal altijd overleg met hen worden gevoerd over de te nemen stappen. Begeleiding/sociaal- emotionele ontwikkeling Voor alle leerlingen die meer- en/of hoogbegaafd zijn, geldt dat begeleiding door de leerkracht noodzakelijk is. Ook meer- en hoogbegaafde kinderen hebben waardering en ondersteuning nodig. Met name belangrijk is om ze te leren leren, te leren plannen, hun werk te leren afmaken en om ze te leren samenwerken. Wij streven ernaar om vanaf schooljaar minstens één moment per week in te roosteren aan de instructietafel voor begeleiding van de meer- en hoogbegaafde leerlingen door de eigen leerkracht. Verrijkingsgroep Naast deze begeleiding in de eigen groep willen we meer- en hoogbegaafde leerlingen de kans te geven om met ontwikkelingsgelijken te werken. Om dit mogelijk te maken starten we in schooljaar een pilot met een verrijkingsgroep, die twee keer per week bijeenkomt (instructiemoment en evaluatiemoment). De werkvorm van deze groep wordt in september 2012 in het Zorg en Onderwijs Team vastgesteld. De groep zal uiterlijk na de herfstvakantie 2012 starten. Criteria voor deelname aan deze plusgroep zijn: Aangetoonde meer- of hoogbegaafdheid volgens het DHH en/of zeer goede reken/taalresultaten in het plusprogramma van de lesmethodes, alsmede hoge A scores in het CITO leerlingvolgsysteem Kindkenmerken die horen bij meer- en hoogbegaafdheid, een lage instructiebehoefte, tekenen van verveling, signalen van de ouders, leerling en leerkracht Aanwijzingen dat er sterke behoefte is aan begeleiding buiten de groep en dat het aanbod binnen de groep niet voldoende is. Dit laatste gegeven wordt vastgesteld door de IB- er, in overleg met de leerkracht(en) en de ouders van de betreffende leerlingen en de leerling zelf. Mochten er meer geschikte leerlingen voor de plusgroep zijn dan er plaats is, dan wordt door de IB- er zorgvuldig gekeken welke leerlingen het meeste behoefte hebben aan extra begeleiding om zich goed te kunnen blijven ontwikkelen. Bij de begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen spelen ouders een belangrijke rol. We staan open voor hun inzichten en ideeën en gaan na in hoeverre die een bijdrage kunnen leveren aan een succesvolle begeleiding van hun kinderen. Agatha Snellenschool - Beleid t.a.v. slimme kinderen mei

7 Versnellen Het uitgangspunt van onze school is dat kinderen bij hun leeftijdsgenoten horen, tenzij anders is aangetoond. Kinderen die zich op hun plaats voelen in hun groep en die ook thuis te kennen geven dat ze het op school naar hun zin hebben, zullen we blijven stimuleren door ze verdiepingsstof en/of verrijkingsstof aan te bieden. Indien ze zich, ondanks de extra begeleiding, gaan vervelen en/of zich duidelijk onder hun niveau gaan gedragen zullen we versnelling overwegen. Uiteraard betrekken we hierbij cognitieve en sociaal- emotionele factoren. We zijn ons er van bewust dat sociaal- emotionele problemen kunnen ontstaan, doordat deze kinderen op een naar verhouding te laag niveau moeten functioneren. Sociaal- emotionele problemen kunnen soms verdwijnen door een leerling te laten versnellen. Bij versnelling wordt de stof van het volgend jaar getoetst door de leerkracht of de IB- er. Als deze stof in voldoende mate gekend wordt, kan in overleg met de leerkracht, de IB- er, de ouders en de leerling overplaatsing naar de volgende groep worden overwogen. Wanneer hiaten geconstateerd worden maar versnelling de juiste oplossing lijkt, zal de leerling bijgewerkt worden. De criteria die wij hanteren om te bepalen of kinderen een groep kunnen versnellen en de procedure die daarbij gevolgd wordt, is toegevoegd in bijlage 2. De school neemt uiteindelijk het besluit over versnelling, maar altijd in overleg met ouders. Schoolorganisatie De zorg voor meer- en hoogbegaafde kinderen is een zorg die door het hele team gedragen wordt. Beslissingen die in lagere groepen genomen worden, vragen om een duidelijk vervolg in hogere groepen. Leerkrachten worden in hun begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen bijgestaan door de IB- er, die de mogelijkheden kent om binnen en buiten onze school (onder andere bij het Zorgplatform) ondersteuning in te schakelen. De directie neemt namens de school deel aan de werkgroep hoogbegaafde leerlingen van het Samenwerkingsverband en is eindverantwoordelijk voor het beleid inzake de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Agatha Snellenschool - Beleid t.a.v. slimme kinderen mei

8 Bijlage 1: Verrijkingsmaterialen Groep 1/2 Groep 3: Verrijkingsmaterialen VLL Piccolo Groep 4: Piccolo Groep 5: Topklassers Piccolo Groep 6: Topklassers Groep 7: Topklassers Groep 8: Topklassers

9 Bijlage 2: Stroomschema Adviestraject vervroegde doorstroming Bron: DHH, Silvia Drent en Eleonoor van Gerven Primaire criteria I Is de leerling meer- en hoogbegaafd? Is er sprake van een brede didactische voorsprong? Hebben er al eerder aanpassingen in de leerstof plaatsgevonden? Nee Ja Vervroegde doorstroming is geen verstandig besluit Primaire criteria II Nee Is er sprake van een gediagnosticeerde leer- en/of gedragsstoornis? Zijn er risicofactoren die een mogelijke belemmering kunnen vormen? Ja Vervroegde doorstroming alléén bij voldoende begeleidingsmogelijkheden Secundaire criteria I Is de leerling al eerder vervroegd doorgestroomd? Ja Nee U gaat alleen verder als er geen andere opties meer zijn. Secundaire criteria II Hoe staan de ouders t.o.v. vervroegde doorstroming? Hoe is de houding van de leerling? Negatief Positief U houdt rekening met strategische aandachtspunten bij de realisatie van uw plannen Schoolgebonden criteria Heeft u voldoende begeleidingsmogelijkheden? Is het pedagogische klimaat in de ontvangende groep goed? Nee Ja Besluit Vervroegde doorstroming lijkt een goede optie. U begint met de voorbereidingen. Besluit Tot op dit punt is aan alle criteria voldaan. De situatie van de school mag geen belemmering vormen. U optimaliseert de situatie en overweegt uw besluit dan opnieuw. In het minst gunstige geval moet u eerlijk zeggen dat u de leerling niet kunt bieden wat hij nodig heeft. Agatha Snellenschool - Beleid t.a.v. slimme kinderen mei

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid 1 Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster De missie van de Nutsscholen en de NHJ-Poolster Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado 0 Inhoudsopgave: 1. Inleiding... blz. 2 2. Doelstelling... blz. 3 3. Doelgroepen... blz. 3 4. Signalering... blz. 4 5. Diagnostische fase... blz. 5 6. Overwegingen

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

Protocol (Hoog) Begaafdheid

Protocol (Hoog) Begaafdheid Protocol (Hoog) Begaafdheid 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 3 2. Doelstelling. blz. 3 3. Doelgroepen blz. 3 4. Signalering.. blz. 4 5. Diagnose fase blz. 5 6. Overwegingen bij het plan van aanpak. blz.

Nadere informatie

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Visie In de visie van onze school staat dat wij streven naar een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het uitgangspunt Voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong

Nadere informatie

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Doelgroep: Hoogbegaafde leerlingen: Leerlingen die regelmatig en gedurende langere tijd op een hoog niveau prestaties leveren. Hierbij moet

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevennesc hool.nl www.curtevennesch ool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind uniek en toch lekker samen Niet

Nadere informatie

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol.

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol. Maart 2012 Protocol (Hoog)begaafdheid Doel van het protocol. In dit protocol vinden leerkrachten handreikingen om (hoog)begaafde leerlingen (we noemen deze kinderen pluskinderen) te signaleren en te begeleiden.

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid De RK Daltonbasisschool St. Plechelmus hanteert het Protocol Hoogbegaafdheid van haar bestuur de Dr. Schaepmanstichting. Dit protocol is in 2009 gemaakt en binnen het bestuur is

Nadere informatie

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 Den Dolder, 2011-2015 Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 1 "...Wijsheid is te weten dat uiteindelijk de kinderen zelf de weg naar de toekomst in handen hebben..." 1 www.wijswijzer.nl

Nadere informatie

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel september 2012 Intro Ieder kind heeft van God gaven en talenten gekregen: voor ieder kind op zijn eigen niveau. In ons onderwijs willen we die verscheidenheid waarderen.

Nadere informatie

Meerkunners in de klas

Meerkunners in de klas Meerkunners in de klas Professionaliseringsprogramma Zuidoost 7 oktober Annerose Groot Startactiviteit Kom zo dicht mogelijk bij 84 met deze getallen: 2, 3, 6 en 8. Gebruik alle getallen slechts één keer.

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Meerbegaafden protocol

Meerbegaafden protocol Meerbegaafden protocol Kardinaal de Jongschool 1. Doelstelling Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Naast zorg voor kinderen die minder snel mee kunnen meekomen,

Nadere informatie

Protocol Plusklas. Aanleiding

Protocol Plusklas. Aanleiding Protocol Plusklas Aanleiding In het schooljaar 2014-2015 heeft BBS Antonius zich tot doel gesteld een schoolbreed aanbod te bieden voor een leeftijdsheterogene groep meer- en hoogbegaafde leerlingen. Met

Nadere informatie

Beleidsplan Begaafdheid

Beleidsplan Begaafdheid Beleidsplan Begaafdheid 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 1.1 Passend onderwijs bieden...3 2. Wat is hoogbegaafdheid...4 2.1 De omschrijving...4 2.2 Ontwikkelingsvoorsprong...4 2.3 De

Nadere informatie

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool.

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Ontdek-boek over hoogbegaafdheid door Wendy Lammers van Toorenburg) 1 januari 2014 1. (Hoog)begaafdenbeleid op de Lorentzschool. In het hedendaagse onderwijs is omgaan

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid 1. Wat is hoogbegaafdheid? Om over hoogbegaafdheid te kunnen spreken, moeten er drie kenmerken aanwezig zijn. -hoge intelligentie -grote creativiteit -grote

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevenneschool.nl www.curtevenneschool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind is uniek en toch lekker samen. en

Nadere informatie

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Beleidsstuk Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Alle kinderen hebben recht op een stimulerende onderwijsomgeving om te leren. Elk kind met zijn eigen leerstijl en zijn eigen onderwijsbehoeften. Bij kleuters

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid in de klas definities en herkenning

Hoogbegaafdheid in de klas definities en herkenning Hoogbegaafdheid in de klas definities en herkenning Karin Monster Pascal Groen 33 Fotografie Leo van Breugel Giftedness is not a problem to be solved, but an unique challenge to be nourished (Colangelo

Nadere informatie

Het jonge kind uitgedaagd!

Het jonge kind uitgedaagd! Esther de Boer en Marijke Bertu, 29 november 2012 Het jonge kind uitgedaagd! Programma 1. Welkom 2. Wat is een ontwikkelingsvoorsprong? 3. Wat daagt het jonge kind uit? 4. Wat is er aan materiaal? 5. Waarmee

Nadere informatie

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren!

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Enkele kenmerken van MHB leerlingen Grote denksprongen Gemotiveerd tot verwerven van

Nadere informatie

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Inleiding Eén van de profielpijlers van De Duif is presteren. We proberen uit alle leerlingen te halen wat er in zit. Ons doel is om voor alle

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Plusklas IKC NoordRijk

Plusklas IKC NoordRijk Plusklas IKC NoordRijk Visie We zien als school dat er een groep leerlingen die op bovengemiddeld begaafd niveau presteert vastloopt als gevolg van de reguliere onderwijsaanpak. Van relatief onderpresteren,

Nadere informatie

2. Definitie. Inhoud. 1. Visie op het kind 2. Definitie 3. Doelgroep 4. Selectie&voortgang 5. Verantwoordelijkheid&communicatie

2. Definitie. Inhoud. 1. Visie op het kind 2. Definitie 3. Doelgroep 4. Selectie&voortgang 5. Verantwoordelijkheid&communicatie Beleidsprotocol Plusklas Dit protocol beschrijft kort en bondig onze visie op hoogbegaafdheid, de mogelijkheden die wij kunnen bieden aan de doelgroep en de vertaling naar de dagelijkse praktijk in school.

Nadere informatie

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep De leerlingen binnen de Plusklassen zijn hoogbegaafd. Ze hebben een hoge intelligentie (hoger dan 130) en

Nadere informatie

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen Beleid (hoog)begaafde leerlingen Stichting Primair Onderwijs Venray Schooljaar 2008-2009 Doelstelling Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs, waarbij tegemoet gekomen wordt aan

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland Talent is wie je bent Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland maart 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op (hoog)begaafdheid 4 3. Doelgroep 6 4. Signalering 7 5. Diagnostiek

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Beleidsplan. Meerbegaafdheid

Beleidsplan. Meerbegaafdheid Beleidsplan Meerbegaafdheid 1 St. Jozefschool 1. Doelstelling Wij als jenaplanschool gaan er van uit dat ieder kind uniek is met zijn eigen kwaliteiten en beperkingen en moet kunnen functioneren op zijn

Nadere informatie

Protocol begaafdheid

Protocol begaafdheid Protocol begaafdheid Inhoudsopgave 1. De doelgroep 1.1 Om welke leerlingen gaat het bij ons op school? 1.2 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 1.3 Talent op één gebied Beleid op de KWS 2. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Inhoudsopgave 1 Wat is hoogbegaafdheid? 2 Visie van de Rank 3 Kansen en belemmeringen 4 Signaleren 5 Diagnosticeren 6 De aanpak in de klas/ buiten de klas 7 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Protocol Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen

Protocol Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen Protocol Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen Inleiding Dit protocol heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen in de manier waarop wij als school omgaan met kinderen die meer cognitieve

Nadere informatie

PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid

PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid mei 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Visie op (hoog)begaafdheid p.3 1.2 Wat is (hoog)begaafdheid? p.3 1.2.1 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong p.3 1.2.2 (hoog)begaafde

Nadere informatie

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen 1 Inleiding Dit beleid is op Het Kompas bestemd voor de volgende doelgroepen: - Hoogbegaafde leerlingen; dit zijn leerlingen die gediagnosticeerd zijn en een IQ

Nadere informatie

Adviesrapport plusgroeponderwijs De Drieslag

Adviesrapport plusgroeponderwijs De Drieslag Adviesrapport plusgroeponderwijs De Drieslag Adviesrapport Plusgroep De Drieslag Pagina 1 Inhoudsopgave Wat wordt er onder Plusgroeponderwijs verstaan?... 3 Een succesvolle plusgroep... 3 Voorwaarden voor

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders Informatiebrochure voor ouders DE PLUSBUS In deze brochure vindt u algemene & praktische informatie over de plusklas De Plusbus. De Plusbus is onderdeel van Stichting Palludara. Inhoud Hoogbegaafd, nou

Nadere informatie

Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid

Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid Augustus 2014 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. Begripsomschrijving... 4 1.1 Definitie... 4 1.2 Kenmerken... 5 2. Signaleren... 6 3. Aangepast onderwijsaanbod...

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Beleidsplan Begaafdheid IKC Het Festival

Beleidsplan Begaafdheid IKC Het Festival Beleidsplan Begaafdheid IKC Het Festival Versie juni 2014 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Begaafdheid, meer- en hoogbegaafdheid.... 3 1.2 Visie van de school... 3 1.3 Pedagogische uitgangspunten... 3 1.4 Doelen

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Uitkomsten enquête Praktijk Liberi Datum: 27 januari 2013 Plaats: Aldeboarn www.praktijkliberi.nl info@praktijkliberi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

Beleidsplan. Begaafde leerlingen. Bs Het Venster

Beleidsplan. Begaafde leerlingen. Bs Het Venster Beleidsplan Begaafde leerlingen Inhoudsopgave 1. Bovenschoolse uitgangspunten beleid 2. Doelstelling 3. Doelgroep 4. Screening-signalering 4.1 Screening groep 4.2 Signalering 5. Diagnostiek 6. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Inleiding: Binnen het SPOM is een projectgroep opgericht met als opdracht het opstellen van een adviserende notitie met daarin een besliswijzer voor

Nadere informatie

Meer- en hoogbegaafdheid op WereldKidz Meent en WereldKidz Merseberch

Meer- en hoogbegaafdheid op WereldKidz Meent en WereldKidz Merseberch Meer- en hoogbegaafdheid op WereldKidz Meent en WereldKidz Merseberch 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat hebben we meer- en hoogbegaafde kinderen te bieden op onze school en binnen onze stichting?... 4 2.

Nadere informatie

Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan

Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan Hoofdstuk 1 Inleiding: Het onderwijs op de Achtbaan kan omschreven worden als adaptief onderwijs dat gegeven wordt in een klassikale setting. Binnen de mogelijkheden

Nadere informatie

Hoge intellectuele vermogens Taakgerichtheid en volharding (motivatie) Creatief vermogen

Hoge intellectuele vermogens Taakgerichtheid en volharding (motivatie) Creatief vermogen 1.1 Waarom aandacht voor deze groep kinderen? Het passend onderwijs in Nederland is inmiddels gerealiseerd. Kinderen die gemiddeld moeite hebben met de schoolvakken krijgen een passend lesaanbod en worden

Nadere informatie

INHOUD. Signalen van onbehagen. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

INHOUD. Signalen van onbehagen. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong INHOUD Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong Krijnie Schaap Wat is een begaafde kleuter? Signalering van een begaafde kleuter Versnellen Hoe kun je met een begaafde kleuter aan de slag en daarbij aansluiten

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Basisschool Klimop 2012-2016

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Basisschool Klimop 2012-2016 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen 1 1. Doelstelling Onze school kiest ervoor om de begeleiding t.a.v. leerlingen, die behoefte hebben aan een meer dan gemiddeld leerstofaanbod, vast te leggen in een

Nadere informatie

Beleidsplan meerbegaafde kinderen

Beleidsplan meerbegaafde kinderen Beleidsplan meerbegaafde kinderen 2015-2016 Inhoudsopgave: Inleiding en verantwoording Blz. 3 Hoofdstuk 1: Definiëring van de doelgroep. Blz. 4 Hoofdstuk 2: Visie Blz. 8 Hoofdstuk 3: Signaleren en diagnosticeren

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel School Ondersteunings Profiel Pastoor Tijssenstraat 18A 5971VW Grubbenvorst Postbus 8516 5970 AA Grubbenvorst website email locatie Inleiding Vastgelegd is dat het School Ondersteuningsprofiel (verder

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Verantwoord plus. Stichtingbeleidsnotitie Hoogbegaafden

Verantwoord plus. Stichtingbeleidsnotitie Hoogbegaafden Verantwoord plus Stichtingbeleidsnotitie Hoogbegaafden Versie: 29 september 2009 Inleiding Het beleid voor hoogbegaafde leerlingen vormt een onderdeel van het zorgplan van de individuele school. Iedere

Nadere informatie

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool.

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Uitgangspunten. Overgangsprotocol van de Jan van Schengenschool. Het uitgangspunt voor het wel of niet laten overgaan naar de volgende groep van de leerlingen

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014 Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014 Wat ging er aan vooraf? Kennis opdoen Visie (meerbegaafden protocol) Signaleren (m.b.v. criteria uit het protocol, signaleringslijst gr. 1-2

Nadere informatie

Ouderavond Plusgroep. 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen

Ouderavond Plusgroep. 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen Ouderavond Plusgroep 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen Inhoud 1. Welkom 2. Wat is meer- en hoogbegaafdheid 3. Informatie over de Plusgroep 1. Wat is een Plusgroep 2. Wie nemen deel

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Voorwoord Voor u ligt een routeboekje waarin we u als ouder informeren over de manier waarop het onderwijs aan begaafde- en hoogbegaafde kinderen bij ons op school geregeld is. Het boekje is opgedeeld

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU

Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU Is uw kind hoogbegaafd? Dan heeft hij of zij extra uitdaging op school nodig. Voorkom dat uw kind zich gaat vervelen of onder niveau presteert.

Nadere informatie

Passend onderwijs. voor. kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. meer- en hoogbegaafde leerlingen

Passend onderwijs. voor. kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. meer- en hoogbegaafde leerlingen Passend onderwijs voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en meer- en hoogbegaafde leerlingen Juli 2016 1. Inleiding Onze school, De Schakel, wil zo veel als mogelijk leerlingen passend onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Plusklaswijzer. Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool

Plusklaswijzer. Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool Plusklaswijzer Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool 1 Inhoudsopgave 1 Hoogbegaafdheid p. 3 2 Visie p. 4 3 Doelstellingen p. 4 4 Selectieprocedure voor de Plusklas p. 4 5 Evaluatie p.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid

Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid Plusklas Beilen Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid Om de visie van COG Drenthe op het onderwijsaanbod voor meer begaafde, hoog intelligente en hoogbegaafde leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 Levelwerk

Nieuwsbrief 2 Levelwerk Nieuwsbrief 2 Levelwerk voor de ouders van levelwerkleerlingen Beste ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informatie geven over : Kenmerken van hoogbegaafdheid en een terug- en vooruitblik van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN 0. Inleiding In ons onderwijs hebben we te maken met kinderen met verschillende capaciteiten. Het is de taak van de school te zorgen dat alle kinderen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN TOPTALENTEN OBS DE PIJLSTAART BELEIDSPLAN TOPTALENTEN. obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012. juni 2012.

BELEIDSPLAN TOPTALENTEN OBS DE PIJLSTAART BELEIDSPLAN TOPTALENTEN. obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012. juni 2012. BELEIDSPLAN TOPTALENTEN obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012 Page 1 INHOUD Overzicht bijlagen blz 3 Wat is onze visie? blz 4 Wie is onze doelgroep? blz 5 De signalering blz 6

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

S K O D. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. HB Protocol SKOD

S K O D. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. HB Protocol SKOD S K O D Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen HB Protocol SKOD 1 Inhoudsopgave blz. 2 1. Inleiding en definities 3 1.1 Inleiding 1.2 Definitie van hoogbegaafdheid 1.3 Definitie van begaafdheid 1.4 Signalen

Nadere informatie

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck).

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck). Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Manager afdeling Samenleving Van: College van burgemeester en wethouders Opsteller: Marion Prins, beleidsmedewerker Onderwijs Datum: 17 september

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 De begeleiding van hoogbegaafde kinderen in de Plusklas Procedure Welke kinderen in aanmerking komen voor de Plusklas wordt bepaald door de volgende procedure. De leerkracht

Nadere informatie

Protocol (hoog-)begaafdheid RK Basisschool Het Kompas

Protocol (hoog-)begaafdheid RK Basisschool Het Kompas RK BS Het Kompas Kofschipstraat 11 1826 CG Alkmaar 072-5614660 E-mail: het.kompas@saks.nl Web site: www.kompas-saks.nl Protocol (hoog-)begaafdheid RK Basisschool Het Kompas Inhoud 1. Inleiding 2. Visie

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen Protocol Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 DHH - Signalering... 3 1.1 Groepssignalering (Quickscan)... 3 1.2 Individuele signalering... 3 2 DHH - Diagnostiek...

Nadere informatie

2015-2019 (Beleid voor hoog-,meerbegaafde kinderen en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong)as062015 1

2015-2019 (Beleid voor hoog-,meerbegaafde kinderen en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong)as062015 1 2015-2019 (Beleid voor hoog-,meerbegaafde kinderen en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong)as062015 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 2 Theoretisch kader 3 3 Doelgroep 6 4 Kindkenmerken 7 5 Algemene beleidsmatige

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen KBS de Rietkraag

Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen KBS de Rietkraag Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen KBS de Rietkraag Inhoud 1. Inleiding 1.1Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen op de Rietkraag:... 3 1.2 Uit de algemene visie van onze school:... 3 2. Definitie

Nadere informatie

(Hoog)begaafde leerlingen ICBS De Bonte Mol

(Hoog)begaafde leerlingen ICBS De Bonte Mol Beleid omtrent (Hoog)begaafde leerlingen ICBS De Bonte Mol Dit beleid is een onderdeel van het schoolzorgplan en schoolontwikkelplan Schermerhorn Juli 2011 Visie In elke klas zitten kinderen die op school

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid info. Cijfers 3. Welk percentage van de hoogbegaafde leerlingen krijgt een VWO advies? Antwoord: Slechts 64% (Guldemont, 2003)

Hoogbegaafdheid info. Cijfers 3. Welk percentage van de hoogbegaafde leerlingen krijgt een VWO advies? Antwoord: Slechts 64% (Guldemont, 2003) Cijfers 1 Hoeveel hoogbegaafde leerlingen zijn er statistisch gezien in jouw klas? 2,5% (Vele bronnen) Cijfers 2 Hoeveel A-leerlingen zijn er statistisch gezien in jouw klas? 25% (Cito) Cijfers 3 Welk

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid

Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Meer-

Nadere informatie

Slimme kleuters. Ontwikkelingsvoorsprong

Slimme kleuters. Ontwikkelingsvoorsprong HET JONGE KIND groep 1-2 Omgaan met ontwikkelingsvoorsprong in de groep Auteur: Drs. Eleonoor van Gerven Slimme kleuters Hoe kunt u slimme kleuters tegemoetkomen, zonder dat u moet overstappen naar een

Nadere informatie

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2013

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2013 Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2013 Wat ging er aan vooraf? Kennis opdoen Visie (meerbegaafden protocol) Signaleren Aanpassingen in de les Vakovers1jgende projecten Plusklas We

Nadere informatie