Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen"

Transcriptie

1 Protocol Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen

2 1 Inhoudsopgave Inleiding DHH - Signalering Groepssignalering (Quickscan) Individuele signalering DHH - Diagnostiek Leerlingbegeleiding Compacten Compacten van rekenen Compacten van Taal Compacten Taal Eerste Leerlijn Compacten Taal Tweede Leerlijn Compacten van Spelling Compacten Spelling eerste leerlijn Compacten Spelling tweede leerlijn Verrijken Verrijken Eerste Leerlijn Verrijken Tweede Leerlijn De Plusklas Vervroegde doorstroming vanaf groep Evaluatie Evaluatie Eerste Leerlijn Evaluatie Tweede Leerlijn Bijlage: Weektaak... 22

3 Inleiding 2 Het protocol meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen is een leidraad voor een ieder binnen de Godelindeschool die te maken heeft met leerlingen die onvoldoende uitdaging vinden in de reguliere leerstof. In dit protocol is de doelgroep en zijn de stappen van signalering, diagnostiek, leerlingbegeleiding en evaluatie beschreven. Geprobeerd is om korte en duidelijke handvatten te reiken, zodat in de praktijk van het onderwijs zo adequaat mogelijk gehandeld kan worden. Voor signalering, diagnostiek en leerlingbegeleiding wordt gebruik gemaakt van het webbased computerprogramma Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid, verder aangeduid als DHH. In dit protocol staan de stappen beschreven die genomen moeten worden voor de fasen van signalering, diagnostiek en leerlingbegeleiding. Ook is aangegeven wie verantwoordelijk is voor bepaalde handelingen, wie verantwoordelijk is voor de besluitvorming en binnen welk tijdpad een en ander plaats dient te vinden. Dit wordt aangegeven in een kader met respectievelijk Actie, Beslissing en Tijdpad. Voor het werken met het DHH bestaat een handleiding. Deze is zowel digitaal te vinden (na ingelogd te zijn op de site van het DHH), als te verkrijgen in uitgeprinte versie bij het zorgteam. Op de L-schijf staat een powerpoint-presentatie die gegeven is over het gebruik van het DHH. Voor de leerlingbegeleiding (compacten en verrijken) is geprobeerd een zo duidelijk mogelijk overzicht te maken, zodat leerkrachten er in de praktijk goed mee uit de voeten kunnen. Dit protocol is een afgeleide van de Beleidsnota Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen. Deze beleidsnota is te vinden op de L-schijf, onder Beleid. Hierin staat uitgebreid verwoord wat de visie en verdere achterliggende gedachten zijn van dit protocol.

4 3 1 DHH - Signalering Bij signalering wordt onderscheid gemaakt tussen groepssignalering en individuele signalering. 1.1 Groepssignalering (Quickscan) Ieder schooljaar wordt de groepssignalering gedaan in de groepen 1, 3 en 5. In de groepen 1 en 3 wordt deze 6 weken na instroom gedaan, in groep 5 aan het eind van het schooljaar. Omdat het jaar 2012 het eerste jaar is waarin de groepssignalering op de Godelindeschool wordt gehanteerd, is ervoor gekozen om in februari 2012 de groepssignalering te doen in alle groepen 1 tot en met 7. Er wordt gebruik gemaakt van de groepssignaleringslijst. Als er in een schooljaar al eerder dan genoemde tijdstippen signalen van mogelijke meer- of hoogbegaafdheid zijn, dan dient uiteraard eerder actie ondernomen te worden! Zie hiervoor Individuele signalering, of mogelijk direct diagnostiek. Actie De groepsleerkracht verzorgt de groepssignalering. De resultaten van de groepssignalering bespreekt de groepsleerkracht met de IB er tijdens de tweede groepsbespreking van het schooljaar. Beslissing De groepsleerkracht en het zorgteam beslissen over de te volgen actie: Tijdspad stoppen of individuele signalering of direct overgaan tot diagnostiek. Één week 1.2 Individuele signalering Individuele signalering vindt plaats, tijdens de schoolloopbaan: De leerling valt op in de groepssignalering De leerling behaalt gedurende langere tijd opvallend hoge prestaties De ouders van de leerling geven signalen af waaruit valt op te maken dat hun kind mogelijk hoogbegaafd zou kunnen zijn De leerkracht vangt signalen van de leerling op waaruit valt op te maken dat de leerling mogelijk hoogbegaafd zou kunnen zijn bij instroom: Tijdens het aanmeldingsgesprek met de ouders van een nieuwe leerling zijn er indicaties dat de leerling mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong heeft Indicaties uit externe informatiebronnen zoals peuterspeelzaal, onderwijskundig rapport na overstap van een andere school, schoolarts en/of consultatiebureau. De module Signalering van het DHH begeleidt de leerkracht en het zorgteam bij de beslissing of het wenselijk is om verder intern diagnostisch onderzoek te doen. Het DHH geeft slechts een richtlijn en het is steeds aan de leerkracht en het zorgteam om te beoordelen of zij zich kunnen vinden in de gegenereerde richtlijn en het daaruit voortvloeiende advies. De volgende aspecten worden altijd in de afweging meegenomen: Wat zijn de resultaten van het signaleringsonderzoek volgens de computer? Wordt dit beeld ondersteund door de algemene informatie van de ouders? Wordt dit beeld ondersteund door de algemene informatie van de leerkracht? Wordt dit beeld ondersteund door de gegevens uit andere bronnen?

5 4 Actie De groepsleerkracht verzorgt de individuele signalering: hij/zij informeert de ouders, start de module Signalering van het DHH op, nodigt ouders uit de vragenlijst in te vullen, voert bestaande didactische gegevens in en zorgt voor de uiteindelijke resultaten ( Conclusies en Grafieken ) van het DHH. Beslissing Indien het advies van het DHH is doorgaan naar diagnostiek dan wordt dit inprincipe uitgevoerd. Alleen bij twijfel volgt er eerst overleg met IB-er en/of ouders. Tijdspad Twee weken Stroomschema Individuele signalering DHH

6 5 2 DHH - Diagnostiek Onder diagnostiek verstaan we het verder verzamelen van gegevens aan de hand van de richtlijnen van het DHH om uiteindelijk een conclusie te kunnen trekken over mogelijke meer- of hoogbegaafdheid. Het verrichten van het diagnostisch onderzoek dat binnen de professionele grenzen van de school mogelijk is, is een taak die door de groepsleerkracht wordt gedaan. In de module Diagnostiek van het DHH worden nieuwe gegevens over een leerling verzameld om op basis daarvan een conclusie te trekken over de veronderstelde capaciteiten van de leerling en zijn specifieke leer- en begeleidingsbehoeften. Actie De groepsleerkracht begeleidt en doet de module diagnostiek van het DHH volgens het stappenplan (zie hieronder). De groepsleerkracht en de IB er bespreken het door het DHH gegenereerde profielverslag. Na bespreking van het profielverslag in het zorgteam, nodigt de groepsleerkracht de ouders uit voor een gesprek. De groepsleerkracht voert het gesprek, met ondersteuning van de IB er. De groepsleerkracht maakt het gespreksverslag, in overleg met de IB er. De groepsleerkracht stuurt het verslag van het gesprek naar de ouders. De IB er is het aanspreekpunt bij en coördineert het eventuele psychodiangnostisch onderzoek. Beslissing De leerkracht en de IB er bepalen het instapniveau van doortoetsen. Het zorgteam beslist over het wel/niet opvolgen van het advies van het DHH: is de leerling waarschijnlijk wel of waarschijnlijk niet meer- of hoogbegaafd, of is psychodiagnostisch onderzoek gewenst? Het zorgteam beslist over de te bieden leerlingbegeleiding. Tijdspad Acht weken (vakanties niet meegerekend) Stappenplan diagnostiek: Stap 1: De leerkracht vult online de zeer uitgebreide observatielijst uit module 2 van het DHH in. De vragen op de lijst betreffen de onderstaande aspecten: - Leer- en persoonlijkheidseigenschappen van meer- en hoogbegaafde leerlingen - Werk- en leerstrategieën - Zelfbeeld - Perfectionisme - Prestatiemotivatie - Sociaal functioneren - Faalangst - Onderpresteren Leerkrachten die online de vragenlijst invullen, krijgen een heldere toelichting wat er van hen verwacht wordt. Bovendien kunnen zij per vraag een korte toelichting bekijken om te zien wat er precies met de vraag bedoeld wordt. Stap 2: Na overleg nodigt de leerkracht de ouders per uit om online de observatielijst in te vullen. Ouders kunnen inloggen en direct online de observatielijst invullen. Zij hebben zeer beperkte gebruikersrechten en kunnen dus alleen de vragenlijst met betrekking tot hun eigen kind invullen. Er is een heldere toelichting wat er van hen verwacht wordt, per vraag kan een korte toelichting bekeken worden om te zien wat er precies met de vraag bedoeld wordt. Indien gewenst kunnen de ouders de vragenlijst op papier krijgen.

7 Stap 3: Stap 4: Stap 5: Stap 6: Stap 7: Stap 8: Stap 9: Leerlingen vanaf groep 5 kunnen inloggen en direct online de observatielijst invullen. De leerkracht verschaft hen de benodigde gegevens. Ook de leerlingen hebben zeer beperkte gebruikersrechten en kunnen dus alleen de vragenlijst over zichzelf invullen. De leerlingen krijgen een heldere toelichting wat er van hen verwacht wordt, ook zij kunnen per vraag een korte toelichting bekijken om te zien wat er precies met een vraag wordt bedoeld. Indien gewenst kunnen de leerlingen de vragenlijst op papier krijgen. De leerkracht controleert of de didactische gegevens uit het LVS (ingevuld tijdens de signaleringsprocedure) nog correct zijn en voert waarnodig correcties daarop door. De leerkracht plant samen met de IB er de verschillende momenten waarop de leerling zal worden doorgetoetst. Er wordt doorgetoetst op de leerstofgebieden begrijpend lezen, spelling en rekenen met de Cito LVS toetsen. De leerkracht zorgt ervoor dat de leerling volledig wordt doorgetoetst volgens de richtlijnen van het DHH en dat van hem/haar alle gegevens zijn opgenomen in het DHH. De leerkracht en de IB er bekijken samen het door de computer gegenereerde profielverslag. Naar aanleiding van dit profielverslag neemt het zorgteam een beslissing over de te bieden leerlingbegeleiding (Eerste of Tweede Leerlijn), of besluit dat er i.v.m. (ernstige) twijfel psychodiagnostisch onderzoek gewenst is. De leerkracht en de IB er bereiden het oudergesprek samen voor. De leerkracht voert het gesprek met de ouders, met ondersteuning van de IB er. De leerkracht maakt in overleg met de IB er een verslag van dit oudergesprek. Het verslag wordt de ouders toegezonden, zodat ze deze kunnen doorlezen. Eventuele opmerkingen kunnen worden meegenomen in de laatste versie van dit verslag. 6 Na diagnostiek volgens het DHH blijven drie groepen leerlingen over: 1. Leerlingen die zeer waarschijnlijk hoogbegaafd zijn 2. Leerlingen bij wie twijfels/grotere problemen bestaan 3. Leerlingen die zeer waarschijnlijk niet hoogbegaafd zijn Leerlingen bij wie twijfels/grotere problemen bestaan, zullen worden doorverwezen voor psychodiagnostisch onderzoek, onder de voorwaarden die staan beschreven in paragraaf van de Beleidsnota Meer- of hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen (zie L- schijf).

8 Stroomschema Diagnostiek DHH 7

9 8 3 Leerlingbegeleiding Na de fase van diagnostiek, zowel intern via het DHH als extern via psychodiagnostisch onderzoek, moet duidelijk zijn geworden of een leerling wel of niet meer- of hoogbegaafd is. Als een leerling niet meer- of hoogbegaafd is bevonden, noemen wij de leerling (hoog)intelligent. De leerlingbegeleiding bestaat uit compacten en verrijken van de reguliere leerstof en wordt aangeboden via twee verschillende leerlijnen: De Eerste Leerlijn, die is bedoeld voor leerlingen die - volgens het DHH of door extern psychodiagnostisch onderzoek niet meer- of hoogbegaafd zijn bevonden, maar wel grote intellectuele capaciteiten hebben n voor leerlingen die: - bijzonder getalenteerd zijn op slechts één vakgebied, te weten Rekenen/wiskunde of Taal. De Tweede Leerlijn, die is bedoeld voor leerlingen die - volgens het DHH of door extern psychodiagnostisch onderzoek meer- of hoogbegaafd zijn bevonden. Zij krijgen leerstof aangeboden volgens de richtlijnen van het DHH voor compacting en verrijking. De (Eerste en) Tweede Leerlijn: weektaak Leerlingen uit de Tweede Leerlijn werken verplicht met een weektaak (zie bijlage 1). Voor leerlingen in de eerste leerlijn is het gebruik van de weektaak optioneel. De leerkracht vult deze weektaak in, zodat de leerling iedere week vooraf een overzicht heeft van zijn/haar taken van die week. Op deze weektaak staan alle lessen die de reguliere groep die week aangeboden krijgt. De leerkracht geeft voor de leerling uit de Tweede Leerlijn op de weektaak aan welke opdrachten van die lessen hij/zij moet maken. Daarnaast vult de leerkracht in welke verrijkingslessen hij/zij moet maken. Deze verrijkingsopdrachten zijn niet vrijblijvend en worden ingevuld bij het vakgebied waaronder de opdrachten vallen. In onderling overleg tussen leerkracht en leerling kan Extra Werk (= vrijblijvend!) worden ingevuld.

10 9 3.1 Compacten In het DHH, dat voor iedere leerkracht toegankelijk is, zijn de richtlijnen voor compacting te vinden onder het kopje leerlingbegeleiding Voor het gemak zijn hierna de richtlijnen voor rekenen en taal voor beide leerlijnen opgenomen. Uiteraard kan de leerkracht in individuele gevallen van deze richtlijnen afwijken, als de onderwijsbehoefte van de leerling hierom vraagt Compacten van rekenen Bij de richtlijnen voor compacting is uitgegaan van de volgende algemene uitgangspunten: Leerlingen doen in principe mee met de introductie van nieuwe elementen in de leerstof; Leerlingen hebben minder behoefte aan oefenstof; Leerlingen hebben nauwelijks of geen behoefte aan herhalingsstof; Leerlingen hebben behoefte aan grote leerstappen; Leerlingen hebben behoefte aan opdrachten met een uitdagend karakter; Leerlingen moeten betrokken blijven bij het groepsgebeuren; Leerkrachten moeten zicht kunnen houden op het leerproces van de leerling; Leerlingen hebben behoefte aan opdrachten met een uitdagend karakter. Voor de eerste leerlijn gelden de volgende uitgangspunten: Instructie van nieuwe elementen in de leerstof wordt meegedaan; Interactief oefenen met nieuwe leerstof wordt meegedaan, hier gaat het om oefenstof die wordt aangeboden tijdens de leerkrachtgebonden lessen; Oefenstof gericht op het zelfstandig verwerken van nieuwe elementen van de basisstof wordt aangeboden, het gaat hier oefenstof tijdens de leerkrachtgebonden lessen; Oefenstof gericht op het zelfstandig verder oefenen van de basisstof wordt in beperkte mate aangeboden (ongeveer de helft van de oefenstof); Oefenstof gericht op herhaling van de basisstof wordt niet aangeboden; Oefenstof gericht op remediering worden niet aangeboden; Groepsgerichte activiteiten worden in principe meegedaan; Methodetoetsen worden meegedaan; Uitloopopdrachten uit de methode bedoeld voor snellere leerlingen worden alleen aangeboden wanneer het gaat om opdrachten met een hogere moeilijkheidsgraad; Verdiepings- of verrijkingsopdrachten bedoeld voor betere leerlingen uit de methode worden aangeboden voor zover het gaat om interessante, uitdagende opdrachten. Voor de tweede leerlijn gelden de volgende uitgangspunten: Instructie van nieuwe elementen in de leerstof wordt naar behoefte meegedaan; Interactief oefenen met nieuwe leerstof wordt in beperkte mate meegedaan, hier gaat het om oefenstof die wordt aangeboden tijdens de leerkrachtgebonden lessen; Oefenstof gericht op het zelfstandig verwerken van nieuwe elementen van de basisstof wordt aangeboden, het gaat hier om oefenstof tijdens de leerkrachtgebonden lessen; Oefenstof gericht op het zelfstandig verder oefenen van de basisstof wordt niet aangeboden; Oefenstof gericht op herhaling van de basisstof wordt niet aangeboden; Oefenstof gericht op remediëring wordt niet aangeboden; Groepsgerichte activiteiten worden in principe meegedaan; Methodetoetsen worden meegedaan; Uitloopopdrachten uit de methode bedoeld voor snellere leerlingen worden niet aangeboden;

11 Uit de verdiepings- of verrijkingsopdrachten bedoeld voor betere leerlingen uit de methode wordt een selectie gemaakt van de interessante, uitdagende opdrachten Compacten van Taal Bij de richtlijnen voor compacting is uitgegaan van de volgende algemene uitgangspunten: leerlingen doen in principe mee met de introductie van nieuwe elementen in de leerstof; leerlingen hebben minder behoefte aan oefenstof; leerlingen hebben nauwelijks of geen behoefte aan herhalingsstof; leerlingen hebben behoefte aan grote leerstappen; leerlingen hebben behoefte aan opdrachten met een uitdagend karakter; leerlingen moeten betrokken blijven bij het groepsgebeuren; leerkrachten moeten zicht kunnen houden op het leerproces van de leerling; leerlingen hebben behoefte aan opdrachten met een uitdagend karakter. Voor de eerste leerlijn gelden de volgende uitgangspunten: bij instructie tijdens leerkrachtgebonden lessen wordt meegedaan; aan interactief oefenen met nieuwe leerstof wordt meegedaan, hier gaat het om oefenstof die wordt aangeboden tijdens de leerkrachtgebonden lessen; oefenstof bedoeld voor het zelfstandig oefenen van de basisstof wordt in beperkte mate aangeboden (ongeveer de helft van de oefenstof); oefenstof gericht op herhaling van de basisstof wordt niet aangeboden; oefenstof gericht op remediëring wordt niet aangeboden; aan groepsgerichte activiteiten wordt in principe meegedaan; aan methodetoetsen wordt meegedaan; uitloopopdrachten uit de methode bedoeld voor snellere leerlingen worden alleen aangeboden wanneer het gaat om opdrachten met een hogere moeilijkheidsgraad; verdiepings- of verrijkingsopdrachten bedoeld voor betere leerlingen uit de methode worden aangeboden voor zover het gaat om interessante, uitdagende opdrachten. Voor de tweede leerlijn gelden de volgende uitgangspunten: instructie tijdens leerkrachtgebonden lessen wordt beperkt tot de introductie van nieuwe elementen in de leerstof; aan interactief oefenen met nieuwe leerstof wordt in beperkte mate meegedaan, het gaat hier om oefenstof die wordt aangeboden tijdens de leerkrachtgebonden lessen; oefenstof bedoeld voor het zelfstandig oefenen van de basisstof wordt niet aangeboden; oefenstof gericht op herhaling van de basisstof wordt niet aangeboden; oefenstof gericht op remediëring wordt niet aangeboden; aan groepsgerichte activiteiten wordt in principe meegedaan; aan methodetoetsen wordt meegedaan; uitloopopdrachten uit de methode bedoeld voor snellere leerlingen worden niet aangeboden; uit de verdiepings- of verrijkingsopdrachten bedoeld voor betere leerlingen uit de methode wordt een selectie gemaakt uit de interessante, uitdagende opdrachten.

12 Compacten Taal Eerste Leerlijn

13 Compacten Taal Tweede Leerlijn

14 13

15 Compacten van Spelling Bij de richtlijnen voor compacting is uitgegaan van de volgende algemene uitgangspunten: leerlingen doen in principe mee met de introductie van nieuwe elementen in de leerstof; leerlingen hebben minder behoefte aan oefenstof; leerlingen hebben nauwelijks of geen behoefte aan herhalingsstof; leerlingen hebben behoefte aan grote leerstappen; leerlingen hebben behoefte aan opdrachten met een uitdagend karakter; leerlingen moeten betrokken blijven bij het groepsgebeuren; leerkrachten moeten zicht kunnen houden op het leerproces van de leerling. Voor de eerste leerlijn gelden de volgende uitgangspunten: bij het aanbieden van nieuwe woordpakketten wordt meegedaan; de nadruk tijdens de instructiefase ligt op het aanbieden van spellingsregels; oefenstof gericht op het zelfstandig oefenen van de basisstof wordt in beperkte mate aangeboden (ongeveer de helft van de oefenstof); oefenstof gericht op herhaling van de basisstof wordt niet aangeboden; oefenstof gericht op remediëring wordt niet aangeboden; aan controledictees wordt meegedaan; uitloopopdrachten uit de methode bedoeld voor snellere leerlingen worden alleen aangeboden wanneer het gaat om opdrachten met een hogere moeilijkheidsgraad; verdiepings- of verrijkingsopdrachten bedoeld voor betere leerlingen uit de methode worden niet aangeboden. Voor de tweede leerlijn gelden de volgende uitgangspunten: bij het aanbieden van nieuwe woordpakketten wordt meegedaan; de nadruk tijdens instructiefase ligt op het aanbieden van spellingsregels; oefenstof gericht op het zelfstandig oefenen van de basisstof wordt niet aangeboden; oefenstof gericht op herhaling van de basisstof wordt niet aangeboden; oefenstof gericht op remediëring wordt niet aangeboden; aan controledictees wordt meegedaan; uitloopopdrachten uit de methode bedoeld voor snellere leerlingen worden niet aangeboden; verdiepings- of verrijkingsopdrachten bedoeld voor betere leerlingen uit de methode worden niet aangeboden. Spelling in Beeld is zo gemaakt dat de leerlingen in principe de verschillende fasen zelfstandig kunnen doorlopen. Aan de startinstructie (= verkorte instructie) wordt altijd meegedaan. Daarna werkt de leerling zelfstandig.

16 Compacten Spelling eerste leerlijn 15

17 16

18 Compacten Spelling tweede leerlijn

19 Nogmaals: de leerkracht kan in individuele gevallen van bovenstaande richtlijnen afwijken, als de onderwijsbehoefte van de leerling hier om vraagt. 18

20 Verrijken Door compacting komt er tijd vrij waarin leerlingen aan verrijkingstaken gaan werken. De verrijkingsstof dient als een vervangend leerstofaanbod en niet als een extra aanbod bovenop de normale hoeveelheid werk die iedere leerling krijgt. Verrijkingstaken hebben deels een verplichtend karakter, maar worden deels op een vrijblijvende manier aangeboden. De leerkracht maakt met de leerling duidelijke afspraken over de te maken verrijkingsstof. In iedere groep is een eigen map aanwezig met verrijkingsmateriaal dat ingezet kan worden bij compacting. De materialen hiervoor zijn zeer zorgvuldig geselecteerd op aanbeveling van deskundigen. Door het gebruik van de materialen in de mappen en niet willekeurig uitgezocht materiaal wordt de doorgaande lijn geborgd en wordt voorkomen dat leerlingen in bijvoorbeeld groep 7 materiaal aangeboden krijgen dat ze al in groep 6 hebben gedaan. Indien leerkrachten zelf materiaal hebben waar zij met grote tevredenheid mee werken, dan volgt overleg met de parallel groep en daarna met de coördinator meer- en hoogbegaafden of dit materiaal aan de mappen van het betreffende leerjaar toegevoegd kan worden. Op L:\(hoog) begaafdenbeleid\verrijkingsmappen is te vinden welke materialen in welke leerjaar gebruikt worden (inhoudsopgave van de mappen) Verrijken Eerste Leerlijn Voor leerlingen uit de Eerste Leerlijn wordt eerst verrijking uit de methoden aangeboden. Pas als dat is afgerond, kan verder gewerkt worden aan ander verrijkingsmateriaal. Hieronder staan verrijkingstaken, in volgorde, die een verplichtend karakter hebben: Verrijking Eerste Leerlijn Rekenen/Wiskunde: 1. Plusopgaven uit Alles Telt 2. Plustaak Rekenen, van uitgever Delubas Verrijking Eerste Leerlijn Taal: 1. Extra opdrachten uit Taal in Beeld 2. Taalmaker van Taal in Beeld 3. Plustaak Taal, van uitgever Delubas 4. Slimme Taal (kranten en tijdschriften/kinderliteratuur) 5. Projecten, zoals Namen, Dino s, uit Kant en Klaar Plus (uitgave van het centrum voor begaafdheidsonderzoek) Verrijking Eerste Leerlijn Spelling: 1. Extra opdrachten uit Spelling in Beeld 2. Projecten, zoals Namen en Dino s Verrijken Tweede Leerlijn Voor leerlingen uit de Tweede Leerlijn wordt een selectie gemaakt uit de verrijkingsopdrachten uit de reguliere methoden. Alleen de écht uitdagende opdrachten worden gemaakt. Deze opdrachten hebben een verplichtend karakter. Daarnaast werken de meer- en hoogbegaafde leerlingen aan verrijjkingsopdrachten die deels door de leerkracht (en evt. de Plusklasleerkracht) zijn geselecteerd, deels door de leerling zelf zijn gekozen. Verrijking Tweede Leerlijn Rekenen/Wiskunde (niet per definitie in deze volgorde) 1. Selectie van plusopgaven uit Alles Telt (deze zijn niet allemaal uitdagend genoeg) eventueel direct naar het plusschrift en geen plusopgaven uit de methode 2. Plusschrift van Alles Telt 3. Rekentijgers

21 4. Somplextra (geschikt vanaf groep 6) 5. Topklasser bv Wiskunde (zie de verrijkingsmap van het betreffende jaar) 6. Logische Breinbrekers 7. Wisschriften 8. Rekenmeesters 20 Verrijking Tweede Leerlijn Taal: 1. Selectie van uitdagende Extra opdrachten uit Taal in Beeld 2. Slimme taal (kranten en tijdschriften/kinderliteratuur) 3. Taalmaker selectie van de computerbladen uit Taal in Beeld 4. Projecten, zoals Namen, Prachtige patronen, uit Kant en Klaar Plus (uitgave van het centrum voor begaafdheidsonderzoek) deze projecten zijn breed verrijkend over alle vakken. 5. Overig materiaal uit de verrijkingsmap, zoals bijvoorbeeld op naar het VO en Detective Denkwerk Kinheim gidsen en Topklassers. Verrijking Tweede Leerlijn Spelling: 1. zie verrijking taal 2. vrije schrijfopdrachten De werkgroep wil een leertrajectkaart en/of een (digitaal) portfolio ontwikkelen, waarin het verrijkingsmateriaal van de leerling wordt bijgehouden gedurende de gehele schoolloopbaan. 4 De Plusklas Nadat bij een leerling, na psychodiagnostisch onderzoek meer- of hoogbegaafdheid is vastgesteld of er door onderzoek via het DHH voldoende aanwijzingen zijn dat de leerling op het niveau van meer- of hoogbegaafdheid kan functioneren, zal het zorgteam de behoefte aan deelname aan de Plusklas onderzoeken en vaststellen. De onderwijsbehoefte van de leerling is hierbij het uitgangspunt. Het zorgteam maakt gebruik van informatie die door de orthopedagoog/psycholoog is verstrekt (zowel in het rapport als tijdens de bespreking van dit rapport) en van informatie die uit het DHH is gegenereerd. Bij beide vormen van onderzoek is de input van ouders en leerkrachten van belang. Als een leerling in de Plusklas zit, kan blijken dat dit niet de juiste plek is voor dit kind om tot leren en werken te komen. Hier kunnen verschillende redenen voor aanwezig zijn. In dit geval overlegt de leerkracht van de Plusklas met de leerkracht van de stamgroep en de IB er. Er kan besloten worden dat het beter is dat de leerling uit de Plusklas gaat. Ook hierbij worden de ouders en de leerling betrokken. De uiteindelijke beslissing over hoe verder te handelen ligt in deze situaties bij het zorgteam. Het is mogelijk dat een leerling tijdelijk uit de Plusklas gaat, en er later, als de behoefte weer wel aanwezig is, weer in komt. Ook hier neemt het zorgteam de beslissing. Voor verder informatie wordt verwezen naar de Beleidsnota (zie L-schijf).

22 21 5 Vervroegde doorstroming vanaf groep 3 Vervroegde doorstroming vanaf groep 3 kan gerealiseerd worden door een klas over te slaan door compacting van twee leerstofjaren in een schooljaar aan te bieden. Vervroegde doorstroming is een maatregel die wij slechts zullen toepassen als er geen andere opties meer zijn in de leerlingenzorg om begeleiding van de leerling optimaal te houden. Vervroegde doorstroming is dus een maatregel die slechts bij hoge uitzondering genomen zal worden, in nauw overleg met de leerkracht, het zorgteam en de directie. Dit betekent dat slechts leerlingen die aan onze criteria voldoen hiervoor in aanmerking komen (zie de Beleidsnota, paragraaf ). Op grond van onze verantwoordelijkheid voor zowel een pedagogisch als onderwijskundig hoogstaande kwaliteit van leerlingenzorg, stellen we daarbij dat een leerling (vanaf groep 3) in principe slechts eenmaal tijdens de basisschoolperiode vervroegd kan doorstromen. Bij twijfel zal een extern deskundige om advies worden gevraagd. Voordat overgegaan wordt tot het nemen van een beslissing over vervroegde doorstroming, wordt voor iedere leerling die daarvoor mogelijk in aanmerking komt de versnellingswenselijklheidslijst van het SLO ingevuld door ouders en leerkracht. Dit gebeurt in nauw overleg tussen leerkracht en IB er. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Beleidsnota (zie L-schijf). 6 Evaluatie Om de resultaten van het handelen goed te kunnen volgen en beoordelen, wordt de begeleiding van de leerlingen geëvalueerd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen evaluatie van de (hoog)intelligente leerlingen en evaluatie van de meer- en hoogbegaafde leerlingen. 6.1 Evaluatie Eerste Leerlijn De prestaties van de (hoog)intelligente leerlingen worden door de eigen leerkracht gevolgd. De resultaten van methodegebonden toetsen, niet-methodegebonden toetsen, het verrijkingsmateriaal en de algemene ontwikkeling van de leerling worden nauwlettend gevolgd en geregistreerd (o.a. via Parnassys), net als overigens alle leerlingen. Op basis van deze gegevens neemt de leerkracht een beslissing over de verdere leerlingbegeleiding. Het is daarbij mogelijk dat een leerling uit de Eerste Leerlijn geplaatst wordt. Bij twijfel wordt overleg gepleegd met het zorgteam. Een beslissing over de leerlingbegeleiding zal altijd in het belang van de leerling worden genomen. 6.2 Evaluatie Tweede Leerlijn De evaluatie van de hoogbegaafde leerlingen wordt door zowel de leerkracht van de stamgroep als door de leerkracht van de Plusklas verzorgd, in overleg met het zorgteam. Hoogbegaafde leerlingen vallen met betrekking tot de coördinatie van de zorg onder de verantwoordelijkheid van het zorgteam. De leden van het zorgteam beschikken over de vereiste deskundigheid ten aanzien van de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Uiteraard worden de prestaties van de meer- en hoogbegaafde leerlingen door de eigen leerkracht gevolgd: de resultaten van methodegebonden toetsen, niet-methodegebonden toetsen, (deels) het verrijkingsmateriaal en de algemene ontwikkeling van de leerling worden nauwlettend gevolgd en geregistreerd (o.a. via Parnassys). De prestaties en de ontwikkeling van de meer- en hoogbegaafde leerlingen worden ook door de leerkracht van de Plusklas gevolgd: de resultaten van het verrijkingsmateriaal en de prestaties bij activiteiten en projecten worden nauwlettend gevolgd en geregistreerd. Minstens twee keer per jaar vindt afstemming plaats tussen de leerkracht van de stamgroep en de leerkracht van de Plusklas.

23 22 Bijlage: Weektaak Waarom een weektaak: - de leerling heeft verantwoordelijkheid voor eigen werk - de leerling leert te plannen en te structureren - leerkracht, leerling en ouders hebben zicht op differentiatie in leerstof - verrijking (moeilijker) kan meer tijd vragen dan de leerling gewend is: concentratiespanne vergroten - door opname van verrijking in weektaak (verplichtend): de leerling leert dat het normaal is om met moeilijkere taken om te gaan en dat fouten maken mag - werk naar keuze : stimuleert de leerling - de leerling en leerkracht krijgen zicht op volgorde van taken en aanpak (kleuren geven houvast en hebben een signaalfunctie) - gemakkelijkere afstemming tussen de groepsleerkracht en Plusklasleerkracht - zicht krijgen op voortgang en ontwikkeling bij werken met weektaak - communicatie met ouders om inzicht te geven in dagelijkse gang van zaken (zie achterkant van weektaak) Wie vult de weektaak in: - de groepsleerkracht vult de weektaak in (wat heeft de leerling nodig of welk doel moet hij/zij halen? afwijken van methode of van de compactingsrichtlijnen moet mogen!) - Verrijking kan worden afgestemd/overlegd met Plusklas-leerkracht - in onderling overleg kan verrijking vanuit Plusklas ook in weektaak worden opgenomen Hoe weektaak invullen: - de weektaak wordt maandagochtend aan de leerling gegeven - het basisprogramma van de weektaak is hetzelfde als voor alle andere groepsleerlingen: het weekrooster in de rode map (wat wordt op welke dag gedaan?) - invullen van basisprogramma: voldoende is om blok 2, les 3 in te vullen: de leerling volgt zelf de compactingsrichtlijnen! - Verrijking wordt specifiek ingevuld: wat, welke bladzijden of welke opdrachten. Maakt in principe niet uit op welke dagen het de opdrachten worden ingevuld: de leerling is vrij in het plannen van het werk - Werk naar keuze vult de leerling zelf in - Op de achterkant kan de leerkracht opmerkingen plaatsen (vooraf: let op, of achteraf: goed gewerkt of beter plannen ) - De ouder/verzorger heeft ook mogelijkheid om opmerking te plaatsen Wat doet de leerling: - de leerling kan zelf werk naar keuze invullen - als een opdracht is afgerond, wordt het hokje ingekleurd: de kleur komt overeen met de dag waarop de opdracht is afgerond. Dat betekent dat een opdracht die op vrijdag, staat in geel (= maandag) kan worden afgevinkt

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Doelgroep: Hoogbegaafde leerlingen: Leerlingen die regelmatig en gedurende langere tijd op een hoog niveau prestaties leveren. Hierbij moet

Nadere informatie

Meerbegaafden protocol

Meerbegaafden protocol Meerbegaafden protocol Kardinaal de Jongschool 1. Doelstelling Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Naast zorg voor kinderen die minder snel mee kunnen meekomen,

Nadere informatie

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Het opzetten van een beleid voor hoogbegaafde kinderen vraagt kennis over wat hoogbegaafdheid is. Het moet onderscheid kunnen maken tussen een slim kind en een hoogbegaafd

Nadere informatie

Beleidsplan. Hoogbegaafdheid. Mei 2007. Beleidsplan hoogbegaafdheid

Beleidsplan. Hoogbegaafdheid. Mei 2007. Beleidsplan hoogbegaafdheid Beleidsplan Hoogbegaafdheid Mei 2007. 1 2. Doelgroep Tot de doelgroep van het beleid voor hoogbegaafde leerlingen verstaan wij die leerlingen waarbij door psycho-diagnostisch onderzoek een intelligentiequotiënt

Nadere informatie

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen Beleid (hoog)begaafde leerlingen Stichting Primair Onderwijs Venray Schooljaar 2008-2009 Doelstelling Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs, waarbij tegemoet gekomen wordt aan

Nadere informatie

Beleidsplan. Meerbegaafdheid

Beleidsplan. Meerbegaafdheid Beleidsplan Meerbegaafdheid 1 St. Jozefschool 1. Doelstelling Wij als jenaplanschool gaan er van uit dat ieder kind uniek is met zijn eigen kwaliteiten en beperkingen en moet kunnen functioneren op zijn

Nadere informatie

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol.

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol. Maart 2012 Protocol (Hoog)begaafdheid Doel van het protocol. In dit protocol vinden leerkrachten handreikingen om (hoog)begaafde leerlingen (we noemen deze kinderen pluskinderen) te signaleren en te begeleiden.

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Basisschool Klimop 2012-2016

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Basisschool Klimop 2012-2016 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen 1 1. Doelstelling Onze school kiest ervoor om de begeleiding t.a.v. leerlingen, die behoefte hebben aan een meer dan gemiddeld leerstofaanbod, vast te leggen in een

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafdheid

Beleidsplan (hoog)begaafdheid 1 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Doelgroep 3. Signalering 3.1 Doelstelling 3.2 Procedure 3.3 Verantwoordelijkheid 3.4 Wanneer? 3.5 Verslaglegging 3.6 Communicatie met ouders 4. Diagnostiek 4.1 Doelstelling

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

Wij geven het kind de ruimte. om hun talenten te ontwikkelen.

Wij geven het kind de ruimte. om hun talenten te ontwikkelen. Wij geven het kind de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Het is fantastisch om veel verschillende kinderen om je heen te hebben in een klas. Elk kind heeft een andere behoefte om te spelen en te leren.

Nadere informatie

Aloysiusschool Amersfoort Datum: Status: definitief voor schooljaar

Aloysiusschool Amersfoort Datum: Status: definitief voor schooljaar Protocol hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen Aloysiusschool Amersfoort Datum: 4-3-2010 Status: definitief voor schooljaar 2009-2010 Inhoud protocol. 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Doelgroepen 4.

Nadere informatie

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado 0 Inhoudsopgave: 1. Inleiding... blz. 2 2. Doelstelling... blz. 3 3. Doelgroepen... blz. 3 4. Signalering... blz. 4 5. Diagnostische fase... blz. 5 6. Overwegingen

Nadere informatie

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 Den Dolder, 2011-2015 Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 1 "...Wijsheid is te weten dat uiteindelijk de kinderen zelf de weg naar de toekomst in handen hebben..." 1 www.wijswijzer.nl

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

(Hoog)begaafden protocol. Koningin Julianaschool Barneveld

(Hoog)begaafden protocol. Koningin Julianaschool Barneveld (Hoog)begaafden protocol Koningin Julianaschool Barneveld Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Visie op (hoog)begaafdheid 1.1 Definities (hoog)begaafdheid 2 2 1.2 Wat houdt (hoog)begaafdheid in? 2 1.3 Doelgroep

Nadere informatie

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs De lijst bestaat uit 114 vragen (stellingen) en kan in 30 minuten worden ingevuld. De lijst bestaat uit vier onderdelen: 1. Visie, draagvlak en kennis 2.

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

S K O D. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. HB Protocol SKOD

S K O D. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. HB Protocol SKOD S K O D Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen HB Protocol SKOD 1 Inhoudsopgave blz. 2 1. Inleiding en definities 3 1.1 Inleiding 1.2 Definitie van hoogbegaafdheid 1.3 Definitie van begaafdheid 1.4 Signalen

Nadere informatie

Zorgbeleid (hoog)begaafde leerlingen OBS Waterwolf OBS Waterwolf Zijdewinde VB Vijfhuizen. Begaafden beleid 1

Zorgbeleid (hoog)begaafde leerlingen OBS Waterwolf OBS Waterwolf Zijdewinde VB Vijfhuizen. Begaafden beleid 1 Zorgbeleid (hoog)begaafde leerlingen OBS Waterwolf 2016-2017 OBS Waterwolf Zijdewinde 38 2141VB Vijfhuizen Begaafden beleid 1 1.1 Inleiding De Waterwolf wil graag een school zijn die ook het maximale uit

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevennesc hool.nl www.curtevennesch ool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind uniek en toch lekker samen Niet

Nadere informatie

Beleidsplan. Begaafde leerlingen. Bs Het Venster

Beleidsplan. Begaafde leerlingen. Bs Het Venster Beleidsplan Begaafde leerlingen Inhoudsopgave 1. Bovenschoolse uitgangspunten beleid 2. Doelstelling 3. Doelgroep 4. Screening-signalering 4.1 Screening groep 4.2 Signalering 5. Diagnostiek 6. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Visie In de visie van onze school staat dat wij streven naar een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het uitgangspunt Voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong

Nadere informatie

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelgroep:2.1. Wat zijn excellente leerlingen 2.2 Definitie die we hanteren 2.3 Excellente leerlingen in de schoolpraktijk

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Beleidsplan cognitief getalenteerde leerlingen

Beleidsplan cognitief getalenteerde leerlingen Beleidsplan Cognitief getalenteerde leerlingen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Doelgroep 4. Signalering 4.1 Doelstelling 4.2 Doelgroep 4.3 Procedure 4.4 Wanneer? 4.5 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland Talent is wie je bent Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland maart 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op (hoog)begaafdheid 4 3. Doelgroep 6 4. Signalering 7 5. Diagnostiek

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevenneschool.nl www.curtevenneschool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind is uniek en toch lekker samen. en

Nadere informatie

Elk kind recht heeft op een doorgaande lijn van ontwikkeling in het onderwijs.

Elk kind recht heeft op een doorgaande lijn van ontwikkeling in het onderwijs. Meer- en hoogbegaafheid (juni 2017) Visie: Elk kind recht heeft op een doorgaande lijn van ontwikkeling in het onderwijs. Missie: We spreken kinderen aan op hun sterke kanten, hun begaafdheidsdomeinen,

Nadere informatie

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelgroep: 2.1 Wat zijn excellente leerlingen? 2.2 Definitie die we hanteren 2.3 Excellente leerlingen in de schoolpraktijk

Nadere informatie

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren!

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Enkele kenmerken van MHB leerlingen Grote denksprongen Gemotiveerd tot verwerven van

Nadere informatie

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel september 2012 Intro Ieder kind heeft van God gaven en talenten gekregen: voor ieder kind op zijn eigen niveau. In ons onderwijs willen we die verscheidenheid waarderen.

Nadere informatie

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Inleiding Eén van de profielpijlers van De Duif is presteren. We proberen uit alle leerlingen te halen wat er in zit. Ons doel is om voor alle

Nadere informatie

Aanpak voor hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen

Aanpak voor hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen Aanpak voor hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen Aanpak voor hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave 1.Doel van de aanpak voor hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen

Nadere informatie

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Voorwoord Voor u ligt een routeboekje waarin we u als ouder informeren over de manier waarop het onderwijs aan begaafde- en hoogbegaafde kinderen bij ons op school geregeld is. Het boekje is opgedeeld

Nadere informatie

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool Beleidsplan TOPTALENT Erkend Basisschool Het Mozaïek te Houten 2013-2014 1 Inhoud beleidsplan Toptalent Erkend op het Mozaïek te Houten 1. Inleiding *Voorwoord * Visie 2. Wat verstaan we onder Toptalent?

Nadere informatie

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen protocol aanpak plusleerlingen 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanpak plus-leerlingen... 3 2.1 Het menu voor alle plusgroep-leerlingen.... 3 2.2 Het menu voor de plusklas leerlingen... 4 3 en verrijken Rekenen,

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen 1 Inhoud (Hoog) begaafdheid blz: 1 Doelgroep 4 2 Signalering 5 2.1 Doelstelling 5 2.2 Procedure 5 2.3 Wanneer? 6 2.4 Tijdstip 6 2.5 Verantwoordelijkheid 6 2.6 Vervolgtraject 7 2.7 Verslaglegging 7 3. Diagnostiek

Nadere informatie

R.K. Basisschool t Ruimteschip - Opmeer. Beleid Hoogbegaafdheid en Meerkunners

R.K. Basisschool t Ruimteschip - Opmeer. Beleid Hoogbegaafdheid en Meerkunners R.K. Basisschool t Ruimteschip - Opmeer Beleid Hoogbegaafdheid en Meerkunners Inhoud 1. Visie... 3 2. Beleid: uitgangspunten... 5 Doel... 5 Doelstellingen... 5 Talentcoach... 6 Werkgroep Onderwijsconcept...

Nadere informatie

Beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid. Nutsschool Laan van Poot

Beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid. Nutsschool Laan van Poot Beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid Nutsschool Laan van Poot 2013/2014 1 Inleiding Op onze school krijgen de meer- en hoogbegaafde leerlingen extra verdieping en verrijking in de groep en daarnaast is

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan (hoog)begaafdheid 1

Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan (hoog)begaafdheid 1 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Beleidsplan (hoog)begaafdheid 1 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Doelgroep 3. Signalering 3.1 Doelstelling 3.2 Wanneer? 3.3 Procedure 3.4 Verantwoordelijkheid 3.5

Nadere informatie

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid 1 Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster De missie van de Nutsscholen en de NHJ-Poolster Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid 1. Wat is hoogbegaafdheid? Om over hoogbegaafdheid te kunnen spreken, moeten er drie kenmerken aanwezig zijn. -hoge intelligentie -grote creativiteit -grote

Nadere informatie

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Beleidsstuk Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Alle kinderen hebben recht op een stimulerende onderwijsomgeving om te leren. Elk kind met zijn eigen leerstijl en zijn eigen onderwijsbehoeften. Bij kleuters

Nadere informatie

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus (Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus Linschoten juli 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie... 3 Doelgroep... 3 Signaleren... 4 Onderpresteerders... 4 Onderwijsbehoeften... 4 Begeleiding...

Nadere informatie

KMO-protocol De Wegwijzer

KMO-protocol De Wegwijzer KMO-protocol De Wegwijzer 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding Motivaties voor het beleid, toepassing van het protocol en consequenties van het plan 3 Hoofdstuk 1 Het doel van het KMO-protocol 4 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010

Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010 Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010 INHOUD 1.Algemeen 1.1 Definitie 2. Begrippen 2.1 Compacten en verdiepen 2.2 Verrijken 2.3 Versnellen 2.4 Portfolio 3. Signalering via KIJK

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Protocol (Hoog) Begaafdheid

Protocol (Hoog) Begaafdheid Protocol (Hoog) Begaafdheid 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 3 2. Doelstelling. blz. 3 3. Doelgroepen blz. 3 4. Signalering.. blz. 4 5. Diagnose fase blz. 5 6. Overwegingen bij het plan van aanpak. blz.

Nadere informatie

In dit document gaan we nader in op het schoolspecifieke beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid. Allereerst bepalen we wat wij hieronder verstaan:

In dit document gaan we nader in op het schoolspecifieke beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid. Allereerst bepalen we wat wij hieronder verstaan: Inleiding In dit document gaan we nader in op het schoolspecifieke beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid. Allereerst bepalen we wat wij hieronder verstaan: Alle leerlingen die boven het gemiddelde niveau

Nadere informatie

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen 1 Inleiding Dit beleid is op Het Kompas bestemd voor de volgende doelgroepen: - Hoogbegaafde leerlingen; dit zijn leerlingen die gediagnosticeerd zijn en een IQ

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Efficiënt werken met het DHH

Efficiënt werken met het DHH Efficiënt werken met het DHH 16 februari 2017 Sylvia Drent Adviesbureau hoogbegaafde kinderen Dashboard 1 Gebruik instrumenten Screening hele groep Screening individuele leerlingen Diagnostiek individuele

Nadere informatie

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool.

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Ontdek-boek over hoogbegaafdheid door Wendy Lammers van Toorenburg) 1 januari 2014 1. (Hoog)begaafdenbeleid op de Lorentzschool. In het hedendaagse onderwijs is omgaan

Nadere informatie

Protocol. (hoog)begaafden

Protocol. (hoog)begaafden Protocol (hoog)begaafden Immanuelschool Boskoop 2013 Signalering groep 1 en 2 - het intakeformulier: Hierop staan vragen waarvan de antwoorden kunnen wijzen op mogelijke (hoog)begaafdheid. Ouders vullen

Nadere informatie

Plan van aanpak Verrijkingsaanbod I.B.S. de Boarne

Plan van aanpak Verrijkingsaanbod I.B.S. de Boarne Inleiding: In september 2011 is er bovenschools beleid vastgesteld m.b.t. (hoog)begaafdheid (zie bijlage). In dit beleid staat beschreven op welke manier (hoog)begaafde leerlingen gesignaleerd en gediagnosticeerd

Nadere informatie

5865 BJ 12 Mariaschool Tienray mei 2015

5865 BJ 12 Mariaschool Tienray mei 2015 5865 BJ 12 Mariaschool Tienray mei 2015 Inhoud: Visie Uitgangspunt en doelstelling Wat verstaan we onder hoogbegaafdheid? 3.1 doelgroep 3.2 leereigenschappen Plan van aanpak. 4.1 Signalering 4.2 diagnostiek

Nadere informatie

Routeboekjes De wereld in getallen: gebruik in de klas

Routeboekjes De wereld in getallen: gebruik in de klas Routeboekjes De wereld in getallen: gebruik in de klas - Selecteren van leerlingen Op basis van afspraken in het team worden de leerlingen geselecteerd die in principe voor een compact programma in aanmerking

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9 COMPACTEN & VERRIJKEN en GROEP 9 in de midden- en bovenbouw De Nobelaer Inleiding Dit jaar starten we met een nieuwe aanpak voor leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen.

Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen. Onderwijsdag 20 maart 2012 Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen. Compacten en verrijken zijn begrippen die meestal gebruikt worden in de context van onderwijs voor begaafde leerlingen. Leerlingen

Nadere informatie

Protocol begaafdheid

Protocol begaafdheid Protocol begaafdheid Inhoudsopgave 1. De doelgroep 1.1 Om welke leerlingen gaat het bij ons op school? 1.2 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 1.3 Talent op één gebied Beleid op de KWS 2. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Ruud Janssen Alles telt (2e editie - ThiemeMeulenhoff) De methode biedt een doorgaande lijn vanuit de kleuterbouw. De leerlijnen zijn digitaal beschikbaar. Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Inhoudsopgave 1 Wat is hoogbegaafdheid? 2 Visie van de Rank 3 Kansen en belemmeringen 4 Signaleren 5 Diagnosticeren 6 De aanpak in de klas/ buiten de klas 7 Communicatie met ouders

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid

Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Eleonoor van Gerven en Sylvia Drent Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Handleiding webbased versie N W O S W N S O The reasonable man adapts himself to the world around him. The unreasonable man

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Inleiding Je wilt gaan werken met Acadin. Het is aan te raden direct met een collega samen te werken. Ook is het goed Acadin als thema

Nadere informatie

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs :

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Marijke Schekkerman Specialist in Gifted Education www.debegaafdenwijzer.nl e-mail: debegaafdenwijzer@upcmail.nl Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Aanleiding: Steeds

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

Beleidsplan Beleidsplan MIND 1 Basisschool De Vijfmaster

Beleidsplan Beleidsplan MIND 1 Basisschool De Vijfmaster Beleidsplan 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstelling 2. Doelgroep 3. Signalering 3.1. Doelstelling 3.2. Doelgroep 3.3. Instrumenten 3.4. Procedure/ screeningsmomenten 3.5. Verantwoordelijkheid 3.6. Communicatie

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid De RK Daltonbasisschool St. Plechelmus hanteert het Protocol Hoogbegaafdheid van haar bestuur de Dr. Schaepmanstichting. Dit protocol is in 2009 gemaakt en binnen het bestuur is

Nadere informatie

Beleidsplan meer/hoogbegaafdheid

Beleidsplan meer/hoogbegaafdheid Beleidsplan meer/hoogbegaafdheid 1. Algemeen 1.1 Doelgroep Tot de doelgroep van het beleid voor meer/hoogbegaafde kinderen op de Golfbreker behoren: 1. kinderen waarbij door een erkende psycholoog een

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD 18 1851 LB HEILOO TEL. 072 5332530 E-MAIL: info@radboud-school.nl januari 2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Uitgangspunten bij het protocol verlengen of versnellen...

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Plusklas IKC NoordRijk

Plusklas IKC NoordRijk Plusklas IKC NoordRijk Visie We zien als school dat er een groep leerlingen die op bovengemiddeld begaafd niveau presteert vastloopt als gevolg van de reguliere onderwijsaanpak. Van relatief onderpresteren,

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

(Hoog)Begaafde leerlingen

(Hoog)Begaafde leerlingen (Hoog)Begaafde leerlingen Kerkstraat 60 Postadres: Postbus 174 5100 AD DONGEN Tel: 0162-315500 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen 1 Inhoud Beleidsplan... 4 Inleiding... 4 1. Doelstelling... 4 2. Hoogbegaafdheid...

Nadere informatie

meer- en hoogbegaafdheid

meer- en hoogbegaafdheid Onderwijs op maat: Een wereld van verschil! O.b.s. Klim-op Dirk IV-plein 35 4223 NJ Hoornaar 0183-582076 info@obsklim-op.nl Protocol meer- en hoogbegaafdheid Inhoudsopgave Inleiding Visie Criteria Doelstelling

Nadere informatie

(HOOG)BEGAAFDHEID 1 Hoogbegaafdheid Anne Franksschool Ellecom november 2015

(HOOG)BEGAAFDHEID 1 Hoogbegaafdheid Anne Franksschool Ellecom november 2015 (HOOG)BEGAAFDHEID 1 INHOUD: 1. Hoe gaan wij om met (hoog)begaafdheid? Blz. 3 2. Stappenplan (hoog)begaafdheid Blz. 4 3. Schema: Bepalen actuele beheersingsniveau Blz. 5 4. Compacten en verrijken Blz. 6

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Een handreiking voor ouders en scholen die met dit dilemma te maken krijgen

Een handreiking voor ouders en scholen die met dit dilemma te maken krijgen Vervroegde Toelating Basisschool Een handreiking voor ouders en scholen die met dit dilemma te maken krijgen In reguliere situaties gaan kinderen met 4 jaar naar de basisschool. Soms is het wenselijk om

Nadere informatie

Beleid Zorgverbreding aan de bovenkant. Beleid zorgverbreding aan de bovenkant

Beleid Zorgverbreding aan de bovenkant. Beleid zorgverbreding aan de bovenkant Beleid zorgverbreding aan de bovenkant Versie 01-06-2015 1 Inhoudsopgave Onderwerp: Bladzijde: Doel beleidsplan 3 Meer en hoogbegaafdheid 4 Ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters 4 Intelligente leerlingen

Nadere informatie