Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool"

Transcriptie

1 Beleidsplan TOPTALENT Erkend Basisschool Het Mozaïek te Houten

2 Inhoud beleidsplan Toptalent Erkend op het Mozaïek te Houten 1. Inleiding *Voorwoord * Visie 2. Wat verstaan we onder Toptalent? * Omschrijving doelgroep 3. Signalering en diagnostisering * Stappenplan signalering. * Uitvoering van het SIDI signaleringsinstrument * Stappenplan diagnostisering 4. Begeleiding van Toptalenten. Taak en rolomschrijving. * Organisatie * Rol van de leerkracht, Intern Begeleider, Toptalentcoach * Beknopt overzicht begeleiding Toptalenten. 5. Versnellen, verdiepen, verrijken * Stappenplan compacten en verrijken. 6. Orthotheek * Wat is er aanwezig 7. Verrijkingsklas * Wat is de verrijkingsklas * Aanmelding 8. Communicatie met Ouders * Communicatie naar de ouders 2

3 9. Evaluatie schooljaar *Borgen *Actiepunt komend schooljaar *Plusgroep en Spaanse les schooljaar

4 1.Inleiding Voorwoord Het meisje met de vleugels Er was eens een meisje dat vleugels kreeg, die groeiden uit haar schouderbladen. De buren spraken de ouders er op aan, dat ze die vleugels moesten afknippen, maar de ouders reageerden verbaasd en weigerden. Een poosje later zeiden de buren: "Als je ze dan niet wil afknippen, laat ze dan tenminste kortwieken". Weer weigerden de ouders en gingen de buren onverrichter zake naar huis. Maar enige tijd later kwamen de buren er weer op terug: "Wat doe je het kind aan?" De ouders zeiden: "We leren haar vliegen. (peuterplace.nl, het meisje met de vleugels, 2008) Gelukkig willen de ouders van dit meisje haar leren vliegen en niet kortwieken, zoals de buren aanraden. Dit kind mag zichzelf zijn. Dit is één van de belangrijkste voorwaarden voor een goede ontwikkeling voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en leerlingen die op een of meerdere gebieden begaafd zijn. Zichzelf zijn, niet alleen thuis, maar ook op school. Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid en een natuurlijke ontwikkelingslijn. Goed onderwijs moet aansluiten bij de persoonlijkheid en ontwikkelingslijn van kinderen. 4

5 Visie Het is onze visie dat passend onderwijs noodzakelijk is, hieronder vallen ook meer- en hoogbegaafde kinderen. Toptalenten genoemd. We onderscheiden twee typen toptalenten. Eerste leerlijn: kinderen uitblinkend op meerdere vakgebieden (meerbegaafde leerling). Tweede leerlijn: kinderen uitblinkend op alle vakgebieden (hoogbegaafde leerling). Het is onze missie om: meer- en hoogbegaafde leerlingen te herkennen en erkennen. binnen onze school, een toepasbaar, uitdagend leeraanbod aan te bieden. deze leerlingen te LEREN leren, zodat ze zich op cognitief gebied en op sociaalemotioneel gebied optimaal kunnen ontplooien. Binnen onze zorgstructuur signaleren we de begaafdheid van het kind. Wij ondersteunen het kind in zijn onderwijsbehoefte door aan te sluiten op zijn/haar niveau. Na de signalering gaan we middels een groeps/handelingsplan de kinderen op hun eigen niveau uitdagen. Dit in overleg met ouders en het betreffende kind. 5

6 2. Wat verstaan we onder Toptalent? Omschrijving doelgroep. De kinderen die wij op school beschouwen als een toptalent zijn kinderen die: Bij een intelligentie onderzoek een IQ scoren van 130 of hoger. (let op, het is verplicht om een onderzoek te laten afnemen als kinderen van onze school mee gaan doen bij de verrijkingsklas) Kinderen die gedurende langere tijd, hoge A scores halen bij meerdere Cito afnames en bij meerdere vakken. Het model van Mönks In het model van Monks is schematisch weergegeven dat niet alleen een hoge intelligentie een rol speelt. Ook doorzettingsvermogen, taakgerichtheid en creativiteit spelen een belangrijke rol. De gebieden aangegeven in het schema zijn belangrijk om tot hoogbegaafde prestaties te komen. Onder motivatie wordt verstaan: doorzettingsvermogen om een bepaalde taak tot een goed einde te brengen, zich aangetrokken voelen tot een taak. Bij creativiteit spelen productief denken, originele oplossingen vinden en bedenken een rol. Ook het bedenken van problemen is een belangrijke factor. 6

7 Toch zal niet ieder kind dat deze kenmerken bezit dit laten zien. Persoonlijkheidskenmerken en de sociale omgeving hangen nauw samen en beïnvloeden elkaar. Belemmerende factoren op een of meer gebieden kunnen ertoe leiden dat een hoog intelligent kind niet tot hoogbegaafde prestaties komt. 3. Signalering /diagnostisering Op het Mozaïek wordt op verschillende momenten gesignaleerd. Hieronder staan de verschillende stappen in de signaleringsketting beschreven. Groep 1-2 Intakeformulier Het intakeformulier wordt aan ouders gestuurd, voorafgaand aan het eerste gesprek met de Intern Begeleider. (hierna verder aangeduid als IBer) Het intakeformulier wordt vergezeld van een begeleidende brief waarin een korte toelichting staat. De ingevulde formulieren worden doorgestuurd naar de groepsleerkracht. Intakegesprek Het intakegesprek wordt met ouders van iedere nieuwe kleuter gevoerd. Het gesprek wordt gevoerd met de IBer. Inhoud van het gesprek is het intakeformulier. Formulier peuterspeelzaal De overdracht van de peuterspeelzaal wordt (actief) gevraagd aan ouders van iedere nieuwe kleuter. Op het intakeformulier wordt aangegeven de gegevens te willen ontvangen. Indien er geen overdrachtspapieren zijn bijgevoegd tijdens het gesprek met de IBer is de leerkracht verantwoordelijk voor het navragen bij de ouders. Observatie eerste 6 weken De eerste 6 weken vindt er geregeld gerichte observatie plaats waarbij op diverse zaken wordt gelet. Deze periode wordt afgesloten met een gesprek. Menstekening Er wordt op twee momenten een menstekening door iedere kleuter gemaakt. Allereerst wordt aan ouders gevraagd een menstekening mee te nemen tijdens het intakegesprek. De tweede keer in de eerste week dat de leerling op school is zal aan het kind gevraagd worden een menstekening te maken. De aanwijzingen uit het SIDI protocol en de genoemde normering van Goodenough worden gehanteerd om de menstekeningen te analyseren. 7

8 Kleuter- volgsysteem Het volgsysteem voor kleuters wat gebruikt wordt is de methode Kijk. Cito toetsen (groep 3-8) In de maanden januari en juni worden de Cito toetsen afgenomen. Sociaal emotioneel instrument In de maand november wordt door de groepsleerkracht de observatielijst uit de methode Viseon ingevuld. Groepssignalering SIDI protocol Om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong tijdig te signaleren wordt op het Mozaïek gewerkt met een jaarlijkse vragenlijst gericht op signaleren van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze lijst wordt jaarlijks ingevuld door de leerkracht, eenmaal in november en eenmaal in juni voor de nieuwe groep 1/2. Stappenplan gebruik SIDI. De kinderen die in het vorige schooljaar al een eigen programma hebben gekregen, denk aan handelingsplan, eigen leerlijn, routeboekje en/of verrijking starten hier het schooljaar mee! Indien hiervan afgeweken gaat worden, moet dat in overleg met de talentcoach of IBer Stap 1 Eind oktober begin november (uiterlijk 10-11) vult iedere leerkracht de lijst van zijn/haar groep in. In geval van duo partners wordt de Sidilijst gezamenlijk ingevuld. Invullen van deze lijst is subjectief en bij een verschil is het zaak om hier aandacht aan te besteden. Bij het invullen is de eerste indruk vooral van belang. Stap 2 In november/december vinden de gesprekken plaats tussen de talentcoach en de leerkrachten. Kinderen die in een vorig schooljaar niet uit de lijst naar voren kwamen, maar dit schooljaar wel worden altijd besproken met de talentcoach Stap 3A Als kinderen opvallen in de groepsvragenlijst is de volgende stap het invullen van de oudervragenlijst. De oudervragenlijst wordt ingevuld door de ouders. Dit gebeurt eind 8

9 november begin december. De IBer voert het gesprek. De IBer is hiervoor verantwoordelijk op aangeven van de leerkracht. De talentcoach wordt geïnformeerd. Het gesprek vindt plaats met de ouders, de leerkracht(en) en de IBer. Gesprek na aanleiding van het oudervragenformulier. Stap 3 B. De leerkracht vult de individuele vragenlijst in en volgt de andere stappen uit het SIDI protocol (zoals doortoetsen) om een duidelijk beeld te krijgen van de leerling. Maatregelen zoals versnellen worden in deze fase besproken de IBer en detalentcoaches hebben regelmatig overleg over zorgleerlingen. Stap 3 C. Plan van aanpak Stap 3 D Gesprek met ouders Stap 4 De kinderen die gesignaleerd zijn krijgen/vervolgen hun programma na het gesprek met de talentcoach en de leerkracht. Nieuwe kinderen gaan werken met een plan van aanpak na het oudergesprek. In dit plan van aanpak moet ook aandacht zijn voor de sociale en emotionele ontwikkeling en welbevinden van de leerling. De uitvoering van het plan van aanpak is de verantwoordelijkheid van de leerkracht. De talentcoach kan bij het opstellen ondersteunen. Stap 5 Evalueren. Hoe het gaat met de kinderen. De talentcoach peilt begin maart of het plan van aanpak voldoende is of dat er een aanpassing nodig is. 9

10 4.Begeleiden van Toptalenten De kinderen die in het vorige schooljaar al een eigen programma hebben gekregen, denk aan handelingsplan, eigen leerlijn, routeboekje en/of verrijking continueren dit in het nieuwe schooljaar. Indien hiervan afgeweken gaat worden, moet dat in overleg met de talentcoach of IBer. WAT WIE FORMULIER 1 Verkennend gesprek Menstekening groep 1/2 2a Groepssignalering oktober I.B.er Leerkracht Intakelijst kleuters Groepssignalering SIDI b Tien minuten Leerkracht gesprekken 3 Observatie Leerkracht Andere gegevens Toetsen avi, cito e.d. 4 Oudergesprek Leerkracht en I.B.- er Oudervragenlijst meegeven De oudervragenlijst van ouders samen met de observaties van de leerkrachten en de groepssignalering vormen de uitgangspunten van het gesprek. Naar aanleiding van het gesprek met de ouders, IBer en leerkracht komt een plan van aanpak. Er wordt beschreven welk passend onderwijs aan deze leerling wordt gegeven. Voortgang is belangrijk. Verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de groepsleerkracht. De voortgang wordt gevolgd door de talentcoach in een drietal gesprekken. 10

11 Rol van leerkracht, Intern Begeleider, Toptalentcoach (Jaarplanning) Wanneer Wie Wat Groepssignalering Leerkracht SIDI groepssignalering begin november Eind november Leerkracht TTC Groepssignalering wordt besproken. N.a.v. gesprek is voor leerkracht duidelijk welke leerlingen een extra onderwijsbehoefte hebben. Resultaat is groepsplan/handelings plan. November-maart Leerkracht Groepsplan/handelings Maart Juni-juli Leerkracht TTC Leerkracht TTC plan Eventueel bijstellen van Groepsplan/handelings plan Overdracht volgende groep. Zet in het groepsoverzicht goed wat de onderwijsbehoefte van het toptalent is. Samenvatting Diagnostisering en begeleiding: De volgende stappen worden achtereenvolgens gezet: 1 Signaleringslijst invullen. Hiermee kan gerichter bepaald worden hoe groot de kans op meerbegaafdheid is. 2. Naar aanleiding van signalering en signaleringslijst: overleg met ouders en eventueel het kind zelf. 3 Naar aanleiding van ingevulde signaleringslijst en gesprekken met ouders en I.B.-er (doortoetsen, door de school zelf). 4. Bij kinderen die op één vakgebied uitblinken zal de begeleiding aangepast worden op dat gebied. 5. Bij zeer grote voorsprong op meerdere gebieden en/of signalen Van onderpresteren: extern laten testen om meer te weten te komen over de begaafdheid om vervolgens een passend plan op te stellen. 11

12 5.Versnellen, compacten, verdiepen en verrijken Stappenplan met betrekking tot compacten en verrijken Stap 1: Bepalen didactisch niveau De leerkracht gaat uit van de laatst afgenomen cito toetsen. Natuurlijk wordt ook bekeken hoe de methode-gebonden toetsen worden gemaakt. Leerlingen die A A+ scoren komen in aanmerking voor compacten en verrijken. Stap 2: Compacting: opstellen leerlijnen Eerste leerlijn: Vijftig procent van de oefenstof kan weggelaten worden. Tweede leerlijn: Doelgroep: hoog intelligente kinderen/ hoogbegaafde kinderen en kinderen met een grote didactische voorsprong op meer vak-vormingsgebieden. Van de oefenstof kan eventueel 75 procent geschrapt worden. Altijd aanbieden: Introductie van nieuwe elementen Opdrachten met een probleemoplossend karakter Groepsgerichte activiteiten Methodetoetsen Uitdagende verrijkingsstof uit de methode. Stap 3: keuze verrijkingsstof Leermaterialen speciaal ontwikkeld voor hoogbegaafde leerlingen, bijvoorbeeld: Vooruit, Somplex, Plustaak Taal, Plustaak Leermaterialen ontwikkeld voor A en A+ kinderen, bijvoorbeeld: Rekentoppers, Taaltoppers, Uitdragers, Cryptologisch. Inhoudelijk interessant materiaal. Extra vakken of onderwerpen, bijvoorbeeld: informatica, sterrenkunde, cursus Engels, Spaans. Verrijkingsprojecten. 12

13 Aandachtspunten m.b.t. verrijking: De leerkracht beschrijft in een (groeps)handelingsplan wat een leerling extra doet. We richten ons in eerste instantie op rekenen, lezen en taal. De verrijkingsstof is niet vrijblijvend. Het moet worden nagekeken, het kind moet feedback krijgen, het werk moet beoordeeld worden en het moet in het rapport/ schoolverslag worden opgenomen. Aan het eind van het schooljaar wordt beschreven wat de leerling aan verrijkingsstof en extra uitdaging heeft gedaan. Dit gaat over de leerlingen die gesignaleerd zijn vanuit het Sidi-protocol. Stap 4: (overweging) vervroegde doorstroming (de Versnellingswenselijkheidslijst is op school aanwezig; indien nodig schakel de Toptalentcoach in). Vervroegde doorstroming vindt plaats na uitvoerig overleg met zorgteam en ouders. Waarbij goed bekeken moet worden of voor de betrokken leerling het op het sociaal emotioneel vlak verantwoord is. Criteria: Hoge intellectuele capaciteiten Didactische voorsprong 6 maanden Didactische voorsprong op meerdere leerstofgebieden Sociaal-emotioneel minimaal leeftijdsadequaat Secundaire criteria: Geboortemaand Eerdere vervroegde doorstroming Houding leerling Houding ouders Schoolgebonden criteria: Voldoende begeleidingsmogelijkheden en nazorg Juiste pedagogische klimaat in de nieuwe groep Er zijn geen andere opties meer 6. Orthotheek Rekentijgers groep 3 t/m 8 Topklassers cultuur wetenschap groep 7/8 Oefenblok logisch denken groep 5-8 Kapla 13

14 Slimme taal, kranten en tijdschriften over kinderliteratuur. Zeven mappen VOORUIT Drie blauwe mappen De duiventil Boeken Nieuwsbegrip XL Projecten Belangstellingsthema Zo doe je dat. Creatief schrijven Hoe verzin je het? Zelf fantastische verhalen schrijven Avonturen in Letterland Zelf spannende verhalen schrijven De vliegende reporter Zelf informatieve teksten schrijven Ruth Thomson Penny King Ruth Thomson Penny King Ruth Thomson In de taalmethode taal actief zit al veel differentiatie. De oefeningen 3 en 4 zijn geschikt als verrijkings Daarnaast is er als verdiepingsmateriaal van elk leerjaar een plusboek. Werkmap: Slimme kleuters 7. Verrijkingsklas In Houten is een verrijkingsklas voor de scholen die deelnemen aan het traject Toptalent Erkend. Deze verrijkingsklas wordt bekostigd uit het samenwerkingsverband. Deze verrijkingsklas is er voor de leerlingen vanaf groep 5 tot en met 8. De leerlingen kunnen een dagdeel per week onderwijs krijgen. Deze klas is bedoeld voor die leerlingen waarvoor de school onvoldoende handelingsbekwaam is. Dat betekent dat de leerling extra begeleiding nodig heeft op sociaal/emotioneel gebied zoals zelfreflectie, omgaan met frustratie en samenwerking. Op het cognitieve vlak leren plannen en organiseren, leren dat bij echt leren doorgezet moet worden en leren middels uitdaging. Om geplaatst te worden in de verrijkingsklas, is er een intelligentieonderzoek nodig. Waarbij het IQ 130 of hoger moet zijn. De verrijkingsklas is een tijdelijke oplossing. Het is niet vanzelfsprekend dat een leerling die eenmaal geplaatst is tot de middelbare school een plek heeft op de verrijkingsklas. Elk jaar wordt opnieuw bekeken of de leerling op zijn/haar plek is in de verrijkingsklas of dat er binnen de eigen school passend onderwijs gegeven kan worden. 14

15 Aanmelding. De leerling wordt door de school aangemeld bij de verrijkingsklas. De talentcoach begeleidt dit proces, waarbij ouders betrokken zullen worden. 8. Communicatie naar ouders We hebben op de volgende momenten contacten met de ouders: Vermelding van het traject toptalent en een samenvatting van het beleidsplan in de schoolgids. Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt door de leerkrachten aangegeven op welke manier toptalenten worden gesignaleerd en begeleid. Na de eerste SIDI- signalering volgt er een gesprek met ouders en I.B.-er, waarbij het plan van aanpak wordt besproken. Tijdens de reguliere tienminutengesprekken wordt de voortgang van de kinderen besproken. Als blijkt dat er bij de begeleiding van de toptalenten vragen zijn (van ouders, leerkracht of leerling) is er altijd ruimte voor een gesprek hierover met de talentcoach. Tijdens het proces van aanmelding bij plaatsing naar de verrijkingsklas zullen er meerdere gesprekken plaatsvinden. De talentcoach zal dit proces begeleiden. Informatie naar de ouders van het Mozaïek wordt gegeven middels de informatiebrief. We willen dit op drie momenten in het schooljaar doen. In november, februari en rond de meivakantie. 15

16 9. Evaluatie Om de energie en opbrengsten van het driejarige traject TopTalent erkend te bewaren en verder uit te bouwen, hebben we de volgende borgingselementen geformuleerd. *Stuurgroep: vier keer per jaar om de jaarlijkse actiepunten van de talentcoaches te monitoren. *Aandacht op de (algemene) teamvergaderingen *Ten minste vier keer per jaar staat het punt TopTalent op de agenda. Inhoud is afhankelijk van de actiepunten. De verantwoordelijkheid voor de vulling ligt in principe bij de talentcoaches. *Overleg leerkracht- talentcoach. De talentcoaches spreken met hun collega s ten minste twee keer per jaar *Overleg IB- talentcoach *Actiepunten voor de komende jaren: 1. Leerkrachten leren werken met digitale leeromgeving Acadin 2. Op zoek gaan naar materialen die een toegevoegde waarde hebben voor de toptalenten. Daar bedoelen we mee zowel materialen/ leerstrategieën waarbinnen zelfbeeld, omgang en werkhoudingsaspecten aan bod komen, als op het vlak van de verschillende vakgebieden. 3. Dossier aanleggen waarin is opgenomen waarmee de toptalentkinderen aan de slag zijn geweest. 4. Het invoeren van de reflectiemeester. De leerlingen leren zo te reflecteren op hun eigen werk. Minimaal jaarlijks zullen de talentcoaches in samenwerking met de stuurgroep een (meer)ja(a)rplan opstellen waarin de doelstellingen en activiteiten per schooljaar zijn opgenomen.. Bovenstaande afspraken zijn op genomen in de jaaragenda om continuïteit te borgen. 16

Protocol (Hoog) Begaafdheid

Protocol (Hoog) Begaafdheid Protocol (Hoog) Begaafdheid 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 3 2. Doelstelling. blz. 3 3. Doelgroepen blz. 3 4. Signalering.. blz. 4 5. Diagnose fase blz. 5 6. Overwegingen bij het plan van aanpak. blz.

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Visie In de visie van onze school staat dat wij streven naar een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het uitgangspunt Voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid 1 Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster De missie van de Nutsscholen en de NHJ-Poolster Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol.

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol. Maart 2012 Protocol (Hoog)begaafdheid Doel van het protocol. In dit protocol vinden leerkrachten handreikingen om (hoog)begaafde leerlingen (we noemen deze kinderen pluskinderen) te signaleren en te begeleiden.

Nadere informatie

Meerbegaafden protocol

Meerbegaafden protocol Meerbegaafden protocol Kardinaal de Jongschool 1. Doelstelling Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Naast zorg voor kinderen die minder snel mee kunnen meekomen,

Nadere informatie

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado 0 Inhoudsopgave: 1. Inleiding... blz. 2 2. Doelstelling... blz. 3 3. Doelgroepen... blz. 3 4. Signalering... blz. 4 5. Diagnostische fase... blz. 5 6. Overwegingen

Nadere informatie

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Doelgroep: Hoogbegaafde leerlingen: Leerlingen die regelmatig en gedurende langere tijd op een hoog niveau prestaties leveren. Hierbij moet

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid De RK Daltonbasisschool St. Plechelmus hanteert het Protocol Hoogbegaafdheid van haar bestuur de Dr. Schaepmanstichting. Dit protocol is in 2009 gemaakt en binnen het bestuur is

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid 1. Wat is hoogbegaafdheid? Om over hoogbegaafdheid te kunnen spreken, moeten er drie kenmerken aanwezig zijn. -hoge intelligentie -grote creativiteit -grote

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen Protocol Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 DHH - Signalering... 3 1.1 Groepssignalering (Quickscan)... 3 1.2 Individuele signalering... 3 2 DHH - Diagnostiek...

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Inhoudsopgave 1 Wat is hoogbegaafdheid? 2 Visie van de Rank 3 Kansen en belemmeringen 4 Signaleren 5 Diagnosticeren 6 De aanpak in de klas/ buiten de klas 7 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Beleidsstuk Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Alle kinderen hebben recht op een stimulerende onderwijsomgeving om te leren. Elk kind met zijn eigen leerstijl en zijn eigen onderwijsbehoeften. Bij kleuters

Nadere informatie

Plusklas IKC NoordRijk

Plusklas IKC NoordRijk Plusklas IKC NoordRijk Visie We zien als school dat er een groep leerlingen die op bovengemiddeld begaafd niveau presteert vastloopt als gevolg van de reguliere onderwijsaanpak. Van relatief onderpresteren,

Nadere informatie

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland Talent is wie je bent Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland maart 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op (hoog)begaafdheid 4 3. Doelgroep 6 4. Signalering 7 5. Diagnostiek

Nadere informatie

BELEIDSPLAN TOPTALENTEN OBS DE PIJLSTAART BELEIDSPLAN TOPTALENTEN. obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012. juni 2012.

BELEIDSPLAN TOPTALENTEN OBS DE PIJLSTAART BELEIDSPLAN TOPTALENTEN. obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012. juni 2012. BELEIDSPLAN TOPTALENTEN obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012 Page 1 INHOUD Overzicht bijlagen blz 3 Wat is onze visie? blz 4 Wie is onze doelgroep? blz 5 De signalering blz 6

Nadere informatie

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Inleiding Eén van de profielpijlers van De Duif is presteren. We proberen uit alle leerlingen te halen wat er in zit. Ons doel is om voor alle

Nadere informatie

Protocol. (hoog)begaafden

Protocol. (hoog)begaafden Protocol (hoog)begaafden Immanuelschool Boskoop 2013 Signalering groep 1 en 2 - het intakeformulier: Hierop staan vragen waarvan de antwoorden kunnen wijzen op mogelijke (hoog)begaafdheid. Ouders vullen

Nadere informatie

PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid

PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid mei 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Visie op (hoog)begaafdheid p.3 1.2 Wat is (hoog)begaafdheid? p.3 1.2.1 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong p.3 1.2.2 (hoog)begaafde

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren!

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Enkele kenmerken van MHB leerlingen Grote denksprongen Gemotiveerd tot verwerven van

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel september 2012 Intro Ieder kind heeft van God gaven en talenten gekregen: voor ieder kind op zijn eigen niveau. In ons onderwijs willen we die verscheidenheid waarderen.

Nadere informatie

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 De begeleiding van hoogbegaafde kinderen in de Plusklas Procedure Welke kinderen in aanmerking komen voor de Plusklas wordt bepaald door de volgende procedure. De leerkracht

Nadere informatie

Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan

Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan Hoofdstuk 1 Inleiding: Het onderwijs op de Achtbaan kan omschreven worden als adaptief onderwijs dat gegeven wordt in een klassikale setting. Binnen de mogelijkheden

Nadere informatie

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 Den Dolder, 2011-2015 Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 1 "...Wijsheid is te weten dat uiteindelijk de kinderen zelf de weg naar de toekomst in handen hebben..." 1 www.wijswijzer.nl

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen 1 Inleiding Dit beleid is op Het Kompas bestemd voor de volgende doelgroepen: - Hoogbegaafde leerlingen; dit zijn leerlingen die gediagnosticeerd zijn en een IQ

Nadere informatie

Protocol begaafdheid

Protocol begaafdheid Protocol begaafdheid Inhoudsopgave 1. De doelgroep 1.1 Om welke leerlingen gaat het bij ons op school? 1.2 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 1.3 Talent op één gebied Beleid op de KWS 2. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool.

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Ontdek-boek over hoogbegaafdheid door Wendy Lammers van Toorenburg) 1 januari 2014 1. (Hoog)begaafdenbeleid op de Lorentzschool. In het hedendaagse onderwijs is omgaan

Nadere informatie

Beleidsplan Begaafdheid IKC Het Festival

Beleidsplan Begaafdheid IKC Het Festival Beleidsplan Begaafdheid IKC Het Festival Versie juni 2014 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Begaafdheid, meer- en hoogbegaafdheid.... 3 1.2 Visie van de school... 3 1.3 Pedagogische uitgangspunten... 3 1.4 Doelen

Nadere informatie

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Uitkomsten enquête Praktijk Liberi Datum: 27 januari 2013 Plaats: Aldeboarn www.praktijkliberi.nl info@praktijkliberi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevennesc hool.nl www.curtevennesch ool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind uniek en toch lekker samen Niet

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

(Hoog)begaafde leerlingen ICBS De Bonte Mol

(Hoog)begaafde leerlingen ICBS De Bonte Mol Beleid omtrent (Hoog)begaafde leerlingen ICBS De Bonte Mol Dit beleid is een onderdeel van het schoolzorgplan en schoolontwikkelplan Schermerhorn Juli 2011 Visie In elke klas zitten kinderen die op school

Nadere informatie

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen Beleid (hoog)begaafde leerlingen Stichting Primair Onderwijs Venray Schooljaar 2008-2009 Doelstelling Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs, waarbij tegemoet gekomen wordt aan

Nadere informatie

Aan de positieve kant ligt het welbevinden. Dit komt tot uiting in de volgende punten:

Aan de positieve kant ligt het welbevinden. Dit komt tot uiting in de volgende punten: Beleidsplan (hoog) begaafde kinderen op Het Kompas Het doel van dit beleidsplan is een eenduidige visie op hoogbegaafdheid binnen de school en daaruit voortvloeiend een voor leerkrachten en ouders duidelijk

Nadere informatie

Hoge intellectuele vermogens Taakgerichtheid en volharding (motivatie) Creatief vermogen

Hoge intellectuele vermogens Taakgerichtheid en volharding (motivatie) Creatief vermogen 1.1 Waarom aandacht voor deze groep kinderen? Het passend onderwijs in Nederland is inmiddels gerealiseerd. Kinderen die gemiddeld moeite hebben met de schoolvakken krijgen een passend lesaanbod en worden

Nadere informatie

Protocol Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen

Protocol Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen Protocol Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen Inleiding Dit protocol heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen in de manier waarop wij als school omgaan met kinderen die meer cognitieve

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Basisschool Klimop 2012-2016

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Basisschool Klimop 2012-2016 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen 1 1. Doelstelling Onze school kiest ervoor om de begeleiding t.a.v. leerlingen, die behoefte hebben aan een meer dan gemiddeld leerstofaanbod, vast te leggen in een

Nadere informatie

Verantwoord plus. Stichtingbeleidsnotitie Hoogbegaafden

Verantwoord plus. Stichtingbeleidsnotitie Hoogbegaafden Verantwoord plus Stichtingbeleidsnotitie Hoogbegaafden Versie: 29 september 2009 Inleiding Het beleid voor hoogbegaafde leerlingen vormt een onderdeel van het zorgplan van de individuele school. Iedere

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Protocol Plusklas. Aanleiding

Protocol Plusklas. Aanleiding Protocol Plusklas Aanleiding In het schooljaar 2014-2015 heeft BBS Antonius zich tot doel gesteld een schoolbreed aanbod te bieden voor een leeftijdsheterogene groep meer- en hoogbegaafde leerlingen. Met

Nadere informatie

Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid

Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid Augustus 2014 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. Begripsomschrijving... 4 1.1 Definitie... 4 1.2 Kenmerken... 5 2. Signaleren... 6 3. Aangepast onderwijsaanbod...

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Beleidsplan. Meerbegaafdheid

Beleidsplan. Meerbegaafdheid Beleidsplan Meerbegaafdheid 1 St. Jozefschool 1. Doelstelling Wij als jenaplanschool gaan er van uit dat ieder kind uniek is met zijn eigen kwaliteiten en beperkingen en moet kunnen functioneren op zijn

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING We meten op onze school twee keer per jaar het sociaal-emotionele functioneren van onze leerlingen mee. Dat doen we met VISEON van Cito. Viseon staat voor Volg Instrument

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012

Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012 Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012 1. Inleiding Lange tijd leefde het idee dat meer- en hoogbegaafde leerlingen nauwelijks begeleiding nodig hebben. Hun begaafdheid

Nadere informatie

Digitale checklist '(Hoog)begaafdenwijzer Basisonderwijs' Schoolgegevens

Digitale checklist '(Hoog)begaafdenwijzer Basisonderwijs' Schoolgegevens Digitale checklist '(Hoog)begaafdenwijzer Basisonderwijs' Schoolgegevens Naam school: Directie: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: E-mail: Internet: Samenwerkingsverband: Betreft schooljaar: Aantal

Nadere informatie

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Voorwoord Voor u ligt een routeboekje waarin we u als ouder informeren over de manier waarop het onderwijs aan begaafde- en hoogbegaafde kinderen bij ons op school geregeld is. Het boekje is opgedeeld

Nadere informatie

BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN 0. Inleiding In ons onderwijs hebben we te maken met kinderen met verschillende capaciteiten. Het is de taak van de school te zorgen dat alle kinderen

Nadere informatie

Plusklaswijzer. Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool

Plusklaswijzer. Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool Plusklaswijzer Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool 1 Inhoudsopgave 1 Hoogbegaafdheid p. 3 2 Visie p. 4 3 Doelstellingen p. 4 4 Selectieprocedure voor de Plusklas p. 4 5 Evaluatie p.

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafden. Stichting O2A5 Openbaar Basisonderwijs Petra de Jong 10 januari 2012

Beleidsplan (hoog)begaafden. Stichting O2A5 Openbaar Basisonderwijs Petra de Jong 10 januari 2012 Beleidsplan (hoog)begaafden Stichting O2A5 Openbaar Basisonderwijs Petra de Jong 10 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding! 2 2. Ontwikkeling beleidsplan! 4 Waarom een beleidsplan ontwikkelen en wat is

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Talentontwikkeling in de Onderwijspraktijk (nummer 3, 28 oktober 2013)

Nieuwsbrief voor Talentontwikkeling in de Onderwijspraktijk (nummer 3, 28 oktober 2013) Nieuwsbrief voor Talentontwikkeling in de Onderwijspraktijk (nummer 3, 28 oktober 2013) Inhoud: Bij dit derde nummer Bij dit derde nummer Samenvatting jaarverslag werkgroep Enthousiast zijn we dit schooljaar

Nadere informatie

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014 Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014 Wat ging er aan vooraf? Kennis opdoen Visie (meerbegaafden protocol) Signaleren (m.b.v. criteria uit het protocol, signaleringslijst gr. 1-2

Nadere informatie

Protocol leervoorsprong & hoogbegaafdheid

Protocol leervoorsprong & hoogbegaafdheid Protocol leervoorsprong & hoogbegaafdheid Sint Jozefbasisschool Wateringen Januari 2013 1 Inhoudsopgave inleiding blz. 3 hoofdstuk 1: Hoogbegaafd of leervoorsprong? blz. 4 hoofdstuk 2: Signalering van

Nadere informatie

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Inleiding Je wilt gaan werken met Acadin. Het is aan te raden direct met een collega samen te werken. Ook is het goed Acadin als thema

Nadere informatie

Protocol excellente leerlingen Maria Montessorischool Den Haag, schooljaar 2014-2015. OBS Maria Montessori Juli 2014, versie 3

Protocol excellente leerlingen Maria Montessorischool Den Haag, schooljaar 2014-2015. OBS Maria Montessori Juli 2014, versie 3 , schooljaar 2014-2015 OBS Maria Montessori Juli 2014, versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunt... 3 1.1 Wat zijn excellente leerlingen:... 3 1.2 Passend aanbod aan excellente leerlingen:... 3

Nadere informatie

Beleidsplan hoogbegaafdheid. openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent en openbare basisschool de Merseberch

Beleidsplan hoogbegaafdheid. openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent en openbare basisschool de Merseberch Beleidsplan hoogbegaafdheid openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent en openbare basisschool de Merseberch september 2010 1 Inleiding... 4 1. De doelgroep en hoogbegaafdheid... 6 1.1 Wat is hoogbegaafdheid...

Nadere informatie

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep De leerlingen binnen de Plusklassen zijn hoogbegaafd. Ze hebben een hoge intelligentie (hoger dan 130) en

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

NOORDERBASIS PLUSKLASGIDS

NOORDERBASIS PLUSKLASGIDS NOORDERBASIS PLUSKLASGIDS 2014-2015 NoorderBasis Plusklasgids - 2014-2015 1 Inhoud 1 De bovenschoolse Plusklas... 3 2 Voor wie is de Plusklas... 3 3 Doelen van de Plusklas... 4 4 Werkwijze in de Plusklas...

Nadere informatie

Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid

Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Meer-

Nadere informatie

verrijkend onderwijs

verrijkend onderwijs verrijkend onderwijs Hoe wij ons onderwijs binnen de groep en in de plusgroep verrijken voor plusleerlingen. Dit plan past binnen de 1zorgroute en is onderdeel van het totale onderwijs aanbod van basisschool

Nadere informatie

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool.

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Uitgangspunten. Overgangsprotocol van de Jan van Schengenschool. Het uitgangspunt voor het wel of niet laten overgaan naar de volgende groep van de leerlingen

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsplan. Begaafde leerlingen. Bs Het Venster

Beleidsplan. Begaafde leerlingen. Bs Het Venster Beleidsplan Begaafde leerlingen Inhoudsopgave 1. Bovenschoolse uitgangspunten beleid 2. Doelstelling 3. Doelgroep 4. Screening-signalering 4.1 Screening groep 4.2 Signalering 5. Diagnostiek 6. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen.

Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen. Onderwijsdag 20 maart 2012 Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen. Compacten en verrijken zijn begrippen die meestal gebruikt worden in de context van onderwijs voor begaafde leerlingen. Leerlingen

Nadere informatie

S K O D. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. HB Protocol SKOD

S K O D. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. HB Protocol SKOD S K O D Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen HB Protocol SKOD 1 Inhoudsopgave blz. 2 1. Inleiding en definities 3 1.1 Inleiding 1.2 Definitie van hoogbegaafdheid 1.3 Definitie van begaafdheid 1.4 Signalen

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Kangoeroeklassen. CSG De Waard. Kangoeroegids voor ouders

Kangoeroeklassen. CSG De Waard. Kangoeroegids voor ouders Kangoeroeklassen CSG De Waard Kangoeroegids voor ouders 2015-2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom de Kangoeroeklas?... 4 Kan mijn kind deelnemen?... 5 Beleid voor onderwijs bij meer- & hoogbegaafdheid...

Nadere informatie

Beleidsplan Begaafdheid

Beleidsplan Begaafdheid Beleidsplan Begaafdheid 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 1.1 Passend onderwijs bieden...3 2. Wat is hoogbegaafdheid...4 2.1 De omschrijving...4 2.2 Ontwikkelingsvoorsprong...4 2.3 De

Nadere informatie

meer- en hoogbegaafdheid

meer- en hoogbegaafdheid Onderwijs op maat: Een wereld van verschil! O.b.s. Klim-op Dirk IV-plein 35 4223 NJ Hoornaar 0183-582076 info@obsklim-op.nl Protocol meer- en hoogbegaafdheid Inhoudsopgave Inleiding Visie Criteria Doelstelling

Nadere informatie

2. Definitie. Inhoud. 1. Visie op het kind 2. Definitie 3. Doelgroep 4. Selectie&voortgang 5. Verantwoordelijkheid&communicatie

2. Definitie. Inhoud. 1. Visie op het kind 2. Definitie 3. Doelgroep 4. Selectie&voortgang 5. Verantwoordelijkheid&communicatie Beleidsprotocol Plusklas Dit protocol beschrijft kort en bondig onze visie op hoogbegaafdheid, de mogelijkheden die wij kunnen bieden aan de doelgroep en de vertaling naar de dagelijkse praktijk in school.

Nadere informatie

Plusklassen. Plusklasgids voor ouders 2011-2012

Plusklassen. Plusklasgids voor ouders 2011-2012 SOPOGO 01-10-2011 Plusklassen Plusklasgids voor ouders 2011-2012 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Waarom de plusklas?... 6 > Kan mijn kind deelnemen?... 7 Beleid voor het onderwijs bij hoogbegaafdheid...

Nadere informatie

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Inleiding: Binnen het SPOM is een projectgroep opgericht met als opdracht het opstellen van een adviserende notitie met daarin een besliswijzer voor

Nadere informatie

Beleidsnotitie Plusklas status: definitief, april 2015 (december 2015 aangepast)

Beleidsnotitie Plusklas status: definitief, april 2015 (december 2015 aangepast) Beleidsnotitie Plusklas status: definitief, april 2015 (december 2015 aangepast) Inleiding Benutting van alle talenten vindt basisschool de Leilinde belangrijk, ook van leerlingen die meer of (heel) veel

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Protocol meer- en hoogbegaafdheid - bs d n Bogerd

Protocol meer- en hoogbegaafdheid - bs d n Bogerd Protocol meer- en hoogbegaafdheid - bs d n Bogerd Protocol meerbegaafdheid (PMB) is ontwikkeld met als doel kinderen met mogelijke meerbegaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong zo vroeg mogelijk te signaleren

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant De Beatrixschool Datum: januari 2014 Door: Esther Kuipers Inhoudsopgave Paginanummering

Nadere informatie