Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel"

Transcriptie

1 Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel september 2012 Intro Ieder kind heeft van God gaven en talenten gekregen: voor ieder kind op zijn eigen niveau. In ons onderwijs willen we die verscheidenheid waarderen. Daarom willen we onderwijs bieden dat aansluit bij het niveau en de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen in een groep. Voor de een moet het tempo en het aanbod naar beneden worden aangepast, voor een ander is een versnelde leerlijn een betere optie. Door middel van toetsen, observaties en gesprekken met leerlingen en hun ouders proberen we zicht te krijgen op de behoeften van elke leerling, en proberen we daar met ons onderwijs op aan te sluiten. De zorgcyclus van HGW is daarvoor een passend instrument; langs de weg van waarnemen en begrijpen, komen we tot plannen, handelen en evalueren. De zorg voor hoogbegaafde leerlingen bij ons op school vraagt om een gestructureerde aanpak: in het signaleren en diagnosticeren van (hoog)begaafde leerlingen, maar ook in het planmatig verder helpen en onderwijzen van deze (sub)groep. Daarvoor is het nodig dat we samen de noodzaak onderkennen van een planmatige aanpak en het investeren van tijd in het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen bij ons op school. We moeten over de juiste middelen beschikken, en we hebben een goed plan nodig om de aanwezige (of nog aan te schaffen) materialen doelmatig in te zetten en het gebruik te evalueren. Daarbij hebben we de volgende doelen geformuleerd: dat de kinderen uitgedaagd worden boven hun niveau (zone van naaste ontwikkeling) dat de kinderen leren leren ( verwerken van informatie, verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk en de keuzes die zij maken) dat we 8 jaar toegevoegde waarde leveren ( eruit halen wat erin zit) dat wij ze geven wat ze nodig hebben; dat wij aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde leerlingen dat wij de brede ontwikkeling ( sociaal, redzaamheid, burgerschap) stimuleren Wat is hoogbegaafdheid Als we het hebben over (hoog)begaafde leerlingen (gemiddeld 5% van de leerlingenpopulatie) bedoelen we die leerlingen die op grond van hun mogelijkheden in staat moeten worden geacht tot hoge prestaties op het gebied van leren, creativiteit (mn in het bedenken van oplossingen voor uiteenlopende problemen) en taakgerichtheid. De mate waarin die hoge prestaties ook daadwerkelijk geleverd worden hangt af van de thuissituatie, de schoolsituatie en de vriendengroep. Ook zogenaamde onderpresteerders passen in dit beeld: zij moeten in staat worden geacht tot uitzonderlijke prestaties, gelet op hun mogelijkheden, maar door omstandigheden komen zij niet uit de verf. 1

2 Het is onze taak om het onderwijs zodanig in te richten dat de schoolsituatie een stimulerende factor is in het hele plaatje, en niet een belemmerende omstandigheid. Uit deze beschrijving blijkt dat hoogbegaafdheid iets anders is dan hoog scoren op een IQ- test. Dat laatste is slechts een stukje van de totale puzzel. Signaleren Signaleren vindt per definitie plaats onder alle leerlingen. Het is een taak van de groepsleerkracht en mag geen grote tijdsinvestering vragen. Kleutergroepen In de onderbouw kunnen we gebruik maken van 4 informatiebronnen: de leerkracht kan in groep 1 (als leerlingen 6 weken tot 3 maanden op school zitten) de Quickscan invullen van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden (DHH); daarmee worden verschillende kenmerken van hoogbegaafde kinderen (of liever: kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong) in een checklist weergegeven, waarmee de hele groep in kaar wordt gebracht. Ook is de algemene indruk van de leerkracht van belang: presteert een kind conform de verwachtingen. Daarvoor is ons KIJK!- observatiesysteem een goed hulpmiddel de ouders kunnen bij de aanmelding op school aangeven of zij de indruk hebben dat hun kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft (via het anamneseformulier), en aangeven op grond waarvan zij dat vermoeden hebben. Als ze dat moeilijk vinden om zelf aan te geven kunnen zij ook de vragen van de Quickscan van het DHH invullen voor hun kind het leerlingvolgsysteem biedt voldoende aanknopingspunten om te signaleren of een leerling al of niet overeenkomstig de verwachtingen - van school en ouders- presteert overige bronnen, zoals verslagen van peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, schoolarts of andere onderzoeksinstanties kunnen aanleiding geven een leerling verder in kaart te brengen. Groep 3-8 Bij het signaleren van (hoog)begaafdheid moet gelet worden op de volgende 3 factoren: intelligentie creativiteit taakgerichtheid Er zijn verschillende bronnen waaruit informatie geput kan worden: bij de groepsoverdrachten zijn de indrukken en gegevens van de vorige leerkrachten van belang in groep 3 en groep 5 wordt aangeraden nogmaals de Quickscan van het DHH in te vullen voor de eigen groep om mogelijke hoogbegaafde leerlingen op te sporen die nog niet eerder herkend waren 2

3 verder zijn toetsgegevens van de methodetoetsen en uitslagen van de CITO- LVS toetsen belangrijke aanwijzingen; leerlingen die over de volle breedte hoge A s scoren verdienen meer aandacht; ook observaties door de leerkracht en indrukken van de leerling tijdens klassikale activiteiten (kringgebeuren, groepsgesprekken) leveren relevante informatie op. de ouders kunnen aangeven dat zij vermoeden dat hun kind hoogbegaafd is; als het moeilijk is om dat concreet te maken kan de signaleringslijst voor ouders (uit het DHH) worden gebruikt ook een gesprek met de leerling zelf kan informatie opleveren voor de verdere begeleiding; er kan daarbij gebruik worden gemaakt van de zelfbeeldvragenlijst uit het Alfabetboek, of (vanaf groep 5) van de leerling- vragenlijst uit het DHH. ook externe instanties die gespecialiseerd zijn in psycho- diagnostisch onderzoek kunnen signalen afgeven ten aanzien van een leerling die wijzen op hoogbegaafdheid In al deze gevallen geldt dat we signalen serieus moeten nemen en er mee aan het werk moeten. De genoemde signalen vormen belangrijke input voor de groepsbespreking en het opstellen van een doelgericht handelingsplan voor het begeleiden van de leerling. Diagnosticeren Nadere diagnose vindt plaats onder een klein groepje gesignaleerde leerlingen, en gebeurt in principe in samenwerking tussen groepsleerkracht, ouders en interne begeleider. Diagnose vindt plaats als uit de signalen van de leerkracht, de ouders, de leerling of het leerlingvolgsysteem blijkt dat er waarschijnlijk sprake is van hoogbegaafdheid. Ook hier staan verschillende informatiebronnen tot onze beschikking, die samen een antwoord kunnen geven op de vraag of er inderdaad sprake is van een hoogbegaafde leerling. Kleutergroepen de leerkracht vult nu de Diagnoselijst in uit het DHH, waarbij allerlei facetten van het leer-. werk- en sociale gedrag in kaart worden gebracht ook de ouders vullen een dergelijke vragenlijst aan de hand van deze gegevens wordt een gesprek gevoerd tussen leerkracht, ouders en IB- er om de gegevens te verifiëren en vervolgacties te bespreken het leerlingvolgsysteem kan meer informatie opleveren, door een leerling bij goede prestaties door te toetsen op een hoger niveau. Dat geldt zowel voor Kijk! als voor eventuele CITO- lvs toetsen voor lezen en rekenen (niveau M3) Groep 3-8 de leerkracht vult nu de Diagnoselijst in uit het DHH, waarbij allerlei facetten van het leer-. werk- en sociale gedrag in kaart worden gebracht ook de ouders vullen een dergelijke vragenlijst 3

4 aan de hand van deze gegevens wordt een gesprek gevoerd tussen leerkracht, ouders en IB- er om de gegevens te verifiëren en vervolgacties te bespreken het leerlingvolgsysteem kan meer informatie opleveren, door een leerling bij goede prestaties (hoge A en A+) door te toetsen op een hoger niveau, om de grens van de prestaties op te zoeken Vervolgtraject Op basis van de verzamelde gegevens gaan school (leerkracht en IB- er) en ouders met elkaar in gesprek over de vraag of de leerling hoogstwaarschijnlijk tot prestaties op begaafd of hoogbegaafd niveau zal kunnen komen. Aan de hand van dit gesprek wordt gekeken op welke manier de leerlingbegeleiding het best kan worden vormgegeven. Alleen als er twijfel blijft bestaan over de capaciteiten van een leerling of als er een vermoeden is van leer- en/of gedragsstoornissen is extern psycho- diagnostisch onderzoek noodzakelijk hetzij door het Kompas, hetzij door een ander gespecialiseerd instituut Begeleidingsmogelijkheden (Hoog)begaafde leerlingen beschikken over een aantal leereigenschappen die maken dat het reguliere leerstofaanbod voor hen niet toereikend is. Zij zijn in staat nieuwe kennis snel op te pakken en grote leerstappen te maken. Daarbij komt dat zij verworven kennis kunnen toepassen in nieuwe situaties, sterk zijn in het analyseren van problemen en zeer creatief zijn in het bedenken van nieuwe oplossingen voor problemen. Zij hebben niet alleen minder instructie en oefenstof nodig, zij hebben ook behoefte aan een ander soort opdrachten, waarbij zij uitgedaagd worden zelf oplossingen te vinden voor problemen. Als er sprake is van een grote voorsprong, van bijna een jaar of meer,op alle leer en ontwikkelingsgebieden, ten opzichte van de rest van de groep, kan er gekozen worden voor versnelde doorstroming (ofwel: de leerling kan een groep overslaan). Deze keuze moet weloverwogen worden genomen in goed overleg met de ouders en de leerling zelf. De Versnellingswenselijkheidslijst wordt als richtinggevend instrument gebruikt en in een gesprek met leerkracht, ouders en IB- er ingevuld en ondertekend. Bij hoogbegaafde kinderen heeft vervroegde doorstroming slechts tijdelijk effect, omdat zij ook in de nieuwe situatie in grote stappen door de leerstof zullen gaan. Daarom is in alle gevallen aanpassing van de leerstof noodzakelijk. Om de reguliere leerstof aan te passen moeten er twee dingen gebeuren: compacten - dit is het overslaan van onnodige herhalings- en oefenstof uit de methode en het reguliere aanbod, om de leerstof interessant te houden en tijd te creëren voor andere inhouden en opdrachten verrijken - dit is het aanbieden van verrijkende leerstof die meer een beroep doet op de speciale kenmerken en mogelijkheden van hoogbegaafde leerlingen en waarbij onderwerpen worden aangesneden die niet in het reguliere aanbod voorkomen. In de tijd die vrij komt door het compacten van het reguliere aanbod, kan de leerling aan het werk gaan met verrijkende leerstof. Door deze leerstof op te nemen in een weekplan, 4

5 krijgt het een meer verplichtend karakter. En wordt het minder gebruikt als "extra stof voor als je al klaar bent met de rest". Bovendien is het van belang dat ook dit werk wordt nagekeken en op het rapport een plekje krijgt. Kleutergroepen BIJ de begeleiding van hoogbegaafde kleuters ligt de nadruk vooral op een zo breed mogelijk verrijkingsaanbod dat aansluit bij de diverse ontwikkelingsgebieden. Compacten van de leerstof in groep 1 en 2 komt vooral aan bod bij het werken met ontwikkelingsmaterialen: bij deze materialen is vaak een bepaalde opbouw aangegeven in moeilijkheidsgraad. De leerkracht kan bepalen op welk niveau een leerling ongeveer moet instappen en vervolgens een selectie maken uit de bijbehorende opdrachten, zodat een leerling in grotere stappen door de opdrachten heen gaat. Het verrijkingsaanbod kan dan bestaan uit het aanbieden van aanvullende opdrachten met een hogere moeilijkheidsgraad en complexiteit. In de Map Verrijkingsmaterialen voor Kleuters (samengesteld door Ineke van Doornik van HAAL) is een breed aanbod aan mogelijke opdrachten opgenomen. Ook zijn ideeën opgenomen voor een aanpak die in meerdere situaties toepasbaar is. Ook het werken in hoeken biedt de mogelijkheid om het aanbod uit te breiden met meer verrijkende opdrachten voor de meerbegaafde leerlingen. De OGO- aanpak in onze onderbouw biedt daarvoor veel mogelijkheden, en in de zorgcyclus van HGW wordt elke tien weken nagegaan of het aanbod nog past bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en of de doelen moeten worden aangepast. Voor de kleuters die al geïnteresseerd zijn in cijfers en letters (vaak een eerste signaal van hun ontwikkelingsvoorsprong) kunnen in eerste instantie speelse opdrachten worden toegevoegd aan het aanbod in de lees- /schrijfhoek, zoals woordzoekers of punttekeningen. Maar ook door aanvullende opdrachten in de andere hoeken (bijv. omgaan met hoeveelheden en geld, kaartjes maken bij werkstukken, prijskaartjes in de winkel, stikkers in de huishoek etc.). De methode Slim kan lezen biedt een leesprogramma voor leerlingen die al AVI- M3 beheersen; zij lezen de teksten en maken opdrachten die op aparte kaartstroken zijn weergegeven. Op deze manier wordt het lezen ingezet om het kleuteronderwijs meer inhoud te geven. Ook de computer biedt goede mogelijkheden (Ambrasoft, Bas) om kleuters op het gebied van (voorbereidend) rekenen en taal op hun eigen niveau te laten werken en zich te ontwikkelen. Voor de kleuters die al vergevorderd zijn met lezen, schrijven en rekenen - voordat zij halverwege groep 2 zijn- kan een vervroegde doorstroming naar groep 3 een goede oplossing zijn. Maar als daar niet voor gekozen wordt, kan de leerkracht wel materiaal uit groep 3 gebruiken om de leerling op bepaalde momenten in de week op zijn eigen niveau te laten werken. 5

6 Bij het werken met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong wordt het beste resultaat bereikt, als er sprake is van een stapeleffect, namelijk als alle beschreven maatregelen gezamenlijk worden toegepast. Een leerling die al kan lezen en rekenen is dan ook nog bezig met uitdagende opdrachten bij de ontwikkelingsmaterialen en het werken in hoeken, en met speelse opdrachten rond lezen en rekenen. Door deze brede aanpak van verdieping en verrijking kan soms worden voorkomen dat een vervroegde doorstroming voor een leerling onvermijdelijk is. Groep 3-8 Voor de groepen 3-8 is inmiddels een keur aan materialen beschikbaar gekomen. Variërend van projectlessen en lange thema- activiteiten tot losse werkbladen en IQ- puzzels. De materialen zijn geordend per groep bij elkaar gebracht. Daarnaast hebben we een account aangemaakt op ACADIN.NL. Dit is een webbased verzamelplaats voor materialen die voor hoogbegaafde leerlingen geschikt zijn, geordend op vakgebied, thema en moeilijkheidsgraad. Zowel leerkrachten als leerlingen hebben toegang tot Acadin. Daarnaast is er een Portfolio- Map beschikbaar gekomen (samengesteld door Ineke van Doornik en Jacobien Karssenberg van HAAL) waarin voor verschillende leermiddelen op het gebied van lezen, taal en rekenen doelen zijn geformuleerd voor de gehanteerde materialen, de zogenaamde Verrijkingsarrangementen. Leerlingen krijgen - samen met het materiaal- de doelstellingsformulieren uitgereikt en geven zelf aan wanneer het doel bereikt is. Ook de leerkracht geeft aan het eind van elk project een beoordeling. De leerling bewaart de formulieren in een Plus- map en de resultaten worden op het rapport verwerkt. Voor de leerling (en de leerkracht) is het belangrijk dat in een weektaak wordt opgenomen wanneer een leerling met deze verrijkende materialen mag en kan werken. Het voordeel van het opnemen in een weekplan is het verplichtend karakter van het verrijkingsaanbod. Bovendien is zo zichtbaar voor leerling, leerkracht en ouders op welke momenten er hoeveel tijd beschikbaar is voor verrijkingsstof. Voorwaarden voor deze werkwijze: leerling moet redelijk zelfstandig kunnen werken leerkracht moet wel regelmatig (hetzij tijdens de les, hetzij tijdens zelfstandig werken) tijd hebben om instructie te geven mbt de verrijkingsstof er moet regelmatig (1x per 2 weken) ruimte zijn voor terugkoppeling van de resultaten uit het verrijkingsaanbod de weekplannen en het verrijkingsaanbod moeten klaar liggen voor alle leerkrachten; een coördinator hoogbegaafdheid is daarvoor verantwoordelijk er moet ruimte zijn voor evaluatie/bijstelling van deze aanpak via contactavonden moeten ouders op de hoogte blijven we moeten creatief omgaan met aanvullende onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen 6

7 PLUSGROEP voor groep 5 tot Naast het aanbod binnen de groepen, zoals hierboven beschreven, blijven we ook kiezen voor het in stand houden van een plusgroep voor hoogbegaafde leerlingen in groep 5 tot 7. Leerlingen die als zodanig gesignaleerd en/of gediagnosticeerd zijn mogen 1x per week onder begeleiding van de Plusgroepleerkracht buiten de eigen groep, met ontwikkelingsgelijken samenwerken aan thema s die bij hun interesses passen. Dit gebeurt op een manier die past bij de kenmerken van deze leerlingen en die hen helpt zich te ontwikkelen in hun taakaanpak en verwerkingsvaardigheden. Om het contact met de groep in stand te houden, wordt waar mogelijk, aangesloten bij de thema s van Topondernemers. Zo kan datgene wat in de plusgroep gedaan, gemaakt of bedacht wordt, een rol spelen in de eigen groep. Leerlingen kunnen presentaties verzorgen, werkstukken tonen of op een andere manier ondersteunend bezig zijn. Vanuit de plusgroep kan ook werk meegegeven worden naar de groep, zodat de leerlingen hun weektaak kunnen aanvullen met verdiepingsstof uit de Plusgroep. Leerlingen uit groep 8 doen niet meer mee aan de Plusgroep, zij kunnen deelnemen aan het verrijkingsaanbod van het VO (GAAF in Almere of Masterclass in Amersfoort, Guido de Bres) In 2011 is het project GAAF gestopt en kunnen onze leerlingen niet meer deelnemen. Gezien de wenselijkheid tot uitdagende onderwijs ( APS rapport december 2011 ) in alle groepen van onze school, kiezen we in maart 2012 voor het opheffen van de plusgroep. Voor de hoog meerbegaafde leerlingen stellen we in groep 4 het OPP op 130%. In groep 5 kijken we of dit aangepast kan worden naar 140%. We geven hiermee aan dat we hoge verwachtingen van deze leerlingen hebben en met hen in een kindplan hieraan werken. Materialenoverzicht hoogbegaafden meerbegaafden opmerkingen Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 7

8 8

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid 1 Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster De missie van de Nutsscholen en de NHJ-Poolster Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Doelgroep: Hoogbegaafde leerlingen: Leerlingen die regelmatig en gedurende langere tijd op een hoog niveau prestaties leveren. Hierbij moet

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid De RK Daltonbasisschool St. Plechelmus hanteert het Protocol Hoogbegaafdheid van haar bestuur de Dr. Schaepmanstichting. Dit protocol is in 2009 gemaakt en binnen het bestuur is

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Visie In de visie van onze school staat dat wij streven naar een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het uitgangspunt Voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevennesc hool.nl www.curtevennesch ool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind uniek en toch lekker samen Niet

Nadere informatie

PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid

PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid mei 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Visie op (hoog)begaafdheid p.3 1.2 Wat is (hoog)begaafdheid? p.3 1.2.1 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong p.3 1.2.2 (hoog)begaafde

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevenneschool.nl www.curtevenneschool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind is uniek en toch lekker samen. en

Nadere informatie

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 Den Dolder, 2011-2015 Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 1 "...Wijsheid is te weten dat uiteindelijk de kinderen zelf de weg naar de toekomst in handen hebben..." 1 www.wijswijzer.nl

Nadere informatie

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado 0 Inhoudsopgave: 1. Inleiding... blz. 2 2. Doelstelling... blz. 3 3. Doelgroepen... blz. 3 4. Signalering... blz. 4 5. Diagnostische fase... blz. 5 6. Overwegingen

Nadere informatie

Meerbegaafden protocol

Meerbegaafden protocol Meerbegaafden protocol Kardinaal de Jongschool 1. Doelstelling Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Naast zorg voor kinderen die minder snel mee kunnen meekomen,

Nadere informatie

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Inleiding Eén van de profielpijlers van De Duif is presteren. We proberen uit alle leerlingen te halen wat er in zit. Ons doel is om voor alle

Nadere informatie

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol.

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol. Maart 2012 Protocol (Hoog)begaafdheid Doel van het protocol. In dit protocol vinden leerkrachten handreikingen om (hoog)begaafde leerlingen (we noemen deze kinderen pluskinderen) te signaleren en te begeleiden.

Nadere informatie

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren!

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Enkele kenmerken van MHB leerlingen Grote denksprongen Gemotiveerd tot verwerven van

Nadere informatie

Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012

Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012 Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012 1. Inleiding Lange tijd leefde het idee dat meer- en hoogbegaafde leerlingen nauwelijks begeleiding nodig hebben. Hun begaafdheid

Nadere informatie

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen Protocol Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 DHH - Signalering... 3 1.1 Groepssignalering (Quickscan)... 3 1.2 Individuele signalering... 3 2 DHH - Diagnostiek...

Nadere informatie

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool.

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Ontdek-boek over hoogbegaafdheid door Wendy Lammers van Toorenburg) 1 januari 2014 1. (Hoog)begaafdenbeleid op de Lorentzschool. In het hedendaagse onderwijs is omgaan

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

Beleidsplan. Meerbegaafdheid

Beleidsplan. Meerbegaafdheid Beleidsplan Meerbegaafdheid 1 St. Jozefschool 1. Doelstelling Wij als jenaplanschool gaan er van uit dat ieder kind uniek is met zijn eigen kwaliteiten en beperkingen en moet kunnen functioneren op zijn

Nadere informatie

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Uitkomsten enquête Praktijk Liberi Datum: 27 januari 2013 Plaats: Aldeboarn www.praktijkliberi.nl info@praktijkliberi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Beleidsstuk Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Alle kinderen hebben recht op een stimulerende onderwijsomgeving om te leren. Elk kind met zijn eigen leerstijl en zijn eigen onderwijsbehoeften. Bij kleuters

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Inhoudsopgave 1 Wat is hoogbegaafdheid? 2 Visie van de Rank 3 Kansen en belemmeringen 4 Signaleren 5 Diagnosticeren 6 De aanpak in de klas/ buiten de klas 7 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen 1 Inleiding Dit beleid is op Het Kompas bestemd voor de volgende doelgroepen: - Hoogbegaafde leerlingen; dit zijn leerlingen die gediagnosticeerd zijn en een IQ

Nadere informatie

Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid

Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid Augustus 2014 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. Begripsomschrijving... 4 1.1 Definitie... 4 1.2 Kenmerken... 5 2. Signaleren... 6 3. Aangepast onderwijsaanbod...

Nadere informatie

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen Beleid (hoog)begaafde leerlingen Stichting Primair Onderwijs Venray Schooljaar 2008-2009 Doelstelling Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs, waarbij tegemoet gekomen wordt aan

Nadere informatie

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014 Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014 Wat ging er aan vooraf? Kennis opdoen Visie (meerbegaafden protocol) Signaleren (m.b.v. criteria uit het protocol, signaleringslijst gr. 1-2

Nadere informatie

Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan

Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan Hoofdstuk 1 Inleiding: Het onderwijs op de Achtbaan kan omschreven worden als adaptief onderwijs dat gegeven wordt in een klassikale setting. Binnen de mogelijkheden

Nadere informatie

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Inleiding Je wilt gaan werken met Acadin. Het is aan te raden direct met een collega samen te werken. Ook is het goed Acadin als thema

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Protocol begaafdheid

Protocol begaafdheid Protocol begaafdheid Inhoudsopgave 1. De doelgroep 1.1 Om welke leerlingen gaat het bij ons op school? 1.2 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 1.3 Talent op één gebied Beleid op de KWS 2. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Beleidsplan. Begaafde leerlingen. Bs Het Venster

Beleidsplan. Begaafde leerlingen. Bs Het Venster Beleidsplan Begaafde leerlingen Inhoudsopgave 1. Bovenschoolse uitgangspunten beleid 2. Doelstelling 3. Doelgroep 4. Screening-signalering 4.1 Screening groep 4.2 Signalering 5. Diagnostiek 6. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid 1. Wat is hoogbegaafdheid? Om over hoogbegaafdheid te kunnen spreken, moeten er drie kenmerken aanwezig zijn. -hoge intelligentie -grote creativiteit -grote

Nadere informatie

Protocol (Hoog) Begaafdheid

Protocol (Hoog) Begaafdheid Protocol (Hoog) Begaafdheid 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 3 2. Doelstelling. blz. 3 3. Doelgroepen blz. 3 4. Signalering.. blz. 4 5. Diagnose fase blz. 5 6. Overwegingen bij het plan van aanpak. blz.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN TOPTALENTEN OBS DE PIJLSTAART BELEIDSPLAN TOPTALENTEN. obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012. juni 2012.

BELEIDSPLAN TOPTALENTEN OBS DE PIJLSTAART BELEIDSPLAN TOPTALENTEN. obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012. juni 2012. BELEIDSPLAN TOPTALENTEN obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012 Page 1 INHOUD Overzicht bijlagen blz 3 Wat is onze visie? blz 4 Wie is onze doelgroep? blz 5 De signalering blz 6

Nadere informatie

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool Beleidsplan TOPTALENT Erkend Basisschool Het Mozaïek te Houten 2013-2014 1 Inhoud beleidsplan Toptalent Erkend op het Mozaïek te Houten 1. Inleiding *Voorwoord * Visie 2. Wat verstaan we onder Toptalent?

Nadere informatie

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2013

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2013 Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2013 Wat ging er aan vooraf? Kennis opdoen Visie (meerbegaafden protocol) Signaleren Aanpassingen in de les Vakovers1jgende projecten Plusklas We

Nadere informatie

Protocol Plusklas. Aanleiding

Protocol Plusklas. Aanleiding Protocol Plusklas Aanleiding In het schooljaar 2014-2015 heeft BBS Antonius zich tot doel gesteld een schoolbreed aanbod te bieden voor een leeftijdsheterogene groep meer- en hoogbegaafde leerlingen. Met

Nadere informatie

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Voorwoord Voor u ligt een routeboekje waarin we u als ouder informeren over de manier waarop het onderwijs aan begaafde- en hoogbegaafde kinderen bij ons op school geregeld is. Het boekje is opgedeeld

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Digitale checklist '(Hoog)begaafdenwijzer Basisonderwijs' Schoolgegevens

Digitale checklist '(Hoog)begaafdenwijzer Basisonderwijs' Schoolgegevens Digitale checklist '(Hoog)begaafdenwijzer Basisonderwijs' Schoolgegevens Naam school: Directie: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: E-mail: Internet: Samenwerkingsverband: Betreft schooljaar: Aantal

Nadere informatie

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 Het doel van dit protocol is om alle

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Basisschool Klimop 2012-2016

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Basisschool Klimop 2012-2016 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen 1 1. Doelstelling Onze school kiest ervoor om de begeleiding t.a.v. leerlingen, die behoefte hebben aan een meer dan gemiddeld leerstofaanbod, vast te leggen in een

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland Talent is wie je bent Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland maart 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op (hoog)begaafdheid 4 3. Doelgroep 6 4. Signalering 7 5. Diagnostiek

Nadere informatie

Het jonge kind uitgedaagd!

Het jonge kind uitgedaagd! Esther de Boer en Marijke Bertu, 29 november 2012 Het jonge kind uitgedaagd! Programma 1. Welkom 2. Wat is een ontwikkelingsvoorsprong? 3. Wat daagt het jonge kind uit? 4. Wat is er aan materiaal? 5. Waarmee

Nadere informatie

Protocol Begaafdheid

Protocol Begaafdheid Protocol Begaafdheid 1. De visie met betrekking tot begaafdheid De ontwikkeling van talenten Onze school wil zich niet alleen richten op kinderen die extra ondersteuning verdienen, omdat zij bepaalde onderdelen

Nadere informatie

Ouderavond Plusgroep. 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen

Ouderavond Plusgroep. 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen Ouderavond Plusgroep 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen Inhoud 1. Welkom 2. Wat is meer- en hoogbegaafdheid 3. Informatie over de Plusgroep 1. Wat is een Plusgroep 2. Wie nemen deel

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 De begeleiding van hoogbegaafde kinderen in de Plusklas Procedure Welke kinderen in aanmerking komen voor de Plusklas wordt bepaald door de volgende procedure. De leerkracht

Nadere informatie

5865 BJ 12 Mariaschool Tienray mei 2015

5865 BJ 12 Mariaschool Tienray mei 2015 5865 BJ 12 Mariaschool Tienray mei 2015 Inhoud: Visie Uitgangspunt en doelstelling Wat verstaan we onder hoogbegaafdheid? 3.1 doelgroep 3.2 leereigenschappen Plan van aanpak. 4.1 Signalering 4.2 diagnostiek

Nadere informatie

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool.

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Uitgangspunten. Overgangsprotocol van de Jan van Schengenschool. Het uitgangspunt voor het wel of niet laten overgaan naar de volgende groep van de leerlingen

Nadere informatie

2. Definitie. Inhoud. 1. Visie op het kind 2. Definitie 3. Doelgroep 4. Selectie&voortgang 5. Verantwoordelijkheid&communicatie

2. Definitie. Inhoud. 1. Visie op het kind 2. Definitie 3. Doelgroep 4. Selectie&voortgang 5. Verantwoordelijkheid&communicatie Beleidsprotocol Plusklas Dit protocol beschrijft kort en bondig onze visie op hoogbegaafdheid, de mogelijkheden die wij kunnen bieden aan de doelgroep en de vertaling naar de dagelijkse praktijk in school.

Nadere informatie

Hoge intellectuele vermogens Taakgerichtheid en volharding (motivatie) Creatief vermogen

Hoge intellectuele vermogens Taakgerichtheid en volharding (motivatie) Creatief vermogen 1.1 Waarom aandacht voor deze groep kinderen? Het passend onderwijs in Nederland is inmiddels gerealiseerd. Kinderen die gemiddeld moeite hebben met de schoolvakken krijgen een passend lesaanbod en worden

Nadere informatie

Plusklas IKC NoordRijk

Plusklas IKC NoordRijk Plusklas IKC NoordRijk Visie We zien als school dat er een groep leerlingen die op bovengemiddeld begaafd niveau presteert vastloopt als gevolg van de reguliere onderwijsaanpak. Van relatief onderpresteren,

Nadere informatie

Beleidsplan Begaafdheid IKC Het Festival

Beleidsplan Begaafdheid IKC Het Festival Beleidsplan Begaafdheid IKC Het Festival Versie juni 2014 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Begaafdheid, meer- en hoogbegaafdheid.... 3 1.2 Visie van de school... 3 1.3 Pedagogische uitgangspunten... 3 1.4 Doelen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen.

Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen. Onderwijsdag 20 maart 2012 Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen. Compacten en verrijken zijn begrippen die meestal gebruikt worden in de context van onderwijs voor begaafde leerlingen. Leerlingen

Nadere informatie

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders Informatiebrochure voor ouders DE PLUSBUS In deze brochure vindt u algemene & praktische informatie over de plusklas De Plusbus. De Plusbus is onderdeel van Stichting Palludara. Inhoud Hoogbegaafd, nou

Nadere informatie

Slimme kleuters. Ontwikkelingsvoorsprong

Slimme kleuters. Ontwikkelingsvoorsprong HET JONGE KIND groep 1-2 Omgaan met ontwikkelingsvoorsprong in de groep Auteur: Drs. Eleonoor van Gerven Slimme kleuters Hoe kunt u slimme kleuters tegemoetkomen, zonder dat u moet overstappen naar een

Nadere informatie

Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen KBS de Rietkraag

Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen KBS de Rietkraag Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen KBS de Rietkraag Inhoud 1. Inleiding 1.1Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen op de Rietkraag:... 3 1.2 Uit de algemene visie van onze school:... 3 2. Definitie

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep De leerlingen binnen de Plusklassen zijn hoogbegaafd. Ze hebben een hoge intelligentie (hoger dan 130) en

Nadere informatie

S K O D. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. HB Protocol SKOD

S K O D. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. HB Protocol SKOD S K O D Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen HB Protocol SKOD 1 Inhoudsopgave blz. 2 1. Inleiding en definities 3 1.1 Inleiding 1.2 Definitie van hoogbegaafdheid 1.3 Definitie van begaafdheid 1.4 Signalen

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Talentenbeleid Montinischool December 2014

Talentenbeleid Montinischool December 2014 Talentenbeleid Montinischool December 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding:... 4 Visie en doelen van ons onderwijs... 4 Visie op kinderen met talenten... 4 Doel van het talentenbeleid... 5 Doelgroep...

Nadere informatie

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Inleiding: Binnen het SPOM is een projectgroep opgericht met als opdracht het opstellen van een adviserende notitie met daarin een besliswijzer voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Protocol Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen

Protocol Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen Protocol Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen Inleiding Dit protocol heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen in de manier waarop wij als school omgaan met kinderen die meer cognitieve

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

meer- en hoogbegaafdheid

meer- en hoogbegaafdheid Onderwijs op maat: Een wereld van verschil! O.b.s. Klim-op Dirk IV-plein 35 4223 NJ Hoornaar 0183-582076 info@obsklim-op.nl Protocol meer- en hoogbegaafdheid Inhoudsopgave Inleiding Visie Criteria Doelstelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol. (hoog)begaafden

Protocol. (hoog)begaafden Protocol (hoog)begaafden Immanuelschool Boskoop 2013 Signalering groep 1 en 2 - het intakeformulier: Hierop staan vragen waarvan de antwoorden kunnen wijzen op mogelijke (hoog)begaafdheid. Ouders vullen

Nadere informatie

Plan van aanpak (Hoog)begaafdheid op basisschool de Lemborgh

Plan van aanpak (Hoog)begaafdheid op basisschool de Lemborgh Plan van aanpak (Hoog)begaafdheid op basisschool de Lemborgh full speed werken leren leren afstemmen onderwijsaanbod Uitdagen van begaafde en hoogbegaafde leerlingen op onze school. hoge opbrengst Inleiding:

Nadere informatie

Raamwerk Protocol Hoogbegaafdheid. Werkgroep Talentcoördinatoren

Raamwerk Protocol Hoogbegaafdheid. Werkgroep Talentcoördinatoren Raamwerk Protocol Hoogbegaafdheid Werkgroep Talentcoördinatoren Versie 26 november 2012 pagina 2 Inhoudsopgave 1. Visie van Stichting Katholiek Onderwijs De Gouw... 3 2. Doelgroep... 5 3. Leerkrachtcompetenties...

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen 1 Inhoud (Hoog) begaafdheid blz: 1 Doelgroep 4 2 Signalering 5 2.1 Doelstelling 5 2.2 Procedure 5 2.3 Wanneer? 6 2.4 Tijdstip 6 2.5 Verantwoordelijkheid 6 2.6 Vervolgtraject 7 2.7 Verslaglegging 7 3. Diagnostiek

Nadere informatie

Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid

Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Meer-

Nadere informatie

Meer- en hoogbegaafdheid op WereldKidz Meent en WereldKidz Merseberch

Meer- en hoogbegaafdheid op WereldKidz Meent en WereldKidz Merseberch Meer- en hoogbegaafdheid op WereldKidz Meent en WereldKidz Merseberch 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat hebben we meer- en hoogbegaafde kinderen te bieden op onze school en binnen onze stichting?... 4 2.

Nadere informatie

Beleidsplan. Hoogbegaafdheid. Mei 2007. Beleidsplan hoogbegaafdheid

Beleidsplan. Hoogbegaafdheid. Mei 2007. Beleidsplan hoogbegaafdheid Beleidsplan Hoogbegaafdheid Mei 2007. 1 2. Doelgroep Tot de doelgroep van het beleid voor hoogbegaafde leerlingen verstaan wij die leerlingen waarbij door psycho-diagnostisch onderzoek een intelligentiequotiënt

Nadere informatie

Adviesrapport plusgroeponderwijs De Drieslag

Adviesrapport plusgroeponderwijs De Drieslag Adviesrapport plusgroeponderwijs De Drieslag Adviesrapport Plusgroep De Drieslag Pagina 1 Inhoudsopgave Wat wordt er onder Plusgroeponderwijs verstaan?... 3 Een succesvolle plusgroep... 3 Voorwaarden voor

Nadere informatie

BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN 0. Inleiding In ons onderwijs hebben we te maken met kinderen met verschillende capaciteiten. Het is de taak van de school te zorgen dat alle kinderen

Nadere informatie

Verrijkingsgroepen zinvol?!

Verrijkingsgroepen zinvol?! Onderzoek naar het welbevinden van leerlingen in verrijkingsgroepen Verrijkingsgroepen zinvol?! door: Patty van Scherpenzeel-Mollema Gerichte aandacht voor het (hoog)begaafde kind heeft in de afgelopen

Nadere informatie

2014 Protocol dyslexie

2014 Protocol dyslexie Protocol dyslexie 2014 Protocol dyslexie Inleiding Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen 1. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafden. Stichting O2A5 Openbaar Basisonderwijs Petra de Jong 10 januari 2012

Beleidsplan (hoog)begaafden. Stichting O2A5 Openbaar Basisonderwijs Petra de Jong 10 januari 2012 Beleidsplan (hoog)begaafden Stichting O2A5 Openbaar Basisonderwijs Petra de Jong 10 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding! 2 2. Ontwikkeling beleidsplan! 4 Waarom een beleidsplan ontwikkelen en wat is

Nadere informatie

INHOUD. Signalen van onbehagen. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

INHOUD. Signalen van onbehagen. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong INHOUD Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong Krijnie Schaap Wat is een begaafde kleuter? Signalering van een begaafde kleuter Versnellen Hoe kun je met een begaafde kleuter aan de slag en daarbij aansluiten

Nadere informatie

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9 COMPACTEN & VERRIJKEN en GROEP 9 in de midden- en bovenbouw De Nobelaer Inleiding Dit jaar starten we met een nieuwe aanpak voor leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Beleidsplan Begaafdheid

Beleidsplan Begaafdheid Beleidsplan Begaafdheid 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 1.1 Passend onderwijs bieden...3 2. Wat is hoogbegaafdheid...4 2.1 De omschrijving...4 2.2 Ontwikkelingsvoorsprong...4 2.3 De

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid in de klas definities en herkenning

Hoogbegaafdheid in de klas definities en herkenning Hoogbegaafdheid in de klas definities en herkenning Karin Monster Pascal Groen 33 Fotografie Leo van Breugel Giftedness is not a problem to be solved, but an unique challenge to be nourished (Colangelo

Nadere informatie

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck).

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck). Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Manager afdeling Samenleving Van: College van burgemeester en wethouders Opsteller: Marion Prins, beleidsmedewerker Onderwijs Datum: 17 september

Nadere informatie

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen 5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen Aanmelding Ouders / verzorgers van kinderen die de vierjarige leeftijd hebben bereikt, of weldra zullen bereiken, worden via de plaatselijke

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid

Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid Plusklas Beilen Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid Om de visie van COG Drenthe op het onderwijsaanbod voor meer begaafde, hoog intelligente en hoogbegaafde leerlingen

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie