Protocol Hoogbegaafdheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol Hoogbegaafdheid"

Transcriptie

1 Protocol Hoogbegaafdheid

2 Inhoudsopgave 1 Wat is hoogbegaafdheid? 2 Visie van de Rank 3 Kansen en belemmeringen 4 Signaleren 5 Diagnosticeren 6 De aanpak in de klas/ buiten de klas 7 Communicatie met ouders 8 Bijlagen

3 1 Wat is Hoogbegaafdheid? Volgens het Drie Ringen Model van Renzulli (1985) is een persoon Hoogbegaafd als er sprake is van het samengaan van 3 kenmerken: - Een hoge intelligentie (buitengewone capaciteiten): Men wordt pas gezien als hoogbegaafde wanneer men een IQ-score heeft die boven de 130 ligt. - Motivatie: Hiermee wordt bedoeld dat men taakgericht bezig kan zijn en doorzettingsvermogen toont. - Creativiteit: Het vermogen om op een vindingrijke manier problemen op te kunnen lossen en/of te bedenken. Binnen de groep hoogbegaafde leerlingen kun je weer een onderverdeling maken. Betts en Neihart (2010) onderscheiden de Zelfstandige leerling, de Succesvolle leerling, de Creatieve leerling, de Onderduikende leerling, de Leerling met Leer-en Gedragsproblemen en de At Risk leerling. Zoals deze benamingen al doen vermoeden liggen hier kansen en belemmeringen. 2 Visie van de Rank In het reguliere basisonderwijs zijn 10 tot 15% van de leerlingen (hoog)begaafd. Omdat niet alle leerlingen gediagnosticeerd zijn als hoogbegaafd, is binnen ons team is gekozen voor de termen Hoogbegaafde leerling en Begaafde leerling. Als het om heel jonge leerlingen gaat noemen we dit een leerling met een ontwikkelingsvoorsprong. Op school vinden we het belangrijk dat we iedere leerling zoveel mogelijk kansen bieden om zich optimaal te ontplooien. Voor alle leerlingen is het vaststellen van onderwijsbehoeften daarom belangrijk. Dit doen we door gebruik te maken van de cyclus van Handelingsgericht werken. Deze cyclus bestaat uit de stappen: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. (Hoog)begaafde leerlingen hebben andere onderwijsbehoeften dan leerlingen met een gemiddelde of lage intelligentie. Door onderwijsbehoeften te formuleren krijgen wij als leerkracht zicht op wat er van ons gevraagd wordt (wat heeft deze leerling nodig?) en of wij daaraan kunnen voldoen. (heb ik als leerkracht een begeleidingsbehoefte?) Als het nodig is kan een leerkracht bij het tegemoet komen aan onderwijsbehoeften hulp inroepen van collega s, de intern begeleider of het RPCZ. 3 Kansen en Belemmeringen Kansen van (hoog)begaafde leerlingen (Hoog)begaafde leerlingen hebben vaak een grote algemene interesse. Hieruit komt dan ook voort dat deze leerlingen graag nieuwe dingen ontdekken en uitvinden. Ze starten graag nieuwe projecten op en voeren deze zelfstandig uit. Wat het meest opvalt aan deze leerlingen is dat ze vaak al heel veel weten en dat ze snel nieuwe informatie opnemen en toepassen. In de meeste gevallen leidt dit ook tot goede prestaties. Zo zal de Zelfstandige leerling ook risico s nemen en van zijn of haar fouten leren. Deze leerlingen hebben veel zelfvertrouwen. Ze zijn vaak erg taalvaardig en ook in staat om met taal te spelen. Dit zorgt er ook voor dat ze goed problemen op kunnen lossen. Deze leerlingen zien de wereld op een andere manier. Ze ervaren hun gedrag, gevoelens en gedachten heel intens en durven ook op te komen voor hun opvattingen. Belemmeringen van (hoog)begaafde leerlingen In het onderwijs lopen (hoog)begaafde leerlingen nog wel eens tegen problemen op. Dit komt doordat de methoden in de klas aansluiten bij de gemiddelde leerling. In de methode worden onderwerpen met kleine stappen tegelijk aangeboden en vervolgens door middel van herhalings- en oefenstof ingeslepen. Voor de (hoog)begaafde leerling is deze werkwijze veel minder nodig en dit kan voor problemen zorgen. Onderpresteren is een grote discrepantie tussen schoolprestaties en uitingen van echte bekwaamheid zoals deze naar voren komt in observaties van leerkrachten, ouders, of in

4 metingen wat betreft prestatie, creativiteit of intelligentie (Mooij, 1991) In sommige gevallen levert een hoogbegaafd kind prestaties die op het laagste niveau van de groep liggen, of die zelfs dat niveau niet halen. Onderpresteren, wat zie je? - Resultaten nemen af of zijn zeer wisselend - Er worden fouten gemaakt in makkelijke opdrachten maar bij moeilijke opdrachten wordt opmerkelijk beter gepresteerd. - De leerling vertoont clownesk, dromerig of afwezig gedrag. ( lastig gedrag voor leerkrachten) - De leerling heeft problemen met doelgericht werken - De leerling heeft veel kennis over zaken die in de groep (nog) niet aan bod gekomen zijn. - Sociale problemen door weinig aansluiting. (ook bij hoogbegaafde kinderen die niet onderpresteren) - Negatieve gedachtepatronen. De leerling acht zichzelf weinig intelligent en/of voelt zich incapabel om te kunnen slagen ondanks hoge intelligentie. (Sword, 2003) - De leerling heeft angst om te falen doordat hij of zij hoge eisen aan zichzelf stelt maar niet geleerd heeft om door te zetten en fouten te maken. Onderpresteren ontstaat wanneer er een mis match is tussen de begaafde leerling en het schoolprogramma/de andere leerlingen. De betreffende leerling past zich aan zodat interventie niet nodig is. Of de betreffende leerling rebelleert, waarnaar er een inadequate interventie volgt. Perfectionisme & faalangst Faalangst is de angst om te falen. ( Website Pharos, 2006) In de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen missen kinderen vaak het trial-and-error traject. Ze hebben dus niet van jongs af aan geleerd dat dingen fout mogen gaan. Ze zijn gewend om het vrijwel meteen goed te doen. Ze stellen daardoor hoge eisen aan zichzelf. Dit heet ook wel perfectionisme. Op school gaat het in het begin makkelijk. Totdat ze iets nieuws tegenkomen wat ze niet direct beheersen. Dit zorgt voor een onprettig gevoel omdat ze nog niet geleerd hebben om te gaan met een tegenslag. Dit onprettige gevoel wordt zoveel mogelijk vermeden. De fantasie kan deze kinderen ook erg in de weg zitten; juist het bedenken van wat er allemaal zou kunnen gebeuren en mis kan gaan, voedt de faalangst. Het kind kan hierover blijven piekeren. Faalangst, wat zie je? Blijft op het gebaande pad (dat is veilig), maar probeert alles wel perfect te doen. Vermijdt nieuwe dingen of verrijkingswerk, tenzij het verplicht wordt. Vraagt niet om uitleg. (dat was eerder ook niet nodig ) Gaat juist bij alles om uitleg vragen. Als deze leerlingen op de basisschool niet verder (verplicht) worden uitgedaagd, houdt dat dus in dat ze niet leren hoe het is om fouten te maken. En omdat fouten maken een belangrijk onderdeel is van het leerproces, leren deze leerlingen niet hoe het is om iets echt te leren. Als deze leerlingen op een gegeven moment te maken krijgen met het niet zomaar oppikken van de lesstof (en er dus echt geleerd moet worden) ontstaan problemen. Het ontbreekt deze leerlingen dan aan de juiste leerstrategieën. Op de Rank proberen wij bij een vermoeden van onderpresteren en/of faalangst de juiste interventie in te zetten. Deze interventies (beschreven in hst 6 ) zijn ook bedoeld om

5 onderpresteren en faalangst te voorkomen. Bij het signaleren van onderpresteren kunnen we gebruik maken van de signaleringslijst uit Sidi3. (zie hst 4 Signaleren) 4 Signaleren Het signaleren van (hoog)begaafde leerlingen gebeurt in eerste instantie door de leerkracht. Daarnaast hebben de ouders en de IB-er ook een signalerende functie. We maken onderscheid in de volgende vormen van signaleren: - Signalering met methode gebonden toetsen in groep 3 t/m 8 In de eerste plaats zal een leerling opvallen door zijn goede prestaties op de methode gebonden toetsen. Hierin zal naar voren komen dat de leerling de stof altijd goed beheerst. - Signalering met niet-methode gebonden toetsen in groep 1 t/m 8 Op school hanteren we een toets kalender met daarop toetsen voor de vakgebieden (voorbereidend) Technisch- en Begrijpend Lezen, (voorbereidend) Rekenen en Spelling. Ook bij deze toetsen zal een hoge score bij de leerlingen te zien zijn. - Spontane signalering/ observatie in de klas: Niet alle (hoog)begaafde vallen evenveel op, sommigen willen ook niet opvallen. Toch kan het zo zijn dat een leerling taken op een andere manier aanpakt dan anderen. - Signaleren met het Sidi-3 Sidi-3 is een protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs. Het protocol bestaat uit een aantal stappen die gezet kunnen worden vanaf groep 1 om het signaleren te vergemakkelijken en om tot een juiste diagnose te komen. Ook de rol van de ouders en het onderpresteren zijn in deze aanpak meegenomen. Op de Rank gebruiken we hieruit de vragenlijst bij aanmelding en de volgen we de overige stappen bij een vermoeden van (hoog)begaafdheid en/of onderpresteren n.a.v. bovenstaande signalen. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de (organisatie van) de uitvoering van deze stappen. 5 Diagnosticeren Het stellen van een diagnose Hoogbegaafdheid is zinvol wanneer we het als school moeilijk vinden om de onderwijsbehoeften van een leerling te bepalen of wanneer we willen weten wat we (bijvoorbeeld bij onderpresteren) van een leerling kunnen verwachten. Deze leerlingen worden besproken in een leerlingbespreking met IB-er en leerkracht of worden besproken in een HGPD-bespreking met een adviseur van het RPCZ. Onderzoek kan dan (als het budget dit toelaat) plaatsvinden vanuit HGPD door het RPCZ. Ook kunnen ouders zelf het initiatief nemen om onderzoek te laten doen. Wij kunnen als school hierin adviseren. 6 De aanpak in de klas en/of buiten de klas Compacten 4 keer per jaar vindt er in groep 1 t/m 8 groepsplanbespreking plaats. Er wordt gekeken of leerlingen de gestelde doelen behaald hebben en of er aanpassingen nodig zijn in het leerstofaanbod. Dit kan zijn doordat er extra zorg nodig is of in het geval van de (hoog)begaafde leerling vermindering van het reguliere leerstofaanbod. Vermindering van het

6 reguliere leerstofaanbod noemen we compacten. Dit omdat de leerstof wordt ontdaan van alle extra herhalings- en oefenstof. De leerlingen krijgen de leerstof dus compact aangeboden. Dit gebeurt bij de vakgebieden rekenen en taal. Omdat niet iedere leerling hiervoor in aanmerking komt, zijn hiervoor criteria opgesteld. Voor het compacten gelden de volgende criteria: 1 Een leerling heeft gedurende 2 toets perioden (CITO) een A score behaald en/of een voorsprong in dle (onderwijsmaanden) van minimaal een half jaar. 2 Een leerling heeft een goede werkhouding (zelfstandig kunnen werken) en voldoende motivatie. In sommige gevallen wordt er naar aanleiding van de groepsplanbespreking of een bespreking met een adviseur van het RPCZ, toch een aanpassing gedaan in het leerstofaanbod, terwijl een leerling niet voldoet aan beide criteria. Dit is altijd overleg met de IB-er en naar aanleiding van signalering van de leerkracht. Compacten bij rekenen: De leerlingen maken bij rekenen gebruik van een routeboekje dat hoort bij de methode. Hierin staat wat zij tijdens een les minimaal moeten maken. Bij een aantal zeer begaafde leerlingen starten we een nieuw lesblok direct met de toets. Daaruit blijkt welke lesstof binnen dat blok al beheerst wordt en dus niet meer dagelijks aangeboden hoeft te worden, en welke lesstof nog instructie en oefening vraagt. In de groepen 7 en 8 is het werken met het routeboekje aangepast met oog op de volle leerlijn binnen de huidige rekenmethode. Leerlingen compacten wel maar de leerkracht houdt hier goed de individuele leerling en zijn/haar leerlijn in de gaten. In het schooljaar 2013/2014 staat de aanschaf van een nieuwe rekenmethode op het programma. Compacten staat dan ook weer op de agenda. Compacten bij taal: Bij taal kunnen we het taalboek extra gebruiken voor kinderen die verrijkingsstof aankunnen Als de betreffende les ook als verrijkingsles gegeven wordt, kunnen leerlinge deze les maken. In het schooljaar 2011/2012 zijn we gestart met het experimenteren met het routeboekje voor taal en het programma slimme taal, van het SLO. In dit schooljaar wordt de werkwijze m.b.t compacten bij taalonderwijs geëvalueerd. Verrijken Naast het aangepaste reguliere leerstofaanbod is het belangrijk dat er verrijkingsstof aanwezig is. Daarvoor zijn een aantal redenen: Wanneer een leerling minder lesstof maakt, is hij of zij sneller door de leerstof heen. Door het verwerken van verrijkingsstof wordt een leerling uitgedaagd. Deze stof is moeilijker dan het reguliere leerstofaanbod. Het is dus leerstof die aangeboden wordt naast de gewone lesstof. Er is inmiddels behoorlijk wat verrijkingsstof aanwezig op de Rank. Deze lesstof wordt binnen en buiten de groepen gebruikt. (zie ook de Plus klas )

7 Versnellen Bij versnellen slaat een kind een groep over om al door te stromen naar de volgende groep. Op de Rank hebben we ervoor gekozen dit alleen in groep 1/2 te doen. (zie beleid doubleren en herfstkleuters) In de overige groepen (3 t/m 8) geven we de voorkeur aan verrijkingsstof. Zo blijft een kind bij de groep horen en komen er geen hiaten in de lesstof te zitten. Ook voorkomen we zo dat hele jonge leerlingen al naar het voortgezet onderwijs gaan. De coördinator Hoogbegaafdheid Op de Rank is een coördinator Hoogbegaafdheid aangesteld. Deze leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de Plus klas (één middag per week indien de formatie dit toelaat) en heeft daarbij zicht op en kennis van de beschikbare materialen en werkwijzen. De Plus klas De leerlingen die voldoen aan de gestelde criteria mogen deelnemen aan de Plus klas. Het gewone klassenwerk zullen deze leerlingen compacten om zo voldoende tijd te hebben om met verrijkende lesstof aan de slag te gaan. Binnen de Plus-klas wordt gewerkt met verschillende materialen/methodieken die aansluiten bij de capaciteiten en onderwijsbehoeften van de kinderen. Kinderen die een diagnose hoogbegaafdheid hebben zullen binnen de Plus klas bijvoorbeeld meer met open opdrachten te maken krijgen dan kinderen met een meer begaafd zijn. Materialen/methodieken in de Plus klas Het Levelwerk: Uitgangspunt van Levelwerk is een passend leerstofaanbod voor intelligente en begaafde kinderen. Levelwerk staat los van andere methodes. Het biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten binnen de vakken rekenen, taal en begrijpend lezen. Daarnaast biedt Levelwerk in het onderdeel allerlei de mogelijkheid om met diverse onderwerpen aan de slag te gaan. Het gaat hierbij vooral om gesloten opdrachten. De Pittige Plustorens: Om meer- en hoger begaafde kinderen breder uit te dagen zijn we gestart met de Pittige Plustorens. Om hiermee goed te kunnen werken staat de meer- en hogere intelligentie, het creatieve denken en de motivatie centraal. Kinderen werken individueel of in een groep aan een peperopdracht. Groene pepers hebben een gesloten karakter en de rode pepers hebben een meer open karakter. Andere materialen: Er wordt gebruik gemaakt van kaartspelen van de junior Black story s: The Blue en Green story s. Bij deze denkspelen gaat het om raadsels. Om tot de juiste oplossing te komen is het belangrijk de juiste vragen te leren stellen, te raden en te puzzelen. Filosoferen kan ook een lesstofonderdeel zijn in de Plus klas. Criteria voor deelname aan de Plus klas * Een diagnose Hoogbegaafdheid of een ernstig vermoeden van een hoge intelligentie of bijzondere capaciteiten en/of

8 * Over de gehele linie zeer hoge resultaten op de toetsen van het leerlingvolgsysteem en/of * Een zeer hoge score op de toetsen Rekenen en Begrijpend Lezen van het leerlingvolgsysteem Daarbij is het belangrijk dat er sprake is van: *een hoge mate van zelfstandigheid/ een goede werkhouding * behoefte aan uitdaging/ gemotiveerd zijn om deel te nemen aan de Plus klas. De kinderen die in de Plus klas starten zijn in overleg (leerkracht, coördinator en IB-er) geselecteerd en de betreffende kinderen en hun ouders zijn op de hoogte gesteld. De coördinator Hoogbegaafdheid begeleidt deze leerlingen op een vast moment in de week. Sociaal Emotionele ontwikkeling Niet alleen bij kinderen die onderpresteren of faalangstig zijn, maar ook bij andere (hoog)begaafde leerlingen kan het compacten en verrijken binnen of buiten de groep een spannende aangelegenheid zijn. Echt moeite moeten doen om lesstof te begrijpen en verwerken en daarbij wellicht fouten maken is vaak een nieuwe ervaring voor deze leerlingen. Op de Rank proberen we dit proces goed te begeleiden zodat kinderen ook echt leren te leren en in gaan zien dat fouten maken niet erg is maar bij een leerproces hoort. Een faalmoment wordt dan een leermoment. Leerlingen ontwikkelen op deze manier hun intellectuele capaciteiten maar krijgen ook zicht op hun sterke en minder sterke kanten. 7 Communicatie met ouders Jaarlijks is er een moment met ouders om hen te informeren over het beschikbare materiaal en het gebruik hiervan. Dit informatiemoment wordt georganiseerd door de hoogbegaafdheidscoördinator. De vorderingen van de leerlingen komen in een apart verslag in het rapport. De betreffende groepsleerkracht geeft specifieke informatie over de leerling aan de ouders tijdens de oudergesprekken. (zie communicatieprotocol ouders) 8 Bijlagen Materialen Materialenlijst Meervoudige Intelligentie Specifieke materialen verrijking en HBG. -levelwerk Kist 4 voor leerlingen uit groep 6 Kist 5 voor leerlingen uit groep 7 Kist 6 voor leerlingen uit groep 8 -Pittige Plustoren -Vooruit -Kien -Rekentoppers -Blue and Green stories -Filosoferen in het basisonderwijs van wetenschapsknooppunt

9 Links ( voor routeboekjes en Slimme Taal) (digitale leeromgeving) (uitleg levelwerk) (uitleg en info)

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol.

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol. Maart 2012 Protocol (Hoog)begaafdheid Doel van het protocol. In dit protocol vinden leerkrachten handreikingen om (hoog)begaafde leerlingen (we noemen deze kinderen pluskinderen) te signaleren en te begeleiden.

Nadere informatie

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Visie In de visie van onze school staat dat wij streven naar een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het uitgangspunt Voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Inleiding Eén van de profielpijlers van De Duif is presteren. We proberen uit alle leerlingen te halen wat er in zit. Ons doel is om voor alle

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid De RK Daltonbasisschool St. Plechelmus hanteert het Protocol Hoogbegaafdheid van haar bestuur de Dr. Schaepmanstichting. Dit protocol is in 2009 gemaakt en binnen het bestuur is

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid 1. Wat is hoogbegaafdheid? Om over hoogbegaafdheid te kunnen spreken, moeten er drie kenmerken aanwezig zijn. -hoge intelligentie -grote creativiteit -grote

Nadere informatie

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid 1 Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster De missie van de Nutsscholen en de NHJ-Poolster Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

Protocol (Hoog) Begaafdheid

Protocol (Hoog) Begaafdheid Protocol (Hoog) Begaafdheid 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 3 2. Doelstelling. blz. 3 3. Doelgroepen blz. 3 4. Signalering.. blz. 4 5. Diagnose fase blz. 5 6. Overwegingen bij het plan van aanpak. blz.

Nadere informatie

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren!

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Enkele kenmerken van MHB leerlingen Grote denksprongen Gemotiveerd tot verwerven van

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevennesc hool.nl www.curtevennesch ool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind uniek en toch lekker samen Niet

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

Protocol begaafdheid

Protocol begaafdheid Protocol begaafdheid Inhoudsopgave 1. De doelgroep 1.1 Om welke leerlingen gaat het bij ons op school? 1.2 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 1.3 Talent op één gebied Beleid op de KWS 2. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 De begeleiding van hoogbegaafde kinderen in de Plusklas Procedure Welke kinderen in aanmerking komen voor de Plusklas wordt bepaald door de volgende procedure. De leerkracht

Nadere informatie

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado 0 Inhoudsopgave: 1. Inleiding... blz. 2 2. Doelstelling... blz. 3 3. Doelgroepen... blz. 3 4. Signalering... blz. 4 5. Diagnostische fase... blz. 5 6. Overwegingen

Nadere informatie

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders Informatiebrochure voor ouders DE PLUSBUS In deze brochure vindt u algemene & praktische informatie over de plusklas De Plusbus. De Plusbus is onderdeel van Stichting Palludara. Inhoud Hoogbegaafd, nou

Nadere informatie

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Beleidsstuk Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Alle kinderen hebben recht op een stimulerende onderwijsomgeving om te leren. Elk kind met zijn eigen leerstijl en zijn eigen onderwijsbehoeften. Bij kleuters

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool.

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Ontdek-boek over hoogbegaafdheid door Wendy Lammers van Toorenburg) 1 januari 2014 1. (Hoog)begaafdenbeleid op de Lorentzschool. In het hedendaagse onderwijs is omgaan

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Plusklas IKC NoordRijk

Plusklas IKC NoordRijk Plusklas IKC NoordRijk Visie We zien als school dat er een groep leerlingen die op bovengemiddeld begaafd niveau presteert vastloopt als gevolg van de reguliere onderwijsaanpak. Van relatief onderpresteren,

Nadere informatie

Protocol. (hoog)begaafden

Protocol. (hoog)begaafden Protocol (hoog)begaafden Immanuelschool Boskoop 2013 Signalering groep 1 en 2 - het intakeformulier: Hierop staan vragen waarvan de antwoorden kunnen wijzen op mogelijke (hoog)begaafdheid. Ouders vullen

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan

Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan Hoofdstuk 1 Inleiding: Het onderwijs op de Achtbaan kan omschreven worden als adaptief onderwijs dat gegeven wordt in een klassikale setting. Binnen de mogelijkheden

Nadere informatie

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Doelgroep: Hoogbegaafde leerlingen: Leerlingen die regelmatig en gedurende langere tijd op een hoog niveau prestaties leveren. Hierbij moet

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Beleidsplan Begaafdheid

Beleidsplan Begaafdheid Beleidsplan Begaafdheid 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 1.1 Passend onderwijs bieden...3 2. Wat is hoogbegaafdheid...4 2.1 De omschrijving...4 2.2 Ontwikkelingsvoorsprong...4 2.3 De

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid

PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid mei 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Visie op (hoog)begaafdheid p.3 1.2 Wat is (hoog)begaafdheid? p.3 1.2.1 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong p.3 1.2.2 (hoog)begaafde

Nadere informatie

Meerbegaafden protocol

Meerbegaafden protocol Meerbegaafden protocol Kardinaal de Jongschool 1. Doelstelling Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Naast zorg voor kinderen die minder snel mee kunnen meekomen,

Nadere informatie

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Uitkomsten enquête Praktijk Liberi Datum: 27 januari 2013 Plaats: Aldeboarn www.praktijkliberi.nl info@praktijkliberi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep De leerlingen binnen de Plusklassen zijn hoogbegaafd. Ze hebben een hoge intelligentie (hoger dan 130) en

Nadere informatie

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9 COMPACTEN & VERRIJKEN en GROEP 9 in de midden- en bovenbouw De Nobelaer Inleiding Dit jaar starten we met een nieuwe aanpak voor leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland Talent is wie je bent Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland maart 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op (hoog)begaafdheid 4 3. Doelgroep 6 4. Signalering 7 5. Diagnostiek

Nadere informatie

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool Beleidsplan TOPTALENT Erkend Basisschool Het Mozaïek te Houten 2013-2014 1 Inhoud beleidsplan Toptalent Erkend op het Mozaïek te Houten 1. Inleiding *Voorwoord * Visie 2. Wat verstaan we onder Toptalent?

Nadere informatie

Begaafdheid begeleiden!

Begaafdheid begeleiden! Begaafdheid begeleiden! Hellevoetsluis 24 november 2014 Liesbet Gommans M.Sc. orthopedagoog / schoolpsycholoog Centrum voor Begaafdheidsonderzoek () www.ru.nl/its/cbo 1 Programma Introductie Leren..? Signaleren:

Nadere informatie

Protocol Plusklas. Aanleiding

Protocol Plusklas. Aanleiding Protocol Plusklas Aanleiding In het schooljaar 2014-2015 heeft BBS Antonius zich tot doel gesteld een schoolbreed aanbod te bieden voor een leeftijdsheterogene groep meer- en hoogbegaafde leerlingen. Met

Nadere informatie

Excellente leerlingen die (niet) excelleren

Excellente leerlingen die (niet) excelleren Talent voor excelleren! KPC, 5 november 2009 Excellente leerlingen die (niet) excelleren Dr Lianne Hoogeveen Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) www.ru.nl/socialewetenschappen/cbo http://www.youtube.com/watch?v=yuldyzvb_ny

Nadere informatie

Ouderavond Plusgroep. 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen

Ouderavond Plusgroep. 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen Ouderavond Plusgroep 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen Inhoud 1. Welkom 2. Wat is meer- en hoogbegaafdheid 3. Informatie over de Plusgroep 1. Wat is een Plusgroep 2. Wie nemen deel

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Plusklaswijzer. Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool

Plusklaswijzer. Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool Plusklaswijzer Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool 1 Inhoudsopgave 1 Hoogbegaafdheid p. 3 2 Visie p. 4 3 Doelstellingen p. 4 4 Selectieprocedure voor de Plusklas p. 4 5 Evaluatie p.

Nadere informatie

Opsporen hoogbegaafde onderpresteerders

Opsporen hoogbegaafde onderpresteerders Zorgteam Kompas Gereformeerde Basisscholen Midden Nederland Opsporen hoogbegaafde onderpresteerders Wat is onderpresteren? Onderpresteren is langdurig minder presteren dan op grond van iemands capaciteiten

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevenneschool.nl www.curtevenneschool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind is uniek en toch lekker samen. en

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel School Ondersteunings Profiel Pastoor Tijssenstraat 18A 5971VW Grubbenvorst Postbus 8516 5970 AA Grubbenvorst website email locatie Inleiding Vastgelegd is dat het School Ondersteuningsprofiel (verder

Nadere informatie

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen 1 Inleiding Dit beleid is op Het Kompas bestemd voor de volgende doelgroepen: - Hoogbegaafde leerlingen; dit zijn leerlingen die gediagnosticeerd zijn en een IQ

Nadere informatie

Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen KBS de Rietkraag

Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen KBS de Rietkraag Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen KBS de Rietkraag Inhoud 1. Inleiding 1.1Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen op de Rietkraag:... 3 1.2 Uit de algemene visie van onze school:... 3 2. Definitie

Nadere informatie

Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid

Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid Augustus 2014 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. Begripsomschrijving... 4 1.1 Definitie... 4 1.2 Kenmerken... 5 2. Signaleren... 6 3. Aangepast onderwijsaanbod...

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

INHOUD. Signalen van onbehagen. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

INHOUD. Signalen van onbehagen. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong INHOUD Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong Krijnie Schaap Wat is een begaafde kleuter? Signalering van een begaafde kleuter Versnellen Hoe kun je met een begaafde kleuter aan de slag en daarbij aansluiten

Nadere informatie

Hoge intellectuele vermogens Taakgerichtheid en volharding (motivatie) Creatief vermogen

Hoge intellectuele vermogens Taakgerichtheid en volharding (motivatie) Creatief vermogen 1.1 Waarom aandacht voor deze groep kinderen? Het passend onderwijs in Nederland is inmiddels gerealiseerd. Kinderen die gemiddeld moeite hebben met de schoolvakken krijgen een passend lesaanbod en worden

Nadere informatie

Beleidsnotitie Plusklas status: definitief, april 2015 (december 2015 aangepast)

Beleidsnotitie Plusklas status: definitief, april 2015 (december 2015 aangepast) Beleidsnotitie Plusklas status: definitief, april 2015 (december 2015 aangepast) Inleiding Benutting van alle talenten vindt basisschool de Leilinde belangrijk, ook van leerlingen die meer of (heel) veel

Nadere informatie

Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012

Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012 Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012 1. Inleiding Lange tijd leefde het idee dat meer- en hoogbegaafde leerlingen nauwelijks begeleiding nodig hebben. Hun begaafdheid

Nadere informatie

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen Protocol Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 DHH - Signalering... 3 1.1 Groepssignalering (Quickscan)... 3 1.2 Individuele signalering... 3 2 DHH - Diagnostiek...

Nadere informatie

Verrijkingsgroepen zinvol?!

Verrijkingsgroepen zinvol?! Onderzoek naar het welbevinden van leerlingen in verrijkingsgroepen Verrijkingsgroepen zinvol?! door: Patty van Scherpenzeel-Mollema Gerichte aandacht voor het (hoog)begaafde kind heeft in de afgelopen

Nadere informatie

Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen.

Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen. Onderwijsdag 20 maart 2012 Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen. Compacten en verrijken zijn begrippen die meestal gebruikt worden in de context van onderwijs voor begaafde leerlingen. Leerlingen

Nadere informatie

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 Den Dolder, 2011-2015 Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 1 "...Wijsheid is te weten dat uiteindelijk de kinderen zelf de weg naar de toekomst in handen hebben..." 1 www.wijswijzer.nl

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Verantwoord plus. Stichtingbeleidsnotitie Hoogbegaafden

Verantwoord plus. Stichtingbeleidsnotitie Hoogbegaafden Verantwoord plus Stichtingbeleidsnotitie Hoogbegaafden Versie: 29 september 2009 Inleiding Het beleid voor hoogbegaafde leerlingen vormt een onderdeel van het zorgplan van de individuele school. Iedere

Nadere informatie

Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid

Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid Plusklas Beilen Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid Om de visie van COG Drenthe op het onderwijsaanbod voor meer begaafde, hoog intelligente en hoogbegaafde leerlingen

Nadere informatie

S K O D. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. HB Protocol SKOD

S K O D. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. HB Protocol SKOD S K O D Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen HB Protocol SKOD 1 Inhoudsopgave blz. 2 1. Inleiding en definities 3 1.1 Inleiding 1.2 Definitie van hoogbegaafdheid 1.3 Definitie van begaafdheid 1.4 Signalen

Nadere informatie

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel september 2012 Intro Ieder kind heeft van God gaven en talenten gekregen: voor ieder kind op zijn eigen niveau. In ons onderwijs willen we die verscheidenheid waarderen.

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

NOORDERBASIS PLUSKLASGIDS

NOORDERBASIS PLUSKLASGIDS NOORDERBASIS PLUSKLASGIDS 2014-2015 NoorderBasis Plusklasgids - 2014-2015 1 Inhoud 1 De bovenschoolse Plusklas... 3 2 Voor wie is de Plusklas... 3 3 Doelen van de Plusklas... 4 4 Werkwijze in de Plusklas...

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid info. Cijfers 3. Welk percentage van de hoogbegaafde leerlingen krijgt een VWO advies? Antwoord: Slechts 64% (Guldemont, 2003)

Hoogbegaafdheid info. Cijfers 3. Welk percentage van de hoogbegaafde leerlingen krijgt een VWO advies? Antwoord: Slechts 64% (Guldemont, 2003) Cijfers 1 Hoeveel hoogbegaafde leerlingen zijn er statistisch gezien in jouw klas? 2,5% (Vele bronnen) Cijfers 2 Hoeveel A-leerlingen zijn er statistisch gezien in jouw klas? 25% (Cito) Cijfers 3 Welk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN TOPTALENTEN OBS DE PIJLSTAART BELEIDSPLAN TOPTALENTEN. obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012. juni 2012.

BELEIDSPLAN TOPTALENTEN OBS DE PIJLSTAART BELEIDSPLAN TOPTALENTEN. obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012. juni 2012. BELEIDSPLAN TOPTALENTEN obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012 Page 1 INHOUD Overzicht bijlagen blz 3 Wat is onze visie? blz 4 Wie is onze doelgroep? blz 5 De signalering blz 6

Nadere informatie

verrijkend onderwijs

verrijkend onderwijs verrijkend onderwijs Hoe wij ons onderwijs binnen de groep en in de plusgroep verrijken voor plusleerlingen. Dit plan past binnen de 1zorgroute en is onderdeel van het totale onderwijs aanbod van basisschool

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen Beleid (hoog)begaafde leerlingen Stichting Primair Onderwijs Venray Schooljaar 2008-2009 Doelstelling Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs, waarbij tegemoet gekomen wordt aan

Nadere informatie

Protocol Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen

Protocol Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen Protocol Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen Inleiding Dit protocol heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen in de manier waarop wij als school omgaan met kinderen die meer cognitieve

Nadere informatie

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck).

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck). Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Manager afdeling Samenleving Van: College van burgemeester en wethouders Opsteller: Marion Prins, beleidsmedewerker Onderwijs Datum: 17 september

Nadere informatie

Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid

Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Meer-

Nadere informatie

Zorgplan Annie MG Schmidtschool Den Haag (versie juni 2015) Als bijlage bij het Schoolplan 2015-2019

Zorgplan Annie MG Schmidtschool Den Haag (versie juni 2015) Als bijlage bij het Schoolplan 2015-2019 Zorgplan Annie MG Schmidtschool Den Haag (versie juni 2015) Als bijlage bij het Schoolplan 2015-2019 Zorgplan 2015-2019 Annie M.G. Schmidtschool Den Haag 1 Inhoud: 1. Visie op zorg p. 03 2. Zorg p. 03

Nadere informatie

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool.

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Uitgangspunten. Overgangsprotocol van de Jan van Schengenschool. Het uitgangspunt voor het wel of niet laten overgaan naar de volgende groep van de leerlingen

Nadere informatie

Aan de positieve kant ligt het welbevinden. Dit komt tot uiting in de volgende punten:

Aan de positieve kant ligt het welbevinden. Dit komt tot uiting in de volgende punten: Beleidsplan (hoog) begaafde kinderen op Het Kompas Het doel van dit beleidsplan is een eenduidige visie op hoogbegaafdheid binnen de school en daaruit voortvloeiend een voor leerkrachten en ouders duidelijk

Nadere informatie

REKENPROTOCOL DE ZONNEWIJZER

REKENPROTOCOL DE ZONNEWIJZER REKENPROTOCOL DE ZONNEWIJZER De Zonnewijzer 1.Omschrijving van de zorg De kinderen behalen bij rekenen herhaaldelijk niet het gewenste niveau of lijken een achterstand te hebben in het gehele rekenproces.

Nadere informatie

Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU

Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU Is uw kind hoogbegaafd? Dan heeft hij of zij extra uitdaging op school nodig. Voorkom dat uw kind zich gaat vervelen of onder niveau presteert.

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid in de klas definities en herkenning

Hoogbegaafdheid in de klas definities en herkenning Hoogbegaafdheid in de klas definities en herkenning Karin Monster Pascal Groen 33 Fotografie Leo van Breugel Giftedness is not a problem to be solved, but an unique challenge to be nourished (Colangelo

Nadere informatie

Beleidsplan. Meerbegaafdheid

Beleidsplan. Meerbegaafdheid Beleidsplan Meerbegaafdheid 1 St. Jozefschool 1. Doelstelling Wij als jenaplanschool gaan er van uit dat ieder kind uniek is met zijn eigen kwaliteiten en beperkingen en moet kunnen functioneren op zijn

Nadere informatie

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Voorwoord Voor u ligt een routeboekje waarin we u als ouder informeren over de manier waarop het onderwijs aan begaafde- en hoogbegaafde kinderen bij ons op school geregeld is. Het boekje is opgedeeld

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Protocol meer- en hoogbegaafdheid - bs d n Bogerd

Protocol meer- en hoogbegaafdheid - bs d n Bogerd Protocol meer- en hoogbegaafdheid - bs d n Bogerd Protocol meerbegaafdheid (PMB) is ontwikkeld met als doel kinderen met mogelijke meerbegaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong zo vroeg mogelijk te signaleren

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Beleidsplan. Begaafde leerlingen. Bs Het Venster

Beleidsplan. Begaafde leerlingen. Bs Het Venster Beleidsplan Begaafde leerlingen Inhoudsopgave 1. Bovenschoolse uitgangspunten beleid 2. Doelstelling 3. Doelgroep 4. Screening-signalering 4.1 Screening groep 4.2 Signalering 5. Diagnostiek 6. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak (Hoog)begaafdheid op basisschool de Lemborgh

Plan van aanpak (Hoog)begaafdheid op basisschool de Lemborgh Plan van aanpak (Hoog)begaafdheid op basisschool de Lemborgh full speed werken leren leren afstemmen onderwijsaanbod Uitdagen van begaafde en hoogbegaafde leerlingen op onze school. hoge opbrengst Inleiding:

Nadere informatie

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Inleiding: Binnen het SPOM is een projectgroep opgericht met als opdracht het opstellen van een adviserende notitie met daarin een besliswijzer voor

Nadere informatie

meer- en hoogbegaafdheid

meer- en hoogbegaafdheid Onderwijs op maat: Een wereld van verschil! O.b.s. Klim-op Dirk IV-plein 35 4223 NJ Hoornaar 0183-582076 info@obsklim-op.nl Protocol meer- en hoogbegaafdheid Inhoudsopgave Inleiding Visie Criteria Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan hoogbegaafdheid. openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent en openbare basisschool de Merseberch

Beleidsplan hoogbegaafdheid. openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent en openbare basisschool de Merseberch Beleidsplan hoogbegaafdheid openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent en openbare basisschool de Merseberch september 2010 1 Inleiding... 4 1. De doelgroep en hoogbegaafdheid... 6 1.1 Wat is hoogbegaafdheid...

Nadere informatie

Alja de Bruin de Boer Jan Kuipers

Alja de Bruin de Boer Jan Kuipers SiDi 3 Protocol voor signalering en diagnosticering van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs Alja de Bruin de Boer Jan Kuipers Over de auteurs Alja de Bruin - de Boer Alja de

Nadere informatie

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons op woensdag bereiken op Het Koloriet Patrijsstraat 4 tel.

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons op woensdag bereiken op Het Koloriet Patrijsstraat 4 tel. In dit boekje vindt u informatie over de plusklas. Zo worden o.a. de lessen die in de plusklas gegeven worden, kort beschreven. Ook is de kalender voor de komende periode toegevoegd. Hierop staan de lesdata

Nadere informatie

BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN 0. Inleiding In ons onderwijs hebben we te maken met kinderen met verschillende capaciteiten. Het is de taak van de school te zorgen dat alle kinderen

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie