Talentbeleid vastgesteld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014"

Transcriptie

1 Talentbeleid vastgesteld De begeleiding van hoogbegaafde kinderen in de Plusklas Procedure Welke kinderen in aanmerking komen voor de Plusklas wordt bepaald door de volgende procedure. De leerkracht en/of de ib-er signaleert, er volgt een leerlingbespreking, het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) wordt ingevuld door de leerkracht. Daarna wordt er in het zorgoverleg een besluit genomen. Ouders zijn van elke stap steeds op de hoogte. Signalering Het is belangrijk dat elke leraar op de hoogte is van signalen die erop kunnen duiden dat er sprake is van meer- of hoogbegaafdheid. Dé begaafde leerling bestaat niet. Er zijn verschillende typen begaafde leerlingen te onderscheiden, die verschillen in kenmerken en behoeften. Hieronder staat een overzicht van veel voorkomende eigenschappen. Een meer begaafde leerling hoeft niet al deze eigenschappen te bezitten. Het omgekeerde is ook het geval: als iemand één of meerdere van deze gedragsaspecten vertoont, hoeft dit niet automatisch te betekenen dat hij/zij meer begaafd is. Het is van belang de eigenschappen op het niveau van een individuele leerling in samenhang met elkaar te bekijken. Leereigenschappen: - Hoge intelligentie - Gemakkelijk kunnen leren - Gemakkelijk verbanden leggen - Gemakkelijk kunnen analyseren - Maken van grote denksprongen - Goed geheugen - Probleemoplossend vermogen - Brede of juist specifieke interesse Persoonlijkheidseigenschappen: - Zelfstandig - Gemotiveerd - Veel energie - Creatief/origineel - Perfectionistisch - Gevoel voor humor - Concentratievermogen - Uitdagingen aangaan - Doorzettingsvermogen - Geestelijk vroeg rijp

2 Als er getwijfeld wordt of het kind meerbegaafd is, dan wel een ontwikkelingsvoorsprong heeft, kan het kind in principe het voordeel van de twijfel krijgen. Zelden gaat het er echt om óf een leerling al dan niet meer- of hoogbegaafd is, maar is vooral belangrijk welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en hoe hier passend op ingespeeld kan worden. Het kan dan zinvol zijn om eerst te ervaren hoe de leerling reageert op deelname aan de Plusklas. Mocht de Plusklas voor de leerling toch niet aan zijn/haar onderwijsbehoeften voldoen, dan kunnen de plusklasbegeleider, de leerkracht en de ib-er in overleg besluiten dat de leerling stopt met deelname aan de Plusklas. Het doel Bij meer begaafde kinderen verloopt de cognitieve ontwikkeling vaak sneller dan de ontwikkeling van de niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken. Hierdoor ontstaat het risico dat het kind tegen allerlei moeilijkheden of uitdagingen aanloopt. Dit heeft effect op de mate waarin het talent tot uiting komt. De Plusklas kan zowel probleemoplossend als preventief van aard zijn. Het doel van de Plusklas is namelijk tweeledig. Als eerste willen we vaardigheden aanleren die kinderen nodig hebben om een doel te bereiken en het daarbij behorende gedrag uit te voeren. Daarnaast is het voor begaafde kinderen belangrijk om met gelijkgestemden te kunnen werken en hun denkvaardigheden te prikkelen in een begeleid onderzoekende leersituatie. Dit beïnvloedt het zelfbeeld en het ervaren van geluk. Zo kan het kind worden wie het bestemd is te zijn. Hieronder staan de zes belangrijkste niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken met de bijbehorende vaardigheden: 1. Motivatie Het begaafde kind dat vanuit zichzelf gemotiveerd is om nieuwe dingen te leren. Initiatief nemen: het kind is in staat om direct en op een efficiënte manier aan een taak te beginnen 2. Overtuiging Het kind is overtuigd van zijn kunnen, niet bang om fouten te maken en zal de wereld met een open vizier tegemoet treden. Flexibiliteit: het kind is in staat om een plan opnieuw te bekijken bij fouten, tegenslagen of andere belemmeringen. Reflectievermogen: het kind is in staat te reflecteren op zijn gedrag, werk of de situatie. 3. Taakgerichtheid en concentratie Omgaan met uitgestelde aandacht: het kind is in staat om zijn reactie in te houden en een situatie te beoordelen en de invloed van zijn reactie vooraf in te schatten. Volgehouden aandacht: het kind is in staat om geconcentreerd te blijven op een taak of situatie. 4. Doorzettingsvermogen

3 Timemanagement: het kind is in staat om in te schatten hoeveel tijd hij nog heeft, hoe hij de tijd het beste in kan delen en hoe hij zich aan een tijdslimiet kan houden. Doelgericht doorzettingsvermogen: het kind is in staat zichzelf een doel te stellen en te halen zonder afgeleid te worden door andere behoeften of verlangens. 5. Stressgevoeligheid/frustratietolerantie Omgaan met emotie: het kind is in staat om leiding te hebben over zijn emoties. 6. Werk- en leerstrategieën Werkgeheugen: het kind is in staat om eerder geleerde ervaringen, vaardigheden of strategieën toe te passen in een actuele situatie. Planning: het kind is in staat om een plan te bedenken waarmee hij een taak zal voltooien. Ook is hij in staat te besluiten waar hij zijn aandacht op zal richten en waar niet. Organisatie: het kind is in staat om zaken volgens een systeem te ordenen. Voorbeelden van aanbod Meer- of hoogbegaafde kinderen gedijen het best bij nieuwigheden, intensiteit en genieten vaak van (enige) complexiteit. In de Plusklas gaan we gezamenlijk op zoek naar onderwerpen waar de belangstelling van de leerlingen naar uit gaat en waarbij de leerdoelen geoefend worden. Ze worden uitgedaagd doordat ze hogere denkvaardigheden gebruiken. Dit zijn analyseren, evalueren en creëren. Hieronder staan enkele voorbeelden van plusklasactiviteiten. - Drama - Filosofie - Het kinderkwaliteitenspel spelen - Audio/video/foto project - Leergesprekken - Coöperatief strategiespellen - Een spel ontwerpen - Gastlessen op Heerbeeck College zoals scheikunde- en natuurkundelessen - Project: leren leren - Uitvindingen ontwerpen - Werkboekje: Hoogbegaafdheid en ik, inzicht in jezelf. - Heldenverhaal ontwerpen Rol van de plusklasbegeleider De begeleider heeft een coachende rol waarbij waardering, respect, begrip en aanvaarding belangrijke sleutelwoorden zijn in de communicatie. Na minimaal drie observatiemomenten tijdens verschillende activiteiten en het invullen van een vragenlijst door het kind vindt een interventie plaats. Hierbij stellen de leerling en de leerkracht samen de vaardigheden vast die voor de leerling belangrijk zijn. Ze spreken een duidelijke doelstelling af en leggen deze vast in het coaching plan. Voor het eerste rapport vindt een tussenevaluatie plaats en voor het laatste rapport een eindevaluatie waarbij

4 de leerling op zichzelf reflecteert en feedback krijgt van de leerkracht. Dit coachingsplan gaat mee met het rapport. Behoefte van een hoogbegaafd kind Een plusklasbegeleider vraagt zich steeds af: Wat heeft het kind nodig om zich zo optimaal mogelijk te ontplooien? De belangrijkste behoeften van het kind zijn: - Contact met gelijkgestemden. - Ruimte om zelf te kiezen, zelf te ontdekken en zelf te ervaren en fouten te maken. - Steun op emotioneel gebied (om zichzelf te leren begrijpen, een positief zelfbeeld op te bouwen en leren om te gaan met uitdagingen en stress) - Steun bij het leren van leer- en werkstrategieën. - Vertrouwen. Het is voor een kind belangrijk dat die weet dat de leerkracht hem of haar vertrouwt en dat hij met de leerkracht een vertrouwensrelatie op kan bouwen. - Intellectuele stimulans, uitdaging op het eigen niveau. - Gezien, geaccepteerd en gewaardeerd worden zoals het is. - Begrip voor de moeilijkheden waar hoogbegaafde kinderen tegenaan lopen. Communicatie en verantwoording Ouders De communicatie met de ouders verloopt via de eigen leerkracht. Naar behoefte kan er een algemene informatieavond voor de ouders gehouden worden. Team De plusklasbegeleider houdt de leerkracht op de hoogte van het werk dat in de klas uitgevoerd moet worden. De plusklasbegeleider maakt voor het rapport een verslag en een coaching plan van de leerling en slaat dit op in Parnassys. Eveneens vindt er voor het rapport een overlegmoment plaats tussen leerkracht en plusklasbegeleider waarbij het verslag en het coaching plan besproken worden. De begeleiding van hoogbegaafde kinderen in de klas. Er is een doorgaande lijn binnen de school, zodat voor deze kinderen niet jaarlijks wordt bekeken of en wat voor extra werk zij krijgen, maar dat dit vastligt, zoals in een methode (verlengde leerlijn). Natuurlijk kan hierin tussendoor bijgesteld worden als blijkt dat op basis van observaties of toets resultaten daar behoefte aan is. Afspraken m.b.t. de volgende vakgebieden - Rekenen: Pluspunt: We volgen de methode op drie niveaus. Daarnaast zetten we voor kinderen die 80 % of hoger scoren op de methodetoets de Plusbladen en/of de Pluspunters in. Hierbij moet ook gekeken worden naar wat het kind aankan m.b.t. werkhouding, motivatie, etc. - Taal: Taaltoets wordt vooraf aan het blok afgenomen. 80 % of meer goed op de taaltoets? Dag 1> alleen het kopieerblad geven en daarnaast zelfstandig laten werken met moeilijke

5 woorden. Dag 3> gewoon meedoen met de klas. Keuzeactiviteiten> hoge eisen stellen (meer en/of uitgebreider). - Spelling: We volgen de methode op drie niveaus. - Techniek: Dit soort opdrachten zijn voor deze kinderen vaak erg uitdagend. Mocht het niveau te laag liggen dan kun je overwegen om ze tot jouw assistent te benoemen (afhankelijk van het kind ) of ze bijvoorbeeld een soortgelijke les te laten verzinnen voor de rest van de groep (verbreden, verdiepen), een presentatie te geven over bepaalde achtergrondinformatie over een onderwerp. - Wereldoriëntatie: opdrachten kiezen waarbij gelet wordt op: hoge complexiteit, probleemgericht, meerdere oplossingen mogelijk, creativiteit, overstijgt het didactisch niveau. Opdrachten zijn aanvullend of vervangend, hoge eisen stellen aan de verwerking en het stellen van aanvullende leerdoelen. Voor extra uitdaging wordt in groep 5 t/m 8 Acadin ingezet in de klas (weektaak). Ook hierbij is het belangrijk om het ingeleverde werk te beoordelen en van feedback te voorzien. Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van: Rekentijgers, Volgens Bartjens, cursus Italiaans, cursus Spaans, etc. Deze materialen zijn te vinden in de orthotheek. In de weektaak wordt voor deze kinderen duidelijk omschreven wat hun alleen-voor-mij -taken zijn. Hierbij hoort ook het plusklaswerk afmaken. Zij hoeven daarbij niet altijd allemaal de hele basisweektaak te maken. De weektaak moet (nog) adaptiever gemaakt worden. Het is belangrijk om regelmatig het werk te beoordelen en leergesprekken met de betreffende kinderen te voeren. Hierin zit vaak de meeste leeropbrengst.

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen Yvonne Janssen & Janneke Breedijk-Dekker Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen SAMENVATTING Het vraagt een integrale kijk op talentvolle

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Onderpresteren onder de loep

Onderpresteren onder de loep 8 Doorlopende leerlijnen José van der Hoeven, Esther de Boer en Gert ten Hove Onderpresteren onder de loep Onderzoeksrapportage project Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling havo-vwo 28-21

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND

FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND Multimovez En het bevorderen van sociale vaardigheden S. Timmerman BEd, N. Tip MSc, Dr. H. Ritzen. S A X I O N U N I V E R S I T Y O F A P P L I E D S C I E N C E, H

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolplan Schooljaren 2014-2018

Schoolplan Schooljaren 2014-2018 Begaafd onderwijs Schoolplan Schooljaren 2014-2018 Datum: 07-09-2014 Versie: 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Organisatie Basisschool Kronenburgh... 5 2.1 Wie wij zijn... 5 2.2 Historie... 6 2.3 Zakelijke

Nadere informatie

Versnellen zonder drempels

Versnellen zonder drempels Versnellen zonder drempels Onderwijsbehoeften van excellente leerlingen in kaart gebracht versnellingswijzer Deze uitgave maakt onderdeel uit van het product Versnellen zonder drempel. Dit product is voortgekomen

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN _ Hoofdstuk 1 Inleiding _ Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen _ Hoofdstuk 3 Stappenplan

Nadere informatie

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 )

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) 1.Situering Basisschool De Letterdoos is gelegen in de Gentstraat te Oostakker. De omgeving wordt voornamelijk bevolkt door arbeidersgezinnen

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie