Storm in pensioenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Storm in pensioenland"

Transcriptie

1 Ronde Tafelconferentie Storm in pensioenland 25 november 2010

2 Inhoud De horizon in de pensioensector.

3 gaat het dit worden???

4 Programma uur Verhoging pensioenleeftijd; kan dat zo maar? Jos Gielink bespreekt o.a. de fiscale aspecten van het verhogen van de pensioenleeftijd uur Het nieuwe pensioenverhaal het einde van de informatiebulldozer Celeste de Quelerij (KBDQ) uur Pauze uur Afstempelen, vergrijzing, governance en toezicht Marthe van den Broek en Corine Hoekstra geven een actueel overzicht van wet- en regelgeving uur Discussie uur Borrel

5 Verhoging pensioenleeftijd; kan dat zomaar? Jos Gielink

6 Te behandelen onderwerpen 1. De vorige ronde: VPL 2. Verhoging pensioenleeftijd: welke voornemens zijn er? 3. Wijzigingstraject bij invoering noodzakelijk? 4. Vraagstuk opgebouwde aanspraken 5. Aanpassingen wetgeving en beleid 6. Conclusies

7 De vorige ronde: VPL

8 De vorige ronde: VPL Verhoging fiscale spilleeftijd van 60 naar 65 jaar Overgangstermijn 5 jaar, tenzij regeling op meer dan ondergeschikte punten werd gewijzigd Eerbiediging bestaande aanspraken: alleen voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 aanvullende voorwaarden (spaar- VUT/deeltijdprepensioen)

9 Verhoging pensioenleeftijd: welke voornemens zijn er?

10 Verhoging pensioenleeftijd Verhoging onvermijdelijk Vraag is alleen: wanneer? welke verhoging? op welke wijze?

11 Frankrijk Assemblée Nationale akkoord met hogere pensioenleeftijd (NRC Handelsblad, 15 september 2010)

12 Frankrijk Assemblée Nationale akkoord met hogere pensioenleeftijd (NRC Handelsblad, 15 september 2010)

13 Inventarisatie voornemens Cie Goudswaard: voorstellen toekomstbestendigen pensioenstelsel stijging gezonde levensjaren nog sneller dan stijging levensverwachting (> 76 jaar) uittreedleeftijd lager dan 62 jaar (2007) incorporeren van levensverwachting in (aanvullend) pensioen met drie varianten: toekomstige verhogingen werken niet terug; werkt terug tot invoering nieuwe regeling; werkt terug over oude + nieuwe regeling.

14 Wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd AOW in twee fasen naar 67 jaar (66 jaar in 2020, 67 jaar in 2025) Witteveen-kader per 1 januari 2020 naar 67 jaar Verlaging opbouwpercentage (1,9% eindloon en 2,15% middelloon) Opbouw in 37 i.p.v. 35 jaren 40 deelnemingsjarenpensioen wordt 42 deelnemingsjarenpensioen Derde pijler: premiepercentage lijfrente van 17% naar 15% per 1 januari 2020 NB: In behandeling bij Tweede Kamer sinds december 2009

15 Notitie SZW 7 april 2010 Brede aanpak Aanpassingen Pensioenwet voor invoering nieuwe pensioencontract (cf. Goudswaard): 1) Consistentietoets o.b.v. reële ambitie 2) Kostendekkende premie o.b.v. reële rente (inflatie inrekenen) 3) Premiedemping (on)mogelijk? 4) Wijze uitvoering korting voorwaardelijke aanspraken communiceren aan deelnemers 5) Vooraf bestemming reële overschotten vaststellen 6) Vraagstuk opgebouwde aanspraken NB: Volgens Donner ook fiscale aanpassingen gewenst.

16 Pensioenakkoord Sociale Partners 4 juni 2010 (1) Doelstellingen nieuw pensioencontract stabiele kostendekkende premie automatische aanpassing aan stijgende levensverwachting en schokken financiële markten meer transparantie evenwichtige solidariteit realistischere verwachtingen deelnemers AOW robuuster fundament voor aanvullend pensioen

17 Pensioenakkoord Sociale Partners 4 juni 2010 (2) Twee modellen nieuwe pensioencontract (bijlage Pensioenakkoord) Combicontract harde garantie flexibele schil Voorwaardelijke reële middelloonregeling (= Defined Ambition)

18 Regeer- en gedoogakkoord Verlaging Witteveenkaders met ingang van 1 januari 2013 pensioenrichtleeftijd 66 jaar verlaging maximale opbouwpercentage Vervanging levensloop en spaarloon door vitaliteitsregeling per 1 januari 2013 Voorwaardelijke rekenleeftijd voor verwerken stijging levensverwachting (d.w.z. verhoging ingangsleeftijd AOW en pensioen)

19 Wijzigingstraject bij invoering noodzakelijk?

20 Wijzigen pensioenovereenkomst (1) Eenzijdige wijziging door werkgever in beginsel NIET mogelijk; Een wijziging komt tot stand door een nieuwe (gewijzigde) overeenkomst tussen werkgever en werknemer; Toestemming individuele werknemer vereist, tenzij bedrijfstakregeling.

21 Wijzigen pensioenovereenkomst (2) Lastig: wijzigingen voor inactieven en gepensioneerden! Individueel instemmingstraject moeilijk uitvoerbaar Aanbevelingen: bijv. commissie met vertegenwoordiging alle bloedgroepen, OR betrokken als tussenstation naar individuele instemming

22 Eenzijdige wijziging o.g.v. nieuwe wetgeving/beleid? Eenzijdige wijziging o.g.v. dwingend recht? Pensioenakkoord biedt keuzemogelijkheid Wijziging PW conform voorstellen Pensioenakkoord derhalve geen dwingend recht Onvoldoende aanleiding tot eenzijdig wijziging Aanpassing Witteveenkader leidt mogelijk tot fiscaal bovenmatige opbouw Dit is evenmin grond voor eenzijdige wijziging

23 Vraagstuk opgebouwde aanspraken

24 Opgebouwde aanspraken Wijziging pensioenovereenkomst heeft geen gevolgen voor opgebouwde aanspraken (artikel 20 PW) Behoudens situaties van niet-verplichte waardeoverdracht en korting Opgebouwde aanspraken in gezonde regeling kunnen niet gekort worden o.g.v. art. 134 PW Verlaging opgebouwde aanspraken door wetswijziging i.s.m. art. 1 Eerste Protocol EVRM?

25 Aanpassing fiscale wet- en regelgeving

26 Fiscaliteit DA (1) Variant 1: streefregeling Defined Ambition is streefregeling? Fiscale behandeling streefregeling: beschikbare premieregeling Opbouw sluit aan bij feitelijke loopbaanontwikkeling Uitgangspunt: niet geïndexeerde uitkeringen ( C1 ) Gedurende opbouw rekening houden met inkooptarief van ten minste 4% Premiestelling: rekening houden met winstdeling Conclusie: fiscale ruimte is mix van DB/DC: onvoldoende voor reëel middelloon!

27 Fiscaliteit DA (2) Variant 2: een premieovereenkomst met de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloonpensioen Premieovereenkomst in de zin van artikel 10 PW o.b.v. kostprijs fiscaal maximaal middelloon Beschikbare premie maximaal gelijk aan kostprijs middelloonpensioen binnen kaders van Hoofdstuk IIB van de Wet LB Overrendement uitsluitend t.b.v. fiscaal maximaal toegestane indexatie Pensioen inclusief indexatie blijft binnen kaders middelloonpensioen (Hoofdstuk IIB, Wet LB) Geen restuitkeringen; overschot vervalt aan uitvoerder Conclusie: voldoende fiscale ruimte voor reëel middelloon

28 Fiscaliteit DA (3) Variant 3: Toetsing als middelloonregeling (o.g.v. samenloopbepaling 61 URLB) Conclusie: voldoende ruimte voor reëel middelloon

29 Conclusies

30 Conclusies Pensioenleeftijd kan verhoogd worden naar 67 jaar, mits legitiem doel en proportioneel (bv. overgangsregeling) Aanpassen wetgeving en implementatie nieuw contract kosten tijd (vgl. VPL) Complexe wijzigingstrajecten Opgebouwde aanspraken is knelpunt Fiscaal beleid behoeft aanpassing; beleid streefregeling onvoldoende

31 Tenslotte Politiek en sociale partners zijn op weg naar nieuw pensioencontract. Wat doet u? Doorgaan met huidige pensioencontract (met verzwaard FTK?) Kiest u voor combicontract? Of denkt u aan een voorwaardelijk reëel contract? Veel succes!

32 Levensbalans

33 Het nieuwe pensioenverhaal Het nieuwe pensioenverhaal het einde van de informatiebulldozer Celeste de Quelerij Arnhem, Celeste11 de november Quelerij Ophemert, 25 november 2010

34 Pensioen korten dekkingsgraad langer doorwerken nieuw pensioencontract afstempelen lange termijn voorlopig geen toeslag hoorzitting defined ambition toenemende zorgkosten nieuw pensioenstelsel we worden steeds ouder toenemende vergrijzing financial life planning realistische rendementen beste stelsel van de wereld kostendekkende premie woekerpolis het lijstje van 14 levensloopregeling 2 e en 3 e carrière opschuiven pensioenleeftijd solidariteit dagkoersen economisch herstel eigen verantwoordelijkheid beleggingsrisico s stakingen Frankrijk... Ierland Griekenland

35 Opeens komt het allemaal samen. Nieuwe ontwikkelingen Toenemende vergrijzing Verder stijgende levensverwachting Opschuiven AOW-leeftijd Verdere versobering AOW en uitkeringen Versobering pensioenregelingen Langer moeten (kunnen) doorwerken Minder zekerheid pensioenuitkomsten

36 brengen nieuwe behoeften mee Gezond ouder worden Deeltijdbaan, deeltijdpensionering Leeftijdgericht personeelsbeleid Inkomensaanvulling Flexibele zorgverzekering Collectieve woonvormen, zelfstandig wonen 2 e en 3 e carrière Opleidingsmogelijkheden op latere leeftijd Eigen verantwoordelijkheid voor financial life planning

37 Gezamenlijk doel en belang We moeten er met z n allen voor zorgen dat we mentaal, fysiek en financieel gezond blijven, langer kunnen doorwerken en ouder worden

38 Gezamenlijke uitdaging én verantwoordelijkheid De uitdaging: een voor alle partijen gezonde manier om over te gaan van werken naar minder werken of niet meer werken Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en overheid, maar ook van aanbieders financiën, zorg en wonen

39 Dat vraagt dus ook om een nieuw pensioenverhaal Het gaat niet meer om pensioen, maar om pensioneren Het gaat om op een gezonde en plezierige manier (eventueel gefaseerd) te kunnen overgaan van werken naar niet werken. Het gaat niet meer om wat krijg ik?, maar kan ik gezond en plezierig ouder worden financieren?

40 Goed pensioneren is het vinden van de juiste balans tussen financiën, zorg en ambitie

41 En wellicht om een nieuw pensioenmodel TRANSPARANTIE VERLAAGDE (AOW)- UITKERINGEN gekoppelde basiszorgverzekering EENVOUD VERSO- BERING PENSIOEN GENERIEK BASIS- PENSIOEN VERPLICHT OF VRIJWILLIG COLLECTIEF OF INDIVIDUEEL MULTIFUNCTIE & FLEXIBEL INKOMEN OF VERZEKERDE DEKKING (PENSIOEN IN NATURA) woonvormen zorgondersteuning persoonlijk budget

42 Dat leidt ook tot een andere kijk op Pensioencommunicatie Bewust worden van je eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden voor je persoonlijke financiële toekomst Het gaat niet meer om de uitleg over de pensioenregeling -> de informatiebulldozer crasht En het gaat ook niet meer om hoeveel je straks krijgt; pensioen is immers (alleen) maar één van de instrumenten om je toekomst mee te financieren

43 Tot nu toe: focus op de pensioenregeling Belangrijkste knelpunten: Merendeel deelnemers heeft te hoge pensioenverwachting (de 70%-mythe) Pensioenbesef is laag: vrijwel alleen ouderen hebben belangstelling Mensen vinden pensioen wel belangrijk, maar gaan er niet actief mee aan de slag UPO wordt vaak wel bekeken, maar niet begrepen

44 Koerswijziging pensioencommunicatie Essentie: invulling geven aan het nieuwe toekomstperspectief met als uitgangspunten: langer moeten, willen en kunnen doorwerken (on)betaalbaarheid van regelingen en voorzieningen: meer onzekerheid, grotere eigen verantwoordelijkheid bewustwording van eigen toekomstverwachting voor wat betreft cash, care en comfort Neerzetten van een nieuwe pensioenmythe : het gaat niet om je pensioen, maar om je pensioneren een goed pensioen is niet (meer) vanzelfsprekend goed pensioneren is een voor een belangrijk deel je eigen verantwoordelijkheid

45 Hoe: Communiceren over pensioneren? De kernboodschap: Je leven later vraagt om financiële levenskunst ; daar ben je zelf bij, van jongs af aan. Communicatie over pensioneren is primair communicatie over arbeidsbewustzijn in relatie tot financieel zelfbewustzijn. Goede communicatie over arbeidsvoorwaarden is daarvoor een randvoorwaarde. Pensioen is daar (maar) een onderdeel van. (Maak pensioen niet groter dan het is )

46 Drie belangenpartijen Werknemer/deelnemer grotere belang bij inzicht in eigen totaalsituatie later (financiële toekomst: wensen, mogelijkheden, afhankelijkheden) leren om inzicht te krijgen in belang en inhoud van de onderliggende componenten leren om eigen verantwoordelijkheid te dragen/zelf actie ondernemen Werkgever diepere integratie van pensioen in arbeidsvoorwaardenbeleid complexe uitdaging : economisch verantwoord, toekomstgericht ouderenbeleid risicomanagement (Pensioenwet, Zorgplicht, toenemende claimcultuur) soms/vaak doelgroep, maar ook medeafzender Pensioenfonds/ pensioenuitvoerder maatschappelijke relevantie (vertrouwen) performance / klanttevredenheid beheersbaarheid uitvoering(skosten)

47 De taak voor de pensioenfondsen en pensioenuitvoerders (1) Gezamenlijk met werkgevers ontwikkelen van een communicatiebeleid gericht op langer doorwerken en het nieuwe pensioencontract (Let op! Die horizon is korter dan waar veel werkgevers op dit moment nog naar handelen!) Integreren van communicatie over pensioen in communicatie over werken. Betrek sociale partners; maak pensioen weer een gewoon onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket.

48 De taak voor de pensioenfondsen en pensioenuitvoerders (2) Helder informatiemanagement: functionele en toegankelijke info op website - zorg dat de deelnemer kan vinden wat hij zoekt heldere en begrijpelijke informatievoorziening - UPO, standaardcorrespondentie: wat betekent dit voor mij? wat moet ik DOEN? Trigger de deelnemer: Als je mij vertelt wanneer ik wat moet doen, ga ik zelf wel op zoek naar de informatie! Creëer gelegenheid Sturend, instructief onderhoud: voorkomen van te late of onjuiste actie: - actieve benadering risicogroepen - Pensioen APK: is er wat aan de hand? moet ik wat doen?

49 Waar gaat het de deelnemer om? Pensioen (eindelijk) een plekje kunnen geven in zijn totaalplaatje vanuit een gezond financieel zelfbewustzijn en een daarop aansluitende eigen verantwoordelijkheid dat begint bij nadenken over zijn eigen carrière en zijn eigen toekomst En wat betreft zijn pensioen sec : Weten waar hij/zij aan toe is; wat mag hij van zijn pensioen verwachten, wat van zijn fonds, wat van zijn werkgever en wat wordt er van hem verwacht? geen wollige verhalen, maar lean & mean to the point

50 FD 28 oktober jl. Pensioen Smit sterk verlaagd Bij een eventuele rechtzaak is niet bepalend wat er juridisch op papier staat, maar of destijds voldoende is duidelijk gemaakt dat het fonds zijn financiële risico s verschoof naar de deelnemer.

51 Wat kunt u nu alvast doen: 1.Maak de grond bouwrijp voor nieuwe verhaal 2.Ga het brengen, want hij komt het niet halen 3.Zoek steun en steunzenders (HR/werkgever) 4.Trek pensioen naar voren: onderdeel van het sollicitatiegesprek 5.Maak pensioen- en arbeidsvoorwaardencommunicatie relevant (segmenteer) 6.Durf te kiezen voor eigentijdse communicatiemiddelen

52 Nieuwe media

53 Pauze

54 Pensioen in het najaar 2010! Marthe van den Broek Corine Hoekstra 25 november 2010

55 Pensioen in het najaar 2010! Marthe van den Broek Corine Hoekstra 25 november 2010

56 Programma Herverzekerde fondsen Afstempelen De rol van de toezichthouder Vergrijzing

57 Herverzekerde fondsen

58 Kredietrisico herverzekering Voorschriften t.a.v. MVEV in beginsel niet van toepassing op volledig herverzekerde fondsen, mits instemming DNB Notitie DNB 2007: Buffers aanhouden voor kredietrisico verzekeraar Indien geen buffer aanwezig: kortetermijnherstelplan Weinig sturingsmiddelen korten Ongewenst, want gegarandeerd door verzekeraar Rigide toepassing FTK zou einde betekenen voor herverzekerde fondsen

59 Uitstel indienen herstelplan DNB begin 2009: apart traject herverzekerde pensioenfondsen Juni 2009: uitstel indienen herstelplan tot 1 april 2010 SZW, DNB en pensioensector hebben tijd nodig voor ontwikkelen beleidsvisie Begin maart 2010: wederom uitstel (beoogd tot eind 2010)

60 Onderzoek herverzekerde fondsen (1) Uitkomsten onderzoek herverzekering: Herverzekering heeft meerwaarde t.o.v.: Eigen beheer (m.n. reductie risico met behoud medezeggenschap) Directe verzekering (m.n. governancestrucuur) Pensioencommissie bij direct verzekerde regeling geen alternatief voor ontbreken governance Regels i.v.m. kredietrisico voor herverzekerde fondsen moeten worden aangepast

61 Onderzoek herverzekerde fondsen (2) FTK zal worden aangepast voor herverzekerde fondsen Geen rekening houden met kredietrisico, mits deelnemers en pensioengerechtigden hierover zijn geïnformeerd prudentieel toezicht DNB voor kredietrisico vervalt hierdoor Vereiste voor MVEV (ca. 1%) blijft gelden DNB heeft haar zorgen geuit tegen aanpassing FTK Tot gewijzigde wet- en regelgeving is ingevoerd, geldt huidige beleid (d.w.z. uitstel)

62 Afstempelen

63 Korten pensioenen (1) Voorwaarden korten - Alléén mogelijk bij dekkingstekort (KTH) - Het fonds kan niet binnen redelijke termijn technische voorzieningen en MVEV door waarden dekken zonder onevenredig schaden van belangen stakeholders - Alle overige sturingsmiddelen zijn ingezet (m.u.v. beleggingsbeleid) - Informatietraject belanghebbenden en DNB is voltooid - Advies deelnemersraad is tijdig gevraagd

64 Korten pensioenen (2) Wanneer korten? Indien korting in oorspronkelijk herstelplan is opgenomen als hoofdmaatregel: uiterlijk 1 januari 2011, tenzij dekkingsgraad sneller stijgt dan verwacht Indien korting als aanvullende maatregel is opgenomen: Uiterlijk korten per 1 april 2012 (om praktische reden is gekozen voor april i.p.v. januari) Of en in hoeverre gekort moet worden is uiteindelijk een beslissing van de betrokken pensioenfondsen zelf, na overleg met de toezichthouder

65 Korten pensioenen (3) Korten in de praktijk Voorbeeld Pensioenfonds Herstelplan ingediend vóór 1 april 2009 Kortingsmaatregel (per 1 april 2012) met 7,5% in oorspronkelijk herstelplan opgenomen om in 5 jaar op herstel te komen Ondanks opslag op VPV van 4,8% door stijging levensverwachting, DG eind 2009 toch op herstelpad Rentestand op historisch dieptepunt 2 e kwartaal 2010 Nog steeds op herstelpad, echter incl. kortingsmaatregel! Uitstel tot 1 april 2012 geldt dan niet langer Korten uiterlijk op 1 januari 2011, tenzij andere oplossing (uiterlijk 1 november 2010 ingediend bij DNB)

66

67 Rekenrente Op 9 november jl. zijn er in de Tweede Kamer twee moties aangenomen: 1. Motie Ulenbelt (SP): rekenrente herzien om korten enkel en alleen door toepassing lage rente te voorkomen 2. Motie Van Dijck (PVV): onderzoek naar mogelijke risicovrije rentes en de effecten daarvan op DG Kamp: rekenrente nú aanpassen niet verstandig; wel onderzoek naar risicovrije rentes Actuarieel Genootschap deelt deze visie

68 Afwijken Premiebeleid 2011 DNB-beleidsregel: premie moet bijdragen aan herstel (premiedekkingsgraad minimaal 105%) Bezwaar STvdA: premiestijging met 20-30% Voor 2011 wordt deze eis losgelaten Voorwaarden DNB: 2011 wordt gebruikt om te werken aan structurele oplossing en deugdelijke financiële opzet (vastleggen in ABTN) De premie dient wel kostendekkend te zijn Na kennisgeving aan DNB

69 De rol van de toezichthouder

70

71 Rol toezichthouder Klachten vanuit de pensioenfondsen: Communicatie vanuit én met DNB wordt als moeizaam ervaren; Beleving dat DNB weinig vrijheid geeft aan het PF (eigen verantwoordelijkheid); Opmerkelijke rol DNB bij evaluatie wetgeving!

72 Governance Stand van zaken Toezichthouder dwingt bestuurder in nieuwe rol uit: FD 8 november 2010

73 Stand van zaken Invoering Principes voor goed pensioenfondsbestuur 1 januari 2007 Bijna vier jaar praktijkervaring Vraag Hebben de Principes een positieve invloed gehad op het functioneren van het pensioenfonds?

74 Voorontwerp aanpassing governance model pensioenfondsen Waarom?: Stroomlijning governance en medezeggenschap Versterking deskundigheid Adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers Uiteindelijk wetsvoorstel zal bestaan uit 3 bestuursmodellen: - Paritair bestuur, one tier board en deskundigen bestuur

75 Voorontwerp aanpassing governace model pensioenfondsen Intern toezicht: Meeste fondsen d.m.v. visitatiecom cie Nadelen: frequentie te beperkt en te weinig bevoegdheden om in te grijpen Voorstel: Permanente raad van toezicht bij Bpf; Raad van toezicht of visitatiecom cie bij Opf visiteert jaarlijks

76 Vergrijzing

77 Vergrijzing in Europa

78 Engeland: 68 in 2048

79 Duitsland: 67 in 2029 Engeland: 68 in 2048

80 Duitsland: 67 in 2029 Engeland: 68 in 2048 Frankrijk: 62 in 2018

81 Duitsland: 67 in 2029 Nederland: 66 in 2020; 67 in 2025 Engeland: 68 in 2048 Frankrijk: 62 in 2018

82 Doorwerken na 65 jaar? (1) Europese richtlijn 2000/78/EG Discriminatie o.g.v. leeftijd in beginsel niet toegestaan Tenzij onderscheid objectief gerechtvaardigd is Wet Gelijke Behandeling o.g.v. Leeftijd bij de arbeid (WGBL) Verplicht ontslag bij bereiken AOW-leeftijd wordt expliciet objectief gerechtvaardigd Overige objectieve rechtvaardigingsgronden: Legitiem doel Middel passend en noodzakelijk (bv. arbeidsparticipatie)

83 Doorwerken na 65 jaar? (2) Rechtspraak Nederland KLM: leeftijdsontslag op 63 objectief gerechtvaardigd Legitiem doel: crisis doorkomen zonder gedwongen ontslagen EHvJ: Rosenbladt-arrest Pensioenontslag levert direct leeftijdsonderscheid op Objectieve rechtvaardiging: arbeidsmarktbeleid Belangrijke overweging: Rosenbladt beschikt over toereikend ouderdomspensioen

84 Doorwerken na 65 jaar? (3) Is dit nu een standaard voor de toekomst? Of onderscheid gerechtvaardigd kan worden hangt af van: Legitiem doel Passend en noodzakelijk middel Door gewijzigde omstandigheden (bijv. beleid gericht op langer doorwerken) kan rechter in toekomst anders beslissen Mogelijk behoeft WGBL ook aanpassing t.a.v. leeftijdsontslag bij bereiken AOW leeftijd

85 Wat kunnen we verwachten..?

86 Discussie

87 Tot slot.. Nog maar een filmpje..

88 Bedankt voor uw aandacht! wij nodigen u graag uit voor de borrel!

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

Evolutie in plaats van revolutie

Evolutie in plaats van revolutie VOOR ADVISEURS OVER PENSIOENEN EN ANDERE TOEKOMSTVOORZIENINGEN 10305154 5 PENSIOEN ADVIES 5- JAARGANG 25 - MEI 2014 Jacqueline Lommen, director European Pensions Robeco: Evolutie in plaats van revolutie

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en JA ARGANG 9 NUMMER 3 MEI 2012 INHOUD 1 De OR en het pensioen 2 aandachtspunten OR-rechten cao communicatie 2 Actuele stand van pensioenzaken 4 pensioenakkoord pensioenleeftijd dekkingsgraad garanties 3

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Aanpassing Financieel Toetsingskader pggm.nl Aanpassing Financieel Toetsingskader PGGM Bestuurlijke Advisering 27 juni 2014 Quickscan: Aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD?

VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD? VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD? VP18.book Page 2 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM VP18.book Page 3 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM Publicaties van de Vereniging

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING Is het mogelijk om voor je eigen situatie een berekening op te vragen voor

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Tunnelweg 95, 6468 EJ Kerkrade Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Pensioenconferentie georganiseerd door de Erasmus School of Economics

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie