reëel financieel toetsingskader (FTK2)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "reëel financieel toetsingskader (FTK2)"

Transcriptie

1 nominaal financieel toetsingskader (FTK1) - bestaande contract - nominale contract - uitkeringsovereenkomst - onderscheid tussen nominale opbouw en indexatie - 2,5% onderdekkingskans maatstaf voor nominale aanspraken - indexatie voorwaardelijk - gemiddeld vereist eigen vermogen stijgt van 21,7% naar 26,6% (om 2,5% onderdekkingskans maatstaf beter te waarborgen) - geen indexatie indien vereist eigen vermogen onder minimum verkeert of als kortetermijnherstelplan loopt - indexatie mag niet hoger zijn dan fonds op dat moment aan eigen vermogen beschikbaar heeft voor de financiering van toekomstige indexatie - fonds is verplicht een beleidsplan op te stellen waarin maatregelen worden vastgelegd die op korte termijn inzetbaar zijn als dekkingsgraad kritische waarde bereikt dekkingsgraad over 12 maanden ter bepaling of fonds in reserve- of dekkingstekort verkeert - periode kortertermijnherstelplan 3 jaar - periode langetermijnherstelplan 15 jaar reëel financieel toetsingskader (FTK2) - nieuwe contract - reële contract - reële ambitieovereenkomst - indexatie minimaal de prijsinflatie - geen onderscheid tussen nominale opbouw en indexatie - geheel aan reële aanspraken voorwaardelijk - automatisch aanpassingsmechanisme financiële schokken (AFS) - de invulling van het AFS wordt vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst - reeds geïndexeerde aanspraken kunnen gespreid verlaagd of verhoogd worden over een periode van minimaal 3 en maximaal 10 jaar - minimaal vereist eigen vermogen van 1% (na verhogingen en verlagingen van aanspraken moet 101% dekkingsgraad resteren) - keuze voor toepassing AFS in open (ook nieuwe toetreders) of gesloten systeem (kortingen en verhogingen niet van toepassing op nieuwe toetreders) dekkingsgraad over 12 maanden ter bepaling of AFS in werking moet treden Passend financieel toetsingskader i (FTK P) - pensioencontract - uitkeringsovereenkomst - onderscheid tussen nominale opbouw en indexatie - 2,5% onderdekkingsmaatstaf voor nominale aanspraken - indexatie voorwaardelijk - gemiddeld vereist eigen vermogen stijgt van 21,7% naar 26,6% (om 2,5% onderdekkingskans maatstaf beter te waarborgen) - automatisch aanpassingsmechanisme bij onderschrijding VEV (AOV) zodat binnen 10 jaar wordt teruggekeerd tot VEV. Hierbij kan een fonds kiezen uit 2 opties: 1) toepassing van een dynamische staffel met (indexatie)kortingen die naar verwachting leiden tot herstel binnen 10 jaar, en 2) toepassing van ex ante ingeboekte (indexatie)kortingen gespreid over maximaal 10 jaar - onder beide opties wordt rekening gehouden met verwacht rendement en herstelmaatregelen anders dan (indexatie)kortingen; desondanks kunnen kortingen op nominale aanspraken nodig zijn als ultimum remedium - bij tussentijdse nieuwe tegenvallers treedt onder beide opties een nieuwe aanpassingsperiode van 10 jaar in werking (dakpan)

2 - geen indexering als dekkingsgraad onder minimaal vereist eigen vermogen ligt - in geval geen indexatieambitie is vastgelegd, geen indexering als dekkingsgraad onder vereist eigen vermogen ligt - ultimum remedium: korting nominale aanspraken - er kan vooraf gekozen worden voor een LAM - de LAM betekent een korting op nominale aanspraken (te spreiden in de tijd) - als LAM ook op oude aanspraken van voor de invoering van het nieuwe contract betrekking heeft, is er sprake van - indien niet wordt gekozen voor een LAM, leidt een stijging van de levensverwachting tot een lagere dekkingsgraad - LAM (pseudolam)is ook mogelijk door extra korting op de indexatie-ambitie, in plaats van een korting op de nominale aanspraken. - jaarlijkse toets of met financiële opzet ambitie kan worden waargemaakt bij verschillende economische scenario s (voorleggen aan DNB) - vervangt continuïteitsanalyse en consistentietoets - er kan gekozen worden voor een egalisatiereserve - via AFS of via een aparte LAM (keuze) - er gelden voor eventuele LAM zelfde uitgangspunten als voor AFS - gekozen spreidingsperiode LAM mag afwijken van die van AFS - jaarlijkse toets of met financiële opzet ambitie kan worden waargemaakt bij verschillende economische scenario s (voorleggen aan DNB) - vervangt continuïteitsanalyse en consistentietoets - bij het tussentijds bereiken van VEV vervallen de onder 2) nog openstaande (indexatie)kortingen - de invulling van het AOV wordt vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst - bij toepassing van het AOV mag de indexatie nimmer hoger zijn dan fonds op dat moment aan eigen vermogen beschikbaar heeft voor de financiering van toekomstige indexatie dekkingsgraad over 12 maanden ter bepaling of fonds in reservetekort verkeert - via AOV of via aan aparte LAM (keuze) - er gelden voor eventuele LAM zelfde uitgangspunten als voor AOV - gekozen spreidingsperiode LAM mag afwijken van die van AOV - als LAM ook op oude aanspraken van voor de invoering van het nieuwe contract betrekking heeft, is er sprake van - indien niet wordt gekozen voor een LAM, leidt een stijging van de levensverwachting tot een lagere dekkingsgraad - jaarlijkse toets of met financiële opzet ambitie kan worden waargemaakt bij verschillende economische scenario s (voorleggen aan DNB) - vervangt continuïteitsanalyse en consistentietoets

3 - middels de wordt jaarlijks gemonitord of het pensioenresultaat op fondsniveau in een slecht weer scenario niet te veel afwijkt van het te verwachten pensioenresultaat. Hiervoor zal een toegestane bandbreedte worden vastgelegd in lagere regelgeving. - verwachte pensioenresultaat uit moet gecommuniceerd worden met deelnemers kostendekkende premie - de mogelijkheid tot demping van de kostendekkende premie vervalt - spreiding van schokken in kostendekkende premie over periode van maximaal 3 jaar - van te voren vastleggen of premie geleidelijk (maximaal 3 jaar) of in één keer opnieuw kostendekkend niveau wordt vastgesteld - impact nieuwe regels op kostendekkende premie niet geheel duidelijk; nader onderzoek kan mogelijk nog leiden tot aanpassingen - beleggingsbeleid moet voldoen aan nog nader uit te werken kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten van het - het risicoprofiel van de beleggingen komt aan de orde bij de toetsing van de solvabiliteit; daar is de risicotoets niet aan de orde - middels de wordt jaarlijks gemonitord of het pensioenresultaat op fondsniveau in een slecht weer scenario niet te veel afwijkt van het te verwachten pensioenresultaat. Hiervoor zal een toegestane bandbreedte worden vastgelegd in lagere regelgeving. - verwachte pensioenresultaat uit moet gecommuniceerd worden met deelnemers kostendekkende premie - de mogelijkheid tot demping van de kostendekkende premie vervalt - spreiding van schokken in kostendekkende premie over periode van maximaal 5 jaar - van te voren vastleggen of premie geleidelijk (maximaal 5 jaar) of in één keer opnieuw kostendekkend niveau wordt vastgesteld - impact nieuwe regels op kostendekkende premie niet geheel duidelijk; nader onderzoek kan mogelijk nog leiden tot aanpassingen - beleggingsbeleid moet voldoen aan nog nader uit te werken kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten van het prudent person beginsel - risicotoets (paar keer per jaar) of feitelijk beleggingsrisico overeenkomt met vooraf gedefinieerde risicoprofiel; er komen wettelijke normen voor maximale afwijking ten - middels de wordt jaarlijks gemonitord of het pensioenresultaat op fondsniveau in een slecht weer scenario niet te veel afwijkt van het te verwachten pensioenresultaat. Hiervoor zal een toegestane bandbreedte worden vastgelegd in lagere regelgeving. - verwachte pensioenresultaat uit moet gecommuniceerd worden met deelnemers kostendekkende premie 1 - we wensen een stabiele premie - geen wijziging van het huidige principle based beginsel van prudent person. - het risicoprofiel van de beleggingen komt aan de orde bij de toetsing van de solvabiliteit; daar is de risicotoets niet aan de orde 1 Op dit moment is de berekening van de kostendekkende premie voor een pensioencontract binnen het FTK P nog onderwerp van onderzoek en gesprek met deskundigen uit de achterban. Daarom beperkt dit overzicht zich nu tot een abstracte weergave van de wensen waaraan een premie moet voldoen.

4 discontocurve - uitgangspunt marktconsistente waardering beleggingen en verplichtingen - risicovrije marktrente met systematiek van UFR - bij de berekening van de mate van toegestane indexatieverlening in enig jaar wordt uitgegaan van verdisconteerde toekomstige voorwaardelijke indexatiekasstromen. Hierbij mag in enige mate met het te verwachten rendement rekening worden gehouden. - er is geen sprake van onder FTK1, tenzij er gekozen wordt voor een LAM die ook van toepassing is op reeds opgebouwde pensioenrechten - in het laatste geval gelden zelfde voorwaarden ten aanzien van als bij FTK2 opzichte van strategisch beleggingsbeleid discontocurve - uitgangspunt marktconsistente waardering beleggingen en verplichtingen - risicovrije marktrente met systematiek van UFR - zelfde indexatie-afslag (voorlopig 2%) voor alle fondsen op basis van prijsindexatie (looptijd eerste 2 jaar op basis van CPB-raming, looptijd langer dan 10 jaar op basis van ECB beleidsstrategie, daar tussenin lineaire toegroei; elk kwartaal aanpassing door nieuwe CPB-cijfers) - risico-opslag voor alle fondsen (voorlopig 1,5% uitgaande van 50% aandelen) op basis van vaste vuistregel gebaseerd op looptijd verplichtingen (ontwikkeld door Bovenberg, Nijman en Werker, gebaseerd op maximale spreidingsperiode van 10 jaar; hoe groener het fonds des te hoger de opslag; geen tussentijdse aanpassing, anders dan na advies Commissie Parameters) - er komt wettelijke regeling voor collectief (geen individuele toestemming vereist, wel voorleggen aan verantwoording- of belanghebbendenorgaan) - collectief is niet verplicht, maar nieuw contract heeft alleen nut als dit wel gebeurt (anders ringfencing of nauwelijks uit te voeren regeling in geval één integraal fonds discontocurve 2 - we wensen een macro-economisch stabiele discontovoet zoals voorgesteld door de SER - er is geen sprake van, tenzij er gekozen wordt voor een LAM die ook van toepassing is op reeds voor het nieuwe contract opgebouwde pensioenrechten - in het laatste geval gelden zelfde voorwaarden ten aanzien van als bij FTK2 2 Op dit moment is de discontovoet voor een pensioencontract binnen FTK P nog onderwerp van onderzoek en gesprek met deskundigen uit de achterban. Daarom beperkt dit overzicht zich nu tot een abstracte weergave van de wensen waaraan een discontovoet moet voldoen.

5 gehanteerd blijft worden) - een pensioenfonds moet bij een besluit over collectief de generatie-effecten in beeld brengen - juridische verantwoordelijkheid voor collectief ligt bij het pensioenfondsbestuur i Deze kolom bevat een weergave van de karakteristieken van het FTK en het pensioencontract zoals de Pensioenfederatie zich dat op hoofdlijnen voorstelt als alternatief voor het nominale en het reële contract. Veel van deze punten worden nu verder uitgewerkt en daar waar nodig bijgesteld om tot een passend alternatief te komen.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

Verschillen in pensioentoezicht tussen landen vragen om een integrale vergelijking

Verschillen in pensioentoezicht tussen landen vragen om een integrale vergelijking Verschillen in pensioentoezicht tussen landen vragen om een integrale vergelijking Binnen de Europese Unie gaan landen verschillend om met de manier waarop zekerheid over het beoogde pensioen wordt geboden.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op?

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? AIAS Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? Paul de Beer, Johan De Deken, David Hollanders, Sijbren Kuiper, Wiemer Salverda, Natascha van der

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

Flexibel omgaan met pensioen. Keuzes bij vermogensopbouw

Flexibel omgaan met pensioen. Keuzes bij vermogensopbouw Flexibel omgaan met pensioen Keuzes bij vermogensopbouw De ArgumentenFabriek Voorwoord Inhoud Jenny Kossen Sara Blink Betül Albayrak Vormgeving Leonie Lous februari 2015 Drukwerk Drukkerij SSP & Cliteur

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing?

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? 1. Aanleiding De laatste jaren zijn bedrijfsovernames en -afsplitsingen aan de orde van de dag en dit proces zal zich de komende tijd

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 015 Privatisering van het ABP Nr. 2 RAPPORT Inhoud Blz. Blz. Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Voorgeschiedenis 8 2.1 Ontstaan financieringsachterstand

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 30 Besluit van 31 januari 2012, houdende wijziging van het Besluit bezoldiging politie en het Besluit algemene rechtspositie politie in verband

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant Betalingsachterstanden bij hypotheken Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant 1 Inleiding De AFM heeft zich in het verleden kritisch en bezorgd uitgelaten over de omvang

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat. Stefanie Buffing, Wolter Achterveld en Johan Conijn

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat. Stefanie Buffing, Wolter Achterveld en Johan Conijn Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat Stefanie Buffing, Wolter Achterveld en Johan Conijn Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Samenvatting... 4 3 Achtergrond... 7 4 Methodologie...

Nadere informatie