Algemeen Bestuur. Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Bestuur. Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014"

Transcriptie

1 Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Ger Driessen Datum: Vergaderingnummer: 6 Agendapunt: 5 Registratienummer: Voorstel» De voorliggende jaarrekeningz-verslag 2014 conform vast te stellen.» Instemmen met de bestemming van het rekeningsaldo 2014 en de verrekening met de reserves.» Kennisnemen van de rapportage van Ernst Ä Young Accountants aan het dagelijks en algemeen bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei over de 'uitkomsten controle en overige informatie 2014' (nog niet beschikbaar). Motivering Inleiding Het afleggen van verantwoording is een wettelijke verplichting (Waterschapswet artikel 103). Door middel van de jaarrekeningz-verslag legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen bestuur over het gevoerde beleid en de uitvoering van de werkzaamheden in Op het moment van het aanleveren van dit voorstel was de accountantscontrole nog niet afgerond. Op dit moment staat nog een onderzoekspunt open op het gebied van de activa. Dit lijkt een presentatietechnisch punt dat naar verwachting geen invloed zal hebben op de balansposten, het vermogen en het resultaat. Desalniettemin willen wij u gelet op de afgesproken aanlevertermijnen nu in het bezit stellen van de conceptstukken met het oog op de bestuurlijke behandeling. Zodra wij akkoord hebben van de accountant zullen wij de definitieve stukken ter beschikking stellen. Tevens vergezeld van de rapportage van de accountant 'uitkomsten controle en overige informatie 2014'. Wij gaan er vanuit dat dit tijdig voor de AB vergadering zal zijn. Beoogd effect Voldoen aan de wettelijke eisen en het afleggen van verantwoording. Argumenten (t.b.v. besluitvorming conform voorstel) Op grond van de Waterschapswet artikel 107 moet het dagelijks bestuur vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, de vastgestelde jaarrekening toezenden aan gedeputeerde staten. Kanttekeningen (gevolgen, als niet besloten wordt conform het voorstel) Niet kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting.

2 Inhoudelijke toelichting Aan de hand van onderstaande prestatie-indicatoren hebben we in 2014 de prestatie van onze organisatie gemeten. Ze geven inzicht in de resultaten op deelgebieden en laten zien in hoeverre bepaalde doelstellingen bereikt zijn. Programma Doel Realisatie prestatie-indicator eind 2014 eind 2014 Waterkering» aantal km dijkverbetering (totale programma) Watersysteem streefpeilen op tien representatieve locaties gerealiseerd opgeloste knelpunten WB21 opgeleverde beekontwikkelplannen BOS-OMAR operationeel vangst muskusratten km beekherstel ecologisch kwaliteitsniveau KRW-waterlichamen (aantal waterlichamen één niveau hoger)» besparing in afvalwaterketen (aantal projecten met kwaliteitsverbetering of kostenbesparing in de samenwerking met/tussen gemeenten) Vergunningen en handhaving pm 80 0 Zo 15 4 ja «c0,35/ km â 10 km â 1 3 km 0,16 I km.6 n.v.t.» besluiten op aanvraag tijdig afgehandeld» afwijking gerealiseerde inspecties versus geplande inspecties conform Handhavingsprogramma Bestuur, communicatie en veiligheid» bezoekers van onze website (www.wpm.nl)» volgers van ons Twitter-kanaal» videoweergaven op ons Youtube-kanaal» zichtbaarheid in de media» activiteiten en contactmomenten met inwoners en partners > o 90,3 o 7o < o 5V ž n.v.t. 1 ' ž ž : ž 10 20» bestuurlijke tevredenheid m.b.t. transparantie P&C documenten ž 90 0 Zo tevreden» het doen van uitspraken op bezwaar- en beroepschriften, waarvan...de rechterlijke toets niet met succes doorstaan Bedrijfsvoering» ziekteverzuim (incl. langdurig zieken en excl. <5 0 <4% 3,54 0 Zo zwangerschapsverlof)» tijdig uitgevoerde persoonlijk ontwikkelplan gesprekken (1 x per jaar) â 80O/O looo/o» verbetervoorstellen afgehandeld binnen gestelde termijn» melding plichtige bedrijfsongevallen aan inspectie SZW» conform inkoophandboek juist uitgevoerde inkoopprocedures 1) Vanwege de Cookiewetgeving is het aantal bezoekers niet meer te volgen â 800/0 0 0 ž 80O/O / 0 2

3 Toelichting op afwijkingen Waterkering Geen afwijkingen. Watersysteem Streefpeilen op tien representatieve locaties gerealiseerd Voor het streefpeilenplan hebben we een pilot uitgevoerd. Het streefpeilenplan is nog niet gebiedsdekkend gereed. Planning is dat in 2015 het streefpeilenplan als geheel wordt opgeleverd. We gaan het gebruik op een innovatieve manier vormgeven, namelijk met het gebruik van een 'app'. Overigens zijn in 2014 met de omgeving peilafspraken gemaakt in trajecten van Tungelroyse Beek en Groote Molenbeek. Kwalitatieve inschatting is dat die afspraken zijn gerealiseerd (is ook vanuit de omgeving bevestigd). Opgeloste knelpunten WB21 Opdracht uit het Bestuursakkoord Water is om eind 2015 alle WB21 knelpunten (toetsing 2010) te hebben opgelost. Dit betekende dat begin 2015 nog 17 knelpunten opgelost dienden te worden. Gepland was om in knelpunten op te heffen. Enkele ingezette projecten zijn in 2014 nog niet afgerond, omdat de benodigde ruimte niet beschikbaar was. Hier wordt gezocht naar alternatieve oplossingen. De aanpak van de overige knelpunten verloopt volgens planning, met uitzondering van het knelpunt 'Duiker Kabroeksebeek te Horst'. De planning van dit project staat onder druk. De invulling, met name de inpassing van de duiker in de stedelijke omgeving, stuit op een dilemma: beschikbare middelen versus eisen van de gemeente Horst aan de Maas. Naar verwachting zullen eind 2015 alle knelpunten zijn opgelost. BOS-OMAR operationeel Dit is een innovatief project met het verbinden van verschillende informatiestromen om in het (peil/maaijbeheer te kunnen anticiperen op neerslagverwachtingen of andere hydrologische ontwikkelingen. Medio 2014 hebben we de planning geactualiseerd. Eind 2014 was fase 2 bijna gereed. Die wordt begin 2015 afgerond. De doorlooptijd van fase 3 zal dan nog ca. 1,5 jaar bedragen. Km beekherstel In totaal voerden wij in ,6 km beekherstel uit. Dat is aanmerkelijk minder dan de minimaal 10 km die waren geprogrammeerd. Gerealiseerd werd Groote Molenbeek-Lollebeek Oost (2,6 km), te Castenray, als onderdeel van het gebiedsprogramma Maasgaard. In december 2014 waren de volgende projecten in uitvoering, maar waren nog niet geheel afgerond:» Loobeek, de haag, te Merselo: 3 km;» Aalsbeek Holtmühle te Venlo: 0,9 km. Daarnaast waren wel in uitvoering (maar nog niet overal in het veld zichtbaar):» Broekhuizer Molenbeek, monding, te Broekhuizen: 0,1 km;» Heukelomsche Beek te Bergen 4,5 km. Met name stagnerende vergunningverlening door gemeenten en Rijkswaterstaat is reden van de vertraging. 3

4 Ecologisch kwaliteitsniveau KRW-waterlichamen (aantal waterlichamen één niveau hoger) Het ecologisch kwaliteitsniveau van KRW-waterlichamen is de resultante van inrichting, waterkwaliteit en beheer (peilbeheer en maaibeheer) van die waterlichamen. Bovendien laat het ecologisch effect van maatregelen (qua inrichting) zich pas op langere termijn openbaren. Het was derhalve optimistisch om dit effect te kunnen constateren. Maar vooral zijn de KRW-maatlatten aangepast, hetgeen de toetsing aan de doelstelling niet mogelijk maakte. Vergunningen en handhaving Geen afwijkingen. Bestuur, communicatie en veiligheid Bezoekers van onze website (www.wpm.nl) Vanwege de Cookiewetgeving is het aantal bezoekers niet meer te volgen. Bedrijfsvoering Verbetervoorstellen afgehandeld binnen gestelde termijn In 2014 is geïnvesteerd in kennisontwikkeling op het terrein van procesmatig werken bij vooral procesmanagers en sleutelfunctionarissen binnen de processen. Daarnaast is een visie ontwikkeld, is een standaard bepaald voor het beschrijven van processen en zijn procesbeschrijvingen in overeenstemming met die standaard opgemaakt. Daarmee is een fundament gelegd voor procesmatig werken. De afhandeling van verbetervoorstellen is onder invloed van de aandacht voor het opnieuw ontwerpen van de processen stil komen te liggen. Slechts 18 0 Zo (9 van de 50) van de verbetervoorstellen is in 2014 afgehandeld binnen de gestelde termijn. Tijdig afhandelen van verbetervoorstellen wordt vanaf 2015 weer opgepakt. Conform inkoophandboek juist uitgevoerde inkoopprocedures We zijn er nog niet in geslaagd om het streefcijfer van 80 0 Zo conform inkoophandboek juist uitgevoerde inkoopprocedures te halen; realisatie bedraagt 43 0 zo. Het kost tijd en moeite om budgethouders te overtuigen van de noodzaak om ook de administratieve afhandeling van de inkoopactie conform afspraak af te ronden. Op 12 mei 2015 hebben we het aanbestedingsbeleid en uitvoering hiervan besproken in het dagelijks bestuur. Aan de secretaris-directeur is de opdracht gegeven om er op toe te zien dat onze regels strikt worden toegepast en ook nageleefd; het invullen van de vereiste verantwoordingsformulieren maakt hiervan deel uit. De secretaris-directeur heeft de inzet vanaf 2015 bepaald op een Zo score met betrekking tot verantwoording van opdrachten volgens ons aanbestedingsbeleid. Daar waar dat nog 'vergeten' is moet dit alsnog worden hersteld. 4

5 Financiële consequenties De jaarrekening naar kosten- en opbrengstsoorten ziet er uit als volgt: Kostensoorten (de lasten x C 1.000) Rekening Begroting Begroting incl. Rekening 1 WIJZ Calogona Lasten «41 Totaal rente en afschrijvingen Totaal personeelslasten W Totaal goederen en diensten derden a Totaal goederen en diensten WBL To taal taakontwikkeling zuivenngsbeheer c Totaal goederen en diensten BsGW Totaal bijdrage aan derden Totaal toevoegingen aan voorzieningen/ 10Ü onvoorzien Totaal Lasten / Opbrengstsoorten (de baten x ē 1.000) Rekening Begroting Begroting incl. Rekening 1 WIJZ Categorie Baten e İ 1 81 Totaal financiële baten B2 Totaal personele baten «a 0 "83 Totaal goederen en diensten aan derden *6 tto 84 Totaal bijdragen van derden «7 85 Totaal waterschapsbelastingen Totaal interne verrekeningen «0 Totaal Baten "-I 86 Saldo baten minus lasten (resultaatjaarrekening) Het rekeningsaldo 2014 bedraagt C voordelig en is op te splitsen naar wettelijke taak:» Watersysteemtaak C voordelig» Waterzuiveringstaak C voordelig De wetgeving beperkt de vrijheid van inzet van de voordelige rekeningsaldi in die zin, dat we een overschot op de ene wettelijke taak niet mogen zetten ten behoeve van de andere wettelijke taak. Het overschot op de waterzuiveringstaak kunnen we dus niet aanwenden voor bestedingsdoeleinden die vallen onder de watersysteemtaak. Dit is in strijd met de belastinggrondslagen en legitimatie van de afzonderlijke heffingen. De stijging van de begroting inclusief wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting wordt veroorzaakt door de financiële uitwerking van genomen besluiten door het bestuur in Hierna volgt een analyse op hoofdlijn van de verschillen in de realisatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting Een negatieve invloed op het saldo ten opzichte van de oorspronkelijke begroting (basis voor de tarieven) hebben gehad: 5

6 » hogere personeelslasten vanwege met name hogere sociale lasten en noodzakelijk te nemen maatregelen in de bedrijfsvoering (C 0,761 miljoen incidenteel);» hogere kosten vanwege te nemen verliezen als gevolg van saneringskosten Zandvang Neerbeek (C 0,355 miljoen incidenteel);» hogere onderhoudskosten voor met name soft- en hardware, watergangen en waterkeringen en overige diensten door derden (C 0,55 miljoen incidenteel);» te betalen vereveningbijdrage van Waterschap Roer en Overmaas vanwege nacalculatie bijdrage 2014 Waterschapsbedrijf Limburg (C 0,077 miljoen incidenteel)» bijstorting in de voorziening wachtgelden en pensioenverplichtingen (voormalig) bestuurders (C 0,225 miljoen incidenteel);» minder nagekomen belastingbaten oude belastingjaren tot en met 2013 (C 0,191 miljoen incidenteel);» de subsidieafrekening met de gemeente Peen en Maas inzake de subsidieregeling aanpak gemeentelijk overstorten (ë 0,34 miljoen incidenteel);» lagere inkomsten vanwege geleverde goederen en diensten aan derden waaronder de beverrattenbestrijding en simulaties IBRAHYM (C 0,03 miljoen incidenteel);» hoger bedrag kwijtgescholden belastingen 2014 (C 0,24 miljoen incidenteel);» het minder wegschrijven van kosten naar investeringen/projecten (C 0,074 miljoen incidenteel). Een positieve invloed op het jaarrekeningsaldo hebben gehad:» lagere rente- en afschrijvingskosten (C 1,33 miljoen hoofdzakelijk incidenteel maar deels structureel. Incidenteel vanwege handhaving investeringsvolume en uitstel structurele financiering. Structureel vanwege lagere rente dan de gehanteerde rekenrente);» hogere financiële baten vanwege bespaarde rente als gevolg van meer eigen financieringsmiddelen (6 0,127 miljoen incidenteel);» vergoeding personeelslasten door uitkeringsinstanties en vanwege uitlening personeel (incidenteel C 0,085 miljoen);» (gepland) niet gebruikt budget taakontwikkeling zuiveringsbeheer in verband met egalisatie tarieven zuiveringsbeheer (incidenteel ë 0,795 miljoen);» lagere kosten voor het laboratorium (C 0,193 miljoen incidenteel/structureel), gebruiks- en verbruiksgoederen (C 0,172 miljoen incidenteel), energie en huren (C 0,084 miljoen incidenteel);» vooraf niet geraamde/voorziene bijdragen van derden vanwege met name de subsidie voor sanering Neerbeek (C 0,197 miljoen incidenteel);» lagere storting in onderhoudsvoorziening door herijking en herverdeling onderhoudsposten (C0,11 miljoen incidenteel);» hogere belastingopbrengsten 2014 vanwege met name meer ontvangen zuiveringsheffing (ë 0,494 miljoen incidenteel)» ruimte post onvoorzien en nieuw beleid (C 1,47 miljoen incidenteel);» doorberekening financieringskosten naar de strategische grondvoorraad (ê 0,15 miljoen incidenteel);» overige en afrondingen C voordelig. 6

7 Beoordeling incidentele en structurele effecten jaarrekening 2014 op hoofdlijnen Op hoofdlijn bieden de uitkomsten van de jaarrekening geen onverwachte of nieuwe inzichten. Neemt niet weg dat we gelet op de huidige rentestanden, de rekenrente voor de middellange termijn ingaande 2015 naar beneden gaan bijstellen. De lange termijn rekenrente in onze (meerjarenbegroting houden we in stand in verband met het renterisicobeleid van ons waterschap. Voor het overige kan er weliswaar sprake zijn van een structurele ontwikkeling, dat hoeft niet te betekenen dat het financiële effect structureel of niet voorzien is. Immers als in de financiële begroting 2015 en verder daar al wél op is ingespeeld, dan is de afwijking 2014 in financiële zin eenmalig of incidenteel. De uitkomsten van de jaarrekening zullen betrokken worden in de voorbereiding van de begroting 2016 en verder. Bestemming van het rekeningsaldo en verrekening met bestemmingsreserves De voorschriften bepalen dat eerst het rekeningsaldo moet worden bepaald voordat kosten verrekend mogen worden met bestemmingsreserves. We gaan het rekeningsaldo per taak bestemmen om ervoor te zorgen dat de kosten en opbrengsten van de watersysteem- en zuiveringstaak en de daarmee samenhangende belastingen niet door elkaar gaan lopen. Een en ander met het oog op de de financiële rechtmatigheid. Bestemming jaarrekeningsaldo 2014 watersysteemtaak Het voordelige rekeningsaldo ad C willen we toevoegen aan de 'bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteem heffing'. Bestemming jaarrekeningsaldo 2014 waterzuiveringstaak Om het voorgenomen tarievenbeleid op langere termijn ten aanzien van de zuiveringsheffing waar te kunnen maken, stellen we voor om het voordelig jaarrekeningsaldo 2014 van de waterzuiveringstaak van C te storten in de 'bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsheffing'. Onderlinge verrekening/herschikking bestemmingsreserves Naast de bestemming van het rekeningsaldo is een onderlinge verrekening nodig tussen de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteem heffing en de overige bestemmingsreserves. Er zijn namelijk kosten geweest die een verlagend effect hebben gehad op de storting van het saldo in de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteem heffing, en die we nog moeten verrekenen met andere specifieke bestemmingsreserves. Dit om uitvoering te geven aan eerdere bestuurlijke besluitvorming waarbij voor de dekking van bepaalde kosten, specifieke andere bestemmingsreserves zijn gevormd. Als we dat niet doen, dan zou de omvang van de specifieke bestemmingsreserves op hetzelfde niveau blijven terwijl er wel al kosten zijn geweest die eigenlijk ten laste van die reserves gebracht hadden moeten worden. Hiermee voorkomen we dat uiteindelijk meer wordt uitgegeven dan het algemeen bestuur via de bestemmingsreserve ter beschikking heeft gesteld. Op basis van eerder door het algemeen bestuur genomen besluiten zijn de onderling te verrekenen bedragen met de bestemmingsreserves als volgt. 7

8 1. Kosten innovatieprojecten KRW ten laste van bestemmingreserve 'innovatieprojecten programma Watersysteem' 2. Mobiliteitskosten personeel ten laste van bestemmingsreserve 'Mobiliteit' 3. Afgerekende subsidie aanpak overstorten ten laste van bestemmingsreserve 'Stimulering Verbetering Watersystemen' 4. Kosten (WPM deel) sanering Zandvang Neerbeek ten laste van bestemmingsreserve 'Saneringskosten' 5. Dekking kapitaallasten ten laste van bestemmingsreserve 'Kapitaallasten' (diverse in het verleden genomen besluiten t.a.v. waterkeringsinvesteringen, hoogwaterioods e.a.) 6. Kosten Herinrichting Administratieve Systemen ten laste van de bestemmingsreserve 'Bedrijfsvoering 2012 e.v 7. Toevoeging bestemmingsreserve 'tariefegalisatie watersysteem' vanwege herschikking/verrekening 1 t/m 6 Saldo van de onderlinge verrekeningen (1Um7) Ę C C C C De specifiek gevormde bestemmingsreserves worden zoals hiervoor aangegeven per saldo verlaagd met C ten gunste van de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteemheffing. In 2014 bedroeg de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteem zo'n C 3,5 miljoen. Rekening houdende met de toevoeging van het voordelig rekeningsaldo van de watersysteemtaak en per saldo een toevoeging van C als gevolg van de hiervoor beschreven verrekening tussen diverse bestemmingsreserves, zal de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteem medio 2015 zo'n C 5,4 miljoen bedragen. Op grond van een aantal eerder genomen besluiten, is hiervan zo'n C 2,5 miljoen geoormerkt ter dekking van incidentele uitgaven. Dit betekent dat nog zo'n C 2,9 miljoen op dit moment nog vrij inzetbaar ter dekking van incidentele uitgaven. De inzet van de reserves zal in samenhang met de totale dekking van de begroting 2016 worden bezien. Voorstellen naar aanleiding van de jaarrekening 2014 en bestemming van het rekeningsaldo 2014 Op grond van het voorgaande stellen we voor om: 1. het voordelig rekeningsaldo 2014 van de watersysteemtaak, zijnde C , ten gunste te brengen van de 'bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteem heffing'; 2. de bestemmingsreserves te herschikken/verrekenen volgens de hiervoor opgegeven specificatie hetgeen resulteert in per saldo een toevoeging aan de 'bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteemheffing' van C ; 3. het voordelig rekeningsaldo 2014 van de waterzuiveringstaak, zijnde toe te voegen aan de 'bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsheffing'. Vrij aanwendbare deel reserves Rekening houdende met de voorgaande voorstellen, bedraagt het vrij aanwendbare deel van de reserves (bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteemheffing) per medio 2015 afgerond C 2,9 miljoen. Het vrij aanwendbare deel van reserves voor de specifieke zuiveringstaak (bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsheffing) bedraag zo'n ë 3 miljoen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar het afzonderlijke boekwerk 'jaarrekening-/- verslag 2014'. Reactie directie op de rapportage Ernst Å Young aan het dagelijks en algemeen bestuur Waterschap Peel en Maasvallei 'Uitkomsten controle en overige informatie 2014' ***nog niet beschikbaar*** 8

9 Communicatie De betreffende stukken worden, zodra zij aan uw bestuur zijn aangeboden, voor een ieder ter inzage gelegd en gepubliceerd op internet. Zij worden algemeen verkrijgbaar gesteld. Een en ander zal middels een digitale publicatie openbaar worden gemaakt. Evaluatie N.v.t. Advies gezamenlijke commissies 17 juni 2015 Er is positief geadviseerd. Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, de secretaris wnd, de voorzitter wnd, ï A.P.R. Kickken vil /fessen 9

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

2014.13133. ļ QvAAJci

2014.13133. ļ QvAAJci W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENL 2014.13133 ļ QvAAJci IS 9001 iso 14001 HSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Nadere informatie

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen Omslag_Jaarstukken_2011.qxp:439x297 30-03-2012 11:06 Pagina 1 Jierstikken 2011 Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach Jierstikken 2011 Fryslân: iepen en eigen Fryslân: iepen en eigen Jierstikken

Nadere informatie