Algemeen Bestuur. Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Bestuur. Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014"

Transcriptie

1 Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Ger Driessen Datum: Vergaderingnummer: 6 Agendapunt: 5 Registratienummer: Voorstel» De voorliggende jaarrekeningz-verslag 2014 conform vast te stellen.» Instemmen met de bestemming van het rekeningsaldo 2014 en de verrekening met de reserves.» Kennisnemen van de rapportage van Ernst Ä Young Accountants aan het dagelijks en algemeen bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei over de 'uitkomsten controle en overige informatie 2014' (nog niet beschikbaar). Motivering Inleiding Het afleggen van verantwoording is een wettelijke verplichting (Waterschapswet artikel 103). Door middel van de jaarrekeningz-verslag legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen bestuur over het gevoerde beleid en de uitvoering van de werkzaamheden in Op het moment van het aanleveren van dit voorstel was de accountantscontrole nog niet afgerond. Op dit moment staat nog een onderzoekspunt open op het gebied van de activa. Dit lijkt een presentatietechnisch punt dat naar verwachting geen invloed zal hebben op de balansposten, het vermogen en het resultaat. Desalniettemin willen wij u gelet op de afgesproken aanlevertermijnen nu in het bezit stellen van de conceptstukken met het oog op de bestuurlijke behandeling. Zodra wij akkoord hebben van de accountant zullen wij de definitieve stukken ter beschikking stellen. Tevens vergezeld van de rapportage van de accountant 'uitkomsten controle en overige informatie 2014'. Wij gaan er vanuit dat dit tijdig voor de AB vergadering zal zijn. Beoogd effect Voldoen aan de wettelijke eisen en het afleggen van verantwoording. Argumenten (t.b.v. besluitvorming conform voorstel) Op grond van de Waterschapswet artikel 107 moet het dagelijks bestuur vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, de vastgestelde jaarrekening toezenden aan gedeputeerde staten. Kanttekeningen (gevolgen, als niet besloten wordt conform het voorstel) Niet kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting.

2 Inhoudelijke toelichting Aan de hand van onderstaande prestatie-indicatoren hebben we in 2014 de prestatie van onze organisatie gemeten. Ze geven inzicht in de resultaten op deelgebieden en laten zien in hoeverre bepaalde doelstellingen bereikt zijn. Programma Doel Realisatie prestatie-indicator eind 2014 eind 2014 Waterkering» aantal km dijkverbetering (totale programma) Watersysteem streefpeilen op tien representatieve locaties gerealiseerd opgeloste knelpunten WB21 opgeleverde beekontwikkelplannen BOS-OMAR operationeel vangst muskusratten km beekherstel ecologisch kwaliteitsniveau KRW-waterlichamen (aantal waterlichamen één niveau hoger)» besparing in afvalwaterketen (aantal projecten met kwaliteitsverbetering of kostenbesparing in de samenwerking met/tussen gemeenten) Vergunningen en handhaving pm 80 0 Zo 15 4 ja «c0,35/ km â 10 km â 1 3 km 0,16 I km.6 n.v.t.» besluiten op aanvraag tijdig afgehandeld» afwijking gerealiseerde inspecties versus geplande inspecties conform Handhavingsprogramma Bestuur, communicatie en veiligheid» bezoekers van onze website (www.wpm.nl)» volgers van ons Twitter-kanaal» videoweergaven op ons Youtube-kanaal» zichtbaarheid in de media» activiteiten en contactmomenten met inwoners en partners > o 90,3 o 7o < o 5V ž n.v.t. 1 ' ž ž : ž 10 20» bestuurlijke tevredenheid m.b.t. transparantie P&C documenten ž 90 0 Zo tevreden» het doen van uitspraken op bezwaar- en beroepschriften, waarvan...de rechterlijke toets niet met succes doorstaan Bedrijfsvoering» ziekteverzuim (incl. langdurig zieken en excl. <5 0 <4% 3,54 0 Zo zwangerschapsverlof)» tijdig uitgevoerde persoonlijk ontwikkelplan gesprekken (1 x per jaar) â 80O/O looo/o» verbetervoorstellen afgehandeld binnen gestelde termijn» melding plichtige bedrijfsongevallen aan inspectie SZW» conform inkoophandboek juist uitgevoerde inkoopprocedures 1) Vanwege de Cookiewetgeving is het aantal bezoekers niet meer te volgen â 800/0 0 0 ž 80O/O / 0 2

3 Toelichting op afwijkingen Waterkering Geen afwijkingen. Watersysteem Streefpeilen op tien representatieve locaties gerealiseerd Voor het streefpeilenplan hebben we een pilot uitgevoerd. Het streefpeilenplan is nog niet gebiedsdekkend gereed. Planning is dat in 2015 het streefpeilenplan als geheel wordt opgeleverd. We gaan het gebruik op een innovatieve manier vormgeven, namelijk met het gebruik van een 'app'. Overigens zijn in 2014 met de omgeving peilafspraken gemaakt in trajecten van Tungelroyse Beek en Groote Molenbeek. Kwalitatieve inschatting is dat die afspraken zijn gerealiseerd (is ook vanuit de omgeving bevestigd). Opgeloste knelpunten WB21 Opdracht uit het Bestuursakkoord Water is om eind 2015 alle WB21 knelpunten (toetsing 2010) te hebben opgelost. Dit betekende dat begin 2015 nog 17 knelpunten opgelost dienden te worden. Gepland was om in knelpunten op te heffen. Enkele ingezette projecten zijn in 2014 nog niet afgerond, omdat de benodigde ruimte niet beschikbaar was. Hier wordt gezocht naar alternatieve oplossingen. De aanpak van de overige knelpunten verloopt volgens planning, met uitzondering van het knelpunt 'Duiker Kabroeksebeek te Horst'. De planning van dit project staat onder druk. De invulling, met name de inpassing van de duiker in de stedelijke omgeving, stuit op een dilemma: beschikbare middelen versus eisen van de gemeente Horst aan de Maas. Naar verwachting zullen eind 2015 alle knelpunten zijn opgelost. BOS-OMAR operationeel Dit is een innovatief project met het verbinden van verschillende informatiestromen om in het (peil/maaijbeheer te kunnen anticiperen op neerslagverwachtingen of andere hydrologische ontwikkelingen. Medio 2014 hebben we de planning geactualiseerd. Eind 2014 was fase 2 bijna gereed. Die wordt begin 2015 afgerond. De doorlooptijd van fase 3 zal dan nog ca. 1,5 jaar bedragen. Km beekherstel In totaal voerden wij in ,6 km beekherstel uit. Dat is aanmerkelijk minder dan de minimaal 10 km die waren geprogrammeerd. Gerealiseerd werd Groote Molenbeek-Lollebeek Oost (2,6 km), te Castenray, als onderdeel van het gebiedsprogramma Maasgaard. In december 2014 waren de volgende projecten in uitvoering, maar waren nog niet geheel afgerond:» Loobeek, de haag, te Merselo: 3 km;» Aalsbeek Holtmühle te Venlo: 0,9 km. Daarnaast waren wel in uitvoering (maar nog niet overal in het veld zichtbaar):» Broekhuizer Molenbeek, monding, te Broekhuizen: 0,1 km;» Heukelomsche Beek te Bergen 4,5 km. Met name stagnerende vergunningverlening door gemeenten en Rijkswaterstaat is reden van de vertraging. 3

4 Ecologisch kwaliteitsniveau KRW-waterlichamen (aantal waterlichamen één niveau hoger) Het ecologisch kwaliteitsniveau van KRW-waterlichamen is de resultante van inrichting, waterkwaliteit en beheer (peilbeheer en maaibeheer) van die waterlichamen. Bovendien laat het ecologisch effect van maatregelen (qua inrichting) zich pas op langere termijn openbaren. Het was derhalve optimistisch om dit effect te kunnen constateren. Maar vooral zijn de KRW-maatlatten aangepast, hetgeen de toetsing aan de doelstelling niet mogelijk maakte. Vergunningen en handhaving Geen afwijkingen. Bestuur, communicatie en veiligheid Bezoekers van onze website (www.wpm.nl) Vanwege de Cookiewetgeving is het aantal bezoekers niet meer te volgen. Bedrijfsvoering Verbetervoorstellen afgehandeld binnen gestelde termijn In 2014 is geïnvesteerd in kennisontwikkeling op het terrein van procesmatig werken bij vooral procesmanagers en sleutelfunctionarissen binnen de processen. Daarnaast is een visie ontwikkeld, is een standaard bepaald voor het beschrijven van processen en zijn procesbeschrijvingen in overeenstemming met die standaard opgemaakt. Daarmee is een fundament gelegd voor procesmatig werken. De afhandeling van verbetervoorstellen is onder invloed van de aandacht voor het opnieuw ontwerpen van de processen stil komen te liggen. Slechts 18 0 Zo (9 van de 50) van de verbetervoorstellen is in 2014 afgehandeld binnen de gestelde termijn. Tijdig afhandelen van verbetervoorstellen wordt vanaf 2015 weer opgepakt. Conform inkoophandboek juist uitgevoerde inkoopprocedures We zijn er nog niet in geslaagd om het streefcijfer van 80 0 Zo conform inkoophandboek juist uitgevoerde inkoopprocedures te halen; realisatie bedraagt 43 0 zo. Het kost tijd en moeite om budgethouders te overtuigen van de noodzaak om ook de administratieve afhandeling van de inkoopactie conform afspraak af te ronden. Op 12 mei 2015 hebben we het aanbestedingsbeleid en uitvoering hiervan besproken in het dagelijks bestuur. Aan de secretaris-directeur is de opdracht gegeven om er op toe te zien dat onze regels strikt worden toegepast en ook nageleefd; het invullen van de vereiste verantwoordingsformulieren maakt hiervan deel uit. De secretaris-directeur heeft de inzet vanaf 2015 bepaald op een Zo score met betrekking tot verantwoording van opdrachten volgens ons aanbestedingsbeleid. Daar waar dat nog 'vergeten' is moet dit alsnog worden hersteld. 4

5 Financiële consequenties De jaarrekening naar kosten- en opbrengstsoorten ziet er uit als volgt: Kostensoorten (de lasten x C 1.000) Rekening Begroting Begroting incl. Rekening 1 WIJZ Calogona Lasten «41 Totaal rente en afschrijvingen Totaal personeelslasten W Totaal goederen en diensten derden a Totaal goederen en diensten WBL To taal taakontwikkeling zuivenngsbeheer c Totaal goederen en diensten BsGW Totaal bijdrage aan derden Totaal toevoegingen aan voorzieningen/ 10Ü onvoorzien Totaal Lasten / Opbrengstsoorten (de baten x ē 1.000) Rekening Begroting Begroting incl. Rekening 1 WIJZ Categorie Baten e İ 1 81 Totaal financiële baten B2 Totaal personele baten «a 0 "83 Totaal goederen en diensten aan derden *6 tto 84 Totaal bijdragen van derden «7 85 Totaal waterschapsbelastingen Totaal interne verrekeningen «0 Totaal Baten "-I 86 Saldo baten minus lasten (resultaatjaarrekening) Het rekeningsaldo 2014 bedraagt C voordelig en is op te splitsen naar wettelijke taak:» Watersysteemtaak C voordelig» Waterzuiveringstaak C voordelig De wetgeving beperkt de vrijheid van inzet van de voordelige rekeningsaldi in die zin, dat we een overschot op de ene wettelijke taak niet mogen zetten ten behoeve van de andere wettelijke taak. Het overschot op de waterzuiveringstaak kunnen we dus niet aanwenden voor bestedingsdoeleinden die vallen onder de watersysteemtaak. Dit is in strijd met de belastinggrondslagen en legitimatie van de afzonderlijke heffingen. De stijging van de begroting inclusief wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting wordt veroorzaakt door de financiële uitwerking van genomen besluiten door het bestuur in Hierna volgt een analyse op hoofdlijn van de verschillen in de realisatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting Een negatieve invloed op het saldo ten opzichte van de oorspronkelijke begroting (basis voor de tarieven) hebben gehad: 5

6 » hogere personeelslasten vanwege met name hogere sociale lasten en noodzakelijk te nemen maatregelen in de bedrijfsvoering (C 0,761 miljoen incidenteel);» hogere kosten vanwege te nemen verliezen als gevolg van saneringskosten Zandvang Neerbeek (C 0,355 miljoen incidenteel);» hogere onderhoudskosten voor met name soft- en hardware, watergangen en waterkeringen en overige diensten door derden (C 0,55 miljoen incidenteel);» te betalen vereveningbijdrage van Waterschap Roer en Overmaas vanwege nacalculatie bijdrage 2014 Waterschapsbedrijf Limburg (C 0,077 miljoen incidenteel)» bijstorting in de voorziening wachtgelden en pensioenverplichtingen (voormalig) bestuurders (C 0,225 miljoen incidenteel);» minder nagekomen belastingbaten oude belastingjaren tot en met 2013 (C 0,191 miljoen incidenteel);» de subsidieafrekening met de gemeente Peen en Maas inzake de subsidieregeling aanpak gemeentelijk overstorten (ë 0,34 miljoen incidenteel);» lagere inkomsten vanwege geleverde goederen en diensten aan derden waaronder de beverrattenbestrijding en simulaties IBRAHYM (C 0,03 miljoen incidenteel);» hoger bedrag kwijtgescholden belastingen 2014 (C 0,24 miljoen incidenteel);» het minder wegschrijven van kosten naar investeringen/projecten (C 0,074 miljoen incidenteel). Een positieve invloed op het jaarrekeningsaldo hebben gehad:» lagere rente- en afschrijvingskosten (C 1,33 miljoen hoofdzakelijk incidenteel maar deels structureel. Incidenteel vanwege handhaving investeringsvolume en uitstel structurele financiering. Structureel vanwege lagere rente dan de gehanteerde rekenrente);» hogere financiële baten vanwege bespaarde rente als gevolg van meer eigen financieringsmiddelen (6 0,127 miljoen incidenteel);» vergoeding personeelslasten door uitkeringsinstanties en vanwege uitlening personeel (incidenteel C 0,085 miljoen);» (gepland) niet gebruikt budget taakontwikkeling zuiveringsbeheer in verband met egalisatie tarieven zuiveringsbeheer (incidenteel ë 0,795 miljoen);» lagere kosten voor het laboratorium (C 0,193 miljoen incidenteel/structureel), gebruiks- en verbruiksgoederen (C 0,172 miljoen incidenteel), energie en huren (C 0,084 miljoen incidenteel);» vooraf niet geraamde/voorziene bijdragen van derden vanwege met name de subsidie voor sanering Neerbeek (C 0,197 miljoen incidenteel);» lagere storting in onderhoudsvoorziening door herijking en herverdeling onderhoudsposten (C0,11 miljoen incidenteel);» hogere belastingopbrengsten 2014 vanwege met name meer ontvangen zuiveringsheffing (ë 0,494 miljoen incidenteel)» ruimte post onvoorzien en nieuw beleid (C 1,47 miljoen incidenteel);» doorberekening financieringskosten naar de strategische grondvoorraad (ê 0,15 miljoen incidenteel);» overige en afrondingen C voordelig. 6

7 Beoordeling incidentele en structurele effecten jaarrekening 2014 op hoofdlijnen Op hoofdlijn bieden de uitkomsten van de jaarrekening geen onverwachte of nieuwe inzichten. Neemt niet weg dat we gelet op de huidige rentestanden, de rekenrente voor de middellange termijn ingaande 2015 naar beneden gaan bijstellen. De lange termijn rekenrente in onze (meerjarenbegroting houden we in stand in verband met het renterisicobeleid van ons waterschap. Voor het overige kan er weliswaar sprake zijn van een structurele ontwikkeling, dat hoeft niet te betekenen dat het financiële effect structureel of niet voorzien is. Immers als in de financiële begroting 2015 en verder daar al wél op is ingespeeld, dan is de afwijking 2014 in financiële zin eenmalig of incidenteel. De uitkomsten van de jaarrekening zullen betrokken worden in de voorbereiding van de begroting 2016 en verder. Bestemming van het rekeningsaldo en verrekening met bestemmingsreserves De voorschriften bepalen dat eerst het rekeningsaldo moet worden bepaald voordat kosten verrekend mogen worden met bestemmingsreserves. We gaan het rekeningsaldo per taak bestemmen om ervoor te zorgen dat de kosten en opbrengsten van de watersysteem- en zuiveringstaak en de daarmee samenhangende belastingen niet door elkaar gaan lopen. Een en ander met het oog op de de financiële rechtmatigheid. Bestemming jaarrekeningsaldo 2014 watersysteemtaak Het voordelige rekeningsaldo ad C willen we toevoegen aan de 'bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteem heffing'. Bestemming jaarrekeningsaldo 2014 waterzuiveringstaak Om het voorgenomen tarievenbeleid op langere termijn ten aanzien van de zuiveringsheffing waar te kunnen maken, stellen we voor om het voordelig jaarrekeningsaldo 2014 van de waterzuiveringstaak van C te storten in de 'bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsheffing'. Onderlinge verrekening/herschikking bestemmingsreserves Naast de bestemming van het rekeningsaldo is een onderlinge verrekening nodig tussen de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteem heffing en de overige bestemmingsreserves. Er zijn namelijk kosten geweest die een verlagend effect hebben gehad op de storting van het saldo in de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteem heffing, en die we nog moeten verrekenen met andere specifieke bestemmingsreserves. Dit om uitvoering te geven aan eerdere bestuurlijke besluitvorming waarbij voor de dekking van bepaalde kosten, specifieke andere bestemmingsreserves zijn gevormd. Als we dat niet doen, dan zou de omvang van de specifieke bestemmingsreserves op hetzelfde niveau blijven terwijl er wel al kosten zijn geweest die eigenlijk ten laste van die reserves gebracht hadden moeten worden. Hiermee voorkomen we dat uiteindelijk meer wordt uitgegeven dan het algemeen bestuur via de bestemmingsreserve ter beschikking heeft gesteld. Op basis van eerder door het algemeen bestuur genomen besluiten zijn de onderling te verrekenen bedragen met de bestemmingsreserves als volgt. 7

8 1. Kosten innovatieprojecten KRW ten laste van bestemmingreserve 'innovatieprojecten programma Watersysteem' 2. Mobiliteitskosten personeel ten laste van bestemmingsreserve 'Mobiliteit' 3. Afgerekende subsidie aanpak overstorten ten laste van bestemmingsreserve 'Stimulering Verbetering Watersystemen' 4. Kosten (WPM deel) sanering Zandvang Neerbeek ten laste van bestemmingsreserve 'Saneringskosten' 5. Dekking kapitaallasten ten laste van bestemmingsreserve 'Kapitaallasten' (diverse in het verleden genomen besluiten t.a.v. waterkeringsinvesteringen, hoogwaterioods e.a.) 6. Kosten Herinrichting Administratieve Systemen ten laste van de bestemmingsreserve 'Bedrijfsvoering 2012 e.v 7. Toevoeging bestemmingsreserve 'tariefegalisatie watersysteem' vanwege herschikking/verrekening 1 t/m 6 Saldo van de onderlinge verrekeningen (1Um7) Ę C C C C De specifiek gevormde bestemmingsreserves worden zoals hiervoor aangegeven per saldo verlaagd met C ten gunste van de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteemheffing. In 2014 bedroeg de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteem zo'n C 3,5 miljoen. Rekening houdende met de toevoeging van het voordelig rekeningsaldo van de watersysteemtaak en per saldo een toevoeging van C als gevolg van de hiervoor beschreven verrekening tussen diverse bestemmingsreserves, zal de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteem medio 2015 zo'n C 5,4 miljoen bedragen. Op grond van een aantal eerder genomen besluiten, is hiervan zo'n C 2,5 miljoen geoormerkt ter dekking van incidentele uitgaven. Dit betekent dat nog zo'n C 2,9 miljoen op dit moment nog vrij inzetbaar ter dekking van incidentele uitgaven. De inzet van de reserves zal in samenhang met de totale dekking van de begroting 2016 worden bezien. Voorstellen naar aanleiding van de jaarrekening 2014 en bestemming van het rekeningsaldo 2014 Op grond van het voorgaande stellen we voor om: 1. het voordelig rekeningsaldo 2014 van de watersysteemtaak, zijnde C , ten gunste te brengen van de 'bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteem heffing'; 2. de bestemmingsreserves te herschikken/verrekenen volgens de hiervoor opgegeven specificatie hetgeen resulteert in per saldo een toevoeging aan de 'bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteemheffing' van C ; 3. het voordelig rekeningsaldo 2014 van de waterzuiveringstaak, zijnde toe te voegen aan de 'bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsheffing'. Vrij aanwendbare deel reserves Rekening houdende met de voorgaande voorstellen, bedraagt het vrij aanwendbare deel van de reserves (bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteemheffing) per medio 2015 afgerond C 2,9 miljoen. Het vrij aanwendbare deel van reserves voor de specifieke zuiveringstaak (bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsheffing) bedraag zo'n ë 3 miljoen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar het afzonderlijke boekwerk 'jaarrekening-/- verslag 2014'. Reactie directie op de rapportage Ernst Å Young aan het dagelijks en algemeen bestuur Waterschap Peel en Maasvallei 'Uitkomsten controle en overige informatie 2014' ***nog niet beschikbaar*** 8

9 Communicatie De betreffende stukken worden, zodra zij aan uw bestuur zijn aangeboden, voor een ieder ter inzage gelegd en gepubliceerd op internet. Zij worden algemeen verkrijgbaar gesteld. Een en ander zal middels een digitale publicatie openbaar worden gemaakt. Evaluatie N.v.t. Advies gezamenlijke commissies 17 juni 2015 Er is positief geadviseerd. Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, de secretaris wnd, de voorzitter wnd, ï A.P.R. Kickken vil /fessen 9

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Toetsingskader Rechtmatigheid 2013 Waterschap Peel en Maasvallei

Toetsingskader Rechtmatigheid 2013 Waterschap Peel en Maasvallei Toetsingskader Rechtmatigheid 2013 Waterschap Peel en Maasvallei ļw Water set- ap Peel en Ma as val Proces bijdrage aan WBL-BsGW 4310a Bijdrage Waterschapsbedrijf Limburg 4310a Kosten taakontwikkeling

Nadere informatie

Stand van zaken Meerjaren Investerings Plan en visievorming beken. Jan Jacobs

Stand van zaken Meerjaren Investerings Plan en visievorming beken. Jan Jacobs Stand van zaken Meerjaren Investerings Plan en visievorming beken Jan Jacobs Inhoud Info inzake stand van zaken: MIP-projecten invullen beleidsopgaven - WB21 - KRW (Beekherstel) Visie bovenlopen inclusief

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

(Meerjaren)begroting 2012-2016. onderweg naar morgen

(Meerjaren)begroting 2012-2016. onderweg naar morgen (Meerjaren)begroting 2012-2016 onderweg naar morgen Behandeling door dagelijks bestuur d.d. 18 oktober 2011 Behandeling door commissies d.d. 2 november 2011 Behandeling algemeen bestuur d.d. 23 november

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

1e wijziging programmabegroting

1e wijziging programmabegroting 1e wijziging programmabegroting 2015 Datum : 2 april 2015 Versie : 1.0 Datum: 2 april 2015 Versie: 2.0 Registratienummer: 2014036914 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

ii11in in in ii in mi ii

ii11in in in ii in mi ii ii11in in in ii in mi ii Bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2013 versterk het goede Behoort bij het besluit van het Peel en Maasvallei d.d. į Desecreta eur : Rapportinformatie Hoofdtitel: Bestuursrapportage

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Jaarrekening/-verslag 2010. Zeg wat je doet en doe wat je zegt

Jaarrekening/-verslag 2010. Zeg wat je doet en doe wat je zegt Jaarrekening/-verslag 2010 Zeg wat je doet en doe wat je zegt Behandeling in dagelijks bestuur d.d.: 24 mei 2011 Behandeling in commissies d.d.: 15 juni 2011 Behandeling in algemeen bestuur d.d.: 6 juli

Nadere informatie

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel Voorstel aan Algemeen Bestuur Voorstel aan Algemeen Bestuur M aasg aar d *2013.17412* Onderwerp: Maasgaard 721480 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 02-08-2013 Vergaderingnummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Bestuursrapportage t/m derde kwartaal 2012

Bestuursrapportage t/m derde kwartaal 2012 Bestuursrapportage t/m derde kwartaal onderweg naar morgen Behoort bíj het besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei ÿ.d. ixáť. -e^ "ìv»ľimc.b Icļì i De secretaris-direcie

Nadere informatie

Ill I III INI I III II III IMI

Ill I III INI I III II III IMI Ill I III INI I III II III IMI Onderwerp: Uitvoering programmaplan Deltaprogramma Maas Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Rein Dupont Datum: 30-09-2015 Vergaderingnummer: 8 Agendapunt: 17 Registratienummer:

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL Onderwerp: Meerjarenraming -2021-2026 en Algemeen Bestuur ontwerpbegroting WBL Portefeuillehouder: Ger Driessen Datum: 22-06-2016 Vergaderingnummer: 7 Agendapunt: 10 Registratienummer: 2016.04110 Voorstel

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Hoogheemraadschap vandelfland

Hoogheemraadschap vandelfland Hoogheemraadschap vandelfland Jaarrekening 2006 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 II.3 629204 2 Aan de Verenigde

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Nr Houten, 13 mei 2008

Nr Houten, 13 mei 2008 Nr. 2008-024 Houten, 13 mei 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programmabegroting 2009 en jaarrekening 2007 Bestuur Regio Utrecht (BRU) Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2009

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. llllllllllllllllll IIIMI. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872

Voorstel aan het AB. llllllllllllllllll IIIMI. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872 W A T E R S C H A P S B E D R J F L I M B U R G Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872 Onderwerp Werkbegroting 2016; 1e Begrotingswijziging 2016 Agendapuntnr. 5.1 AB-vergadering

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0005531* 16.0005531 Raadsvergadering: 9 juni 2016 Voorstel: 4.50 Agendapunt: 17 Onderwerp Jaarstukken 2015 en concept begroting 2017 Recreatieschap

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Kredietaanvraag landinrichting Rijssen Agendapunt 6 Kenmerk. B. Ordelmans. J.F.W. Clasie b.ordelmans@vechtstromen.nl 06-21882477 Aard voorstel.

Kredietaanvraag landinrichting Rijssen Agendapunt 6 Kenmerk. B. Ordelmans. J.F.W. Clasie b.ordelmans@vechtstromen.nl 06-21882477 Aard voorstel. Voorstel voor Commissie Watersysteem Vergaderdatum 25 maart 2015 Onderwerp Kredietaanvraag landinrichting Rijssen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u448 Portefeuillehouder R. Broeze Opsteller/indiener B. Ordelmans

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar.

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar. Onderwerp: Verlenging contract E&Y met één jaar Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: A. Kersten Datum: 23 september 2009 Vergaderingnummer: Agendapunt: Voorstel In te stemmen met de verlenging van het

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 4 Steller / afdeling N. Rossel / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 3 Programma Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

Telefoonnummer 14 0517

Telefoonnummer 14 0517 Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00085* GR16.00085 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 29 juni 2016 Agendanummer 10 Datum Raad 13 juli 2016 Agendanummer

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 26 oktober 2016 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Najaarsrapportage

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Onderwerp: Herinrichting Venlose Molenbeek; ontwerp projectplan Waterwet. Algemeen Bestuur. Portefeuillehouder: dr. Joke Kersten.

Onderwerp: Herinrichting Venlose Molenbeek; ontwerp projectplan Waterwet. Algemeen Bestuur. Portefeuillehouder: dr. Joke Kersten. Onderwerp: Herinrichting Venlose Molenbeek; ontwerp projectplan Waterwet Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: dr. Joke Kersten Datum: 30-09-2015 Vergaderingnummer: 8 Agendapunt: 9 Registratienummer: 2015.08852

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264 In D&H: 11-3-2014 Steller: Ing. H.J. van Bruchem RT In Cie:

Nadere informatie

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering

Nadere informatie

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4 Het bijgevoegde rapport geeft u een beeld van de berekening van de omvang van de (financiële) risico s 2011 volgens de vastgestelde methodiek. Ook verschaft het rapport informatie over de opbouw van de

Nadere informatie

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011.

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011. A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 25 april 2012 Agendapunt: 6.0 Onderwerp : Jaarrapportage 2011 KORTE SAMENVATTING: Bijgaand treft u de Jaarrapportage over het jaar 2011 aan. Het ontwerp

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464. - «ifpl NO. 2012.

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464. - «ifpl NO. 2012. W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464 Waterschap

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

- 1 - COLLEGE STELT DE RAAD VOOR OM a.te besluiten het werkkapitaal van de Kredietbank Nederland aan te vullen met een bedrag van 98.

- 1 - COLLEGE STELT DE RAAD VOOR OM a.te besluiten het werkkapitaal van de Kredietbank Nederland aan te vullen met een bedrag van 98. - 1 - Raadsvoorstel ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 10. Registratienummer 2013-000898/r Portefeuillehouder CT Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel Concept besluit Begrotingswijziging

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

BsGW Belastingsamenwerking

BsGW Belastingsamenwerking BsGW Belastingsamenwerking De gemeenteraad van de gemeente Bergen Postbus 140 5854 ZJ Bergen INGEKOMEN. Gemeente BERGEN % kopie i&ia^jtïffit * 8 AUG 2012 BsGW Belastingsamenwerking Maria Theresialaan 99

Nadere informatie

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 Aanbiedingsformulier Onderwerp Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs. Datum: 22-04-2015. Vergaderingnummer: 4. Agendapunt: 6. Registratienummer: 2015.05351

Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs. Datum: 22-04-2015. Vergaderingnummer: 4. Agendapunt: 6. Registratienummer: 2015.05351 Onderwerp: Schelkensbeek Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 22-04-2015 Vergaderingnummer: 4 Agendapunt: 6 Registratienummer: 2015.05351 Voorstel 1. Een krediet van 442.000,= beschikbaar

Nadere informatie

CONCEPT!! *2011.07782* Waterschap Roer en Overmaas Algemeen Bestuur t.a.v. Postbus 185 6130 AD SITTARD DIR. (MARAP) t/m juni 2011.

CONCEPT!! *2011.07782* Waterschap Roer en Overmaas Algemeen Bestuur t.a.v. Postbus 185 6130 AD SITTARD DIR. (MARAP) t/m juni 2011. Waterschap Roer en Overmaas Algemeen Bestuur t.a.v. Postbus 185 6130 AD SITTARD CONCEPT!! WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie legesverordening; wijziging legesverordening en tarieventabel

Onderwerp: evaluatie legesverordening; wijziging legesverordening en tarieventabel Onderwerp: evaluatie legesverordening; wijziging legesverordening en tarieventabel Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Joop de Hoon Datum: 21 november 2012 Vergaderingnummer: 6 Agendapunt: 7 Registratienummer:

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen BghU 2018

Nota reserves en voorzieningen BghU 2018 Nota reserves en voorzieningen BghU 2018 1 1. Inleiding Artikel 11 van de verordening financieel beheer BghU 2018 bevat de volgende bepalingen 1. De directie legt minimaal eens per vijf jaar (een herijking

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

(Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei - 2 -

(Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei - 2 - (Meerjaren)begroting 2013-2017, Waterschap Peel en Maasvallei - 2 - Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 1 Aanbieding van de begroting 2013... 9 1.1 Bestuurlijke samenvatting... 9 1.2 Financiële samenvatting...

Nadere informatie

CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5

CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5 CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5 Sittard, 29 juli 2009 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Managementrapportage WBL t/m 1e kwartaal 2009./. Hierbij doen wij u ter kennisneming toekomen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer : 13RV000052 Onderwerp : Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis Besluit in de raad : 25 september 2013 Portefeuillehouder : Drs. J. Baerends Naam steller : I.I.

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 3. Bijlagen : Bestuursrapportage 2015-3 Onderwerp : Bestuursrapportage 2015-3 Informatie bij

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

(Meerjaren)begroting 2010-2014. Zeg wat je doet en doe wat je zegt

(Meerjaren)begroting 2010-2014. Zeg wat je doet en doe wat je zegt (Meerjaren)begroting 2010 2014 Zeg wat je doet en doe wat je zegt Behandeling algemeen bestuur Waterschap Peel en Maasvallei 25 november 2009 2 Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 1 Aanbieding van de begroting

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Raadsvoorstelno. 2013/045/1 Agendapuntno.: Datum 21 mei 2013 Portefeuille: BM

GEMEENTE ROERMOND. Raadsvoorstelno. 2013/045/1 Agendapuntno.: Datum 21 mei 2013 Portefeuille: BM ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 2013/045/1 Agendapuntno.: Datum 21 mei 2013 Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarrekening 2012 en begroting 2014 Veiiigtieidsregio Limburg-Noord Aan de

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 06/617 låçéêïéêéw Stand van zaken actiepunten Rapport van Bevindingen Jaarrekening 2005

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 06/617 låçéêïéêéw Stand van zaken actiepunten Rapport van Bevindingen Jaarrekening 2005 o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Stand van zaken actiepunten Rapport van Bevindingen Jaarrekening 2005 Portefeuillehouder: J. Kuper Concernstaf Concerncontrol J.R. Sloots, telefoon ((0591)68 53 81) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç

Nadere informatie

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013 G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 13int324 Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 213 Samenvatting voorstel Het college van B&W verzoeken in te stemmen met het overhevelen van budgetten

Nadere informatie