* * Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:..." name="description"> * * Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...">

(meerjaren)begroting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(meerjaren)begroting 2015-2020"

Transcriptie

1 (meerjaren)begroting "(samen)werken aan water" <foto volledige pagina>

2 * * Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer: Versienummer: Versiedatum: oktober 2014 Bestuurlijk traject Behandeling in dagelijks bestuur: oktober 2014 Behandeling in commissies: oktober 2014 Behandeling in algemeen bestuur: november 2014 (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei - 2 -

3 Inhoudsopgave Leeswijzer Aanbieding van de begroting Bestuurlijke samenvatting Financiële samenvatting Begroting 2015 naar kosten en opbrengsten en de financiële positie Begroting 2015 naar kosten- en opbrengstensoorten Waterschapsbelastingen Weerstandsvermogen Financieringsparagraaf Risicoparagraaf Programma Waterkering Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Programma Watersysteem Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Programma Vergunningen en handhaving Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Programma Bestuur, communicatie en veiligheid Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Programma Bedrijfsvoering Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Programma Concern- / administratieve posten Meerjaren investeringsprogramma Projecten watersysteem Investeringen Meerjarige kapitaallastenontwikkeling Overige paragrafen begroting Verbonden partijen Uitgangspunten en normen EMU-saldo Kostentoerekening Bijlagen (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei - 3 -

4 Leeswijzer Voor u ligt de meerjarenbegroting van Waterschap Peel en Maasvallei. Deze begroting is opgesteld conform de in de Voorjaarsnota 2014 geschetste kaders, uitgangspunten en inhoudelijke ontwikkelingen. Samenvatting In hoofdstuk 1 vindt u onze visie op deze begroting en de meerjarenraming. Verder geven wij u samengevat inzicht in de financiële situatie van ons waterschap. Begroting 2015 naar kosten en opbrengsten In hoofdstuk 2 brengen wij, conform de wettelijke voorschriften, de begroting naar kostensoorten en de vermogenspositie van het waterschap in beeld. Het hoofdstuk eindigt met een aantal risico s, dat wij op ons af zien komen. Begroting 2015 naar programma s In de hoofdstukken 3 tot en met 7 geven wij per programma weer waar ons waterschap inhoudelijk voor staat en welke producten en projecten wij in 2015 gaan leveren. Ieder hoofdstuk is op dezelfde wijze opgebouwd. Als eerste schetsen wij een beeld van wat wij als waterschap willen bereiken. U vindt onze visie en de beoogde effecten die wij maatschappelijk gezien willen bereiken. Vervolgens geven wij aan welke concrete producten en projecten wij in 2015 willen gaan realiseren. Tot slot maken wij inzichtelijk welke kosten gepaard gaan met de uitvoering van ons werk en geven wij inzicht in de meerjarige kostenontwikkeling die wij verwachten. Op deze manier krijgt u een transparant beeld van de wijze waarop en de middelen waarmee wij onze doelen realiseren. Het programma opgenomen in hoofdstuk 8 geeft alle lasten en baten van het waterschap weer, die niet direct in verband kunnen worden gebracht met de programma s beschreven in hoofdstuk 3 tot en met 7. Investeringsprogramma Per programma is een overzicht opgenomen van de geplande investeringen in de periode Wij hebben een groot aantal projecten onder handen om onze waterkeringen en ons watersysteem op orde te brengen. Dit hoofdstuk vat alle investeringen opgenomen in de begroting nog eens samen. Verplichte paragrafen Hoofdstuk 10 bevat diverse paragrafen die volgens wettelijke voorschriften in de begroting opgenomen moeten worden en die nog niet in eerdere hoofdstukken aan de orde zijn gekomen. Bijlagen Tot slot is er nog een aantal (wettelijk verplichte) bijlagen opgenomen. (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei - 4 -

5 Aanbieding van de begroting 2015 (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei - 5 -

6 1 Aanbieding van de begroting 2015 Waterschap Peel en Maasvallei is waterautoriteit in Noord- en Midden-Limburg. Samen met partners brengen wij, via Nieuw Limburgs Peil, balans in het vasthouden en afvoeren van water, saneren en herinrichten wij beken, keren wij Maashoogwater en zuiveren wij afvalwater. Onze taak is gericht op economische dynamiek en een gezonde en veilige leefomgeving. Ook in 2015 vertaalt ons waterschap deze missie weer in tal van maatregelen. Welke dat zijn en welke financiële gevolgen ze hebben, kunt u lezen in deze (meerjaren)begroting. 1.1 Bestuurlijke samenvatting Inleiding Bij deze bieden wij u de laatste begroting van deze bestuursperiode aan. In de afgelopen bestuursperiode is er veel werk verzet. Er zijn veel ontwikkelingen geweest in onze taken. We noemen de dijken, klimaat, Nieuw LimburgsPeil. Wij hebben van uw bestuur de ruimte gekregen om de uitvoering op deze onderdelen op te pakken. Zonder dat dit heeft geleid tot grote lastenstijgingen. Aan de vooravond van de verkiezingen en een nieuw tijdperk voor het waterschapsbestel in Limburg hebben we een begroting waar we allen trots op kunnen zijn. Een begroting die een goed fundament vormt om invulling te geven aan de wateropgave die er voor ons waterschap ligt. In deze begroting is géén rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van de fusie met Waterschap Roer en Overmaas per 1 januari Het meerjarenperspectief is gebaseerd op de huidige situatie. De voorliggende begroting is het resultaat van de inspanningen van zowel bestuur als ambtelijke organisatie. Een aantal jaren achtereen constateren we, dat de ter hand genomen strategie werkt. Een strategie die enerzijds moet leiden tot een krachtige waterschapsorganisatie met ruimte voor innovatie en ontwikkeling, en anderzijds tot een gematigde toename van de lastendruk voor onze ingezetenen. Ons inziens slagen we daar al enige jaren in. Tegelijkertijd houden we onze waterschapsfinanciën structureel op orde. In een tijd waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, biedt de gekozen koers een houvast voor stabiliteit en continuïteit. Met waardering voor iedereen die de afgelopen jaren zijn/haar inbreng heeft geleverd, zijn wij verheugd een (meerjaren)begroting voor te kunnen leggen die voor 2015: voorziet in een (maatschappelijk) verantwoorde invulling van onze taak en ambitie; leidt tot een gelijkblijvende belastingdruk in ons gebied vergeleken met 2014; kan bijdragen aan het economisch herstel van onze regio; maatschappelijk en politiek-bestuurlijk verantwoord is; recht doet aan de uitgangspunten van het Bestuursakkoord Water; en past binnen de afgesproken koers en kaders. Tegelijkertijd willen we met het optimisme op langere termijn wat voorzichtiger zijn en in het perspectief plaatsen van de ontwikkelingen en opdrachten die we op ons af zien komen. (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei - 6 -

7 Ontwikkelingen in de zuiveringstaak Ofschoon de waterzuiveringstaak in financiële zin onze grootste taak is, heeft vooral de (kosten)ontwikkeling in de watersysteemtaak onze aandacht. De waterzuiveringstaak laat mede door technische innovaties en vergaande samenwerking met partners in de afvalwaterketen, een redelijk stabiel beeld zien met de afgelopen jaren zelfs een dalende trend. De daling van de kosten voor het zuiveren van afvalwater en daarmee het belastingtarief voor de zuiveringsheffing in 2015, is hiervan het gevolg. Ontwikkelingen in de watersysteemtaak De watersysteemtaak zal naar onze mening een steeds prominentere positie in gaan nemen binnen ons all-in waterschap. Qua taak en in het verlengde daarvan als kostengenerator. We zijn als waterschap nog tal van (beleids)terreinen aan het verkennen om er achter te komen hoe groot onze opdracht nu precies is en wat dat betekent voor onze omgeving en ons waterschap. We noemen als voorbeeld de dossiers op het gebied van de aanleg en onderhoud van waterkeringen (kabels en leidingen, groene en grijze dijken) en het aanpassen van ons watersysteem op het veranderende klimaat. Een en ander ook in relatie met het visie document Water in beweging, visie op het waterbeheer in Limburg Voor de uitvoeringsmaatregelen die uit onze opdracht volgen moeten middelen vrijgemaakt worden om deze ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Hoeveel en wanneer? Daar kunnen we op dit moment geen antwoord op geven omdat we nog in de verkenningsfase zitten. Omdat er op dit moment meer vragen dan antwoorden zijn, hebben we met de mogelijke structurele gevolgen of een voorschot daarop, geen rekening gehouden in deze (meerjaren)begroting. Dat leek ons niet de juiste weg. Naar onze mening zal de spanning toenemen tussen ambitie, taakuitvoering en beheersing van de watersysteemkosten. Dit is waarom wij op langere termijn dan ook wat minder optimistisch zijn. Omdat wij voor de geduide ontwikkelingen geen middelen vooraf ramen, vragen wij u enige ruimte in de begrotingsuitvoering. Dit om in te kunnen spelen op mogelijke kansen en uitdagingen die in de dynamiek van alledag ontstaan. Deze ruimte houdt in dat het nodig kan zijn vooruitlopend op de structurele invulling van beleid, incidenteel een budget te overschrijden. In wezen is dit niets nieuws maar een herbevestiging van gemaakte afspraken. De structurele invulling van beleid in relatie tot een maatschappelijke verantwoorde lastenontwikkeling, is en blijft ter overweging van uw bestuur en zullen wij u ook voorleggen. Één waterschap in Limburg Provinciale Staten van Limburg hebben 4 juli 2014 besloten dat de beide waterschappen per 1 januari 2017 fuseren tot een waterschap Limburg. Dit besluit ligt ter goedkeuring voor bij de minister. In het 2DB-overleg van 23 september 2014 is de intentie uitgesproken om op 1 januari 2017 te beschikken over een geïntegreerde crisisorganisatie, een geïntegreerde informatievoorziening en een geïntegreerd HRM. Om dit te bereiken, achten wij het noodzakelijk om nog in 2014 te starten met het voorbereiden van de integratie van de crisisorganisatie, de informatievoorziening en het human resource management van de nieuwe organisatie. Het proces van voorbereiden en neerzetten van een nieuwe organisatie op deze onderdelen legt beslag op de bestaande capaciteit van medewerkers en op nog niet begrote middelen. Om de reguliere bedrijfsvoering niet te schaden zal de inzet van mensen en middelen vergroot moeten worden. Het voorstel voor het opstellen van een businesscase, waarin de doelen en benodigde middelen voor het realiseren van een geïntegreerde crisisorganisatie, informatievoorziening en HRM in beeld gebracht worden is inmiddels besproken in de stuurgroep (de twee dagelijkse besturen) en kan in opdracht van de twee kwartiermakers worden uitgevoerd. (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei - 7 -

8 Beperkte kostengroei 2015 De toename van de kosten 2015 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2014 is beperkt tot 0,56%. Dit is inclusief de invulling van de voorstellen en ontwikkelingen op de watersysteemtaak genoemd in de Voorjaarsnota 2013 met tevens een verruiming van incidenteel beschikbare middelen. Veruit het grootste gedeelte van zeer matige kostenstijging is het gevolg van een gunstigere kostenontwikkeling op de zuiveringstaak. Gelijke belastingdruk 2015 en gematigde toename 2016 en verder In het Bestuursakkoord Water is de wens uitgesproken om de lokale lasten gematigd te laten stijgen zonder exact aan te geven wat onder 'gematigd' wordt verstaan. Gelet op de opdracht waarvoor de waterschappen aan de lat staan en de te realiseren besparingen in de afvalwaterketen, zijn landelijk afspraken gemaakt over wat een 'gematigde' lastenontwikkeling is. Die afspraken komen er voor de waterschappen op neer dat de totale belastingopbrengsten (watersysteem- en zuiveringsheffing) in de periode 2010 t/m 2020 niet meer dan 2,7% per jaar (exclusief inflatie) mogen stijgen. Op basis van de voorliggende begroting en ons voorstel blijft het totale belastingvolume in 2015 gelijk ten opzichte van We willen er voor de beeldvorming nog op wijzen dat stijging van het belastingvolume niet hetzelfde is als tariefstijging. In paragraaf 2.2 van deze begroting zijn een aantal uitgewerkte rekenvoorbeelden opgenomen waaruit blijkt wat een en ander betekent voor de lastendrukontwikkeling 2015 in specifieke situaties. Voorstel Gelet op voortzetting van de afgesproken koers en het voeren van een verantwoord strategisch financieel beleid van ons waterschap, stellen wij voor de voorliggende begroting inclusief het dekkingsvoorstel 2015, overeenkomstig ons voorstel vast te stellen. (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei - 8 -

9 1.2 Financiële samenvatting De meerjarenraming De meerjarenraming is de belangrijkste indicator om inzicht te krijgen in de ontwikkeling in de jaren (trend) van de structurele lasten ten opzichte van de structurele baten (de meerjarige Verlies en Winstrekening). De meerjarenraming is geen exacte wetenschap maar is wel een goed instrument om de vinger aan de pols te houden en toetsen of we nog op de afgesproken koers liggen. De meerjarenraming is wel een dynamisch instrument. Het financieel beeld van ons waterschap wordt continu positief en negatief beïnvloedt door allerlei ontwikkelingen omdat we niet alles (kunnen) voorzien. Maar door onze eigen strategie en dynamiek kunnen we de meeste ontwikkelingen het hoofd bieden en inpassen. De wetgever schrijft voor dat er sprake moet zijn van een structureel sluitende meerjarenraming (structurele exploitatielasten = structurele exploitatiebaten) en, als dat niet zo is, moeten we aangeven hoe we denken het evenwicht te herstellen. De provincie heeft in dit verband een toezichthoudende taak. Voorjaarsnota 2014 Op basis van de gemaakte afspraken en uitgezette financiële koers bij de begroting 2012/2013 en de voorjaarsnota 2014 kwamen we tot de volgende ontwikkeling van het belastingvolume ter dekking van de structurele kosten. Voor de duidelijkheid: met belastingvolume wordt niet bedoeld het tarief. Het belastingvolume is onderdeel van het dekkingsplan van de begroting dat tezamen met toepassing van de kostentoedelingsverordening leidt tot een bepaald belastingtarief om de dekking van de begroting te waarborgen. Structurele kosten te dekken uit belastingvolume (x 1.000) Zuiveringstaak % stijging zuiveringstaak t.o.v. voorgaande jaar -1,17% 0,00% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% Watersysteemtaak p.m. p.m. % stijging w atersysteemtaak t.o.v. voorgaande jaar 4,48% 4,74% 2,32% 3,66% 3,51% p.m. p.m. Structureel te dekken kosten/belastingvolume p.m. p.m. % stijging t.o.v. voorgaande jaar 1,46% 2,27% 1,59% 2,26% 2,20% p.m. p.m. Op grond van de Meerjarenbegroting en de Voorjaarsnota 2014 voorspelden we dat het totale belastingvolume voor 2015 zou stijgen met ongeveer 2,27 % en dat we uitgaan van een jaarlijks structureel dekkende begroting. Dit lag ruim binnen de marge (2,7%+inflatie) die op grond van het Bestuursakkoord door de Unie van Waterschappen is aangegeven en we als meetlat hanteren. Wat de uitkomsten zijn van de ontwerpbegroting op basis van de huidige inzichten, presenteren we in de onderdelen hierna. Structureel te dekken kosten actuele meerjarenraming Uitgangspunt is een jaarlijks structureel sluitende begroting. Enerzijds omdat er dan nog altijd sprake is van een zeer gematigde lastenontwikkeling en anderzijds omdat die koers een positief effect heeft op het EMU-saldo van zowel ons individuele waterschap als Nederland als totaal. Uitgaande van een (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei - 9 -

10 jaarlijks structureel sluitende begroting met inbegrip van de ontwikkelingen en voorstellen (Voorjaarsnota 2013) komen we op basis van de huidige inzichten tot het volgende scenario. Structurele kosten te dekken uit belastingvolume (x 1.000) Zuiveringstaak % stijging zuiveringstaak t.o.v. voorgaande jaar -2,75% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Watersysteemtaak % stijging w atersysteemtaak t.o.v. voorgaande jaar 3,00% 4,66% 2,89% 3,89% 2,98% 3,32% Structureel te dekken kosten/belastingvolume % stijging t.o.v. voorgaande jaar 0,00% 2,80% 1,95% 2,46% 2,01% 2,20% Op basis van de voorjaarsnota gingen we er van uit dat de totale lastendrukstijging in ons gebied tot en met 2018 met gemiddeld zo'n 1,95% per jaar zou toenemen. Op basis van de huidige inzichten komen we uit op een toename van zo'n 1,9% per jaar tot en met De stijging van de totale lasten voor zowel 2015 als de jaren daarna, ligt ruim binnen de marge die op grond van het Bestuursakkoord door de Unie van Waterschappen is aangegeven. Grafisch ziet de ontwikkeling eruit als volgt. Als we de huidige meerjarenperiode in ogenschouw nemen, kunnen we concluderen dat de verwachte groei van het belastingvolume in ons gebied onder de norm ligt die als een gematigde lastenontwikkeling is geduid. Dit ondanks het feit dat we in 2010 en 2011 nog extra stappen hebben moeten zetten om onze begroting structureel op orde te brengen (o.a. vanwege taakverzwaringen, wegvallen dividenduitkering Nederlandse Waterschapsbank, incidentele dekking van structurele kosten omzetten in structurele dekking). Het financieel beeld van ons waterschap wordt continu positief en negatief beïnvloedt. Maar door onze eigen strategie en dynamiek kunnen we de meeste ontwikkelingen het hoofd bieden en inpassen. Hierna gaan we op hoofdlijn in op de ontwikkelingen naar taak. (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei

11 Zuiveringstaak Uw bestuur heeft bij de behandeling van eerdere begrotingen onderschreven dat u zich kunt vinden in de uitgangspunten van het financiële beleid die wij hanteren als het gaat om de zuiveringsheffing. Die uitgangpunten zijn: aan het einde van de planperiode een structureel kostendekkend zuiveringstarief; aan het einde van de planperiode zo min mogelijk reserves en gedurende de planperiode alleen reserves opbouwen om het tarief gelijkmatig te kunnen laten stijgen over de jaren; een gematigde stijging van de zuiveringsheffing om de kostenstijging van het watersysteem te compenseren. Onze inzet was het tarief voor de zuiveringsheffing tot en met 2015 gelijk te houden aan het tarief De kostenontwikkeling van de zuiveringstaak is dermate, dat het verantwoord is het zuiveringstarief in 2015 te laten dalen. Hiervan profiteren zowel de huishoudens als de bedrijven hetgeen kan bijdragen aan een positieve impuls in ons gebied. Uitgaande van een structureel sluitende begroting op de zuiveringstaak zal het belastingvolume stijgen van 28,1 miljoen in 2014 naar afgerond 29,9 miljoen in Deze ontwikkeling is zo'n 1,0 miljoen lager dan de ontwikkeling waarmee wij in de begroting en de voorjaarnota 2014 rekening hadden gehouden. Deze lagere kostenontwikkeling komt enerzijds door andere toepassing van nieuwe zuiveringstechnieken door het Waterschapsbedrijf Limburg, en anderzijds en in mindere mate, vanwege voordelen door nieuwe toetreders in de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Het voorgaande gecombineerd met de inzet van een tariefegalisatiereserve (mede ter afdekking van risico's) zouden we in 2024 een structureel sluitende begroting kunnen bereiken door het belastingvolume van de zuiveringsheffing in de periode jaarlijks met 1% te laten stijgen. Watersysteemtaak In de voorjaarsnota 2014 gingen we voor 2015 nog uit van een stijging van de te dekken kosten uit belastingen van 4,74%. Die was onder andere gebaseerd op: reguliere loon- en prijsinflatie (+2%); de jaarlijkse HWBP bijdrage (+1%). De jaarlijkse bijdrage neemt toe van 2,99 miljoen in 2014, naar 4,13 miljoen in Hiermee wordt de afgesproken overname en fasering van gedeeltelijke financiering van het HWBP door de waterschappen (totaal 181 miljoen per jaar) voltooid; uitvoering van projecten herstel watersystemen (+0,85%); het opzetten/faciliteren van een professionelere dijkwachtorganisatie (+0,5%). Op basis van de huidige inzichten komen we uit op 3%. Dit komt onder andere door doorgevoerde kostenverlagingen (bijvoorbeeld als gevolg van digitalisering van processen, ander invulling ICTfunctie), meevallende kostenontwikkelingen (bv lagere sociale lasten, hogere doorberekening aan taak zuiveringsbeheer) en kostenontwikkelingen die we binnen de huidige begroting afdekken. Een lager stijgingspercentage voor 2015, brengt met zich mee dat de basis voor de percentages van de kostenontwikkeling ná 2015 ook weer wijzigen. Zo komt de prognose voor 2016 uit op een stijging van 4,66% terwijl eerder nog werd uitgegaan van 2,32%. Het blijven echter prognoses die continu invloed van interne en externe ontwikkelingen blijven veranderen. We proberen door de inzet van instrumenten eventuele extremen (op een verantwoorde) wat af te zwakken en tegelijkertijd een (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei

12 gelijkmatige groei te realiseren. Die mogelijkheden zullen we ook in relatie tot de ontwikkeling 2016 verkennen. Meerjarenbegroting De afgelopen periode hebben we op basis van de meest recente ontwikkelingen de meerjarenraming opnieuw opgebouwd en aangepast. De dynamiek kan door allerlei ontwikkelingen groot zijn waardoor aanpassing of bijsturing van het strategisch financieel beleid gewenst of zelfs noodzakelijk is. De actuele meerjarenraming ziet er uit als volgt: Meerjarenraming (x 1.000) Raming ¹ Raming (incl. wijz)² Raming Raming Raming Raming Raming Raming Lasten Programma Waterkering Programma Watersysteem Programma Vergunningen en Handhaving ³ Programma Bestuur, communicatie, heffingen en veiligheid Programma Bedrijfsvo ering Programma Concern-/administratieve posten Totaal lasten (A) Baten Programma Waterkering Programma Watersysteem Programma Vergunningen en Handhaving Programma Bestuur, communicatie, heffingen en veiligheid Programma Bedrijfsvo ering Programma Concern-/administratieve posten Totaal baten (B) Te dekken kosten/saldi meerjarenraming (A-B) Waarvan: Te dekken kosten zuiveringstaak Te dekken kosten watersysteemtaak Dekking: Dekking uit specifieke bestemmingsreserves Dekking uit bestemmingsreserve tariefsegalisatie Dekking uit belastingen Totaal ¹ Dit is de raming 2014 volgens de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014 in het algemeen bestuur van 20 november 2013; dus vóór kanteling van de organisatie. ² Dit is de gewijzigde begroting 2014 inclusief de verschuivingen als gevolg van de kanteling van de organisatie. ³ Voor de raming 2014¹ geldt dat dit de raming was voor het programma watersysteem op orde: herstelde watersystemen. In de meerjarenraming hebben wij gerekend met een loon- en prijsontwikkeling van 2%. Deze inschatting vormt een risico in de meerjarenraming. Géén rekening hebben wij gehouden met de consequenties van de fusie omdat er nog geen duidelijkheid is over de basis waarop die berekening dan gebaseerd zou moeten worden. Ook is geen rekening gehouden met groei van het areaal. Wél hebben we rekening gehouden met de structurele en incidentele effecten als gevolg van nieuwe toetreders tot de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen per 1 januari Daarnaast hebben wij ook rekening gehouden met de meerjarige lasten van het investeringsplan voor zowel de afschrijvingslasten als de financieringslasten. Hierin begrepen: een investeringsvolume van 3 miljoen (netto) per jaar in projecten watersystemen om de dekking van die investeringen te garanderen en gelijkmatig door te berekenen in de tarieven; de te betalen jaarlijkse bijdrage aan de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), die we aanmerken als een jaarlijkse investering. De bijdrage van ons waterschap aan het HWBP is het gevolg van het gesloten Bestuursakkoord Water. Een en ander om de Rijksbegroting structureel met 181 miljoen te verlichten. Nieuw is, dat we vanaf 2016 (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei

13 rekeninghouden met de jaarlijkse prijsindexatie van de 181 miljoen. Het verloop van de bijdrage was/is als volgt: bijdrage ,85 miljoen per jaar, ,99 miljoen oplopend tot jaarlijks 4,13 miljoen in Door de prijsindexatie loopt de bijdrage in 2016 op naar 4,3 miljoen. Met ingang van 2017 hebben wij ook rekening houden met de invoering van een eigen projectgebonden bijdrage ( 2 miljoen per jaar) waardoor het bedrag volgens onze huidige berekeningen oploopt tot zo'n 6,3 à 6,4 miljoen per jaar. In de vorige meerjarenraming gingen we nog uit van 5,3 miljoen; De te dekken kosten in de periode lopen op van 54,16 miljoen in 2014, naar 61,19 miljoen in 2020 (+ 7,03 miljoen = + 12,9%). Dat is over de hele periode een jaarlijkse groei van 2,05% per jaar. Dit is op basis van het huidig inzicht. De te dekken structurele lasten nemen volgens onze verwachting op basis van voortschrijdend inzicht, risico s en ontwikkelingen die we op ons af zien komen, eerder toe dan af. Het strategisch financieel beleid dient daarom steeds heroverwogen te worden. Te dekken kosten uit belastingen Om de begroting structureel sluitend te houden zou het totale belastingvolume in ons gebied van 53,91 miljoen in 2014, moeten stijgen naar 60,36 miljoen in Dit een stijging van 6,45 miljoen over een periode van zes jaren. De stijging van de totale lastendruk in ons gebied zou in die periode daarom uitkomen op 1,9% per jaar. Afgezet tegen de landelijke opvatting over wat een gematigde stijging is (2,7% + inflatie) voldoen we ruimschoots aan het verwachtingspatroon. De uitsplitsing van de structureel te dekken kosten vanaf 2015 naar taak, gecorrigeerd voor de incidentele kosten in de exploitatie die we uit de reserves halen ( ), is als volgt: Structurele kosten te dekken uit belastingvolume (x 1.000) Zuiveringstaak % stijging zuiveringstaak t.o.v. voorgaande jaar -2,75% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Watersysteemtaak % stijging w atersysteemtaak t.o.v. voorgaande jaar 3,00% 4,66% 2,89% 3,89% 2,98% 3,32% Structureel te dekken kosten/belastingvolume % stijging t.o.v. voorgaande jaar 0,00% 2,80% 1,95% 2,46% 2,01% 2,20% Om de begroting structureel sluitend te houden in 2015 hoeft het totale belastingvolume 2015 (watersysteem- en zuiveringsheffing) ten opzichte van 2014 niet te stijgen. Ook de meerjarige ontwikkeling van de waterschapslasten voldoet ruim aan het uitgangspunt opgenomen in het Bestuursakkoord Water. De kosten, die we structureel dekken uit het belastingvolume van de zuiveringsheffing, dalen met 2,75% ten opzichte van 2014 en zijn met name het gevolg van de uitwerking van de neerwaarts bijstelling van de structurele netto kosten van het Waterschapsbedrijf. Vanaf 2016 is het nodig om het belastingvolume voor de zuiveringsheffing jaarlijks met zo'n 1,00% te verhogen. Dit om de begroting van de zuiveringstaak op termijn (2024) structureel sluitend te houden overeenkomstig de bestuurlijke uitgangspunten. (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei

14 1.2.2 Dekkingsplan 2015 Zuiveringstaak Wij stellen voor het belastingvolume van de zuiveringsheffing 2015 te verlagen van in 2014 naar in Dit is een daling van 2,75%. De structurele lasten en baten zijn zo in evenwicht. Watersysteemtaak In 2011 en 2012 heeft uw algemeen bestuur een solide financiële basis gelegd voor de ambitie en taakuitvoering van het waterschap. Om onze begroting op orde te houden, stellen we voor het belastingvolume voor de watersysteemtaak te laten groeien van in 2014 naar in Dit is een stijging van 3,00%. Hierdoor blijft onze begroting structureel in evenwicht. Samenvatting dekkingsvoorstel begroting 2015 Op grond van het voorgaande stellen wij voor: het belastingvolume 2015 voor de zuiveringsheffing vast te stellen op ; het belastingvolume 2015 voor de watersysteemheffing vast te stellen op ; de resterende nog niet gedekte incidentele kosten watersysteem ( ), te halen uit de specifiek daarvoor gevormde bestemmingsreserves. Een en ander overeenkomstig in het verleden genomen besluiten; de tijdelijke verhoging van het kwijtscheldingsbudget zuiveringsheffing te verlengen en het bedrag ( ) te dekken uit de bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsheffing. Het totale belastingvolume 2015 (zuiverings- en watersysteemheffing) komt hiermee op en is gelijk aan het belastingvolume Wat dit betekent voor de tarieven en voor de belastingdruk, is uitgewerkt in paragraaf 2.2 'Waterschapsbelastingen' De begroting van kosten- en opbrengstensoorten 2015 Kostensoorten: de lasten (x 1.000) Rekening Begroting Begroting Begroting (incl. wijz) Cat. Lasten 41 Totaal rente en afschrijvingen Totaal personeelslasten Totaal goederen en diensten derden a Totaal goederen en diensten WBL en BsGW Totaal bijdrage aan derden Totaal toevoegingen aan voorzieningen / onvoorzien Totaal Lasten (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei

15 Opbrengstsoorten: de baten (x 1.000) Baten Rekening Begroting Begroting Begroting (incl. wijz) Cat. 81 Totaal financiële baten Totaal personele baten Totaal goederen en diensten aan derden Totaal bijdragen van derden Totaal waterschapsbelastingen Totaal interne verrekeningen Totaal Baten Saldo baten minus lasten/te dekken kosten Dekking uit specifieke bestemmingsreserves Dekking exploitatiesaldo uit overige reserves De totale lasten 2015 stijgen ten opzichte van de (primitieve) begroting 2014 met (0,56%). De stijging is beperkt en het gevolg van:: een stijging van de kapitaallasten ( ) als gevolg van uitvoering van het investeringsplan. Inbegrepen de (verhoging van de) bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2015; een stijging van de totale personeelslasten met per saldo Dit is enerzijds het gevolg van de doorberekening van de verwachte 2% indexering en versterking van een aantal onderdelen in onze organisatie. Anderzijds zijn op dit onderdeel budgetten komen te vervallen door een andere invulling van de ICT functie en de rechtstreekse verantwoording van pensioen-/wachtverplichtingen ten laste van daarvoor gevormde voorziening; een stijging van de kosten van goederen en diensten geleverd door derden met Een bedrag van heeft betrekking op de regulier doorgerekende prijsinflatie 2015 (2%). Daarnaast zijn door de andere invulling van de ICT-functie een aantal budgetten binnen de waterschapsbegroting hergroepeerd waardoor op dit onderdeel de ICT/GIS budgetten met zijn verhoogd. Hier ligt een relatie met het vervallen van een budget van personeel derden op het vorige onderdeel. Daarnaast zijn een aantal posten structureel verhoogd vanwege verhoging budgetten overeenkomstig eerdere besluitvorming van uw bestuur (benzine en diesel , recreatief medegebruik , onderhoudskosten gebouwen ). Daarnaast zijn door het digitaliseren van processen de budgetten voor porto-, kopieer- en drukwerkkosten verlaagd met De overige wijzigingen hebben per saldo een verlaging van opgeleverd; zeer geringe stijging van de bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg met Dit in combinatie met de verlaging van de post taakontwikkeling zuiveringsbeheer met om het huidige scenario voor de tariefontwikkeling op een financieel rechtmatige manier in te kunnen vullen; verhoging van de incidentele ruimte voor nieuw beleid in post incidentele taakontwikkeling watersysteem met als gevolg van nieuwe toetreders tot de BsGW; verlaging van de post structurele taakontwikkeling watersysteem met vanwege verschuiving van de gereserveerde ruimte voor nieuw beleid naar de desbetreffende posten in combinatie met een verhoging van met het oog op de meerjarige kosten- en tariefontwikkeling watersysteem; (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei

16 daling met van de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening voor het waterschapskantoor en de loodsen ten gunste van de reguliere onderhoudsbudgetten; overige per saldo een stijging van De totale baten 2015, exclusief belastingvolume 2015, zijn per saldo met gedaald ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2014 ten gevolge van: de hogere bespaarde rente eigen financieringsmiddelen ( voordeel) vanwege het meer ter beschikking hebben van eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen); extra inkomsten vanwege te ontvangen 'entreegelden' van nieuwe toetreders per 1 januari 2014 tot de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen; verhoging baten omdat we meer kosten weg kunnen schrijven naar investeringsprojecten ( ). Een en ander overeenkomstig de bestaande gedragslijn; stijging van het bedrag voor kwijtschelding en oninbaarheid met (nadeel) ten opzichte van 2014; verlaging van de baten met door het vervallen van de onttrekking aan de voorziening pensioenen/wachtgelden voormalig personeel/bestuurders. Dit omdat we die kosten voortaan rechtstreeks ten laste van de voorziening brengen. Voor meer gedetailleerde cijfers met toelichting verwijzen we naar het hoofdstuk van de kostensoorten. (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei

17 1.2.4 Vermogenspositie Weerstandsvermogen In juli 2005 heeft uw bestuur de nota 'Reserves en voorzieningen' vastgesteld. In deze nota zijn normen opgenomen voor de hoogte van onze algemene reserves. De algemene reserves worden geacht aan de maat te zijn, wanneer deze een omvang hebben van minimaal 5% en maximaal 10% van de structurele netto kosten van een taak. Het streefniveau is 7,5% (per taak). Op basis van de begroting 2015 bedraagt het percentage van het weerstandsvermogen afgezet tegen de structurele kosten van de watersysteemtaak 7,06% en die van de zuiveringstaak 8,23%. We voldoen hiermee aan onze eigen normering. Het eigen vermogen (algemene en bestemmingsreserves) bedraagt per einde 2015 circa 15,6 miljoen op een verwacht balanstotaal van ongeveer 80 miljoen (20% van het verwachte balanstotaal) Conclusie ten aanzien van de financiële positie De financiële positie moet in samenhang worden gezien met de ontwikkeling van structurele lasten en baten (meerjarenraming), de vermogenspositie en de mogelijkheden tot kostenbeheersing in relatie tot taakuitvoering. De meerjarenraming is de belangrijkste indicator. De meerjarenraming is een prognose van de meerjarige Verlies- en Winstrekening. Een exploitatie die structureel op orde is, is de beste garantie voor de continuïteit (ook in politiek bestuurlijke zin) van een overheidsbedrijf. Een structureel sluitende meerjarenraming en het eventueel nemen van maatregelen om het evenwicht te herstellen, worden onderschreven/geëist door de wetgever. Enerzijds vanwege het streven naar een structureel financieel gezonde overheid, anderzijds vanwege het nakomen van afspraken op Europees niveau (Economische en Monetaire Unie (EMU)). (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei

18 Uit de analyse van de meerjarenraming maken wij op dat we onze kosten, voor zover door ons zelf beïnvloedbaar, beheersen en dat de totale lastendrukstijging voor de inwoners in ons gebied de komende jaren zeer gematigd is. Dat onderschrijft ons inziens dat we een solide begroting met een goed en stevig fundament hebben. Dit vormt een uitstekend vertrekpunt in de nieuwe bestuursperiode om (verder) invulling te geven aan het waterbeheer in Limburg. (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei

19 Begroting 2015 naar kosten en opbrengsten en de financiële positie (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei

20 2 Begroting 2015 naar kosten en opbrengsten en de financiële positie 2.1 Begroting 2015 naar kosten- en opbrengstensoorten Kostensoorten (de lasten) Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2014 (incl wijzigingen) Begroting 2015 Categorie Lasten Totaal ( ) ( ) ( ) ( ) 41 Rente en afschrijvingen 4101 Externe rentelasten Interne rentelasten Afschrijvingen van activa Personeelslasten 4201 Salarissen huidige personeel en bestuurders Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders Structurele loon- en prijsontwikkeling 2014 (2%) Structurele loon- en prijsontwikkeling 2015 (2%) Totaal Goederen en diensten van derden 4301 Duurzame gebruiksgoederen Overige gebruiks- en verbruiksgoederen Energie Huur en pachten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Prijsontwikkeling t/m Prijsontwikkeling Totaal a Waterschapsbedrijf Limburg en Belastingsamenwerking BsGW 4310a Bijdrage Waterschapsbedrijf a Kosten taakontwikkeling zuiveringsbeheer b Verevening kosten WBL met Ws Roer en Overmaas c Bijdrage Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Totaal Bijdrage aan derden 4402 Aan overheden Aan overheden: bijdrage in frictiekosten Libel Aan overigen Bijdragen aan openbare lichamen Bijdragen aan openbare lichamen: frictiekosten Libel Totaal Toevoegingen aan voorzieningen / onvoorzien 4501 Aan voorzieningen Onvoorzien Incidentele taakontwikkeling watersysteem Structurele taakontwikkeling watersysteem Totaal Totaal Lasten (Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei

(Meerjaren)begroting 2012-2016. onderweg naar morgen

(Meerjaren)begroting 2012-2016. onderweg naar morgen (Meerjaren)begroting 2012-2016 onderweg naar morgen Behandeling door dagelijks bestuur d.d. 18 oktober 2011 Behandeling door commissies d.d. 2 november 2011 Behandeling algemeen bestuur d.d. 23 november

Nadere informatie

(Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei - 2 -

(Meerjaren)begroting , Waterschap Peel en Maasvallei - 2 - (Meerjaren)begroting 2013-2017, Waterschap Peel en Maasvallei - 2 - Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 1 Aanbieding van de begroting 2013... 9 1.1 Bestuurlijke samenvatting... 9 1.2 Financiële samenvatting...

Nadere informatie

Rapport: Rapport: (meerjaren)begroting bouwen aan morgen * *

Rapport: Rapport: (meerjaren)begroting bouwen aan morgen * * Rapport: Rapport: (meerjaren)begroting 2016-2021 bouwen aan morgen *2015.10762* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2016-2021 Subtitel... bouwen aan morgen Rapportnummer:... 2015.10762

Nadere informatie

(Meerjaren)begroting 2010-2014. Zeg wat je doet en doe wat je zegt

(Meerjaren)begroting 2010-2014. Zeg wat je doet en doe wat je zegt (Meerjaren)begroting 2010 2014 Zeg wat je doet en doe wat je zegt Behandeling algemeen bestuur Waterschap Peel en Maasvallei 25 november 2009 2 Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 1 Aanbieding van de begroting

Nadere informatie

Toetsingskader Rechtmatigheid 2013 Waterschap Peel en Maasvallei

Toetsingskader Rechtmatigheid 2013 Waterschap Peel en Maasvallei Toetsingskader Rechtmatigheid 2013 Waterschap Peel en Maasvallei ļw Water set- ap Peel en Ma as val Proces bijdrage aan WBL-BsGW 4310a Bijdrage Waterschapsbedrijf Limburg 4310a Kosten taakontwikkeling

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. de Hoon. Datum: 28 april 2010. Vergaderingnummer: Agendapunt: Voorstel

Portefeuillehouder: J. de Hoon. Datum: 28 april 2010. Vergaderingnummer: Agendapunt: Voorstel Onderwerp: Voorjaarsbrief 2010 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: J. de Hoon Datum: 28 april 2010 Vergaderingnummer: Agendapunt: Voorstel 1. In te stemmen met de uitgangspunten zoals in deze voorjaarsbrief

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

1 e wijziging Begroting 2013

1 e wijziging Begroting 2013 1 e wijziging Begroting 2013 na toetreding van de gemeente Delft Regionale Belasting Groep Begroting 2013, 1 e wijziging na toetreding gemeente Delft - Regionale Belasting Groep pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL Onderwerp: Meerjarenraming -2021-2026 en Algemeen Bestuur ontwerpbegroting WBL Portefeuillehouder: Ger Driessen Datum: 22-06-2016 Vergaderingnummer: 7 Agendapunt: 10 Registratienummer: 2016.04110 Voorstel

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

ARCHIEF i.a.a. uw kenmerk: ons kenmerk: uw brief van: datum: 7 september 2010 verzonden: Aan de leden van het algemeen bestuur

ARCHIEF i.a.a. uw kenmerk: ons kenmerk: uw brief van: datum: 7 september 2010 verzonden: Aan de leden van het algemeen bestuur ARCHIEF i.a.a. uw kenmerk: ons kenmerk: uw brief van: datum: 7 september 2010 verzonden: Aan de leden van het algemeen bestuur onderwerp: AB informatiebrief begroting 2011-2015 Geachte mevrouw, geachte

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen Vergadering algemeen bestuur van 31 oktober 2012 Agendapunt 3c Behandelend ambtenaar: M. Snoek Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 12.ZK08677/12.B0327 Kenmerk

Nadere informatie

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Provincie Zuid Holland Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Versie GS 26 mei 1 1. Inleiding en achtergrond Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen van de provincie

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad Tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op de

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. llllllllllllllllll IIIMI. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872

Voorstel aan het AB. llllllllllllllllll IIIMI. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872 W A T E R S C H A P S B E D R J F L I M B U R G Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872 Onderwerp Werkbegroting 2016; 1e Begrotingswijziging 2016 Agendapuntnr. 5.1 AB-vergadering

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN BEGROTING

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 1 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2006... 3 1.1 UITGANGSPUNTEN EN ALGEMENE ONTWIKKELINGEN... 3 1.1.1 Interne factoren... 4 1.1.2 Externe factoren... 6 1.2 DE BEGROTING 2006 EN DE MEERJARENRAMING 2006-2010 IN

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2013 Onderwerp : uitgangspunten begroting 2015 Agendapunt : 4b Kenmerk : AB/1328b Bijlage: 1 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding Conform

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014

Algemeen Bestuur. Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014 Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Ger Driessen Datum: 30-06-2015 Vergaderingnummer: 6 Agendapunt: 5 Registratienummer: 2015.07330 Voorstel» De voorliggende

Nadere informatie

De financiële begroting. In één oogopslag. Maastricht, 7 november 2014

De financiële begroting. In één oogopslag. Maastricht, 7 november 2014 De financiële begroting 2015 In één oogopslag Maastricht, 7 november 2014 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 BEGROTING 2015-2018... 4 3 LASTEN BEGROTING 2015... 5 4 NIEUW BELEID 2015-2018... 6 5 BATEN BEGROTING

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee Voorstel voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 10 juni 2015 Onderwerp Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt 5 b Kenmerk B2015/u@@ Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Tweede begrotingswijziging 2017

Tweede begrotingswijziging 2017 Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 11

DB-vergadering Agendapunt 11 DB-vergadering 13-03-2012 Agendapunt 11 Onderwerp Nota Uurtarieven 2012 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan Niet van toepassing

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Bestuursrapportage t/m derde kwartaal 2012

Bestuursrapportage t/m derde kwartaal 2012 Bestuursrapportage t/m derde kwartaal onderweg naar morgen Behoort bíj het besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei ÿ.d. ixáť. -e^ "ìv»ľimc.b Icļì i De secretaris-direcie

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4 Het bijgevoegde rapport geeft u een beeld van de berekening van de omvang van de (financiële) risico s 2011 volgens de vastgestelde methodiek. Ook verschaft het rapport informatie over de opbouw van de

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Jaarrekening/-verslag 2010. Zeg wat je doet en doe wat je zegt

Jaarrekening/-verslag 2010. Zeg wat je doet en doe wat je zegt Jaarrekening/-verslag 2010 Zeg wat je doet en doe wat je zegt Behandeling in dagelijks bestuur d.d.: 24 mei 2011 Behandeling in commissies d.d.: 15 juni 2011 Behandeling in algemeen bestuur d.d.: 6 juli

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Contributievoorstel 2011 uw kenmerk ons kenmerk STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 bijlage(n) 1 datum 7 mei 2010

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie